Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 22/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 8/2000
Platnost od 21.02.2000
Účinnost od 01.04.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

22

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o lihu

Čl. III

Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění zákona č. 129/1999, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní:

"h) zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný jiným denaturačním prostředkem než uvedeným v písmenu g), stanoveným prováděcím právním předpisem,".

2. V § 2 odst. 1 písm. j) se slovo "normální" zrušuje.

3. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Lihovarem nebo zvláštním lihovarem jsou provozovny uvedené v odstavci 1 písm. l) a m), i pokud výrobu nezahájily nebo ji dočasně nebo trvale ukončily.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

4. V § 3 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: "a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení".

5. V § 4 odst. 4 se na konci doplňují tato slova: "a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k výrobnímu zařízení pěstitelské pálenice".

6. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Ministerstvo zemědělství může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

7. V § 4 odst. 3 se za první větu vkládá tato věta: "Pěstitelská pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně ze surovin dodaných pěstiteli.".

8. V § 5 odstavec 5 zní:

"(5) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících rafinaci a výrobní zařízení lihovarů provádějících samostatnou rafinaci musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být z rafinačního zařízení odváděny jinam než do chladiče a dále do měřidla, a musí být uzpůsobené k umístění závěr. Výrobní zařízení pro zušlechťování lihu musí být uspořádáno tak, aby na tomto zařízení bylo možno provádět pouze zušlechťování již vyrobeného a změřeného lihu.".

9. V § 6 odst. 1 se slova ", s výjimkou lihu syntetického technického," zrušují.

10. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Při samostatné rafinaci v lihovarech a zvláštních lihovarech zajišťuje finanční úřad úředními závěrami spojovací potrubí od chladiče k měřidlům a měřidla.".

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

11. V § 7 odst. 1 úvodní věta a písmeno a) znějí:

"(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící a upravující líh jsou povinny

a) měřit veškerý vyrobený a samostatně rafinovaný líh typově schválenými a ověřenými měřidly,6) které stanoví prováděcí právní předpis, a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,".

12. V § 8 odst. 1 se slova "druhou rektifikaci" nahrazují slovy "opakovanou rektifikaci".

13. V § 9 odst. 1 druhá věta zní: "Pověřený zaměstnanec finančního úřadu musí být vždy přítomen denaturaci.".

14. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) zvláštně denaturovaný

1. syntetický rafinovaný,

2. syntetický technický,

3. kvasný,".

15. § 12 zní:

"§ 12

Uvádění lihu do oběhu

(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f) a výrobky obsahující líh, osvobozené od daně podle zvláštního zákona,8) mohou být dovezeny, prodány, koupeny, odebrány na základě smlouvy o dílo nebo použity ke zpracování u výrobce lihu pouze na základě povolení Ministerstva financí. Toto povolení nelze převádět na jinou osobu.

(2) Povolení podle odstavce 1 se nevyžaduje pro líh vyskladněný od výrobce do státních hmotných rezerv9) a pro destiláty a polotovary použité k dalšímu zpracování u téhož výrobce.

(3) Povolení podle odstavce 1 u zvláštně denaturovaného lihu, který je denaturován lékařským benzinem a určen pro zdravotnická zařízení a lékárny, se vyžaduje jen v případech stanovených prováděcím právním předpisem.

(4) Žádost o povolení, kterou dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel podává prostřednictvím finančního úřadu, musí obsahovat

a) obchodní jméno, místo trvalého pobytu, místo podnikání a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba fyzická, nebo obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo, je-li žadatelem osoba právnická a neprovádí-li tyto osoby podnikatelskou činnost a nemají přiděleno daňové identifikační číslo, jméno a místo trvalého pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba, název, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba,

b) označení druhu lihu nebo označení výrobku obsahujícího líh, množství lihu v měřicích jednotkách a účel použití lihu nebo výrobku obsahujícího líh,

c) obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání prodávajícího nebo objednatele.

(5) Dovozce, kupující, zhotovitel nebo zpracovatel musí k žádosti přiložit ověřenou kopii živnostenského listu, pokud mu byl vydán, ověřenou kopii zakladatelské listiny, uzavřené společenské smlouvy či jiné listiny, osvědčující existenci právnické osoby, popřípadě ověřený opis výpisu z obchodního rejstříku, který není starší než 3 měsíce, pokud je zapsán v obchodním rejstříku.

(6) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.

(7) Právnické nebo fyzické osoby vyskladňující nebo přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a), b), c), písm. d) bodech 1 a 3 a písm. f), pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,12) jsou povinny zjišťovat množství lihu, evidovat vyskladněný a přejímaný líh a vystavovat dodací a přejímací list způsobem a za podmínek, které stanoví prováděcí právní předpis.

16. V § 13 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) používat líh syntetický, líh sulfitový nebo líh kvasný surový k výrobě lihovin nebo potravin a léčiv obsahujících líh a uvádět výrobky obsahující uvedené druhy lihu do oběhu,".

17. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Výrobu průtahových destilátů a výrobu lihových macerátů, digerátů, perkolátů a trestí na destilačním zařízení lze provádět pouze na základě povolení Ministerstva financí, které v povolení zároveň určí způsob zajištění destilačního zařízení a případně způsob zjišťování množství lihu v těchto výrobcích.".

18. V § 15 odst. 1 písm. b) se slova "písm. a) bodu 3 a" zrušují.

19. V § 16 odst. 2 se za slova "Ministerstvu zemědělství" vkládají slova "a místně příslušnému finančnímu úřadu".

20. V § 17 odst. 1 písm. c) se slova "nebo § 8" nahrazují slovy ", 8 nebo § 13 odst. 4".

21. V § 17 odst. 1 písm. e) se za slova "§ 7 odst. 1 písm. a) a b)" vkládají slova "nebo § 13 odst. 1 písm. a) a b)".

22. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f) uvedené v § 13 odst. 1 písm. c) a d), pokutu až do výše 10 000 000 Kč.".

23. V § 17 odstavec 2 zní:

"(2) Česká zemědělská a potravinářská inspekce14) (dále jen "inspekce") uloží právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnosti uvedené v § 13 odst. 2, pokutu až do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním právním předpisem a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku.".

24. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20

Vztah ke správnímu řádu a k zákonu o správě daní a poplatků

(1) Na rozhodování Ministerstva zemědělství podle § 15 odst. 3 se vztahuje správní řád.16)

(2) Na úkony a rozhodování územních finančních orgánů a Ministerstva financí podle tohoto zákona se vztahuje zákon o správě daní a poplatků.15)".

25. V § 21 odst. 2 písm. a) se za slovem "lihovaru" vkládají slova "a zvláštního lihovaru".

26. V § 21 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) postup při prodeji nebo dovozu zvláštně denaturovaného lihu denaturovaného lékařským benzinem a určeného pro zdravotnická zařízení a lékárny.".


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přesunout nahoru