Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 219/2000 Sb.Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Částka 65/2000
Platnost od 21.07.2000
Účinnost od 01.01.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a další související zákony

Novela zákona o soudech a soudcích zavádí jednotný a transparentní systém výběru soudců, soudních funkcionářů, stejně jako podrobnější úpravu vedlejší činnosti soudců a revizi institutu přísedících v pracovněprávních a trestněprávních řízeních. Součástí novely jsou také úpravy v souvislosti se zařazením soudců do soudních oddělení a automatickým generátorem přidělování věcí.

Poslední změna: 08.10.2019 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a některé další zákony

Adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1805 ze dne 14. listopadu 2018 o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a příkazů ke konfiskaci.

Poslední změna: 18.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, zákon o veřejných dražbách a zákon o státním podniku

Novela posiluje postavení územních samosprávných celků při nabývání nemovitosti od státu za účelem plnění jim svěřených úkolů v oblasti infrastruktury, školství, sociálních věcí, občanské vybavenosti a dalších v jejich území.

Poslední změna: 16.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon upravuje postup při nakládání s trvale nepotřebným majetkem.

Poslední změna: 11.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 04.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Novela stanovuje v rámci základních povinností při hospodaření s majetkem České republiky povinnost spravovat majetek s péčí řádného hospodáře.

Poslední změna: 06.03.2019 (Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích a zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem

Cílem návrhu zákona je umožnit organizační složce státu, aby v rámci odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci mohla uplatnit nárok na regresní úhradu způsobené škody vůči jejímu zaměstnanci nebo jiné osobě, která ji tuto škodu způsobila

Poslední změna: 05.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

Vyhláška má za cíl vytvořit jednotnou platformu pro nabízení majetku státu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.02.2019 pod číslem 54/2019 Sb. s účinností od 01.06.2019

Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Cílem návrhu zákona je zabránit obchodování s náhrobky zemřelých osob za účelem jejich použití k jinému účelu než pro který slouží.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a některé další zákony

Stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.04.2017 pod číslem 104/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.03.2017 pod číslem 65/2017 Sb. s účinností od 31.05.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a další související zákony

Hlavním cílem novely je uvést českou právní úpravu do souladu se směrnicí EP a Rady 2014/42/EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.03.2017 pod číslem 55/2017 Sb. s účinností od 18.03.2017

Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

Navržené nařízení vlády upravuje strukturu a rozsah údajů vedených v centrálním registru administrativních budov, termíny pro jejich poskytování a rovněž rozsah a podmínky jejich sdílení pro potřeby organizačních složek státu a státních organizací.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.02.2017 pod číslem 41/2017 Sb. s účinností od 01.04.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Navrhovaná úprava vychází primárně z návrhu nového atomového zákona a přizpůsobuje výše uvedené související zákony nové právní úpravě v něm obsažené. Novela má technický charakter.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.08.2016 pod číslem 264/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony

Novela zjednodušuje procesy při správě základních registrů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.06.2016 pod číslem 192/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb. a zákon č. 229/1991 Sb.

Cílem návrhu zákona je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu. Navrhuje se zavedení nové kompetence Státního pozemkového úřadu jako správce rezervy státní zemědělské půdy, který je oprávněn s těmito pozemky nakládat v rámci vytváření a udržitelnosti rezervy státní zemědělské půdy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.06.2016 pod číslem 185/2016 Sb. s účinností od 01.08.2016

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)

Zákon nahradí platný zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který lze pokládat za zastřešující právní úpravu v protidrogové oblasti. Přestože byl zákon č. 379/2005 Sb. od nabytí účinnosti několikrát novelizován, stále zůstává potřeba provést řadu změn a zkvalitnit stávající právní úpravu. Dochází také k částečné implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Návrh neprošel 04.05.2016 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Předkládaný návrh mění text některých ustanovení tak, aby jejich znění bylo již v souladu s novou úpravou v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.04.2016 pod číslem 135/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a některé další zákony

Novela zrychluje proces nakládání s nepotřebným nemovitým majetkem státu a zefektivnění využívání těch nemovitostí, které organizačním složkám státu a státním organizacím k plnění jejich úkolů slouží.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 08.02.2016 pod číslem 51/2016 Sb. s účinností od 01.03.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Materiál obsahuje návrh nového zákona a doprovodného změnového zákona, jejichž cílem je nastavit komplexní rámec pro předcházení a řešení krizí finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 375/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Hlavní princip navrhované právní úpravy spočívá v tom, že kandidáti na obsazení míst v dozorčích a statutárních orgánech státních podniků a státem ovládaných společností budou výběrovou komisí vybíráni z více uchazečů, kteří musí splňovat určitá kvalifikační kritéria.

Poslední změna: 10.12.2015 (Proběhlo projednání v Senátu, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

Nový statusový zákon Hasičského záchranného sboru České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.12.2015 pod číslem 320/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, a další související zákony

Cílem návrhu je zefektivnit správu zajištěného majetku a snížit její finanční náročnost, zlepšit postavení obětí trestné činnosti při zajišťování jejich majetkoprávních nároků v trestním řízení a rozšířit možnosti efektivního zajištění a odčerpání majetku osobě, proti níž se vede trestní řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.04.2015 pod číslem 86/2015 Sb. s účinností od 01.06.2015