Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 191/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu

Částka 60/2000
Platnost od 07.07.2000
Účinnost od 07.07.2000
Zrušeno k 01.05.2005 (127/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

191

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 3. července 2000

o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 109 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, k provedení § 86 odst. 2 tohoto zákona:


§ 1

Tato vyhláška stanovuje technické podmínky pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu (dále jen "technické podmínky pro odposlech").

Obecné technické podmínky pro odposlech

§ 2

(1) Zahájení odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu (dále jen "odposlech") se provádí aktivací odposlechu u zájmové uživatelské adresy neprodleně po obdržení požadavku orgánu oprávněného k provádění odposlechu podle zvláštního zákona1) (dále jen "oprávněný subjekt"). Aktivací odposlechu u zájmové uživatelské adresy se telekomunikační síť (dále jen "síť) nebo telekomunikační služba (dále jen "služba") uvede do stavu, ve kterém se informace o každé aktivitě zájmové uživatelské adresy přenáší na výstup.

(2) Ukončení odposlechu se provádí deaktivací odposlechu u zájmové uživatelské adresy neprodleně po obdržení požadavku oprávněného subjektu.

(3) Schopnost aktivace a deaktivace odposlechu je právnickými a fyzickými osobami, které zajišťují telekomunikační činnost,2) (dále jen "provozovatel") zajišťována nepřetržitě.

(4) Uživatelskou adresou je číslo ztotožňující koncové připojení nebo jiná adresa ztotožňující uživatele služby. U mobilní sítě jsou za uživatelskou adresu považovány také mezinárodní identifikátory IMSI a IMEI.2a) Zájmovou uživatelskou adresou je uživatelská adresa určená k odposlechu.

(5) Výstupem je rozhraní sloužící k přenosu vybraných zprostředkovacích dat a obsahu zpráv3) zájmové uživatelské adresy ze sítě nebo služby do zařízení oprávněného subjektu.

(6) Aktivitou uživatelské adresy je proces, při kterém se přenášejí zprostředkovací data nebo obsah zpráv mezi touto adresou a sítí nebo službou.

§ 3

(1) Síť nebo služba umožňuje u kterékoliv uživatelské adresy, která může mít k síti nebo službě koncové připojení, aktivovat odposlech k získávání vybraných zprostředkovacích dat a obsahu zpráv anebo vybraných zprostředkovacích dat bez obsahu zpráv.

(2) Vybranými zprostředkovacími daty jsou

a) datum, čas zahájení, doba trvání, popř. čas ukončení aktivity zájmové uživatelské adresy, a to i tehdy, nedojde-li k přenosu obsahu zpráv,

b) určení druhu aktivity zájmové uživatelské adresy,

c) data identifikující zájmovou uživatelskou adresu, která jsou síti nebo službě dostupná při její aktivitě; u mobilní sítě jsou za taková data považovány také mezinárodní identifikátory IMSI a IMEI,

d) identifikace všech uživatelských adres, ke kterým aktivita zájmové uživatelské adresy směřuje a od kterých směřuje aktivita k zájmové uživatelské adrese, identifikace všech uživatelských adres tvořících řetězec přesměrování a identifikace všech uživatelských adres konferenčního spojení; takové údaje mohou chybět u příchozích volání z jiných sítí nebo služeb, pokud je tyto sítě nebo služby prokazatelně neposkytují,

e) určení místa koncového připojení zájmové uživatelské adresy u mobilní sítě,

f) přesné určení kanálu použitého pro přenos obsahu zpráv do zařízení oprávněného subjektu, je-li prováděn jeho odposlech.

g) data identifikující jejich zdroj, jestliže jsou předávána společným kanálem z více uzlů sítě nebo služeb.

(3) Síť nebo služba umožňuje současně aktivovat k odposlechu v síti nebo službě 0,15 % uživatelských adres z celkového počtu uživatelů sítě nebo služby předpokládaného ke konci daného kalendářního roku, ne však méně než 50 a ne více než 1 000.

Zvláštní technické podmínky pro odposlech sítí používaných zcela nebo zčásti pro poskytování veřejné telefonní služby

§ 4

(1) Pokyn k aktivaci a k deaktivaci odposlechu u zájmové uživatelské adresy se provádí osobním počítačem vybaveným programem emulace terminálu (dále jen "zadávací terminál") oprávněného subjektu.

(2) Zadávací terminál se k síti nebo službě, jejíž výstup je proveden pevným okruhem, trvale připojuje samostatným k tomu vyhrazeným kanálovým intervalem výstupu s komunikačním protokolem X. 25.

(3) Zadávací terminál se k síti nebo službě, jejíž výstup je proveden komutovaným okruhem ISDN, připojuje komutovaným okruhem na telefonní číslo, které je pro tento účel trvale vyhrazeno.

(4) Ze zadávacího terminálu se zadávají pokyny k aktivaci a deaktivaci odposlechu u zájmové uživatelské adresy a k vypsání aktuálního seznamu uživatelských adres, u kterých je aktivován odposlech.

(5) Data o aktivaci a deaktivaci odposlechu se za účelem jejich kontroly oprávněným orgánem4) uchovávají technickými prostředky sítě nebo služby po dobu šesti měsíců způsobem, který nedovoluje jejich změnu.

§ 5

(1) Počet a kapacita výstupů určených oprávněným subjektem je taková, aby byl umožněn souběžný přenos obsahu zpráv od nejméně 15 % zájmových uživatelských adres z počtu uživatelských adres stanovených v § 3 odst. 3.

(2) Všechny typy zpráv se při komunikaci zájmové uživatelské adresy přenášejí na výstup takovým způsobem, aby bylo možno rekonstruovat celý jejich obsah.

(3) U datových přenosů se používají samostatné kanály pro přenos dopředného a zpětného směru komunikace zájmové uživatelské adresy.

(4) Jestliže výstup není vybaven kanálem se signalizací SS74a) nebo DSS1,4b) obsah zpráv předávaný na výstup se uvozuje a ukončuje DTMF značkami.

(5) Vybraná zprostředkovací data i obsah zpráv mají na výstupu formu srozumitelnou bez nutnosti použít specializovaného zařízení dodávaného pouze určitým dodavatelem nebo pouze dodavatelem technologie sítě nebo služby.

(6) Oprávněnému subjektu předává provozovatel podrobný, úplný a srozumitelný popis komunikačních protokolů a formátů dat předávaných na výstupy.

(7) Provozovatel sděluje oprávněnému subjektu údaje o změně sítě nebo služby, která by mohla ovlivnit odposlech,

a) u předpokládaných změn před jejich provedením,

b) v ostatních případech neprodleně po jejich zjištění.

§ 6

(1) Výstup sítě nebo služby, kterou lze provozovat na celém území České republiky, (dále jen "celoplošná síť nebo služba") se provádí pevným okruhem s rozhraním G. 703. Přenos hlasu se provádí pulzně kódovou modulací s kompresní charakteristikou G.711 - typ A.

(2) Vybraná zprostředkovací data se přenášejí v jednom nebo několika k tomu vyhrazených kanálových intervalech komunikačním protokolem X. 25.

(3) Výstup celoplošné sítě nebo služby umožňuje omezit počet používaných kanálových intervalů podle kapacitních požadavků oprávněného subjektu. Při dynamickém obsazování kanálových intervalů jednotlivými relacemi se použije kanálový interval nejdéle neobsazený.

(4) Výstup celoplošné sítě nebo služby se umisťuje v určených bodech,5) jimiž jsou koncové body sítě na pracovištích oprávněného subjektu.

(5) Výstup sítě nebo služby, kterou lze provozovat pouze na části území České republiky, (dále jen "lokální síť nebo služba") se provádí komutovaným okruhem ISDN do určených bodů na telefonní čísla určená oprávněným subjektem.

(6) Lokální síť nebo služba vytvoří komutovaný okruh při každém zahájení aktivity zájmové uživatelské adresy a po skončení této aktivity komutovaný okruh zruší.

(7) Po komutovaném okruhu se přenáší v samostatných kanálech obsah zpráv a vybraná zprostředkovací data.

§ 7

(1) Podmínky § 2 až 6 nemusí být splněny u analogových sítí nebo jejich částí, které prokazatelně neumožňují úpravou zajistit jejich splnění, pokud je oprávněnému subjektu

a) umožněno za účelem provádění odposlechu instalovat speciální zařízení do prostor provozovatele, a

b) umožněn přístup k zařízením uvedeným v písmenu a) nejméně jednou denně za účelem obsluhy.

(2) Zařízení oprávněného subjektu, která jsou umístěna v prostorách provozovatele, jsou technickými prostředky sítě nebo služby připojena na zálohované napájení.

Zvláštní technické podmínky pro odposlech služeb se záznamem přepravovaných zpráv

§ 8

(1) U služby se záznamem přepravovaných zpráv nemusí být splněny podmínky uvedené v § 2 odst. 1 až 3 a § 3 odst. 3, pokud je oprávněnému subjektu umožněno nejméně jednou denně získávat vybraná zprostředkovací data a obsah všech zpráv zaznamenávaných u zájmové uživatelské adresy.

(2) Službou se záznamem přepravovaných zpráv je zejména hlasová schránka a elektronická pošta.

§ 9

Pro výstupy se použijí ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 5 až 7 obdobně. U těchto služeb se informace o aktivitě zájmové uživatelské adresy předávají přes běžně používané standardní nosiče dat nebo rozhraní.

Zvláštní technické podmínky pro odposlech jiných sítí a služeb

§ 10

(1) U jiných sítí a služeb nemusí být splněny podmínky uvedené v § 2 odst. 1 až 3 a § 3 odst. 3.

(2) Jinými sítěmi a službami jsou neveřejné telekomunikační sítě, internetové služby a služba pronájmu okruhů.

§ 11

Pro výstupy se použijí ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 5 až 7 obdobně. U těchto služeb se informace o aktivitě zájmové uživatelské adresy předávají přes běžně používané standardní nosiče dat nebo rozhraní.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

Do souladu s vyhláškou uvede provozovatel

a) již provozované sítě s již provozovaným výstupem a provozovatel služby do devíti měsíců od účinnosti této vyhlášky,

b) již provozované sítě s dosud neprovozovaným výstupem do třiceti měsíců od účinnosti této vyhlášky.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například trestní řád, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 186/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 138/1999 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb. a zákona č. 105/2000 Sb., zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb., zákona č. 88/1995 Sb. a zákona č. 148/1998 Sb., zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

2) § 86 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

2a) Mezinárodní identifikátory IMSI a IMEI jsou definovány v doporučení Evropského institutu pro standardizaci telekomunikací ETS 300 523.

3) § 84 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb.

4) Například zákon č. 283/1991 Sb., zákon č. 154/1994 Sb.

4a) Signalizace SS7 je definována v doporučeních Mezinárodního telekomunikačního svazu Q.761 až 769.

4b) Signalizace DSS1 je definována v doporučení Evropského institutu pro standardizaci telekomunikací ETS 300 102-1.

5) § 86 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb.

Přesunout nahoru