Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 279/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

Částka 81/2000
Platnost od 17.08.2000
Účinnost od 01.09.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

279

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 2. srpna 2000,

kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., k provedení § 47 odst. 2 a § 48 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) parní generátory na drážních vozidlech, jakož i parní a horkovodní kotle o pracovním přetlaku větším než 0,05 MPa nebo o dovolené teplotě větší než 110 ºC.".

2. V § 1 odst. 4 písm. g) se slovo "silová" nahrazuje slovem "silnoproudá".

3. V § 1 odst. 5 písm. e) se před slovo "čelní" vkládají slova "jeřáby kontejnerové,".

4. § 2 včetně nadpisu zní:

"Podmínky pro provoz zařízení

§ 2

Při provozování dráhy a drážní dopravy lze používat jen zařízení, které má platný průkaz způsobilosti vydaný drážním správním úřadem, a jsou-li splněny tyto podmínky provozní způsobilosti:

a) provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek,

b) zajištění řádné a bezpečné funkce zařízení obsluhou,

c) trvalé dodržování provozně technických parametrů podle technické dokumentace.".

5. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) zamezit úniku zbytkových par, vznikajících při plnění a vyprazdňování tlakových nádob železničních cisteren a nádržkových kontejnerů benziny a dalšími těkavými organickými látkami v čerpacích stanicích a terminálech, s používáním meziskladování par.".

6. § 4 zní:

"§ 4

Technická dokumentace zařízení musí obsahovat

a) název zařízení, označení typu a výrobce,

b) technické podmínky zařízení,

c) technický popis zařízení včetně popisu funkcí jednotlivých částí bezpečnostních a ochranných prvků,

d) výkresovou dokumentaci a schémata zařízení,

e) technické výpočty,

f) návod na obsluhu a údržbu zařízení, kontrolu a hodnocení provozní způsobilosti.".

7. V § 5 odst. 2 písmeno b) zní:

"b) u plynových zařízení vizuální prohlídkou, kontrolou těsnosti, funkce větrání, funkce uzávěrů, regulačních, zabezpečovacích a měřicích zařízení a dodržování technických parametrů,".

8. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) u elektrických zařízení vizuální prohlídkou zařízení, měřením elektrických parametrů a zkoušením funkce se provede kontrola celkového stavu zařízení se zaměřením na jeho bezpečnost,".

9. V § 5 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

"d) u zdvihacích a dopravních zařízení

1. vizuální kontrolou stavu zařízení a kontrolou funkce zařízení bez zatížení (provozní revize),

2. kontrolou v rozsahu provozní revize doplněnou o funkční zkoušku s provozním zatížením (revize),".

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

10. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Zpráva o revizi vyhotovená revizním technikem obsahuje vždy přesné označení zařízení, zaměření revize, obchodní jméno provozovatele zařízení, umístění zařízení, zjištěný stav zařízení, vyjádření o provozní způsobilosti zařízení, jméno, příjmení a podpis revizního technika, číslo jeho osvědčení a datum, kdy byla revize provedena.".

11. § 6 včetně poznámek pod čarou č. 2) a 3) zní:

"§ 6

(1) Prohlídky a zkoušky zařízení v provozu2) se provádějí v časových intervalech stanovených v příloze č. 3.

(2) Při prohlídce a zkoušce podle odstavce 1 se kontrolují doklady, shoda zařízení s technickou dokumentací a dále se provádí

a) u tlakových zařízení

1. vizuální kontrola tlakového zařízení a jeho výstroje se zaměřením na stav vnějšího a vnitřního povrchu stěn a svarových spojů (prohlídka),

2. zkouška tlakového zařízení s výstrojí zkušební nebo pracovní látkou o nejvyšším pracovním přetlaku, sloužící ke kontrole těsnosti tlakového celku (zkouška těsnosti),

3. zkouška tlakového zařízení kapalinou o zkušebním přetlaku, sloužící ke kontrole těsnosti a pevnosti tlakového celku (tlaková zkouška),

4. po provedení prohlídky s tlakovou zkouškou se u zařízení uvedených pod pol. 4, 5, 6 přílohy č. 3 provede vždy provozní revize,

b) u plynových zařízení vizuální prohlídka zařízení, kontrola těsnosti zařízení, funkce větrání, funkce uzávěrů, regulačních, zabezpečovacích a měřicích zařízení, dodržování technických parametrů zařízení, vybavení bezpečnostními značkami, tabulkami a protipožární technikou,

c) u elektrických zařízení vizuální kontrola celkového stavu a vybavení, kontrola hlavních parametrů zařízení měřením a funkční zkouška zařízení (prohlídka a zkouška),

d) u zdvihacích zařízení kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola provozních parametrů měřením, funkční zkouška bez zatížení a funkční zkouška s maximálním provozním zatížením (prohlídka a zkouška),

e) u dopravních zařízení kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola provozních parametrů měřením, funkční zkouška bez zatížení a funkční zkouška s maximálním provozním zatížením (prohlídka a zkouška). Funkční zkouška s maximálním provozním zatížením se neprovádí u pohyblivých schodů, pohyblivých chodníků a lanových drah.

(3) Zápis o provedené prohlídce a zkoušce vyhotovený inspektorem (dále jen "protokol") obsahuje vždy přesné označení zařízení, obchodní jméno provozovatele zařízení, umístění zařízení, popis provedené prohlídky a zkoušky, zjištěný stav zařízení, vyjádření o provozní způsobilosti zařízení a stanovení její doby, jméno, příjmení a podpis inspektora, číslo jeho osvědčení a datum, kdy byla prohlídka a zkouška provedena.

(4) Protokol se pořizuje ve třech vyhotoveních; jedno obdrží provozovatel zařízení, jedno Drážní úřad a jedno si ponechá inspektor, který prohlídku a zkoušku provedl.

(5) Zprávy o revizích a protokoly o prohlídkách a zkouškách musí být přiloženy k průkazu způsobilosti zařízení uloženého u provozovatele zařízení.

(6) Prohlídce a zkoušce mimo časový interval stanovený v příloze č. 3 podléhá zařízení

a) po přemístění, předcházela-li demontáž,

b) nebylo-li více než dva roky v činnosti,

c) po mimořádné události s vlivem na provozní způsobilost a bezpečnost zařízení.

(7) Po zásahu do zařízení svařováním (oprava, rekonstrukce) anebo zásahu do zařízení znamenajícím odchylku od technické dokumentace bude provedena technická prohlídka a zkouška právnickou osobou určenou Ministerstvem dopravy a spojů.3)

2) § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.

3) § 47 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 23/2000 Sb.".

12. V § 7 odstavec 1 zní:

"(1) Revize, prohlídky a zkoušky se provádějí nejpozději v časových intervalech stanovených v přílohách č. 1, 2 a 3.".

13. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Obsluhou, údržbou a opravami zařízení může být pověřena jen osoba, která byla s činností na zařízení řádně seznámena, prakticky zacvičena a přezkoušena. Činností na elektrickém zařízení může být pověřena jen osoba s elektrotechnickou kvalifikací podle přílohy č. 4.".

14. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Obsluhou lokomotivního kotle může být pověřena jen osoba, která byla s činností na zařízení řádně seznámena, prakticky zacvičena a její způsobilost prokázána přezkoušením provedeným inspektorem pro tlaková zařízení.".

15. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"(3) Podmínky pro konstrukci a výrobu uvedené v § 3 se nepoužijí na výrobky, které jsou stanovenými výrobky podle zvláštního právního předpisu.4)

4) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

16. V příloze č. 1 položce Tlaková zařízení bodu 3 se slova "a vyvíječe páry" nahrazují slovy "na drážních vozidlech".

17. V příloze č. 1 položce Tlaková zařízení bod 5 zní:

„5. vzduchojemy hnacích drážních vozidel provozní revize 1 rok U vzduchojemů trolejbusů
se provozní revize
neprovádí“.

18. V příloze č. 1 položce Tlaková zařízení bodu 11 se slova "a nádržkových kontejnerů" zrušují.

19. V příloze č. 1 položce Tlaková zařízení se doplňuje bod 17, který zní:

„17. parní a horkovodní kotleprovozní revize
vnitřní revize 
3 měsíce
2 roky".

20. V příloze č. 1 položce Elektrická zařízení bodu 1 se slova "elektrické napájecí zařízení pro drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniku" nahrazují slovy "elektrická silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky".

21. V příloze č. 1 položce Elektrická zařízení bodu 5 se slova "po střední opravě" nahrazují slovy "5 roků".

22. V příloze č. 1 položce Zdvihací zařízení bodu 5 se před slovo "Čelní" vkládají slova "Jeřáby kontejnerové," a číslovka 2 se nahrazuje číslovkou 1.

23. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 100/1995 Sb.

Časové intervaly revizí určených technických zařízení elektrických

I. Stanovené podle působení vnějších vlivů určených dle ČSN 33 2000-3 diferencovaně v jednotlivých prostorech

Druhy prostorůČasový interval roky
prostory normální (AA4, AB5, xxl pro ostatní parametry s výjimkou xx2 pro parametr BC)5
prostory s nízkou teplotou (AA1, AA2, AA3, AB1, AB2, AB3)3
prostory s vysokou teplotou (AA6, AB6)3
prostory s výskytem páry a vodních kapek (AD2)3
prostory s výskytem vody (AD3, AD4, AD5, AD6, AD7)1
prostory s občasným výskytem korozivních nebo znečišťujících látek (AF3)3
prostory s trvalým výskytem korozivních nebo znečišťujících látek (AF4)1
prostory s výskytem prachu (AE4, AE5, AE6)3
prostory s mechanickým namáháním (AG2, AG3, AH2, AH3)2
prostory s výskytem rostlinstva nebo plísní, živočichů (AK2, AL2)3
prostory s nebezpečím požáru zpracovávaných nebo skladovaných látek (BE2, BE2N1, BE2N2, BE2N3)2
prostory s nebezpečím výbuchu zpracovávaných nebo skladovaných látek (BE3, BE3N1, BE3N2, BE3N3)2
prostory venkovní (AB8, AD4)4

II. Stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Umístění elektrického zařízeníČasový interval roky
stanice hromadné dopravy2
objekty s velkou hustotou obsazení a obtížnými podmínkami pro únik v případě nebezpečí (třída vnějších vlivů BD4)2
drážní provozní budovy5
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot odpovídajících stupni hořlavosti C2, C3 podle ČSN 73 08232
pojízdné a převozné prostředky1
prozatímní zařízení staveniště0,5

III. Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektuČasový interval roky
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot odpovídajících stupni hořlavosti Cl, C2, C3 podle ČSN 73 08232
ostatní objekty (Platí i pro ochranné prostory, které nehranící se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.)5

IV. Elektrická zařízení lanových drah

Druh elektrického zařízeníČasový interval
poháněči zařízení, náhradní proudový zdroj, nouzové osvětlení, řídicí obvody, vozy včetně příslušných obvodů nebo obvodů přímo souvisejících s těmito zařízeními, zařízení pro ochranu před bleskem13 měsíců
ostatní elektrické zařízenípodle částí I, II této přílohy, nejméně však lx za 3 roky

Při provádění pravidelných revizí platí vždy nejkratší z časových intervalů stanovených podle vnějších vlivů (část I této přílohy) a podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob (část II této přílohy).".

24. V příloze č. 3 položce Tlaková zařízení bodu 1 se nahrazuje číslovka "5" číslovkou "6".

25. V příloze č. 3 položce Tlaková zařízení bodu 4 se nahrazuje číslovka "10" číslovkou "6".

26. V příloze č. 3 položce Tlaková zařízení se doplňuje bod 16, který zní:

„16. Parní a horkovodní kotle prohlídka a tlaková zkouška 10 roků“.

27. V příloze č. 3 položce Elektrická zařízení bod 1 zní:

„1. Trakční napájecí a spínací stanice, elektrické stanice vn prohlídka a zkouška 5 roků“.

28. V příloze č. 3 položce Zdvihací zařízení bod 5 zní:

„5. Jeřáby kontejnerové, čelní a boční nakladače a překladače kontejnerů prohlídka a zkouška 3 roky“.

29. Doplňuje se příloha č. 4, která zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 100/1995 Sb.

Elektrotechnická kvalifikace při činnostech na určených technických zařízeních

1. Činnosti (obsluha, prohlídka, oprava, údržba, montáž a zkoušení) na technických zařízeních elektrických, zařízeních pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, zařízeních pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, jsou-li tato určenými technickými zařízeními (dále jen "elektrická zařízení"), mohou provádět pouze osoby, které splňují odbornou kvalifikaci v elektrotechnice podle podmínek uvedených v této příloze.

2. Pro zajištění odborné kvalifikace v elektrotechnice se stanovují tři stupně, a to "osoba poučená", "osoba znalá" a "osoba znalá s vyšší kvalifikací".

3. Za "osobu poučenou" se považuje osoba, která byla v rozsahu své pracovní činnosti prokazatelně seznámena s technickými normami souvisejícími s činností na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí, kterou má vykonávat, popřípadě řídit, dále s pokyny výrobce elektrického zařízení, s pokyny provozovatele elektrického zařízení, seznámena se zásadami první pomoci při úrazech elektrickým proudem, upozorněna na možné ohrožení elektrickým zařízením a prakticky zacvičena.

4. Za "osobu znalou" se považuje osoba

a) se středním odborným vzděláním získaným v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě Klasifikace kmenových oborů vzdělání,1)

b) s úplným středním odborným vzděláním získaným v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě Klasifikace kmenových oborů vzdělání,1)

c) s vyšším odborným vzděláním získaným v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě Klasifikace kmenových oborů vzdělání,1) nebo

d) s vysokoškolským vzděláním dosaženým ve studijních programech skupiny oborů 26 Klasifikace kmenových oborů vzdělání,1)

která byla zaškolena v rozsahu své pracovní činnosti na elektrickém zařízení a její znalosti byly ověřeny zkouškou, kterou zajistí provozovatel elektrického zařízení a provede osoba znalá s vyšší kvalifikací pro činnost na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.

5. Za "osobu znalou s vyšší kvalifikací" se považuje osoba, která splňuje kvalifikaci osoby znalé a má odbornou praxi v délce

a) nejméně dva roky, má-li vysokoškolské vzdělání,

b) nejméně dva a půl roku, má-li vyšší odborné vzdělání,

c) nejméně tři roky, má-li úplné střední odborné vzdělání, nebo

d) nejméně čtyři roky, má-li střední odborné vzdělání,

z toho nejméně jeden rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí a její znalosti byly ověřeny zkouškou, kterou zajistí provozovatel elektrického zařízení. Zkouška se skládá před nejméně dvoučlennou komisí, přičemž alespoň jeden člen komise má kvalifikaci ve stupni osoba znalá s vyšší kvalifikací pro řízení činnosti nebo provozu elektrického zařízení příslušného druhu a napětí.

6. Osoba poučená může vykonávat tyto činnosti:

a) obsluhovat elektrické zařízení,

b) provádět ostatní činnosti dle bodu 1, vyjma obsluhy, na elektrickém zařízení nízkého napětí bez napětí,

c) provádět pod dohledem osoby s elektrotechnickou kvalifikací vyššího stupně, která se přesvědčí o provedení nutných bezpečnostních opatření, vydá podrobnější pokyny pro činnost a podle potřeby občas kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů, ostatní činnosti dle bodu 1, vyjma obsluhy, na elektrickém zařízení vysokého a velmi vysokého napětí bez napětí a v blízkosti živých částí elektrického zařízení nízkého napětí, při dodržení minimálních vzdáleností daných příslušnými bezpečnostními předpisy,

d) provádět pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací, odpovídající za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů, ostatní činnosti dle bodu 1, vyjma obsluhy, v blízkosti živých částí elektrického zařízení vysokého a velmi vysokého napětí, při dodržení minimálních vzdáleností daných příslušnými bezpečnostními předpisy,

e) řídit nebo provádět činnosti na kolejovém svršku a spodku, včetně ukolejnění na elektrizovaných tratích a na tratích, jejichž koleje jsou součástí obvodů pro elektrické vytápění vlaků,

f) obsluhovat elektrické předtápěcí zařízení včetně manipulace se spojkami pro napájení drážních vozidel elektrickou energií,

g) obsluhovat úsekové odpojovače a zkratovače trakčního vedení.

7. Osoba znalá může vykonávat veškeré činnosti osoby poučené a dále

a) provádět činnosti dle bodu 1 na elektrickém zařízení bez napětí,

b) pracovat pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací v blízkosti živých částí vysokého a velmi vysokého napětí, při dodržení minimálních vzdáleností daných příslušnými bezpečnostními předpisy a na těchto částech pod napětím,

c) pracovat samostatně v blízkosti živých částí nízkého napětí, při dodržení minimálních vzdáleností daných příslušnými bezpečnostními předpisy,

d) pracovat samostatně na živých částech nízkého napětí mimo případů daných příslušnými bezpečnostními předpisy.

8. Osoba znalá s vyšší kvalifikací může vykonávat veškeré činnosti osoby znalé a dále

a) vykonávat činnosti dle bodu 1 na elektrickém zařízení bez omezení, mimo případů daných příslušnými bezpečnostními předpisy,

b) řídit činnost osob na elektrickém zařízení nebo provoz elektrického zařízení,

c) projektovat elektrické zařízení.

9. Seznámení, upozornění, praktické zacvičení a ověření znalostí osoby poučené zajistí provozovatel elektrického zařízení a provede

a) pro obsluhu elektrického zařízení osoba s elektrotechnickou kvalifikací odpovídající charakteru pracovní činnosti, nejméně však osoba poučená,

b) pro ostatní pracovní činnosti dle bodu 1, vyjma obsluhy, osoba znalá.

10. Praktické zacvičení osoby poučené se provádí v rozsahu pracovních činností, které bude tato osoba vykonávat.

11. Předmětem zkoušek a přezkoušení podle bodů 4 a 5 jsou

a) technické normy související s pracovní činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

b) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisejí s pracovní činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

c) místní pracovní a bezpečnostní předpisy, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s pracovní činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,

d) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

12. O elektrotechnické kvalifikaci pro výkon příslušné pracovní činnosti ve stupni "osoba poučená" nebo "osoba znalá" vydává doklad osoba, která ověření provedla.

13. O vykonání zkoušky "osoby znalé s vyšší kvalifikací" vyhotoví zkušební komise písemný protokol, jehož přílohou jsou doklady o písemném ověření znalostí zkoušeného. Obsahem protokolu, který podepisují spolu se zkoušeným i všichni členové komise, je vyhodnocení zkoušky prováděné podle stupnice

a) "prospěl",

b) "neprospěl".

14. Provozovatel elektrického zařízení zajišťující zkoušky osob podle bodu 5 oznámí termín a místo konání zkoušek alespoň čtyři týdny předem Drážnímu úřadu.

15. O ověření elektrotechnické kvalifikace "osoby znalé s vyšší kvalifikací" zkouškou vydá zkušební komise osvědčení. V osvědčení uvede jakou činnost na elektrickém zařízení může osoba vykonávat, to znamená, zda může provádět pouze samostatnou činnost, zda může řídit činnost osob, zda může řídit provoz elektrického zařízení nebo zda může projektovat elektrické zařízení. Není-li činnost podle tohoto osvědčení vykonávána jeho držitelem po dobu delší než tři roky, považuje se držitel za osobu bez této elektrotechnické kvalifikace.

16. Provozovatel elektrického zařízení

a) ukládá protokoly o zkoušce,

b) vede evidenci vydaných dokladů o příslušné elektrotechnické kvalifikaci,

c) vede evidenci vydaných osvědčení o příslušné elektrotechnické kvalifikaci.

17. Zjistí-li drážní správní úřad, že osoba s elektrotechnickou kvalifikací podle této přílohy vykazuje nedostatky ve své činnosti, které podstatným způsobem ovlivňují správnou funkci a bezpečný provoz elektrického zařízení, může nařídit mimořádné přezkoušení v potřebném rozsahu.".

1) Opatření Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání, oznámené v částce 68/1998 Sb.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


Ministr:
Ing. Schling v. r.

Přesunout nahoru