Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 196/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence

Částka 62/2000
Platnost od 19.07.2000
Účinnost od 19.07.2000
Zrušeno k 01.05.2005 (127/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

196

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 30. června 2000,

kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 109 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 29 odst. 3 zákona:


§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) telefonní stanicí - soubor technických, provozních a organizačních prostředků umožňujících v návaznosti na telekomunikační síť využívat telefonní službu,

b) účastnickou přípojkou - okruh, umožňující vytvoření hovorové cesty, spojující účastnické zařízení s přípojným bodem telefonní ústředny,

c) ztrátou integrity služby - jev, při kterém během spojení dojde k mimořádnému zhoršení jakosti přenosu,

d) obdobím silného provozu - období, ve kterém je provoz srovnatelný s provozem v hlavní provozní hodině,

e) veřejným telefonním automatem - kartový nebo mincový telefonní automat provozovaný poskytovatelem služby, který je přístupný 24 hodin denně,

f) mobilním účastnickým přístrojem - zařízení, které je prostřednictvím základnových stanic mobilní telekomunikační sítě schopné komunikace za pohybu.

§ 2

Ukazatele a charakteristiky kvality služeb

Ukazatele a charakteristiky kvality služeb jsou:

a) doba potřebná pro zřízení telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě je doba od prokazatelného objednání této služby zákazníkem do okamžiku připojení účastnického telefonního přístroje ke koncovému bodu sítě a jeho zprovoznění nebo do okamžiku ověření funkčnosti koncového bodu sítě a jeho zprovoznění v případě, že účastnický přístroj je v majetku poskytovatele (tato doba platí i pro dobu nutnou pro překládku již existující telefonní stanice a vykazuje se ve dnech),

b) četnost poruch na účastnickou přípojku je poměr počtu platných poruchových hlášení, podaných účastníky o přerušení této služby nebo ztrátě integrity této služby, k průměrnému počtu účastnických přípojek v hodnoceném časovém období (neuvažují se poruchy koncových zařízení připojených ke koncovému bodu telekomunikační sítě a poruchy vztahující se k vlastnostem telekomunikační sítě, která není provozována poskytovatelem služby),

c) doba odstranění poruchového stavu je doba od okamžiku nahlášení poruchového stavu účastníkem poskytovateli této služby do okamžiku, kdy tato služba byla vrácena do předepsaného provozního stavu [uvažují se pouze poruchové stavy definované podle písmene b)],

d) míra neúspěšnosti sestavení spojení ve veřejné pevné telekomunikační síti je poměr neúspěšných pokusů o sestavení spojení k celkovému počtu pokusů o spojení v období silného provozu vyjádřený v procentech a neúspěšný pokus o sestavení spojení je pokus o volání na platné telefonní číslo, správně volené, na kterém volající neobdrží do 30 sekund od okamžiku ukončení volby poslední číslice kontrolní vyzváněcí tón, popř. signál oznamující, že volaný účastník právě hovoří, nebo jiný signál oznamující úspěšné sestavení spojení,

e) doba potřebná pro sestavení spojení je doba od ukončení volby poslední číslice volaného čísla volajícím účastníkem do příjmu kontrolního vyzváněcího tónu, popř. signálu oznamujícího, že volaný účastník právě hovoří, nebo jiného signálu oznamujícího úspěšné sestavení spojení,

f) reklamace správnosti vyúčtování je podíl počtu reklamací k celkovému počtu všech vystavených vyúčtování vyjádřený v procentech,

g) doba přihlášení obsluhy pracoviště poskytujícího služby na ohlašovně meziměstského a mezinárodního provozu nebo na pracovišti podávajícím informace o telefonních číslech je doba od okamžiku vyslání poslední číslice čísla této služby až do okamžiku, kdy obsluha (fyzická osoba) se přihlásí volajícímu uživateli, aby poskytla požadovanou službu,

h) míra pohotovosti veřejných telefonních automatů kartových a mincových je podíl počtu instalovaných veřejných telefonních automatů v provozuschopném stavu k celkovému počtu instalovaných veřejných telefonních automatů vyjádřený v procentech,

i) doba potřebná pro zřízení telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě je doba od prokazatelného objednání služby zákazníkem do předání zprovozněného mobilního účastnického přístroje nebo do aktivování účastnické identifikační karty zákazníkovi,

j) míra neúspěšnosti sestavení spojení ve veřejné mobilní telekomunikační síti je podíl neúspěšných pokusů o spojení k celkovému počtu pokusů o spojení z mobilního koncového zařízení v mobilní telekomunikační síti v období silného provozu vyjádřený v procentech v libovolném místě území, kde je telekomunikační služba touto sítí poskytována,

k) míra předčasného ukončení spojení nebo ztráta integrity služby ve veřejné mobilní telekomunikační síti je podíl počtu předčasně ukončených spojení nebo spojení s výskytem mimořádného zhoršení jakosti přenosu k celkovému počtu zkušebních spojení trvajících 5 minut v období silného provozu vyjádřený v procentech v libovolném místě území, kde je telekomunikační služba prostřednictvím této sítě poskytována.

§ 3

Stanovené parametry

Parametry kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby jsou stanoveny

a) v příloze č. 1 pro pevnou telekomunikační síť,

b) v příloze č. 2 pro mobilní telekomunikační síť.

§ 4

Vyhodnocování ukazatelů

(1) Poskytovatel univerzální služby provádí zjišťování dosahovaných parametrů ukazatelů a jejich vyhodnocování1) na podkladě pravidelného měsíčního sledování v rámci

a) příslušné územní jednotky CZ-NUTS na úrovni NUTS 32) pro služby poskytované prostřednictvím pevné telekomunikační sítě,

b) celého území, na kterém jsou služby poskytované prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě.

(2) Poskytovatel univerzální služby zahrnuje do vyhodnocení ukazatelů podle § 2 písm. a), b), c), f) a i) údaje o všech evidovaných událostech uskutečněných v hodnoceném období.

(3) Poskytovatel univerzální služby zahrnuje do vyhodnocení ukazatelů podle § 2 písm. d), e), g), h), j) a k) údaje získané statisticky významným výběrem dat. Počet sledování, zajišťující dostatečnou přesnost a věrohodnost výsledků, odpovídá požadavku metodiky schválené Českým telekomunikačním úřadem (dále jen "Úřad").

(4) V případě krizové situace3) poskytovatel univerzální služby předkládá Úřadu dosažené parametry ukazatelů se zdůvodněním jejich ovlivnění krizovou situací.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 34 odst. 2 písm. c) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

2) Opatření Českého statistického úřadu č. 13/1999 Sb., k zavedení klasifikace územních statistických jednotek.

3) § 87 odst. 1 zákona č. 151/2000 Sb.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 196/2000 Sb.

Stanovené parametry kvality univerzální služby v pevné telekomunikační síti

Ukazatel
podle
Míra a její jednotka Stanovený
parametr
pro r. 2001-2
Stanovený
parametr
pro r. 2003-5
§ 2 písm. a)Doba potřebná pro zřízení telefonní služby
- v 95 % případů
- v 99 % případů
Procento zřízení telefonní služby v době dohodnuté se
zákazníkem4)
≤ 40 dnů
pro rok 2001
≤ 20 dnů
pro rok 2002
≤ 55 dnů
pro rok 2001
≤ 35 dnů
pro rok 2002
100 %
≤ 10 dnů
≤ 15 dnů
100 %
§ 2 písm. b)Četnost poruch na 100 účastnických přípojek (ÚP) za rok ≤ 20 poruch
na 100 ÚP/rok
≤ 20 poruch
na 100 ÚP/rok
§ 2 písm. c)a) Průměrná doba odstranění poruchového stavu
b) Doba odstranění poruchového stavu v
- v 80 % případů
- v 95 % případů
≤ 24 hodin
≤ 36 hodin
≤ 48 hodin
≤ 16 hodin
≤ 24 hodin
≤ 36 hodin
§ 2 písm. d)Podíl neúspěšných pokusů o spojení k celkovému počtu
pokusů o spojení v období silného provozu5) vyjádřený v
procentech
a) při průběžném hodnocení reálného provozu v národním
telefonním styku
b) při průběžném hodnocení reálného provozu
v mezinárodním telefonním styku6)
≤ 4 %
≤ 8%
≤ 3 %
≤ 6%
§ 2 písm. e)Průměrná doba potřebná pro sestavení spojení
- v národním styku
- v mezinárodním styku6)
Doba potřebná pro sestavení 95 % spojení
- v národním styku
- v mezinárodním styku6)
≤ 15 s
≤ 15 s
≤ 23 s
≤ 23 s
≤ 10 s
≤ 10 s
≤ 18 s
≤ 18 s
§ 2 písm. f)Reklamace správnosti vyúčtování telekomunikačních
poplatků
≤ 0,5 % ≤ 0,5 %
§ 2 písm. g)Podíl počtu přihlášení obsluhy pracoviště do 20 s
k celkovému počtu volání na
a) ohlašovnách meziměstského a mezinárodního provozu
vyjádřený v procentech
b) na pracovištích podávajících informace vyjádřený
v procentech
průměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště
a) ohlašovnách meziměstského a mezinárodního provozu
b) na pracovištích podávajících informace
≥ 99 %
≥ 98 %
≤ 12 s
≤ 15 s
≥ 99 %
≥ 98 %
≤ 12 s
≤ 15 s
§ 2 písm. h)Míra pohotovosti veřejných telefonních automatů kartových a mincových ≥ 98,5 % ≥ 98,5 %

4) Doba dohodnutá nepřekračující však parametry stanovené pro dobu potřebnou pro zřízení telefonní služby.

5) Vykazuje se průběžné hodnocení reálného provozu v digitální síti.

6) Uvedené hodnoty pro mezinárodní styk jsou doporučené.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 196/2000 Sb.

Stanovené parametry kvality univerzální služby v mobilní telekomunikační síti

Ukazatel
podle
Míra a její jednotka Stanovený
parametr
pro r. 2001-2
Stanovený
parametr
pro r. 2003-5
§ 2 písm. f)Reklamace správnosti vyúčtování telekomunikačních
poplatků
≤ 0,5 % ≤ 0,5 %
§ 2 písm. g)Podíl počtu přihlášení obsluhy pracoviště do 20
s k celkovému počtu volání na
a) ohlašovnách meziměstského a mezinárodního
provozu vyjádřený v procentech
b) na pracovištích podávajících informace
vyjádřený v procentech
průměrná doba přihlášení obsluhy pracoviště
a) ohlašovnách meziměstského a mezinárodního
provozu
b) na pracovištích podávajících informace
≥ 99 %
≥ 98 %
≤ 12 s
≤ 15 s
≥ 99 %
≥ 98 %
≤ 12 s
≤ 15 s
§ 2 písm. i)Doba potřebná pro zřízení telefonní služby
prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě
- v 95 % případů
- v 99 % případů
Procento zřízení telefonní služby v době dohodnuté
se zákazníkem
≤ 3 dny
≤ 5 dnů
100 %
≤ 3 dny
≤ 5 dnů
100%
§ 2 písm. j)Podíl neúspěšných pokusů o spojení k celkovému
počtu pokusů o spojení v období silného provozu5)
vyjádřený v procentech
< 3% < 3%
§ 2 písm. k)Míra předčasného ukončení spojení nebo ztráta
integrity služby v mobilní telekomunikační síti
< 3% < 3%
Přesunout nahoru