Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 264/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

Částka 77/2000
Platnost od 17.08.2000
Účinnost od 17.08.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

264

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 14. července 2000,

o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 1 zákona:


§ 1

Základními měřicími jednotkami a ostatními jednotkami ve smyslu zákona jsou jednotky uvedené v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Základní měřicí jednotky a ostatní jednotky se neuplatňují u výrobků a zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu před datem účinnosti této vyhlášky, a u součástek nebo částí výrobků a zařízení nutných pro doplnění nebo nahrazení součástek nebo částí těchto výrobků a zařízení.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha k vyhlášce č. 264/2000 Sb.

JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY; JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK; JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ; JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH; SLOŽENÉ JEDNOTKY

1. JEDNOTKY SI A JEJICH DEKADICKÉ NÁSOBKY A DÍLY

1.1 Základní jednotky SI

VeličinaJednotka
NázevZnačka
Délkametrm
Hmotnostkilogramkg
Čassekundas
Elektrický proudampérA
Termodynamická teplotakelvinK
Látkové množstvímolmol
Svítivostkandelacd

Poznámka:

Definice jednotky termodynamické teploty, uvedená v zákonu, se vztahuje k vodě s izotopickým složením vymezeným těmito podíly látkového množství: 0,00015576 mol 2H na mol 1H, 0,0003799 mol 17O na mol 16O a 0,0020052 mol 18O na mol 16O.

(13. CGPM (1967), usnesení 4 a 23. CGPM (2007), usnesení 10).

1.1.1 Zvláštní název a značka odvozené jednotky teploty SI pro vyjádření Celsiovy teploty

VeličinaJednotka
NázevZnačka
Celsiova teplotastupeň Celsia°C

Celsiova teplota t je definována jako rozdíl t = T - T0 mezi dvěma termodynamickými teplotami T a T0 = 273,15 K. Interval nebo rozdíl teploty muže být vyjádřen buď v kelvinech nebo ve stupních Celsia. Jednotka „stupeň Celsia“ je rovna jednotce „kelvin“.

1.2 Odvozené jednotky SI

1.2.1 Obecné pravidlo pro odvozené jednotky SI

Jednotky odvozené systematicky ze základních jednotek SI jsou vyjádřeny jako algebraické výrazy ve tvaru součinů mocnin základních jednotek SI s číselným faktorem rovným 1.

1.2.2 Odvozené jednotky SI se zvláštními názvy a značkami

VeličinaJednotkaVyjádření
NázevZnačkaV jednotkách SIV základních jednotkách SI
Rovinný úhelradiánradm . m-1
Prostorový úhelsteradiánsrm2 . m-2
KmitočethertzHzs-1
SílanewtonNm . kg . s-2
Tlak, napětípascalPaN . m-2m-1 . kg . s-2
Energie, práce, množství teplajouleJN . mm2 . kg . s-2
Výkon1), zářivý tokwattWJ . s-1m2 . kg . s-3
Množství elektrické energie, elektrický nábojcoulombCs . A
Elektrický potenciál, rozdíl elektrických potenciálů, elektrické napětívoltVW . A-1m2 . kg . s-3 . A-1
Elektrický odporohmΩV . A-1m2 . kg . s-3 . A-2
Elektrická vodivostsiemensSA . V-1m-2 . kg-1 . s3 . A2
Elektrická kapacitafaradFC . V-1m-2 . kg-1 . s4 . A2
Magnetický tokweberWbV . sm2 . kg . s-2 . A-1
Magnetická indukceteslaTWb . m-2kg . s-2 . A-1
IndukčnosthenryHWb . A-1m2 . kg . s-2 . A-2
Světelný toklumenlmcd . srcd
Osvětlenostluxlxlm . m-2m-2 . cd
Aktivita (radionuklidu)becquerelBqs-1
Absorbovaná dávka, měrná (hmotnostní) sdělená energie, kerma, index absorbované dávkygrayGyJ . kg-1m2 . s-2
Dávkový ekvivalentsievertSvJ . kg-1m2 . s-2
Katalytická aktivitakatalkatmol . s-1
1) Zvláštní názvy pro jednotku výkonu: název volt-ampér (značka „VA“), je-li použit, vyjadřuje zdánlivý výkon střídavého elektrického proudu, a var (značka „var“), je-li použit, vyjadřuje jalový elektrický výkon. Jednotka var není zahrnuta v usneseních CGPM.

Jednotky odvozené ze základních jednotek SI je možné vyjádřit pomocí jednotek uvedených v bodu 1.

Odvozené jednotky SI lze vyjádřit pomocí zvláštních názvů a značek uvedených v tabulce výše; například jednotku SI dynamické viskozity lze vyjádřit jako m-1 . kg . s-1 nebo N . s . m-2 nebo Pa . s.

1.3 Předpony a jejich značky používané pro označení určitých dekadických násobků a dílů

FaktorPředponaZnačkaFaktorPředponaZnačka
1024yottaY10-1decid
1021zettaZ10-2centic
1018exaE10-3milim
1015petaP10-6mikroμ
1012teraT10-9nanon
109gigaG10-12pikop
106megaM10-15femtof
103kilok10-18attoa
102hektoh10-21zeptoz
101dekada10-24yoktoy

Názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotky hmotnosti se vytvoří připojením předpon ke slovu „gram“ a jejich značek ke značce „g“.

Tam, kde jsou odvozené jednotky vyjádřeny ve formě zlomku, lze jejich dekadické násobky a díly označit připojením předpony k jednotce v čitateli nebo ve jmenovateli nebo k oběma těmto částem.

Složené předpony, to znamená předpony, které jsou vytvořené sloučením několika výše uvedených předpon, se nesmí používat.

1.4 Zvláštní povolené názvy a značky dekadických násobků a dílů jednotek SI

VeličinaJednotka
NázevZnačkaHodnota
Objemlitrl nebo L1)1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
Hmotnosttunat1 t = 1 Mg = 103 kg
Tlak, napětíbarbar2)1 bar = 105 Pa

1) Pro jednotku litr je možné použít dvě značky: „l“ nebo „L“.

(16. CGPM (1979), usnesení 6).

2) Jednotka je uvedena v brožuře Mezinárodního úřadu pro váhy a míry mezi jednotkami, které jsou povoleny dočasně.

Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodě 1.3 lze použít ve spojení s jednotkami a značkami obsaženými v tabulce bodu 1.4.

2. JEDNOTKY, KTERÉ JSOU DEFINOVÁNY NA ZÁKLADĚ JEDNOTEK SI, ALE NEJSOU DEKADICKÝMI NÁSOBKY NEBO DÍLY TĚCHTO JEDNOTEK

VeličinaJednotka
NázevZnačkaHodnota
Rovinný úheloběh* 1) a)1 oběh = 2 π rad
grad* nebo gon*gon*vz.001
stupeň˚vz.002
úhlová minutavz.003
úhlová vteřinavz.004
Časminutamin1 min = 60 s
hodinah1 h = 3600 s
dend1 d = 86400 s
1) Značka (*), která následuje za názvem nebo značkou jednotky, udává, že se tato jednotka neobjevuje v seznamech sestavených CGPM, CIPM nebo BIPM. To platí pro celou tuto Přílohu.
a) Neexistuje žádná mezinárodní značka.

Poznámka: Předpony uvedené v bodě 1.3 se mohou používat pouze ve spojení s názvy „stupeň“ nebo „gon“ a značkou „gon“.

3. JEDNOTKY POUŽÍVANÉ V SI, JEJICHŽ HODNOTY BYLY STANOVENY EXPERIMENTÁLNĚ

VeličinaJednotka
NázevZnačkaDefinice
EnergieelektronvolteVElektronvolt je kinetická energie, kterou získá elektron při průchodu potenciálním rozdílem 1 voltu ve vakuu
Hmotnostunifikovaná atomová hmotnostní jednotkauUnifikovaná atomová hmotnostní jednotka se rovná 1/12 hmotnosti atomu nuklidu 126C

Poznámka: Předpony a jejich značky uvedené v bodě 1.3 lze používat ve spojení s těmito dvěma jednotkami a jejich značkami.

4. JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTEK POVOLENÉ POUZE VE SPECIALIZOVANÝCH OBLASTECH

VeličinaJednotka
NázevZnačkaHodnota
Optická mohutnost optických soustavdioptrie1 dioptrie = 1 m-1
Hmotnost drahých kovů a kamenůkarát1 metrický karát = 2 . 10-4 kg
Plocha zemědělské půdy a stavebních parcelara1 ar = 102 m2
Hmotnost textilní příze a osnovy na jednotku délkytextex1 tex = 10-6 kg . m-1
Tlak krve a jiných tělních tekutinmilimetr rtutimmHg1 mmHg = 133,322 Pa
Plocha účinného průřezubarnb1 b = 10-28 m2

Předpony a jejich symboly uvedené v bodě 1.3 lze používat ve spojení s výše uvedenými jednotkami a značkami s výjimkou milimetru rtuti a jeho značky. Násobek 102 aru se však nazývá „hektar“.

5. SLOŽENÉ JEDNOTKY

Kombinací jednotek uvedených v bodu 1 se tvoří složené jednotky.

Přesunout nahoru