Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 219/2000 Sb.Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Částka 65/2000
Platnost od 21.07.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
28 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 219/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Novela stanovuje v rámci základních povinností při hospodaření s majetkem České republiky povinnost spravovat majetek s péčí řádného hospodáře.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 118/2020 Sb. s účinností od 01.04.2020
Návrh zákona o prekurzorech výbušnin a o změně některých zákonů

Návrh nového zákona o prekurzorech výbušnin adaptuje do českého právního řádu Nařízení EU 2019/1148.

Poslední změna: 13.03.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon stanovuje postup orgánů České republiky, dojde-li ke vstupu kulturních statků ze třetích zemí na celní území Evropské unie v rozporu s právními předpisy těchto zemí. Jedná se o první část adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady o vstupu a dovozu kulturních statků.

Poslední změna: 10.03.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem

Cílem návrhu zákona je umožnit organizační složce státu, aby v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci mohla uplatnit nárok na regresní úhradu způsobené škody vůči jejímu zaměstnanci nebo jiné osobě, která ji tuto škodu způsobila

Návrh neprošel 21.01.2020 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 08.10.2019 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o veřejných dražbách a zákon o státním podniku

Novela posiluje postavení územních samosprávných celků při nabývání nemovitosti od státu za účelem plnění jim svěřených úkolů v oblasti infrastruktury, školství, sociálních věcí, občanské vybavenosti a dalších v jejich území.

Poslední změna: 30.07.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.

Poslední změna: 18.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon upravuje postup při nakládání s trvale nepotřebným majetkem.

Poslední změna: 24.06.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

Vyhláška má za cíl vytvořit jednotnou platformu pro nabízení majetku státu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.02.2019 pod číslem 54/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019
Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Cílem návrhu zákona je zabránit obchodování s náhrobky zemřelých osob za účelem jejich použití k jinému účelu než pro který slouží.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a některé další zákony

Stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 104/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 65/2017 Sb. s účinností od 31.05.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Hlavním cílem novely je uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí EP a Rady 2014/42/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 55/2017 Sb. s účinností od 18.03.2017
Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

Navržené nařízení vlády upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov, termíny pro jejich poskytování a rovněž rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizačních složek státu a státních organizací.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.02.2017 pod číslem 41/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Navrhovaná úprava vychází primárně z návrhu nového atomového zákona a přizpůsobuje výše uvedené související zákony nové právní úpravě v něm obsažené. Novela má technický charakter.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.08.2016 pod číslem 264/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony

Novela zjednodušuje procesy při správě základních registrů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.06.2016 pod číslem 192/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb. a zákon č. 229/1991 Sb.

Cílem návrhu zákona je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu. Navrhuje se zavedení nové kompetence Státního pozemkového úřadu jako správce rezervy státní zemědělské půdy, který je oprávněn s těmito pozemky nakládat v rámci vytváření a udržitelnosti rezervy státní zemědělské půdy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.06.2016 pod číslem 185/2016 Sb. s účinností od 01.08.2016
Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)

Zákon nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu. Dochází také k částečné implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Návrh neprošel 04.05.2016 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Předkládaný návrh mění text některých ustanovení tak, aby jejich znění bylo již v souladu s novou úpravou v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.04.2016 pod číslem 135/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Novela zakotvuje, že kandidáti na obsazení míst v dozorčích a statutárních orgánech státních podniků a státem ovládaných společností budou výběrovou komisí vybíráni z více uchazečů, kteří musí splňovat určitá kvalifikační kritéria.

Návrh neprošel 16.03.2016 (Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu zamítnut)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a některé další zákony

Novela zrychluje proces nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem státu a zefektivnění využívání těch nemovitostí, které organizačním složkám státu a státním organizacím k plnění jejich úkolů slouží.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.02.2016 pod číslem 51/2016 Sb. s účinností od 01.03.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

Nový statusový zákon Hasičského záchranného sboru České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2015 pod číslem 320/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, a další související zákony

Cílem návrhu je zefektivnit správu zajištěného majetku a snížit její finanční náročnost, zlepšit postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení a rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osobě, proti níž se vede trestní řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 86/2015 Sb. s účinností od 01.06.2015