Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 192/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky

Částka 60/2000
Platnost od 07.07.2000
Účinnost od 06.08.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 27. června 2000,

kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 3 písm. b) se zřetelem na § 28 odst. 1 a § 37 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen "zákon"):


§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy

(1) Vyhlašuje se národní přírodní rezervace Čerchovské hvozdy (dále jen "národní přírodní rezervace") v Českém lese.

(2) Předmětem ochrany jsou zbytky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů horských a podhorských smíšených bučin s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin typických pro oblast Českého lesa.

§ 2

Vymezení národní přírodní rezervace

(1) Národní přírodní rezervace se rozkládá v okrese Domažlice, a to v katastrálním území Česká Kubice na pozemku parcelní č. 357/41, v katastrálním území Dolní Folmava na pozemku parcelní č. 375/20, v katastrálním území Chodov na pozemku parcelní č. 1845/10 a v katastrálním území Pec na pozemcích parcelní č. 1592/8 a 1592/19. Celková výměra národní přírodní rezervace je 326,9255 ha.

(2) Orientační zákres území národní přírodní rezervace do mapy v měřítku 1 : 50 000 je přílohou č. 1 a zákres části ochranného pásma do katastrální mapy v měřítku 1 : 2880 přílohou č. 2 této vyhlášky.

(3) Katastrální mapy, do nichž je zakresleno území národní přírodní rezervace, jsou kromě evidence v ústředním seznamu ochrany přírody1) uloženy na Ministerstvu životního prostředí, na Okresním úřadu Domažlice, na Městském úřadu Domažlice, na Obecním úřadu Česká Kubice, na Obecním úřadu Chodov a na Obecním úřadu Pec.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

V návaznosti na základní ochranné podmínky2) se jako bližší ochranné podmínky stanoví, že jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody3) lze

a) provádět změny druhu pozemků a změny způsobu jejich využití, nevyplývá-li to z plánu péče4) o národní přírodní rezervaci,

b) provádět těžební, výchovné nebo pěstební zásahy v lesích, kde vlastník lesa hospodaří bez schváleného lesního hospodářského plánu,

c) provádět geologické práce spojené se zásahem do území,

d) provádět opravy stávajících lesních cest,

e) přikrmovat zvěř, zřizovat myslivecká zařízení s výjimkou jednoduchých posedů,

f) pořádat hromadné veřejné akce, zejména sportovní a turistické.

§ 4

Ochranné pásmo

Do ochranného pásma stanoveného zákonem,5) které slouží k zabezpečení národní přírodní rezervace před rušivými vlivy z okolí, nejsou zahrnuty pozemkové parcely č. 1592/3 a 1592/14 a stavební parcely č. 485, 486, 489, 490 a 491 v katastrálním území Pec, pozemkové parcely č. 375/2, 375/15, 375/16 a stavební parcely č. 217, 233, 236, 237, 375/11, 375/12, 375/13 a 375/14 v katastrálním území Dolní Folmava, které se nacházejí na vrcholu Čerchova.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.


Příloha č. 1

Příloha č. 2

Poznámky pod čarou

1) § 42 zákona č. 114/1992 Sb.

2) § 29 zákona č. 114/1992 Sb.

3) § 44 odst. 2 a § 79 odst. 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb.

4) § 38 zákona č. 114/1992 Sb.

5) § 37 zákona č. 114/1992 Sb.

Přesunout nahoru