Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 193/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004

Částka 61/2000
Platnost od 19.07.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

193

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. června 2000,

kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


§ 1

Účel inventarizace lesů

(1) Inventarizací lesů (dále jen "inventarizace") se získávají údaje o skutečném stavu a vývoji lesů v České republice (dále jen "údaje"), zejména z hlediska funkcí lesů jako významných obnovitelných přírodních zdrojů a důležité složky životního prostředí.

(2) Inventarizací podle tohoto nařízení zůstávají nedotčeny povinnosti inventarizace majetku a závazků stanovené zvláštním právním předpisem.1)

§ 2

Rozsah a způsob provedení inventarizace

(1) Inventarizací se provádí fyzické zjišťování údajů, uvedených v příloze k tomuto nařízení, a to na plochách v územích o základním rozměru 2 x 2 km, rozmístěných v pravidelné síti ve všech lesích na území České republiky. Každá plocha se skládá ze dvou vzájemně nesouvisejících částí kruhového tvaru o poloměru 12,62 m, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny 300 m.

(2) Údaje o každé ploše, zjištěné inventarizací, se zpracují podle jednotlivých souborů údajů, uvedených v příloze k tomuto nařízení, a vyhodnotí podle jednotlivých okresů, krajů, přírodních lesních oblastí a na úrovni České republiky. Součástí vyhodnocení zjištěných údajů je návrh na přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zlepšování skutečného stavu lesů.

§ 3

Organizace inventarizace

(1) Inventarizaci provede Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen "Ústav") v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2004.

(2) Ministerstvo zemědělství koordinuje provádění inventarizace a dohlíží na její průběh. Ústav provádí inventarizaci v součinnosti s Ministerstvem zemědělství.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 193/2000 Sb.

Inventarizační údaje

1. Šetření na inventarizační ploše

Identifikační číslo inventarizační plochy

Souřadnice středu inventarizační plochy

Souřadnice náhradního středu inventarizační plochy

Přístupnost a schůdnost inventarizační plochy

Nadmořská výška

Reliéf terénu na inventarizační ploše a v jejím okolí

Jména členů inventarizační skupiny

Datum měření

Druh vlastnictví lesa

Uživatelský vztah

Kraj

Přírodní lesní oblast

Kategorie lesa podle funkce

Soubor lesních typů

2. Popis stromu

Poloha stromu

Číslo stromu

Pozice stromu v mikroreliéfu

Označení dřeviny

Společenstevní postavení stromu

Příslušnost stromu k porostní vrstvě

Výskyt chůdovitých kořenů

Výskyt stojící souše

Výška rozdvojení hlavní osy kmene

Tvar koruny

Poškození způsobené těžbou a přibližováním dřeva

Poškození způsobené loupáním a ohryzem spárkatou zvěří

Poškození kmene hnilobou; výskyt dutin

Výskyt zlomu kmene

Ostatní škody na kmenech

Defoliace celé koruny smrku nebo borovice

Defoliace horní třetiny koruny smrku nebo borovice

Výskyt podvrcholové díry (u smrku a borovice)

Charakter a intenzita barevných změn asimilačních orgánů (u smrku a borovice)

Vitalita listnatých dřevin (u buku a dubu)

Kvalita kmene

Význam stromu z hlediska ochrany přírody

Příčina chybějícího nebo nově objeveného stromu na ploše

3. Měření stromu

Výčetní tloušťka stromu

Výška stromu

Výška nasazení živé koruny

Výška bezsuké části kmene

4. Šetření v rámci podplochy

Identifikační číslo podplochy

Rozloha podplochy

Kategorie pozemku

Expozice terénu

Sklon terénu

Hospodářský tvar lesa

Bohatost struktury porostu

Stav péče o porosty

Stupeň přirozenosti lesního porostu

Stanoviště cenné bioty

Sesuv půdy

Eroze způsobená vodou

Lavinové pole

Zatížení lesa antropogenní činností

Stanovení zápoje a věku pro jednotlivé porostní vrstvy

Celková pokryvnost mechů

Celková pokryvnost kapraďorostů

Celková pokryvnost travin

Celková pokryvnost bylin

Celková pokryvnost keříčkovitých bylin

Celková pokryvnost keřů

Pokryvnost jednotlivých druhů travin, bylin, mechů a kapraďorostů

Pokryvnost jednotlivých druhů keřů na podploše

Výskyt potravy pro spárkatou zvěř, opad plodů a listí

Přístupnost pro zvěř

Původ materiálu humusové vrstvy L (opad)

Mocnost nadložního humusu (vrstva F+H)

Humusová forma

Půdní typ

Hloubka prokořenění

Výskyt půdy hlubší než 30 cm

Výskyt epifytických lišejníků

5. Obnova na podploše

Přítomnost obnovy

Původ obnovy

Opatření na podporu vzniku přirozené obnovy

Rozmístění sazenic v kultuře nebo v nárostu

Forma smíšení dřevin v kultuře

Faktory ovlivňující negativně obnovu

Dřevina

Výškové třídy obnovy

Počet jedinců obnovy ve výškových třídách

Věk dřeviny v obnově

Ochranná opatření v obnově

Poškození obnovy okusem a vytloukáním

Poškození obnovy loupáním či ohryzem spárkatou zvěří

6. Ležící odumřelé dřevo

Výskyt větví a těžebních zbytků s tloušťkou do 7 cm

Výskyt těžebních zbytků, vývratů a ulomených kmenů tlustších než 7 cm

7. Pařezy

Tloušťka pařezu

Výška pařezu

Stupeň rozkladu dřeva pařezu

8. Inventarizace lesních cest

Nadmořská výška lesní cesty

Význam lesní cesty

Kategorie lesní cesty

Šířka koruny vozovky

Druh povrchu vozovky

Výskyt travního porostu na vozovce

Spád cesty

Stav náspů

Sesuvy a eroze na náspech cesty

Stav odvodnění lesní cesty

9. Inventarizace potoků

Šířka vodní hladiny potoku

Stálost průtoku vody v potoku

Spád toku

Výskyt technických opatření pro hrazení bystřin

10. Inventarizace odvodňovacích zařízení

Šířka vodní hladiny v odvodňovacím zařízení

Stálost průtoku vody v odvodňovacím zařízení

11. Význačné body v terénu

Druh bodu

12. Inventarizace okrajů lesa

Hustota okraje lesa

Dřeviny na okraji lesa

Typ okraje lesa

Výskyt a struktura pásu keřů na okraji lesa

Poznámky pod čarou

1) § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru