Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 225/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)

Částka 67/2000
Platnost od 26.07.2000
Účinnost od 26.07.2000
Zrušeno k 25.01.2001 (28/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

225

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 30. června 2000,

kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), k provedení § 6 odst. 6 a § 22 odst. 4 tohoto zákona:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Poštovní služby, které jsou součástí základních služeb, a mezinárodní služby, které jsou součástí základních služeb, se v této vyhlášce označují jako "základní poštovní služby" a "základní mezinárodní služby".

(2) Provozovna podniku nebo jeho smluvního partnera, která se podílí na zajišťování základních služeb, se v této vyhlášce označuje jako "poštovní provozovna".

(3) Písemnosti a jiné věci, jež mají být převzaty k poskytnutí poštovní služby, se v této vyhlášce označují jako "předmět služby".

(4) Zemí určení se rozumí země, v níž má být poštovní zásilka do zahraničí nebo poštovní poukaz do zahraničí dodán.

(5) Sídelním celkem se v této vyhlášce rozumí souvisle zastavěná část obce, která je zřetelně oddělena od jiné zástavby v okolí; za sídelní celek se však nepovažují samostatné objekty nebo místa s minimální zástavbou. Jestliže na sebe přímo navazuje zástavba několika sousedních obcí, považuje se za jeden sídelní celek.

ČÁST DRUHÁ

POŠTOVNÍ PODMÍNKY ZÁKLADNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 2

Poskytování služeb

(1) Poštovní služby (dále jen "služby") poskytuje držitel poštovní licence na základě zákona o poštovních službách, základní poštovní služby též podle poštovních podmínek uvedených v této vyhlášce.

(2) Podílí-li se na poskytnutí služby v České republice smluvní partner držitele poštovní licence, jedná jeho jménem a na jeho účet.

(3) Za činnost zahraničního provozovatele, který se na poskytnutí služby do zahraničí podílí, odpovídá držitel poštovní licence jen v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě.

(4) Na zacházení s poštovní zásilkou do zahraničí nebo poštovním poukazem do zahraničí mimo území České republiky se vztahují mezinárodní předpisy, zejména předpisy Světové poštovní unie, a příslušné národní předpisy.

(5) Zvláštní podmínky platné u poštovních zásilek do zahraničí a poštovních poukazů do zahraničí pro zemi určení (dále jen "zahraniční podmínky") jsou uvedeny v hlavě páté této části. Jiná ustanovení této části platí jen tehdy, nestanoví-li zahraniční podmínky něco jiného.

§ 3

Obsah poštovní zásilky

(1) Obsah poštovní zásilky mohou, s výjimkami dále uvedenými, tvořit jakékoliv věci.

(2) Obsahem poštovní zásilky nesmějí být

a) výbušniny,

b) radioaktivní látky,

c) jedovaté a žíravé látky,

d) nakažlivé biologické látky,

e) omamné a psychotropní látky,

f) živí obratlovci.

(3) Jen za splnění dále uvedených zvláštních podmínek mohou být obsahem poštovní zásilky

a) hořlaviny - za podmínky, že jsou upraveny a zajištěny tak, aby nehrozilo nebezpečí jejich vznícení,

b) biologické látky podléhající zkáze - za podmínky, že zkažené látky nebudou obtěžovat své okolí zápachem a neproniknou obalem poštovní zásilky,

c) jiná živá zvířata než obratlovci - za podmínky, že jim během poskytnutí služby nebude zapotřebí poskytovat zvláštní péči a pozornost,

d) snadno rozbitelné věci - za podmínky, že jsou upraveny zvláštním tomu odpovídajícím způsobem tak, aby se v důsledku běžných manipulací s poštovní zásilkou nemohly poškodit,

e) tekutiny - za podmínky, že nemohou vytéci z obalu poštovní zásilky nebo tímto obalem prosáknout.

(4) Peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty mohou být obsahem poštovní zásilky jen tehdy, je-li to u určité služby výslovně stanoveno.

§ 4

Balení poštovní zásilky

(1) Poštovní zásilka musí být upravena a zajištěna tak, aby věci tvořící její obsah

a) nemohly ohrozit lidské zdraví a bezpečnost,

b) nevyvolávaly nepříjemné smyslové vjemy,

c) nemohly poškodit jiné poštovní zásilky nebo zařízení používaná k poskytování služeb.

(2) Poštovní zásilka musí být zajištěna tak, aby nebylo možno vniknout dovnitř bez zanechání zjevných stop.

(3) Vnější a vnitřní balení musí být přiměřené povaze a hmotnosti věcí tvořících obsah, způsobu a délce přemísťování poštovní zásilky a způsobu, jakým se s poštovní zásilkou bude během poskytování služby manipulovat. Balení musí být

a) dostatečně pevné k tomu, aby účinně chránilo věci tvořící obsah proti možnému poškození v důsledku kontaktu s jinými poštovními zásilkami (třením, tlakem a nárazem),

b) dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly v případě volného pádu poštovní zásilky z výšky 120 cm poškozeny,

c) dostatečné k tomu, aby věci tvořící obsah nebyly poškozeny v důsledku klimatických vlivů.

Věci tvořící obsah musí být zajištěny tak, aby se nemohly poškodit třením, tlakem a nárazem mezi sebou a obalem nebo mezi sebou navzájem.

(4) Poštovní zásilka musí být upravena tak, aby umožňovala bezpečnou a snadnou manipulaci.

(5) Nezabalená věc může být poštovní zásilkou jen tehdy, jestliže je dostatečně tuhá a jestliže

a) je to u určité služby výslovně předepsáno, nebo

b) ke splnění požadavků podle odstavců 1 až 4 není nutno věc zabalit a nehrozí nebezpečí, že by se při běžném zacházení s poštovní zásilkou mohla část přepravované věci oddělit.

(6) Vnější obal poštovní zásilky nesmí nést stopy předchozího použití při službě poskytnuté držitelem poštovní licence.

§ 5

Adresa vnitrostátní poštovní zásilky a vnitrostátního poštovního poukazu

(1) Adresa adresáta musí být uvedena tak přesně, aby nevznikly pochybnosti, kde a komu má držitel poštovní licence dodat poštovní zásilku nebo vyplatit poukázanou peněžní částku.

(2) Adresa v následujícím pořadí obsahuje

a) označení adresáta - u fyzické osoby její jméno a příjmení, k nimž může být připojeno i její rodné číslo nebo datum narození; u právnické osoby její název nebo obchodní jméno, popřípadě i označení příslušné organizační složky,

b) má-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz adresátovi dodán prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby (dále jen "prostředník"), i její dostatečně přesné označení,

c) místo dodání - název ulice, náměstí apod.; číslo domu, popřípadě i číslo bytu; název obce, její části apod., pokud není součástí údaje podle písmene e),

d) poštovní směrovací číslo přidělené držitelem poštovní licence poštovní provozovně, která je pro danou adresu určena jako dodávací; je-li adresátovi držitelem poštovní licence přiděleno zvláštní poštovní směrovací číslo, může být použito místo poštovního směrovacího čísla dodávací poštovní provozovny,

e) název dodávací poštovní provozovny.

(3) Má-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodán prostřednictvím poštovní přihrádky nebo dodávací schrány, adresa v následujícím pořadí obsahuje

a) označení adresáta podle odstavce 2 písm. a),

b) má-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodán adresátovi prostřednictvím prostředníka, i jeho dostatečně přesné označení,

c) údaj "poštovní přihrádka" doplněný jejím číslem, nebo držitelem poštovní licence stanovené označení dodávací schrány,

d) poštovní směrovací číslo přidělené držitelem poštovní licence poštovní provozovně, v níž je poštovní přihrádka zřízena, nebo poštovní provozovně, která má prostřednictvím dodávací schrány poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodat,

e) název poštovní provozovny podle písmene d).

(4) U fyzické osoby může být použita též adresa poste restante. Taková adresa v následujícím pořadí obsahuje

a) jméno a příjmení adresáta, případně i rodné číslo nebo datum narození,

b) údaj "poste restante",

c) poštovní směrovací číslo přidělené držitelem poštovní licence poštovní provozovně, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poštovního poukazu zvolena,

d) název poštovní provozovny podle písmene c).

(5) Označení právnické osoby, které by mohlo být zaměněno za označení fyzické osoby, musí být doplněno tak, aby bylo zamezeno nebezpečí takové záměny.

(6) Mají-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz adresované prezidentovi republiky, členovi vlády, předsedovi Ústavního soudu, nejvyššímu státnímu zástupci, prezidentovi Nejvyššího kontrolního úřadu, guvernérovi České národní banky, poslanci nebo senátorovi dodány podle ustanovení platných pro dodání poštovních zásilek a poštovních poukazů adresovaných právnické osobě, musí být jméno a příjmení adresáta doplněno dodatkem vyjadřujícím toto postavení adresáta. Mají-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz adresované advokátovi, notáři nebo daňovému poradci dodány podle ustanovení platných pro dodání poštovních zásilek a poštovních poukazů adresovaných právnické osobě, musí být za jménem a příjmením adresáta uveden dodatek "advokát", "notář" nebo "daňový poradce".

(7) Je-li v adrese uvedena na prvém místě právnická osoba a na druhém místě fyzická osoba, za adresáta se považuje právnická osoba. Je-li v adrese uvedeno na prvém místě jméno a příjmení fyzické osoby a na druhém místě označení právnické osoby, za adresáta se považuje fyzická osoba s tím, že poštovní zásilka nebo poštovní poukaz má být dodán prostřednictvím této právnické osoby. Je-li v adrese namísto jména a příjmení určité fyzické osoby uvedena pouze její funkce v právnické osobě, za adresáta se považuje právnická osoba.

(8) Je-li v adrese uvedeno několik fyzických osob svými jmény a příjmeními nebo společným označením (např. "manželé"), za adresáta může držitel poštovní licence považovat kohokoliv z nich.

(9) Ustanovení odstavců 1 až 8 se nevztahují na poštovní poukazy, u nichž má být poukázaná peněžní částka vyplacena bance s tím, že je určena pro majitele účtu vedeného touto bankou. V takovém případě tvoří adresu číselné označení příslušného účtu a kód banky, která ho vede.

(10) Na poštovní zásilce, jejíž podání držitel poštovní licence stvrzuje, a na poštovním poukazu musí být uvedena adresa odesílatele. Na poštovní zásilce, jejíž podání držitel poštovní licence nestvrzuje, adresa odesílatele uvedena být nemusí. Pro adresu odesílatele platí obdobně ustanovení odstavců 1 až 8 o adrese adresáta; je-li poukazovaná peněžní částka hrazena převodem z bankovního účtu, musí se uvést navíc také číselné označení tohoto účtu a kód banky, která ho vede. Adresa odesílatele podle odstavce 3 může být doplněna údaji podle odstavce 2 písm. c); tento doplněk však musí být uveden slovy "bytem", resp. "se sídlem" a nesmí v něm být uvedeno poštovní směrovací číslo. Je-li však adresa odesílatele v zahraničí, platí pro ni obdobně ustanovení § 6.

§ 6

Adresa poštovní zásilky do zahraničí a poštovního poukazu do zahraničí

(1) Adresa adresáta musí být uvedena tak přesně, aby zahraniční provozovatel neměl pochybnosti, kde a komu má poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku dodat.

(2) Adresa obsahuje označení adresáta a místa, kde má být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodán. Označení země určení musí být uvedeno v mezinárodně známém jazyce; zkratky lze užít jen tehdy, jde-li o zkratku, která je v zemi určení všeobecně známa a používána. Adresa musí být napsána v souladu se zvyklostmi a národními předpisy země určení.

(3) U fyzické osoby může být použita též adresa poste restante; u poštovního poukazu však jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné. Taková adresa obsahuje

a) jméno a příjmení adresáta,

b) údaj "poste restante",

c) označení poštovní provozovny, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky zvolena, a to způsobem podle zvyklostí země určení,

d) označení země určení.

(4) Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahují na poštovní poukazy, u nichž má být poukázaná peněžní částka vyplacena bance s tím, že je určena pro majitele účtu vedeného touto bankou. V takovém případě tvoří adresu číselné označení příslušného účtu a kód banky, která ho vede.

(5) Na poštovní zásilce, jejíž podání držitel poštovní licence stvrzuje, a na poštovním poukazu musí být uvedena adresa odesílatele. Na poštovní zásilce, jejíž podání držitel poštovní licence nestvrzuje, adresa odesílatele uvedena být nemusí. Je-li adresa odesílatele v České republice, platí pro ni ustanovení § 5; adresa musí být doplněna názvem České republiky v některém mezinárodně známém jazyce. Je-li adresa odesílatele v zahraničí, platí pro ni obdobně ustanovení odstavců 1 až 3 o adrese adresáta.

§ 7

Náležitosti poštovní zásilky

(1) Adresa poštovní zásilky se píše latinkou; používá-li se u poštovních zásilek do zahraničí v zemi určení jiného písma než latinky, adresa se napíše tímto písmem, přičemž místo a země určení se uvede i latinkou.

(2) Adresa musí být napsána čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li adresa psána strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li adresa psána rukou, píše se označení adresáta hůlkovým písmem. U vnitrostátní poštovní zásilky se poštovní směrovací číslo a název příslušné poštovní provozovny nesmějí podtrhávat. U poštovních zásilek do zahraničí se místo a země určení píší velkými písmeny a nesmějí se podtrhávat.

(3) Adresa musí být napsána takovým prostředkem, aby nemohlo dojít k jejímu vymazání, pozměnění nebo ke ztrátě její čitelnosti. Zejména nesmí být napsána pomocí tužky, průklepu nebo průpisu. Adresa adresáta nesmí být napsána červenou barvou nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční barvivo.

(4) Adresy adresáta a odesílatele musí být napsány podélně na té straně poštovní zásilky, která je pro tento účel svými rozměry, úpravou apod. nejvhodnější. Nejmenší přípustné rozměry této strany jsou 14 x 9 cm; poštovní zásilky válcového tvaru jsou přípustné za podmínky, že jejich délka je nejméně 14 cm a průměr nejméně 3 cm. Adresy nemohou být napsány na té straně obálky, na níž jsou chlopně.

(5) Držitel poštovní licence, v případě poštovních zásilek do zahraničí i zahraniční provozovatelé, jsou oprávněni umísťovat na povrch poštovní zásilky své poznámky vztahující se k poskytnutí služby, nalepovat na něj své nálepky a opatřovat poštovní známky a povrch poštovní zásilky otisky svých razítek včetně reklamních otisků. Na poštovní zásilce může být uvedena spisová značka či jiná obdobná poznámka odesílatele týkající se jejího obsahu.

(6) Úprava poštovní zásilky musí umožňovat nalepení poštovních známek a zacházení podle odstavců 4 a 5. K těmto účelům lze použít i štítek s rozměry nejméně 14 x 9 cm, který je nalepen na poštovní zásilce. Není-li taková úprava z vážných důvodů možná, lze použít adresní vlaječku schválenou držitelem poštovní licence; ta musí být k poštovní zásilce pevně připojena.

(7) Adresní údaje, poštovní známky a poznámky se na příslušnou plochu umísťují takto:

a) v pravé dolní čtvrtině adresa adresáta,

b) v pravé horní čtvrtině poštovní známky,

c) v levé horní čtvrtině adresa odesílatele; pod ní poznámky nebo nálepky týkající se zvolené služby, obsahu poštovní zásilky nebo způsobu, jakým se má s poštovní zásilkou zacházet.

Předání a podání

§ 8

(1) Držitel poštovní licence nezkoumá totožnost ani právní způsobilost fyzické osoby, která mu předává písemnosti a jiné věci, jež mají být převzaty k poskytnutí služby, (dále jen "předmět služby") nebo poukazovanou peněžní částku.

(2) Předat předmět služby nebo doklad o poštovním poukazu (dále jen "podací doklad") lze v době k tomu držitelem poštovní licence určené

a) v pověřené poštovní provozovně označené logem držitele poštovní licence,

b) u pracovníka držitele poštovní licence nebo jeho smluvního partnera mimo poštovní provozovnu, který k tomu byl držitelem poštovní licence písemně pověřen,

c) v případech uvedených dále i vložením do poštovní schránky označené informačním štítkem držitele poštovní licence.

(3) Prokáže-li se dodatečně, že držitel poštovní licence při podání zjistil nebo uvedl některý údaj v rozporu se skutečným stavem, práva a povinnosti vyplývající z uzavřené poštovní smlouvy se dále řídí skutečným stavem.

§ 9

(1) Odesílatel je povinen opatřit předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence nestvrzuje, před předáním poštovními známkami. Lze ho předat i u pověřeného pracovníka.

(2) Je-li předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence nestvrzuje, vložen do poštovní schránky, služba zvolená odesílatelem se oznamuje uvedením příslušných údajů na předmětu služby. Jestliže na předmětu služby není volba odesílatele uvedena, přičemž hodnota poštovních známek, jimiž byl předmět služby opatřen, odpovídá ceně jediné služby přicházející v úvahu, platí, že odesílatel zvolil tuto službu. Jestliže na předmětu služby není volba odesílatele uvedena, přičemž hodnota poštovních známek, jimiž byl předmět služby opatřen, neodpovídá ceně žádné ze služeb přicházejících v úvahu, anebo odpovídá cenám více služeb přicházejících v úvahu, platí, že odesílatel zvolil tu službu, kterou určil držitel poštovní licence.

(3) Je-li předmět služby předán v poštovní provozovně nebo u pověřeného pracovníka, služba, kterou odesílatel zvolil, se oznamuje

a) je-li to v poštovních podmínkách výslovně stanoveno, uvedením stanovených údajů na předmětu služby,

b) v ostatních případech ústně.

(4) Nevyplývá-li služba, kterou odesílatel zvolil u poštovního poukazu, z podacího dokladu, oznámí se ústně.

(5) Je-li předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence nestvrzuje, vložen do poštovní schránky, za den předání se považuje den nejbližšího výběru poštovní schránky uvedeného na jejím informačním štítku; ke dni, v němž byly písemnosti a jiné věci do poštovní schránky skutečně vloženy, se nepřihlíží.

(6) Je-li předmět služby nebo podací doklad předán v poštovní provozovně nebo u pověřeného pracovníka, za den předání se považuje den, v němž byla volba odesílatele oznámena. Jestliže takové oznámení nevezme držitel poštovní licence na vědomí v den, kdy příslušná osoba v prostorách poštovní provozovny nebo v blízkosti pověřeného pracovníka vůli předat předmět služby projevila, za den předání se považuje tento den.

(7) Držitel poštovní licence může opatřit poštovní zásilku svým razítkem obsahujícím údaj o dni, kdy došlo k předání a podání. Jestliže k podání nedošlo ve stejný den jako k předání, držitel poštovní licence může opatřit poštovní zásilku razítkem obsahujícím údaj o dni, kdy došlo k podání, jen za podmínky, že ji opatří současně i razítkem obsahujícím údaj o dni, kdy došlo k předání.

§ 10

Zvláštní ustanovení o předání a podání poštovního poukazu

(1) Pomocí vnitrostátního poštovního poukazu lze poukazovat jen peněžní částku v české měně. Poukazovanou peněžní částku uhradí odesílatel v závislosti na zvolené službě buď současně s předáním podacího dokladu v hotovosti, nebo před předáním podacího dokladu převodem z bankovního účtu na účet držitele poštovní licence.

(2) Má-li být poukazovaná peněžní částka hrazena převodem z bankovního účtu, držitel poštovní licence převezme podací doklad i v případě, že tato částka dosud na jeho účet převedena nebyla. V takovém případě se však za den předání považuje den, kdy tato částka dodatečně na účet držitele poštovní licence došla. Pokud tato částka na účet držitele poštovní licence do 10 dnů od předání podacího dokladu nedojde, držitel poštovní licence vrátí podací doklad odesílateli, přičemž platí, že k předání a podání poštovního poukazu nedošlo; dojde-li poukazovaná částka na účet držitele poštovní licence až po uplynutí této lhůty, držitel poštovní licence ji vrátí zpět na příslušný účet.

(3) V případě poštovního poukazu do zahraničí uhradí odesílatel poukazovanou peněžní částku v hotovosti v české měně.

(4) Kromě poukazované peněžní částky musí být předán i vyplněný podací doklad, který má formu stanovenou držitelem poštovní licence. V podacím dokladu se uvádí

a) poukazovaná peněžní částka číslicemi,

b) adresa adresáta a odesílatele,

c) v případě vnitrostátního poštovního poukazu konstantní symbol,

d) má-li být poštovní poukaz vyplacen v hotovosti, zpráva sloužící adresátovi k identifikaci platby,

e) nemá-li být poštovní poukaz vyplacen v hotovosti, variabilní, případně i specifický symbol.

Údaje podle písmen a) a b) odesílatel musí uvést, údaje podle písmen c) až e) uvést nemusí. Údaj podle písmene d) může uvést jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(5) Podací doklad musí být vyplněn latinkou a arabskými číslicemi; používá-li se v případě poštovního poukazu do zahraničí v zemi určení jiného písma než latinky, adresa se napíše tímto písmem, přičemž místo a země určení se uvede i latinkou. Podací doklad musí být vyplněn čitelně, přehledně, dostatečně velkým písmem a bez přepisování; je-li vyplňován strojem, na počítači apod., písmo nesmí být menší než 0,25 cm. Je-li vyplňován rukou, označení adresáta musí být napsáno hůlkovým písmem. Údaje musejí být napsány takovým prostředkem, aby nemohlo dojít k jejich vymazání, pozměnění nebo ke ztrátě jejich čitelnosti. Zejména nesmějí být napsány pomocí tužky, průklepu nebo průpisu; nesmějí být napsány červenou barvou nebo prostředkem obsahujícím luminiscenční barvivo. Prázdná místa vedle údaje o poukazované peněžní částce musejí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoliv dodatečně vepsat.

§ 11

Podací stvrzenka

(1) Podání předmětu služby, jehož převzetí stvrzuje, a podání poštovního poukazu stvrzuje držitel poštovní licence na podací stvrzence, která má formu stanovenou držitelem poštovní licence.

(2) Podací stvrzenka u poštovní zásilky vyplněná odesílatelem podle předtisku se předloží společně s předmětem služby, jehož se týká; pro její vyplnění platí obdobně ustanovení § 7 odst. 1 až 3.

(3) Do podací stvrzenky u poštovního poukazu uvede odesílatel údaje podle § 10 odst. 4 písm. a) a b); pokud do podacího dokladu uvedl údaje podle § 10 odst. 4 písm. e), uvede je i na podací stvrzenku. Pro její vyplnění platí obdobně ustanovení § 10 odst. 5. Poukazovaná peněžní částka se uvádí navíc i slovy. Tento údaj musí začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat mezery mezi slovy; část údaje v haléřích se uvádí číslicemi. Jestliže je podací stvrzenka společná pro několik současně podaných vnitrostátních poštovních poukazů, slovy může být uveden pouze součet všech poukázaných peněžních částek, jichž se podací stvrzenka týká.

(4) Poštovní provozovna nebo pověřený pracovník jménem držitele poštovní licence v podací stvrzence stvrzuje

a) údaje uvedené odesílatelem,

b) zvolenou službu včetně dílčích služeb a úkonů,

c) podací číslo poštovní zásilky nebo poštovního poukazu,

d) den předání a podání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu; jestliže k podání nedošlo ve stejný den jako k předání, uvedou se oba dny,

e) celkovou cenu; pokud u poštovní zásilky nebyla v hotovosti uhrazena celá cena, uvede se současně i ta její část, která byla uhrazena v hotovosti,

f) jde-li o službu, při níž držitel poštovní licence odpovídá za škodu vzniklou úbytkem obsahu poštovní zásilky, její hmotnost zjištěnou při podání.

(5) Hmotnost podle odstavce 4 písm. f) se zjišťuje s přesností, jež je pro příslušnou službu stanovena, přičemž se zaokrouhluje nahoru. Jestliže při podání podle § 8 odst. 2 písm. b) nelze zjistit hmotnost s požadovanou přesností, do podací stvrzenky se vyznačí méně přesný údaj. Přesnou hmotnost zjistí držitel poštovní licence co nejdříve dodatečně, přičemž zjištěný údaj bez průtahů sdělí dohodnutým způsobem odesílateli; tento údaj platí, nejde-li o zjevnou nesprávnost. Má-li upřesnění hmotnosti vliv na cenu služby, odesílatel a držitel poštovní licence bez průtahů vzájemně vyrovnají takto vzniklé rozdíly.

(6) V podací stvrzence se užívá zkratek stanovených držitelem poštovní licence.

(7) Na žádost vystaví držitel poštovní licence jeden či více opisů podací stvrzenky.

§ 12

Cena služby

(1) Cena služby je rovna úhrnu cen za všechny zvolené dílčí služby a úkony; tyto ceny jsou uvedeny v samostatné části poštovních podmínek (dále jen "ceník").

(2) Cena se u poštovních zásilek hradí pomocí poštovních známek, jimiž se opatří předmět služby před jeho předáním.

(3) Poštovní známka je dokladem o tom, že držiteli poštovní licence byla uhrazena částka na ní uvedená. Poštovní známka může mít podobu samostatné nálepky nebo může být na předmětu služby či jeho obalu vytištěna. Držitel poštovní licence na žádost stvrdí částku, která byla při zakoupení poštovních známek uhrazena v hotovosti. Je-li platnost dříve zakoupené poštovní známky ukončena, držitel poštovní licence ji vymění za platnou poštovní známku téže hodnoty. Kartonový lístek, obálku či jinou věc, na níž je natištěna neplatná poštovní známka, držitel poštovní licence vymění za stejnou věc s platnou poštovní známkou téže hodnoty. Žádost o výměnu může být uplatněna v kterékoliv poštovní provozovně, nejpozději však do jednoho roku ode dne ukončení platnosti. Není-li výměna možná, držitel poštovní licence poštovní známku či věc s natištěnou poštovní známkou odkoupí za cenu, za jakou ji prodal.

(4) Jde-li o předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence stvrzuje, celou cenu nebo její část lze hradit i v hotovosti současně s podáním.

(5) Cena se u poštovních poukazů hradí v hotovosti současně s podáním.

(6) Odesílatel je povinen dodatečně uhradit ceny za dílčí služby a úkony uvedené v ceníku, pokud jejich případné poskytnutí nebo provedení vyplývá ze sjednané poštovní smlouvy.

(7) Odesílatel poštovních zásilek do zahraničí, které byly podány v České republice s cílem využít nižších cen než při podání v zemi jejich skutečného původu, je povinen uhradit případné dodatečné úhrady, které s odvoláním na článek 25 Světové poštovní úmluvy bude požadovat zahraniční provozovatel.

(8) Odesílatel je povinen dodatečně uhradit cenu nebo její část, kterou neuhradil, ač ji uhradit měl. V případě, že neuhrazení ceny nebo její části způsobil, je povinen uhradit navíc i zvláštní příplatek podle ceníku.

(9) Jde-li o předmět služby vložený do poštovní schránky, držitel poštovní licence požádá o úhradu neuhrazené ceny nebo její části a zvláštního příplatku podle ceníku adresáta. Pokud adresát tyto částky neuhradí, postupuje se podle odstavce 8.

(10) Je-li cena nebo její část hrazena v hotovosti až po podání, příslušná poštovní provozovna ji na žádost stvrdí tomu, kdo ji uhradil.

§ 13

Nakládání s poštovní zásilkou a s poukázanou peněžní částkou

Držitel poštovní licence, v případě služby do zahraničí i zahraniční provozovatel, mohou nakládat s poštovní zásilkou a s poukázanou peněžní částkou jen takovým způsobem, který je součástí poskytování služby.

§ 14

Odpovědnost za škodu u poštovních zásilek do zahraničí

(1) V souladu s § 15 odst. 3 zákona o poštovních službách pro odpovědnost držitele poštovní licence za škodu vzniklou v souvislosti s poštovní zásilkou do zahraničí platí odchylky od ustanovení § 12 odst. 1, 2 a 6 a § 13 odst. 3 až 7 tohoto zákona uvedené v odstavcích 2 až 10.

(2) Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá v rozsahu stanoveném zákonem o poštovních službách, ale v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě.

(3) V případech, kdy je v souladu s § 15 odst. 3 zákona o poštovních službách sjednán v poštovní smlouvě rozsah odpovědnosti lišící se od rozsahu odpovědnosti stanoveného tímto zákonem, držitel poštovní licence odpovídá v rozsahu sjednaném v poštovní smlouvě.

(4) Držitel poštovní licence neodpovídá za škodu, která vznikla po dodání nebo po vrácení.

(5) Dokud poštovní zásilka nebyla dodána, právo na náhradu škody má odesílatel; po jejím dodání má toto právo adresát.

(6) Při ztrátě poštovní zásilky hradí držitel poštovní licence škodu ve výši ceny, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího podání.

(7) Je-li obsah poštovní zásilky poškozen nebo je neúplný, držitel poštovní licence hradí škodu ve výši rozdílu mezi cenou, kterou měla poštovní zásilka v době a místě jejího podání, a cenou, kterou by měla v době a místě podání poštovní zásilka poškozená nebo neúplná.

(8) Pokud je v poštovních podmínkách vyžadováno, aby odesílatel uvedl na předmět služby cenu, kterou ho oceňuje, škoda se hradí nejvýše do této částky. Není-li udání této ceny odesílatelem v poštovních podmínkách vyžadováno, škoda se hradí nejvýše do částky, která je stanovena v poštovních podmínkách.

(9) Byla-li pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky sjednána paušální náhrada, náhrada škody se neposkytuje.

(10) Pokud byla v případě podle § 13 odst. 7 zákona o poštovních službách sjednána paušální náhrada, vůči držiteli poštovní licence lze místo nároku na paušální náhradu uplatnit nárok na náhradu škody.

§ 15

Celní řízení v České republice

(1) V případě poštovní zásilky do zahraničí se předání předmětu služby, u něhož nebylo dosud provedeno celní řízení, považuje za zmocnění k tomu, aby držitel poštovní licence při celním řízení v České republice jednal jako přímý zástupce odesílatele.

(2) V případě poštovní zásilky do zahraničí nelze předat předmět služby bez předchozího celního řízení, jestliže je to u určité služby výslovně stanoveno nebo jestliže k tomu má držitel poštovní licence jiné důvody.

§ 16

Celní řízení v zemi určení

(1) Zahraniční provozovatel je oprávněn předložit poštovní zásilku do zahraničí k celnímu řízení v zemi určení.

(2) Odesílatel poštovní zásilky do zahraničí je povinen upozornit celní úřady v zemi určení na zboží podléhající celnímu řízení tím, že použije celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku.

(3) Počet celních prohlášek, které má odesílatel k předmětu služby připojit, je stanoven v zahraničních podmínkách. Není-li to u určité služby vyloučeno a nejde-li o předmět služby, jehož obsah má cenu vyšší než 12 000 Kč, celní prohlášky mohou být nahrazeny celní nálepkou nebo celní vlaječkou. Celní prohlášky, celní nálepka nebo celní vlaječka mají formu stanovenou držitelem poštovní licence. Vyplňují se podle předtisku v některém z jazyků uvedených v zahraničních podmínkách. Popis obsahu musí být co nejpodrobnější tak, aby celním úřadům v zemi určení poskytoval všechny informace potřebné pro celní řízení.

§ 17

Devizové předpisy

(1) Není-li podle devizových předpisů k poukázání peněžní částky do zahraničí zapotřebí devizového povolení, odesílatel musí společně s podacím dokladem předat písemné prohlášení o této skutečnosti. Prohlášení vyhotoví na tiskopise vydaném držitelem poštovní licence, který vyplní podle předtisku.

(2) Je-li podle devizových předpisů k poukázání peněžní částky do zahraničí zapotřebí devizového povolení, odesílatel ho musí předat společně s podacím dokladem.

HLAVA DRUHÁ

SLUŽBY, KTERÉ LZE ZVOLIT

§ 18

Základní ustanovení

Ustanovení hlavy první platí jen tehdy, nestanoví-li se v hlavě druhé něco jiného.

§ 19

Hlavní služby

(1) Dodat poštovní zásilku lze prostřednictvím některé z těchto hlavních služeb:

a) hlavní služby označené "obyčejná zásilka",

b) hlavní služby označené "obyčejný tiskovinový pytel",

c) hlavní služby označené "obyčejná slepecká zásilka",

d) hlavní služby označené "doporučené psaní",

e) hlavní služby označené "doporučený balík",

f) hlavní služby označené "doporučený tiskovinový pytel",

g) hlavní služby označené "doporučená slepecká zásilka",

h) hlavní služby označené "cenné psaní",

i) hlavní služby označené "standardní balík",

j) hlavní služby označené "cenný balík".

(2) Hlavní služby podle odstavce 1 písm. a), c), d), g), h) a j) lze zvolit u vnitrostátní poštovní zásilky i u poštovní zásilky do zahraničí. Hlavní službu podle odstavce 1 písm. e) lze zvolit jen u vnitrostátní poštovní zásilky. Hlavní služby podle odstavce 1 písm. b), f) a i) lze zvolit jen u poštovní zásilky do zahraničí. Hlavní služby podle odstavce 1 písm. h) a j), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, lze zvolit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(3) Dodat poukázanou peněžní částku lze prostřednictvím některé z těchto hlavních služeb:

a) hlavní služby označené "poštovní poukázka A",

b) hlavní služby označené "poštovní poukázka B",

c) hlavní služby označené "poštovní poukázka C",

d) hlavní služby označené "poštovní poukázka MP 16",

e) hlavní služby označené "poštovní poukázka MP 1".

(4) Hlavní služby podle odstavce 3 písm. a) až c) lze zvolit jen v případě vnitrostátního poštovního poukazu. Hlavní služby podle odstavce 3 písm. d) a e) lze zvolit jen v případě poštovního poukazu do zahraničí, a to jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

§ 20

Zvláštní ustanovení o obsahu poštovní zásilky

(1) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. c) a g) mohou být obsahem poštovní zásilky pouze

a) písemnosti pořízené hmatným písmem pro nevidomé,

b) zvláštní papíry pro potřebu nevidomých za podmínky, že odesílatelem je zařízení sloužící uspokojování zvláštních potřeb nevidomých (dále jen "zařízení pro nevidomé"),

c) zvukové záznamy pro osobní potřebu nevidomého za podmínky, že u vnitrostátních poštovních zásilek odesílatelem nebo adresátem, u poštovních zásilek do zahraničí odesílatelem, je nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

(2) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. b) a f) mohou být obsahem poštovní zásilky pouze noviny, časopisy, knihy a jiné obdobné písemnosti rozmnožené pomocí tisku.

(3) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) a hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j), jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, nesmí být obsahem poštovní zásilky aktuální písemnost, která obsahuje sdělení určené adresátovi nebo jiné konkrétní osobě.

(4) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. h) a j) mohou být obsahem poštovní zásilky i peníze, drahé kovy a kameny, cenné papíry, šperky a obdobně cenné předměty.

§ 21

Stvrzování podání poštovní zásilky

(1) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) držitel poštovní licence podání poštovní zásilky nestvrzuje.

(2) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) až j) držitel poštovní licence podání poštovní zásilky stvrzuje.

§ 22

Potvrzení převzetí poštovní zásilky příjemcem

(1) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) a c), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku bez toho, že by mu příjemce převzetí potvrdil.

(2) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až c), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku bez toho, že by mu příjemce převzetí potvrdil.

(3) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), e), g), h) a j), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku jen za podmínky, že příjemce její převzetí potvrdí.

(4) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku jen za podmínky, že dodání bude prokázáno písemným záznamem.

§ 23

Odpovědnost držitele poštovní licence za škodu vzniklou na poštovní zásilce

(1) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá.

(2) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. d), která se týká vnitrostátní poštovní zásilky, držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou poštovní zásilky odpovídá; v případě ztráty uhradí paušální náhradu ve výši 200 Kč. V případě této hlavní služby držitel poštovní licence za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky neodpovídá.

(3) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. e) a hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. g), která se týká vnitrostátní poštovní zásilky, držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Dojde-li ke ztrátě, uhradí paušální náhradu ve výši 500 Kč. Pro účely náhrady škody lze vzájemnou dohodou odesílatele a držitele poštovní licence sjednat cenu, kterou má poštovní zásilka při podání. Pokud odesílatel udá, že poštovní zásilka má cenu nejvýše 500 Kč, jím udaná cena se považuje za cenu poštovní zásilky při podání sjednanou mezi odesílatelem a držitelem poštovní licence; v opačném případě platí, že mezi odesílatelem a držitelem poštovní licence byla sjednána cena poštovní zásilky při podání ve výši 500 Kč.

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. d) a g), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Dojde-li ke ztrátě, uhradí paušální náhradu ve výši 1 368 Kč. Dojde-li k poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, škoda vzniklá na poštovní zásilce se hradí až do výše 1 368 Kč.

(5) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. f) držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Dojde-li ke ztrátě, uhradí paušální náhradu ve výši 6 838 Kč. Dojde-li k poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, škoda vzniklá na poštovní zásilce se hradí až do výše 6 838 Kč.

(6) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá; škoda vzniklá na poštovní zásilce se hradí až do výše částky podle odstavce 7.

(7) Náhrada škody podle odstavce 6 nemůže přesahovat částku 1 824 Kč, která se za každý i započatý kilogram hmotnosti poštovní zásilky zvyšuje o 206 Kč.

(8) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. h) a j), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, držitel poštovní licence za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky odpovídá. Pro účely náhrady škody lze vzájemnou dohodou odesílatele a držitele poštovní licence sjednat cenu, kterou má poštovní zásilka při podání. Pokud odesílatel udá, že poštovní zásilka má cenu nejvýše 1 milion Kč, jím udaná cena se považuje za cenu poštovní zásilky při podání sjednanou mezi odesílatelem a držitelem poštovní licence; v opačném případě platí, že mezi odesílatelem a držitelem poštovní licence byla sjednána cena poštovní zásilky při podání ve výši 500 Kč.

(9) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. h) a j), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, je odesílatel povinen uvést na předmětu služby cenu, kterou ho oceňuje, (dále jen "udaná cena"); udaná cena nesmí převýšit nejvyšší přípustnou částku podle zahraničních podmínek. Za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence odpovídá; škoda vzniklá na poštovní zásilce se hradí až do výše udané ceny.

§ 24

Hmotnost poštovní zásilky

(1) Hmotnost poštovní zásilky může činit

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), e) a h) a hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a), která se týká poštovní zásilky do zahraničí, nejvýše 2 kg,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. c) a g) nejvýše 7 kg,

c) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) a j), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, nejvýše 15 kg,

d) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. b) a f) nejvýše 30 kg.

(2) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) a hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, nemůže hmotnost poštovní zásilky činit více, než je nejvyšší přípustná hmotnost uvedená v zahraničních podmínkách.

(3) Při podání se hmotnost zjišťuje

a) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. h) s přesností na 1 g,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. e) a j) a hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. d), která se týká poštovní zásilky do zahraničí, s přesností na 10 g,

c) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. g) s přesností na 50 g,

d) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. f) a i) s přesností na 100 g.

§ 25

Rozměry poštovní zásilky

(1) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. d), která se týká vnitrostátní poštovní zásilky, může mít poštovní zásilka délku nejvýše 35,3 cm a šířku nejvýše 25 cm; její tloušťka nesmí přesahovat 5 cm.

(2) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. c), e) a g) a hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) a d), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, délka poštovní zásilky nesmí přesahovat 60 cm; součet všech jejích tří rozměrů nesmí přesahovat 90 cm. Největší přípustné rozměry poštovní zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně.

(3) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) a j), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, délka poštovní zásilky nesmí přesahovat 240 cm; součet všech jejích tří rozměrů nesmí přesahovat 300 cm. Největší přípustné rozměry poštovní zásilky, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzují obdobně.

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) a hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j), která se týká poštovní zásilky do zahraničí, rozměry poštovní zásilky nesmějí přesahovat největší přípustné rozměry uvedené v zahraničních podmínkách, a to ani zčásti.

§ 26

Zvláštní ustanovení o poštovních zásilkách do zahraničí

(1) V případě služby do zahraničí odesílatel opatří předmět služby poznámkou nebo nálepkou "Prioritaire".

(2) Odesílatel může požádat, aby byla služba do zahraničí poskytnuta za sníženou cenu. V takovém případě se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem, při zacházení s ní se dává přednost ostatním poštovním zásilkám, u nichž byla zvolena tatáž hlavní služba. Předmět takové služby nesmí být opatřen poznámkou nebo nálepkou "Prioritaire".

(3) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a) a d), která se týká poštovní zásilky do zahraničí, je postup podle odstavce 2 možný jen tehdy, má-li být poštovní zásilka dodána v jiné než evropské zemi.

(4) Pro účely odstavce 3 se za evropské země považují:

Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Dánsko (kromě Grónska), Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), Rakousko, Rumunsko, Rusko (včetně asijské části), Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (včetně enkláv Ceuta a Melilla a ostrovů Baleár, Chafarinas a Kanárských), Švédsko, Švýcarsko, Turecko (včetně asijské části), Ukrajina, Vatikán, Velká Británie. Zvláštní ustanovení o jednotlivých hlavních službách, které se týkají poštovní zásilky

§ 27

Obyčejná zásilka

(1) Ustanovení § 27 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. a).

(2) Jde-li o vnitrostátní poštovní zásilku, služba se poskytne za zvýšenou cenu, jestliže

a) délka poštovní zásilky přesahuje 105 cm; poštovní zásilka, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, nebo

b) součet všech tří rozměrů poštovní zásilky přesahuje 150 cm; poštovní zásilka, která nemá pravoúhlý tvar, se posuzuje obdobně, nebo

c) poštovní zásilka nemá pravoúhlý tvar, přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg.

(3) Služba se poskytne za sníženou cenu, jestliže jsou splněny následující podmínky:

a) poštovní zásilka má pravoúhlý tvar,

b) poštovní zásilku tvoří nesložený kartonový lístek, nebo je její obsah vložen do zalepené obálky. Tvoří-li poštovní zásilku kartonový lístek, smí se na něj nalepit výstřižky, nálepky apod. z tenkého papíru, musí však být nalepeny celou plochou,

c) poštovní zásilka má délku nejvýše 23,7 cm a šířku nejvýše 12,2 cm, přičemž délka je nejméně 1,4krát větší než šířka. Tloušťka poštovní zásilky nepřesahuje 0,5 cm, její hmotnost nepřesahuje 20 g.

(4) Jde-li v případě podle odstavce 3 o vnitrostátní poštovní zásilku, odesílatel nehradí cenu, jestliže se adresát držiteli poštovní licence písemně zavázal, že ji uhradí po dodání poštovní zásilky.

(5) Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, odesílatel nehradí cenu, jestliže

a) se zahraniční adresát zavázal zahraničnímu provozovateli, že ji uhradí po dodání poštovní zásilky,

b) hmotnost poštovní zásilky činí nejvýše 50 g,

c) poštovní zásilka je upravena podle článku RE 2302 Prováděcího řádu Světové poštovní úmluvy.

(6) V případě podle odstavce 5 neplatí ustanovení § 26.

§ 28

Obyčejný tiskovinový pytel

(1) Ustanovení § 28 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. b).

(2) Jako vnější obal musí být použit pytel obdélníkového tvaru, jehož hrdlo je uzavřeno pomocí pevného nenavazovaného motouzu; tímto motouzem musí být současně připevněna adresní vlaječka schválená držitelem poštovní licence. Délka použitého pytle v prázdném stavu nesmí přesahovat 110 cm, šířka 70 cm.

(3) Cena se zvýší o zvláštní příplatek podle ceníku, jestliže její obsah nevyhovuje ustanovení § 20 odst. 2.

§ 29

Obyčejná slepecká zásilka

(1) Ustanovení § 29 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. c).

(2) Poštovní zásilka musí být zabalena tak, aby bylo možno bez porušení obalu přezkoušet, zda její obsah vyhovuje ustanovení § 20 odst. 1. Odesílatel opatří předmět služby v pravém horním rohu zvláštní nálepkou vydanou držitelem poštovní licence.

(3) Cena se zvýší o zvláštní příplatek podle ceníku, jestliže

a) její obsah nevyhovuje ustanovení § 20 odst. 1, nebo

b) odesílatelem poštovní zásilky obsahující zvláštní papíry pro potřebu nevidomých není zařízení pro nevidomé, nebo

c) odesílatelem ani adresátem vnitrostátní poštovní zásilky obsahující zvukové záznamy není nevidomý nebo zařízení pro nevidomé, nebo

d) odesílatelem poštovní zásilky do zahraničí obsahující zvukové záznamy není nevidomý nebo zařízení pro nevidomé.

§ 30

Doporučené psaní

(1) Ustanovení § 30 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. d).

(2) Vnitrostátní poštovní zásilka musí splňovat následující podmínky:

a) poštovní zásilka má pravoúhlý tvar,

b) poštovní zásilku tvoří nesložený kartonový lístek, nebo je její obsah vložen do zalepené obálky. Tvoří-li poštovní zásilku kartonový lístek, smí se na něj nalepit výstřižky, nálepky apod. z tenkého papíru, musí však být nalepeny celou plochou.

(3) Odesílatel opatří předmět služby

a) v případě vnitrostátní poštovní zásilky poznámkou "Doporučeně",

b) v případě poštovní zásilky do zahraničí poznámkou "Recommandé".

§ 31

Doporučený balík

(1) Ustanovení § 31 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. e).

(2) Pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 30 odst. 3 písm. a).

§ 32

Doporučený tiskovinový pytel

(1) Ustanovení § 32 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. f).

(2) Pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 28 odst. 2 a 3 a § 30 odst. 3 písm. b).

§ 33

Doporučená slepecká zásilka

(1) Ustanovení § 33 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. g).

(2) Pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 29 odst. 2 a 3 a § 30 odst. 3.

§ 34

Cenné psaní

(1) Ustanovení § 34 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(2) Poštovní zásilka musí být zabalena v uzavřeném obalu. Jako obal lze použít pouze zvláštní obálku nebo zvláštní obal, které prodává držitel poštovní licence. Zvláštní obálka se zalepí a uzavře pomocí papírové nebo průhledné plastové lepicí pásky o šířce nejméně 2 cm. Není-li páska potištěna znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele, opatří se nejméně dvěma podpisy nebo razítky odesílatele, které se uvedou přes papírovou pásku nebo pod plastovou pásku. Zvláštní obal prodávaný držitelem poštovní licence se uzavře podle pokynů připojených k prodávanému obalu.

(3) Pokud se cena hradí pomocí poštovních známek, nesmí se jimi opatřit předmět služby před jeho předáním. Poštovní známky se předají současně s předáním předmětu služby.

(4) Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, předmět služby nelze předat bez předchozího celního řízení.

§ 35

Standardní balík

(1) Ustanovení § 35 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i).

(2) Stanoví-li to zahraniční podmínky, služba se poskytne za zvýšenou cenu, jestliže

a) rozměry poštovní zásilky přesahují, a to i jen zčásti, největší rozměry, jež jsou k tomuto účelu uvedeny v zahraničních podmínkách, nebo

b) poštovní zásilka nemá pravoúhlý tvar, přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg.

(3) Cena se zvýší o zvláštní příplatek podle ceníku, jestliže její obsah nevyhovuje ustanovení § 20 odst. 3.

(4) Je-li to podle zahraničních podmínek možné, odesílatel může požádat, aby držitel poštovní licence a zahraniční provozovatel zacházeli s poštovní zásilkou se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s poštovní zásilkou. V takovém případě se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(5) Odesílatel předá společně s předmětem služby průvodku, která má formu stanovenou držitelem poštovní licence; průvodku vyplní podle předtisku.

(6) Odesílatel stanoví, jak se má s poštovní zásilkou zacházet v případě, že ji nebude možno dodat na původní adrese.

(7) Je-li to podle zahraničních podmínek možné, odesílatel si může vymínit, že své pokyny podle odstavce 6 sdělí až poté, co mu bude písemně oznámeno, že takový případ nastal.

(8) Svá rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 odesílatel oznámí jednak v příslušném oddíle průvodky, jednak ve zvláštním tiskopisu vydaném držitelem poštovní licence, který se nalepí na předmět služby.

(9) Cenu nelze hradit pomocí poštovních známek.

(10) K upozornění na obsah podléhající v zemi určení celnímu řízení lze použít pouze celní prohlášky.

§ 36

Cenný balík

(1) Ustanovení § 36 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(2) Jde-li o vnitrostátní poštovní zásilku, pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 27 odst. 2 a § 34 odst. 3. Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 34 odst. 4 a § 35 odst. 3 a odst. 5 až 10.

(3) Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí a stanoví-li to zahraniční podmínky, služba se poskytne za zvýšenou cenu, jestliže

a) rozměry poštovní zásilky přesahují, a to i jen zčásti, největší rozměry, jež jsou k tomuto účelu uvedeny v zahraničních podmínkách, nebo

b) poštovní zásilka nemá pravoúhlý tvar, přičemž její hmotnost je vyšší než 2 kg.

(4) Odesílatel může požádat, aby držitel poštovní licence, v případě poštovní zásilky do zahraničí i zahraniční provozovatel, zacházeli s poštovní zásilkou se zvláštní opatrností tak, aby bylo omezeno nebezpečí poškození v důsledku běžných manipulací s poštovní zásilkou; u poštovní zásilky do zahraničí však takovou žádost může uplatnit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné. V takovém případě se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(5) Poštovní zásilka do zahraničí musí být zabalena v uzavřeném obalu.

(6) Všechny spoje obalu se přelepí papírovou nebo průhlednou plastovou lepicí páskou o šířce nejméně 2 cm. Není-li páska potištěna znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele, opatří se nejméně dvěma podpisy nebo razítky odesílatele, které se uvedou přes papírovou pásku nebo pod plastovou pásku. Není-li možno uzavřít spoje obalu tímto způsobem, převážou se pevným nenavazovaným motouzem. Konce motouzu se opatří plombou se znakem jednoznačně identifikujícím odesílatele. Motouz se v místech, kde se křižuje, zasmyčkuje; musí být utažen tak, aby jej nebylo možno bez porušení plomby sejmout.

(7) Ustanovení odstavce 6 se nevztahují na vnitrostátní poštovní zásilku, kterou v souladu s ustanovením § 4 odst. 5 tvoří nezabalená věc.

(8) Jde-li o vnitrostátní poštovní zásilku, odesílatel může požádat, aby byla dodána ve lhůtě dvou pracovních dní ode dne podání. Tato lhůta se považuje za dodrženou i v případě, že držitel poštovní licence v této lhůtě adresáta k převzetí poštovní zásilky v příslušné poštovní provozovně vyzve nebo poštovní zásilku v této lhůtě k převzetí v příslušné poštovní provozovně připraví. Je-li však poštovní zásilka podána později než v čase, který držitel poštovní licence k tomuto účelu vyhlásil, lhůta dvou pracovních dní se počítá od nejbližšího dalšího dne, ve který je možno v téže poštovní provozovně nebo u téhož pověřeného pracovníka o službu požádat. Za škodu vzniklou poškozením poštovní zásilky, jehož příčinou bylo nedodržení této lhůty, držitel poštovní licence odpovídá.

§ 37

Výše poukazované peněžní částky

(1) Jde-li o vnitrostátní poštovní poukaz, výše poukazované peněžní částky není omezena.

(2) Jde-li o poštovní poukaz do zahraničí, poukazovaná peněžní částka nesmí po přepočtu způsobem podle § 73 překročit částku uvedenou v zahraničních podmínkách.

§ 38

Úhrada poukazované peněžní částky

(1) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 3 písm. a) a písm. c) až e) odesílatel uhradí poukazovanou peněžní částku v hotovosti.

(2) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 3 písm. b) odesílatel uhradí poukazovanou peněžní částku pomocí bezhotovostního převodu z bankovního účtu.

Zvláštní ustanovení o jednotlivých hlavních službách, které se týkají poštovního poukazu

§ 39

Poštovní poukázka A

(1) Ustanovení § 39 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. a).

(2) Adresátem může být kterákoliv banka.

(3) Držitel poštovní licence vyplatí částku bance pomocí bezhotovostního bankovního převodu s tím, že je určena pro majitele účtu vedeného touto bankou.

(4) Odesílatel může požádat o výplatu ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne podání.

(5) V případě nedodržení lhůty podle odstavce 4 držitel poštovní licence uhradí jako ušlý zisk úrok ve výši běžné diskontní sazby České národní banky z poukázané peněžní částky za dobu ode dne, kdy měla být částka podle poštovní smlouvy nejpozději vyplacena, do dne, kdy byla skutečně vyplacena.

§ 40

Poštovní poukázka B

(1) Ustanovení § 40 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. b).

(2) Držitel poštovní licence vyplatí částku příjemci v hotovosti.

(3) Po uplynutí lhůty určené odesílatelem držitel poštovní licence již částku vyplatit nemůže. Lhůtu pro výplatu částky může odesílatel určit jen v rozmezí od 10 do 30 dnů po podání poštovního poukazu. Pokud odesílatel lhůtu neurčil, platí, že lhůta činí 25 dní od podání poštovního poukazu.

(4) Držitel poštovní licence odesílateli dohodnutým způsobem sdělí, zda poukázaná peněžní částka byla či nebyla vyplacena; požádá-li o to odesílatel, sdělí mu i údaj o tom, kdy byla částka vyplacena.

§ 41

Poštovní poukázka C

(1) Ustanovení § 41 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. c).

(2) Pro tuto hlavní službu platí ustanovení § 40 odst. 2 a 3.

(3) Odesílatel může požádat o výplatu ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne podání. Tato lhůta se považuje za dodrženou i v případě, že držitel poštovní licence v této lhůtě adresáta k převzetí částky v příslušné poštovní provozovně vyzve nebo částku v této lhůtě k převzetí v příslušné poštovní provozovně připraví. Je-li však poštovní poukaz podán později než v čase, který držitel poštovní licence k tomuto účelu vyhlásil, lhůta jednoho pracovního dne se počítá od nejbližšího dalšího dne, ve který je možno v téže poštovní provozovně nebo u téhož pověřeného pracovníka o službu požádat.

§ 42

Poštovní poukázka MP 16

(1) Ustanovení § 42 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. d).

(2) Adresátem může být jen banka, která je uvedena v zahraničních podmínkách.

(3) Zahraniční provozovatel částku vyplatí bance pomocí bezhotovostního převodu s tím, že je určena pro majitele účtu vedeného touto bankou.

§ 43

Poštovní poukázka MP 1

(1) Ustanovení § 43 se vztahuje na hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e).

(2) Zahraniční provozovatel vyplatí částku příjemci v hotovosti.

§ 44

Doplňkové služby

(1) Odesílatel může společně s hlavní službou podle § 19 zvolit jednu či více těchto doplňkových služeb:

a) doplňkovou službu označenou "dodejka",

b) doplňkovou službu označenou "dodání do vlastních rukou adresáta",

c) doplňkovou službu označenou "dobírka",

d) doplňkovou službu označenou "druhý pokus o dodání",

e) doplňkovou službu označenou "zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky",

f) doplňkovou službu označenou "termínovaná výplata".

(2) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. a) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 19 odst. 1 písm. d) až j) a odst. 3 písm. b), c) a e); v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a odst. 3 písm. e) však jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(3) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. b) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 19 odst. 1 písm. d) až h), s hlavní službou podle § 19 odst. 1 písm. j), která se týká vnitrostátní poštovní zásilky, nebo s hlavní službou podle § 19 odst. 3 písm. b), c) a e); v případě poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí však jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(4) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. c) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 19 odst. 1 písm. d) až j); v případě poštovní zásilky do zahraničí však jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(5) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. d) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 19 odst. 1 písm. d), e), g), h) a j), a to jen v případě vnitrostátní poštovní zásilky a jen tehdy, pokud odesílatel zvolil současně i doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. b). Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. d) však nelze zvolit v případě adresy podle § 5 odst. 3 a 4.

(6) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. e) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 19 odst. 1 písm. d), e), g), h) a j), a to jen v případě vnitrostátní poštovní zásilky.

(7) Doplňkovou službu podle odstavce 1 písm. f) lze zvolit jen společně s hlavní službou podle § 19 odst. 3 písm. b) a c); tuto doplňkovou službu však nelze zvolit v případě podle § 41 odst. 3.

Ustanovení o jednotlivých doplňkových službách

§ 45

Dodejka

(1) V případě této doplňkové služby držitel poštovní licence opatří odesílateli písemné potvrzení prokazující dodání poštovní zásilky nebo výplatu poukázané peněžní částky příjemci.

(2) Potvrzení má formu stanovenou držitelem poštovní licence. Odesílatel je vyplní podle předtisku a předá

a) v případě vnitrostátní poštovní zásilky společně s předmětem služby, který opatří poznámkou "Dodejka",

b) v případě poštovní zásilky do zahraničí společně s předmětem služby, který opatří poznámkou "Avis de réception" nebo "A. R.",

c) v případě vnitrostátního poštovního poukazu společně s podacím dokladem, který opatří poznámkou "Dodejka",

d) v případě poštovního poukazu do zahraničí společně s podacím dokladem, který opatří poznámkou "Avis de paiement".

(3) V případě vnitrostátní poštovní zásilky může odesílatel použít též zvláštní obálku, jejíž součástí je potvrzení podle odstavce 2; její úprava musí být schválena držitelem poštovní licence.

§ 46

Dodání do vlastních rukou adresáta

(1) V případě této doplňkové služby u vnitrostátní poštovní zásilky nebo vnitrostátního poštovního poukazu držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku,

a) je-li adresátem fyzická osoba, jen adresátovi,

b) je-li adresátem právnická osoba, jen tomu, kdo je oprávněn za právnickou osobu poštovní zásilku nebo částku převzít.

(2) V případě této doplňkové služby u poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku způsobem, který je pro dodání obdobných zásilek a poukazů zaveden v zemi určení.

(3) Odesílatel

a) v případě vnitrostátní poštovní zásilky opatří předmět služby poznámkou nebo nálepkou "Do vlastních rukou"; poznámky ani nálepky však není zapotřebí, jestliže použije zvláštní obálku podle § 45 odst. 3, která má modrý pruh,

b) v případě poštovní zásilky do zahraničí opatří předmět služby poznámkou nebo nálepkou "A remettre en main propre",

c) v případě vnitrostátního poštovního poukazu opatří podací doklad poznámkou "Do vlastních rukou",

d) v případě poštovního poukazu do zahraničí opatří podací doklad poznámkou "Ne payer qu`en main propre".

§ 47

Dobírka

(1) V případě této doplňkové služby držitel poštovní licence nebo zahraniční provozovatel vybere při dodání poštovní zásilky od příjemce stanovenou peněžní částku. Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, tato peněžní částka nesmí převyšovat nejvyšší přípustnou částku uvedenou v zahraničních podmínkách.

(2) Jde-li o vnitrostátní poštovní zásilku, odesílatel současně určí, zda má být vybraná částka vyplacena držitelem poštovní licence jemu nebo jiné jím určené osobě a zda má být vyplacena v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na určený účet. Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, držitel poštovní licence vybranou částku vyplatí odesílateli v hotovosti. Odesílatel nemůže požadovat, aby byla vybraná částka vyplacena v zahraničí.

(3) Za peněžní částku, která byla od příjemce vybrána, držitel poštovní licence odpovídá odesílateli. Držitel poštovní licence je povinen vyplatit odesílateli stanovenou peněžní částku i v případě, že při dodání poštovní zásilky byla od příjemce vybrána částka nižší, nebo že nebyla vybrána vůbec.

(4) Odesílatel opatří předmět služby

a) u vnitrostátní poštovní zásilky poznámkou "Dobírka",

b) u poštovní zásilky do zahraničí poznámkou "Remboursement".

Tato poznámka se doplní výší peněžní částky, která má být při dodání vybrána.

(5) Peněžní částka, která má být při dodání vybrána, se uvede číslicemi a slovy; jde-li o poštovní zásilku do zahraničí, uvede se slovy česky, a to v měně podle zahraničních podmínek. Prázdná místa vedle údaje o této částce musejí být proškrtnuta tak, aby nebylo možno cokoliv dodatečně vepsat. Údaj slovy musí začínat velkým písmenem a nesmí obsahovat mezery mezi slovy; část údaje týkající se zlomků měnové jednotky se uvádí číslicemi.

(6) Odesílatel předá společně s předmětem služby doklad pro výplatu vybrané peněžní částky, který má formu stanovenou držitelem poštovní licence; doklad vyplní podle předtisku.

(7) Pro výplatu vybrané peněžní částky v hotovosti platí obdobně ustanovení § 71 odst. 9.

(8) V případě poštovní zásilky do zahraničí se částka vyplatí v české měně. Pro přepočet vybrané peněžní částky na českou měnu se použije přepočtové měny uvedené v zahraničních podmínkách. Přepočet se provede pomocí kursu měny, v níž má být částka vybrána, vůči přepočtové měně stanoveného zahraničním provozovatelem a kursu "nákup" přepočtové měny vůči české měně vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve který byla poštovní zásilka podána. Není-li v zahraničních podmínkách uvedena přepočtová měna, přepočet se provede pomocí kursu "nákup" měny, v níž má být peněžní částka vybrána, vůči české měně vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve který byla poštovní zásilka podána.

§ 48

Druhý pokus o dodání

(1) Pokud fyzická osoba, která je adresátem nebo která je oprávněna za adresáta, jenž je právnickou osobou, poštovní zásilku převzít, nebude při pokusu o dodání zastižena na udané adrese, držitel poštovní licence se v případě této doplňkové služby pokusí o dodání na udané adrese ještě jednou.

(2) Odesílatel opatří předmět služby poznámkou nebo nálepkou "Druhý pokus".

§ 49

Zkrácení lhůty pro vyzvednutí poštovní zásilky

(1) V případě této doplňkové služby bude lhůta 15 dnů, po kterou je poštovní zásilka při dodání připravena k vyzvednutí v příslušné poštovní provozovně, zkrácena podle přání odesílatele

a) na 3 dny ode dne, kdy byla poštovní zásilka připravena k vyzvednutí, nebo

b) na 10 dní ode dne, kdy byla poštovní zásilka připravena k vyzvednutí.

(2) Odesílatel opatří předmět služby poznámkou nebo nálepkou "Uložit jen 3 dny", resp. "Uložit jen 10 dní".

§ 50

Termínovaná výplata

(1) V případě této doplňkové služby nebude poukázaná peněžní částka vyplacena dříve než v den stanovený odesílatelem; tento den musí spadat do období 30 dnů po podání poštovního poukazu.

(2) Odesílatel opatří podací doklad poznámkou "Nevyplácet před . . . . .".

HLAVA TŘETÍ

DODÁNÍ

§ 51

Základní ustanovení

(1) Ustanovení § 52 až 71 se vztahují jen na dodání u vnitrostátních poštovních zásilek a vnitrostátních poštovních poukazů. Ustanovení § 72 až 75 se vztahují jen na dodání u poštovních zásilek do zahraničí a poštovních poukazů do zahraničí.

(2) Ustanovení § 52 až 55 se vztahují jen na hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a) a c).

(3) Ustanovení § 56 až 59 se vztahují jen na hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. d), e), g), h) a j) a odst. 3 písm. b) a c), a to jen v případě, že odesílatel nezvolil doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Ustanovení § 60 až 63 se vztahují jen na hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. d), e), g), h) a j) a odst. 3 písm. b) a c), a to jen v případě, že odesílatel zvolil současně i doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Ustanovení § 64 se vztahuje jen na hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. a).

(6) Ustanovení § 65 až 70 se nevztahují na hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. a).

Postup při dodání u vnitrostátních služeb

§ 52

(1) Poštovní zásilku s adresou podle § 5 odst. 2, jejímž adresátem je fyzická osoba, držitel poštovní licence vloží v místě určeném v adrese do domovní schránky adresáta. Za domovní schránku adresáta se považuje

a) schránka, která je označena jménem a příjmením adresáta,

b) není-li v místě schránka podle písmene a), schránka, která je označena příjmením shodným s příjmením adresáta,

c) není-li v místě ani schránka podle písmene b), schránka, u níž lze s ohledem na okolnosti předpokládat, že ji zřídil adresát.

Poštovní zásilku může držitel poštovní licence též vydat fyzické osobě, která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem, nebo fyzické osobě, která se zdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta.

(2) Poštovní zásilku s adresou podle § 5 odst. 2, jejímž adresátem je právnická osoba, držitel poštovní licence vloží v místě určeném v adrese do domovní schránky adresáta. Za domovní schránku adresáta se považuje

a) schránka, která je označena názvem adresáta,

b) není-li v místě schránka podle písmene a), schránka, u níž lze s ohledem na okolnosti předpokládat, že ji zřídil adresát.

Poštovní zásilku může držitel poštovní licence též vydat fyzické osobě, která má k dispozici razítko adresáta, nebo fyzické osobě, která se zdržuje v kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem adresáta a která je ochotna ji převzít.

(3) Nepodaří-li se poštovní zásilku s adresou podle § 5 odst. 2 dodat podle odstavce 1 nebo 2, držitel poštovní licence ji může vydat vhodné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku adresátovi předá. Pokud se tato osoba nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jejím jménem a příjmením nebo příjmením shodným s jejím příjmením, musí se navíc prokázat způsobem podle § 66 odst. 1.

(4) Postup podle odstavce 3 není možný, jestliže adresát předal držiteli poštovní licence písemné prohlášení, že s tímto způsobem dodávání nesouhlasí.

(5) Pokud s tím adresát souhlasí, poštovní zásilku s adresou podle § 5 odst. 2 může držitel poštovní licence též vložit do adresátovy dodávací schrány.

§ 53

(1) Nebyl-li pokus o dodání poštovní zásilky s adresou podle § 5 odst. 2 některým ze způsobů uvedených v § 52 úspěšný nebo nebyl-li takový pokus z rozhodnutí držitele poštovní licence učiněn, držitel poštovní licence poštovní zásilku uloží. Adresátovi některým ze způsobů uvedených v § 52 odst. 1, 2 a 5 předá písemnou výzvu, aby si poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(2) Poštovní zásilku s adresou podle § 5 odst. 3 držitel poštovní licence vloží do určené poštovní přihrádky nebo do určené dodávací schrány.

(3) Jestliže o to adresát písemně požádá, poštovní zásilku s adresou podle § 5 odst. 2 nebo 3 držitel poštovní licence uloží v dohodnuté poštovní provozovně, aniž by se pokoušel o dodání některým ze způsobů uvedených v § 52 a § 53 odst. 1 a 2.

(4) Poštovní zásilku s adresou podle § 5 odst. 4 držitel poštovní licence uloží v poštovní provozovně, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky zvolena.

§ 54

(1) Poštovní zásilku uloženou podle § 53 odst. 1 držitel poštovní licence vydá,

a) je-li adresátem fyzická osoba, fyzické osobě, která o její vydání požádá a která předloží výzvu nebo způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem,

b) je-li adresátem právnická osoba, fyzické osobě, která o její vydání požádá a která předloží výzvu nebo způsobem podle § 66 odst. 2 prokáže, že je oprávněna za adresáta poštovní zásilku převzít.

(2) Jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát dohodli, poštovní zásilka uložená podle § 53 odst. 1 se dodá některým ze způsobů uvedených v § 52.

(3) Poštovní zásilku uloženou podle § 53 odst. 3 držitel poštovní licence dodá způsobem, na kterém se držitel poštovní licence a adresát dohodli.

(4) Poštovní zásilku uloženou podle § 53 odst. 4 držitel poštovní licence vydá fyzické osobě, která o její vydání požádá a která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem.

§ 55

(1) Poštovní zásilku držitel poštovní licence podle § 54 nedodá, jestliže uplynula lhůta 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. Tuto lhůtu držitel poštovní licence na žádost adresáta prodlouží, nejvýše však na jeden měsíc.

(2) Obsahuje-li adresa podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. b) pokyn, aby byla poštovní zásilka adresátovi dodána prostřednictvím prostředníka, držitel poštovní licence ji dodá stejným způsobem, jako by byl adresátem prostředník. Výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky v poštovní provozovně podle § 53 odst. 1 však držitel poštovní licence nepředá prostředníkovi, ale jeho prostřednictvím adresátovi.

(3) Je-li v § 52 nebo § 54 stanoveno, že držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku fyzické osobě, která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem, vydá ji za stejných podmínek i zmocněnci adresáta. Za zmocněnce adresáta se pro účely hlavy třetí považuje fyzická osoba, která se prokáže způsobem podle § 66 odst. 1 a která prokáže hodnověrným písemným prohlášením adresáta, jenž je fyzickou osobou, že ji k převzetí poštovní zásilky zmocnil.

(4) Zmocnění podle odstavce 3 se při vydání poštovní zásilky odevzdá držiteli poštovní licence. To neplatí, jestliže se zmocněnec adresáta prokáže osvědčením, které držitel poštovní licence na základě dříve odevzdaného zmocnění k přejímání poštovních zásilek pro tento účel vydal, nebo jestliže existenci dříve odevzdaného zmocnění držitel poštovní licence ověří jiným způsobem.

(5) Zmocněnec adresáta je oprávněn též požádat o prodloužení lhůty podle odstavce 1.

(6) Postup podle odstavců 3 a 5 není možný, jedná-li se o zmocněnce prostředníka.

(7) Je-li držitelem poštovní licence pro určité místo stanoveno, že se v případě zvolené služby poštovní zásilka s adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v adrese, při dodání takové poštovní zásilky se postupuje následujícím způsobem:

a) byla-li adresátovi zřízena dodávací schrána, poštovní zásilka se dodá způsobem podle § 52 odst. 5,

b) jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát písemně dohodli, poštovní zásilka se dodá na jiné adrese, a to buď adresátovi, nebo jiné osobě,

c) jestliže o to adresát písemně požádá, držitel poštovní licence poštovní zásilku uloží v dohodnuté poštovní provozovně; pro její dodání platí § 54 odst. 3,

d) není-li možno postupovat podle písmen a), b) ani c), držitel poštovní licence poštovní zásilku uloží v nejbližší nebo nejlépe dostupné poštovní provozovně. Pro její dodání platí § 54 odst. 1; jde-li o případ podle odstavce 2, poštovní zásilka se nevydá prostředníkovi, ale adresátovi.

§ 56

(1) V případě poštovní zásilky a poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2, jejichž adresátem je fyzická osoba, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku v místě určeném v adrese

a) fyzické osobě, která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky potvrdí svým podpisem, nebo

b) fyzické osobě, která se zdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jménem a příjmením adresáta nebo příjmením shodným s příjmením adresáta a která převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky potvrdí svým podpisem.

(2) Postup podle odstavce 1 písm. b) není možný, jestliže adresát předal držiteli poštovní licence písemné prohlášení, že držitel poštovní licence může poštovní zásilky nebo poštovní poukazy dodávat jen jemu.

(3) V případě poštovní zásilky a poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2, jejichž adresátem je právnická osoba, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku v místě určeném v adrese fyzické osobě, která jejich převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta. Prohlásí-li fyzická osoba, která se zdržuje v kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem adresáta a která je ochotna poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít, že adresát razítko nepoužívá, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí částku této osobě, pokud se navíc prokáže způsobem podle § 66 odst. 1.

(4) Nepodaří-li se poštovní zásilku nebo poštovní poukaz s adresou podle § 5 odst. 2 dodat podle odstavce 1 nebo 3, držitel poštovní licence může vydat poštovní zásilku nebo vyplatit poukázanou peněžní částku vhodné fyzické osobě, zejména některému z adresátových sousedů, která souhlasí s tím, že poštovní zásilku nebo částku adresátovi předá, a která převzetí poštovní zásilky nebo částky potvrdí svým podpisem. Pokud se tato osoba nezdržuje v bytě, kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené jejím jménem a příjmením nebo příjmením shodným s jejím příjmením, musí se navíc prokázat způsobem podle § 66 odst. 1.

(5) Postup podle odstavce 4 není možný, jestliže

a) adresát předal držiteli poštovní licence písemné prohlášení, že s tímto způsobem dodávání nesouhlasí,

b) adresát předal držiteli poštovní licence písemné prohlášení, že držitel poštovní licence může poštovní zásilky nebo poštovní poukazy dodávat jen jemu,

c) cena poštovní zásilky při podání sjednaná podle § 23 odst. 3 a 8 převyšuje 5 000 Kč,

d) poukázaná peněžní částka je vyšší než 5 000 Kč.

(6) Pokud s tím adresát souhlasí, poštovní zásilku s adresou podle § 5 odst. 2 může držitel poštovní licence též vložit do dodávací schrány. Podmínkou je, že se adresát písemně zavázal převzetí poštovní zásilky neprodleně držiteli poštovní licence potvrdit.

(7) Postup podle odstavce 6 není možný v případě podle odstavce 5 písm. c).

(8) Poštovní poukaz s adresou podle § 5 odst. 2 může být dodán také tak, že držitel poštovní licence některým ze způsobů uvedených v § 52 odst. 1, 2 a 5 předá adresátovi doklad opravňující k převzetí poukázané peněžní částky v určené lhůtě v kterékoliv z poštovních provozoven uvedených v tomto dokladu.

(9) Postup podle odstavce 8 není možný, jestliže odesílatel opatřil podací doklad poznámkou "Neukládat", nebo v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a).

§ 57

(1) Nebyl-li pokus o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2 některým ze způsobů uvedených v § 56 úspěšný, nebo nebyl-li takový pokus z rozhodnutí držitele poštovní licence učiněn, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží. Adresátovi některým ze způsobů uvedených v § 52 odst. 1, 2 a 5 předá písemnou výzvu, aby si poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(2) Poštovní zásilku adresovanou podle § 5 odst. 3 do dodávací schrány držitel poštovní licence vloží do určené dodávací schrány. Podmínkou je, že se adresát písemně zavázal převzetí poštovní zásilky neprodleně držiteli poštovní licence potvrdit.

(3) Postup podle odstavce 2 není možný v případě podle § 56 odst. 5 písm. c) nebo v případě služby, u níž adresát s tímto způsobem dodání nesouhlasí.

(4) Není-li možno poštovní zásilku podle odstavce 2 do určené dodávací schrány vložit, držitel poštovní licence ji uloží. Do dodávací schrány vloží výzvu, aby si adresát poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(5) Poštovní zásilku adresovanou podle § 5 odst. 3 do poštovní přihrádky držitel poštovní licence uloží. Do určené poštovní přihrádky vloží výzvu, aby si adresát poštovní zásilku vyzvedl v určené lhůtě v poštovní provozovně, v níž je poštovní přihrádka zřízena.

(6) V případě poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 3 držitel poštovní licence poukázanou peněžní částku uloží. Do určené poštovní přihrádky nebo do určené dodávací schrány vloží výzvu, aby si adresát částku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(7) Jestliže o to adresát písemně požádá, v případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2 nebo 3 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v dohodnuté poštovní provozovně, aniž by se pokoušel o dodání některým ze způsobů uvedených v § 56 a § 57 odst. 1 až 6.

(8) V případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 4 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v poštovní provozovně, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky zvolena.

§ 58

(1) Poštovní zásilku uloženou podle § 57 odst. 1, 4 a 5 nebo poštovní poukaz dodávaný způsobem podle § 56 odst. 8 nebo uložený podle § 57 odst. 1 a 6 držitel poštovní licence dodá,

a) je-li adresátem fyzická osoba, fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem,

b) je-li adresátem právnická osoba, fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která se prokáže způsobem podle § 66 odst. 1 a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta; prohlásí-li tato osoba, že adresát razítko nepoužívá, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku této osobě, pokud navíc způsobem podle § 66 odst. 2 prokáže, že je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo částku převzít. Osoba, která žádá o výplatu částky dodávané způsobem podle § 56 odst. 8, musí odevzdat doklad, který jí byl podle § 56 odst. 8 předán.

(2) Jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát dohodli, poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka, které byly uloženy podle § 57 odst. 1 a odst. 4 až 6, se dodají některým ze způsobů uvedených v § 56.

(3) Poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, které byly uloženy podle § 57 odst. 7, držitel poštovní licence dodá způsobem podle odstavce 1. Pro prokázání, že fyzická osoba, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky žádá, je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo částku převzít, může však být držitelem poštovní licence a adresátem písemně dohodnut i jiný způsob než podle § 66 odst. 2.

(4) Poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, které byly uloženy podle § 57 odst. 8, držitel poštovní licence dodá fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem.

§ 59

(1) Poštovní zásilku držitel poštovní licence podle § 58 nedodá, jestliže uplynula lhůta 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. Tuto lhůtu držitel poštovní licence na žádost adresáta prodlouží, nejvýše však na jeden měsíc; prodloužení této lhůty není možné, jestliže odesílatel opatřil předmět služby poznámkou "Neprodlužovat lhůtu". V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. e) místo lhůty 15 dnů platí lhůta podle § 49 odst. 1 písm. a) nebo b); její prodloužení na žádost adresáta není možné.

(2) Obsahuje-li adresa podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. b) pokyn, aby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz byly adresátovi dodány prostřednictvím prostředníka, držitel poštovní licence je dodá stejným způsobem, jako by byl adresátem prostředník. Doklad opravňující k převzetí poukázané peněžní částky podle § 56 odst. 8 nebo výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky nebo částky v poštovní provozovně podle § 57 odst. 1 a odst. 4 až 6 však držitel poštovní licence nepředá prostředníkovi, ale jeho prostřednictvím adresátovi.

(3) Je-li v § 56 nebo § 58 stanoveno, že držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku fyzické osobě, která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem, vydá nebo vyplatí je za stejných podmínek i zmocněnci adresáta.

(4) Zmocnění podle § 55 odst. 3 se při vydání poštovní zásilky nebo při výplatě poukázané peněžní částky odevzdá držiteli poštovní licence. To neplatí, jestliže se zmocněnec adresáta prokáže osvědčením, které držitel poštovní licence na základě dříve odevzdaného zmocnění k přejímání poštovních zásilek nebo poukázaných peněžních částek pro tento účel vydal, nebo jestliže existenci dříve odevzdaného zmocnění držitel poštovní licence ověří jiným způsobem.

(5) Zmocněnec adresáta je oprávněn též požádat o prodloužení lhůty podle odstavce 1.

(6) Postup podle odstavců 3 a 5 není možný, jedná-li se o zmocněnce prostředníka.

(7) Je-li držitelem poštovní licence pro určité místo stanoveno, že se v případě zvolené služby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz s adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v adrese, při dodání takové poštovní zásilky nebo takového poštovního poukazu se postupuje buď podle § 56 odst. 8, anebo následujícím způsobem:

a) byla-li adresátovi zřízena dodávací schrána, poštovní zásilka se dodá způsobem podle § 56 odst. 6,

b) jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát písemně dohodli, poštovní zásilka nebo poštovní poukaz se dodají na jiné adrese, a to buď adresátovi, nebo jiné osobě,

c) jestliže o to adresát písemně požádá, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v dohodnuté poštovní provozovně; pro jejich dodání platí § 58 odst. 3,

d) není-li možno postupovat podle písmen a), b) ani c), držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v nejbližší nebo nejlépe dostupné poštovní provozovně. Pro jejich dodání platí § 58 odst. 1; jde-li o případ podle odstavce 2, poštovní zásilka se nevydá a poukázaná peněžní částka nevyplatí prostředníkovi, ale adresátovi,

e) výzvu k tomu, aby si adresát poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloženou podle písmene c) nebo d) vyzvedl v určené lhůtě v příslušné poštovní provozovně, držitel poštovní licence předá některým ze způsobů podle § 52 odst. 1, 2 a 5. Jestliže je držitelem poštovní licence pro toto místo stanoveno, že se v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a) vnitrostátní poštovní zásilka s adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v adrese, výzva se předá některým ze způsobů podle § 55 odst. 7 písm. a) až c). Výzva se však adresátovi nepředá v případě, že poštovní provozovna dohodnutá podle písmene c) je stejná jako poštovní provozovna dohodnutá podle § 55 odst. 7 písm. c). Není-li možno postupovat žádným z uvedených způsobů, držitel poštovní licence výzvu adresátovi nepředá.

(8) Pokud odesílatel opatřil předmět služby nebo podací doklad poznámkou "Neukládat", držitel poštovní licence může poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uložit jen v případě podle § 57 odst. 7 nebo podle odstavce 7 písm. c) nebo d). Dodat takto uloženou poštovní zásilku nebo uloženou částku může držitel poštovní licence jen v den, ve který byly k vyzvednutí připraveny.

(9) Vyplatit poukázanou peněžní částku může držitel poštovní licence jen ve lhůtě podle § 40 odst. 3 a § 41 odst. 2.

(10) Pokud odesílatel uvedl v podacím dokladu zprávu podle § 10 odst. 4 písm. d), držitel poštovní licence ji při dodání předá příjemci.

(11) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 2 uvede den, kdy byly poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka, které byly uloženy podle § 57 odst. 1 a odst. 4 až 8 nebo podle odstavce 7 písm. c) nebo d), připraveny k vyzvednutí; v případě podle odstavce 8 se však tento den do potvrzení neuvádí.

(12) Jestliže byly v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodány, držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 2 uvede den, kdy byly dodány. Toto potvrzení, které má další náležitosti podle odstavce 11 a podle § 65 odst. 1, neprodleně předá odesílateli.

§ 60

(1) V případě poštovní zásilky a poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2, jejichž adresátem je fyzická osoba, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku v místě určeném v adrese fyzické osobě, která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky potvrdí svým podpisem.

(2) V případě poštovní zásilky a poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2, jejichž adresátem je právnická osoba, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku v místě určeném v adrese fyzické osobě, která způsobem podle § 66 odst. 2 prokáže, že je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta. Potvrzení razítkem adresáta se nevyžaduje, jestliže je v prohlášení podle § 66 odst. 2 písm. b) uvedeno, že adresát razítko nepoužívá.

(3) Poštovní poukaz s adresou podle § 5 odst. 2 může být dodán také tak, že držitel poštovní licence některým ze způsobů uvedených v § 52 odst. 1, 2 a 5 předá adresátovi doklad opravňující k převzetí poukázané peněžní částky v určené lhůtě v kterékoliv z poštovních provozoven uvedených v tomto dokladu.

(4) Postup podle odstavce 3 není možný, jestliže odesílatel opatřil podací doklad poznámkou "Neukládat", jestliže jde o případ podle § 61 odst. 3, nebo v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a).

§ 61

(1) Nebyl-li pokus o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2 některým ze způsobů uvedených v § 60 úspěšný nebo nebyl-li takový pokus z rozhodnutí držitele poštovní licence učiněn, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží. Adresátovi některým ze způsobů uvedených v § 52 odst. 1, 2 a 5 předá písemnou výzvu, aby si poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(2) Jestliže v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. d) nebyl pokus o dodání způsobem uvedeným v § 60 úspěšný, protože fyzická osoba podle § 48 odst. 1 nebyla zastižena, držitel poštovní licence může podle odstavce 1 postupovat teprve poté, co se o dodání způsobem uvedeným v § 60 pokusí bez úspěchu ještě jednou. Druhý pokus o dodání způsobem uvedeným v § 60 uskuteční držitel poštovní licence následující pracovní den.

(3) Podle odstavce 1 držitel poštovní licence nepostupuje, jestliže je z okolností zřejmé, že by si adresát, který je fyzickou osobou, z důvodu omezení svobody pohybu nebo z důvodu svého zdravotního stavu nemohl poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku ve stanovené poštovní provozovně vyzvednout. Je-li to v takovém případě možné, držitel poštovní licence předá poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku právnické osobě, která má k adresátovi přístup a která se držiteli poštovní licence písemně zavázala, že jejich dodání adresátovi ihned po převzetí zprostředkuje.

(4) V případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 3 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží. Do určené poštovní přihrádky nebo do určené dodávací schrány vloží výzvu, aby si adresát poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku vyzvedl v určené lhůtě ve stanovené poštovní provozovně.

(5) Jestliže o to adresát písemně požádá, v případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2 nebo 3 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v dohodnuté poštovní provozovně, aniž by se pokoušel o dodání některým ze způsobů uvedených v § 60 a § 61 odst. 1 až 4.

(6) V případě poštovní zásilky nebo poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 4 držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v poštovní provozovně, která byla pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky zvolena.

§ 62

(1) Poštovní zásilku uloženou podle § 61 odst. 1 a 4 nebo poštovní poukaz dodávaný způsobem podle § 60 odst. 3 nebo uložený podle § 61 odst. 1 a 4 držitel poštovní licence dodá,

a) je-li adresátem fyzická osoba, fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem,

b) je-li adresátem právnická osoba, fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 66 odst. 2 prokáže, že je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem a razítkem adresáta; potvrzení razítkem adresáta se nevyžaduje, jestliže je v prohlášení podle § 66 odst. 2 písm. b) uvedeno, že adresát razítko nepoužívá. Osoba, která žádá o výplatu částky dodávané způsobem podle § 60 odst. 3, musí odevzdat doklad, který jí byl podle § 60 odst. 3 předán.

(2) Jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát dohodli, poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka, které byly uloženy podle § 61 odst. 1 a 4, se dodají některým ze způsobů uvedených v § 60.

(3) Poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, které byly uloženy podle § 61 odst. 5, držitel poštovní licence dodá způsobem podle odstavce 1.

(4) Poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, které byly uloženy podle § 61 odst. 6, držitel poštovní licence dodá fyzické osobě, která o vydání poštovní zásilky nebo o výplatu poukázané peněžní částky požádá, která způsobem podle § 66 odst. 1 prokáže, že je adresátem, a která jejich převzetí potvrdí svým podpisem.

§ 63

(1) Poštovní zásilku držitel poštovní licence podle § 62 nedodá, jestliže uplynula lhůta 15 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. Tuto lhůtu držitel poštovní licence na žádost adresáta prodlouží, nejvýše však na jeden měsíc; prodloužení této lhůty není možné, jestliže odesílatel opatřil předmět služby poznámkou "Neprodlužovat lhůtu". V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. e) místo lhůty 15 dnů platí lhůta podle § 49 odst. 1 písm. a) nebo b); její prodloužení na žádost adresáta není možné.

(2) Obsahuje-li adresa podle § 5 odst. 2 písm. b) nebo odst. 3 písm. b) pokyn, aby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz byly adresátovi dodány prostřednictvím prostředníka, držitel poštovní licence postupuje podle § 60 odst. 3 nebo § 61 odst. 1, 3 nebo 4. Doklad opravňující k převzetí poukázané peněžní částky podle § 60 odst. 3 nebo výzvu k vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky v poštovní provozovně podle § 61 odst. 1 a 4 předá adresátovi prostřednictvím prostředníka. Postup podle § 61 odst. 3 je možný jen za podmínky, že právnickou osobou je prostředník.

(3) Poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, jejichž adresátem je fyzická osoba, držitel poštovní licence nedodá ani zmocněnci adresáta.

(4) Zmocněnec adresáta je oprávněn požádat o prodloužení lhůty podle odstavce 1.

(5) Je-li držitelem poštovní licence pro určité místo stanoveno, že se v případě zvolené služby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz s adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v adrese, při dodání takové poštovní zásilky nebo takového poštovního poukazu se postupuje buď podle § 60 odst. 3, anebo následujícím způsobem:

a) jestliže se tak držitel poštovní licence a adresát písemně dohodli, poštovní zásilka nebo poštovní poukaz se dodají adresátovi na jiné adrese,

b) jestliže o to adresát písemně požádá, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v dohodnuté poštovní provozovně; pro jejich dodání platí § 62 odst. 1,

c) není-li možno postupovat podle písmene a) ani b), držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloží v nejbližší nebo nejlépe dostupné poštovní provozovně; pro jejich dodání platí § 62 odst. 1,

d) výzvu k tomu, aby si adresát poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uloženou podle písmene b) nebo c) vyzvedl v určené lhůtě v příslušné poštovní provozovně, držitel poštovní licence předá některým ze způsobů podle § 52 odst. 1, 2 a 5. Jestliže je držitelem poštovní licence pro toto místo stanoveno, že se v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a) vnitrostátní poštovní zásilka s adresou podle § 5 odst. 2 nedodává v místě určeném v adrese, výzva se předá některým ze způsobů podle § 55 odst. 7 písm. a) až c). Výzva se však adresátovi nepředá v případě, že poštovní provozovna dohodnutá podle písmene c) je stejná jako poštovní provozovna dohodnutá podle § 55 odst. 7 písm. c). Není-li možno postupovat žádným z uvedených způsobů, držitel poštovní licence výzvu adresátovi nepředá.

(6) Pokud odesílatel opatřil předmět služby nebo podací doklad poznámkou "Neukládat", držitel poštovní licence může poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku uložit jen v případě podle § 61 odst. 5 nebo podle odstavce 5 písm. b) nebo c). Dodat takto uloženou poštovní zásilku nebo uloženou částku může držitel poštovní licence jen v den, ve který byly k vyzvednutí připraveny.

(7) Vyplatit poukázanou peněžní částku může držitel poštovní licence jen ve lhůtě podle § 40 odst. 3 a § 41 odst. 2.

(8) Pokud odesílatel uvedl v podacím dokladu zprávu podle § 10 odst. 4 písm. d), držitel poštovní licence ji při dodání předá příjemci.

(9) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 2 uvede den, kdy byly poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka, které byly uloženy podle § 61 odst. 1 a odst. 4 až 6 nebo podle odstavce 5 písm. b) nebo c), připraveny k vyzvednutí; v případě podle odstavce 6 se však tento den do potvrzení neuvádí.

(10) Jestliže byly v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodány, držitel poštovní licence do potvrzení podle § 45 odst. 2 uvede den, kdy byly dodány. Toto potvrzení, které má další náležitosti podle odstavce 9 a podle § 65 odst. 1, neprodleně předá odesílateli.

§ 64

Současně s bezhotovostním bankovním převodem poukázané peněžní částky předá držitel poštovní licence bance, která je adresátem, tyto údaje:

a) číselné označení příslušného účtu,

b) označení odesílatele,

c) datum podání poštovního poukazu,

d) variabilní a specifický symbol, pokud je odesílatel uvedl.

§ 65

Zvláštní podmínky pro dodání u vnitrostátních služeb

(1) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku nebo poštovní poukaz jen za podmínky, že příjemce potvrdí jejich převzetí způsobem podle § 56 až 63 také v potvrzení podle § 45 odst. 2.

(2) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku jen za podmínky, že příjemce při dodání uhradí odesílatelem stanovenou peněžní částku. Úhradu této částky držitel poštovní licence příjemci na jeho žádost písemně potvrdí, a to včetně údajů o poštovní zásilce, s jejímž dodáním byla úhrada této částky spojena.

§ 66

Ověřování některých podmínek pro dodání u vnitrostátních služeb

(1) Při zjišťování jména a příjmení fyzické osoby, případně i jejího rodného čísla nebo data narození, může držitel poštovní licence vycházet pouze,

a) jde-li o českého občana, z údajů v občanském průkazu nebo v cestovním dokladu vydaném v České republice,

b) jde-li o cizince, z údajů v osobním dokladu vydaném v České republice nebo v cestovním dokladu vydaném v zahraničí.

Ten, kdo doklad podle písmene a) nebo b) držiteli poštovní licence předkládá, musí umožnit, aby si držitel poštovní licence mohl všechny potřebné údaje zaznamenat.

(2) Při zjišťování, zda je fyzická osoba oprávněna za adresáta, který je právnickou osobou, poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít, vychází držitel poštovní licence

a) ze zjištění jejího jména a příjmení způsobem podle odstavce 1, a

b) z hodnověrného písemného prohlášení učiněného právnickou osobou nebo učiněného jejím jménem, že tato fyzická osoba je oprávněna poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít.

Prohlášení podle písmene b) musí být opatřeno razítkem adresáta nebo doplněno poznámkou, že adresát razítko nepoužívá. Toto prohlášení se při vydání poštovní zásilky nebo výplatě poukázané peněžní částky odevzdá držiteli poštovní licence; to neplatí, jestliže se příjemce prokáže osvědčením, které držitel poštovní licence na základě dříve odevzdaného prohlášení, že příjemce je oprávněn poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky přejímat, pro tento účel vydal, nebo jestliže existenci dříve odevzdaného prohlášení držitel poštovní licence ověří jiným způsobem. Jde-li o fyzickou osobu, která vykonává činnost v prostorách označených názvem adresáta na pracovišti označeném za podatelnu a která má k dispozici razítko adresáta, úkonu podle písmene a) a prohlášení podle písmene b) není zapotřebí; taková fyzická osoba se považuje za osobu, která je oprávněna za adresáta poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku převzít.

§ 67

Způsobilost příjemce a zmocnitele u vnitrostátních služeb

(1) Jestliže se od příjemce podle § 52 až 63 vyžaduje, aby se prokázal způsobem podle § 66 odst. 1, držitel poštovní licence mu dodá poštovní zásilku nebo poštovní poukaz jen za podmínky, že

a) příjemce se prokáže občanským průkazem, nebo

b) příjemce jiným dokladem podle § 66 odst. 1 prokáže věk nejméně 15 let.

(2) Jestliže se od příjemce podle § 52 až 63 nevyžaduje, aby se prokázal způsobem podle § 66 odst. 1, splnění podmínky podle odstavce 1 držitel poštovní licence ověřuje pouze tehdy, jsou-li důvodné pochybnosti o tom, zda je příjemci nejméně 15 let.

(3) Držitel poštovní licence není povinen zkoumat věk osoby, která jako adresát zmocnila k převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky jinou osobu. Zjistí-li však, že zmocnitel není schopen splnit podmínku podle odstavce 1, poštovní zásilku nebo poštovní poukaz zmocněnci adresáta nedodá.

(4) V jiných než v odstavcích 1 až 3 uvedených případech držitel poštovní licence způsobilost příjemce nebo zmocnitele nezkoumá.

(5) Požádá-li o to zákonný zástupce adresáta,

a) který je mladší než 15 let a kterému nebyl dosud vydán občanský průkaz, nebo

b) který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo

c) jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena tak, že není způsobilý k právním úkonům souvisejícím s dodáním, držitel poštovní licence vydá poštovní zásilku nebo vyplatí poukázanou peněžní částku zákonnému zástupci adresáta obdobně podle ustanovení § 55 odst. 3 nebo § 59 odst. 3 o vydání poštovní zásilky a výplatě poukázané peněžní částky zmocněnci adresáta. Pokud je zákonným zástupcem adresáta právnická osoba, postupuje se současně i podle § 66 odst. 2.

(6) Osoba, která o vydání poštovní zásilky nebo výplatu poukázané peněžní částky žádá, musí držiteli poštovní licence předat hodnověrné písemné prohlášení, že podmínky podle odstavce 5 jsou splněny. O zacházení s tímto prohlášením platí obdobně § 55 odst. 4 a § 59 odst. 4.

(7) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. b) poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, jejichž adresátem je fyzická osoba, držitel poštovní licence nedodá ani zákonnému zástupci adresáta.

(8) Za stejných podmínek jako v odstavci 6 může zákonný zástupce adresáta též požádat o prodloužení lhůty podle § 55 odst. 1, § 59 odst. 1 nebo § 63 odst. 1.

(9) Za stejných podmínek jako v odstavci 6 a v § 55 odst. 3 a § 59 odst. 3 se za zmocněnce adresáta považuje i zmocněnec zákonného zástupce.

(10) Jestliže se prokáže taková změna osobních poměrů adresáta, v jejímž důsledku přestaly být podmínky podle odstavce 5 splňovány, k žádostem podle odstavců 5 a 8 a ke zmocnění podle odstavce 9 již držitel poštovní licence nepřihlíží.

§ 68

Změna místa dodání u vnitrostátních služeb

(1) Držitel poštovní licence může dodat poštovní zásilku nebo poštovní poukaz v jiném místě než uvedeném v adrese, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle adresáta dozvěděl od adresáta nebo jiným hodnověrným způsobem.

(2) Postup podle odstavce 1 není možný, jestliže odesílatel opatřil podací doklad nebo v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), e), g), h) a j) předmět služby poznámkou "Nedosílat".

(3) Lhůta podle § 36 odst. 8 a § 41 odst. 3 se považuje za dodrženou, pokud držitel poštovní licence v této lhůtě rozhodl, že poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodá podle odstavce 1 v jiném místě.

§ 69

Smrt a zánik adresáta u vnitrostátních služeb

(1) Jestliže je držiteli poštovní licence známo, že adresát, který je fyzickou osobou, zemřel, držitel poštovní licence poštovní zásilku v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), e), g), h) a j) a poštovní poukaz nedodá.

(2) Jestliže je držiteli poštovní licence známo, že adresát, který je právnickou osobou, zanikl, držitel poštovní licence poštovní zásilku a poštovní poukaz nedodá. Jestliže však v takovém případě o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu požádá jiná právnická osoba a prokáže, že je právním nástupcem adresáta, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodá stejným způsobem, jako by byla adresátem tato právnická osoba.

§ 70

Zvláštní ustanovení o dodání u vnitrostátních služeb

(1) Mají-li být poštovní zásilka nebo poštovní poukaz podle § 5 odst. 6 dodány jako poštovní zásilka nebo poštovní poukaz adresovaný právnické osobě, držitel poštovní licence je dodá obdobně podle ustanovení § 52 až 69 o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu adresovaného právnické osobě.

(2) Jestliže odesílatel označil za adresáta toho, kdo není fyzickou ani právnickou osobou, držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku nebo poštovní poukaz způsobem podle těch ustanovení § 52 až 69, jejichž použití je s ohledem na okolnosti nejvhodnější.

(3) Jestliže se příjemce, od kterého se podle § 56 až 65 vyžaduje, aby převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky potvrdil svým podpisem, není schopen podepsat, převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky musí potvrdit jiným způsobem.

(4) Držitel poštovní licence je povinen zajistit, že splnění podmínky podle odstavce 3 potvrdí svým podpisem jiná vhodná osoba, která byla dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu přítomna.

§ 71

Vrácení poštovní zásilky nebo poštovního poukazu u vnitrostátních služeb

(1) Jestliže adresát převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky odmítá, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz neprodleně vrátí odesílateli.

(2) Jestliže se držiteli poštovní licence nepodařilo dodat poštovní zásilku nebo poštovní poukaz podle ustanovení § 52 až 70, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz bez průtahů vrátí odesílateli.

(3) Jestliže adresát poštovní zásilky nebo poštovního poukazu, které již byly dodány jemu nebo jinému příjemci, dodatečně žádá, aby poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku držitel poštovní licence převzal zpět a vrátil odesílateli, držitel poštovní licence jeho žádosti nevyhoví.

(4) Jestliže si adresát ve lhůtě podle § 59 odst. 1 nevyzvedl z dodávací schrány poštovní zásilku dodanou podle § 56 odst. 6 nebo § 57 odst. 2, držitel poštovní licence ji převezme zpět a bez průtahů vrátí odesílateli.

(5) Jestliže si adresát ve lhůtě podle § 55 odst. 1 nevyzvedl z poštovní přihrádky nebo dodávací schrány poštovní zásilku dodanou podle § 52 odst. 5 nebo § 53 odst. 2, držitel poštovní licence je oprávněn převzít ji zpět a vrátit odesílateli.

(6) V případě podle odstavce 4 nebo 5 se odpovědnost držitele poštovní licence za škodu vzniklou při vracení poštovní zásilky řídí stejnými zásadami jako odpovědnost držitele poštovní licence za škodu vzniklou v době od jejího podání do jejího dodání.

(7) Jestliže odesílatel opatřil předmět služby poznámkou "Nevracet" nebo jestliže je jeho adresa v zahraničí, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz odesílateli nevrátí.

(8) Jestliže odesílatel uhradil poukázanou peněžní částku v hotovosti, při vrácení poštovního poukazu se tato částka vyplatí v hotovosti. Jestliže odesílatel uhradil poukázanou peněžní částku převodem z bankovního účtu, při vrácení poštovního poukazu se tato částka vyplatí bezhotovostním převodem na účet uvedený podle § 5 odst. 10; není-li to však možné, částka se vyplatí v hotovosti.

(9) Při vrácení poštovní zásilky odesílateli a při vrácení poštovního poukazu, jestliže se má poukázaná peněžní částka vyplatit v hotovosti, se postupuje obdobně podle ustanovení § 52 až 70 o dodání. Přihlíží se i k případnému prohlášení odesílatele podle § 56 odst. 2 a odst. 5 písm. a) a b) týkajícímu se poštovních zásilek nebo poštovních poukazů, jejichž je adresátem.

(10) Držitel poštovní licence uvede na vrácenou poštovní zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána.

(11) Důvod, pro který nebyl poštovní poukaz dodán, oznámí držitel poštovní licence

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 3 písm. a) a c) při vrácení,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 3 písm. b) současně s údaji podle § 40 odst. 4.

(12) V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) držitel poštovní licence vrátí i potvrzení podle § 45 odst. 2, které má náležitosti podle § 59 odst. 11 nebo § 63 odst. 9; toto potvrzení se vrátí buď spolu s poštovní zásilkou, anebo v případě poštovního poukazu způsobem podle odstavce 11.

§ 72

Postup při dodání u služeb do zahraničí

(1) Zahraniční provozovatel dodá poštovní zásilku nebo poštovní poukaz způsobem stanoveným národními předpisy.

(2) Pokud odesílatel uvedl v podacím dokladu zprávu podle § 10 odst. 4 písm. d), zahraniční provozovatel ji způsobem stanoveným národními předpisy předá adresátovi.

(3) Jestliže byly v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodány, potvrzení podle § 45 odst. 2 s údaji o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu držitel poštovní licence bez průtahů předá odesílateli.

§ 73

Zvláštní ustanovení o dodání poštovního poukazu do zahraničí

(1) Zahraniční provozovatel vyplatí poukázanou peněžní částku v národní měně, není-li v zahraničních podmínkách stanovena pro tento účel měna jiná.

(2) Pro přepočet na měnu, ve které má být poukázaná peněžní částka vyplacena, se použije přepočtové měny uvedené v zahraničních podmínkách. Přepočet se provede pomocí kursu "prodej" české měny vůči přepočtové měně vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve který byl poštovní poukaz podán, a kursu přepočtové měny vůči měně, v níž má být částka vyplacena, stanoveného zahraničním provozovatelem.

(3) Není-li v zahraničních podmínkách uvedena přepočtová měna, přepočet se provede pomocí kursu "prodej" české měny vůči měně, ve které má být poukázaná peněžní částka vyplacena, vyhlášeného Československou obchodní bankou, a. s., na den, ve který byl poštovní poukaz podán.

§ 74

Změna místa dodání u služeb do zahraničí

(1) Zahraniční provozovatel může dodat poštovní zásilku nebo poštovní poukaz v jiném místě než uvedeném v adrese, jestliže se o novém místě pobytu nebo o novém sídle adresáta dozvěděl od adresáta nebo jiným hodnověrným způsobem.

(2) Postup podle odstavce 1 není možný, jestliže odesílatel opatřil poznámkou "Ne pas réexpédier"

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až h) předmět služby,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j) předmět služby a průvodku,

c) v případě poštovního poukazu podací doklad.

§ 75

Vrácení poštovní zásilky nebo poštovního poukazu u služeb do zahraničí

(1) Jestliže se zahraničnímu provozovateli nepodařilo dodat poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz bez průtahů vrátí odesílateli.

(2) Jestliže nebyl vývoz poštovní zásilky z České republiky celními úřady povolen, držitel poštovní licence ji bez průtahů vrátí odesílateli.

(3) Podle odstavců 1 a 2 držitel poštovní licence nepostupuje, jestliže

a) adresa odesílatele je v zahraničí,

b) odesílatel dal způsobem podle § 35 odst. 6 až 8 a § 36 odst. 2 jiné pokyny pro případ, že poštovní zásilku nebude možno dodat na původní adrese.

(4) Při vrácení poštovní zásilky nebo poštovního poukazu odesílateli se postupuje podle § 71 odst. 9.

(5) Zahraniční provozovatel nebo držitel poštovní licence uvedou na vrácenou poštovní zásilku poznámku o důvodu, pro který nebyla dodána.

(6) Při vrácení poštovního poukazu držitel poštovní licence oznámí důvod, pro který nebyl dodán.

HLAVA ČTVRTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

§ 76

Postup při otevření poštovní zásilky

(1) Je-li to možné a s ohledem na okolnosti vhodné, držitel poštovní licence k otevření poštovní zásilky přizve odesílatele.

(2) Není-li odesílatel otevření poštovní zásilky přítomen, otevření musí být přítomny dvě fyzické osoby, které tím držitel poštovní licence pověřil. Jestliže je s ohledem na okolnosti možno zajistit pouze přítomnost jediné fyzické osoby pověřené držitelem poštovní licence, otevřít poštovní zásilku lze jen za podmínky, že jako svědek bude přítomna jiná vhodná fyzická osoba.

(3) O otevření poštovní zásilky se pořídí písemný záznam, který se připojí k poštovní zásilce. Pokud byl otevření poštovní zásilky přítomen odesílatel, držitel poštovní licence mu na požádání vydá kopii záznamu.

(4) Za otevření poštovní zásilky se nepovažuje oprava jejího obalu, při níž je alespoň částečně zachován původní obal.

(5) Pro postup zahraničního provozovatele při otevření poštovní zásilky platí § 2 odst. 4.

§ 77

Úschova poštovní zásilky

(1) Poštovní zásilku, kterou nelze dodat ani vrátit, držitel poštovní licence uschová.

(2) Jestliže nelze dodat poštovní zásilku opatřenou poznámkou "Nevracet", držitel poštovní licence podle odstavce 1 nepostupuje.

(3) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) až j) může odesílatel v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence poštovní zásilku vyhledal; pokud ji držitel poštovní licence nalezne, odesílateli ji vydá.

§ 78

Vydání poukázané peněžní částky odesílateli

Odesílatel může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence vyhledal poukázanou peněžní částku, která nebyla dodána ani vrácena; pokud ji držitel poštovní licence nalezne, odesílateli ji vydá.

§ 79

Postup při prodeji poštovní zásilky nebo její části

(1) Držitel poštovní licence je oprávněn prodat poštovní zásilku nebo její část

a) po uplynutí jednoho roku od podání, není-li možno v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) až j) poštovní zásilku dodat ani vrátit,

b) po uplynutí jednoho týdne od podání, není-li možno v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) poštovní zásilku dodat ani vrátit,

c) po uplynutí jednoho roku od podání, je-li v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) až j) adresa odesílatele v zahraničí,

d) po uplynutí jednoho týdne od podání, je-li v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) adresa odesílatele v zahraničí,

e) po uplynutí jednoho týdne od podání, je-li vnitrostátní poštovní zásilka opatřena poznámkou "Nevracet".

(2) Držitel poštovní licence je oprávněn prodat ihned poštovní zásilku, jestliže by se její obsah do dodání znehodnotil.

(3) Prodej poštovní zásilky nebo její části může držitel poštovní licence uskutečnit až poté, co poštovní zásilku otevře za účelem ověření, zda je splněna některá z podmínek podle odstavce 1 nebo 2.

(4) Při prodeji poštovní zásilky nebo její části držitel poštovní licence přihlédne k tomu, aby prodej byl pro odesílatele co nejvýhodnější.

(5) Prodeji poštovní zásilky nebo její části musí být přítomny dvě fyzické osoby, které tím držitel poštovní licence pověřil. Jestliže je s ohledem na okolnosti možno zajistit pouze přítomnost jediné fyzické osoby pověřené držitelem poštovní licence, prodej lze uskutečnit jen za podmínky, že jako svědek bude přítomna jiná vhodná fyzická osoba.

(6) O prodeji poštovní zásilky nebo její části se pořídí písemný záznam, který se uschová. Pokud byla prodána pouze část poštovní zásilky, kopie záznamu se připojí ke zbývající části poštovní zásilky.

(7) Právo na vydání čistého výtěžku z prodeje může odesílatel uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně.

(8) Zahraniční provozovatel je oprávněn prodat ihned poštovní zásilku do zahraničí, jestliže by se její obsah do dodání znehodnotil; pro jeho postup platí § 2 odst. 4.

§ 80

Postup při zničení poštovní zásilky nebo její části

(1) Držitel poštovní licence je oprávněn zničit poštovní zásilku, jestliže ji nebylo možno prodat a jestliže

a) poštovní zásilku nelze dodat ani vrátit, nebo

b) adresa odesílatele je v zahraničí, nebo

c) vnitrostátní poštovní zásilka je opatřena poznámkou "Nevracet".

(2) Držitel poštovní licence je oprávněn zničit ihned poštovní zásilku nebo její část, jestliže se její obsah zcela znehodnotil nebo jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí nebo pro zabránění vzniku škody.

(3) Zničení poštovní zásilky nebo její části musí být přítomny dvě fyzické osoby, které tím držitel poštovní licence pověřil. Jestliže je s ohledem na okolnosti možno zajistit pouze přítomnost jediné fyzické osoby pověřené držitelem poštovní licence, zničit poštovní zásilku nebo její část lze jen za podmínky, že jako svědek bude přítomna jiná vhodná fyzická osoba.

(4) O zničení poštovní zásilky nebo její části se pořídí písemný záznam, který se uschová. Pokud byla zničena pouze část poštovní zásilky, kopie záznamu se připojí ke zbývající části poštovní zásilky.

(5) Zahraniční provozovatel je oprávněn zničit ihned poštovní zásilku nebo její část, jestliže se její obsah zcela znehodnotil nebo jestliže je to nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí nebo pro zabránění vzniku škody; pro jeho postup platí § 2 odst. 4.

§ 81

Žádost odesílatele o změnu poštovní smlouvy

(1) Žádá-li odesílatel, aby poštovní zásilka nebo poštovní poukaz nebyly dodány a aby byly odesílateli vráceny, nebo aby byly dodány za jiných než v poštovní smlouvě sjednaných podmínek, musí

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) uvést všechny údaje o poštovní zásilce, které jsou podle vyjádření držitele poštovní licence pro tento účel potřebné,

b) v případě ostatních hlavních služeb podle § 19 předložit podací stvrzenku.

(2) Jde-li o poštovní zásilku do zahraničí nebo poštovní poukaz do zahraničí, žádost podle odstavce 1 lze uplatnit jen tehdy, je-li to podle zahraničních podmínek možné.

(3) Žádost podle odstavce 1 se považuje za návrh na změnu poštovní smlouvy; ke změně poštovní smlouvy dochází prvým úkonem, který držitel poštovní licence podle této žádosti učiní.

§ 82

Žádost odesílatele o dodatečné stvrzení podání

(1) Žádá-li odesílatel o dodatečné stvrzení podání, přičemž předloží podací stvrzenku, držitel poštovní licence mu vyhoví.

(2) Žádá-li odesílatel o dodatečné stvrzení podání, aniž by předložil podací stvrzenku, držitel poštovní licence mu vyhoví jen v případě, že se podání podaří prokázat z dokladů držitele poštovní licence. Dodatečné náklady na úkony k tomu potřebné hradí odesílatel.

§ 83

Reklamace dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu

(1) Pokud v případě hlavních služeb služby podle § 19 odst. 1 písm. d) až j) a odst. 3 odesílatel nebo adresát do jednoho roku od podání v kterékoliv poštovní provozovně reklamuje dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu, držitel poštovní licence zjistí, zda a jak byly poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka dodány; v případě poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí tuto skutečnost zjistí ve spolupráci se zahraničním provozovatelem. Držitel poštovní licence nezkoumá totožnost ani právní způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem odesílatele nebo adresáta uplatňuje.

(2) Držitel poštovní licence přijme reklamaci podle odstavce 1 jen za podmínky, že reklamující předloží podací stvrzenku a že zaplatí zálohu podle ceníku; tato záloha v případě neodůvodněné reklamace propadá ve prospěch držitele poštovní licence. V případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. a) však odesílatel zálohu neplatí.

(3) Jestliže se zjistí, že reklamovaná poštovní zásilka nebo reklamovaná peněžní částka byla dodána, držitel poštovní licence písemně oznámí osobě, jejímž jménem byla reklamace uplatněna, (dále jen "reklamující"), kdy a komu byla dodána.

(4) Je-li v případě podle odstavce 3 reklamujícím odesílatel, který požádal o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), držitel poštovní licence mu současně předá i potvrzení podle § 45 odst. 2, které má u vnitrostátních služeb náležitosti podle § 59 odst. 11 nebo § 63 odst. 9 a podle § 65 odst. 1 nebo u služeb do zahraničí náležitosti podle § 72 odst. 3. Nepodaří-li se držiteli poštovní licence dosáhnout, aby potvrzení mělo náležitosti podle § 65 odst. 1, držitel poštovní licence do potvrzení uvede údaj o tom, kdo byl příjemcem.

(5) Jestliže se zjistí, že reklamovaná poštovní zásilka byla vydána nebo reklamovaná peněžní částka vyplacena osobě, která byla podle poštovní smlouvy oprávněna ji převzít, k vydání nebo výplatě však došlo jiným způsobem než podle poštovní smlouvy nebo až po uplynutí lhůty sjednané v poštovní smlouvě, držitel poštovní licence reklamujícímu písemně oznámí, kdy a komu byla poštovní zásilka vydána nebo poukázaná peněžní částka vyplacena a k jaké závadě došlo. Je-li reklamujícím odesílatel, který požádal o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), postupuje se dále obdobně podle odstavce 4. Pokud byla poukázaná peněžní částka v případě podle § 39 odst. 4 vyplacena až po uplynutí lhůty sjednané v poštovní smlouvě, držitel poštovní licence postupuje dále podle § 90.

(6) Jestliže se zjistí, že reklamovaná poštovní zásilka nebo reklamovaná peněžní částka nebyla dodána, bylo s ní však naloženo způsobem, který je v souladu se zákonem o poštovních službách, s jinými zákony a s poštovní smlouvou, držitel poštovní licence reklamujícímu písemně oznámí zjištěné údaje.

(7) Jestliže se nezjistí, že by reklamovaná poštovní zásilka nebo reklamovaná peněžní částka byla dodána některé z osob, které byly podle poštovní smlouvy oprávněny ji převzít, přičemž nejde o případ podle odstavce 6,

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 se poštovní zásilka považuje za ztracenou; držitel poštovní licence tuto skutečnost reklamujícímu písemně oznámí, přičemž dále postupuje podle § 90 nebo § 91,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 3 písm. a) až c) držitel poštovní licence tuto skutečnost reklamujícímu písemně oznámí a neprodleně vyplatí poukázanou peněžní částku; v případě podle § 39 odst. 4 postupuje dále podle § 90,

c) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 3 písm. d) a e) držitel poštovní licence tuto skutečnost reklamujícímu písemně oznámí a ve spolupráci se zahraničním provozovatelem zajistí, aby poukázaná peněžní částka byla neprodleně vyplacena.

(8) Jestliže držitel poštovní licence do jednoho měsíce od přijetí reklamace týkající se vnitrostátní služby reklamujícímu neoznámí, který z možných výsledků uvedených v odstavcích 3 a 5 až 7 reklamace měla, poštovní zásilka se považuje za ztracenou a poukázaná peněžní částka za nevyplacenou. Reklamující se může domáhat, aby držitel poštovní licence neprodleně vyplatil náhradu škody nebo paušální náhradu za ztrátu poštovní zásilky nebo aby neprodleně vyplatil poukázanou peněžní částku. V takovém případě držitel poštovní licence

a) v případě poštovní zásilky postupuje dále podle § 90 nebo § 91,

b) v případě poštovního poukazu podle § 39 odst. 4 postupuje dále podle § 90. Nemůže-li držitel poštovní licence ve vyřizování reklamace pokračovat z příčin na straně odesílatele nebo příjemce, běh lhůty pro oznámení výsledku reklamace se staví po dobu, než bude překážka odstraněna. Podle tohoto ustanovení lze však postupovat jen za podmínky, že od podání uplynuly nejméně dva měsíce.

(9) V případě podle odstavců 3 a 6 se reklamace považuje za neodůvodněnou; jestliže však byla vnitrostátní poštovní zásilka z příčin na straně držitele poštovní licence dodána až po uplynutí jednoho měsíce od podání, reklamace se považuje za odůvodněnou. V případě podle odstavců 5, 7 a 8 se reklamace považuje za odůvodněnou. Jakmile se zjistí, že reklamace je odůvodněná, držitel poštovní licence zálohu vybranou podle odstavce 2 reklamujícímu neprodleně vrátí.

(10) Na reklamaci dodání poštovní zásilky v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) se ustanovení odstavců 1 až 9 nevztahují.

§ 84

Reklamace výplaty peněžní částky, která měla být vybrána při dodání poštovní zásilky

(1) Pokud v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) odesílatel nebo adresát do jednoho roku od podání v kterékoliv poštovní provozovně reklamuje výplatu peněžní částky, která měla být vybrána při dodání poštovní zásilky, držitel poštovní licence zjistí, zda byla stanovená peněžní částka při dodání vybrána a zda a jak byla odesílateli nebo jiné jím určené osobě vyplacena; v případě poštovní zásilky do zahraničí tyto skutečnosti zjistí ve spolupráci se zahraničním provozovatelem.

(2) Držitel poštovní licence přijme reklamaci podle odstavce 1 jen současně s reklamací dodání poštovní zásilky podle § 83 odst. 1. Pro reklamaci dodání poštovní zásilky platí § 83, lhůta pro oznámení výsledku reklamace podle § 83 odst. 8 se však prodlužuje na dva měsíce.

(3) Jestliže se zjistí, že částka podle § 47 odst. 1 byla vyplacena sjednaným způsobem, držitel poštovní licence reklamujícímu písemně oznámí, kdy a komu byla vyplacena.

(4) Jestliže se zjistí, že částka podle § 47 odst. 1 nebyla při dodání vybrána nebo že vybrána byla jen její část, držitel poštovní licence to reklamujícímu písemně oznámí. Držitel poštovní licence neprodleně sjednaným způsobem vyplatí nevybranou částku nebo její nevybranou část.

(5) Jestliže se zjistí, že částka vybraná při dodání nebyla sjednaným způsobem vyplacena nebo že sjednaným způsobem byla vyplacena jen její část, držitel poštovní licence to reklamujícímu písemně oznámí. Držitel poštovní licence neprodleně sjednaným způsobem vyplatí nevyplacenou částku nebo její nevyplacenou část.

(6) Jestliže se zjistí, že částka podle § 47 odst. 1 nebyla vybrána, protože poštovní zásilka nebyla dodána, držitel poštovní licence to reklamujícímu písemně oznámí.

(7) Jestliže držitel poštovní licence u vnitrostátní poštovní zásilky do dvou měsíců od přijetí reklamace reklamujícímu neoznámí, který z možných výsledků uvedených v odstavcích 3 až 6 reklamace měla, částka podle § 47 odst. 1 se považuje za nevyplacenou. Reklamující se může domáhat, aby držitel poštovní licence tuto částku neprodleně vyplatil; v takovém případě tak držitel poštovní licence učiní. Nemůže-li držitel poštovní licence ve vyřizování reklamace pokračovat z příčin na straně odesílatele, příjemce poštovní zásilky nebo osoby, které byla nebo měla být částka vybraná při dodání vyplacena, běh lhůty pro oznámení výsledku reklamace se staví po dobu, než bude překážka odstraněna.

(8) Jestliže byla částka podle § 47 odst. 1 nebo její část vyplacena až na základě reklamace podle odstavce 1 nebo jestliže u vnitrostátní poštovní zásilky byla tato částka nebo její část z příčin na straně držitele poštovní licence vyplacena až po uplynutí jednoho měsíce od podání, souběžná reklamace dodání poštovní zásilky uplatněná podle odstavce 2 se považuje za odůvodněnou i v případě výsledku podle § 83 odst. 3; držitel poštovní licence dále postupuje podle § 83 odst. 9.

§ 85

Reklamace poškození nebo úbytku obsahu vnitrostátní poštovní zásilky

(1) Pokud v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. e), g), h) a j), které se týkají vnitrostátní poštovní zásilky, adresát reklamuje, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo s úbytkem obsahu, držitel poštovní licence zjistí, zda a v jakém rozsahu k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo. Pokud byla poštovní zásilka dodána jinému příjemci než adresátovi, reklamaci může uplatnit také tento příjemce. Držitel poštovní licence nezkoumá totožnost ani právní způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem adresáta nebo jiného příjemce uplatňuje.

(2) Držitel poštovní licence přijme reklamaci podle odstavce 1 jen tehdy, jestliže je uplatněna

a) při dodání poštovní zásilky,

b) ve lhůtě dvou pracovních dní po jejím dodání.

(3) V případě podle odstavce 2 písm. b) reklamující musí předložit poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byla dodána, a doložit, že k jejímu poškození nebo k úbytku jejího obsahu nedošlo až po dodání. Nebrání-li tomu vážné důvody na straně reklamujícího, reklamovat může jen v té poštovní provozovně, která poštovní zásilku dodala.

(4) Reklamaci podle odstavce 2 písm. b) držitel poštovní licence nepřijme, jestliže

a) reklamovaná závada byla patrná už při dodání, nebo

b) držitel poštovní licence upozornil při dodání příjemce na to, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky mohlo dojít, nebo

c) není splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 3.

(5) Je-li to zapotřebí pro posouzení odůvodněnosti reklamace nebo pro zjištění výše náhrady škody, kterou má na základě reklamace držitel poštovní licence uhradit, držitel poštovní licence je oprávněn podmínit přijetí reklamace podle odstavce 1 tím, že reklamující ponechá poštovní zásilku po nezbytně nutnou dobu u držitele poštovní licence.

(6) Při přijímání reklamace se pořídí písemný záznam o stavu reklamované poštovní zásilky; kopii tohoto záznamu vydá držitel poštovní licence na požádání reklamujícímu.

(7) Jestliže držitel poštovní licence zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky došlo, tuto skutečnost oznámí adresátovi; dále postupuje podle § 90.

(8) Jestliže držitel poštovní licence zjistí, že k poškození nebo k úbytku obsahu poštovní zásilky nedošlo, tuto skutečnost písemně oznámí adresátovi. Trvá-li adresát i nadále na tom, že k poškození nebo k úbytku obsahu došlo, držitel poštovní licence dále postupuje podle § 90 odst. 8 až 10.

(9) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. e), g), h) a j) může odesílatel reklamovat, že poštovní zásilka byla vrácena poškozená nebo s úbytkem obsahu. Při takové reklamaci se postupuje obdobně podle odstavců 1 až 8.

(10) Na reklamaci poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky v případě služby podle § 19 odst. 1 písm. a), c) a d) se ustanovení odstavců 1 až 9 nevztahují.

§ 86

Reklamace poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky do zahraničí

(1) Pokud v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, adresát u zahraničního provozovatele reklamuje, že poštovní zásilka byla dodána poškozená nebo s úbytkem obsahu, zahraniční provozovatel tuto reklamaci posoudí a zaujme k ní stanovisko. Pro postup při vyřizování této reklamace platí § 2 odst. 4.

(2) Pokud v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j), které se týkají poštovní zásilky do zahraničí, odesílatel reklamuje, že poštovní zásilka byla vrácena poškozená nebo s úbytkem obsahu, držitel poštovní licence nebo zahraniční provozovatel tuto reklamaci posoudí a zaujme k ní stanovisko. Jestliže byla adresa odesílatele v České republice, postupuje se obdobně podle § 85 odst. 1 až 8; v případě podle § 85 odst. 7 držitel poštovní licence dále postupuje podle § 90, v případě podle § 85 odst. 8 držitel poštovní licence dále postupuje podle § 90 odst. 8 až 10. Jestliže byla adresa odesílatele v zahraničí, postupuje se obdobně podle odstavce 1.

(3) Na reklamaci poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) se ustanovení odstavců 1 a 2 nevztahují.

§ 87

Jiná reklamace

(1) Podle tohoto ustanovení se postupuje v případě, že nejde o reklamaci podle § 83 až 86.

(2) Pokud odesílatel nebo adresát do jednoho roku od podání v kterékoliv poštovní provozovně reklamuje, že povinnost podle poštovní smlouvy nebyla splněna nebo že při poskytování poštovní služby vznikla škoda, držitel poštovní licence zjistí, zda a v jakém rozsahu nebyla povinnost podle poštovní smlouvy splněna nebo zda a v jakém rozsahu škoda vznikla; v případě poštovní zásilky do zahraničí nebo poštovního poukazu do zahraničí tuto skutečnost zjistí ve spolupráci se zahraničním provozovatelem. Držitel poštovní licence nezkoumá totožnost ani právní způsobilost fyzické osoby, která reklamaci jménem odesílatele nebo adresáta uplatňuje.

(3) Držitel poštovní licence přijme reklamaci podle odstavce 2 jen za podmínky, že ji reklamující doloží všemi údaji a doklady, které jsou podle vyjádření držitele poštovní licence nezbytné pro posouzení její oprávněnosti.

(4) Jestliže reklamující požádá, aby mu byl oznámen výsledek reklamace, držitel poštovní licence mu ho oznámí dohodnutým způsobem.

§ 88

Reklamace uplatněná v zahraničí

Dojde-li držiteli poštovní licence reklamace, která byla přijata některým z oprávněných subjektů v zahraničí, držitel poštovní licence postupuje obdobně podle § 83 až 87; výsledek reklamace však držitel poštovní licence oznámí tomu, kdo reklamaci v zahraničí přijal.

§ 89

Vyřizování reklamace zahraničním provozovatelem

Držitel poštovní licence je povinen využít všech možností, jež mu k ovlivnění rychlosti vyřízení reklamace zahraničním provozovatelem v zájmu reklamujícího poskytují mezinárodní předpisy.

§ 90

Postup při výplatě náhrady škody

(1) Jestliže poštovní zásilka nebyla dodána, právo na náhradu škody má odesílatel; ten může své právo na náhradu škody postoupit jen adresátovi. Jestliže poštovní zásilka byla dodána, právo na náhradu škody má adresát; ten může své právo na náhradu škody postoupit jen odesílateli.

(2) Jestliže v případě podle § 39 odst. 4 poukázaná peněžní částka byla vyplacena až po uplynutí lhůty sjednané v poštovní smlouvě nebo byla vyplacena podle § 83 odst. 7 a 8 až na základě reklamace, právo na náhradu škody ve výši podle § 39 odst. 5 má adresát; ten může své právo na náhradu škody postoupit jen odesílateli.

(3) V případě poštovních zásilek do zahraničí náhradu škody odesílateli vyplatí držitel poštovní licence; postupuje při tom podle odstavců 4 až 10. Náhradu škody adresátovi vyplatí v takovém případě zahraniční provozovatel; pro jeho postup platí § 2 odst. 4 a § 93. Jestliže škoda vznikla zabavením nebo zadržením poštovní zásilky nebo jiným opatřením provedeným v zahraničí podle předpisů platných v zahraničí, náhrada škody se nevyplatí.

(4) U poštovní zásilky držitel poštovní licence vyplatí náhradu škody v hotovosti v české měně; v případě potřeby se postupuje podle § 93. Ten, komu má být náhrada škody vyplacena, může požádat, aby byla vyplacena jiné jím určené osobě nebo aby byla vyplacena bezhotovostním převodem na určený účet; nemůže však požadovat, aby byla vyplacena v zahraničí. Má-li být náhrada škody vyplacena právnické osobě, držitel poštovní licence ji vyplatí způsobem podle pokynů té její organizační složky, která s držitelem poštovní licence o náhradě škody jednala.

(5) U poštovního poukazu držitel poštovní licence vyplatí náhradu škody adresátovi v české měně pomocí bezhotovostního bankovního převodu; současně s tímto převodem předá adresátovi údaj o číselném označení účtu, jenž byl podle § 5 odst. 9 součástí adresy reklamovaného poštovního poukazu.

(6) Je-li adresa odesílatele v zahraničí, odesílatel může požádat, aby držitel poštovní licence náhradu škody vyplatil některým ze způsobů uvedených v odstavci 4 v České republice. Není-li takové žádosti a je-li to možné, držitel poštovní licence vyplatí náhradu škody prostřednictvím zahraničního prostředníka v zahraniční měně, přičemž se postupuje podle § 93.

(7) Náhradu škody držitel poštovní licence vyplatí nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastaly skutečnosti, z nichž podle § 83 odst. 5, 7 a 8 a § 85 odst. 7 vyplývá povinnost držitele poštovní licence vyplatit náhradu škody. Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná pro zjištění výše náhrady škody a pro ověření její oprávněnosti.

(8) Jestliže je požadována vyšší náhrada škody než ta, která má být vyplacena, držitel poštovní licence vyplatí náhradu škody jen v té výši, jejíž oprávněnost uznává. Jestliže je požadována náhrada škody, ač držitel poštovní licence povinnost vyplatit náhradu škody nemá, držitel poštovní licence náhradu škody nevyplatí.

(9) Držitel poštovní licence svůj postup podle odstavce 8 písemně zdůvodní tomu, kdo náhradu škody požaduje; podmínkou však je, že jde o osobu, která má podle odstavců 1 a 2 v případě vzniklé škody právo na její náhradu.

(10) Jestliže osoba, která obdržela písemné zdůvodnění podle odstavce 9, vznese proti postupu držitele poštovní licence podle odstavce 8 do 15 dnů námitky, držitel poštovní licence její námitky přezkoumá. Držitel poštovní licence této osobě písemně oznámí své stanovisko k námitkám.

§ 91

Postup při výplatě paušální náhrady

(1) Právo na paušální náhradu má odesílatel; ten může své právo na paušální náhradu postoupit jen adresátovi.

(2) Sjednaná paušální náhrada se nevyplatí, jestliže

a) škoda nevznikla od podání do dodání, nebo od podání do vrácení,

b) škodu způsobil odesílatel nebo příjemce,

c) škoda vznikla v důsledku neodvratitelné události,

d) škoda vznikla zabavením nebo zadržením poštovní zásilky nebo jiným opatřením provedeným v České republice podle zákona nebo na základě zákona,

e) škoda vznikla zabavením nebo zadržením poštovní zásilky nebo jiným opatřením provedeným v zahraničí podle předpisů platných v zahraničí,

f) škoda vznikla v důsledku zvláštní povahy nebo vadnosti obsahu poštovní zásilky.

(3) Při výplatě paušální náhrady se postupuje obdobně podle ustanovení § 90 o výplatě náhrady škody.

§ 92

Vrácení zaplacené ceny nebo její části

(1) Jestliže bylo zjištěno, že v důsledku ztráty poštovní zásilky vznikla povinnost vyplatit náhradu škody, držitel poštovní licence vrátí zaplacenou cenu. Jestliže bylo zjištěno, že v důsledku ztráty vnitrostátní poštovní zásilky vznikla povinnost vyplatit paušální náhradu, držitel poštovní licence vrátí zaplacenou cenu. Jestliže bylo zjištěno, že v důsledku ztráty poštovní zásilky do zahraničí vznikla povinnost vyplatit paušální náhradu, držitel poštovní licence vrátí zaplacenou cenu jen v případě, že k výplatě paušální náhrady nedojde.

(2) Jestliže bylo zjištěno, že při dodání vnitrostátní poštovní zásilky nebo vnitrostátního poštovního poukazu nebyla dodržena sjednaná lhůta, držitel poštovní licence ze zaplacené ceny vrátí částku podle ceníku; pokud však podle § 94 za nesplnění této povinnosti neodpovídá, držitel poštovní licence částku nevrátí.

(3) Jestliže v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) poštovní zásilka nebyla dodána, držitel poštovní licence ze zaplacené ceny vrátí částku podle ceníku. Pokud mu však na vyzvání nebude ani dodatečně předložena podací stvrzenka, držitel poštovní licence částku nevrátí.

(4) Jestliže držitel poštovní licence nebo zahraniční provozovatel z příčin na své straně neposkytl dílčí službu nebo neprovedl úkon, za které je v ceníku uvedena samostatná cena, držitel poštovní licence tuto část zaplacené ceny vrátí. Pokud mu však v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) až j) a § 19 odst. 3 na vyzvání nebude ani dodatečně předložena podací stvrzenka, držitel poštovní licence tuto část ceny nevrátí.

(5) Jestliže byly poštovní zásilka nebo poštovní poukaz na základě žádosti podle § 81 odst. 1 vráceny odesílateli, držitel poštovní licence ze zaplacené ceny vrátí jen částku uvedenou v ceníku.

(6) Jestliže bylo zjištěno, že odesílatel z příčin na straně držitele poštovní licence uhradil vyšší cenu než tu, kterou uhradit měl, držitel poštovní licence vrátí přeplatek.

(7) Jakmile nastala některá ze skutečností, z nichž podle odstavců 1 až 6 vyplývá povinnost vrátit zaplacenou cenu nebo její část, držitel poštovní licence cenu nebo její část bez průtahů vrátí odesílateli. Odesílatel může požádat, aby cena nebo její část byla vyplacena jiné jím určené osobě nebo aby byla vyplacena bezhotovostním převodem na určený účet; nemůže však požadovat, aby byla vyplacena v zahraničí.

(8) Je-li adresa odesílatele v zahraničí, odesílatel může požádat, aby držitel poštovní licence cenu nebo její část vyplatil některým ze způsobů uvedených v odstavci 7 v České republice. Není-li takové žádosti a je-li to možné, držitel poštovní licence vrátí cenu nebo její část odesílateli prostřednictvím zahraničního prostředníka v zahraniční měně, přičemž se postupuje podle § 93.

(9) V jiných případech než uvedených v odstavcích 1 až 6 držitel poštovní licence cenu ani její část nevrací. To platí i v případech, že odesílatel

a) opatřil předmět poštovní služby poštovními známkami, jejichž úhrnná hodnota převyšuje cenu služby,

b) použil kartonový lístek, obálku či jinou věc s natištěnými poštovními známkami, jejichž úhrnná hodnota převyšuje cenu služby,

c) použil obálku s nalepenými poštovními známkami, jejichž úhrnná hodnota převyšuje cenu služby, kterou prodává držitel poštovní licence pod označením "obálka prvního dne".

§ 93

Přepočet české a zahraniční měny

(1) Je-li zapotřebí přepočítat českou měnu na zahraniční měnu, přepočet se provede pomocí kursu české měny vůči měnové jednotce Mezinárodního měnového fondu SDR vyhlášeného Ministerstvem dopravy a spojů v Poštovním věstníku na den, ve který byla poštovní zásilka podána, a kursu SDR vůči zahraniční měně stanoveného zahraničním provozovatelem.

(2) Je-li zapotřebí přepočítat zahraniční měnu na českou měnu, postupuje se obdobně podle odstavce 1.

§ 94

Odpovědnost držitele poštovní licence a zahraničního provozovatele

(1) Držitel poštovní licence ani zahraniční provozovatel neodpovídají za nesplnění povinnosti podle poštovní smlouvy

a) z příčin vzniklých na straně příjemce,

b) v důsledku toho, že odesílatel nepostupoval podle těchto poštovních podmínek,

c) v důsledku neodvratitelné události,

d) v důsledku plnění povinnosti uložené držiteli poštovní licence zákonem nebo uložené zahraničnímu provozovateli předpisem platným v zahraničí,

e) v důsledku opatření provedeného v České republice podle zákona nebo na základě zákona,

f) v důsledku opatření provedeného v zahraničí podle předpisu platného v zahraničí nebo na jeho základě.

(2) Držitel poštovní licence ani zahraniční provozovatel neodpovídají za rozhodnutí učiněná českými nebo zahraničními celními úřady.

(3) Držitel poštovní licence ani zahraniční provozovatel neodpovídají za důsledky vnějších okolností, které sami nevyvolali a které nemohli při své činnosti běžným způsobem zjistit ani jim při řádné péči zabránit.

(4) Podle odstavce 3 držitel poštovní licence ani zahraniční provozovatel neodpovídají zejména za důsledky

a) použití nepravého průkazního dokladu při dodání,

b) nepravdivého prohlášení učiněného v souvislosti s dodáním,

c) zneužití razítka právnické osoby.

(5) Odpovědnosti držitele poštovní licence nebo zahraničního provozovatele za nesplnění povinnosti podle poštovní smlouvy a za škodu vzniklou při poskytování poštovní služby se lze dovolávat u držitele poštovní licence a u zahraničního provozovatele jen způsobem podle § 83 až 88.

HLAVA PÁTÁ

ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY U POŠTOVNÍCH ZÁSILEK

§ 95

Zahraniční podmínky - Afghánistán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) nelze zvolit, jestliže jsou obsahem poštovní zásilky tekutiny, porcelán nebo jiné křehké věci.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 96

Zahraniční podmínky - Albánie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku albánsky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 97

Zahraniční podmínky - Alžírsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí: 12 854 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí: 73 844 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 100 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 98

Zahraniční podmínky - Andorra

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) V případě služby podle § 26 odst. 2 odesílatel opatří předmět služby a průvodku poznámkou "Livrable en gare de la Tour-de Carol (Pyrenées-Orientales)".

(7) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(8) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(9) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(10) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(11) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 99

Zahraniční podmínky - Angola

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo portugalsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 100

Zahraniční podmínky - Anguilla

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve Valley.

(4) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve Valley, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(5) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 039 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 20 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 10 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 101

Zahraniční podmínky - Antigua a Barbuda

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána v All Saints, Antigua nebo Barbuda.

(4) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v All Saints, Antigua nebo Barbuda, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(5) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 2 187 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(9) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 102

Zahraniční podmínky - Argentina

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 103

Zahraniční podmínky - Arménie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): francouzsky nebo rusky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, arménsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 11 395 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 20 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 104

Zahraniční podmínky - Aruba

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, nizozemsky nebo španělsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Oranjestadu, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 35 053 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 28 033 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 105

Zahraniční podmínky - Austrálie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 113 957 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 101 741 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 106

Zahraniční podmínky - Ázerbájdžán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): francouzsky nebo rusky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, ázerbájdžánsky, francouzsky, rusky nebo turecky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 11 395 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 20 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 107

Zahraniční podmínky - Bahamy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí,

a) má-li být v případě podle § 26 odst. 2 poštovní zásilka podle své adresy dodána v Nassau nebo Freeportu: 94 493 Kč,

b) má-li být v případě podle § 26 odst. 2 poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 18 916 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 108

Zahraniční podmínky - Bahrajn

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 109

Zahraniční podmínky - Bangladéš

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h); to neplatí, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 59 531 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 59 531 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(14) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(15) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(16) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 110

Zahraniční podmínky - Barbados

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 7 430 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 7 430 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 111

Zahraniční podmínky - Belgie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky, francouzsky, německy nebo nizozemsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): francouzsky nebo nizozemsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(14) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(15) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c); odesílatel však nemůže požádat, aby zahraniční provozovatel při dodání poštovní zásilky vybral od příjemce částku nižší než 4 000 Kč. Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 40 000 Kč. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v Kč.

(16) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 112

Zahraniční podmínky - Belize

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 54 107 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 113

Zahraniční podmínky - Bělorusko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, bělorusky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 148 874 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 20 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 15 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 114

Zahraniční podmínky - Benin

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Službu podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 5 697 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 115

Zahraniční podmínky - Bermudy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 905 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 116

Zahraniční podmínky - Bhútán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 860 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 117

Zahraniční podmínky - Bolívie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, v případě ztráty poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

§ 118

Zahraniční podmínky - Bosna a Hercegovina

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 3 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, bosensky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 119

Zahraniční podmínky - Botswana

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo setswana,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 4 922 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 120

Zahraniční podmínky - Brazílie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, portugalsky nebo španělsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Ustanovení § 20 odst. 4 neplatí.

(5) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) V případě poškození poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 6 a 9 neplatí; v případě podle § 19 odst. 1 písm. i) a j) za škodu vzniklou poškozením poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 121

Zahraniční podmínky - Britské indickooceánské území

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 122

Zahraniční podmínky - Britské Panenské ostrovy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 123

Zahraniční podmínky - Brunej

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Bandar Seri Begawan, Kuala Belait, Seria, Tutong, Muara, Lapangan Terbang nebo Bangar, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 104 202 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 104 202 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 124

Zahraniční podmínky - Bulharsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku bulharsky, francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 34 870 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 34 870 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(14) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(15) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 125

Zahraniční podmínky - Burkina Faso

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Službu podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(5) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 30 540 Kč.

(7) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(8) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(9) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(10) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 18 005 Kč.

(11) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(12) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(13) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(14) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(15) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(16) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 126

Zahraniční podmínky - Burundi

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 74 437 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 26 666 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 127

Zahraniční podmínky - Čad

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 860 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Ustanovení § 26 odst. 2 neplatí.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 128

Zahraniční podmínky - Čína

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, čínsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 38 198 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 38 198 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) V případě částečného poškození nebo částečného úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou částečným poškozením nebo částečným úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 129

Zahraniční podmínky - Dánsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, dánsky, francouzsky, německy, norsky nebo švédsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Grónsku, ustanovení odstavce 10 neplatí.

(12) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(13) Má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Grónsku, ustanovení odstavce 12 neplatí.

(14) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(15) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(16) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 18 000 DKK. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v DKK.

(17) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 130

Zahraniční podmínky - Dominika

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 131

Zahraniční podmínky - Dominikánská republika

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): francouzsky nebo španělsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

§ 132

Zahraniční podmínky - Džibutsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Službu podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(5) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 70 106 Kč.

(7) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 29 765 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 133

Zahraniční podmínky - Egypt

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 56 978 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 56 978 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 134

Zahraniční podmínky - Ekvádor

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 135

Zahraniční podmínky - Eritrea

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 136

Zahraniční podmínky - Estonsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, estonsky, francouzsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 68 374 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 137

Zahraniční podmínky - Etiopie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 138

Zahraniční podmínky - Falklandy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Port Stanley nebo Mount Pleasant, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 6 062 Kč.

(5) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h).

§ 139

Zahraniční podmínky - Fidži

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 37 150 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h).

§ 140

Zahraniční podmínky - Filipíny

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1,

1. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě: 20 kg,

2. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 5 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2,

1. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě: 10 kg,

2. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 5 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně; tento postup však není možný v případě podle § 26 odst. 2.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 141

Zahraniční podmínky - Finsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, finsky, francouzsky nebo švédsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 148 874 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(10) V případě podle § 26 odst. 2 a § 35 odst. 2 nebo v případě podle § 26 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 142

Zahraniční podmínky - Francie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 143

Zahraniční podmínky - Francouzská Guyana

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí,

a) má-li poštovní zásilka obsah podle § 20 odst. 4: 18 233 Kč,

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 182 332 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 144

Zahraniční podmínky - Francouzská jižní území

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i).

(4) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 145

Zahraniční podmínky - Francouzská Polynésie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Papeete, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1,

1. má-li poštovní zásilka obsah podle § 20 odst. 4: 18 233 Kč,

2. má-li poštovní zásilka jiný obsah: 33 640 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2,

1. má-li poštovní zásilka obsah podle § 20 odst. 4: 18 233 Kč,

2. má-li poštovní zásilka jiný obsah: 43 759 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 34 323 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 146

Zahraniční podmínky - Gabon

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): francouzsky,

b) v případě podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 34 643 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 žádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 860 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 147

Zahraniční podmínky - Gambie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Banjulu, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 14 860 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 87 109 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 148

Zahraniční podmínky - Ghana

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) ustanovení § 20 odst. 4 neplatí.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 14 860 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 13 082 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 149

Zahraniční podmínky - Gibraltar

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 16 592 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Odesílatel může podle § 81 odst. 2 žádat, aby poštovní zásilka byla dodána za jiných v poštovní smlouvě sjednaných podmínek. Odesílatel však nemůže žádat, aby poštovní zásilka nebyla dodána a aby byla odesílateli vrácena.

§ 150

Zahraniční podmínky - Grenada

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 151

Zahraniční podmínky - Gruzie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Tbilisi, Batumi nebo v jiných velkých místech, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 9 116 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 22 791 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 20 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Ustanovení § 20 odst. 4 neplatí.

(12) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 152

Zahraniční podmínky - Guadeloupe

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 100 282 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 182 332 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 141 899 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 153

Zahraniční podmínky - Guatemala

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 154

Zahraniční podmínky - Guinea

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 23 748 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 155

Zahraniční podmínky - Guinea-Bissau

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 4 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo portugalsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 156

Zahraniční podmínky - Guyana

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 364 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 157

Zahraniční podmínky - Haiti

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 158

Zahraniční podmínky - Honduras

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 159

Zahraniční podmínky - Hongkong

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, čínsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 160

Zahraniční podmínky - Chile

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) V případě částečného poškození nebo částečného úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou částečným poškozením nebo částečným úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 161

Zahraniční podmínky - Chorvatsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, chorvatsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 162

Zahraniční podmínky - Indie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 77 582 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 77 582 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) V případě částečného poškození nebo částečného úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou částečným poškozením nebo částečným úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

(13) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí, v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

§ 163

Zahraniční podmínky - Indonésie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo indonésky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 164

Zahraniční podmínky - Irák

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 v případě podle § 26 odst. 1 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) Jsou-li v případě poškození obsahem poštovní zásilky tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, ustanovení § 23 odst. 6 neplatí. Má-li v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) poštovní zásilka tento obsah, za škodu vzniklou poškozením poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 165

Zahraniční podmínky - Írán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 47 679 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(11) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 166

Zahraniční podmínky - Irsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo irsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 48 135 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 48 135 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 167

Zahraniční podmínky - Island

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, dánsky, francouzsky, islandsky, německy, norsky nebo švédsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 148 874 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 168

Zahraniční podmínky - Itálie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo italsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 74 437 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 74 437 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(14) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(15) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 169

Zahraniční podmínky - Izrael

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky, francouzsky nebo hebrejsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 170

Zahraniční podmínky - Jamajka

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 10 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 15 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 171

Zahraniční podmínky - Japonsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo japonsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 172

Zahraniční podmínky - Jemen

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Službu podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží, podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(5) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 148 874 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) Jsou-li obsahem poštovní zásilky tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, ustanovení § 23 odst. 6 neplatí. Má-li v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) poštovní zásilka tento obsah, za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 173

Zahraniční podmínky - Jižní Afrika

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku afrikánsky, anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 58 255 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 174

Zahraniční podmínky - Jordánsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 175

Zahraniční podmínky - Jugoslávie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): francouzsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): francouzsky, chorvatsky, makedonsky, slovinsky nebo srbsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 15 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 176

Zahraniční podmínky - Kajmanské ostrovy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána na ostrovech Grand Cayman, Little Cayman a Cayman Brac.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 177

Zahraniční podmínky - Kambodža

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 178

Zahraniční podmínky - Kamerun

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 30 358 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 16 364 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 179

Zahraniční podmínky - Kanada

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. f).

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(5) Ustanovení § 20 odst. 4 neplatí.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 22 791 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(9) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 180

Zahraniční podmínky - Kapverdy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): francouzsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): francouzsky nebo portugalsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 181

Zahraniční podmínky - Katar

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Doha, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 85 969 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 27 395 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 85 057 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 182

Zahraniční podmínky - Kazachstán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo rusky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Akmole, Aktubinsku, Almati nebo Petropavlovsku, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 183

Zahraniční podmínky - Keňa

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 27 577 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 27 577 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 184

Zahraniční podmínky - Kiribati

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 185

Zahraniční podmínky - Kolumbie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo španělsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) V případě částečného poškození nebo částečného úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou částečným poškozením nebo částečným úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 186

Zahraniční podmínky - Komory

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Dzaoudzi, Fomboni, Moroni nebo Mutsamudu, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí,

a) má-li poštovní zásilka obsah podle § 20 odst. 4: 18 233 Kč,

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 59 257 Kč.

(5) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Dzaoudzi, Fomboni, Moroni nebo Mutsamudu, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 23 338 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 187

Zahraniční podmínky - Kongo

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 46 631 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 46 221 Kč.

(5) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(6) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 56 978 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 188

Zahraniční podmínky - Konžská demokratická republika

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Jsou-li obsahem poštovní zásilky tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, ustanovení § 23 odst. 6 neplatí. Má-li v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) poštovní zásilka tento obsah, za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 189

Zahraniční podmínky - Korejská lidově demokratická republika

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 3 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): francouzsky nebo korejsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, francouzsky nebo korejsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 148 919 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 190

Zahraniční podmínky - Korejská republika

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo korejsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 148 874 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 29 765 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 191

Zahraniční podmínky - Kostarika

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): francouzsky nebo španělsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 192

Zahraniční podmínky - Kuba

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): francouzsky nebo španělsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 193

Zahraniční podmínky - Kuvajt

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 59 713 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 194

Zahraniční podmínky - Kypr

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky nebo francouzsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, francouzsky, řecky nebo turecky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 195

Zahraniční podmínky - Kyrgyzstán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 3 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): francouzsky nebo rusky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 196

Zahraniční podmínky - Laos

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 10 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 197

Zahraniční podmínky - Lesotho

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 905 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 198

Zahraniční podmínky - Libanon

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 3 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Službu podle § 19 odst. 1 písm. i) a j) nelze zvolit, jestliže jsou obsahem poštovní zásilky tekutiny, porcelán nebo jiné křehké věci.

(5) Ustanovení § 20 odst. 4 neplatí.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 905 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) Ustanovení § 26 odst. 2 neplatí.

(11) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Obsahuje-li poštovní zásilka tekutiny, porcelán nebo jiné křehké věci nebo věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 199

Zahraniční podmínky - Libérie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 860 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 200

Zahraniční podmínky - Libye

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 20 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 15 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 201

Zahraniční podmínky - Lichtenštejnsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, italsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 455 830 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 250 cm, součet všech tří rozměrů 350 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 2 000 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 202

Zahraniční podmínky - Litva

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, litevsky nebo rusky.

(3) Je-li obsahem poštovní zásilky zboží, které podléhá v zemi určení celnímu řízení, odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(5) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(7) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(14) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(15) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 203

Zahraniční podmínky - Lotyšsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, lotyšsky, německy nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(14) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(15) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 2 000 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(16) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h).

§ 204

Zahraniční podmínky - Lucembursko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 364 664 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) V případě podle § 26 odst. 2 a § 35 odst. 2 písm. b) nebo v případě podle § 26 odst. 2 a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(12) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(13) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(14) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(15) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 205

Zahraniční podmínky - Macao

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, čínsky, francouzsky nebo portugalsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 148 874 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 206

Zahraniční podmínky - Madagaskar

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 22 791 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(11) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 207

Zahraniční podmínky - Maďarsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo maďarsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: není omezena.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 200 cm, součet všech tří rozměrů 350 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 2 700 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 208

Zahraniční podmínky - Makedonie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo makedonsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 74 437 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 74 437 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 20 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 15 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(12) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(13) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(14) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(15) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 209

Zahraniční podmínky - Malajsie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 44 671 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 210

Zahraniční podmínky - Malawi

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 1 686 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

§ 211

Zahraniční podmínky - Maledivy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 212

Zahraniční podmínky - Mali

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Službu podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(5) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 25 799 Kč.

(7) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(8) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(9) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 32 136 Kč.

(10) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(11) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(14) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(15) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 213

Zahraniční podmínky - Malta

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 214

Zahraniční podmínky - Maroko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 31 908 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 133 011 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 29 720 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 215

Zahraniční podmínky - Marshallovy ostrovy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. f).

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 216

Zahraniční podmínky - Martinik

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 100 282 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 182 332 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč.

b) v případě podle § 26 odst. 2: 141 899 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 217

Zahraniční podmínky - Mauricius

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 9 116 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 6 016 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 218

Zahraniční podmínky - Mauritánie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): francouzsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): arabsky nebo francouzsky.

(3) Službu podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(5) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 48 454 Kč.

(7) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 21 424 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 219

Zahraniční podmínky - Mexiko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 220

Zahraniční podmínky - Mikronésie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. f).

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 221

Zahraniční podmínky - Moldavsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky, rumunsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 33 777 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: 200 cm x 100 cm x 100 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h).

§ 222

Zahraniční podmínky - Monako

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 223

Zahraniční podmínky - Mongolsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky, francouzsky nebo rusky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): francouzsky, mongolsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 34 187 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 905 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 224

Zahraniční podmínky - Montserrat

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 7 019 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 225

Zahraniční podmínky - Mosambik

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo portugalsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): francouzsky nebo portugalsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 226

Zahraniční podmínky - Myanmar

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Yangoonu, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 7 430 Kč.

(6) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Yangoonu, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 44 671 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Ustanovení § 20 odst. 4 neplatí.

(11) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 227

Zahraniční podmínky - Namibie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 180 cm.

(5) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 228

Zahraniční podmínky - Nauru

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 7 430 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 229

Zahraniční podmínky - Německo

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, italsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1,

1. má-li poštovní zásilka obsah podle § 20 odst. 4: 18 233 Kč,

2. má-li poštovní zásilka jiný obsah: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2,

1. má-li poštovní zásilka obsah podle § 20 odst. 4: 18 233 Kč,

2. má-li poštovní zásilka jiný obsah: 911 660 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) má-li poštovní zásilka obsah podle § 20 odst. 4: 18 233 Kč,

b) má-li poštovní zásilka jiný obsah: 911 660 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(9) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 230

Zahraniční podmínky - Nepál

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 5 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 231

Zahraniční podmínky - Niger

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): francouzsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(4) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Agadez, Arlit, Birni-Nkonni, Dosso, Maradi, Niamey C.P., Tillabery, Zinder, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(5) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 27 349 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 232

Zahraniční podmínky - Nigérie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 592 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 233

Zahraniční podmínky - Nikaragua

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 5 celních prohlášek,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo španělsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 234

Zahraniční podmínky - Nizozemské Antily

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, nizozemsky nebo španělsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 34 870 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 34 187 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 235

Zahraniční podmínky - Nizozemsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, německy nebo nizozemsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 100 282 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 148 874 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 4 250 NLG. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v NLG.

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 236

Zahraniční podmínky - Norsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky, francouzsky, německy nebo některým ze skandinávských jazyků,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, dánsky, francouzsky, německy, norsky nebo švédsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 70 243 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 120 cm, ostatní rozměry 60 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(10) V případě podle § 26 odst. 2 a § 35 odst. 2 nebo v případě podle § 26 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 120 cm, ostatní rozměry 60 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 237

Zahraniční podmínky - Nová Kaledonie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 57 434 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 37 241 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 238

Zahraniční podmínky - Nový Zéland

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na Cookových ostrovech: 1 823 Kč,

b) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 31 908 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1,

1. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na Cookových ostrovech: 1 823 Kč,

2. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na ostrově Niue: 31 908 Kč,

3. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 33 093 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2,

1. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na Cookových ostrovech: 1 823 Kč,

2. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 31 908 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1,

1. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na Cookových ostrovech: 10 kg,

2. má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 20 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2; to však neplatí, má-li být poštovní zásilka dodána na ostrovech Antipodes, Auckland, Bounty, Campbell, Chatham, Kermadec, Niue, Tokelau nebo na Cookových ostrovech.

§ 239

Zahraniční podmínky - Omán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 24 569 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 19 372 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h).

§ 240

Zahraniční podmínky - Pákistán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 9 116 Kč.

(6) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 41 024 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 241

Zahraniční podmínky - Palau

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. f).

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 169 067 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) V souladu s § 15 odst. 3 zákona o poštovních službách v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) platí odchylka od ustanovení § 12 odst. 6 tohoto zákona; právo na náhradu škody má i po dodání poštovní zásilky odesílatel.

(10) Jestliže byla poštovní zásilka dodána, věta druhá ustanovení § 90 odst. 1 neplatí. Právo na náhradu škody má odesílatel; ten může své právo na náhradu škody postoupit adresátovi.

(11) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 242

Zahraniční podmínky - Panama

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 243

Zahraniční podmínky - Papua-Nová Guinea

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 15 042 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 244

Zahraniční podmínky - Paraguay

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): francouzsky nebo španělsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 245

Zahraniční podmínky - Peru

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 246

Zahraniční podmínky - Pitcairnovy ostrovy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána v Adamstown.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 10 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 247

Zahraniční podmínky - Pobřeží Slonoviny

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Službu podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána ve větším místě, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(5) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 56 978 Kč.

(7) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 56 978 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 248

Zahraniční podmínky - Polsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky, francouzsky, německy nebo polsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, francouzsky, německy, polsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 249

Zahraniční podmínky - Portoriko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. f).

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 155 665 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 169 067 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) V souladu s § 15 odst. 3 zákona o poštovních službách v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) platí odchylka od ustanovení § 12 odst. 6 tohoto zákona; právo na náhradu škody má i po dodání poštovní zásilky odesílatel.

(10) Jestliže byla poštovní zásilka dodána, věta druhá ustanovení § 90 odst. 1 neplatí. Právo na náhradu škody má odesílatel; ten může své právo na náhradu škody postoupit adresátovi.

(11) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 250

Zahraniční podmínky - Portugalsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky, francouzsky nebo portugalsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): francouzsky nebo portugalsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 1 000 EUR. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v EUR.

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 251

Zahraniční podmínky - Rakousko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: není omezena.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(9) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry podle písmene a) činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c); to však neplatí, má-li být poštovní zásilka dodána v 6691 Jungholz, Tirol; 6991 Riezlern, Kleinwalsertal; 6992 Hirschegg, Kleinwalsertal nebo 6993 Mittelberg, Kleinwalsertal. Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 3 600 EUR. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v EUR.

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 252

Zahraniční podmínky - Réunion

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. h) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 141 899 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 253

Zahraniční podmínky - Rovníková Guinea

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): francouzsky nebo španělsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 10 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 254

Zahraniční podmínky - Rumunsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo rumunsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 255

Zahraniční podmínky - Rusko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 256

Zahraniční podmínky - Rwanda

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 5 celních prohlášek.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána ve větším místě.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 257

Zahraniční podmínky - Řecko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo řecky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 258

Zahraniční podmínky - S. Helena

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 259

Zahraniční podmínky - S. Kitts a Nevis

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. i) lze zvolit jen v případě, že poštovní zásilka má být podle své adresy dodána v Basseterre nebo Charlestown.

(4) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Basseterre nebo v Charlestown, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(5) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 7 019 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(9) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 260

Zahraniční podmínky - S. Lucie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 13 492 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(9) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 261

Zahraniční podmínky - S. Marino

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo italsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 74 437 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(8) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 262

Zahraniční podmínky - S. Pierre a Miquelon

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 263

Zahraniční podmínky - S. Tomé a Principe

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): francouzsky nebo portugalsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, francouzsky nebo portugalsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 860 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 100 cm x 50 cm x 50 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 264

Zahraniční podmínky - S. Vincenc a Grenadiny

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Kingstown, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 2 962 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 4 421 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 10 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 265

Zahraniční podmínky - Salvador

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): anglicky, francouzsky nebo španělsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 266

Zahraniční podmínky - Saúdská Arábie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 3 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Obsahuje-li poštovní zásilka věci, které podle této vyhlášky nesmějí být obsahem poštovní zásilky, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 267

Zahraniční podmínky - Senegal

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 1 093 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 29 264 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 268

Zahraniční podmínky - Seychely

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 157 489 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

§ 269

Zahraniční podmínky - Sierra Leone

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 270

Zahraniční podmínky - Singapur

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 271

Zahraniční podmínky - Slovensko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky, česky, francouzsky nebo slovensky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, česky, francouzsky, německy, rusky nebo slovensky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 není omezena.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 není omezena.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(9) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry podle písmene a) činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Ustanovení § 26 odst. 2 neplatí.

(13) Ustanovení § 23 odst. 7 neplatí; náhrada škody nemůže přesahovat částku 1 368 Kč, která se za každý i započatý kilogram hmotnosti poštovní zásilky zvyšuje o 137 Kč.

(14) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(15) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(16) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 není omezena. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v SKK; přepočtovou měnou podle § 47 odst. 8 je CZK.

(17) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 272

Zahraniční podmínky - Slovinsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky, francouzsky nebo slovinsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, francouzsky, německy nebo slovinsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 148 874 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 1 700 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 273

Zahraniční podmínky - Somálsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 14 860 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 274

Zahraniční podmínky - Spojené arabské emiráty

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 275

Zahraniční podmínky - Spojené státy americké

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel nemůže zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. f).

(4) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 169 067 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) V souladu s § 15 odst. 3 zákona o poštovních službách v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j) platí odchylka od ustanovení § 12 odst. 6 tohoto zákona; právo na náhradu škody má i po dodání poštovní zásilky odesílatel.

(10) Jestliže byla poštovní zásilka dodána, věta druhá ustanovení § 90 odst. 1 neplatí. Právo na náhradu škody má odesílatel; ten může své právo na náhradu škody postoupit adresátovi.

(11) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(12) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 276

Zahraniční podmínky - Srí Lanka

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 1 185 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 1 185 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 277

Zahraniční podmínky - Středoafrická republika

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 148 600 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 278

Zahraniční podmínky - Súdán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 20 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Jsou-li obsahem tekutiny, skleněné a jiné křehké předměty, ustanovení § 23 odst. 6 neplatí. Má-li v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) poštovní zásilka tento obsah, za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(7) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 279

Zahraniční podmínky - Surinam

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): anglicky, francouzsky, nizozemsky nebo španělsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, francouzsky nebo nizozemsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 18 096 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 280

Zahraniční podmínky - Svazijsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 19 008 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g).

§ 281

Zahraniční podmínky - Sýrie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h) 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 104 202 Kč.

(5) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(6) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 104 202 Kč.

(7) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(8) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(9) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(10) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 282

Zahraniční podmínky - Šalomounovy ostrovy

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 283

Zahraniční podmínky - Španělsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 32 728 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 29 765 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 284

Zahraniční podmínky - Švédsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, dánsky, francouzsky, německy, norsky nebo švédsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 240 cm, součet všech tří rozměrů 360 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 20 000 SEK. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v SEK.

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 285

Zahraniční podmínky - Švýcarsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky, francouzsky, italsky nebo německy,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): francouzsky, italsky nebo německy.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 182 332 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 455 830 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 250 cm, součet všech tří rozměrů 350 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 2 000 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 286

Zahraniční podmínky - Tádžikistán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 287

Zahraniční podmínky - Taiwan

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, čínsky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Taipei, Taichung, Tainan, Keelung nebo Kachsiung, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 28 489 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 45 583 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí,

a) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána na ostrově Matsu nebo Quemoy: 10 kg,

b) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) v případě podle § 26 odst. 2: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 288

Zahraniční podmínky - Tanzanie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 13 674 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 7 749 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 289

Zahraniční podmínky - Thajsko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky nebo francouzsky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): anglicky, francouzsky nebo thajsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 45 583 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 45 583 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 14 905 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 290

Zahraniční podmínky - Togo

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 1 celní prohlášku,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 51 964 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 74 072 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 291

Zahraniční podmínky - Tonga

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 17 458 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 10 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 292

Zahraniční podmínky - Trinidad a Tobago

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 2 142 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) V případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. j) se poštovní zásilka nepřepravuje do země určení nejrychlejším způsobem; ustanovení § 26 odst. 1 a 2 neplatí.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 31 406 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(11) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 293

Zahraniční podmínky - Tristan da Cunha

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 294

Zahraniční podmínky - Tunisko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku arabsky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 55 428 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 74 437 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 295

Zahraniční podmínky - Turecko

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky, německy nebo turecky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 29 765 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 29 765 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) V případě poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky ustanovení § 23 odst. 4 a 5 neplatí; v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), f) a g) za škodu vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) V případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d) a f) až j) odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. c). Nejvyšší přípustná částka podle § 47 odst. 1 činí 1 000 USD. Peněžní částka podle § 47 odst. 5 se uvede v USD.

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 296

Zahraniční podmínky - Turkmenistán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): anglicky, francouzsky nebo rusky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): francouzsky, rusky nebo turkménsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 22 791 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 22 791 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(11) Ustanovení § 20 odst. 4 neplatí.

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 297

Zahraniční podmínky - Turks a Caicos

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(7) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(8) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 298

Zahraniční podmínky - Tuvalu

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 299

Zahraniční podmínky - Uganda

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(6) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 300

Zahraniční podmínky - Ukrajina

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 písm. b) a § 36 odst. 3 písm. b) se služba poskytne za zvýšenou cenu.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(13) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j).

§ 301

Zahraniční podmínky - Uruguay

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(7) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 302

Zahraniční podmínky - Uzbekistán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h): 2 celní prohlášky,

b) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. i) a j): 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky nebo rusky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 148 874 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 182 332 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 10 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(10) Obsahuje-li poštovní zásilka věci podle § 3 odst. 4, ustanovení § 23 odst. 4 až 6 a 9 neplatí; v takovém případě za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(11) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(12) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(13) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d) a f) až h).

§ 303

Zahraniční podmínky - Vanuatu

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2 v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 304

Zahraniční podmínky - Vatikán

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo italsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 74 437 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 14 860 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 74 437 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) V případě podle § 35 odst. 2 a § 36 odst. 3 se služba poskytne za zvýšenou cenu; největší rozměry činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) Odesílatel může podle § 35 odst. 4 a § 36 odst. 4 požádat o zvláštní opatrnost při zacházení s poštovní zásilkou.

(12) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(13) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(14) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 305

Zahraniční podmínky - Velká Británie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 84 784 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 68 374 Kč.

(8) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí,

a) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Jersey: 10 kg,

b) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: 20 kg.

(9) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí,

a) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Guernsey: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm,

b) má-li být poštovní zásilka podle své adresy dodána v jiném místě: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(10) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

§ 306

Zahraniční podmínky - Venezuela

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 2 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky, francouzsky nebo španělsky.

(3) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(4) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(5) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(6) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 307

Zahraniční podmínky - Vietnam

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): 4 celní prohlášky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): 3 celní prohlášky.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku

a) v případě hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až d), f) a g): anglicky nebo francouzsky,

b) v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i): francouzsky nebo vietnamsky.

(3) Službu podle § 19 odst. 1 písm. a) až c) nelze zvolit, jestliže je obsahem poštovní zásilky zboží podléhající v zemi určení celnímu řízení.

(4) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(5) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(6) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(7) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(9) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 308

Zahraniční podmínky - Wallis a Futuna

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Mata Utu nebo Siagave, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 145 865 Kč.

(6) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(7) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(8) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 37 241 Kč.

(9) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(10) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(11) Odesílatel si může podle § 35 odst. 7 a § 36 odst. 2 vymínit, že své pokyny týkající se poštovní zásilky, kterou není možno dodat na původní adrese, sdělí až dodatečně.

(12) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 309

Zahraniční podmínky - Zambie

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Ustanovení § 20 odst. 4 neplatí.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 9 298 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 150 cm, součet všech tří rozměrů 300 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(10) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

§ 310

Zahraniční podmínky - Západní Samoa

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Pokud má být poštovní zásilka podle své adresy dodána v Apia, odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. j).

(4) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 14 860 Kč,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 5 196 Kč.

(5) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí

a) v případě podle § 26 odst. 1: 10 kg,

b) v případě podle § 26 odst. 2: 20 kg.

(6) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(7) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(8) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

§ 311

Zahraniční podmínky - Zimbabwe

(1) Odesílatel podle § 16 odst. 3 připojí k předmětu služby 1 celní prohlášku.

(2) Odesílatel podle § 16 odst. 3 vyplní celní prohlášky, celní nálepku nebo celní vlaječku anglicky nebo francouzsky.

(3) Odesílatel může zvolit hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. h).

(4) Odesílatel nemůže podle § 26 odst. 2 požádat o poskytnutí služby za sníženou cenu.

(5) Nejvyšší přípustná udaná cena podle § 23 odst. 9 činí 20 421 Kč.

(6) Nejvyšší přípustná hmotnost podle § 24 odst. 2 činí 20 kg.

(7) Největší přípustné rozměry podle § 25 odst. 4 činí: délka 105 cm, součet všech tří rozměrů 200 cm.

(8) Ustanovení § 23 odst. 6 neplatí; v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i) za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu poštovní zásilky držitel poštovní licence neodpovídá.

(9) O doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a) nelze žádat v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. i).

(10) Pokud odesílatel žádá o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a), může požádat také o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(11) Odesílatel může žádat o opatření podle § 81 odst. 2.

HLAVA ŠESTÁ

ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY U POŠTOVNÍCH POUKAZŮ

§ 312

Přípustné země určení

(1) Hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. d) lze zvolit jen v případě, že zemí určení je Slovensko.

(2) Hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e) lze zvolit jen v případě, že zemí určení je některá z následujících zemí:

Alžírsko, Arménie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Maroko, Monako, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vietnam.

§ 313

Zahraniční podmínky - Alžírsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 314

Zahraniční podmínky - Arménie

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 315

Zahraniční podmínky - Belgie

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 EUR.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 316

Zahraniční podmínky - Brazílie

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 USD.

(2) Hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e) lze zvolit jen v případě, že adresátem je fyzická osoba.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 317

Zahraniční podmínky - Bulharsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Zahraniční provozovatel podle § 73 odst. 1 vyplatí poukázanou peněžní částku buď v národní měně, anebo v jiné měně zvolené adresátem.

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 318

Zahraniční podmínky - Dánsko

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e) lze zvolit jen v případě, že adresátem je fyzická osoba.

(3) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 18 000 DKK.

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 319

Zahraniční podmínky - Estonsko

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 700 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 320

Zahraniční podmínky - Finsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 500 EUR.

(2) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(3) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 321

Zahraniční podmínky - Francie

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 22 000 FRF.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 322

Zahraniční podmínky - Itálie

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 950 EUR.

(2) Pokud by měl být poštovní poukaz dodán prostřednictvím hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e) nelze zvolit.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 323

Zahraniční podmínky - Izrael

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 3 082 USD.

(2) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(3) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 324

Zahraniční podmínky - Japonsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 4 000 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(4) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 325

Zahraniční podmínky - Jugoslávie

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Zahraniční provozovatel podle § 73 odst. 1 vyplatí poukázanou peněžní částku buď v národní měně, anebo v jiné měně zvolené adresátem.

(6) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(7) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 326

Zahraniční podmínky - Kypr

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 3 082 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 327

Zahraniční podmínky - Lichtenštejnsko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 5 000 CHF.

(3) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 328

Zahraniční podmínky - Litva

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(2) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(3) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 329

Zahraniční podmínky - Lotyšsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(2) Pokud by měl být poštovní poukaz dodán prostřednictvím hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e) nelze zvolit.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 330

Zahraniční podmínky - Maďarsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 700 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 331

Zahraniční podmínky - Maroko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 332

Zahraniční podmínky - Monako

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 22 000 FRF.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 333

Zahraniční podmínky - Německo

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 300 EUR.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 334

Zahraniční podmínky - Nizozemsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 4 250 NLG.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 335

Zahraniční podmínky - Polsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(4) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 336

Zahraniční podmínky - Portugalsko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 EUR.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 337

Zahraniční podmínky - Rakousko

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 3 600 EUR.

(3) Pokud by měl být poštovní poukaz dodán v 6691 Jungholz, Tirol; 6991 Riezlern, Kleinwalsertal; 6992 Hirschegg, Kleinwalsertal nebo 6993 Mittelberg, Kleinwalsertal, hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e) nelze zvolit.

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(6) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(7) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 338

Zahraniční podmínky - Rumunsko

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e) lze zvolit jen v případě, že adresátem je fyzická osoba.

(4) Pokud by měl být poštovní poukaz dodán prostřednictvím poštovní přihrádky, hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e) nelze zvolit.

(5) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(6) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(7) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(8) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 339

Zahraniční podmínky - Slovensko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Podle § 42 odst. 2 může být adresátem kterákoliv banka.

(3) Je-li použita adresa poste restante, nejvyšší přípustná částka činí 5 000 Kč; v ostatních případech nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 není omezena.

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 340

Zahraniční podmínky - Slovinsko

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 700 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 341

Zahraniční podmínky - Spojené státy americké

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 700 USD.

(2) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 342

Zahraniční podmínky - Španělsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 EUR.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je EUR.

(5) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 343

Zahraniční podmínky - Švédsko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 20 000 SEK.

(2) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(4) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 344

Zahraniční podmínky - Švýcarsko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 5 000 CHF.

(3) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 345

Zahraniční podmínky - Tunisko

(1) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 400 USD.

(2) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(3) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 346

Zahraniční podmínky - Turecko

(1) Podle § 6 odst. 3 může být použita adresa poste restante.

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 1 000 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 347

Zahraniční podmínky - Ukrajina

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. b).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

§ 348

Zahraniční podmínky - Vietnam

(1) V podacím dokladu může být uvedena zpráva podle § 10 odst. 4 písm. d).

(2) Nejvyšší přípustná částka podle § 37 odst. 2 je 2 000 USD.

(3) Pokud by měl být poštovní poukaz dodán prostřednictvím hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení, hlavní službu podle § 19 odst. 3 písm. e) nelze zvolit.

(4) Odesílatel může požádat o doplňkovou službu podle § 44 odst. 1 písm. a).

(5) Přepočtovou měnou podle § 73 odst. 2 je USD.

(6) Odesílatel může požádat o opatření podle § 81 odst. 1.

ČÁST TŘETÍ

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY KVALITY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

§ 349

Základní ustanovení

(1) Způsob zajišťování základních služeb může záviset jen

a) na objektivních potřebách veřejnosti,

b) na vnějších podmínkách pro jejich zajišťování.

(2) Při zajišťování základních služeb se na celém území České republiky uplatňují jednotné zásady.

(3) Není přípustné neodůvodněné zvýhodňování či znevýhodňování určité skupiny zájemců o základní služby.

§ 350

Dostupnost obslužných míst

(1) Při rozhodování o rozmístění obslužných míst, v nichž lze uzavřít poštovní smlouvu týkající se základní poštovní služby, vychází držitel poštovní licence z následujících zásad:

a) obslužná místa budou zájemcům o podání dostupná bez neúměrných komplikací,

b) přiměřeným způsobem se přihlíží k výši poptávky po základních poštovních službách.

(2) V každém sídelním celku, který má nejvýše 1 000 obyvatel, umístí držitel poštovní licence nejméně jednu poštovní schránku.

(3) V každém sídelním celku, který má od 1 001 do 10 000 obyvatel, umístí držitel poštovní licence takový počet poštovních schránek, aby na každých i započatých 1 000 obyvatel připadala nejméně jedna poštovní schránka. Tento požadavek nemusí být splněn, jestliže je splněn požadavek podle odstavce 4.

(4) V každém sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, umístí držitel poštovní licence potřebný počet poštovních schránek tak, aby vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku, s výjimkou okrajových částí s podstatně menší hustotou zástavby, k nejbližší poštovní schránce nepřesahovala 750 m.

(5) Jestliže nastane po dobu nejméně jednoho měsíce velká koncentrace osob v místě, které nepatří do žádného sídelního celku, držitel poštovní licence umístí na požádání v tomto místě poštovní schránku; to neplatí, mají-li tyto osoby možnost předat předmět služby, jehož převzetí držitel poštovní licence nestvrzuje, prostřednictvím jiné osoby.

(6) Při rozhodování o umístění poštovních schránek držitel poštovní licence přihlíží k tomu, aby docházková vzdálenost k poštovním schránkám byla pokud možno co nejnižší. Poštovní schránky se umísťují především v těch místech, do nichž obyvatelé sídelního celku pravidelně docházejí z jiného důvodu.

(7) V každém sídelním celku nebo v jeho okolí zřídí držitel poštovní licence poštovní provozovnu, v níž lze uzavřít poštovní smlouvu týkající se kterékoliv základní poštovní služby. Není-li tato poštovní provozovna dostupná pomocí veřejné linkové dopravy1) nebo veřejné drážní dopravy,2) vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku k poštovní provozovně nesmí přesahovat 2 km. Jestliže je však některá oblast v sídelním celku určena výhradně k jinému účelu než bydlení, ke vzdálenosti uvnitř této oblasti se nepřihlíží.

(8) V sídelním celku s velkou poptávkou po základních poštovních službách se v závislosti na její výši zřídí více poštovních provozoven podle odstavce 7.

(9) Poštovní provozovna podle odstavce 7 musí být zřízena i na Novém letišti v Praze-Ruzyni.

(10) Ustanovení odstavce 7 se netýká sídelních celků, které jsou určeny výhradně k jinému účelu než bydlení.

(11) Při plnění požadavků podle odstavců 7 a 8 se nepřihlíží k tomu sídelnímu celku nebo k té jeho části, v nichž lze podání uskutečnit prostřednictvím pracovníka pověřeného podle § 8 odst. 2 písm. b) (dále jen "podání prostřednictvím mobilního obslužného místa").

(12) V případě, že držitel poštovní licence postupuje při zajišťování dostupnosti podle odstavce 11, podání prostřednictvím příslušného mobilního obslužného místa nemusí být zajišťováno v těch případech, kdy předměty služby předávané tímtéž odesílatelem svými rozměry, objemem nebo hmotností zjevně přesahují kapacitu zavazadlového prostoru běžného osobního automobilu.

(13) Ustanovení odstavce 11 neplatí,

a) pokud prostřednictvím mobilního obslužného místa nelze uzavřít poštovní smlouvu týkající se kterékoliv základní poštovní služby, nebo

b) pokud mobilní obslužné místo nepostačuje k plnému uspokojení poptávky po základních poštovních službách.

§ 351

Dostupnost podání v čase

(1) Vybírání poštovních schránek se zajistí každý pracovní den.

(2) V sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, se zajistí vybírání části poštovních schránek také o sobotách. V sídelním celku, který má více než 100 000 obyvatel, se zajistí vybírání části poštovních schránek také o nedělích a svátcích, pokud za nimi následuje pracovní den. V sídelním celku, který má více než 250 000 obyvatel, se zajistí vybírání části poštovních schránek každý den až do 24 hodin; to neplatí v případě neděle nebo svátku, za nimiž nenásleduje pracovní den.

(3) Při rozhodování o poštovních schránkách, které budou vybírány podle odstavce 2, držitel poštovní licence přihlíží k celkové poptávce v sídelním celku a k počtu poštovních zásilek vkládaných do jednotlivých poštovních schránek.

(4) Při rozhodování o denní době, během níž poštovní provozovny a mobilní obslužná místa zajišťují podání týkající se základních poštovních služeb, a o způsobu, kterým podání zajišťují, vychází držitel poštovní licence z následujících zásad:

a) přiměřeným způsobem se přihlíží k výši poptávky po základních poštovních službách ze strany těch, kteří se zdržují během dne v místech, pro která poštovní provozovna nebo mobilní obslužné místo zajišťuje dostupnost podání,

b) čas, který si podání vyžaduje, nesmí být neodůvodněně prodlužován.

(5) Podání prostřednictvím poštovní provozovny nebo mobilního obslužného místa se zajistí každý pracovní den.

(6) V sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, se podání zajistí také o sobotách. V sídelním celku, který má více než 100 000 obyvatel, se podání zajistí také o nedělích a svátcích, pokud za nimi následuje pracovní den. V sídelním celku, který má více než 250 000 obyvatel, se podání zajistí každý den až do 24 hodin; to neplatí v případě neděle nebo svátku, za nimiž nenásleduje pracovní den.

(7) Doba, po kterou poštovní provozovna podle § 350 odst. 9 zajišťuje podání, se přizpůsobí potřebám cestujících pravidelných leteckých linek do zahraničí s odletem během dne.

§ 352

Informace o obslužných místech zajišťujících podání

(1) Každá poštovní schránka se opatří informačním štítkem, na kterém je uvedena doba výběru poštovní schránky, název poštovní provozovny, která výběr poštovní schránky zajišťuje, její adresa a telefonní číslo.

(2) Informace o denní době, během níž poštovní provozovna zajišťuje podání týkající se základních poštovních služeb, se uvede u vchodu do poštovní provozovny tak, aby byla veřejnosti trvale přístupná.

(3) Společně s informací podle odstavce 2 se uvede i informace o tom, která poštovní provozovna v okolí zajišťuje podání v té době, kdy je nezajišťuje místní poštovní provozovna.

(4) Držitel poštovní licence předá všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v oblasti, pro kterou mobilní obslužné místo zajišťuje podání, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v této oblasti své sídlo, kancelář, provozovnu apod., písemnou informaci o možnosti podání prostřednictvím mobilního obslužného místa. Tato informace obsahuje údaj o tom, kdy a kde lze příslušného pracovníka zastihnout a jak ho lze kontaktovat.

(5) Držitel poštovní licence zajistí, aby kterákoliv poštovní provozovna v okolí sdělila na požádání informaci podle odstavce 4.

§ 353

Prodej poštovních známek

(1) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně a u každého mobilního obslužného místa, které zajišťují podání týkající se základních poštovních služeb, byly trvale v prodeji poštovní známky; rozsah tohoto prodeje stanoví odstavce 2 až 7.

(2) V prodeji budou poštovní známky v takových nominálních hodnotách, aby jimi bylo možno uhradit kteroukoliv cenu, která se hradí před předáním pomocí poštovních známek a která připadá v úvahu u hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a) až c).

(3) Nominální hodnoty poštovních známek prodávaných podle odstavce 2 budou takové,

a) aby počet poštovních známek nutných k úhradě ceny byl co nejmenší,

b) aby kteroukoliv cenu připadající v úvahu u hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a), která se vztahuje na poštovní zásilku s hmotností nepřesahující 50 g, bylo možno uhradit pomocí jediné poštovní známky.

(4) V prodeji budou poštovní známky v takových nominálních hodnotách, aby jimi bylo možno doplnit kteroukoliv z platných, dříve zakoupených poštovních známek do výše kterékoliv ceny podle odstavce 2.

(5) Nominální hodnoty poštovních známek prodávaných podle odstavce 4 budou takové,

a) aby počet poštovních známek nutných k úhradě ceny byl co nejmenší,

b) aby v případě zvýšení některé z cen připadajících v úvahu u hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a), které se vztahují na poštovní zásilku s hmotností nepřesahující 50 g, rozdíl mezi původní a novou cenou bylo možno uhradit pomocí jediné poštovní známky.

(6) Držitel poštovní licence nemusí zajišťovat prodej podle odstavců 4 a 5, jestliže dříve zakoupené poštovní známky zpětně odkoupí.

(7) Ustanovení odstavců 4 až 6 se vztahují obdobně i na kartonové lístky, obálky a jiné věci, na nichž je natištěna poštovní známka. Ustanovení odstavců 4 až 6 se nevztahují na obálky s nalepenými poštovními známkami prodávané držitelem poštovní licence pod označením "obálka prvního dne".

§ 354

Působnost ustanovení o dodání

(1) Ustanovení § 355 se vztahuje jen na dodání poštovní zásilky a poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2 v místě určeném v adrese.

(2) Ustanovení § 356 se vztahuje jen na dodání poštovní zásilky s adresou podle § 5 odst. 2 v místě určeném v adrese, a to tehdy, jestliže jde o hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. a) a c); nevztahuje se však na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 52 odst. 5 a § 53 odst. 3.

(3) Ustanovení § 357 se vztahuje jen na dodání poštovní zásilky a poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2 v místě určeném v adrese, a to tehdy, jestliže jde o hlavní službu podle § 19 odst. 1 písm. d), e), g), h) a j) a odst. 3 písm. b) a c); nevztahuje se však na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 56 odst. 6 a 8, § 57 odst. 7, § 60 odst. 3 a § 61 odst. 3 a 5.

(4) Ustanovení § 360 se vztahuje jen na uložení poštovní zásilky a poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 2 a na dodání takové poštovní zásilky nebo takového poštovního poukazu po uložení; nevztahuje se však na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 53 odst. 3, § 57 odst. 7 a § 61 odst. 5.

(5) Ustanovení § 361 se vztahuje jen na dodání poštovní zásilky s adresou podle § 5 odst. 2 a poštovní zásilky adresované podle § 5 odst. 3 do dodávací schrány, pokud jsou dodány do dodávací schrány.

(6) Ustanovení § 362 se vztahuje jen na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 53 odst. 3, § 56 odst. 8, § 57 odst. 7, § 60 odst. 3 a § 61 odst. 5, na dodání poštovní zásilky adresované podle § 5 odst. 3 do dodávací schrány, pokud není dodána do dodávací schrány, na dodání poštovního poukazu adresovaného podle § 5 odst. 3 do dodávací schrány, na dodání poštovní zásilky a poštovního poukazu adresovaných podle § 5 odst. 3 do poštovní přihrádky a na dodání poštovní zásilky a poštovního poukazu s adresou podle § 5 odst. 4.

§ 355

Dodání v místě určeném v adrese

(1) Držitel poštovní licence zajistí dodání každý pracovní den, a to jednou denně v období od 8 do 16 hodin.

(2) Držitel poštovní licence učiní pokus o dodání způsobem podle § 52 odst. 1 a 2, § 56 odst. 1 a 3 nebo § 60 odst. 1 a 2.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, v nichž držitel poštovní licence postupuje při dodání některým ze způsobů podle § 52 odst. 5, § 53 odst. 3, § 56 odst. 6 a 8, § 57 odst. 7, § 60 odst. 3 a § 61 odst. 3 a 5.

(4) Držitel poštovní licence nemusí učinit pokus podle odstavce 2, jestliže

a) cesta do místa určeného v adrese nebo dodání v tomto místě jsou pro fyzickou osobu, která dodání zajišťuje, nebezpečné,

b) cesta do místa určeného v adrese nebo dodání v tomto místě jsou spojeny s vážným rizikem škody na poštovních zásilkách a poukázaných peněžních částkách nebo na majetku držitele poštovní licence,

c) za místo dodání je v adrese určeno odlehlé místo, přičemž přístup k němu je spojen s vážnými problémy nebo s náklady neúměrně vysokými ve srovnání se zaplacenou cenou,

d) místo dodání určené v adrese není dostupné po veřejné cestě, jejíž kvalita odpovídá způsobu, jakým se přepravuje fyzická osoba zajišťující dodání,

e) úhrn hodnoty poštovních zásilek a poukázaných peněžních částek, které by fyzická osoba zajišťující dodání musela mít při sobě, přesahuje bezpečnostní limit stanovený podle odstavce 6,

f) fyzická osoba zajišťující dodání, která není vybavena automobilem, není schopna poštovní zásilky, které by musela mít při sobě, pobrat nebo unést,

g) adresát se na místě určeném v adrese v pracovní dny nezdržuje,

h) adresát se na místě určeném v adrese zdržuje jen nepravidelně a zřídka,

i) to vyplývá z § 356 nebo § 357.

(5) V případech podle odstavce 4 písm. a) až d) držitel poštovní licence písemně oznámí své rozhodnutí všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v příslušném místě, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v příslušném místě své sídlo, kancelář, provozovnu apod.; nebrání-li tomu vážné důvody, učiní tak nejméně jeden měsíc před účinností svého rozhodnutí. Tyto osoby držitel poštovní licence současně vyzve, aby si zvolily některý ze způsobů dodání, které přicházejí v úvahu podle § 55 odst. 7, § 59 odst. 7 nebo § 63 odst. 5. Pokud si to taková osoba přeje, držitel poštovní licence jí zřídí dodávací schránu; to neplatí, pokud se rozhodnutí držitele poštovní licence týká jen poštovních poukazů.

(6) Bezpečnostní limit podle odstavce 4 písm. e) stanoví držitel poštovní licence tak, aby přiměřeně omezil riziko vzniku škody v případě přepadení fyzické osoby zajišťující dodání; při jeho stanovení se přihlíží zejména k tomu, jak velké je riziko přepadení. Upustit od dodání v místě určeném v adrese může držitel poštovní licence jen v rozsahu nezbytném k dodržení bezpečnostního limitu, a to u těch poštovních zásilek a poštovních poukazů, které by překročení bezpečnostního limitu ovlivnily největší měrou.

(7) Postup podle odstavce 4 písm. f) je možný jen tehdy, jestliže poštovní provozovna, která je pro danou adresu určena jako dodávací, není vybavena automobilem sloužícím k dodávání. Upustit od dodání v místě určeném v adrese může držitel poštovní licence jen v nejnutnějším rozsahu, a to u těch poštovních zásilek, které mají největší rozměry nebo největší hmotnost.

(8) Postup podle odstavce 4 písm. f) až h) není možný v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. d).

(9) Není-li úspěšný pokus o dodání způsobem podle § 56 odst. 1 nebo 3, přičemž tento pokus je podle odstavce 2 vyžadován, držitel poštovní licence učiní pokus o dodání způsobem podle § 56 odst. 4.

(10) Ustanovení odstavce 9 se nevztahuje na případy podle § 56 odst. 5. Od pokusu o dodání způsobem podle odstavce 9 může držitel poštovní licence upustit, pokud by takový postup byl neúměrně časově náročný.

(11) Je-li pokus o dodání způsobem podle § 56 odst. 4 úspěšný, držitel poštovní licence předá adresátovi některým ze způsobů podle § 52 odst. 1, 2 a 5 oznámení o tom, komu a kdy byla poštovní zásilka vydána nebo komu a kdy byla poukázaná peněžní částka vyplacena.

(12) V oznámení podle odstavce 11 držitel poštovní licence dále uvede

a) podací číslo poštovní zásilky nebo poštovního poukazu,

b) o kterou z hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. d), e), g), h) a j) a odst. 3 písm. b) a c) se jedná,

c) v případě poštovního poukazu výši poukázané peněžní částky,

d) v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) výši peněžní částky vybrané při dodání. K vyznačení údaje podle písmene b) se užívá zkratek stanovených držitelem poštovní licence.

Postup při dodání v místě určeném v adrese

§ 356

(1) Držitel poštovní licence dodá poštovní zásilku vložením do domovní schránky adresáta jen tehdy, jestliže

a) domovní schránka adresáta je umístěna na veřejném prostranství nebo na jeho hranici, nebo

b) domovní schránka adresáta je umístěna uvnitř budovy přístupné z veřejného prostranství, nebo

c) domovní schránka je umístěna uvnitř budovy, do níž se vchází přes sousedící budovu, která splňuje požadavek podle písmene b).

(2) Postupovat podle odstavce 1 písm. b) a c) však držitel poštovní licence nemusí, jestliže

a) domovní schránka adresáta není umístěna poblíž vchodu do budovy, nebo

b) domovní schránka adresáta je umístěna v jiném podlaží než vchod, nebo

c) budova je v době pokusu o dodání nepřístupná.

(3) Budova se nepovažuje za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. c), jestliže byl držiteli poštovní licence předán klíč od jejího vchodu. Držitel poštovní licence na požádání sdělí, kolik exemplářů klíče je třeba předat; držitel poštovní licence může vyžadovat nejvýše tři exempláře klíče.

(4) Budovu, která je opatřena jedním, případně dvěma zvonky zvláště k tomu účelu označenými, lze považovat za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. c) jen tehdy, jestliže není zpřístupněna ani po zazvonění na tento zvonek, případně po zazvonění na oba tyto zvonky.

(5) Jestliže držitel poštovní licence nevloží poštovní zásilku, jejíž rozměry přesahují rozměry běžné domovní schránky, do domovní schránky adresáta, pro další postup držitele poštovní licence platí obdobně ustanovení § 357.

(6) Není-li v případě podle odstavce 5 pokus podle § 52 odst. 1 a 2 o dodání jiným způsobem než vložením do domovní schránky adresáta úspěšný, přičemž tento pokus je požadován podle § 355 odst. 3 a § 357, držitel poštovní licence učiní pokus o dodání způsobem podle § 52 odst. 3.

(7) Ustanovení odstavce 6 se nevztahuje na případy podle § 52 odst. 4. Od pokusu o dodání způsobem podle odstavce 6 může držitel poštovní licence upustit, pokud by takový postup byl neúměrně časově náročný.

(8) Je-li pokus o dodání způsobem podle § 52 odst. 3 úspěšný, pro další postup držitele poštovní licence platí obdobně § 355 odst. 11 a 12.

(9) Jestliže držitel poštovní licence nevloží poštovní zásilku do domovní schránky adresáta, který je právnickou osobou, nebo jestliže takový adresát domovní schránku nemá, držitel poštovní licence se pokusí o dodání fyzické osobě, která se zdržuje v kanceláři, provozovně nebo jiné uzavřené prostoře označené názvem adresáta. Podmínkou však je, že se vchod do této prostory nachází poblíž vchodu do budovy a na tomtéž podlaží nebo že tato prostora je přístupná z veřejného prostranství.

(10) Držitel poštovní licence neprodleně písemně upozorní adresáty, jichž se to týká, na skutečnosti, které znemožňují dodání v místě určeném v adrese nebo které podle § 356 opravňují držitele poštovní licence k tomu, aby od dodání v místě určeném v adrese upustil.

(11) Postup podle odstavce 10 se nevztahuje na případy, v nichž by předání písemného upozornění bylo neúměrně složité.

§ 357

(1) Držitel poštovní licence se pokusí o dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu jen v takové budově,

a) která je přístupná z veřejného prostranství, nebo

b) do níž se vchází přes sousedící budovu, která splňuje požadavek podle písmene a).

(2) Postupovat podle odstavce 1 však držitel poštovní licence nemusí, jestliže

a) dodání by se mělo uskutečnit v 5. a vyšším nadzemním podlaží, přičemž není možno použít výtah,

b) v příslušné části budovy nemá veřejnost volný pohyb,

c) v budově poblíž vchodu nejsou informace usnadňující fyzické osobě, která zajišťuje dodání, orientaci v budově,

d) dodání by se mělo uskutečnit v místě, které je neodůvodněně daleko od vchodu,

e) budova je v době pokusu o dodání nepřístupná.

(3) Podle odstavce 2 písm. b) se nepostupuje, jestliže se má dodání uskutečnit poblíž vchodu do budovy, přičemž fyzická osoba zajišťující dodání má k tomuto místu volný přístup.

(4) Podle odstavce 2 písm. c) se nepostupuje, jestliže je nalezení příslušného místa v budově snadné i bez těchto informací.

(5) Budova se nepovažuje za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. e), jestliže byl držiteli poštovní licence předán klíč od jejího vchodu. Držitel poštovní licence na požádání sdělí, kolik exemplářů klíče je třeba předat; držitel poštovní licence může vyžadovat nejvýše tři exempláře klíče.

(6) Budovu, která je opatřena jedním, případně dvěma zvonky zvláště k tomu účelu označenými, lze považovat za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. e) jen tehdy, jestliže není zpřístupněna ani po zazvonění na tento zvonek, případně po zazvonění na oba tyto zvonky.

(7) Budovu, která je opatřena zvonkem označeným příjmením shodným s příjmením adresáta, který je fyzickou osobou, nebo názvem adresáta, který je právnickou osobou, lze považovat za nepřístupnou podle odstavce 2 písm. e) jen tehdy, jestliže není zpřístupněna ani po zazvonění na tento zvonek.

(8) V případě neúspěšného pokusu podle odstavce 7 se požadavek podle odstavce 1 považuje za dodržený.

(9) Jestliže je za místo dodání určena v adrese budova, která nevyhovuje požadavkům podle odstavce 1, na hranici veřejného prostranství je však zvonek označený příjmením shodným s příjmením adresáta, který je fyzickou osobou, nebo názvem adresáta, který je právnickou osobou, držitel poštovní licence se pokusí o kontakt s adresátem pomocí tohoto zvonku. Je-li dodání některým ze způsobů podle § 56 odst. 1, 3 a 4 a § 60 odst. 1 a 2 možné, uskuteční se v místě, kde je umístěn zvonek.

(10) Jestliže je v případech podle odstavce 2 písm. a) až d) poblíž vchodu do budovy zvonek označený příjmením shodným s příjmením adresáta, který je fyzickou osobou, nebo názvem adresáta, který je právnickou osobou, držitel poštovní licence se pokusí o kontakt s adresátem pomocí tohoto zvonku. Je-li dodání některým ze způsobů podle § 56 odst. 1, 3 a 4 a § 60 odst. 1 a 2 možné, uskuteční se v místě, kde je umístěn zvonek, případně v jiném dohodnutém místě v budově.

(11) Ustanovení odstavců 1 až 10 platí obdobně i pro plnění požadavku podle § 355 odst. 9.

(12) Držitel poštovní licence neprodleně písemně upozorní adresáty, jichž se to týká, na skutečnosti, které znemožňují dodání v místě určeném v adrese nebo které podle § 357 opravňují držitele poštovní licence k tomu, aby od dodání v místě určeném v adrese upustil.

(13) Postup podle odstavce 12 se nevztahuje na případy, v nichž by předání písemného upozornění bylo neúměrně složité.

Opatření adresáta v souvislosti s dodáním v místě určeném v adrese

§ 358

(1) Písemné prohlášení adresáta podle § 56 odst. 2 a odst. 5 písm. b), že držitel poštovní licence může poštovní zásilky nebo poštovní poukazy dodávat jen jemu, lze držiteli poštovní licence předat prostřednictvím kterékoliv poštovní provozovny. Držitel poštovní licence převzetí prohlášení potvrdí.

(2) Držitel poštovní licence postupuje podle prohlášení uvedeného v odstavci 1,

a) je-li prohlášení předáno prostřednictvím poštovní provozovny, která je pro danou adresu určena jako dodávací, počínaje druhým pracovním dnem po jeho předání,

b) je-li prohlášení předáno prostřednictvím jiné poštovní provozovny, počínaje pátým pracovním dnem po jeho předání.

(3) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence od postupu podle prohlášení uvedeného v odstavci 1 upustil; žádost musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(4) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 3 ve stejných lhůtách jako v odstavci 2.

(5) Písemné prohlášení podle § 52 odst. 4 nebo § 56 odst. 5 písm. a), že adresát se způsobem dodávání podle § 52 odst. 3 nebo § 56 odst. 4 nesouhlasí, lze držiteli poštovní licence předat prostřednictvím kterékoliv poštovní provozovny. Držitel poštovní licence převzetí prohlášení potvrdí.

(6) Držitel poštovní licence postupuje podle prohlášení uvedeného v odstavci 5,

a) je-li prohlášení předáno prostřednictvím poštovní provozovny, která je pro danou adresu určena jako dodávací, počínaje druhým pracovním dnem po jeho předání,

b) je-li prohlášení předáno prostřednictvím jiné poštovní provozovny, počínaje pátým pracovním dnem po jeho předání.

(7) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence od postupu podle prohlášení uvedeného v odstavci 5 upustil; žádost musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(8) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 7 ve stejných lhůtách jako v odstavci 6.

(9) Adresát, který je fyzickou osobou a který držiteli poštovní licence předal nebo současně předává prohlášení podle odstavce 5, může požádat, aby držitel poštovní licence namísto pokusu o dodání způsobem podle § 52 odst. 3 nebo § 56 odst. 4 učinil pokus o dodání zmocněnci adresáta.

(10) Žádost podle odstavce 9 může adresát uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno zmocnění týkající se fyzické osoby, která má být považována za zmocněnce adresáta.

(11) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 9,

a) je-li žádost uplatněna v poštovní provozovně, která je pro danou adresu určena jako dodávací, počínaje druhým pracovním dnem po jejím uplatnění,

b) je-li žádost uplatněna v jiné poštovní provozovně, počínaje pátým pracovním dnem po jejím uplatnění.

(12) Při dodání není zapotřebí, aby zmocněnec adresáta své oprávnění prokazoval jiným způsobem.

(13) Žádost podle odstavce 9 může držitel poštovní licence odmítnout, pokud by takový postup vyžadoval neúměrně mnoho času.

(14) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence od postupu podle prohlášení uvedeného v odstavci 9 upustil; žádost musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(15) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 14 ve stejných lhůtách jako v odstavci 11.

(16) Postup podle odstavců 5 až 15 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi nebo jeho zmocněnci.

§ 359

(1) Adresát, který je fyzickou osobou, může v případě trvalého stavu podle § 357 odst. 2 písm. a) požádat, aby držitel poštovní licence učinil pokus o dodání jednomu, případně dvěma zmocněncům adresáta; podmínkou však je, že zmocněnec, případně oba zmocněnci jsou v téže budově.

(2) Žádost podle odstavce 1 může adresát uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno zmocnění týkající se jedné, případně obou fyzických osob, které mají být považovány za zmocněnce adresáta.

(3) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 1,

a) je-li žádost uplatněna v poštovní provozovně, která je pro danou adresu určena jako dodávací, počínaje druhým pracovním dnem po jejím uplatnění,

b) je-li žádost uplatněna v jiné poštovní provozovně, počínaje pátým pracovním dnem po jejím uplatnění.

(4) Při dodání není zapotřebí, aby zmocněnec adresáta své oprávnění prokazoval jiným způsobem.

(5) Je-li v případě, že se žádost podle odstavce 1 týká dvou zmocněnců, pokus o dodání jednomu z nich neúspěšný, držitel poštovní licence učiní pokus o dodání druhému zmocněnci.

(6) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence od postupu podle prohlášení uvedeného v odstavci 1 upustil; žádost musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(7) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 6 ve stejných lhůtách jako v odstavci 3.

(8) Ustanovení § 355 odst. 9 až 12 se na případ podle § 359 nevztahuje.

(9) Postup podle § 359 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi nebo jeho zmocněnci.

§ 360

Uložení a dodání po uložení

(1) Ve výzvě podle § 53 odst. 1, § 57 odst. 1 nebo § 61 odst. 1 držitel poštovní licence uvede

a) název poštovní provozovny, ve které si má adresát poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku vyzvednout, její adresu a telefonní číslo,

b) denní dobu, během níž si lze poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku vyzvednout,

c) poslední den, ve který si lze poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku ještě vyzvednout,

d) podací číslo poštovní zásilky nebo poštovního poukazu,

e) o kterou z hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. a), c) až e), g), h) a j) a odst. 3 písm. b) a c) se jedná,

f) v případě poštovního poukazu výši poukázané peněžní částky,

g) v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. b) upozornění, že poštovní zásilka nebo poštovní poukaz budou dodány jen do vlastních rukou adresáta,

h) v případě doplňkové služby podle § 44 odst. 1 písm. c) výši peněžní částky, která bude vybrána při dodání,

i) v případě, že pokus o dodání způsobem podle § 52 odst. 1 a 2, § 56 odst. 1 a 3 nebo § 60 odst. 1 a 2 nebyl učiněn, upozornění na tuto skutečnost. K vyznačení údaje podle písmene e) se užívá zkratek stanovených držitelem poštovní licence.

(2) Držitel poštovní licence nemusí předat adresátovi výzvu podle odstavce 1, jestliže se v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a) a c) nepožaduje, aby učinil pokus o dodání způsobem podle § 52 odst. 1 a 2.

(3) Pokud předání výzvy podle odstavce 1 brání překážka, u níž lze předpokládat, že v krátké době pomine, držitel poštovní licence pokus o předání výzvy ve vhodné době opakuje.

(4) Při rozhodování o tom, kde budou poštovní zásilky a poštovní poukazy ukládány, vychází držitel poštovní licence z následujících zásad:

a) poštovní provozovny zajišťující dodání uložených poštovních zásilek a poštovních poukazů (dále jen "ukládací poštovní provozovny") budou adresátům dostupné bez neúměrných komplikací,

b) přiměřeným způsobem se přihlíží k počtu ukládaných poštovních zásilek a poštovních poukazů.

(5) Ukládací poštovní provozovna se zřídí v každém sídelním celku nebo v jeho okolí; není-li tato poštovní provozovna dostupná pomocí veřejné linkové dopravy1) nebo veřejné drážní dopravy,2) vzdálenost z kterékoliv části sídelního celku k poštovní provozovně nesmí přesahovat 2 km. Jestliže je však některá oblast v sídelním celku určena výhradně k jinému účelu než bydlení, ke vzdálenosti uvnitř této oblasti se nepřihlíží.

(6) V sídelním celku s velkým počtem ukládaných poštovních zásilek a poštovních poukazů se v závislosti na jejich počtu zřídí více ukládacích poštovních provozoven.

(7) Ustanovení odstavce 5 se netýká sídelních celků, které jsou určeny výhradně k jinému účelu než bydlení.

(8) Při rozhodování o denní době, během níž ukládací poštovní provozovny zajišťují dodání uložených poštovních zásilek a poštovních poukazů, a o způsobu, kterým dodání zajišťují, držitel poštovní licence vychází z následujících zásad:

a) přiměřeným způsobem se přihlíží k počtu ukládaných poštovních zásilek a poštovních poukazů,

b) čas, který si dodání vyžaduje, nesmí být neodůvodněně prodlužován.

(9) Dodání uložené poštovní zásilky nebo poštovního poukazu se zajistí každý pracovní den. V sídelním celku, který má více než 10 000 obyvatel, se nejméně v jedné poštovní provozovně zajistí dodání také o sobotách; v sídelním celku s podstatně větším počtem obyvatel se v závislosti na tomto počtu zřídí více takových poštovních provozoven.

(10) Ukládací poštovní provozovna na požádání sdělí, ve které denní době zajišťuje dodání uložených poštovních zásilek a poštovních poukazů.

(11) Pokud nebylo dohodnuto něco jiného, na dodání podle § 54 odst. 2, § 58 odst. 2 a § 62 odst. 2 se vztahují ustanovení § 355 až 357.

§ 361

Dodání do dodávací schrány

(1) Držitel poštovní licence může zřídit dodávací schránu jen se souhlasem adresáta. O zřízení dodávací schrány se sepíše zápis, který upraví podrobnosti jejího používání.

(2) Zřízení dodávací schrány podle § 355 odst. 5 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi.

(3) Při rozhodování o umístění dodávací schrány zřizované podle § 355 odst. 5 přihlíží držitel poštovní licence k tomu, aby pochůzka adresáta nebo jiné jím pověřené osoby za účelem vybrání dodávací schrány byla pokud možno co nejkratší.

(4) Držitel poštovní licence zajistí dodání do dodávací schrány každý pracovní den, a to jednou denně v období od 8 do 16 hodin.

(5) Držitel poštovní licence adresátovi písemně oznámí, ve kterém období během dne bude dodání do dodávací schrány uskutečňováno.

§ 362

Dodání v ostatních případech

(1) Držitel poštovní licence zajistí dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu a umožní vyzvednutí poštovní zásilky nebo výzvy předané podle § 57 odst. 5 a 6 a § 61 odst. 4 z poštovní přihrádky každý pracovní den.

(2) Jestliže je příslušná poštovní provozovna také ukládací poštovní provozovnou, denní doba, během níž je zajišťována nebo umožňována činnost podle odstavce 1, nesmí být kratší, než je denní doba podle § 360 odst. 8 a 9. Při rozhodování o způsobu, kterým jsou činnosti podle odstavce 1 zajišťovány a umožňovány, vychází držitel poštovní licence ze zásady, že čas, který si tyto činnosti vyžadují, nesmí být neodůvodněně prodlužován.

(3) Pokud nebylo dohodnuto něco jiného, na dodání podle § 58 odst. 2 a § 62 odst. 2 se vztahují ustanovení § 355 až 357.

§ 363

Opatření adresáta v souvislosti s dodáním v poštovní provozovně

(1) Žádost adresáta podle § 55 odst. 1, § 59 odst. 1 nebo § 63 odst. 1 o prodloužení lhůty, po kterou je jemu adresovaná poštovní zásilka připravena k vyzvednutí v poštovní provozovně, lze uplatnit jen v té poštovní provozovně, v níž je poštovní zásilka připravena k vyzvednutí; lze ji uplatnit i telefonicky.

(2) Žádost adresáta podle § 55 odst. 1, § 59 odst. 1 nebo § 63 odst. 1 o prodloužení lhůty, po kterou budou jemu adresované poštovní zásilky připraveny k vyzvednutí v poštovní provozovně, lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně. Žádost musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(3) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 2 ode dne stanoveného adresátem. Adresát však nemůže požadovat, aby držitel poštovní licence takto postupoval,

a) je-li žádost uplatněna v poštovní provozovně, která je pro danou adresu určena jako dodávací, dříve než od druhého pracovního dne po jejím uplatnění,

b) je-li žádost uplatněna v jiné poštovní provozovně, dříve než od pátého pracovního dne po jejím uplatnění.

(4) Při uplatnění žádosti podle odstavce 2 musí adresát stanovit, jak dlouho má držitel poštovní licence takto postupovat; tato doba nemůže být delší než jeden měsíc.

(5) Jestliže si adresát v případě podle § 360 nemůže poštovní zásilku nebo poštovní poukaz v ukládací poštovní provozovně vyzvednout, protože mu to její denní doba pro vydávání uložených poštovních zásilek nebo poštovních poukazů neumožňuje, držitel poštovní licence na požádání uloží poštovní zásilku nebo poštovní poukaz v jiné adresátem zvolené poštovní provozovně v okolí.

(6) Žádost podle odstavce 5 lze uplatnit jen v původní ukládací poštovní provozovně; lze ji uplatnit i telefonicky. Změna ukládací poštovní provozovny nemá vliv na lhůtu pro vyzvednutí poštovní zásilky nebo poštovního poukazu ani na způsob, jakým se tato lhůta určuje.

(7) Jestliže by si adresát v případě podle § 360 nemohl poštovní zásilky nebo poštovní poukazy v ukládací poštovní provozovně vyzvedávat, protože mu to její denní doba pro vydávání uložených poštovních zásilek nebo poštovních poukazů neumožňuje, držitel poštovní licence bude na požádání ukládat poštovní zásilky nebo poštovní poukazy v jiné adresátem zvolené poštovní provozovně v okolí.

(8) Žádost podle odstavce 7 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(9) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 7 ode dne stanoveného adresátem; pokud se adresát a držitel poštovní licence nedohodnou jinak, mezi uplatněním žádosti a tímto dnem musí uplynout nejméně pět pracovních dnů.

(10) Postup podle odstavců 1 až 6 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi.

§ 364

Dodání prostředníkovi

Na postup držitele poštovní licence v případech podle § 55 odst. 2, § 59 odst. 2 a § 63 odst. 2 se vztahují obdobně ustanovení § 355 až 363.

§ 365

Zprostředkované dodání

(1) Na postup držitele poštovní licence v případech podle § 61 odst. 3 se vztahují obdobně ustanovení § 355 až 364.

(2) Poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku může držitel poštovní licence v případě podle § 61 odst. 3 předat právnické osobě zprostředkující dodání jen za následujících podmínek:

a) s ohledem na okolnosti lze důvodně předpokládat, že právnická osoba dodání adresátovi řádným způsobem zajistí,

b) držitel poštovní licence právnickou osobu písemně poučil o náležitostech dodání podle této vyhlášky,

c) držitel poštovní licence uzavřel s právnickou osobou písemnou dohodu, v níž

1. se právnická osoba zavázala, že dodání adresátovi ihned po převzetí zprostředkuje, že zajistí dodržení náležitostí dodání podle této vyhlášky a že v případě nemožnosti dodání poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku neprodleně předá zpět držiteli poštovní licence,

2. je stanoveno, jakým způsobem bude právnická osoba předávat držiteli poštovní licence doklady týkající se dodání.

(3) Držitel poštovní licence průběžně dohlíží na to, zda právnická osoba plní své povinnosti vyplývající z dohody podle odstavce 2 písm. c); dojde-li k nedostatkům, využije všech svých možností k zjednání nápravy.

§ 366

Změna místa dodání

(1) Adresát může požádat, aby držitel poštovní licence dodal poštovní zásilku nebo poštovní poukaz podle § 68 odst. 1 v jiném místě než uvedeném v adrese.

(2) Žádost podle odstavce 1 může adresát uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(3) Držitel poštovní licence postupuje podle žádosti uvedené v odstavci 1 ode dne stanoveného adresátem. Adresát však nemůže požadovat, aby držitel poštovní licence takto postupoval,

a) je-li žádost uplatněna v poštovní provozovně, která je pro danou adresu určena jako dodávací, dříve než od druhého pracovního dne po jejím uplatnění,

b) je-li žádost uplatněna v jiné poštovní provozovně, dříve než od pátého pracovního dne po jejím uplatnění.

(4) Postup podle odstavce 3 se nevztahuje na případ podle § 68 odst. 2.

(5) Pro dodání v jiném místě než uvedeném v adrese platí obdobně ustanovení § 355 až 365.

(6) Při uplatnění žádosti podle odstavce 1 musí adresát stanovit, jak dlouho má držitel poštovní licence takto postupovat; tato doba nemůže být delší než šest měsíců.

(7) Žádost podle odstavce 1 držitel poštovní licence odmítne, pokud by vzhledem k okolnostem nebylo možno jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poštovní poukazy, jichž se žádost týká.

(8) Nejpozději pět pracovních dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 6 může adresát účinnost žádosti podle odstavce 1 prodloužit, a to nejvýše o dalších šest měsíců. Prodloužit účinnost žádosti může adresát v kterékoliv poštovní provozovně, musí však tak učinit písemně; držitel poštovní licence převzetí tohoto sdělení potvrdí. Prodlužovat účinnost žádosti lze i opakovaně.

(9) Adresát může v kterékoliv poštovní provozovně požádat, aby držitel poštovní licence ke stanovenému dni předčasně ukončil účinnost žádosti podle odstavce 1; žádost o předčasné ukončení účinnosti musí být uplatněna písemně, držitel poštovní licence její převzetí potvrdí.

(10) Pro den předčasného ukončení účinnosti původní žádosti podle odstavce 9 platí obdobně ustanovení odstavce 3.

(11) Účinnost žádosti podle odstavce 1 držitel poštovní licence písemným sdělením adresátovi předčasně ukončí, pokud by vzhledem ke změně okolností nebylo již možno jednoznačně identifikovat poštovní zásilky a poštovní poukazy, jichž se žádost týká.

§ 367

Dodání zmocněnci adresáta

(1) Pokud zmocněnec adresáta, který je fyzickou osobou, požádá o vydání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky a pokud je dodání tímto způsobem podle této vyhlášky přípustné, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodá zmocněnci adresáta.

(2) Držitel poštovní licence učiní pokus o dodání zmocněnci adresáta jen tehdy, je-li to touto vyhláškou výslovně předepsáno.

(3) Na postup držitele poštovní licence při dodání zmocněnci adresáta se vztahují obdobně ustanovení § 355 až 363 a § 366.

(4) Není-li dodání zmocněnci adresáta podle § 63 odst. 3 možné, držitel poštovní licence zmocněnci adresáta na požádání sdělí adresu odesílatele a další údaje týkající se této poštovní zásilky nebo tohoto poštovního poukazu.

(5) Držitel poštovní licence vydá na požádání osvědčení, jímž se podle § 55 odst. 4 a § 59 odst. 4 zmocněnec adresáta může prokazovat při dodání.

(6) Žádost podle odstavce 5 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno zmocnění jedné či více fyzických osob, které mají být považovány za zmocněnce adresáta. Držitel poštovní licence vydá osvědčení podle odstavce 5 dohodnutým způsobem, a to nejpozději do jednoho týdne od uplatnění žádosti.

(7) Osvědčení podle odstavce 5 lze použít v kterékoliv poštovní provozovně; účinnosti nabývá v okamžiku, kdy bylo vydáno.

(8) Při dodání poštovní provozovnou, v níž byla žádost podle odstavce 5 uplatněna, není v době od jejího uplatnění do vydání osvědčení zapotřebí, aby zmocněnec adresáta své oprávnění prokazoval jiným způsobem.

(9) Adresát může žádat, aby držitel poštovní licence osobu, která se prokazuje dříve vydaným osvědčením podle odstavce 5, nepovažoval již za zmocněnce adresáta.

(10) Žádost podle odstavce 9 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Držitel poštovní licence nejpozději do dvou týdnů zajistí, aby kterákoliv poštovní provozovna postupovala podle takové žádosti.

(11) Adresát může požadovat, aby lhůta podle odstavce 10 byla zkrácena na dva pracovní dny.

(12) Postup podle odstavců 1 až 4 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi nebo jeho zmocněnci.

§ 368

Dodání zákonnému zástupci adresáta

(1) Pokud zákonný zástupce adresáta v případě podle § 67 odst. 5 písm. a), b) a c) požádá o vydání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky a pokud je dodání tímto způsobem podle této vyhlášky přípustné, držitel poštovní licence poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodá zákonnému zástupci adresáta.

(2) Držitel poštovní licence nemusí učinit pokus o dodání zákonnému zástupci adresáta.

(3) Na postup držitele poštovní licence při dodání zákonnému zástupci adresáta se vztahují obdobně ustanovení § 355 až 363 a § 366.

(4) Není-li dodání zákonnému zástupci adresáta podle § 67 odst. 7 možné, držitel poštovní licence zákonnému zástupci adresáta na požádání sdělí adresu odesílatele a další údaje týkající se poštovní zásilky nebo poštovního poukazu.

(5) Držitel poštovní licence vydá na požádání osvědčení, jímž se podle § 67 odst. 6 zákonný zástupce adresáta může prokazovat při dodání.

(6) Žádost podle odstavce 5 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno prohlášení podle § 67 odst. 6 týkající se jedné či více osob, které mají být považovány za zákonného zástupce adresáta. Držitel poštovní licence vydá osvědčení podle odstavce 5 dohodnutým způsobem, a to nejpozději do jednoho týdne od uplatnění žádosti.

(7) Osvědčení podle odstavce 5 lze použít v kterékoliv poštovní provozovně; účinnosti nabývá v okamžiku, kdy bylo vydáno.

(8) Při dodání poštovní provozovnou, v níž byla žádost podle odstavce 5 uplatněna, není v době od jejího uplatnění do vydání osvědčení zapotřebí, aby zákonný zástupce adresáta své oprávnění prokazoval jiným způsobem.

(9) Jestliže adresát nebo jiná osoba prokáže takovou změnu osobních poměrů adresáta, že podmínky podle § 67 odst. 5 přestaly být splňovány, držitel poštovní licence již nesmí osobu, která se prokazuje dříve vydaným osvědčením podle odstavce 5, považovat za zákonného zástupce adresáta.

(10) Oznámení podle odstavce 9 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněno písemně; držitel poštovní licence jeho převzetí potvrdí. Držitel poštovní licence nejpozději do dvou týdnů zajistí, aby kterákoliv poštovní provozovna postupovala podle tohoto oznámení.

(11) Adresát může požadovat, aby lhůta podle odstavce 10 byla zkrácena na dva pracovní dny.

(12) Postup podle odstavců 1, 3 a 4 se nepovažuje za samostatnou službu poskytovanou adresátovi nebo jeho zmocněnci.

§ 369

Dodání právnické osobě

(1) Držitel poštovní licence vydá na požádání osvědčení, jímž podle § 66 odst. 2 písm. b) může fyzická osoba prokazovat své oprávnění převzít za adresáta, který je právnickou osobou, poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku.

(2) Žádost podle odstavce 1 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Současně se žádostí musí být předáno prohlášení podle § 66 odst. 2 písm. b) týkající se jedné či více fyzických osob, které mají být považovány za osoby oprávněné k úkonu podle odstavce 1. Držitel poštovní licence vydá osvědčení podle odstavce 1 dohodnutým způsobem, a to nejpozději do jednoho týdne od uplatnění žádosti.

(3) Osvědčení podle odstavce 1 lze použít v kterékoliv poštovní provozovně; účinnosti nabývá v okamžiku, kdy bylo vydáno.

(4) Při dodání poštovní provozovnou, v níž byla žádost podle odstavce 1 uplatněna, není v době od jejího uplatnění do vydání osvědčení zapotřebí, aby fyzická osoba, které je poštovní zásilka nebo poštovní poukaz dodán, prokazovala své oprávnění jiným způsobem.

(5) Adresát může žádat, aby držitel poštovní licence fyzickou osobu, která se prokazuje dříve vydaným osvědčením podle odstavce 1, nepovažoval již za osobou oprávněnou k úkonu podle odstavce 1.

(6) Žádost podle odstavce 5 lze uplatnit v kterékoliv poštovní provozovně, musí však být uplatněna písemně; držitel poštovní licence její převzetí potvrdí. Držitel poštovní licence nejpozději do dvou týdnů zajistí, aby kterákoliv poštovní provozovna postupovala podle takové žádosti.

(7) Adresát může požadovat, aby lhůta podle odstavce 6 byla zkrácena na dva pracovní dny.

§ 370

Vrácení

(1) Na vrácení poštovní zásilky a poštovního poukazu podle § 71 odst. 8 a 9 a § 75 odst. 4 se vztahuje obdobně ustanovení § 355 až 369 o dodání.

(2) Důvod podle § 71 odst. 10 a 11, pro který držitel poštovní licence nedodal poštovní zásilku nebo poštovní poukaz, držitel poštovní licence oznámí s takovou určitostí, aby odesílatel neměl o oprávněnosti vrácení důvodné pochybnosti.

(3) Pokud držitel poštovní licence neručí za správnost informací, v jejichž důsledku poštovní zásilku nebo poštovní poukaz nedodal, odesílatele současně s oznámením podle odstavce 2 upozorní, že jde o neověřené informace.

(4) Jestliže držitel poštovní licence nemohl poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodat, protože

a) adresát neměl žádný doklad, kterým by se prokázal podle § 66 odst. 1,

b) adresát si z důvodu své nepřítomnosti ustanovil zmocněnce, tomu však s ohledem na ustanovení § 63 odst. 3 držitel poštovní licence nemohl poštovní zásilku nebo poštovní poukaz dodat,

c) držitel poštovní licence nemohl poštovní zásilku nebo poštovní poukaz s ohledem na ustanovení § 67 odst. 7 dodat zákonnému zástupci adresáta, držitel poštovní licence odesílatele současně s oznámením podle odstavce 2 upozorní, že překážky, pro které k dodání nedošlo, by v případě jiné vhodné poštovní služby nebo jiného vhodného adresáta mohly odpadnout.

(5) Držitel poštovní licence na požádání sdělí adresátovi nebo zmocněnci adresáta adresu odesílatele vrácené poštovní zásilky nebo vráceného poštovního poukazu. Takovou žádost lze uplatnit jen v poštovní provozovně, která měla dodání zajišťovat.

§ 371

Dodání a vrácení týkající se základní mezinárodní služby

(1) Při dodání týkajícím se základní mezinárodní služby držitel poštovní licence postupuje obdobně podle ustanovení této vyhlášky týkajících se dodání.

(2) Ustanovení odstavců 1 se nevztahuje na případy, v nichž by byl takový postup v rozporu se závazky, které má držitel poštovní licence vůči zahraničnímu provozovateli.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se vztahuje i na případy, v nichž držitel poštovní licence zajišťuje vrácení týkající se základní mezinárodní služby.

§ 372

Rychlost a spolehlivost základních služeb

(1) Držitel poštovní licence vychází ze zásady, že čas, který při zajišťování základních služeb uplyne od podání do dodání nebo vrácení, nesmí být neodůvodněně prodlužován.

(2) Držitel poštovní licence zajistí, aby lhůty podle § 36 odst. 8, § 39 odst. 4 a § 41 odst. 3 byly dodrženy nejméně u 99,5 % poskytnutých poštovních služeb, a to samostatně pro každou z hlavních služeb podle § 19 odst. 1 písm. j) a odst. 3 písm. a) a c).

(3) Splnění požadavku podle odstavce 2 se hodnotí na základě výsledků zjištěných držitelem poštovní licence u všech poštovních zásilek a poštovních poukazů, které byly podány v kalendářním roce. Do tohoto hodnocení se nezahrnují poštovní zásilky a poštovní poukazy, u nichž k nedodržení požadavku podle odstavce 2 došlo z příčin vzniklých na straně příjemce nebo v důsledku toho, že odesílatel nepostupoval podle poštovních podmínek.

(4) Čas rozhodný podle § 36 odst. 8 a § 41 odst. 3 pro počítání sjednané lhůty může držitel poštovní licence vyhlásit jen tehdy, jestliže v případě podání po uplynutí tohoto času již nelze zajistit plynulost návazné přepravy z místa podání k místu dodání.

(5) Držitel poštovní licence zajistí, aby v případě hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a), která se týká vnitrostátní poštovní zásilky, bylo nejméně 88 % poštovních zásilek vložených do poštovní schránky dodáno ve lhůtě jednoho pracovního dne ode dne, ve kterém podle informačního štítku měly být z poštovní schránky vybrány. Jestliže však má být poštovní schránka vybrána až po 20. hodině nebo jestliže má být vybrána v sobotu, v neděli nebo ve svátek, tato lhůta se počítá až od nejbližšího pracovního dne.

(6) Požadavek podle odstavce 5 se považuje za dodržený, pokud držitel poštovní licence prokáže, že výsledku požadovaného podle odstavce 5 bylo, podle zjištění osoby nezávislé na držiteli poštovní licence a schválené Ministerstvem dopravy a spojů, dosaženo u nejméně 30 000 kontrolních poštovních zásilek podaných během kalendářního roku. Tyto kontrolní poštovní zásilky budou reprezentativním vzorkem všech poštovních zásilek podle odstavce 5 podávaných a dodávaných za období jednoho roku v celé České republice; metodiku zjišťování výsledků schvaluje Ministerstvo dopravy a spojů. Do tohoto hodnocení se nezahrnují kontrolní poštovní zásilky, u nichž k nesplnění požadavku podle odstavce 5 došlo z příčin vzniklých na straně příjemce.

(7) Při rozhodování o denní době výběru poštovních schránek držitel poštovní licence vychází ze zásady, že poštovní schránka nesmí být vybírána neodůvodněně brzy.

(8) V sídelním celku, který má více než 50 000 obyvatel, se v pracovní dny v období od 16 do 20 hodin zajistí nejméně jeden výběr každé poštovní schránky; to se netýká poštovních schránek umístěných v okrajových částech sídelního celku s podstatně menší hustotou zástavby.

(9) Jestliže držitel poštovní licence přidělí poštovní provozovně, která je pro danou adresu určena jako dodávací, jiné poštovní směrovací číslo nebo jestliže určí jako dodávací jinou poštovní provozovnu, zajistí, aby po dobu nejméně šesti měsíců od této změny nedocházelo při zajišťování základních služeb ke zpoždění v důsledku použití adresy podle původního požadavku.

§ 373

Vyřizování reklamací

(1) Držitel poštovní licence vyřizuje reklamace podle § 83 až 88 objektivně, s potřebnou odbornou úrovní a co nejrychleji.

(2) Držitel poštovní licence vyřídí reklamaci podle odstavce 1 týkající se vnitrostátní služby tak, aby nedošlo k překročení lhůty podle § 83 odst. 8 a § 84 odst. 2 a 7.

(3) Jestliže z vyřízení reklamace podle odstavce 1 vyplývá právo odesílatele nebo adresáta na výplatu náhrady škody, na výplatu paušální náhrady nebo na vrácení zaplacené ceny nebo její části, držitel poštovní licence uspokojí uplatněný nárok co nejrychleji.

(4) Držitel poštovní licence vyplatí náhradu škody nebo paušální náhradu tak, aby nedošlo k překročení lhůty podle § 90 odst. 7 a § 91 odst. 3.

(5) Ustanovení odstavců 1 a 3 se vztahují obdobně i na účast držitele poštovní licence při vyřizování reklamací týkajících se základních mezinárodních služeb.

(6) Držitel poštovní licence předá Ministerstvu dopravy a spojů do 28. února každého roku přehled o počtu reklamací podle odstavce 1 a o počtu jiných podání týkajících se dodržování povinností a požadavků podle zákona o poštovních službách a této vyhlášky,

a) které byly u držitele poštovní licence uplatněny během uplynulého kalendářního roku, a

b) které byly držitelem poštovní licence vyřízeny během uplynulého kalendářního roku, a to včetně způsobu, jakým byly vyřízeny.

§ 374

Informace o právních podmínkách základních služeb

(1) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání nahlédnout do platného znění zákona o poštovních službách a této vyhlášky.

(2) Držitel poštovní licence zajistí, aby nejméně ve 100 poštovních provozovnách rozmístěných po celém území České republiky bylo možno na požádání nahlédnout do českého překladu platného znění úmluv a ujednání Světové poštovní unie, jež se týkají základních služeb.

(3) Držitel poštovní licence zajistí, aby v poštovních provozovnách, které nepatří do okruhu poštovních provozoven podle odstavce 2, bylo možno na požádání získat informace o názvech poštovních provozoven patřících do tohoto okruhu, jejich adresách a telefonních číslech.

(4) Držitel poštovní licence zpracuje úplné znění platných poštovních podmínek základních služeb v rozsahu podle § 6 zákona o poštovních službách. Úplné znění poštovních podmínek bude v souladu s touto vyhláškou; odchylky úplného znění poštovních podmínek oproti této vyhlášce jsou přípustné jen tehdy, jestliže se jimi rozšiřuje možnost volby odesílatele a jestliže se jimi právo odesílatele na využití poštovních služeb způsobem podle této vyhlášky nijak neomezuje.

(5) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání nahlédnout do úplného znění platných poštovních podmínek podle odstavce 4.

(6) Požadavky podle odstavců 1, 2 a 5 se vztahují i na znění, která přestala být účinná během posledních dvanácti měsíců.

(7) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání nahlédnout i do částek Poštovního věstníku vydaných před účinností zákona o poštovních službách, pokud obsahují informaci o dosud platné poštovní známce nebo o poštovní známce, jejíž platnost byla ukončena během posledních dvanácti měsíců. Není-li možno tyto částky Poštovního věstníku předložit k nahlédnutí neprodleně, držitel poštovní licence je předloží žadateli dohodnutým způsobem dodatečně, a to v době co nejkratší.

(8) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně bylo zveřejněno upozornění na možnost nahlédnutí do dokumentů podle odstavců 1, 2 a 4 až 7; zveřejní se tak, aby neunikalo pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách poštovní provozovny určených pro veřejnost.

(9) Každá poštovní schránka se opatří přehledem všech cen, které se podle této vyhlášky hradí před předáním a které připadají v úvahu u hlavní služby podle § 19 odst. 1 písm. a) v případě, že

a) vnitrostátní poštovní zásilka má hmotnost do 250 g,

b) poštovní zásilka do zahraničí má hmotnost do 20 g.

§ 375

Informace o užití základních služeb

(1) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byl zveřejněn přehled poskytovaných základních poštovních služeb; tento přehled obsahuje základní charakteristiky jednotlivých poštovních služeb, které jsou rozhodující pro kvalifikovanou volbu poštovní služby ze strany odesílatele. Součástí tohoto přehledu nemusí být ceny poštovních služeb.

(2) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byly zveřejněny vzory správného psaní adresy; tyto vzory zahrnují všechny typy adres podle § 5 odst. 2 až 9.

(3) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání nahlédnout do přehledu informací o poštovních zásilkách a poštovních poukazech do zahraničí; tento přehled obsahuje

a) označení příslušné země v takové podobě, která vyhovuje § 6 odst. 2,

b) přehled zkratek pro označení příslušné země, které vyhovují § 6 odst. 2,

c) vzory správného psaní adresy do příslušné země, pokud byly držiteli poštovní licence předány,

d) orientační přehled o zahraničních podmínkách podle § 95 až 348,

e) další informace týkající se příslušné země, zejména informace o jejích celních předpisech, pokud byly držiteli poštovní licence předány.

Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně bylo zveřejněno upozornění na možnost nahlédnutí do tohoto přehledu; zveřejní se tak, aby neunikalo pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách poštovní provozovny určených pro veřejnost.

(4) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byl zveřejněn přehled zásad pro dodání; tento přehled obsahuje

a) podmínky, jejichž splnění je nezbytné pro řádné dodávání v místě určeném v adrese, zejména pak podmínky vyplývající z této vyhlášky,

b) upozornění na alternativní možnosti při dodávání, které mohou být na návrh adresáta zavedeny, zejména pak upozornění na možnost opatření podle § 358, 363 a § 366 až 368,

c) informaci o postupu držitele poštovní licence při celní kontrole týkající se základních mezinárodních služeb a upozornění na nutné nebo možné způsoby součinnosti adresáta s držitelem poštovní licence při této kontrole,

d) upozornění na podmínky pro přijetí reklamace podle § 85 a 86 a na podmínky pro přijetí obdobné reklamace týkající se základních mezinárodních služeb.

(5) Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně byl zveřejněn přehled zkratek používaných

a) podle § 11 odst. 4 v podací stvrzence,

b) podle § 355 odst. 12 v oznámení adresátovi o tom, komu a kdy byla poštovní zásilka vydána nebo poukázaná peněžní částka vyplacena,

c) podle § 360 odst. 1 ve výzvě k vyzvednutí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky v poštovní provozovně,

d) podle § 371 v obdobných případech jako podle písmen b) a c).

(6) Dokumenty podle odstavců 1, 2, 4 a 5 se zveřejní tak, aby neunikaly pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách poštovní provozovny určených pro veřejnost, a aby se tyto osoby mohly seznamovat s jejich obsahem bez nutnosti kontaktovat pracovníky držitele poštovní licence.

(7) Držitel poštovní licence předá písemnou informaci v rozsahu podle odstavců 1, 2, 4 a 5 všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v České republice, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v České republice své sídlo, kancelář, provozovnu apod.

(8) Pokud držitel poštovní licence vyzývá adresáta, aby si vyzvedl poštovní zásilku nebo poukázanou peněžní částku v poštovní provozovně nebo aby učinil jiný, pro dodání nezbytný úkon, poučí adresáta tak, aby při součinnosti adresáta a držitele poštovní licence nevznikaly v důsledku neinformovanosti adresáta komplikace.

§ 376

Informace o poštovních provozovnách a poštovních směrovacích číslech

(1) Držitel poštovní licence zajistí, aby v kterékoliv poštovní provozovně bylo možno na požádání získat informace o všech poštovních provozovnách, tj. jejich název, poštovní směrovací číslo, adresu a telefonní číslo. Držitel poštovní licence zajistí, aby v každé poštovní provozovně bylo zveřejněno upozornění na možnost získání těchto informací; zveřejní se tak, aby neunikalo pozornosti osob, které jsou přítomny v prostorách poštovní provozovny určených pro veřejnost.

(2) Držitel poštovní licence na požádání v kterékoliv poštovní provozovně sdělí, která poštovní provozovna je pro žadatelem udanou adresu určena jako dodávací. Nemůže-li držitel poštovní licence z vážných důvodů zjistit tuto informaci neprodleně, sdělí ji žadateli dohodnutým způsobem, a to v době co nejkratší.

(3) Informaci podle odstavce 2 může držitel poštovní licence odmítnout, pokud žadatel žádá o informaci týkající se více než 10 adres, přičemž v jiné poštovní provozovně, která je přiměřeně vzdálená a dostupná, je veřejnosti k dispozici počítač s programem umožňujícím vyhledání této informace.

(4) Na internetové stránce držitele poštovní licence bude k dispozici vyhledávání informací podle odstavce 2.

(5) Držitel poštovní licence předá všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v České republice, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v České republice své sídlo, kancelář, provozovnu apod., písemnou informaci o poštovní provozovně, která je pro jejich adresu určena jako dodávací, a o jejím poštovním směrovacím čísle.

§ 377

Změna obsahu požadovaných informací

(1) Držitel poštovní licence aktualizuje informace poskytované podle § 352 odst. 4, § 361 odst. 5 a § 375 odst. 7 v přiměřeném předstihu před uskutečněním příslušné změny.

(2) Držitel poštovní licence aktualizuje informace poskytované podle § 376 odst. 5 nejméně dva měsíce před uskutečněním příslušné změny.

(3) Informace poskytované podle § 352 odst. 5, § 374 odst. 3, § 375 odst. 1 až 5 a § 376 odst. 1, 2 a 4 budou odpovídat momentálnímu stavu.

(4) Informace poskytované podle § 374 odst. 1, 2 a 5 aktualizuje držitel poštovní licence ke dni účinnosti změny v příslušném dokumentu.

(5) Držitel poštovní licence aktualizuje informaci poskytovanou podle § 352 odst. 2 v okamžiku příslušné změny. Držitel poštovní licence dále způsobem uvedeným v § 352 odst. 2 upozorní v přiměřeném předstihu na připravovanou změnu.

(6) Jestliže je některá poštovní provozovna zajišťující podání dočasně uzavřena, držitel poštovní licence aktualizuje přehled poštovních provozoven podle § 376 odst. 1; tento požadavek se nevztahuje na dočasné uzavření poštovní provozovny po dobu kratší než šest měsíců. Držitel poštovní licence dále způsobem uvedeným v § 352 odst. 2 v přiměřeném předstihu upozorní na připravovanou změnu a oznámí předpokládanou dobu, po kterou bude poštovní provozovna dočasně uzavřena.

(7) Jestliže je některá poštovní provozovna zajišťující podání zrušena, držitel poštovní licence aktualizuje přehled poštovních provozoven podle § 376 odst. 1.

(8) Držitel poštovní licence v případě podle odstavce 7 upozorní způsobem podle § 352 odst. 2 v přiměřeném předstihu na připravovanou změnu a oznámí, která jiná poštovní provozovna nebo mobilní obslužné místo bude pro danou oblast zajišťovat dostupnost podání.

(9) Jestliže je v případě podle odstavce 7 rušena poštovní provozovna, která v sídelním celku zajišťuje podání jako jediná, držitel poštovní licence dále předá informaci podle odstavce 8 všem fyzickým osobám, které se podle jeho poznatků zdržují v oblasti, pro kterou tato poštovní provozovna zajišťovala podání, a všem právnickým osobám, které podle jeho poznatků mají v této oblasti své sídlo, kancelář, provozovnu apod.

(10) Jestliže je rušeno mobilní obslužné místo, držitel poštovní licence všechny fyzické osoby, které se podle jeho poznatků zdržují v oblasti, pro kterou toto mobilní obslužné místo zajišťovalo podání, a všechny právnické osoby, které podle jeho poznatků mají v této oblasti své sídlo, kancelář, provozovnu apod., na připravovanou změnu v přiměřeném předstihu upozorní a oznámí jim, která jiná poštovní provozovna nebo mobilní obslužné místo bude pro danou oblast zajišťovat dostupnost podání.

(11) Ustanovení odstavce 10 se vztahuje obdobně i na mobilní obslužné místo, které bude napříště zajišťovat podání jen v části původní oblasti.

(12) Držitel poštovní licence aktualizuje informace poskytované podle § 352 odst. 1 současně s posledním výběrem poštovní schránky podle původních údajů.

(13) Držitel poštovní licence aktualizuje informace podle § 374 odst. 9 současně s posledním výběrem poštovní schránky za platnosti původních cen.

§ 378

Změna okruhu informovaných osob

Jestliže se změní okruh osob, které mají být podle této vyhlášky informovány, držitel poštovní licence dodatečně informuje osoby, které do tohoto okruhu nově patří, jen v případě, že změna okruhu je důsledkem jeho rozhodnutí.

§ 379

Překážky bránící plnění požadavků

(1) Držitel poštovní licence nemusí dodržovat požadavky podle části třetí, jestliže tomu brání překážky na něm nezávislé, zejména

a) technické problémy, například porucha zařízení, výpadek v zásobování energií apod.,

b) překážky v důsledku přírodních událostí, například nesjízdnost komunikace v důsledku povětrnostních jevů, povodeň apod.,

c) nedostatek potřebné součinnosti jiných osob, například ze strany pronajímatele budovy, v níž je umístěna poštovní provozovna, apod.,

d) důsledky situace podle § 34 odst. 2 písm. b) zákona o poštovních službách.

(2) Držitel poštovní licence dočasně nemusí dodržovat požadavky podle této vyhlášky, jestliže jejich plnění musí předcházet jiná nezbytná opatření, například nájem budovy nezbytné pro umístění poštovní provozovny, nezbytné stavební úpravy budovy, v níž bude umístěna poštovní provozovna, apod.

§ 380

Přechodná ustanovení

(1) Držitel poštovní licence poskytne informace podle § 352 odst. 4, § 361 odst. 5, § 375 odst. 7 a § 376 odst. 5 nejpozději do patnácti dnů od účinnosti této vyhlášky.

(2) Držitel poštovní licence nemusí poskytnout informace způsobem podle odstavce 1, pokud je poskytl v období dvou měsíců před účinností této vyhlášky.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 381

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.

2) § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Přesunout nahoru