Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Částka 65/2000
Platnost od 21.07.2000
Účinnost od 01.01.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině.

Poslední změna: 26.09.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh nařízení vlády ze dne ... 2019 o ocenění udělovaném předsedou vlády

Orgán moci výkonné, kterým je i předseda vlády, může udělovat ocenění, pokud stanoví vláda nařízením druhy ocenění, podmínky, za kterých jsou udělována, a orgány, které je udělují. Předseda vlády České republiky se rozhodl počínaje letošním rokem každoročně udělovat cenu „Odpovědný zahraniční investor v České republice“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.09.2019 pod číslem 236/2019 Sb. s účinností od 18.09.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Novela reaguje na aktuální změnu v akcionářské struktuře exportní pojišťovny a exportní banky.

Poslední změna: 25.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech

Cílem návrhu je zakotvení výsledků aplikační praxe, které se vztahují k zákonu o rozpočtových pravidlech státu jako obecnému předpisu, který upravuje tvorbu, funkci a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu.

Poslední změna: 21.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh novely vyhlášky o rozpočtové skladbě

Novela zavádí nové třídění rozpočtových položek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2018 pod číslem 329/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí

Nařízení vlády upravuje stávající a zároveň nově navrhované resortní ocenění Ministerstva zahraničních věcí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 290/2018 Sb. s účinností od 15.12.2018

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění rozpočtová pravidla, a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Novela má za cíl zabránit čerpání dotací právnickým osobám, u kterých nebude prokázán jejich skutečný majitel.

Poslední změna: 03.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Novelou se napravují legislativně-technická nedopatření vzniklá v roce 2017 při schvalování novel všech základních předpisů z oblasti sociálního pojištění a zákona o státní sociální podpoře včetně několika zjištěných legislativních nedůsledností v původních návrzích zákonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2018 pod číslem 92/2018 Sb. s účinností od 31.05.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Novelou se napravují legislativně-technická nedopatření vzniklá v roce 2017 při schvalování novel všech základních předpisů z oblasti sociálního pojištění a zákona o státní sociální podpoře včetně několika zjištěných legislativních nedůsledností v původních návrzích zákonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2018 pod číslem 92/2018 Sb. s účinností od 31.05.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Novela zaktovuje zavedení povinnosti státních fondů využívat rozpočtový systém pro přípravu a realizaci rozpočtu a dále zavedení povinnosti organizačních složek státu vázat prostředky státního rozpočtu na platy nebo služební platy.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.11.2017 pod číslem 367/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o státním zastupitelství

V návaznosti na nový zákon o státním zastupitelství je předkládán i doprovodný zákon upravující zejména navazující právní vztahy spojené s novými právními instituty obsaženými v zákoně o státním zastupitelství. Jedná se o změny převážně legislativně technického charakteru.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)

Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Nařízení vlády upravuje na základě zmocnění obsaženého v rozpočtových pravidlech ocenění, která budou udělována Ministerstvem vnitra.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.08.2017 pod číslem 271/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a další související zákony

Účelem návrhu zákona je odstranit dosavadní neomezené zvyšování důchodového věku a důchodový věk stanovit v maximální hranici 65 nebo 67 let.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.07.2017 pod číslem 203/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

Nařízení vlády upravuje resortní ocenění Ministerstva zahraničních věcí udělovaném za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.05.2017 pod číslem 157/2017 Sb. s účinností od 01.06.2017

Návrh zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových sankcí uložených v trestním řízení a o změně dalších souvisejících zákonů (zákon o využití peněžních prostředků z majetkových sankcí)

Cílem návrhu zákona je zlepšit postavení poškozených při uspokojení jejich majetkových nároků a umožnit využití majetku, který byl odčerpán na základě majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 59/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017

Návrh nařízení vlády o rezortním ocenění za přínos v oblastech působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, udělovaném Ministerstvem průmyslu a obchodu

Nařízením vlády se zřizuje rezortního ocenění udělovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.10.2016 pod číslem 352/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016

Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

Komplexní dokončení zmírnění nežádoucích sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem dopadů všem zaměstnancům právnických osob těžících uhlí nebo uran hlubinným způsobem. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 26.10.2016 pod číslem 342/2016 Sb. s účinností od 01.12.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona

Navrhovaná úprava vychází primárně z návrhu nového atomového zákona a přizpůsobuje výše uvedené související zákony nové právní úpravě v něm obsažené. Novela má technický charakter.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 10.08.2016 pod číslem 264/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Novela zaktovuje zavedení povinnosti státních fondů využívat rozpočtový systém pro přípravu a realizaci rozpočtu a dále zavedení povinnosti organizačních složek státu vázat prostředky státního rozpočtu na platy nebo služební platy.

Poslední změna: 23.06.2016 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony

Novela zjednodušuje procesy při správě základních registrů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.06.2016 pod číslem 192/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017

Návrh nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů, souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti těžebních uhelných společností

Stanovení konkrétních pravidel pro poskytování příspěvku zaměstnancům (občanům České republiky) taxativně vymezených těžebních organizací, jejichž pracovní poměr k těmto subjektům skončí v blízkém období v přímém důsledku restrukturalizace a útlumu jejich činnosti

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 27.05.2016 pod číslem 167/2016 Sb. s účinností od 01.06.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek

Předkládaný návrh mění text některých ustanovení tak, aby jejich znění bylo již v souladu s novou úpravou v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 29.04.2016 pod číslem 135/2016 Sb. s účinností od 01.10.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Hlavním cílem novely je rozšířit výčet subjektů státní pokladny. Současně je navržena úprava přijímání úvěru Ministerstvem financí za Českou republiku od mezinárodních finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.04.2016 pod číslem 128/2016 Sb. s účinností od 10.05.2016

Návrh vyhlášky, která stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (o finančním vypořádání)

Nová vyhláška nahradí stávající vyhlášku č. 52/2008 Sb. Jejím cílem je poskytnout účinný a komplexní prováděcí předpis pro relevantní zpracování finančního vypořádání vztahů jednotlivých subjektů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 23.12.2015 pod číslem 367/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a některé další zákony

Cílem novely zákona je umožnit zapojení prostředků tzv. malé privatizace do státního rozpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 21.12.2015 pod číslem 357/2015 Sb. s účinností od 21.12.2015

Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky

Nový statusový zákon Hasičského záchranného sboru České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 07.12.2015 pod číslem 320/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Poslední změna: 23.02.2015 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury

Novela doplní okruh ocenění o možnost ohodnotit osoby za podporu české kultury a rozvoj kulturních, etických a duchovních hodnot ve společnosti a formulačně upřesní kategorie v rámci ceny za nejkrásnější českou knihu roku.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2015 pod číslem 26/2015 Sb. s účinností od 10.02.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Současná právní úprava má velké nedostatky, které nelze odstranit jinak a zároveň požadavky ze strany Evropské unie nelze promítnout jinak než navrhovanou novelizací rozpočtových pravidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2015 pod číslem 25/2015 Sb. s účinností od 20.02.2015