Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 268/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

Částka 78/2000
Platnost od 07.08.2000
Účinnost od 07.08.2000
Zrušeno k 06.03.2002 (85/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

268

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 2. srpna 2000,

kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

Ministerstvo financí stanoví podle § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.:


§ 1

(1) Okresní úřady v sídle volebního kraje1) a okresní úřady v sídle volebního obvodu2) zřizují zvláštní účty,3) kterými jsou běžné účty (dále jen "depozitní účet") u místně příslušné pobočky České národní banky podle příloh č. 1 a 2 této vyhlášky. Oznámení o zřízení depozitního účtu zveřejní na úřední desce.

(2) Na zřízené depozitní účty politické strany, politická hnutí nebo koalice v případě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen "Poslanecká sněmovna") a v případě voleb do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen "Senát") též kandidáti pro volby do Senátu (dále jen "kandidát") skládají peněžní prostředky ve výši odpovídající stanovené kauci.

(3) Současně s podáním kandidátní listiny4) politická strana, politické hnutí nebo koalice a kandidát současně s podáním přihlášky k registraci5) písemně sdělí okresnímu úřadu v sídle volebního kraje nebo okresnímu úřadu v sídle volebního obvodu adresu nebo číslo účtu, kam lze kauci vrátit.

(4) Variabilní symbol, jímž bude označena platba kauce politické strany, politického hnutí nebo koalice v případě voleb do Poslanecké sněmovny, bude totožný s identifikačním číslem6) politické strany, politického hnutí nebo koalice. V případě voleb do Senátu bude variabilní symbol platby složené kauce totožný s rodným číslem kandidáta.

(5) Při bezhotovostním složení kauce se použije konstantní symbol 558 a při platbě v hotovosti konstantní symbol 379.

§ 2

(1) Do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků voleb do Poslanecké sněmovny vrátí okresní úřad v sídle volebního kraje politické straně, politickému hnutí nebo koalici složenou kauci, pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice postoupily do skrutinia.7) Kauce se vrací na adresu nebo číslo účtu politické strany, politického hnutí nebo koalice.

(2) Do jednoho měsíce po vyhlášení výsledků voleb do Senátu vrátí okresní úřad v sídle volebního obvodu složenou kauci kandidátu, který získal v prvém kole voleb alespoň šest procent z celkového počtu platných hlasů.8) Kauce bude vrácena na adresu nebo číslo účtu kandidáta.

(3) Obdobně se postupuje i v případě vrácení kauce při opakovaných volbách do Senátu.9)

§ 3

(1) Částky, které se při volbách nevracejí, a úroky ze složených kaucí,10) snížené o poplatky zúčtované Českou národní bankou na vrub depozitního účtu, se převedou na příjmový účet státního rozpočtu u České národní banky číslo: 772-14422001/0710 s názvem "Kauce z voleb" s uvedením roku konání voleb.

(2) Okresní úřady v sídle volebních krajů a okresní úřady v sídle volebních obvodů, které zřídí depozitní účet podle § 1 odst. 1, účtují o složených prostředcích na účtu 245 - Ostatní běžné účty v analytické evidenci běžný účet zvláštních prostředků, se souvztažným zápisem na účtu 379 - Jiné závazky. K účtu 379 se vede analytická evidence podle identifikačního čísla jednotlivých politických stran, politických hnutí nebo koalic při volbách do Poslanecké sněmovny a v členění podle rodného čísla kandidáta při volbách do Senátu.

(3) Okresní úřady v sídle volebního kraje a okresní úřady v sídle volebního obvodu provedou vyúčtování vrácených kaucí i částek, které jsou příjmem státního rozpočtu, a do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb11) je zašlou Ministerstvu financí na účet státního rozpočtu uvedený v odstavci 1 a depozitní účet u příslušné pobočky České národní banky zruší.


§ 4

Zrušuje se vyhláška č. 146/1996 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu vrácení kauce složené v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu č. 64/2001 ve Sbírce zákonů pozbývá současně platnosti vyhláška Ministerstva financí č. 268/2000 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, a to v částech ustanovení týkajících se kaucí pro volby do Poslanecké sněmovny.


Ministr financí:

v z. Mgr. Gross v. r.

ministr vnitra

Poznámky pod čarou

1) § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

2) § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb.

3) § 31 odst. 4 a § 61 odst. 2 písm. e) zákona 247/1995 Sb.

4) § 31 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb.

5) § 60 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.

6) § 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.

7) § 31 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb.

8) § 61 odst. 2 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.

9) § 79 odst. 5 zákona. č. 247/1995 Sb.

10) § 31 odst. 4 a § 61 odst. 2 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb.

11) § 52 odst. 3 a § 77 zákona č. 247/1995 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 268/2000 Sb.

Seznam depozitních účtů u poboček České národní banky pro složení kauce při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Číslo volebního kraje Sídlo Pobočka ČNB Číslo depozitního účtu
1 ObÚ Praha 1 Praha 16010-17828031/0710
2 ObÚ Praha 5 Praha 16010-47824031/0710
3 ObÚ Praha 10 Praha 16010-27826101/0710
4 ObÚ Praha Praha 16010-37829031/0710
5 OkÚ Kolín Praha 16010-7821151/0710
6 OkÚ Mladá Boleslav Praha 16010-7823181/0710
7 OkÚ Kladno Praha 16010-7824141/0710
8 OkÚ Příbram Praha 16010-7827211/0710
9 OkÚ Č. Budějovice Č. Budějovice 16010-7821231/0710
10 OkÚ Tábor Č. Budějovice 16010-7824301/0710
11 OkÚ Domažlice Plzeň 16010-7829321/0710
12 Magistrát m. Plzně Plzeň 16010-7821311/0710
13 OkÚ Karlovy Vary Plzeň 16010-7823341/0710
14 OkÚ Most Ústí n. Labem 16010-7824491/0710
15 OkÚ Teplice Ústí n. Labem 16010-7823501/0710
16 OkÚ Ústí n. Labem Ústí n. Labem 16010-7826411/0710
17 OkÚ Liberec Ústí n. Labem 16010-7822461/0710
18 OkÚ Hr. Králové Hr. Králové 16010-7820511/0710
19 OkÚ Trutnov Hr. Králové 16010-7828601/0710
20 OkÚ Svitavy Hr. Králové 16010-7829591/0710
21 OkÚ Pardubice Hr. Králové 16010-7827561/0710
22 OkÚ Jihlava Brno 16010-7826681/0710
23 OkÚ Třebíč Brno 16010-97829711/0710
24 OkÚ Znojmo Brno 16010-7821741/0710
25 Magistrát m. Brna Brno 16010-7822621/0710
26 OkÚ Vyškov Brno 16010-7824731/0710
27 OkÚ Hodonín Brno 16010-7829671/0710
28 OkÚ Kroměříž Brno 16010-7823691/0710
29 OkÚ Zlín Brno 16010-7821661/0710
30 OkÚ Přerov Ostrava 16010-7829831/0710
31 OkÚ Olomouc Ostrava 16010-7824811/0710
32 OkÚ Opava Ostrava 16010-7821821/0710
33 OkÚ Karviná Ostrava 16010-7828791/0710
34 Magistrát m. Ostravy Ostrava 16010-7826761/0710
35 OkÚ Fr.-Místek Ostrava 16010-7820781/0710

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 268/2000 Sb.

Seznam depozitních účtů u poboček České národní banky pro složení kauce při volbách do Senátu Parlamentu České republiky

Číslo volebního obvodu Sídlo Pobočka ČNB Číslo depozitního účtu
1 OkÚ Karlovy Vary Plzeň 16010-7823341/0710
2 OkÚ Sokolov Plzeň 16010-97829391/0710
3 OkÚ Cheb Plzeň 16010-7826331/0710
4 OkÚ Most Ústí n. Labem 16010-7824491/0710
5 OkÚ Chomutov Ústí n. Labem 16010-7828441/0710
6 OkÚ Louny Ústí n. Labem 16010-7827481/0710
7 OkÚ Plzeň-jih Plzeň 16010-7828361/0710
8 OkÚ Rokycany Plzeň 16010-7822381/0710
9 Magistrát m. Plzně Plzeň 16010-7821311/0710
10 OkÚ Český Krumlov Č. Budějovice 16010-7829241/0710
11 OkÚ Domažlice Plzeň 16010-7829321/0710
12 OkÚ Strakonice Č. Budějovice 16010-7825291/0710
13 OkÚ Tábor Č. Budějovice 16010-7824301/0710
14 OkÚ Č. Budějovice Č. Budějovice 16010-7821231/0710
15 OkÚ Pelhřimov Č. Budějovice 16010-7823261/0710
16 OkÚ Beroun Praha 16010-7827131/0710
17 ObÚ Praha 12 Praha 16010-87826031/0710
18 OkÚ Příbram Praha 16010-7827211/0710
19 ObÚ Praha 11 Praha 16010-77820031/0710
20 ObÚ Praha 4 Praha 16010-37829031/0710
21 ObÚ Praha 5 Praha 16010-47824031/0710
22 ObÚ Praha 10 Praha 16010-27826101/0710
23 ObÚ Praha 8 Praha 16010-17824081/0710
24 ObÚ Praha 9 Praha 16010-27827091/0710
25 ObÚ Praha 6 Praha 16010-67825031/0710
26 ObÚ Praha 2 Praha 16010-27823031/0710
27 ObÚ Praha 1 Praha 16010-17828031/0710
28 OkÚ Mělník Praha 16010-7826171/0710
29 OkÚ Litoměřice Ústí n. Labem 16010-97829471/0710
30 OkÚ Kladno Praha 16010-7824141/0710
31 OkÚ Ústí n. Labem Ústí n. Labem 16010-7826411/0710
32 OkÚ Teplice Ústí n. Labem 16010-7823501/0710
33 OkÚ Děčín Ústí n. Labem 16010-7820431/0710
34 OkÚ Liberec Ústí n. Labem 16010-7822461/0710
35 OkÚ Jablonec n. Nisou Ústí n. Labem 16010-7825451/0710
36 OkÚ Česká Lípa Ústí n. Labem 16010-7823421/0710
37 OkÚ Jičín Hr. Králové 16010-7822541/0710
38 OkÚ Mladá Boleslav Praha 16010-7823181/0710
39 OkÚ Trutnov Hr. Králové 16010-7828601/0710
40 OkÚ Kutná Hora Praha 16010-7829161/0710
41 OkÚ Benešov Praha 16010-97829121/0710
42 OkÚ Kolín Praha 16010-7821151/0710
43 OkÚ Pardubice Hr. Králové 16010-7827561/0710
44 OkÚ Chrudim Hr. Králové 16010-7825531/0710
45 OkÚ Hr. Králové Hr. Králové 16010-7820511/0710
46 OkÚ Ústí n. Orlicí Hr. Králové 16010-7825611/0710
47 OkÚ Náchod Hr. Králové 16010-97829551/0710
48 OkÚ Rychnov n. Kněžnou Hr. Králové 16010-7824571/0710
49 OkÚ Blansko Brno 16010-97829631/0710
50 OkÚ Svitavy Hr. Králové 16010-7829591/0710
51 OkÚ Žďár n. Sázavou Brno 16010-7829751/0710
52 OkÚ Jihlava Brno 16010-7826681/0710
53 OkÚ Třebíč Brno 16010-97829711/0710
54 OkÚ Znojmo Brno 16010-7821741/0710
55 OkÚ Brno-venkov Brno 16010-7827641/0710
56 OkÚ Břeclav Brno 16010-7824651/0710
57 OkÚ Vyškov Brno 16010-7824731/0710
58 Magistrát m. Brna Brno 16010-7822621/0710
59 Magistrát m. Brna Brno 16010-17828621/0710
60 Magistrát m. Brna Brno 16010-37829621/0710
61 OkÚ Olomouc Ostrava 16010-7824811/0710
62 OkÚ Prostějov Brno 16010-7822701/0710
63 OkÚ Přerov Ostrava 16010-7829831/0710
64 OkÚ Bruntál Ostrava 16010-7823771/0710
65 OkÚ Šumperk Ostrava 16010-7826841/0710
66 OkÚ Olomouc Ostrava 16010-27825811/0710
67 OkÚ Nový Jičín Ostrava 16010-7827801/0710
68 OkÚ Opava Ostrava 16010-7821821/0710
69 OkÚ Frýdek-Místek Ostrava 16010-7820781/0710
70 Magistrát m. Ostravy Ostrava 16010-7826761/0710
71 Magistrát m. Ostravy Ostrava 16010-17821761/0710
72 Magistrát m. Ostravy Ostrava 16010-27827761/0710
73 OkÚ Frýdek-Místek Ostrava 16010-17826781/0710
74 OkÚ Karviná Ostrava 16010-7828791/0710
75 OkÚ Karviná Ostrava 16010-17823791/0710
76 OkÚ Kroměříž Brno 16010-7823691/0710
77 OkÚ Vsetín Ostrava 16010-7823851/0710
78 OkÚ Zlín Brno 16010-7821661/0710
79 OkÚ Hodonín Brno 16010-7829671/0710
80 OkÚ Zlín Brno 16010-17827661/0710
81 OkÚ Uherské Hradiště Brno 16010-7827721/0710
Přesunout nahoru