Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 190/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka 59/2000
Platnost od 12.07.2000
Účinnost od 12.07.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

190

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 22. června 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 81 odst. 10 a § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 238/1999 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb. a č. 85/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 10 odst. 7 se slova "tři měsíce před základním šetřením k návrhu zpracování lesního hospodářského plánu8)" nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou č. 8) znějí: "nebo lesní hospodářské osnovy v termínu stanoveném orgánem státní správy lesů8)

8) § 26 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).".

2. V § 10 odst. 8 a v § 12 odst. 2 se slova "Český ústav ochrany přírody" nahrazují slovy "Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky".

3. V § 20 odstavec 2 zní:

"(2) Orgán ochrany přírody vybaví strážce identifikovatelným úředním razítkem, které je strážce povinen vrátit při zániku své funkce. Podrobnosti provedení služebního odznaku, průkazu a úředního razítka jsou uvedeny v příloze č. IV.".

4. V § 20 odst. 5 věta první zní: "K ověření znalosti práv a povinností strážců přírody podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona pořádá příslušný orgán ochrany přírody kvalifikační zkoušky.". Na konci tohoto odstavce se doplňuje tato věta: "Znalost práv a povinností zpravodaje podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona ověřuje příslušný orgán ochrany přírody13) ústním pohovorem s uchazečem.".

Poznámka pod čarou č. 13) zní:

"13) § 77 a 78 zákona č. 114/1992 Sb.".

5. V § 20 odst. 12 ve větě druhé se slova "odstavci 3" nahrazují slovy "§ 81 odst. 3 zákona".

6. V § 20 se odstavce 3, 4, 8, 9, 10 a 11 včetně dosavadní poznámky pod čarou č. 13) zrušují.

Dosavadní odstavce 5, 6, 7 a 12 se označují jako odstavce 3, 4, 5 a 6.

7. V příloze č. IV v části "Typ II. Služební průkaz strážce" se ve čtvrtém odstavci tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se text: "- zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout, - požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.".

8. Příloha č. V se mění takto:

a) U položky "Božídarské rašeliniště" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Rýžovna" nahrazuje slovem "Ryžovna".

b) U položky "Brouskův mlýn" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Dvorce" nahrazuje slovem "Dvorec".

c) U položky "Černé a Čertovo jezero" se v kolonce "Katastrální území" slova "Železná Ruda II" nahrazují slovem "Alžbětín".

d) U položky "Červené blato" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Bynov" nahrazuje slovem "Byňov".

e) Položka "Dářko - Radostínské rašeliniště" se nahrazuje položkou "Dářko", která zní:

„Dářko ZR Radostín u Vojnová Městce Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)“.

f) U položky "Hůrka u Hranic" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "28. 7. 1952" nahrazuje datem "23. 7. 1952".

g) U položky "Křivé jezero" se do kolonky "Katastrální území" za slovo "Mlýny" vkládá čárka a slova "Milovice u Mikulova".

h) Položka "Lednické rybníky - Slanisko Nesyt" se nahrazuje položkou "Lednické rybníky", která zní:

„Lednické rybníky BV Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Lednice, Sedlec u Mikulova +Výnos MŠVU č. 49.004/52 (9. 1. 1953)“.

i) U položky "Lichnice - Kaňkovy Hory" se v kolonce "Katastrální území" za slovo "Rudov" doplňuje čárka a slovo "Javorka", za slovo "Podhradí" se doplňuje čárka a slovo "Lhůty" a za slova "Starý Dvůr" se doplňuje čárka a slova "Kubíkovy Duby, Počátky Horní".

j) U položky "Lovoš" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Opárno" nahrazuje slovem "Oparno".

k) Za položku "Lovoš" se vkládá nová položka "Malý a Velký Štít", která zní:

„Malý a Velký Štít LN Vinařice u Loun Vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)“.

l) U položky "Mazák" se v kolonce "Zřízeno" číslo výnosu "18.986/55" nahrazuje číslem "18.985/55".

m) U položky "Mohelenská hadcová step" se za slovem "Mohelno" zrušuje čárka a slovo "Dukovany".

n) Položka "Pochvalovská stráň - Malý a Velký Štít" se nahrazuje položkou "Pochvalovská stráň", která zní:

,,Pochvalovská stráň RA Kozojedy Vyhláška ONV Rakovník (24. 2. 1989)“.

o) U položky "Praděd" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Mnichov" nahrazuje slovy "Železná pod Pradědem".

p) Za položku "Pulčín - Hradisko" se vkládá nová položka "Radostínské rašeliniště", která zní:

„Radostínské rašeliniště ZR Radostín u Vojnová Městce, Vojnův Městec Výnos MK ČSR č. 9.432/87 (17. 6. 1987)“.

r) Položka "Ranská bahna" se zrušuje.

s) U položky "Řežabinec - Řežabinecké tůně" se pomlčka v názvu nahrazuje spojkou "a" a v kolonce "Zřízeno" se číslo výnosu "171.659/49" nahrazuje číslem "171.559/49".

t) U položky "Salajka" se v kolonce "Zřízeno" zkratka "MK" nahrazuje zkratkou "MŠK".

u) Za položku "Sedlo" se vkládá nová položka "Slanisko u Nesytu", která zní:

„Slanisko u Nesytu BV Sedlec u Mikulova Vyhláška ONV Břeclav (4. 10. 1961)“.

v) U položky "Soos" se v kolonce "Katastrální území" slova "Nový Drahov" nahrazují slovem "Vonšov".

w) Zrušuje se položka "Staré Ransko".

x) U položky "Strabišov - Oulehla" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "14. 1. 1954" nahrazuje datem "14. 1. 1956" a datum v závorce "10. 2. 1953" se nahrazuje datem "8. 5. 1953".

y) U položky "Šerák - Keprník" se v kolonce "Katastrální území" zrušují za slovem "Ostružná" čárka a slova "Kouty nad Desnou".

z) Položka "Tabulová" se nahrazuje položkou "Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen", která zní:

„Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen BV Bavory, Klentnice, Perná Výnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 (25. 6. 1951) a + výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)“.

aa) U položky "Voděradské bučiny" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Lounovice" nahrazuje slovem "Louňovice".

bb) U položky "Vyšenské kopce" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Dobrkovice" nahrazuje slovy "Kladné - Dobrkovice".

cc) U položky "Zhejral" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Klátovec" nahrazuje slovem "Klatovec".

dd) U položky "Žehuňský rybník - Žehuňská obora" se název nahrazuje názvem "Žehuňská obora a Žehuňský rybník", v kolonce "Okres" se zkratka "KH" nahrazuje zkratkou "HK" a v kolonce "Katastrální území" se slovo "Chotovice" nahrazuje slovem "Choťovice" a za slovo "Kněžičky" se doplňuje čárka a slova "Lovčice u Nového Bydžova".

ee) U položky "Babiččino údolí" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Zlíč" nahrazuje slovem "Zlič" a za slovo "Žernov" se vkládá čárka a slova "Malá Skalice, Červená Hora" a v kolonce "Zřízeno" se datum v závorce "29. 6. 1952" nahrazuje datem "9. 6. 1952".

ff) U položky "Bilichovské údolí" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Bilichov" nahrazuje slovem "Bílichov".

gg) U položky "Cikánka" se název nahrazuje názvem "Cikánka I.".

hh) U položky "Cikánský dolík" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Bilichov" nahrazuje slovem "Bílichov".

ii) U položky "Dalejský profil" se v kolonce "Katastrální území" za slovo "Holyně" doplňuje čárka a slovo "Stodůlky".

jj) U položky "Doupňák" se v kolonce "Katastrální území" na konci doplňuje čárka a slovo "Miřetice".

kk) U položky "Jeskyně na Pomezí" se název nahrazuje názvem "Jeskyně Na Pomezí".

ll) U položky "Křéby" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "14. 1. 1956" nahrazuje datem "4. 7. 1956".

mm) U položky "Landek" se v kolonce "Okres" zkratka "OP" nahrazuje zkratkou "OV", v kolonce "Katastrální území" se na konci doplňuje čárka a slovo "Koblov" a v kolonce "Zřízeno" se na konci doplňují slova "a vyhláška NV města Ostravy (13. 12. 1989)".

nn) U položky "Medník" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Hradištko" nahrazuje slovem "Hradišťko".

oo) U položky "Panská skála" text v kolonce "Zřízeno" zní: "Výnos MK II-3-155.1-19/4-53 (18. 9. 1953), vyhláška ONV Česká Lípa (6. 9. 1963) a vyhláška ONV Česká Lípa (12. 1. 1989)".

pp) Položka "Růžičkův lom - Státní lom" se nahrazuje položkou "Růžičkův lom", která zní:

„Růžičkův lom PV Čelechovice na Hané Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)“.

rr) U položky "Skalky skřítků" se v kolonce "Katastrální území" slovo "Svatobor" nahrazuje slovy "Hradiště u Karlových Var".

ss) Za položku "Slatinná louka u Velenky" se vkládá nová položka "Státní lom", která zní:

„Státní lom PV Čelechovice na Hané Vyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)“.

tt) U položky "Suché skály" text v kolonce "Zřízeno" zní: "Výnos MŠK č. 65.972/54 (4. 7. 1956) a vyhláška ONV Jablonec nad N. (1. 10. 1965)".

uu) U položky "Tereziino (Terčino) údolí" se název nahrazuje názvem "Terčino údolí "a v kolonce "Katastrální území" se za slovy "Údolí u N. Hradů" zrušuje čárka a slova "Horní Stropnice".

vv) U položky "Váté písky" se v kolonce "Katastrální území" zrušují slovo "Rohatec" a čárka za tímto slovem.

ww) U položky "Velký vrch u Vršovic" se název nahrazuje názvem "Velký vrch".

xx) U položky "Krčil" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "27. 2. 1972" nahrazuje datem "27. 2. 1992".

yy) U položky "Kuchyňka" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "14. 1. 1989" nahrazuje datem "19. 1. 1989".

zz) U položky "Na skalách" se v kolonce "Zřízeno" datum v závorce "13. 1. 1965" nahrazuje datem "13. 1. 1966".

aaa) Položka "Růžový vrch (Sirotčí hrádek)" se zrušuje.

bbb) V oddílu uvozeném větou "Do kategorie "Přírodní rezervace" se převádějí:" se zrušují položky "V jezírkách" a "Zahrady pod Hájem".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
RNDr. Kužvart v. r.

Přesunout nahoru