Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 182/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení

Částka 56/2000
Platnost od 30.06.2000
Účinnost od 01.07.2000
Zrušeno k 01.05.2005 (127/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

182

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 26. června 2000

o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 11 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví grafické ztvárnění schvalovací značky, její provedení a umístění na telekomunikační koncová a rádiová zařízení (dále jen "zařízení") schválená podle § 5, § 9 anebo § 10 zákona.

§ 2

Schvalovací značka

Schvalovací značka se použije jen k označení zařízení, která byla schválena podle § 5, § 9 nebo § 10 zákona. Umístění schvalovací značky na zařízení zajišťuje fyzická nebo právnická osoba uvedená v rozhodnutí o schválení zařízení.

§ 3

Grafické ztvárnění schvalovací značky

(1) Schvalovací značku tvoří rámeček uvnitř s malým státním znakem podle zvláštního zákona,1) písmeny "ČTÚ" a dalšími znaky.

(2) V příloze je uvedeno grafické ztvárnění schvalovací značky, rozměry schvalovací značky a význam použitých znaků.

§ 4

Rozměry a provedení schvalovací značky

Normální rozměr schvalovací značky lze zmenšit při zachování poměru jejích stran, použitých znaků a písmen podle § 3. U zařízení, na která pro jejich rozměry a tvar není možno umístit ani schvalovací značku o minimálním rozměru, stanoví Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") ve svém rozhodnutí o schválení zařízení rozměr ještě menší.

§ 5

Způsob umístění schvalovací značky

(1) U přenosných zařízení se schvalovací značka umísťuje buď na spodní nebo zadní stranu zařízení tak, aby po otočení zařízení nebo vyjmutí napájecího zdroje byla celá značka viditelná.

(2) U nepřenosných zařízení se schvalovací značka umísťuje tak, aby byla přístupná bez použití nástroje.

(3) Označení schvalovací značkou se provádí

a) vylisováním do krytu zařízení, nebo

b) nesmazatelným potiskem krytu zařízení a jeho odnímatelných částí, nebo

c) začleněním do štítku výrobce, v němž je obsaženo i plné typové označení zařízení, nebo

d) opatřením zařízení samolepicím štítkem nebo obtiskem, který kromě schvalovací značky obsahuje typové označení zařízení. Štítek může být i v provedení s ochrannými holografickými prvky.

(4) Samolepicí štítek musí být proveden tak, aby při jeho odstraňování došlo vždy k poškození a aby v rozsahu hodnot vlhkosti a teploty, při nichž může být zařízení skladováno či provozováno podle technické dokumentace, nemohlo dojít k samovolnému odloupnutí štítku. Štítek se umísťuje tak, aby nedocházelo k jeho mechanickému poškození při běžném provozu a údržbě.

(5) K označení schvalovací značkou podle odstavce 3 písm. b) a c) se v případě, že štítek výrobce není vylisován do krytu zařízení, používá tmavé písmo na světlém podkladě. Pokud je kryt zařízení tmavé barvy, lze použít světlé písmo na tmavém podkladě. Označení podle odstavce 3 písm. d) se provádí černým písmem na bílém podkladě.

(6) U zařízení velmi malých rozměrů, která se dodávají v primárním obalu obsahujícím určité množství kusů, lze se souhlasem Úřadu označovat tento obal schvalovací značkou podle odstavce 3 písm. d).

(7) Schvalovací značka se umísťuje též na první stranu návodu dodávaného se zařízením.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 26/1996 Sb., o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.


Ministr:

Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 a příloha č. 2 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.


Příloha k vyhlášce č. 182/2000 Sb.

A. Grafické ztvárnění schvalovací značky

B. Rozměry schvalovací značky

1. Normální rozměr: 44 × 18 mm; minimální rozměr: 22 × 9 mm.

2. Písmo

2.1 horní řádek - písmo bezpatkové normální, výška velkého písmene (bez diakritiky) = 0,17 výšky schvalovací značky

2.2 spodní řádek - písmo bezpatkové poloručné, výška velkého písmene = 0,19 výšky schvalovací značky, text centrovaný vůči hornímu řádku

C. Význam použitých znaků

1. aaaa - rok vydání rozhodnutí

2. b - jedna číslice značící rok ukončení platnosti rozhodnutí o schválení (v rozmezí 0 až 9 let od roku vydání) nebo písmeno N značící platnost do odvolání

3. c - jedno velké základní písmeno případně kombinace tří velkých písmen s tímto významem:

3.1 použití jednoho písmene

T - koncová zařízení (§4 odst. 1 písm. a) zákona)

R - rádiová zařízení (§ 4 odst. 1 písm. b) zákona)

S - rádiová zařízení pro vysílání a příjem z družic (§4 odst. 1 písm. b) zákona)

3.2 použití dalších písmen za písmeny uvedenými v bodu 3.1

RT - rádiová zařízení připojovaná k veřejné telekomunikační síti jako koncová zařízení

TR - koncová zařízení, jejichž nedílnou součástí je rádiové zařízení

RC - občanské radiostanice CEPT

OP - rozhodnutí vydané pro ověřovací provoz (§ 10 odst. 3 zákona) [příklad: ROP]

X - rozhodnutí se zvláštními podmínkami a omezeným použitím, rozhodnutí individuální (§ 9 a § 10 odst. 2 zákona) [příklad: TX].

4. dddd - třímístné nebo čtyřmístné číslo znamenající evidenční číslo rozhodnutí o schválení

Přesunout nahoru