Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 188/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže

Částka 59/2000
Platnost od 12.07.2000
Účinnost od 12.07.2000
Zrušeno k 01.07.2002 (244/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

188

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 23. června 2000,

kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 20 odst. 12 zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 238/1999 Sb.:


§ 1

Podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a jejich ověřování

(1) Fyzicky, zdravotně a duševně způsobilé k výkonu funkce myslivecké stráže jsou osoby, jejichž zdravotní stav neomezuje pobyt v přírodě, pohyb v nerovném terénu a nevylučuje středně velkou fyzickou zátěž, dále osoby, které nemají sníženou schopnost orientace, zejména závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, diabetem mellitus, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, které omezují nebo vylučují výkon funkce myslivecké stráže.

(2) Fyzická, zdravotní a duševní způsobilost (dále jen "zdravotní způsobilost") se posuzuje při preventivních prohlídkách vstupních, periodických a mimořádných. Posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen "posudek") vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě dalších potřebných vyšetření. Při vydávání posudku se postupuje podle zvláštního právního předpisu.1)

(3) Vstupní preventivní prohlídka se provádí v souvislosti s návrhem na ustanovení do funkce myslivecké stráže, periodická preventivní prohlídka se provádí jedenkrát za pět let, mimořádná prohlídka se provádí v případě, kdy lze důvodně předpokládat, že v souvislosti s onemocněním nebo vývojem zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti, a to na základě podnětu ošetřujícího lékaře nebo okresního úřadu, který osobu do funkce myslivecké stráže ustavil.

(4) Posuzujícím lékařem je příslušný praktický lékař.

(5) Posudek musí být vždy opatřen podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení. Posudek musí jednoznačně vyjádřit, že posuzovaná osoba je pro výkon funkce myslivecké stráže způsobilá, nebo nezpůsobilá, popřípadě, že je způsobilá pouze za podmínek, které se v posudku jednoznačně vyjádří.

(6) Znalost práv a povinností myslivecké stráže se prokazuje formou písemného testu sestaveného a vyhodnoceného okresním úřadem zejména ze znalostí právních předpisů upravujících

a) práva a povinnosti myslivecké stráže podle zákona o myslivosti, včetně problematiky povolenek k lovu, loveckých lístků, honiteb, obor, samostatných bažantnic, nehonebních pozemků, dob hájení jednotlivých druhů zvěře a zakázaných způsobů lovu,

b) vymezení postavení a pravomoci veřejného činitele z hlediska trestního zákona,2)

c) trestní řízení z hlediska součinnosti myslivecké stráže s orgány činnými v trestním řízení a oznamovací povinnosti podle trestního řádu,3)

d) přestupkové řízení na úseku myslivosti, včetně řízení blokového,

e) řízení o jiných správních deliktech podle zákona o myslivosti,

f) trestný čin pytláctví,4)

g) charakteristiku členění a užívání pozemních komunikací se zvláštním zřetelem na účelové a místní komunikace,5)

h) držení, nošení a přepravu zbraní.

(7) Písemný test obsahuje nejméně 20 otázek z oblastí uvedených v odstavci 6. Znalost práv a povinností myslivecké stráže se má za prokázanou, bylo-li správně zodpovězeno nejméně 75 % otázek. V případě neprokázání znalostí práv a povinností myslivecké stráže lze písemný test opakovat nejdříve za 1 měsíc od předchozího neúspěšného písemného testu.

§ 2

Služební odznak myslivecké stráže

(1) Služební odznak myslivecké stráže je vypouklého elipsovitého tvaru o výšce 55 mm a šířce 40 mm. Uprostřed elipsy ohraničené obvodovým pásem je velký státní znak České republiky v barevném provedení, jehož výška je 22 mm a šířka 20 mm. V obvodovém pásu o šířce 8 mm je v horní části uveden nadpis "MYSLIVECKÁ STRÁŽ". V dolní části elipsy je uvedeno pětimístné evidenční číslo s výškou číslic 4 mm. Pod evidenčním číslem je symbol pěti lipových listů. Odznak je vyroben z bílého kovu s plastickým provedením písma, číslic, symbolů a ohraničení obvodového pásu. V horní části odznaku je umístěno poutko k připevnění odznaku s koženým řemínkem o délce 70 mm.

(2) Vzor služebního odznaku myslivecké stráže je uveden v příloze.

§ 3

Průkaz myslivecké stráže

(1) Průkaz myslivecké stráže je vyroben z papíru o rozměrech 70 x 98 mm se zaoblenými rohy, zatavený do fólie o rozměrech 75 x 105 mm. Na přední straně je v horní části v barevně zvýrazněném pruhu nápis "PRŮKAZ MYSLIVECKÉ STRÁŽE", vedle kterého je velký státní znak České republiky v barevném provedení. Pod tímto nápisem je v levé polovině průkazu fotografie překrytá v dolním pravém rohu otiskem kulatého úředního razítka vydávajícího orgánu. V pravé části je uveden nápis "ČESKÁ REPUBLIKA", pod tím je vepsáno číslo, příjmení, jméno a titul myslivecké stráže a obvod její působnosti (název honitby). V dolní části je umístěn pruh s barevnými ochrannými prvky. Na zadní straně je v barevně zvýrazněném pruhu vlevo velký státní znak České republiky v barevném provedení a vedle něj nápis "ČESKÁ REPUBLIKA - PRŮKAZ MYSLIVECKÉ STRÁŽE", pod tímto pruhem je vepsáno jméno/název uživatele honitby; název a sídlo orgánu, který průkaz vydal, datum vydání, číslo jednací a doba platnosti. V pravém dolním rohu je podpis a razítko orgánu, který průkaz vydal. Zadní strana je opatřena barevným obrazem jako ochranným prvkem.

(2) Fotografie potřebná k vydání průkazu myslivecké stráže musí být ostrá, neretušovaná, zhotovená na hladkém lesklém polokartonu nebo zhotovená přístrojem se současnou expozicí více objektivy, o rozměru 35 x 45 mm, zobrazující občana v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; pokrývka hlavy však nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana.

(3) Vzor průkazu myslivecké stráže je uveden v příloze.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 89 odst. 9, § 155 až 159 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 8 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 178a trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k vyhlášce č. 188/2000 Sb.

Vzor služebního odznaku myslivecké stráže a průkazu myslivecké stráže

Přesunout nahoru