Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 199/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti

Částka 62/2000
Platnost od 19.07.2000
Účinnost od 19.07.2000
Zrušeno k 01.05.2005 (127/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

199

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 30. června 2000

o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 109 odst. 2 a k provedení § 17 odst. 4 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů:


§ 1

Způsob prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti

(1) Finanční způsobilost k vykonávání telekomunikační činnosti, pro kterou je potřebná telekomunikační licence,1) prokazuje žadatel o vydání telekomunikační licence těmito doklady opatřenými podpisem svého statutárního orgánu:

a) přehled o stavu obchodního majetku v členění podle jednotlivých druhů aktiv k poslednímu dni kalendářního měsíce, který předchází poslednímu dokončenému kalendářnímu měsíci přede dnem podání žádosti,

b) doklady o výši všech dostupných finančních prostředků včetně dokladů o stavu bankovních účtů, poskytnutých úvěrů k poslednímu dni kalendářního měsíce, který předchází poslednímu dokončenému kalendářnímu měsíci přede dnem podání žádosti, bankovních záruk a rozvrh splátek poskytnutých úvěrů,

c) přehled o stavu provozního kapitálu, a to v členění podle stavů krátkodobých pohledávek, zásob a krátkodobých závazků k poslednímu dni kalendářního měsíce, který předchází poslednímu dokončenému kalendářnímu měsíci přede dnem podání žádosti,

d) podnikatelský plán zpracovaný v členění podle jednotlivých roků na období prvních pěti let provozování veřejné telekomunikační sítě nebo poskytování veřejné telekomunikační služby nebo propojování telekomunikačních sítí v rozsahu a struktuře uvedené v příloze k této vyhlášce,

e) čestné prohlášení o tom, že stát neeviduje u žadatele o telekomunikační licenci pohledávky na daních, clu a poplatcích, pokutách, pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a čestné prohlášení o tom, že na žadatelův majetek nebyl prohlášen konkurz, není povoleno vyrovnání, popřípadě nevstoupil do likvidace,

f) účetní závěrka, tj. účetní výkazy Rozvaha Úč POD 1 - 01 a Výsledovka Úč POD 2 - 01 a statistické výkazy FET 1 - 02 za předcházející rok, popřípadě poslední účetní závěrka ověřená auditorem, včetně její přílohy v úplném rozsahu v případě, že žadatel o telekomunikační licenci v předcházejícím ročním účetním období vykonával podnikatelskou činnost.

(2) Finanční údaje uvedené v podnikatelském plánu podle odstavce 1 písm. d) se uvádějí v české měně.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Schling v. r.


Příloha k vyhlášce č. 199/2000 Sb.

Rozsah a struktura podnikatelského plánu v jednotlivých letech na období prvních pěti let

Tržby a výnosy

1. Předpokládané vlastní tržby a výnosy za podnikatelský subjekt celkem

V tom:

1.1. Předpokládané tržby a výnosy z pronájmu a propojení veřejné telekomunikační sítě nebo její části1) celkem

V tom:

1.1.1. Předpokládané tržby a výnosy z pronájmu veřejné telekomunikační sítě nebo její části

1.1.2. Předpokládané tržby a výnosy za propojení pronajatých veřejných telekomunikačních sítí nebo jejich částí

1.2. Předpokládané tržby a výnosy za veřejné telekomunikační služby a/nebo propojení telekomunikačních sítí celkem

V tom:

1.2.1. Předpokládané tržby a výnosy včlenění podle veřejných telekomunikačních služeb

Z toho:

1.2.1.1. Univerzální služba nebo

1.2.1.2. Veřejná telefonní služba

1.2.2. Předpokládané tržby a výnosy za propojení telekomunikačních sítí

1.3. Předpokládané tržby a výnosy z ostatních telekomunikačních a netelekomunikačních činností celkem včetně komentáře a specifikace o jaké činnosti se jedná

Náklady

2. Předpokládané náklady za podnikatelský subjekt celkem

V tom:

2.1. Předpokládané náklady na pronajatou veřejnou telekomunikační síť nebo její pronajaté části1) celkem a náklady na propojení

V tom:

2.1.1. Předpokládané náklady na pronajatou veřejnou telekomunikační síť nebo její pronajaté části

2.1.2. Předpokládané náklady na propojení pronajatých veřejných telekomunikačních sítí nebo jejich částí

2.2. Předpokládané náklady na veřejné telekomunikační služby a propojení telekomunikačních sítí celkem

V tom:

2.2.1. Předpokládané náklady včlenění podle veřejných telekomunikačních služeb

Z toho:

2.2.1.1. Univerzální služba nebo

2.2.1.2. Veřejná telefonní služba

2.2.2. Předpokládané náklady na propojení telekomunikačních sítí

2.3. Předpokládané náklady na ostatní činností celkem včetně komentáře a specifikace o jaké činnosti se jedná

Předpokládané náklady za podnikatelský subjekt celkem podle odstavců 2.1. a 2.2. na veřejnou telekomunikační síť, na propojení a na veřejné telekomunikační služby budou dále členěny podle jednotlivých druhů nákladů, to znamená na výrobní spotřebu, mzdové náklady, náklady na sociální a zdravotní pojištění, ostatní osobní náklady, daně a poplatky, odpisy hmotného investičního majetku a nehmotného investičního majetku, ostatní provozní náklady, nákladové úroky, ostatní finanční náklady. Předpokládané náklady na netelekomunikační činnosti se uvedou jednou částkou.

Předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním

3. Předpokládaný hospodářský výsledek před zdaněním za podnikatelský subjekt celkem

Předpokládané finanční potřeby na pořízení stálých aktiv v daném roce

4. Předpokládané finanční potřeby na pořízení stálých aktiv za podnikatelský subjekt celkem

4.1. Na hmotný investiční majetek celkem

Z toho:

4.1.1. Na telekomunikační zařízení celkem

Z toho:

4.1.1.1. Pro veřejnou telekomunikační službu

Z toho:

4.1.1.1.2. Veřejná telefonní služba

4.1.1.2. Pro propojení telekomunikačních sítí

4.2. Na nehmotný investiční majetek celkem

Z toho:

4.2.1. Pro veřejnou telekomunikační službu

Z toho:

4.2.1.2. Veřejná telefonní služba

4.2.3. Pro propojení telekomunikačních sítí

4.3. Na finanční investice celkem

4.4. Na předpokládané ostatní finanční potřeby včlenění podle jednotlivých druhů potřeb, např. splátky úvěrů a půjček, kapitalizované úroky

Předpokládané zdroje finančních prostředků

5. Předpokládané zdroje finanční prostředků za podnikatelský subjekt celkem

V tom:

5.1. Odpisy

5.2. Hospodářský výsledek po zdanění

5.3. Úvěry, půjčky, výpomoci

5.4. Ostatní zdroje

Aktiva celkem - stav ke dni 31.12. běžného roku

6. Aktiva celkem - stav k 31.12. běžného roku za podnikatelský subjekt celkem

V tom:

6.1. Pohledávky za upsané jmění

6.2. Stálá aktiva

6.3. Oběžná aktiva

6.4. Ostatní aktiva

Pasiva celkem - stav k 31.12. běžného roku

7. Pasiva celkem - stav k 31.12. běžného roku za podnikatelský subjekt celkem

V tom:

7.1. Vlastní jmění podnikatelského subjektu celkem

V tom:

7.1.1. Základní jmění

7.1.2. Kapitálové fondy

7.1.3. Ostatní fondy celkem

7.1.4. Hospodářský výsledek minulých let

7.1.5. Hospodářský výsledek běžného účetního období

7.2. Cizí zdroje Z toho:

7.2.1. Rezervy

7.2.2. Závazky dlouhodobé

7.2.3. Závazky krátkodobé

7.2.4. Bankovní úvěry a výpomoci

Z toho:

7.2.4.1. Bankovní úvěry dlouhodobé

7.2.5. Běžné bankovní úvěry

7.3. Ostatní pasiva

Přehled o peněžních tocích k 31.12. běžného roku

8. Přehled o peněžních tocích k 31.12. běžného roku za podnikatelský subjekt celkem

Vstupní údaje použité při propočtech finančních objemů uvedených v podnikatelském plánu

9. Součástí podnikatelského plánu jsou všechny ekonomické vstupní údaje i předpokládané mimoekonomické vlivy, zejména:

9.1. Předpokládané jednotlivé ceny bez DPH (tarify)

9.2. Předpokládané ceny za propojení sítí

9.3. Předpokládaný počet (stav k 31.12. každého roku a přírůstek) uživatelů služeb

9.4. Předpokládaný průměrný přepočtený počet pracovníků

9.5. Předpokládané objemy provozu, např. v minutách, impulsech apod.

9.6. Ostatní údaje nezbytné k posouzení reálnosti podnikatelského plánu (např. počet propojovacích bodů, předpokládaný index inflace, daň z příjmu, průměrné investiční náklady na zřízení 1 hlavní telefonní stanice, předpokládaný počet tarifních impulsů nebo minut na 1 hlavní telefonní stanici atd.)

9.7. Předpokládané nové služby, rozepsat zejména v návaznosti na ukazatele, do jejichž očekávaných hodnot již byly promítnuty.

Poznámky pod čarou

1) § 14 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

1) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 151 / 2000 Sb.

Přesunout nahoru