Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 289/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Částka 82/2000
Platnost od 29.08.2000
Účinnost od 02.07.2001
Zrušeno k 01.05.2004 (25/2003 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

289

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

1) Směrnice Rady 92/42/EHS z 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2) Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

Dosavadní text se označuje jako odstavec 2.

2. V § 1 odst. 2 se za slova "vztahuje na" vkládá slovo "nové", slova "s výkonem" se nahrazují slovy "se jmenovitým výkonem" a slova "na hořáky a kotlová tělesa určené pro montáž do kotlů, pokud jsou samostatně uváděny na trh, (dále jen "základní komponenty")" se nahrazují slovy "na kotlová tělesa určená pro montáž s hořákem nebo na hořáky určené pro montáž do kotlového tělesa, pokud jsou samostatně uváděny na trh, (dále jen "komponenty")".

3. V § 2 se v uvozující větě slovo "základní" zrušuje.

4. V § 2 písm. e) se za slova "užitkové vody" vkládají slova "v zásobníku".

5. V § 3 odst. 1 v poznámce pod tabulkou se slovo "kotlem" nahrazuje slovem "kotli".

6. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slovo "kondenzaci," vkládají slova "včetně kondenzačních kotlů na kapalná paliva,".

7. V § 3 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:

"d) dodatkovým teplovodním výměníkem rozumí součást kotle určená pro zásobování systému ústředního vytápění, která se instaluje do odtahu spalin a která je spojena s plynovým topeništěm,

e) kotlem pro obytné prostory rozumí kotel se jmenovitým tepelným výkonem do 37 kW konstruovaný tak, že sáláním tepla z kotle, který má otevřenou expanzní nádobu, se předává teplo do té části obytného prostoru, v němž je kotel instalován, a k dodávce teplé vody se využívá samotížný oběh, přičemž takové kotle mají na svém plášti uvedeno, že jsou určeny k instalaci v obytném prostoru,".

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena f) až i).

8. V § 3 odst. 2 písm. f) se za slovo "rozumí" vkládá slovo "největší", slova "během ustáleného" se nahrazují slovy "při trvalém" a v první a druhé části věty se slova "nebo dovozcem" zrušují.

9. V § 3 odst. 2 písm. g) se slova "tepelným příkonem," nahrazují slovy "součinem výhřevnosti při konstantním přetlaku paliva a spotřeby paliva za jednotku času,".

10. V § 3 odstavce 4, 5, 6 a 7 znějí:

"(4) Kotle určené jako dodatkové teplovodní výměníky a kotle pro obytné prostory, které jsou k datu nabytí účinnosti tohoto nařízení již ve velké míře instalovány, mohou být uváděny do provozu, pokud jejich účinnost je větší než účinnost stanovená pro standardní kotle podle odstavce 1, snížená o 4 %.

(5) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími ve státech Evropské unie harmonizované evropské normy a vlastnosti kotlů nebo komponent jsou s nimi v souladu, má se za to, že základní požadavky jsou splněny.

(6) Metody ověřování účinnosti kotlů platné pro výrobu a měření jsou uvedeny v technických normách podle odstavce 5.

(7) Kotle, které nevyhovují požadavkům na účinnost podle odstavce 1, nesmí být uváděny do provozu.".

11. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, slovo "základních" se zrušuje a za slova "tohoto nařízení" se vkládá slovo "ES".

12. V § 4 se doplňují odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 3) znějí:

"(2) Autorizovaná osoba, která provedla ES přezkoušení typu podle přílohy č. 3 tohoto nařízení, vydá na kotel nebo na komponent certifikát o ES přezkoušení typu. U dovážených kotlů nebo komponent, které nemají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, vydá certifikát typu.

(3) U kotlů na plynná paliva se souběžně s postupy pro posuzování shody z hlediska jejich účinnosti uplatňují i postupy posuzování shody podle zvláštního právního předpisu.3)

3) Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.".

13. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a

(1) Na základě posouzení shody podle § 4 vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 7.

(2) U kotlů nebo komponent, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které splňují požadavky podle tohoto nařízení, se namísto vydávání prohlášení o shodě podle § 7 umísťuje na výrobek označení CE podle přílohy č. 1 bodu 1, jehož podmínkou je vypracování písemného prohlášení o shodě, ve kterém se uvede, že kotle nebo komponenty jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES o přezkoušení typu a že odpovídají základním požadavkům. Současně se v něm definují parametry, které umožní, aby komponenty po montáži kotle, pro který jsou určeny, dosáhly požadované úrovně účinnosti uvedené v § 3 odst. 1.

(3) Označení CE se umisťuje na kotle a komponenty viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem. Na kotle a komponenty mohou být umístěna jiná označení než označení CE jen za předpokladu, že viditelnost a čitelnost označení CE tím nebude snížena.

(4) Podléhají-li kotle nebo komponenty též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných požadavků a rovněž stanovují umístění označení CE nebo vydání prohlášení o shodě, vyjadřuje označení CE nebo prohlášení o shodě zároveň i shodu s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

(5) Jestliže však jedno nebo několik těchto nařízení vlády po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE nebo prohlášení o shodě znamená shodu pouze s těmi ustanoveními nařízení vlády, která výrobce použil. V tomto případě musí být v průvodní dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných dotyčnými nařízeními vlády a přiložených k příslušným kotlům nebo komponentám, uveden seznam použitých nařízení vlády.

(6) Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit osoba jím zplnomocněná se sídlem, s místem podnikání nebo s bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").".

14. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1, slova "odst. 4" se nahrazují slovy "odst. 8", na konci se zrušuje tečka a doplňují se slova "a prohlášení o shodě vydané podle § 4a odst. 2 nebo prohlášení o shodě s náležitostmi stanovenými v § 7. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.".

15. V § 5 se doplňuje odstavec 2, který zní:

"(2) Jestliže výrobce ani zplnomocněný zástupce nemají sídlo, místo podnikání či bydliště v členských státech Evropského společenství, uchovává technickou dokumentaci ten, kdo kotel nebo komponentu uvádí na trh.".

16. V § 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) určení parametrů, které umožní, aby komponenty po montáži kotle, pro který byly určeny, dosáhly požadované úrovně účinnosti uvedené v § 3 odst. 1,".

Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).

17. V § 7 odst. 1 písm. f) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 3 odst. 5".

18. V § 7 odst. 1 písm. g) se slova "pokud bylo provedeno přezkoušení typu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení" zrušují a za slovo "která" se vkládá slovo "ES".

19. V § 7 odst. 1 písm. h) se slovo "základní" před slovem "komponenty" zrušuje.

20. V § 7 se odstavce 2 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

21. V § 7 odst. 2 se slovo "základní" zrušuje.

22. V § 8 se slovo "základní" zrušuje a na konci se doplňuje tato věta: "Na tyto výrobky nesmí být umístěno označení CE.".

23. Příloha č. 1 včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

OZNAČENÍ CE A DOPLŇUJÍCÍ SPECIFICKÁ OZNAČENÍ

1. Označení CE Grafická podoba označení CE je stanovena podle zvláštního právního předpisu.4)

2. Doplňující specifická označení

a) Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE umístěno.

b) Symbol energetické účinnosti podle § 6 tohoto nařízení má následující grafickou podobu:

4) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

24. V příloze č. 2 v návětí se za slovo "jmenovitém" vkládá slovo "výkonu".

25. Název přílohy č. 3 zní:

"ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU (§ 4 odst. 1 - modul B)".

26. V příloze č. 3 bodě 1. se slovo "Přezkoušení" nahrazuje slovy "ES přezkoušení", slova "kotle nebo základní komponenty" a slova "nebo dovoz" se zrušují.

27. V příloze č. 3 bod 2. zní:

"2. Žádost o ES přezkoušení typu předkládá výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce autorizované osobě podle vlastní volby.

Žádost obsahuje:

a) identifikační údaje o výrobci, tj. u právnických osob obchodní jméno a sídlo a u fyzických osob jméno, příjmení a bydliště. Jestliže žádost předkládá zplnomocněný zástupce nebo dovozce, obsahuje také jejich identifikační údaje,

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla předložena jiné autorizované osobě,

c) technickou dokumentaci, jejíž obsah je uveden v bodu 3,

d) vzorek předpokládané výroby (dále jen "typ"), přičemž autorizovaná osoba může požadovat další vzorky, jsou-li zapotřebí pro provedení programu zkoušek.".

28. V příloze č. 3 bodě 3. se pomlčky nahrazují písmeny a) až f).

29. V příloze č. 3 bodě 4.1 se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 3 odst. 5".

30. V příloze č. 3 bodě 4.2 se slova "harmonizované české technické normy" nahrazují slovy "technické normy podle § 3 odst. 5".

31. V příloze č. 3 bodě 4.3 se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 3 odst. 5".

32. V příloze č. 3 se dosavadní bod 4.5 označuje jako bod 5. a dosavadní bod 5. se označuje jako bod 6.

33. V příloze č. 3 bodě 5. větě první se za slovo "výrobci" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněnému zástupci", slova "certifikát typu" se nahrazují slovy "certifikát podle § 4 odst. 2" a ve větě druhé se slova "Certifikát typu" nahrazují slovy "Tento certifikát".

34. V příloze č. 3 bodě 5. větě poslední se slova "výrobci nebo dovozci" nahrazují slovy "výrobci, popřípadě zplnomocněnému zástupci nebo dovozci" a slova "certifikát typu, uvede podrobné důvody takového odmítnutí ve zprávě, kterou předá výrobci nebo dovozci" se nahrazují slovy "certifikát, sdělí mu podrobné důvody odmítnutí a poskytne mu možnost námitek proti odmítnutí".

35. V příloze č. 3 bodě 6. se slova "Výrobce nebo dovozce kotle nebo základní komponenty" nahrazují slovem "Žadatel", slova "certifikovaného typu" se nahrazují slovy "kotle nebo komponenty, která vyžaduje dodatečné schválení. Dodatečné schválení se potvrzuje formou dodatku k původnímu certifikátu." a poslední věta se zrušuje.

36. V příloze č. 3 se doplňují body 7., 8. a 9., které znějí:

"7. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce uchovávají spolu s technickou dokumentací také kopie certifikátů vydaných podle § 4 odst. 2 a jejich dodatků po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby dotyčného výrobku.

8. Autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a příslušným notifikovaným osobám informace o certifikátech a jejich dodatcích, které vydala a zrušila. Musí jim být na žádost dány k dispozici také přílohy certifikátů.

9. Autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") informace o certifikátech a jejich dodatcích, které vydala a zrušila. Musí jim být na žádost dány k dispozici také přílohy certifikátů.".

37. V příloze č. 4 v nadpisu části I se slova v závorce "§ 4 písm. b" nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 písm. a) - modul C".

38. V příloze č. 4 části I body 1, 2 a 3 znějí:

"1. Ověřování shody výrobku s certifikovaným typem je postup, jímž se výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce přesvědčuje a prohlašuje, že kotle nebo komponenty jsou v souladu s typem popsaným v certifikátu vydaném podle § 4 odst. 2 a splňují příslušné požadavky tohoto nařízení. Výrobce nebo zplnomocněný zástupce na každý výrobek umístí označení CE a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první. U dovážených kotlů a komponent, které nemají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, vydá dovozce prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 7.

2. Výrobce zajišťuje všechna opatření nutná pro to, aby výrobní postup zabezpečoval shodu vyráběných kotlů nebo komponent s typem popsaným v certifikátu vydaném podle § 4 odst. 2 a se základními požadavky.

3. Autorizovaná osoba, zvolená výrobcem, provádí nebo nechává provést v nahodilých intervalech zkoušky výrobku. Vhodný vzorek hotových výrobků náhodně vybraný autorizovanou osobou se přezkouší a provedou se příslušné zkoušky, definované v technických normách podle § 3 odst. 5, nebo se provedou zkoušky ekvivalentní, aby se zjistilo, zda výrobky vyhovují základním požadavkům. V případě, že jeden nebo více vzorků přezkoušených výrobků nevyhovuje, autorizovaná osoba přijme potřebná opatření (zejména informuje výrobce, aby se zabránilo uvedení těchto výrobků na trh).".

39. V příloze č. 4 části II v nadpisu se slova v závorce "§ 4 písm. c" nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 písm. b) - modul D".

40. V příloze č. 4 části II bodě 1. se slovo "základní" zrušuje, slovo "typu" se nahrazuje slovy "vydaném podle § 4 odst. 2", věta druhá "Výrobce nebo dovozce vypracuje písemné prohlášení o shodě." se nahrazuje větami "Výrobce na každý výrobek umístí označení CE a vypracuje prohlášení o shodě podle věty první. Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby, která dohlíží nad systémem jakosti podle bodu 4." a na konci se doplňuje věta "U dovážených výrobků, které nemají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, vydá dovozce prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 7.".

41. V příloze č. 4 části II bodě 3.1 se slova "Výrobce nebo dovozce poskytuje autorizované osobě" nahrazují slovy "Výrobce předkládá žádost o posouzení svého systému jakosti pro dotyčné kotle nebo komponenty autorizované osobě podle svého výběru. Žádost musí obsahovat:".

42. V příloze č. 4 části II bodě 3.1 písm. a) se slovo "základních" zrušuje.

43. V příloze č. 4 části II bodě 3.1 písm. c) se za slova "certifikátu typu" doplňují slova "vydaného podle § 4 odst. 2".

44. V příloze č. 4 části II bodě 3.2 se slovo "základních" zrušuje. Slova "certifikátu typu" se nahrazují slovy "certifikátu vydaném podle § 4 odst. 2".

45. V příloze č. 4 části II bodě 3.2 písm. a) se slovo "základních" zrušuje.

46. V příloze č. 4 části II bodě 3.2 písm. e) se slovo "základních" zrušuje.

47. V příloze č. 4 části II bodě 3.3 se slova "harmonizované české technické normě" nahrazují slovy "technické normě podle § 3 odst. 5", za větu třetí se vkládá tato věta: "Příslušný tým posuzovatelů musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi z posuzování příslušné technologie výroby.", ve větě poslední se slova "k základním" zrušují a slova "s jejich vyhodnocením" se nahrazují slovy "a zdůvodněné rozhodnutí o jejich schválení".

48. V příloze č. 4 části II bodě 3.4 větě první se slovo "základní" zrušuje, slova "z posouzeného" se nahrazují slovy "ze schváleného", ve větě druhé se za slovo "Výrobce" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce" a slovo "posuzovala" se nahrazuje slovem "schválila".

49. V příloze č. 4 části II bodě 4.1 se za slova "vyplývající ze" vkládá slovo "schváleného".

50. V příloze č. 4 části II bodě 4.2 se slovo "základních" zrušuje.

51. V příloze č. 4 části II bodě 4.3 se za slovo "dohled" vkládají slova "včetně posouzení na místě" a slovo "základních" se zrušuje.

52. V příloze č. 4 části II bodě 4.4 se slovo "zprávu" nahrazuje slovem "protokol".

53. V příloze č. 4 části II se doplňují body 4.5, 4.6 a 4.7, které znějí:

"4.5 Výrobce po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby výrobku uchovává

a) dokumenty podle bodu 3.1,

b) aktualizaci podle bodu 3.4,

c) oznámení, protokoly a zprávy autorizované osoby podle posledního odstavce bodu 3.4 a podle bodu 4.3 a bodu 4.4.

4.6 Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a příslušným notifikovaným osobám informace o dokladech týkajících se schválení systému jakosti, které vydala a zrušila.

4.7 Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a Úřadu informace o dokladech týkajících se schválení systému jakosti, které vydala a zrušila.".

54. V příloze č. 4 části III v nadpisu se slova v závorce "§ 4 písm. d" nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 písm. c) - modul E".

55. V příloze č. 4 části III bodě 1. se slovo "základní" zrušuje, slova "certifikátu typu" se nahrazují slovy "certifikátu vydaném podle § 4 odst. 2" a věta druhá a třetí zní: "Výrobce umístí na každý kotel nebo komponentu označení CE a vypracuje písemné prohlášení o shodě s obsahem podle věty první. U dovážených kotlů a komponent, které nemají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, vydá dovozce prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 7.".

56. V příloze č. 4 části III se za bod 1. vkládá nový bod 1.1, který zní:

"1.1 Označení CE musí být doplněno identifikačním číslem autorizované osoby, která provádí dohled podle bodu 4.".

57. V příloze č. 4 části III bodě 2. se za slovo "uplatňuje" vkládá slovo "schválený" a slovo "výrobků" se nahrazuje slovy "kontroly a zkoušení hotových kotlů nebo komponent".

58. V příloze č. 4 části III bodě 3.1 se slova "Výrobce nebo dovozce" nahrazují slovy "Výrobce nebo dovozce předkládá žádost o posouzení svého systému jakosti pro kotle nebo komponenty autorizované osobě podle své volby a".

59. V příloze č. 4 části III bodě 3.1 písm. a) se slovo "základních" zrušuje.

60. V příloze č. 4 části III bodě 3.1 písm. c) se za slova "certifikátu typu" doplňují slova "vydaného podle § 4 odst. 2".

61. V příloze č. 4 části III bodě 3.2 se slovo "základní" zrušuje a slova "harmonizovaných českých technických norem" se nahrazují slovy "technických norem podle § 3 odst. 5".

62. V příloze č. 4 části III bodě 3.2 písm. a) se slovo "základních" zrušuje.

63. V příloze č. 4 části III bodě 3.2 písm. b) se slova "výroby, postupů řízení jakosti a zabezpečení jakosti" nahrazují slovy "přezkoušení a zkoušek, které se budou provádět po výrobě".

64. V příloze č. 4 části III bodě 3.2 písmeno c) zní:

"c) prostředků sledování účinností systému jakosti,".

65. V příloze č. 4 části III bodě 3.3 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Příslušný tým posuzovatelů musí mít alespoň jednoho člena se zkušenostmi z posuzování příslušné technologie výroby.", ve větě poslední se slova "zprávu, která" nahrazují slovy "své rozhodnutí, které" a slovo "základním" se zrušuje.

66. V příloze č. 4 části III bodě 3.4 se slovo "základní" zrušuje a slova "z posouzeného" se nahrazují slovy "ze schváleného".

67. V příloze č. 4 části III bodě 3.4 se slovo "Výrobce" nahrazuje slovy "Výrobce nebo zplnomocněný zástupce".

68. V příloze č. 4 části III bodě 4.1 se za slova "vyplývající ze" vkládá slovo "schváleného".

69. V příloze č. 4 části III bodě 4.2 se slovo "základních" zrušuje.

70. V příloze č. 4 části III bodě 4.3 se za slova "pravidelný dohled" vkládají slova "včetně posouzení na místě", slovo "základních" se zrušuje a slovo "zprávu" se nahrazuje slovem "protokol".

71. V příloze č. 4 části III bodě 4.4 se slovo "zprávu" nahrazuje slovem "protokol".

72. V příloze č. 4 části III se doplňují body 4.5, 4.6 a 4.7, které znějí:

"4.5 Výrobce po dobu nejméně 10 let po datu poslední výroby kotle nebo komponenty uchovává

a) dokumenty podle bodu 3.1 písm. c),

b) údaje o změnách podle druhého odstavce bodu 3.4,

c) oznámení a protokoly autorizované osoby podle třetího odstavce bodu 3.4 a podle bodů 4.3 a 4.4.

4.6 Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a příslušným notifikovaným osobám informace o dokladech týkajících se schválení systému jakosti, které vydala a zrušila.

4.7 Každá autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám nebo Úřadu informace o dokladech týkajících se schválení systému jakosti, které vydala a zrušila.".

73. Doplňuje se příloha č. 5, která zní:

"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 180/1999 Sb.

PODMÍNKY AUTORIZACE

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:

1. Autorizovaná osoba, její ředitel a zaměstnanci odpovědní za provádění ověřovacích zkoušek nesmějí být projektanty, výrobci, dodavateli nebo montážními pracovníky provádějícími instalaci kotlů nebo komponent, které prověřují, ani zplnomocněnými zástupci některé z těchto stran. Nesmějí se podílet přímo ani jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě těchto kotlů a komponent. Tím se nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a touto autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci musí provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a odborné způsobilosti a musí se vyvarovat všech nátlaků a motivací, zejména finančních, které by mohly ovlivnit jejich posuzování výsledků kontrol, zejména u osob nebo skupin osob, které mají zájem na výsledku ověřování.

3. Autorizovaná osoba je povinna mít k dispozici potřebné zaměstnance a vlastnit potřebná zařízení umožňující náležité provedení administrativních a technických úkolů spojených s ověřováním; musí mít rovněž přístup k zařízení požadovanému pro speciální ověřování.

4. Zaměstnanci odpovědní za kontrolu musí mít

a) řádný technický a odborný výcvik,

b) vyhovující znalosti o požadavcích zkoušek, které provádějí, a odpovídající zkušenosti pro provádění těchto zkoušek,

c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a protokoly požadované pro zaznamenání průběhu zkoušek.

5. Autorizovaná osoba je povinna zajistit nestrannost zaměstnanců provádějících kontrolu. Jejich odměna nesmí být závislá na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek.

6. Zachování mlčenlivosti zaměstnanců autorizované osoby o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení. Tato povinnost se nevztahuje vůči kompetentním státním orgánům.

7. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).".

Čl. II

Do jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto nařízení lze u výrobků, které nejsou určeny pro uvedení na trh Evropského společenství, namísto § 4a odst. 2 postupovat podle § 4a odst. 1.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou § 4a odst. 6, § 5 odst. 2, v příloze č. 3 bodu 8, v příloze č. 4 části II bodu 4.6 a v příloze č. 4 části III bodu 4.6, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tímto dnem bod 9 v příloze č. 3 k tomuto nařízení, bod 4.7 v části II a bod 4.7 v části III v příloze č. 4 k tomuto nařízení pozbývají platnosti.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru