Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 189/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže

Částka 59/2000
Platnost od 12.07.2000
Účinnost od 12.07.2000
Zrušeno k 01.04.2004 (99/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

189

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 23. června 2000,

kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 8 zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění zákona č. 238/1999 Sb.:


§ 1

Podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a jejich ověřování

(1) Předpoklad pro výkon funkce rybářské stráže splňuje navrhovaná osoba, pokud v době od 1. ledna 1998

a) řádně ukončila studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu na vysoké škole se specializací rybářství nebo s povinným vyučovacím předmětem rybářství,

b) řádně ukončila studium na střední rybářské škole nebo na vyšší odborné rybářské škole, nebo

c) získala kvalifikaci pro výkon funkce rybářského hospodáře podle zvláštního právního předpisu.1)

(2) Navrhovaná osoba, která nesplňuje ani jeden z předpokladů uvedených v odstavci 1, musí prokázat své znalosti složením odborné zkoušky před zkušební komisí jmenovanou okresním úřadem (dále jen "zkušební komise").

(3) Členy zkušební komise jsou zaměstnanci státní správy rybářství, z nichž jeden je předsedou a jedním členem je zástupce rybářského svazu, který splňuje předpoklady pro výkon funkce rybářské stráže podle odstavce 1 nebo 2.

§ 2

Odborná zkouška

(1) Při odborné zkoušce se prokazují znalosti

a) ryb a dalších vodních organismů,

b) zákona o rybářství2) a předpisů vydaných k jeho provedení,

c) z vybraných ustanovení zákona o vodách3) a předpisů vydaných k jeho provedení, zákona na ochranu zvířat proti týrání,4) veterinárního zákona,5) zákona o ochraně přírody a krajiny,6) trestního zákona7) a zákona o přestupcích.8)

(2) Odborná zkouška se skládá ze dvou částí, ústní a písemné. V ústní části musí uchazeč prokázat znalost všech 10 druhů předložených ryb. V kladném případě bude oprávněn absolvovat druhou, písemnou část zkoušky, ve které musí správně zodpovědět 70 % ze 40 předložených otázek. Obě části zkoušky se provádí podle jednotných podmínek (obrazová část a test), které byly za tímto účelem zpracovány Ministerstvem zemědělství ve spolupráci s rybářským svazem. Rozsah jednotlivých zkušebních otázek je uveden v příloze č. 1.

(3) Každá část odborné zkoušky se ohodnotí prospěchem "vyhověl" nebo "nevyhověl".

(4) O výsledku odborné zkoušky rozhodne zkušební komise po skončení zkoušek z jednotlivých částí odborné zkoušky. Odborná zkouška je složena úspěšně, pokud je každá její část ohodnocena prospěchem "vyhověl".

(5) Předseda zkušební komise seznámí uchazeče s výsledky odborné zkoušky.

(6) Na základě úspěšně vykonané odborné zkoušky vydá zkušební komise osvědčení. Osvědčení podepisuje předseda zkušební komise a je opatřeno kulatým úředním razítkem. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 2.

(7) Neúspěšně vykonaná odborná zkouška může být opakována v termínech předem stanovených zkušební komisí. Opravné zkoušky se konají z obou částí.

(8) O výsledku a průběhu odborné zkoušky se pořídí zápis, který obsahuje také zhodnocení uchazečů z jednotlivých částí odborné zkoušky. Zápis podepíše předseda zkušební komise a ostatní členové zkušební komise.

§ 3

Zdravotní způsobilost

(1) Zdravotně způsobilé k výkonu funkce rybářské stráže jsou osoby, jejichž zdravotní stav neomezuje pobyt v přírodě, pohyb v nerovném terénu a nevylučuje středně velkou fyzickou zátěž, dále osoby, které nemají sníženou schopnost orientace, zejména závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, diabetem mellitus, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, které omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.

(2) Zdravotní způsobilost se posuzuje při preventivních prohlídkách vstupních, periodických a mimořádných. Posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen "posudek") vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě dalších potřebných vyšetření. Při vydávání posudku se postupuje podle zvláštního právního předpisu.9)

(3) Vstupní preventivní prohlídka se provádí v souvislosti s návrhem na ustanovení do funkce rybářské stráže, periodická preventivní prohlídka se provádí jedenkrát za pět let, mimořádná prohlídka se provádí v případě, kdy lze důvodně předpokládat, že v souvislosti s onemocněním nebo vývojem zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti, a to na základě podnětu ošetřujícího lékaře nebo ustavujícího okresního úřadu.

(4) Posuzujícím lékařem se rozumí příslušný praktický lékař.

(5) Posudek je vždy opatřen podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení. Posudek musí jednoznačně vyjádřit, že posuzovaná osoba je pro výkon funkce rybářské stráže způsobilá, nebo nezpůsobilá, popřípadě, že je způsobilá pouze za podmínek, které se v posudku jednoznačně vyjádří.

§ 4

Služební odznak rybářské stráže

(1) Služební odznak rybářské stráže je vypouklého elipsovitého tvaru o výšce 55 mm a šířce 40 mm. Uprostřed elipsy ohraničené obvodovým pásem je velký státní znak České republiky v barevném provedení, jehož výška je 22 mm a šířka 20 mm. V obvodovém pásu o šířce 8 mm je v horní části uveden nápis "RYBÁŘSKÁ STRÁŽ". V dolní části elipsy je uvedeno pětimístné evidenční číslo s výškou číslic 4 mm. Pod evidenčním číslem je symbol pěti lipových listů. Odznak je vyroben z bílého kovu s plastickým provedením písma, číslic, symbolu a ohraničení obvodového pásu. V horní části odznaku je umístěno poutko k připevnění odznaku s koženým řemínkem o délce 70 mm.

(2) Vzor služebního odznaku rybářské stráže je uveden v příloze č. 3.

§ 5

Průkaz rybářské stráže

(1) Průkaz rybářské stráže je vyroben z papíru o rozměrech 75 x 105 mm se zaoblenými rohy, který je zatavený do fólie o rozměrech 80 x 110 mm. Na přední straně je v horní části v barevně zvýrazněném pruhu nápis "PRŮKAZ RYBÁŘSKÉ STRÁŽE", vedle kterého je velký státní znak České republiky v barevném provedení. Pod tímto nápisem je v levé polovině průkazu fotografie překrytá v dolním pravém rohu otiskem kulatého úředního razítka vydávajícího orgánu. V pravé části je uveden nápis "ČESKÁ REPUBLIKA", pod tím je vepsáno číslo, příjmení, jméno a titul rybářské stráže a obvod její působnosti (rybářský revír nebo soustava rybníků). V dolní části je umístěn pruh s barevnými ochrannými prvky. Na zadní straně je v barevně zvýrazněném pruhu vlevo velký státní znak České republiky v barevném provedení a vedle něj nápis "ČESKÁ REPUBLIKA - PRŮKAZ RYBÁŘSKÉ STRÁŽE"; pod tímto pruhem je vepsáno jméno/název uživatele nebo vlastníka rybářského revíru, název a sídlo orgánu, který průkaz vydal, datum vydání a číslo jednací. Ve středu je podpis a razítko orgánu, který průkaz vydal. Zadní strana je opatřena barevným obrazcem jako ochranným prvkem.

(2) Fotografie potřebná k vydání průkazu rybářské stráže musí být ostrá, neretušovaná, zhotovená na hladkém lesklém polokartonu nebo zhotovená přístrojem se současnou expozicí více objektivy, o rozměru 35 x 45 mm, zobrazující občana v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; pokrývka hlavy však nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.

(3) Vzor průkazu rybářské stráže je uveden v příloze č. 3.


§ 6

Změna vyhlášky č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství

Ve vyhlášce č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, se § 49 až 52 zrušují.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9 vyhlášky č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství.

2) Zákon č. 102/1963 Sb.

3) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.

6) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 189/2000 Sb.

Rozsah jednotlivých zkušebních otázek odborné zkoušky

Zkušební otázky se dělí do dvou částí:

I. část

Znalost ryb a dalších vodních organismů

Uchazeč prokazuje znalost alespoň 10 druhů ryb ve smyslu vyhlášky č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Určování se provádí podle karet předložených zkušební komisí. Ryby musí být určeny celým rodovým a druhovým názvem, musí být určeny všechny druhy, které byly uchazeči předloženy. Uchazeč musí poznat zejména tyto druhy ryb:

1. lososovité: pstruzi obecný a duhový, lipan podhorní, siven americký, hlavatka podunajská a losos obecný,

2. kaprovité a příbuzné skupiny: kapr obecný, lín obecný, jelci jesen a tloušť, ostroretka stěhovavá, podoustev nosák, parma obecná, střevle potoční, bolen dravý, sekavec písečný, amur bílý, tolstolobik sp., ostrucha křivočará a piskoř pruhovaný,

3. ostnoploutvé: candát obecný, okoun říční, drsek sp. a vranka sp.,

4. ostatní: štika obecná, jeseter sp., sumec velký, mník jednovousý a úhoř říční.

II. část

Uchazeč prokazuje znalost vybraných zákonů a jejich prováděcích předpisů. Znalost se prokazuje formou písemného testu. Písemný test obsahuje celkem 40 otázek ze tří oblastí, a to

1. 20 otázek ze zákona o rybářství a předpisů vydaných k jeho provedení;

předmět otázek: podmínky pro schválení rybářské stráže, úhrada škody vzniklé v souvislosti s činností rybářské stráže, oznamovací povinnosti rybářské stráže, základní práva a povinnosti rybářské stráže, kdy může být rybářská stráž odvolána, rybářské právo a rybářské revíry, hranice revírů a rybníků, všeobecný zákaz lovu a doby hájení, lovné míry ryb, udělování výjimek, zakázané metody lovu, přístup na pobřežní pozemky, povolené metody lovu na pstruhových a mimopstruhových vodách, rybářský lístek, povolenka k rybolovu a zvláštní povolenka, chráněné rybí oblasti, přechovávání ulovených ryb a jejich zabíjení - povolené a zakázané metody, vnadění a nástrahy, lov z loděk a lov sítěmi, chování při lovu a vzdálenosti lovců, docházky k vodě, evidence úlovků, místní rybářské řády a soupisy revírů, limity úlovků a značkované ryby;

2. 10 otázek ze zákona o vodách a předpisů vydaných k jeho provedení, vybraných ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinárního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny;

předmět otázek: obecné užívání vod a základní hydrologické pojmy, látky ohrožující jakost vod, manipulace s nimi a povolování výjimek k chovu ryb, technickobezpečnostní dohled, havárie v kvalitě vody a trvalé znečištění, hlavní příčiny znečišťování vod, odběry vody, vodohospodářská díla a příčiny jejich ohrožení, dokladování skutečností ve vodním hospodářství, dušení ryb, úhyny zvěře a ryb, převozy ryb mezi regiony, zvláště chránění vodní živočichové, základní podmínky jejich ochrany, výjimky ze zákazů;

3. 10 otázek z vybraných ustanovení trestního zákona a zákona o přestupcích;

předmět otázek: spolupráce rybářské stráže s Policií České republiky a občany, přestupky proti rybářství a vodnímu hospodářství, trestný čin pytláctví, společenská nebezpečnost trestných činů, případ krajní nouze, nutné obrany, útok na veřejného činitele, zneužití pravomoci veřejného činitele, neplnění povinností rybářské stráže jako veřejného činitele, sankce za přestupky, ukládání pokut v blokovém řízení.

Uchazeč je v této části odborné zkoušky ohodnocen prospěchem "vyhověl", pokud správně zodpoví 28 otázek a více.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 189/2000 Sb.

Osvědčení o složení odborných zkoušek pro členy rybářské stráže

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 189/2000 Sb.

Vzor služebního odznaku a průkazu rybářské stráže

Přesunout nahoru