Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 272/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě

Částka 79/2000
Platnost od 18.08.2000
Účinnost od 02.09.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

272

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 27. července 2000

o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 35 odst. 2 zákona:


§ 1

Ověřování pravosti podpisu

(1) Ověřováním pravosti podpisu (dále jen "legalizace") velitel lodě ověřuje, že fyzická osoba na lodi v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině se již nacházející před ním uznala za vlastní.

(2) Fyzická osoba předloží k prokázání své totožnosti platný úřední průkaz vydaný státním orgánem, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 3 písm. a).

(3) Legalizace se vyznačí na listině formou ověřovací doložky, která obsahuje

a) jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození žadatele,

b) údaj o způsobu zjištění totožnosti žadatele,

c) pořadové číslo, pod kterým je legalizace zapsána v ověřovací knize,

d) konstatování, že fyzická osoba listinu vlastnoručně před velitelem lodě podepsala nebo že uznala podpis na listině za vlastní,

e) místo a datum legalizace,

f) vlastnoruční podpis velitele lodě a otisk kulatého lodního razítka.

(4) Velitel lodě provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.

(5) Neovládá-li velitel lodě jazyk, v němž je listina pořízena, může legalizaci odmítnout.

(6) Velitel lodě neprovede legalizaci, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

§ 2

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

(1) Ověření shody opisu nebo kopie s listinou nebo její částí (dále jen "vidimace") se vyznačí na ověřeném opisu nebo kopii ve formě ověřovací doložky na každém listě, pokud tyto nejsou svázány do svazku. V doložce je uvedeno

a) zda opis nebo kopie souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem nebo ověřeným opisem nebo kopií a z kolika listů se skládá,

b) počet listů, které opis nebo kopie obsahuje,

c) zda jde o opis nebo kopii, a to úplné nebo částečné,

d) pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána v ověřovací knize,

e) místo a datum vidimace,

f) vlastnoruční podpis velitele lodě a otisk kulatého lodního razítka.

(2) Velitel lodě provádí vidimaci podle odstavce 1 pouze na lodi, na které vykonává funkci velitele lodě.

(3) Velitel lodě neprovede vidimaci

a) opisu nebo kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby,

b) jestliže se předložený opis nebo kopie neshoduje s originálem,

c) jestliže neovládá jazyk, v němž je listina pořízena, nebo

d) jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.

(4) Velitel lodě vidimací neověřuje pravdivost skutečností uváděných v listině.

§ 3

Velitel lodě vede evidenci legalizací a vidimací ve svázané ověřovací knize podle tiskopisu uvedeného v příloze.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.


Ministr:
Ing. Schling v. r.


Příloha k vyhlášce č. 272/2000 Sb.

Ověřovací kniha

Pořadové číslo vidimace, legalizace Den, místo vidimace, legalizace Jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození osoby, jejíž podpis je legalizována její podpis. Totožnost zjištěna průkazem (druh a číslo průkazu) Listina byla na lodi podepsána Podpis byl na lodi uznán za vlastní Označení druhu listiny, která je na lodi vidimována nebo legalizována Podpis velitele lodě
1 2 3 4 5 6 7
Přesunout nahoru