Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
42 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 258/2000 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 07.05.2021 (3. čtení přerušeno nebo odročeno)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a některé další zákony

Novela přináší dvě zásadní změny. První z nich spočívá ve zrušení dětských domovů pro děti do 3 let věku („bývalé“ kojenecké ústavy), které existují jako zařízení upravené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Druhou zásadní oblastí, do které nová právní úprava zasahuje je oblast služeb pro
rodiny s dětmi s vážným zdravotním znevýhodněním. 

Poslední změna: 06.05.2021 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 29.04.2021 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Cílem návrhu je odstranit nedostatky v novelizovaném zákoně zejména co se týče postavení a ochrany práv, svobod a oprávněných zájmů osob, které mohou být na základě mimořádných opatření v rámci stavu pandemické pohotovosti omezovány.

Poslední změna: 29.04.2021 (Proběhlo projednání v Senátu, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině.

Poslední změna: 23.04.2021 (3. čtení přerušeno nebo odročeno)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Důvodem předložení návrhu je nutnost provedení změny ve způsobu testování výrobků na bázi cementu a dále aktualizace dalších bodů, ve kterých je platná vyhláška již zastaralá a odkazuje na již nerelevantní právní předpisy. Dále je nutno aktualizovat část vyhlášky upravující vodárenské technologie, kam je nutno zahrnout nově používané technologie úpravy vody, které se již v praxi osvědčily jako účinné a bezpečné.

Poslední změna: 15.04.2021 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě

Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě se předkládá na základě aktuální potřeby řešit pokles příjmů zaměstnanců v důsledku nařízené karantény a v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.03.2021 v částce č. 44 pod číslem 121/2021 Sb. s účinností od 05.03.2021
Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Cílem zákona je reagovat na dosavadní zkušenosti s epidemií onemocnění COVID-19 a upravit vymezení mimořádných opatření, která je v této souvislosti oprávněno vydávat Ministerstvo zdravotnictví a zejména pak reakce na neprodloužení nouzového stavu a potřebu zakotvení konsenzuálního "pandemického" zákona pro další reakci v boji s pandemií onemocnění COVID-19.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.02.2021 v částce č. 38 pod číslem 94/2021 Sb. s účinností od 27.02.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Cílem zákona, kterým se zřizuje Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, je především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů . Stávající právní úprava již nezajišťuje informovanost adresátů těchto právních norem v takové míře, kterou by s ohledem na současný stav informačních technologií bylo možné považovat za optimální.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.02.2021 v částce č. 17 pod číslem 36/2021 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů

Zákonem se implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 do vnitrostátního právního řádu. 

Poslední změna: 15.01.2021 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách a o změně některých zákonů

Cílem novely je nastavení operativního řízení v období sucha a stavu nedostatku vody v reakci na přizpůsobování se změně klimatu a na opakující se hydrologické extrémy. Tato úprava dosud v právním řádu České republiky není dostatečně ošetřena a není tak možné s mimořádnou situací efektivně bojovat.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.12.2020 v částce č. 224 pod číslem 544/2020 Sb. s účinností od 01.02.2021
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Cílem návrhu zákona je reagovat na dopady související s šířením onemocnění COVID-19 a přijatá opatření v souvislosti s touto skutečností. Podstatou návrhu je provést centralizaci systému hygienické služby. Nově vzniklá Státní hygienická služba bude, podobně jako stávající krajské hygienické stanice a jejich zaměstnanci, zařazena do režimu státní služby.

Poslední změna: 07.12.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon stanovuje přesun sídel 15 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých regionů České republiky.

Poslední změna: 30.11.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Návrh je předkládán v souvislosti se současnou pandemií koronaviru, kdy má dojít k centralizaci fungování hygienických stanic, zavádění nových legislativních a technických prostředků pro lepší zvládání své role a úpravám registru poskytovatelů zdravotnických služeb.

Poslední změna: 27.11.2020 (Předložen návrh, bez připomínkového řízení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Novela zajišťuje informovanost samospráv o hromadném výskytu infekčního onemocnění na jejich území. Druhým bodem novely je zajištění předání informace samosprávám o záměru krajských hygienických stanic vydat právní předpis obsahující opatření, která se mohou dotknout běžného života v obcích či v celém kraji. 

Poslední změna: 21.09.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a některé související zákony

Návrh komplexně upravuje řadu problémů vzešlých během aplikační praxe jednotlivých právních předpisů, kdy má především zlepšit postavení pacientů, postavení dětí či ochranu osobních údajů uchovávaných v Národním zdravotnickém informačním systému.  

Poslední změna: 15.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Novela zákona zavádí pro provozovatele letadla povinnost, při letech delších 4 hodin, zajistit pro cestující pasažéry dostatečný prostor mezi řadami sedadel tak, aby mohli vykonávat preventivní cvičení proti plicní embolii a žilní trombóze. 

Poslední změna: 14.09.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Novelou zákona se reaguje i na skutečnost, že Městský soud v Praze svým rozsudkem některá mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná podle § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví zrušil jako nezákonná.

Návrh neprošel 27.05.2020 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.05.2020 v částce č. 88 pod číslem 238/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Novela zákon o ochraně veřejného zdraví zakotvuje povinnosti pro subjekty nakládající s potravinami, stanoví povinnost určit referenční laboratoř v oblasti problematik Ministerstva zdravotnictví, upravuje podmínky nutnosti přiložené dokumentace při prodeji použitého zboží pro děti do 3. let věku, stanoví nové faktory v oblasti hygienických požadavků na vodu a upravuje podmínky kontrol provádění pracovnělékařských prohlídek.  

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.04.2020 pod číslem 205/2020 Sb. s účinností od 01.05.2020
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů

Cílem zákona je zřídit elektronickou databázi právních předpisů a tím především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.  

Ukončeno: 30.07.2019 (Reorganizace projednávání, s následující historií)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů...

Vyhláška stanovuje základní požadavky pro strategické hlukové mapování, které je Česká republika povinna provádět na základě Smlouvy o fungování Evropské unie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 315/2018 Sb. s účinností od 20.12.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Transpozice směrnice EU.

Návrh neprošel 05.01.2018 (Návrh vzat zpět)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Novela ruší požadavek na očkování dětí při pořádání školy v přírodě a zotavovacích akcí, dále se snižuje sankce za porušení povinnosti nepřijmout neočkované do školského zařízení.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony

Tato novela obsahuje úpravu pojmosloví, upřesnění ustanovení upravujících kastraci, posudkovou péči včetně pracovnělékařských služeb a nemocí z povolání, lékařského ozáření a o ochranném léčení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2017 pod číslem 202/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, a další související zákony

Novela reaguje na problémy a nedostatky, které vyvstaly během patnáctileté aplikační praxe uvedeného zákona, novela také uvádí do souladu zákonnou úpravu pohřebnictví se změnami, k nimž došlo v uplynulých letech v právním řádu ČR.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.07.2017 pod číslem 193/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Předmětem úpravy je vymezení podmínek odpovědnosti adresátů veřejné správy, tedy právnických osob, fyzických osob a fyzických osob v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní odpovědnost), které jsou jim uloženy v zákonech upravujících jednotlivé úseky veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.08.2016 pod číslem 250/2016 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Návrh novely je legislativní úpravou malého rozsahu. Jejím předmětem je odstranění některých legislativně-technických nepřesností a dále sjednocení a zpřesnění textu tak, aby jeho výklad byl jednotný jak pro provozovatele koupališť, tak pro orgány ochrany veřejného zdraví.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.01.2016 pod číslem 1/2016 Sb. s účinností od 23.01.2016
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví seznam původců infekčních onemocnění hlášených orgánu ochrany veřejného zdraví a seznam izolovaných patogenních agens zasílaných do příslušné národní referenční laboratoře

Návrhem se stanoví seznam původců infekčních onemocnění, jejichž mikrobiologický nález hlásí příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví osoba poskytující péči, a seznam izolovaných patogenních agens zasílaných do národní referenční laboratoře.

Návrh neprošel 13.11.2015 (Projednávání nepokračuje)
Návrh nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Novou úpravou se docílí zpřesnění hodnocení v jednotlivých frekvenčních oblastech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.11.2015 pod číslem 291/2015 Sb. s účinností od 18.11.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Novela uvádí zákona o ochraně veřejného zdraví do souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.).

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.10.2015 pod číslem 267/2015 Sb. s účinností od 01.12.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a některé další zákony

Novela se týká těchto oblastí: vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, registr pedagogických pracovníků, povinná školní docházka a spádové školy, ukončování středního vzdělávání, pracovní poměr ředitelů škol a správní řízení v působnosti škol a školských zařízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 82/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015