Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 287/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Částka 82/2000
Platnost od 29.08.2000
Účinnost od 02.07.2001
Zrušeno k 01.05.2004 (22/2003 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

287

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, se mění takto:

1. V § 1 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámek po čarou č. 1) a 1a) zní:

"(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

1) Směrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států, vztahujících se ke spotřebičům plynných paliv, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2) Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.".

Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 2.

2. V § 1 odst. 2 písm. a) se za slovo "ohřev" vkládá slovo "užitkové" a slova "s ventilátorem" se nahrazují slovy "s nuceným proudem vzduchu".

3. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo "skupiny" vkládají slova "s výjimkou hořáků s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla těmito hořáky vybavené".

4. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Za spotřebiče plynných paliv se pro účely tohoto nařízení nepovažují spotřebiče speciálně konstruované pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 1 odst. 5 písm. b) se za slova "paliva a" vkládá slovo "běžném".

6. V § 2 odst. 1 se slova "s výjimkou spotřebičů a vybavení speciálně konstruovaných pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech" zrušují.

7. V § 2 odstavec 3 zní:

"(3) Pokud jsou základní požadavky na spotřebiče a vybavení konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami, určenými normami (§ 4a odst. 1 zákona) nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropského společenství harmonizovanou evropskou normu a vlastnosti spotřebičů nebo vybavení jsou s těmito technickými normami v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky splněny.".

8. V § 3 odst. 1 se slova "a vybavení", "nebo vybavení" a "před uvedením na trh" zrušují, slova "(dále jen "přezkoušení typu")" se nahrazují slovy "postupem ES přezkoušení typu" a za slova "dále zvolí" se vkládají slova "před uvedením na trh".

9. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) ES prohlašování o shodě s typem podle přílohy č. 2 bodu 2,".

10. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) ES prohlašování o shodě s typem (posuzování systému jakosti výroby) podle přílohy č. 2 bodu 3,".

11. V § 3 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) ES prohlašování o shodě s typem (zabezpečování jakosti výrobků) podle přílohy č. 2 bodu 4,".

12. V § 3 odst. 1 písm. d) se slova "ověřování shody" nahrazují slovy "ES ověřování".

13. V § 3 odst. 2 se slova "a vybavení" zrušují a za slovo "osobou" se vkládají slova "postupem ES ověřování celku".

14. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:

"(3) Po dokončení postupů uvedených v odstavcích 1 a 2 se na vyhovující spotřebiče, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, umístí označení CE podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a vydá se písemné prohlášení o shodě podle § 4a.

(4) Při ověření každého dováženého spotřebiče, který nemá původ ve státech Evropského společenství, podle přílohy č. 2 bodů 5.4, 5.5 a 6.2 zajistí autorizovaná osoba označení každého ověřeného výrobku českou značkou shody podle zvláštního předpisu.3) U značky vyznačí rok, ve kterém ověřila výrobek.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 3), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

15. V § 3 odstavec 5 zní:

"(5) Postupy podle odstavce 1 se použijí i v případě vybavení podle § 1 odst. 2 písm. b) s výjimkou umístění označení CE a české značky shody, a kde to přichází v úvahu, vydání prohlášení o shodě. Vydá se certifikát deklarující shodu vybavení s ustanoveními tohoto nařízení, která se na něho vztahují, a udávající jeho charakteristiky a způsob, jak musí být zabudováno do spotřebiče, aby byly splněny základní požadavky, které platí pro kompletní spotřebiče. Certifikát se připojí k vybavení.".

16. V § 3 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6, 7 a 8, které znějí:

"(6) Podléhají-li spotřebiče též jiným nařízením vlády, která se týkají jiných hledisek a rovněž stanovují umístění označení CE, nebo vydání prohlášení o shodě, vyjadřuje označení CE nebo prohlášení o shodě shodu též s ustanoveními těchto jiných nařízení vlády.

(7) Jestliže jedno nebo více nařízení vlády umožňují výrobci, aby si během přechodné doby zvolil, jaká opatření uplatní, pak označení CE nebo prohlášení o shodě udává shodu s ustanoveními pouze těch nařízení vlády, která výrobce použil. V takovém případě musí být v dokumentech, oznámeních a instrukcích požadovaných nařízeními vlády a doprovázejícími spotřebič uvedeny odkazy na aplikovaná nařízení vlády.

(8) Záznamy a korespondence vztahující se k postupům posouzení shody se vypracovávají v českém jazyce nebo v jazyce přijatelném pro autorizovanou osobu.".

17. V § 3 se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí:

"(9) Výrobce zajišťuje doklady o použitém způsobu posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) zahrnující technickou dokumentaci a certifikáty vydané při posouzení shody autorizovanou osobou. V případech vyplývajících z § 13 odst. 8 zákona dovozce předkládá orgánu dozoru dokumentaci v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ, nebo v jazyce, který s orgánem dozoru dohodne.

(10) Obsah technické dokumentace, kterou výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě, je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.".

18. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:

"§ 3a

Činnosti výrobce, pokud se tak stanoví v tomto nařízení, může zajišťovat jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").".

19. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3", v odstavci 1 písm. g) se za slova "uváděných na trh s" vkládají slova "certifikátem," a závorka včetně textu v ní uvedeného se zrušuje.

20. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a

(1) U spotřebičů, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které splňují požadavky tohoto nařízení, se namísto vydání prohlášení o shodě podle § 4 umisťuje na spotřebič označení CE podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení, jehož podmínkou je vypracování písemného prohlášení o shodě podle bodů 2.1, 3.1, 4.1, 5.2 a 6.1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Označení CE musí být připevněno zřetelně a viditelně na každém spotřebiči nebo pokud to není možné, na štítku neoddělitelně připevněném na spotřebiči.".

21. V příloze č. 1 úvodní poznámka zní: "Úvodní poznámka Základní požadavky na spotřebiče uvedené v této příloze platí rovněž pro vybavení v případech, kdy u vybavení příslušná nebezpečí existují.".

22. V příloze č. 1 bodu 1.1 se za slovo "osoby" vkládá čárka a slova "domácí a hospodářská zvířata".

23. V příloze č. 1 bodu 3.1.1 se slovo "nebo" zrušuje a za slovo "poškození" se vkládají slova "nebo opotřebení".

24. V příloze č. 1 bodu 3.1.12 se za slova "nemohlo dojít k" vkládá slovo "náhodné".

25. V příloze č. 1 bodu 3.2.3 se za větu druhou vkládá nová věta, která včetně poznámky pod čarou č. 4) zní: "Podmínky pro přiměřené větrání prostor určených pro instalaci takových spotřebičů s ohledem na charakteristické vlastnosti spotřebičů stanoví zvláštní právní předpis.4)

4) Hygienické předpisy svazek 39/1978, směrnice č. 46 o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, a hygienické předpisy svazek 51/1981, směrnice č. 58 o zásadních hygienických požadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a o hodnocení stupně znečištění.".

26. V příloze č. 1 bodu 3.2.3 se slovo"velkokuchyně" nahrazuje slovy "provozy společného stravování".

27. V příloze č. 1 bodu 3.3 písm. b) se slova "zapálení prošlehnutím" nahrazují slovy "spolehlivé šíření".

28. V příloze č. 1 bodu 3.4.3 se slova "připojované na odtah spalin" nahrazují slovy "s odvodem spalin mimo místnost" a za slova "do místnosti" se vkládají slova "a v případě vyústění odvedených spalin na venkovní zdi (fasádě) do obytných a pobytových místností blízko výduchů nebo na přilehlé fasádě".

29. V příloze č. 1 bodu 3.4.4 se slova "nejsou napojeny na odtah spalin" nahrazují slovy "nemají zajištěn odvod spalin mimo místnost".

30. V příloze č. 2 bod 1. zní:

"1. ES přezkoušení typu (§ 3 odst. 1)".

31. V příloze č. 2 bodu 1.1 se na začátek vkládá slovo "ES", slovo "postup" se nahrazuje slovy "ta část postupu", slovo "kterém" se nahrazuje slovem "které" a slova "nebo vybavení" se zrušují.

32. V příloze č. 2 bodu 1.2 se za slovo "výrobce" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce" a slova "poskytuje autorizované osobě" se nahrazují slovy "smí podat žádost u jediné autorizované osoby".

33. V příloze č. 2 bodu 1.2.1 se na začátek vkládají slova "Žádost musí obsahovat:", písmeno a) zní:

a) jméno a příjmení žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní jméno žadatele, je-li právnickou osobou, a údaje o sídle žadatele,",

v písmenu b) se před slovo "přezkoušení" vkládá "ES" a v písmenu c) se číslice "3" nahrazuje číslicí "4".

34. V příloze č. 2 bodu 1.2.2 větě první a třetí se slova "nebo vybavení" zrušují.

35. V příloze č. 2 bodu 1.3.1 se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3".

36. V příloze č. 2 bodu 1.3.2 se slova "harmonizované české technické normy" nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 3", dále se zrušují slova "nebo vybavení".

37. V příloze č. 2 bodu 1.3.3 se slova "harmonizované české technické normy" nahrazují slovy "technické normy podle § 2 odst. 3" .

38. V příloze č. 2 bodu 1.4 se slova "certifikát typu" nahrazují slovy "spotřebičů, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství certifikát ES přezkoušení typu a u ostatních spotřebičů certifikát typu", ve větě druhé se slovo "Certifikát typu" nahrazuje slovy "Certifikát ES přezkoušení typu nebo certifikát typu" a ve větě třetí se slovo "certifikátu typu" nahrazuje slovy "certifikátu ES přezkoušení typu nebo certifikátu typu".

39. V příloze č. 2 se za bod 1.4 vkládají nové body 1.5 a 1.6, které znějí:

"1.5 Autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a příslušným notifikovaným osobám informace o vydaných certifikátech typu podle bodu 1.4 a jejich dodatcích podle bodu 1.7. Musí jim být na žádost dány k dispozici také přílohy certifikátů a protokoly o provedených kontrolách a zkouškách. Autorizovaná osoba, která odmítla vystavit nebo zrušila certifikát typu podle bodu 1.4, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby, příslušné notifikované osoby a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") s udáním důvodu svého rozhodnutí.

1.6 Autorizovaná osoba poskytuje ostatním příslušným autorizovaným osobám a Úřadu informace o vydaných certifikátech typu podle bodu 1.4 a jejich dodatcích podle bodu 1.7. Musí jim být na žádost dány k dispozici také přílohy certifikátů a protokoly o provedených kontrolách a zkouškách. Autorizovaná osoba, která odmítla vystavit nebo zrušila certifikát typu podle bodu 1.4, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a Úřad s udáním důvodu svého rozhodnutí.". Dosavadní bod 1.5 se označuje jako bod 1.7.

40. V příloze č. 2 bodu 1.7 větě první se za slovo "výrobce" vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce" a za slova "certifikát typu" se vkládají slova "podle bodu 1.4", ve větě druhé se za slova "certifikát typu" vkládají slova "podle bodu 1.4", slova "nebo vybavení" se zrušují a ve větě třetí se slova "certifikát o přezkoušení typu" nahrazují slovy "certifikát typu podle bodu 1.4".

41. V příloze č. 2 bod 2. zní:

"2. ES prohlašování o shodě s typem [§ 3 odst. 1 písm. a)]".

42. V příloze č. 2 bod 2.1 zní:

"2.1 ES prohlašování o shodě s typem je ta část postupu, kdy výrobce nebo dovozce prohlašuje, že spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu typu podle bodu 1.4 a splňují základní požadavky, jež se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce umístí označení CE na každý spotřebič a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které platí pro jeden či více spotřebičů a je uchováváno u výrobce, popřípadě u zplnomocněného zástupce. Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo autorizované osoby odpovědné za provádění namátkových kontrol stanovených v bodě 2.3. U dovážených výrobků, které nemají původ v členských státech Evropského společenství, dovozce vydá prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 4, které platí pro jeden nebo více spotřebičů.".

43. V příloze č. 2 bodu 2.2 větě první a druhé se slova "nebo vybavení" zrušují a za slova "certifikát typu" se vkládají slova "podle bodu 1.4".

44. V příloze č. 2 bodu 2.3 větě první, druhé a čtvrté se slova "nebo vybavení" zrušují a dále se slova "harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "technických norem podle § 2 odst. 3".

45. V příloze č. 2 bod 3. zní:

"3. ES prohlašování o shodě s typem (posuzování systému jakosti výroby) [§ 3 odst. 1 písm. b)].".

46. V příloze č. 2 bod 3.1 zní:

"3.1 ES prohlašování o shodě s typem (posuzování systému jakosti výroby) je postup, při kterém výrobce nebo dovozce, který splňuje ustanovení bodu 3.2, prohlašuje, že spotřebiče odpovídají typu popsanému v certifikátu typu podle bodu 1.4 a že splňují základní požadavky, které se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce připojí na každý spotřebič označení CE a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které platí pro jeden nebo více spotřebičů a je uchováváno u výrobce, popřípadě u zplnomocněného zástupce. Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo autorizované osoby zodpovědné za provádění ES dohledu. U dovážených výrobků, které nemají původ v členských státech Evropského společenství, dovozce vydá prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 4, které platí pro jeden nebo více spotřebičů.".

47. V příloze č. 2 bodu 3.2 větě první se za slovo "typu" doplňují slova "podle bodu 1.4".

48. V příloze č. 2 bodu 3.3.1 písm. d) se za slovo "typu" doplňují slova "podle bodu 1.4".

49. V příloze č. 2 bodu 3.3.2 písm. d) se slova "nebo vybavení" zrušují.

50. V příloze č. 2 bodu 3.3.3 se slova "českým technickým normám" nahrazují slovy "technickým normám podle § 2 odst. 3" a slova "nebo vybavení" se zrušují.

51. V příloze č. 2 bodu 3.3 se doplňují nové body 3.3.5 a 3.3.6, které znějí:

"3.3.5 Autorizovaná osoba, která odňala schválení systému jakosti, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a příslušné notifikované osoby a uvede důvody svého rozhodnutí.

3.3.6 Autorizovaná osoba, která odňala schválení systému jakosti, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a Úřad a uvede důvody svého rozhodnutí.".

52. V příloze č. 2 bod 3.4 zní:

"3.4 ES dohled".

53. V příloze č. 2 bodu 3.4.1 se za slovo "cílem" vkládá slovo "ES".

54. V příloze č. 2 bodu 3.4.2 se slovo "dovolit" nahrazuje slovem "umožnit" a slovo "podklady" se nahrazuje slovem "informace".

55. V příloze č. 2 bodu 3.4.4 se slova "nebo vybavení" zrušují a za větu první se vkládá nová věta, která zní: "Zkoušky spotřebičů provádí sama nebo je může nechat provést.".

56. V příloze č. 2 bodu 3.4.5 se slovo "předloží" nahrazuje slovy "může předložit".

57. V příloze č. 2 bod 4. zní:

"4. ES prohlašování o shodě s typem (zabezpečování jakosti výrobků) [§ 3 odst. 1 písm. c)]".

58. V příloze č. 2 bod 4.1 zní:

"4.1 ES prohlašování o shodě s typem (zabezpečování jakosti výrobků) je ta část postupu, při kterém výrobce nebo dovozce, který splňuje ustanovení bodu 4.2, prohlašuje, že spotřebiče odpovídají typu popsanému v certifikátu typu podle bodu 1.4 a že splňují základní požadavky, které se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které platí pro jeden nebo více spotřebičů a je uchováváno u výrobce nebo u zplnomocněného zástupce. Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo autorizované osoby zodpovědné za provádění ES dohledu. U dovážených výrobků, které nemají původ v členských státech Evropského společenství, dovozce vydá prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 4, které platí pro jeden nebo více spotřebičů.".

59. V příloze č. 2 bodu 4.3.1 písm. d) se za slovo "typu" doplňují slova "podle bodu 1.4".

60. V příloze č. 2 bodu 4.3.2 se slova "nebo vybavení podle harmonizovaných českých technických norem" nahrazují slovy "podle technických norem podle § 2 odst. 3".

61. V příloze č. 2 bodu 4.3.3 se slova "českým technickým normám" nahrazují slovy "technickým normám podle § 2 odst. 3" a slova "a vybavení" se zrušují.

62. V příloze č. 2 bodu 4.3 se doplňují nové body 4.3.5 a 4.3.6, které znějí:

"4.3.5 Autorizovaná osoba, která odňala schválení systému jakosti, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a příslušné notifikované osoby a uvede důvody svého rozhodnutí.

4.3.6 Autorizovaná osoba, která odňala schválení systému jakosti, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a Úřad a uvede důvody svého rozhodnutí.".

63. V příloze č. 2 bod 4.4 zní:

"4.4 ES dohled".

64. V příloze č. 2 bodu 4.4.1 se za slovo "cílem" vkládá slovo "ES".

65. V příloze č. 2 bodu 4.4.2 se slovo "dovolit" nahrazuje slovem "umožnit".

66. V příloze č. 2 bodu 4.4.4 větě první a druhé se slova "nebo vybavení" zrušují.

67. V příloze č. 2 bodu 4.4.5 se slovo "předloží" nahrazuje slovy "může předložit".

68. V příloze č. 2 bod 5. zní:

"5. ES ověřování [§ 3 odst. 1 písm. d)]".

69. V příloze č. 2 bodu 5.1 se slova "Ověřování shody" nahrazují slovy "ES ověřování", za slovo "výrobce" se vkládají slova " , popřípadě zplnomocněný zástupce", slova "nebo vybavení" se zrušují a za slova "certifikátu typu" se vkládají slova "podle bodu 1.4".

70. V příloze č. 2 bod 5.2 zní:

"5.2 Výrobce nebo dovozce musí provést všechna nezbytná opatření, aby při výrobním procesu byla zajištěna shoda s typem spotřebiče, který je popsán v certifikátu typu podle bodu 1.4, a se základními požadavky, které se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce připojí na každý spotřebič označení CE a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které platí pro jeden nebo více spotřebičů a je uchováváno u výrobce, popřípadě u zplnomocněného zástupce. U dovážených výrobků, které nemají původ v členských státech Evropského společenství, dovozce vydá prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 4, které platí pro jeden nebo více spotřebičů.".

71. V příloze č. 2 bodu 5.3 se slova "nebo vybavení" zrušují.

72. V příloze č. 2 bod 5.4 zní:

"5.4 Ověření každého spotřebiče kontrolou a zkoušením".

73. V příloze č. 2 bod 5.4.1 zní:

"5.4.1 Všechny spotřebiče musí být jednotlivě kontrolovány a musí být u nich provedeny odpovídající zkoušky, které jsou stanoveny v technických normách podle § 2 odst. 3, nebo musí být provedeny rovnocenné zkoušky tak, aby se ověřila jejich shoda s typem popsaným v certifikátu typu podle bodu 1.4 a se základními požadavky, které se na ně vztahují.".

74. V příloze č. 2 bod 5.4.2 zní:

"5.4.2 Autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit na každý spotřebič své identifikační číslo a na základě provedených zkoušek vydá písemný certifikát o shodě. Tento certifikát může zahrnovat jeden nebo více spotřebičů.".

75. V příloze č. 2 bodu 5.4 se doplňuje bod 5.4.3, který zní:

"5.4.3 Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce musí na požádání zajistit předložení certifikátů o shodě vystavených autorizovanou osobou.".

76. V příloze č. 2 bod 5.5.2 zní:

"5.5.2 Spotřebiče se podrobí statistické kontrole srovnáváním. Měly by být seskupeny do identifikovatelných výrobních dávek sestávajících z jednotek určitého modelu vyrobených za týchž podmínek. Výrobní dávka se kontroluje v náhodných intervalech. Spotřebiče tvořící vzorek jsou kontrolovány jednotlivě a provádějí se odpovídající zkoušky, které jsou stanoveny v příslušných technických normách podle § 2 odst. 3, nebo rovnocenné zkoušky, jimiž se určí, zda se má výrobní dávka přijmout nebo odmítnout. Použije se systému odběru vzorků s následujícími charakteristikami:

a) úroveň jakosti odpovídající 95 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 0,5 % do 1,5 %,

b) mez jakosti odpovídající 5 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 5 % do 10 %.".

77. V příloze č. 2 bod 5.5.3 zní:

"5.5.3 Jsou-li výrobní dávky přijaty, autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit na každý spotřebič své identifikační číslo a na základě provedených zkoušek vydá písemný certifikát o shodě. Všechny spotřebiče z výrobní dávky mohou být uvedeny na trh, vyjma výrobků ze vzorků, které nebyly ve shodě. Je-li výrobní dávka odmítnuta, autorizovaná osoba učiní příslušná opatření, která zabrání uvedení této výrobní dávky na trh. Jsou-li výrobní dávky odmítány častěji, může autorizovaná osoba přerušit statistické ověřování. Výrobce nebo dovozce může se souhlasem autorizované osoby připojovat identifikační číslo na spotřebiče v průběhu výrobního postupu.".

78. V příloze č. 2 bodu 5.5 se doplňuje bod 5.5.4, který zní:

"5.5.4 Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce musí na požádání zajistit předložení certifikátů o shodě vystavených autorizovanou osobou.".

79. V příloze č. 2 bodu 6. se slova "Ověřování shody každého výrobku autorizovanou osobou" nahrazují slovy "ES ověřování celku" a bod 6.1 zní:

"6.1 ES ověřování celku je postup, při kterém výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce nebo dovozce zajišťuje a prohlašuje, že spotřebiče, pro které byl vydán certifikát podle bodu 6.2, odpovídají základním požadavkům, které se na ně vztahují. Výrobce, popřípadě zplnomocněný zástupce zajistí umístění označení CE na spotřebiči a vydá písemné prohlášení o shodě podle věty první, které je uchováváno u výrobce, popřípadě zplnomocněného zástupce. U dovážených výrobků, které nemají původ v členských státech Evropského společenství, se namísto označení CE umísťuje česká značka shody a dovozce vydá prohlášení o shodě, jehož náležitosti jsou stanoveny v § 4.".

80. V příloze č. 2 bodu 6.2 se slova "nebo vybavení" zrušují a doplňuje se věta druhá, která zní: "Autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit na schválený spotřebič své identifikační číslo a na základě provedených zkoušek vydá písemný certifikát o shodě.".

81. V příloze č. 2 bod 6.3 zní:

"6.3 Účelem technické dokumentace, týkající se konstrukce zařízení podle přílohy č. 4, je umožnit posouzení shody s požadavky tohoto nařízení a porozumět konstrukci, výrobě a funkci spotřebiče. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici konstrukční dokumentaci podle přílohy č. 4.".

82. V příloze č. 2 bodu 6.4 se slova "nebo vybavení" zrušují.

83. Příloha č. 3 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 177/1997 Sb.

OZNAČENÍ CE

(1) Grafická podoba označení CE je stanovena zvláštním právním předpisem.5) Za označením CE musí být uvedeno identifikační číslo autorizované osoby (notifikovaného orgánu), který se zúčastňuje kontrol při výrobě.

(2) Na spotřebiči nebo štítku se jmenovitými údaji neoddělitelně připevněném na spotřebiči musí být umístěno označení CE a tento popis:

a) jméno výrobce a jeho identifikační znak,

b) obchodní název spotřebiče,

c) typ elektrické přípojky, je-li použita,

d) kategorie spotřebiče,

e) poslední dvě číslice roku, ve kterém bylo označení CE na spotřebič umístěno.

Podle povahy spotřebiče mohou být připojeny informace potřebné pro účely instalace.

5) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

84. Doplňují se přílohy č. 4 a 5, které znějí:

"Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 177/1997 Sb.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Technická dokumentace musí obsahovat následující informace, pokud je autorizovaná osoba pro posuzování požaduje:

1. Všeobecný popis spotřebiče.

2. Konstrukční a výrobní výkresy, schémata komponentů, konstrukčních skupin, schémata zapojení atd.

3. Popisy a vysvětlení nezbytné pro porozumění těmto podkladům, včetně funkce spotřebičů nebo vybavení.

4. Seznam technických předpisů, norem podle § 2 odst. 3 použitých plně nebo částečně a popisy řešení, která byla přijata ke splnění základních požadavků tam, kde nebyly použity normy podle § 2 odst. 3 nebo kde takové normy neexistují.

5. Protokoly o zkouškách.

6. Návod pro pracovníka provádějícího instalaci spotřebiče nebo vybavení a návod k používání a údržbě pro uživatele, vypracované v českém jazyce nebo v jazyce dohodnutém s autorizovanou osobou.

7. Tam, kde to přichází v úvahu,

a) osvědčení (ověření) vztahující se k vybavení zabudovanému do spotřebiče,

b) osvědčení (ověření) vztahující se k metodám výroby, popřípadě ke kontrole nebo ke spotřebičům,

c) jakýkoliv jiný dokument napomáhající autorizované osobě zlepšit její posuzování.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 177/1997 Sb.

PODMÍNKY AUTORIZACE

Podmínkami autorizace podle § 11 odst. 2 zákona jsou:

1. Autorizovaná osoba, její ředitel a zaměstnanci odpovědní za provádění ověřovacích zkoušek nesmějí být projektanty, výrobci, dodavateli nebo montážními pracovníky provádějícími instalaci spotřebičů, které kontrolují, ani zplnomocněnými zástupci některé z těchto stran. Nesmějí se podílet přímo ani jako zplnomocnění zástupci na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo údržbě spotřebičů. Tím se nevylučuje možnost výměny technických informací mezi výrobcem a touto autorizovanou osobou.

2. Autorizovaná osoba a její zaměstnanci jsou povinni provádět ověřovací zkoušky na nejvyšším stupni profesionality a odborné způsobilosti a musí se vyvarovat všech nátlaků a motivací, zejména finančních, které by mohly ovlivnit jejich posuzování výsledků kontrol, zejména u osob nebo skupin osob, které mají zájem na výsledku ověřování.

3. Autorizovaná osoba je povinna mít k dispozici potřebné zaměstnance a vlastní nezbytné vybavení, aby mohla správně vykonávat administrativní a technické úkoly spojené s ověřováním; musí mít také přístup k vybavení potřebnému pro speciální ověřování.

4. Zaměstnanci odpovědní za ověřování musí mít

a) technickou způsobilost a odborný výcvik,

b) vyhovující znalosti požadavků na provádění zkoušek a odpovídající zkušenosti s těmito zkouškami,

c) schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy požadované pro prokazování prováděných zkoušek.

5. Autorizovaná osoba je povinna zajistit nestrannost zaměstnanců provádějících ověřování. Jejich odměna nesmí být závislá na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek.

6. Zaměstnanci autorizované osoby jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby podle tohoto nařízení. Tato povinnost se nevztahuje vůči kompetentním státním orgánům.

7. Autorizovaná osoba je povinna uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).".

Čl. II

Po dobu jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto nařízení, lze u spotřebičů, které nejsou určeny pro uvedení na trh v Evropském společenství, namísto označení spotřebičů podle § 3 odst. 3 a § 4a označovat spotřebiče podle § 3 odst. 4 a vydávat prohlášení o shodě podle § 4.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, s výjimkou ustanovení § 3a a ustanovení bodů 1.5, 3.3.5 a 4.3.5 přílohy č. 2, která nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Tímto dnem body 1.6, 3.3.6 a 4.3.6 přílohy č. 2 pozbývají platnosti.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru