Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 271/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí

Částka 79/2000
Platnost od 18.08.2000
Účinnost od 02.09.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

271

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 27. července 2000

o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 84 odst. 3 zákona:


§ 1

Podpora státu k provozování námořní plavby

(1) Žadatel, který je provozovatelem námořní obchodní lodě (dále jen "loď") plující pod státní vlajkou České republiky, předloží Ministerstvu dopravy a spojů (dále jen"ministerstvo") žádost o podporu k provozování námořní plavby, která obsahuje

a) název, sídlo, právní formu a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození, je-li žadatelem fyzická osoba,

b) výši a formu požadované podpory,

c) záměr, ke kterému má být státní podpora poskytnuta, doložený ekonomickým rozborem včetně celkových nákladů na jeho realizaci.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(2) K žádosti žadatel připojí

a) úplný výpis z obchodního rejstříku ne starší než jeden měsíc nebo doklad o vzniku právnické osoby, je-li žadatelem právnická osoba,

b) prohlášení žadatele, že veškeré jím uvedené údaje a předložené dokumenty jsou úplné a pravdivé.

(3) Ministerstvo po ověření žádosti projedná výši a formu podpory s Ministerstvem financí, a jedná-li se o podporu podle § 5 zákona o veřejné podpoře,1) podá k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") žádost o povolení výjimky podle § 6 odst. 1 zákona o veřejné podpoře. Povolí-li Úřad výjimku, ministerstvo po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí předloží návrh na poskytnutí podpory k projednání a schválení vládě.

(4) Jedná-li se o podporu podle § 4 zákona o veřejné podpoře, ministerstvo po ověření žádosti projedná výši a formu podpory s Ministerstvem financí a předloží návrh na poskytnutí podpory k projednání a schválení vládě.

(5) Celková výše podpory může činit nejvýše 70 % celkových nákladů na uskutečnění záměru uvedeného v odstavci 1 písm. c).

(6) Ministerstvo sleduje způsob a správnost čerpání poskytnuté podpory, k čemuž příjemce podpory poskytuje ministerstvu potřebnou součinnost. Poskytnutím potřebné součinnosti při kontrole způsobu a správnosti čerpání poskytnuté podpory je zejména

a) umožnění vstupu od objektů, zařízení a na lodě,

b) předložení originálních dokladů, dalších písemností a záznamů dat na paměťových médiích ve stanovených lhůtách,

c) poskytnutí pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s poskytnutou podporou.

(7) Zjistí-li ministerstvo, že některý z údajů uvedených v žádosti o podporu nebo některý z dokumentů přiložených k této žádosti nebyl úplný či pravdivý nebo že příjemce podpory neuskutečnil záměr, na který mu byla poskytnuta podpora, nebo neposkytl-li příjemce podpory ministerstvu potřebnou součinnost podle odstavce 6, je povinen příjemce poskytnutou podporu vrátit do státního rozpočtu prostřednictvím ministerstva.

(8) K vrácení poskytnuté podpory ministerstvo příjemce podpory písemně vyzve. Příjemce podpory je povinen vrátit poskytnutou podporu do tří měsíců od doručení této výzvy.

§ 2

Finanční příspěvek ke studiu námořnického povolání v zahraničí

(1) Finanční příspěvek ke studiu námořnického povolání v zahraničí (dále jen "půjčka") může ministerstvo poskytnout na

a) školné,

b) ubytování,

c) stravování, nebo

d) studijní pomůcky.

Na poskytnutí půjčky není právní nárok.

(2) Půjčka může činit nejvýše 120násobek částky životního minima stanovené podle zvláštního právního předpisu2) jako potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, a to na celou dobu studia.

(3) Půjčku lze poskytnout na základě písemné žádosti podané u ministerstva, která obsahuje

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, rodné číslo žadatele,

b) název a adresu školského zařízení, obor studia a jeho délku,

c) předpokládané roční náklady na studium,

d) číslo bankovního účtu žadatele.

(4) K žádosti žadatel připojí

a) životopis žadatele,

b) úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přijetí žadatele ke studiu,

c) ručitelské prohlášení fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky o tom, že bere na sebe vůči ministerstvu povinnost, že uspokojí veškeré pohledávky ministerstva vůči žadateli vzniklé v souvislosti s půjčkou, jestliže je neuspokojí žadatel; toto prohlášení musí obsahovat zejména jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu a úředně ověřený podpis ručitele,

d) výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele ne starší než 6 měsíců.

(5) Ministerstvo rozhodne o poskytnutí půjčky s ohledem na počet žadatelů o příspěvek a výši finančních prostředků uvolněných ze státního rozpočtu pro tento účel.

(6) Na základě přiznání půjčky uzavře ministerstvo se žadatelem písemnou smlouvu, jež vždy obsahuje úpravu

a) výši poskytnuté půjčky,

b) dobu splatnosti půjčky; tato doba nesmí být delší než deset let ode dne poskytnutí půjčky,

c) závazek žadatele řádným způsobem ukončit studium, na které byla půjčka poskytnuta, a předložit doklad o úspěšném ukončení tohoto studia do sedmi let ode dne zahájení studia, pokud tomu nebránila nemoc nebo úraz příjemce půjčky,

d) závazek žadatele předložit na výzvu ministerstva doklad o tom, že jeho studium trvá,

e) závazek žadatele splatit půjčku na zvláštní účet určený ministerstvem (dále jen "zvláštní účet"),

f) závazek žadatele vykonávat funkci námořního důstojníka na lodích plujících pod státní vlajkou České republiky po dobu nejméně pěti let v období deseti let ode dne řádného ukončení studia, na které byla půjčka poskytnuta,

g) závazek ministerstva převést částku půjčky na účet žadatele do sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy.

(7) Žadatel, v případě porušení jakékoli smluvní povinnosti uvedené v odstavci 6 písm. c) nebo d), splatí půjčku a dále zaplatí částku, která se rovná úrokům z poskytnuté půjčky ode dne poskytnutí půjčky do dne jejího vrácení při použití úrokové sazby ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné v den porušení povinnosti, na zvláštní účet, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy byla doručena příjemci půjčky písemná výzva ministerstva k splacení půjčky a zaplacení vymezené částky.

(8) Žadatel, v případě porušení smluvní povinnosti uvedené v odstavci 6 písm. f), zaplatí částku, která se rovná úrokům z poskytnuté půjčky ode dne poskytnutí půjčky do dne jejího vrácení při použití úrokové sazby ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní bankou a platné v den porušení povinnosti, na zvláštní účet, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy byla doručena příjemci půjčky písemná výzva ministerstva k zaplacení této částky.

(9) Příjemce půjčky je osvobozen od povinnosti podle odstavce 8 v případě, že

a) porušení smluvní povinnosti bylo zapříčiněno nemocí nebo úrazem příjemce půjčky,

b) žádná loď neplula pod státní vlajkou České republiky po dobu nejméně pěti let v období deseti let ode dne řádného ukončení studia příjemcem půjčky, nebo

c) provozovatel lodě plující pod státní vlajkou České republiky nepřijal v období uvedeném v písmenu b) příjemce půjčky do funkce námořního důstojníka za obvyklých podmínek.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.


Ministr:
Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

2) Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru