Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 187/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000

Částka 58/2000
Platnost od 30.06.2000
Účinnost od 01.07.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

187

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2000,

kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí 2000

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 2/1998 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Hodnoty bodu a výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění nedohodnuté podle § 17 odst. 5 zákona jsou pro 2. pololetí 2000 stanoveny v příloze k tomuto nařízení.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 187/2000 Sb.

Hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 2. pololetí roku 2000

ČÁST A

Čl. 1

Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 (dále jen „lůžková zařízení”)

Tato zdravotní péče bude ve 3. a ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením

a) paušální sazbou

Postup stanovení paušální sazby:

1) Základ pro paušální sazbu se vypočítá následujícím způsobem:

ZPS2. pol. 2000 = (B2. pol. 1999 × VCB2. pol. 2000) + Z2. pol. 1999,

kde:

ZPS2. pol. 2000 = základ pro paušální sazbu pro 2. pololetí 2000

B2. pol. 1999 = počet bodů za poskytnuté zdravotní výkony, kromě zdravotních výkonů hrazených nad rámec paušální sazby, dopravní výkony a za kategorii pacienta ve 2. pololetí 1999 daného lůžkového zařízení, které byly vykázány a uznány od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000; do počtu bodů za 2. pololetí 1999 se nezapočítávají body za péči hrazenou nad rámec paušální platby

VCB2. pol. 2000 = výkonová cena bodu ve výši 0,87 Kč pro 2. pololetí 2000

Z2. pol. 1999 = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež byly hrazeny nad rámec paušální sazby a poskytnuty ve 2. pololetí 1999 a které byly vykázány a uznány od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000

2) Výpočet individuální výkonové ceny bodu (dále jen „IVCB2. pol. 1999”) zdravotnického zařízení

IVCB2. pol. 1999 =[(ÚHRADA2. pol. 1999) - Z2. pol. 1999]
―――――――――――――――,
BODY2. pol. 1999

kde:

BODY2. pol. 1999 = počet bodů za poskytnuté zdravotní výkony, dopravní výkony a za kategorii pacienta ve 2. pololetí 1999 daného lůžkového zařízení, které byly vykázány a uznány od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000

Z2. pol. 1999 = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu hrazených nad rámec paušální sazby, poskytnutý ve 2. pololetí 1999, které byly vykázány a uznány od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000

ÚHRADA2. pol. 1999 = úhrada za poskytnuté zdravotní výkony, dopravní výkony a za kategorii pacienta ve 2. pol. 1999 daného lůžkového zařízení a které byly vykázány a uznány od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000

3) Risk koridor = procentní rozmezí, ve kterém se může stanovená paušální sazba podle bodu 4) pro 2. pololetí 2000 pohybovat, ve srovnání s 2. pololetím 1999, s výjimkami uvedenými dále

a) Dolní risk koridor (DRS) je stanoven ve výši 96 %, pro lůžková zařízení uvedená v části D je stanoven ve výši 97 %. Pro lůžková zařízení stanovená paušální sazba nesmí být nižší než 96 %, resp. 97 % (stanovený dolní risk koridor) objemu úhrady za 2. pololetí 1999 s výjimkou uvedenou dále;

b) DRS podle písmene a) platí jen za předpokladu individuální výkonové ceny bodu do výše 0,95 Kč vycházející z výpočtu za 2. pololetí roku 1999.

Pro lůžková zařízení, jejichž individuální výkonová hodnota bodu (IVCB2. pol. 1999) je vyšší než 0,95 Kč, se použije pro výpočet dolního risk koridoru hodnota bodu 0,95 Kč.

DRS2. pol. 2000 =[(B2. pol. 1999 × 0,95) + Z2. pol. 1999]
―――――――――――――――
ÚHRADA2. pol. 1999

Dolní risk koridor nemůže poklesnout pod 85 % objemu úhrady za 2. pololetí 1999;

c) Horní risk koridor (HRS) je stanoven ve výši 117 % objemu úhrady za 2. pololetí 1999. U lůžkových zařízení uvedených v části D se horní risk koridor nepoužije.

4) Paušální sazba se vypočítá následujícím způsobem:

- PS2. pol. 2000 = DRS × ÚHRADA2. pol. 1999 × K,

je-li ZPS2. pol. 2000 DRS × ÚHRADA2. pol. 1999

- PS2. pol. 2000 = ZPS2. pol. 2000 × K,

je-li DRS × ÚHRADA2. pol. 1999 ZPS2. pol. 2000 HRS × ÚHRADA2. pol. 1999

- PS2. pol. 2000 = HRS × ÚHRADA2. pol. 1999 × K,

je-li HRS × ÚHRADA2. pol. 1999 ZPS2. pol. 2000,

kde:

PS2. pol. 2000 = paušální sazba pro 2. pololetí 2000

DRS = dolní risk koridor stanovený podle bodu 3)

HRS = horní risk koridor stanovený podle bodu 3)

ÚHRADA2. pol. 1999 = porovnávací objem úhrady, tj. úhrada za zdravotní péči, která byla poskytnuta a uznána ve 2. pololetí 1999 (úhrada za poskytnuté zdravotní výkony, dopravní výkony a za kategorii pacienta ve 2. pol. 1999 daného lůžkového zařízení a které byly vykázány a uznány od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000)

K = koeficient zohledňující přesuny pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami

Pro lůžková zařízení poskytující specializovanou a superspecializovanou péči, uvedená v části C, se použije celostátní koeficient, pro ostatní lůžková zařízení se použije okresní koeficient. Koeficienty jsou uvedeny v části B. Pokud se k 8. přerozdělení celostátní koeficient změní o více než 3 %, mohou se smluvní strany dohodnout na adekvátní úpravě koeficientu "K" pro 4. čtvrtletí 2000.

Koeficient "K" se vypočítá takto:

K = PP05/2000
―――――
PP05/1999

kde:

PP05/2000 = počet pojištěnců zdravotní pojišťovny k 1. 5. 2000 podle centrálního registru pojištěnců

PP05/1999 = počet pojištěnců zdravotní pojišťovny k 1. 5. 1999 podle centrálního registru pojištěnců

Do výše úhrady za 2. pololetí 1999 se započítávají:

1. úpravy paušálních sazeb v důsledku uplatnění regulačních mechanismů na objem vykázané péče,

2. individuální úprava paušálních plateb provedená nejpozději do 31. 5. 2000.

Nad rámec paušální sazby bude ve 2. pololetí 2000 provedena úhrada:

1. za kardiovertry poskytnuté ve 2. pololetí 2000,

2. za neuromodulační stimulátory - poskytnuté ve 2. pololetí 2000 při léčbě epilepsie ve vybraných lůžkových zařízeních,

3. za léčbu in vitro fertilizace (podle pravidel pro úhradu in vitro fertilizace) poskytnutou ve 2. pololetí 2000 - u lůžkových zařízení provádějících standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,

4. za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 poskytnuté ve 2. pololetí 2000 v hodnotě bodu 1 Kč podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, přitom pro výkony 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 jsou stanoveny režijní náklady na 4 body/minutu,

5. úhrada za vybrané zvlášť účtované léčivé přípravky podle části E určené k léčbě hemofilie poskytnuté ve 2. pololetí 2000,

6. úhrada za vybrané zvlášť účtované léčivé přípravky určené k léčbě HIV/AIDS ve vybraných lůžkových zařízeních uvedených v části F poskytnuté ve 2. pololetí 2000.

Do výše úhrady (ÚHRADA2. pol. 1999) a do výše základu pro paušální sazbu (ZPS 2. pol. 2000) se nezapočítávají:

zdravotní péče, která bude hrazena ve 2. pololetí 2000 nad rámec paušální sazby podle předchozího odstavce (body 1. až 6. - tato péče se odečte od výše ÚHRADY2. pol. 1999 ve výši zaplacené za tuto péči v tomto období a dále

1. úpravy paušálních sazeb v důsledku uplatnění regulačních mechanismů na předepsaná léčiva a zdravotnické prostředky ve 2. pololetí 1999,

2. úpravy paušálních sazeb v důsledku zařazení lůžkových zařízení do experimentu DRG,

3. úhrada za poskytnutou zdravotní péči ve 2. pololetí 1999 v případech, pokud tato péče není již nemocnicí poskytována, či je hrazena jinak.

Předběžná úhrada je pro 3., resp. 4. čtvrtletí 2000 stanovena ve výši paušální sazby vypočtené podle bodu 4),

nebo

b) bude tato zdravotní péče ve 2. pololetí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších přepisů, úhradou za poskytnuté zdravotní výkony, kdy hodnota bodu je stanovena ve výši 0,87 Kč. Tuto variantu lze uplatnit pouze u lůžkových zařízení, kde je výrazně kolísavý objem poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kde není možné stanovit paušální sazbu za porovnávací období - 2. pol. 1999 z důvodů malého počtu ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny a kde lůžková zařízení v průměru neúčtují konkrétní zdravotní pojišťovně více než 300 tis. Kč/kalendářní čtvrtletí. Pokud se smluvní strany dohodnou, mohou tuto variantu zvolit i v případě vyššího objemu vyúčtování, musí být však splněna podmínka kolísavého objemu péče.

Další ujednání k úhradě podle bodů a) i b):

Podmínkou takto stanovené úhrady je, že vykázaný a uznaný počet bodů za zdravotní péči (za zdravotní výkony, kromě zdravotních výkonů hrazených nad rámec paušální sazby, dopravní výkony a kategorii pacienta) poskytnutou ve 2. pololetí 2000 (v ambulantní a lůžkové péči a zdravotní dopravě) musí činit alespoň 90 % počtu bodů, které tvoří základ pro výpočet ZPS2. pol. 2000 vynásobenou koeficientem "K" zohledňujícím přesuny pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami. V případě, že lůžkové zařízení vykáže méně než 90 % počtu bodů v ambulantní a v lůžkové péči a ve zdravotní dopravě, bude paušální sazba krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit objemu výkonů.

V případě, že úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 2. pololetí 2000 překročí 101 % porovnávacího objemu, který tvoří úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 2. pololetí 1999 a který byl vynásoben koeficientem přesunu pojištěnců "K", kromě léčivých přípravků schválených revizním lékařem, bude stanovena srážka ve výši 50 % tohoto překročení.

Tento regulační mechanismus nebude uplatněn, pokud celkové náklady na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v daném čtvrtletí 2000 nepřevýší plánované náklady na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky stanovené zdravotně pojistným plánem příslušné zdravotní pojišťovny.

Pokud úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 3., resp. 4. čtvrtletí 2000 nedosáhne 100 % porovnávacího objemu, který tvoří úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 3., resp. 4. čtvrtletí 1999 a který byl vynásoben koeficientem přesunu pojištěnců, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro 3., resp. 4. čtvrtletí 2000 navýšena o 25 % dosažené úspory.

Porovnávací období zahrnuje zdravotní péči poskytnutou daným lůžkovým zařízením ve 2. pololetí 1999 vykázanou a uznanou od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000.

Předběžná úhrada pro 3., resp. 4. čtvrtletí 2000 je rovna adekvátní části stanovené paušální sazby pro 2. pololetí 2000 podle počtu referenčních bodů ve shodných čtvrtletích předcházejícího roku s tím, že po vyhodnocení srážek bude provedeno finanční vypořádání.

Čl. 2

Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech

Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech bude ve 2. pololetí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem takto:

a) paušální sazbou za zdravotní péči, která činí 105 % porovnávacího objemu úhrady. Porovnávací objem úhrady pro příslušné čtvrtletí je roven úhradě za poskytnutou zdravotní péči v odpovídajícím kalendářním čtvrtletí minulého roku, vykázanou a uznanou od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000, přičemž do porovnávacího objemu se nezapočítává úhrada za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období v případech, kdy tato péče již není ve zdravotnickém zařízení poskytována, či je hrazena jinak.

Podmínkou úhrady za poskytnutou zdravotní péči je, že:

1. Vykázaný počet ošetřovacích dnů ve 2. pololetí 2000 musí činit alespoň 95 % počtu ošetřovacích dní vykázaných ve 2. pololetí 1999. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 95 % takto stanovených ošetřovacích dnů, bude stanovená celková paušální sazba za 2. pololetí 2000 za lůžkovou péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů.

2. Vykázaný a uznaný počet bodů v ambulantní péči ve 2. pololetí 2000 musí činit minimálně 95 % počtu bodů za vykázané zdravotní výkony v ambulantní péči ve 2. pololetí 1999. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 95 % takto stanovených bodů, bude část paušální sazby za 2. pololetí 2000 za ambulantní péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit objemu výkonů.

3. Vykázaný a uznaný počet bodů ve zdravotní dopravě ve 2. pololetí 2000 musí činit minimálně 95 % takto stanovených bodů za vykázané výkony ve zdravotní dopravě vykázaných ve 2. pololetí 1999. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 95 % počtu bodů, bude část paušální sazby za zdravotní dopravu za 2. pololetí 2000 krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit objemu výkonů,

nebo

b) bude zdravotní péče v odborných léčebných ústavech hrazena platbou za ošetřovací den podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota bodu je 1 Kč. Tato varianta přichází v úvahu pouze pro odborné léčebné ústavy, které mají nasmlouvány pouze zdravotní výkony - ošetřovací den.

Předběžná úhrada je poskytnuta ve výši 100 % objemu úhrady porovnávacího období, kterým je odpovídající kalendářní čtvrtletí minulého kalendářního roku za předpokladu, že tato výše bude doložena vyúčtováním poskytnuté hrazené zdravotní péče. Pokud odborný léčebný ústav vyúčtuje menší objem péče, je předběžná úhrada rovna vykázané a uznané péči.

Podmínky úhrady podle tohoto článku písm. a) i b):

V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, na 1 ošetřeného pojištěnce překročí 101 % průměrné úhrady ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 1999, bude stanovena srážka ve výši 50 % tohoto překročení.

Tento regulační mechanismus nebude uplatněn, pokud celkové náklady na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v daném čtvrtletí 2000 nepřevýší plánované náklady na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky stanovené zdravotně pojistným plánem příslušné zdravotní pojišťovny.

Čl. 3

Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných

Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných bude ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením takto:

a) paušální sazbou za zdravotní péči ve výši 100 % porovnávacího objemu úhrady, vynásobenému celostátním koeficientem "K" zohledňujícím přesuny pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami. Hodnoty celostátního koeficientu "K" jsou uvedeny v části B. Porovnávací objem úhrady pro příslušné čtvrtletí je roven úhradě za poskytnutou zdravotní péči v odpovídajícím kalendářním čtvrtletí minulého roku, vykázanou a uznanou od 1. 7. 1999 do 31. 5. 2000, přičemž do porovnávacího objemu se nezapočítává úhrada za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období v případech, kdy tato péče již není v léčebně dlouhodobě nemocných poskytována, či je hrazena jinak.

Podmínkou úhrady za poskytnutou zdravotní péči je, že:

Vykázaný počet ošetřovacích dnů ve 2. pololetí 2000 musí činit alespoň 95 % počtu ošetřovacích dní vykázaných v 2. pololetí 1999 a vynásobených koeficientem "K". V případě, že léčebna pro dlouhodobě nemocné vykáže méně než 95 % takto stanovených ošetřovacích dnů, bude stanovená paušální sazba za 2. pololetí 2000 krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů,

nebo

b) bude tato zdravotní péče hrazena dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, kdy hodnota bodu je 1 Kč, přičemž hodnota režie přiřazené k bodové hodnotě ošetřovacího dne bude v léčebně pro dlouhodobě nemocné navýšena o 30 bodů a lékový paušál bude navýšen o 5 Kč oproti 2. pololetí 1999.

Čl. 4

Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005

Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 bude ve 3., resp. ve 4. čtvrtletí 2000 hrazena podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, kdy hodnota bodu je 1 Kč.

Čl. 5

Neodkladná zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních

Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, bude ve 3. a 4. čtvrtletí 2000 prováděna za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a) stomatologická ambulantní péče bude hrazena dle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři ve 3. a 4. čtvrtletí 2000,

b) ostatní zdravotní péče bude hrazena podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, kdy hodnota bodu je stanovena ve výši 0,80 Kč, přičemž zdravotní pojišťovna může na základě § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

ČÁST B

Seznam koeficientů zohledňujících přesuny pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami podle části A čl. 1 a 3

zdravotní pojišťovnaVZPVojenská ZPHutnická ZPOborová ZPZP ŠKODAZPMVRevírní Bratr.METAL AL.Česká nár. ZP
kód zdrav. pojišťovny111201205207209211213217222
Praha město0,970567251,059859371,128834361,162240431,038095241,075295630,987341771,012840270,92593937
Benešov0,988956781,020810913,666666671,053160921,777777781,067584131,000000000,973214290,85498174
Beroun0,953592030,993042842,000000001,062837320,800000001,210040161,000000001,105997610,97595474
Kladno0,928461891,019280580,666666671,073586921,611111111,097231961,250000001,216599440,91774892
Kolín0,992223170,990034500,800000001,048387101,101449281,075169931,000000000,952606640,97759104
Kutná Hora0,949957081,017633231,000000001,067848411,000000001,126225491,000000001,163885760,94511887
Mělník0,984306651,050644570,800000001,277402761,137518681,185175822,000000001,036117380,96384480
Mladá Boleslav0,876647430,851211070,600000000,958540631,055641340,978319780,857142860,979591840,82722513
Nymburk0,991041231,025281991,000000001,115093391,072997031,116106501,000000001,022296541,02093510
Praha-východ0,986326491,052540701,055555561,288113410,941747571,177083331,000000001,000769530,93206198
Praha-1 západ0,997076581,077445651,125000001,266875981,470588241,145794970,500000001,041820420,96534653
Příbram0,987165061,031749460,800000001,075816990,884615381,145149871,200000001,456692911,03334182
Rakovník0,972679611,043896571,000000001,074010330,909090911,140552280,800000001,286885250,77669903
střední Čechy0,971103791,041295201,115044251,158519431,056628841,093842401,008196721,159178380,96143472
České Budějovice0,987731751,014960631,000000001,049400250,933333331,045862931,000000000,823529410,97148676
Český Krumlov0,980070441,034198292,000000001,057726471,600000001,109064270,500000000,500000000,99418605
Jindřichův Hradec0,991526351,000393390,800000001,012117351,000000001,062891211,333333331,090909090,94371859
Pelhřimov0,991570930,976973680,750000001,019570712,000000001,031091661,000000001,030612241,04971857
Písek0,980653171,007664980,428571431,061371842,666666671,120879121,000000000,500000001,21641337
Prachatice1,001934960,994979601,000000001,027540360,888888891,030739411,000000001,000000000,93639364
Strakonice0,986948291,006671111,000000001,051111111,000000001,079238331,333333331,100000000,99348888
Tábor0,973087781,023089930,909090911,057171771,833333331,114840221,500000001,428571431,03829201
jižní Čechy0,986284601,012083870,850000001,045732521,277777781,068568801,115384621,006172841,01340261
Domažlice0,990215231,035153022,000000001,016613922,000000001,079352651,000000000,959183671,09621993
Cheb0,960764281,053729870,666666671,075862071,272727271,097879280,750000000,954545451,28750581
Karlovy Vary0,989051281,081235491,000000001,052258931,333333331,072380511,166666671,032258060,99499016
Klatovy0,981253231,006908050,666666671,036156510,692307691,057398211,500000001,014572861,09009360
Plzeň-město0,969004921,035397371,000000001,088344632,000000001,069702730,750000000,991683300,98087377
Plzeň-jih0,987278811,025964111,000000001,047688921,142857141,069860661,000000001,016685211,01095557
Plzeň-sever0,984598171,031391830,400000001,040007551,000000001,087288261,000000001,018018020,99783282
Rokycany0,979091611,034790871,500000001,042436351,333333331,109602650,500000000,997164460,96047904
Sokolov0,978233021,079248160,571428571,048811011,200000001,139964931,000000001,388888891,00465263
Tachov0,987568681,042536931,000000001,049523811,000000001,088290401,000000000,978835981,03011423
západní Čechy0,979605811,044137700,804347831,058568981,171875001,082899070,886792451,001936511,03513434
Česká Lípa0,986845381,050720021,000000001,036994881,215873021,070278460,500000000,878787881,04472792
Děčín0,982834801,025117071,000000001,024788731,132352941,090046880,857142861,092788171,00212064
Chomutov0,990991501,052005290,818181821,023384621,062500001,064189750,875000000,938366721,00411072
Jablonec nad Nisou0,991633081,026346950,500000001,026885741,009345791,043263761,000000000,785714290,84615385
Liberec0,989849521,049992702,000000001,061318051,306818181,039180670,600000000,862745100,92162554
Litoměřice0,959042691,215269801,000000001,212799011,483870971,270712400,666666670,803030300,92947368
Louny0,993875141,019928040,600000001,025080912,142857141,068691251,500000000,769230770,98987708
Most0,989100640,995426831,000000001,026390201,100000001,077284161,250000000,925925931,04784462
Teplice0,988070261,024136551,500000001,051263000,969696971,105345180,727272731,217391300,99892142
Ústí nad Labem0,838517611,440333571,000000001,270241091,129032261,294984440,500000001,076923080,97140478
severní Čechy0,973759701,107721861,000000001,126333641,198765431,147669370,818181821,067900431,00128333
Havlíčkův Brod0,984251751,009366571,000000001,007281551,000000001,072564942,500000001,064206130,94652406
Hradec Králové0,975805691,027876231,400000001,011780911,027397261,068099171,333333331,333333330,98093666
Chrudim0,981817981,179007321,000000001,030039811,142857141,137030250,909090911,629032261,04490346
Jičín0,980969761,014957261,250000001,002669511,144036701,071243720,833333330,833333331,05781250
Náchod0,987996051,027836130,400000001,031114951,081081081,112101910,833333331,363636361,00915141
Pardubice0,991624511,041009101,500000001,003932931,472222221,059857481,750000001,500000000,99321523
Rychnov nad Kněžnou0,968908991,029554940,800000001,000572741,235294121,098475480,800000001,200000000,90009990
Semily0,988915861,004748711,000000001,035630841,169980761,047477741,000000001,047619050,97760000
Svitavy0,993860911,042657923,500000001,021881840,750000001,067363530,800000001,109890110,97617815
Trutnov0,882987791,084713780,600000001,177507211,388248551,349747200,875000001,300000001,03636203
Ústí nad Orlicí0,868265751,967315951,750000001,325421131,086206901,263080581,055555560,944444441,41550900
východní Čechy0,962972141,116103801,301886791,055960761,303386351,137749520,889447241,070114641,07702032
Blansko0,986299601,033333331,583333331,009970091,000000001,044245400,947368421,118811880,97832817
Brno-město0,959713621,083770061,265060241,062613431,700000001,143205571,204081631,100859911,03579812
Brno-venkov0,972061771,090827011,352941181,087928031,142857141,145736600,952380951,065792991,03256087
Břeclav0,976517141,031238911,627653781,017870170,900000001,063016821,029126211,090024331,01938116
Hodonín0,947259581,064325841,258724991,029202041,000000001,204898621,112918661,135686071,02551020
Jihlava0,985604051,030425220,250000001,065832781,000000001,172571430,833333331,233333331.19199567
Kroměříž0,980367721,003526451,182692311,014507771,000000001,069375081,029961721,052631580,99167940
Prostějov0,956370081,043762921,333333330,985009371,500000001,078551911,032051281,072183390,91940299
Třebíč0,988549931,036386451,291666670,987626551,833333331,065011431,333333330,933962261,06486333
Uherské Hradiště0,978259850,971091001,300627941,044290061,500000001,077276701,015151521,095652170,99108502
Vyškov0,969275271,071389721,071428571,011049721,000000001,182208201,000000000,924114671,14911243
Zlín0,973113801,014734771,456224171,207085621,250000001,097647900,880341880,781250000,85603807
Znojmo0,977796271,013003621,143361271,012096771,777777781,046280341,056603770,995169081,05197011
Žďár nad Sázavou0,987186851,061851211,000000001,030877191,100000001,044304910,833333331,076495590,94576687
jižní Morava0,972220161,052870931,382652421,048313751,278350521,103627421,052066971,076893431,01986074
Bruntál0,815753171,674921582,068421052,695023391,100000002,503639351,235555561,179545451,05142217
Frýdek-Místek0,941359080,997722841,076402230,985607370,846153851,025041991,044128221,032258060,80643863
Karviná0,934864590,943574591,156576740,975292590,916666671,029781241,068880641,171428570,78584559
Nový Jičín0,972226121,009212121,184231831,013666541,071428571,074168211,084114311,666666670,94393646
Olomouc0,946068141,057144561,384615380,995836431,125000001,041509290,866494851,062118051,00162702
Opava0,947802310,942877981,149725781,007916241,500000001,046514641,174245810,810810810,82547721
Ostrava0,917068300,911643481,093279561,008579171,000000001,047660551,056338581,030303030,77238865
Přerov0,985729741,041099911,097264441,003127260,937500001,025314491,037465561,049475260,99767712
Šumperk0,970202991,013526271,143327241,013065651,214285711,069365841,064935061,128634891,06541635
Vsetín0,986786740,985089971,061302681,023210830,846153851,065516491,110506870,788461541,02635892
Jeseník0,944927260,950107301,287300490,982182631,181818181,030158731,866666670,800000000,88574317
severní Morava0,943345151,072143611,111254191,104981981,037500001,104414071,072593841,069324090,95846562
nerozlišeno1,000000001,151631480,988561110,881437571,816816820,977351921,1678620524,227272731,62102762
celostátní koeficient0,968080191,062510841,126382281,105020901,111531491,105768481,072683711,098738421,01826248

ČÁST C

Seznam lůžkových zařízení podle části A čl. 1 písm. a) bodu 4 poskytujících specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči

IČONázev lůžkového zařízeníNázev obce
00023736Ústav hematologie a krevní transfúzePraha 2
00023001Institut klinické a experimentální medicínyPraha 4
00023884Nemocnice Na HomolcePraha 5
00209775Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgieBrno
00209813Úrazová nemocnice v BrněBrno
00209805Masarykův onkologický ústavBrno
00159816Fakultní nemocnice U sv. AnnyBrno
00179906Fakultní nemocniceHradec Králové
00064165Všeobecná fakultní nemocnice v PrazePraha 2
65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - Poruba
00669806Fakultní nemocnicePlzeň
00064173Fakultní nemocnice Královské VinohradyPraha 10
00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc 5
00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8
00673544Masarykova nemocnice s poliklinikouÚstí nad Labem
00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějovice
00064190Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikouPraha 4
00023698Ustav pro péči o matku a dítěPraha 4
00023728Revmatologický ústavPraha 2
61383082Ústřední vojenská nemocnice PrahaPraha 6

ČÁST D

Seznam lůžkových zařízení podle části A čl. 1 písm. a) bodu 3c), poskytujících specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči včetně transplantace orgánů a kostní dřeně

IČONázev lůžkového zařízeníNázev obce
00023736Ústav hematologie a krevní transfúzePraha 2
00023001Institut klinické a experimentální medicínyPraha 4
00209775Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgieBrno
00179906Fakultní nemocniceHradec Králové
65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - Poruba
00669806Fakultní nemocnicePlzeň
00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc 5

ČÁST E

Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků pro léčbu hemofilie, které jsou hrazeny formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků nad rámec paušálu podle části A čl. 1

KODNÁZEVDOPLNĚK NAZVU
1.03051BEBULIN TIM 4inj sic 1×600ut+sol
2.03052BEBULIN TIM 4inj sic 1×1.2ku+sol
3.08607BEBULIN TIM 4inj sic 1×200ut+sol
4.44999BERIATE P 1000UTinj sic 1ku+10ml
5.45000BERIATE P 1000UTinj sic 1ku+10ml
6.45001BERIATE P 250UTinj sic 250ut+2.5ml
7.45002BERIATE P 250UTinj sic 250ut+2.5ml
8.45003BERIATE P 500UTinj sic 500ut+5ml
9.45004BERIATE P 500UTinj sic 500ut+5ml
10.59486MONOCLATE-Pinj sic 1×250ut
11.59487MONOCLATE-Pinj sic 1×500ut
12.59488MONOCLATE-Pinj sic 1×1000ut
13.60379HAEMOCTIN SDH 250inj sic 1×250ut+sol
14.60380HAEMOCTIN SDH 500inj sic 1×500ut+sol
15.60381HAEMOCTIN SDH 1000inj sic 1×1ku+solv.
16.75079IMMUNINE 600I.E.inj sic 1×600ut+5ml
17.75080IMMUNINE 1200I.E.inj sic 1.2ku+10ml
18.83452KOATE HP 250 I.U.inj lyo 1×250ut+5ml
19.83453KOATE HP 500 I.U.inj lyo 1×500ut+5ml
20.83454KOATE HP 1000 I.U.inj lyo 1000ut+10ml
21.83781FAKTOR IX P CENTEON 300UTinj sic 300ut+10ml
22.83782FAKTOR IX P CENTEON 600UTinj sic 600ut+20ml
23.83783FAKTOR IX P CENTEON 1200UTinj sic 1.2ku+30ml
24.83785HAEMATE Pinj sic 1×250ut
25.83786HAEMATE Pinj sic 1×500ut
26.83787HAEMATE Pinj sic 1×1ku
27.85676FEIBA TIM 4inj sic 1×500ut+sol
28.85677FEIBA TIM 4inj sic 1×1k u+solv.
29.87238FANHDI 250 IUinj sic 1×250ut+sol
30.87239FANHDI 500 IUinj sic 1×500ut+sol
31.87240FANHDI 1000 IUinj sic 1×1ku+sol
32.88335HAEMATE Pinj sic 1×250ut
33.88336HAEMATE Pinj sic 1×500ut
34.88337HAEMATE Pinj sic 1×1ku
35.88800PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)inj 20ml/400-700ut
36.89027IMMUNATE STIM PLUS 250inj sic 1×250ut+sol
37.89028IMMUNATE STIM PLUS 500inj sic 1×500ut+sol
38.89029IMMUNATE STIM PLUS 1000inj sic 1×1ku+solv.
39.89825NOVOSEVEN 1.2MG(=60KU)inj sic 1×1.2 mg+sol
40.89826NOVOSEVEN 2.4MG(=120KU)inj sic 1×2.4 mg+sol
41.91689KRYOBULIN TIM 3inj sic 1×1ku+40ml
42.91690KRYOBULIN TIM 3inj sic 500ut+20ml
43.91691KRYOBULIN TIM 3inj sic 250ut+10ml
44.92641NOVOSEVEN 4.8MG(=240KU)inj sic 1×4.8 mg+sol
45.97407OCTAVI 250 I.U.inj sic 1×250ut
46.97408OCTAVI 500 I.U.inj sic 1×500ut

ČÁST F

Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu HIV/AIDS podle části A čl. 1

IČONázev lůžkového zařízeníNázev obcePracoviště
65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno - Bohuniceklinika infekčních chorob
00179906Fakultní nemocniceHradec Královéinfekční klinika
00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - Porubaklinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS
00669806Fakultní nemocnicePlzeňAIDS centrum infekční kliniky
00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8AIDS centrum infekční kliniky
00673544Masarykova nemocnice s poliklinikouÚstí nad Labemoddělení přenosných nemocí
00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějoviceinfekční oddělení nemocnice
Přesunout nahoru