Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 181/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla

Částka 56/2000
Platnost od 30.06.2000
Účinnost od 01.07.2000
Zrušeno k 01.05.2005 (127/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

181

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2000,

kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů:


§ 1

Výše poplatku

(1) Výše poplatku za přidělené kmitočty a poplatku za přidělená čísla se stanoví výpočtem nebo pevnou částkou. Způsob výpočtu poplatku, jakož i výše pevných částek jsou obsaženy v sazebníku poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla, který je uveden v příloze k tomuto nařízení.

(2) Výše poplatku za přidělené kmitočty nebo poplatku za přidělená čísla na dobu kratší než 1 rok se stanoví jako násobek jedné dvanáctiny ročního poplatku a počtu měsíců v příslušném roce, na které byly kmitočty nebo čísla přiděleny.

§ 2

Splatnost poplatků

Poplatky jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení nebo rozhodnutí o přidělení čísel a dále k 15. lednu každého roku po dobu platnosti povolení nebo rozhodnutí.

§ 3

(1) Poplatky se platí Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen "Úřad") v české měně.

(2) Poplatky lze platit

a) bezhotovostním převodem z účtu vedeného u peněžního ústavu na účet Úřadu, nebo

b) poštovní poukázkou na účet Úřadu.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr dopravy a spojů:

Ing. Schling v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 181/2000 Sb.

Sazebník poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla

Položka 1

POPLATKY ZA PŘIDĚLENÉ KMITOČTY K PROVOZOVÁNÍ VYSÍLACÍCH RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ

1) Nejnižší částka za přidělené kmitočty k provozování vysílacích rádiových zařízení je 1/12 opakovaného poplatku ročně.

2) U přidělených kmitočtů na dobu kratší než jeden rok se poplatek stanoví jako násobek 1/12 opakovaného poplatku a počtu měsíců i započatých.

3) Jedním kmitočtem se rozumí hodnota nosného kmitočtu (středu) kmitočtového pásma o určité zabrané šířce pásma, uvnitř něhož je povoleno vysílání.

4) Pro duplexní nebo semiduplexní způsob provozu se poplatky počítají za každý kmitočet.

A) POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA

A1) Celoplošné sítě

Kč ročně dle výpočtu

Celoplošnými sítěmi se rozumí sítě, které zajišťují telekomunikační službu veřejného charakteru nebo pro vymezený okruh uživatelů a jsou provozovány na území celé republiky nebo v regionech např. veřejné mobilní radiotelefonní sítě, veřejný paging, hromadné rádiové sítě, sloužící k poskytování telekomunikační služby na základě technologie TETRA nebo jiných technologií, umožňujících efektivní využití kmitočtového spektra výběrem volného kanálu nebo mnohonásobným přístupem ke kanálu..

U těchto sítí vykonává provozovatel sítí sám kmitočtové plánování v přiděleném kmitočtovém úseku.

Výpočet:

C = S1 x K1 x K2

kde je

C Poplatek za jeden přidělený kmitočet

S1 Sazba za 1 kHz přidělené šířky pásma [Kč]

S1 = 2000 Kč

K1 Koeficient přidělené šířky kmitočtového pásma

Tento koeficient se vypočte z šířky ( v kHz) jednoho kanálu, která se rovná kanálové rozteči v přiděleném kmitočtovém pásmu, násobené počtem přidělených kanálů.

K1 = 1 pro 1 kHz

K2 Koeficient regionálního přidělení nebo omezení

Koeficient stanovuje rozsah regionálního přidělení kmitočtu nebo omezení celoplošně přiděleného kmitočtu. Koeficient může nabývat celého násobku hodnot 1/8 v závislosti na regionálním přidělení nebo omezení celoplošně přiděleného kmitočtu.

K2 = 1/8 pro přidělení kmitočtu pro jeden region,

K2 = 1 pro celoplošné přidělení bez omezení.

A2) Ostatní sítě pozemní pohyblivé služby

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S2 x K1 x K3 x K4 x K5 x K6

kde je

C Poplatek za jeden přidělený kmitočet

S2 Sazba za 1 kHz přidělené šířky kmitočtového pásma [Kč]

S2 = 100 Kč

K1 Koeficient přidělené šířky pásma

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho kanálu, která se rovná kanálové rozteči v přiděleném kmitočtovém pásmu, násobené počtem přidělených kanálů.

K1 = 1 pro 1 kHz

K3 Koeficient ochrany kmitočtu

K3 = 1,0 přednostní (primární) služba

K3 = 0,8 podružná (sekundární) služba

K4 Koeficient provozní oblasti

K4 = X x 0,1 dmax kde

X je dáno vztahem , přičemž hodnota X se počítá pro každou stanici v síti zvlášť a pro výpočet koeficientu K4 se použije největší hodnota X.

Pmax je hodnota maximálního vyzářeného výkonu ERP [W] stanice, hmaxef ≥ 3 je hodnota maximální efektivní výšky antény [m] stanice. Pro základnové stanice se hodnota hmaxef počítá podle metody CCIR 1-15 km, za nejmenší hodnotu maximální efektivní výšky antény základnové stanice se bere hodnota 3 m. V případě sítí bez základnových stanic se bere výška antény mobilní stanice 3 m.

dmax ≥ 10 je maximální vzdálenost (km) mezi základnovými stanicemi v souvislé provozní oblasti v případě, že provozní oblast má nejméně dvě základnové stanice.

V případě, že provozní oblast má pouze 1 základnovou stanici nebo maximální vzdálenost mezi základnovými stanicemi je menší než 10 km, je dmax= 10.

V případě směrových spojů, pracujících v sítích pozemní pohyblivé služby a na kmitočtech těchto sítí pod 1 GHz, se koeficient provozní oblasti vypočtený podle výše uvedeného vzorce násobí koeficientem směrovosti použité antény:

a) všesměrová anténa1
b) anténa s úhlem záření nejvíce 180° pro 50% vyzářeného výkonu0,8
c) anténa s úhlem záření nejvíce 120°pro 50% vyzářeného výkonu0,6
d) anténa s úhlem záření nejvíce 60° pro 50% vyzářeného výkonu0,5
K5Koeficient celostátního přidělení
K5 = 1 v případě lokálního použití,
K5 = 2 v případě celostátního použití.
K6Koeficient povinného využívání kmitočtu
Tento koeficient se používá pro uživatele sítí, kteří jsou z důvodu objektivních okolností (např. z důvodu zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví nebo majetku) povinni tento kmitočet využívat.
K6 = 0,5 pro uvedené případy,
K6 = 1 v ostatních případech.

B) PEVNÁ SLUŽBA

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S3 x K7 x K8 x K9 x K10

kde je

C Poplatek za jeden přidělený kmitočet

S3 Sazba za jeden přidělený kmitočet podle druhu spoje [Kč]

a) Radioreléový spoj bod-bod 15 000 Kč

b) Radioreléový spoj bod-multibod (1 řídící stanice) 75 000 Kč

K7Koeficient zabrané šířky pásma
K7=1v případě, že poměr přidělené šířky kmitočtového pásma vůči minimální šířce kmitočtového pásma dle stanoveného kmitočtového rastru v příslušném pásmu je roven 1.
K7=xv ostatních případech, kde x je rovno poměru přidělené šířky kmitočtového pásma k minimální šířce pásma.
K8Koeficient kmitočtového pásma
K8 = 0.10 pro f ≤ 1 GHz
K8 = 1,00 pro 1 GHz < f ≤ 3,4 GHz
K8 = 0,80 pro 3,4 GHz < f ≤ 15,5 GHz
K8 = 0,60 pro 15,5 GHz < f ≤ 25 GHz
K8 = 0,50 pro 25 GHz < f ≤ 35 GHz
K8 = 0,40 pro 35 GHz < f ≤ 47 GHz
K8 = 0,25 pro f > 47 GHz
K9Koeficient maximálního vyzářeného výkonu P
K9 = 0,25 P ≤ 0 dBm (1 mW)
K9 = 0,40 P ≤ 10 dBm (10 mW)
K9 = 0,60 P ≤ 20 dBm (100 mW)
K9 = 0,80 P ≤ 30 dBm (1 W)
K9 = 1,00 P ≤ 40 dBm (10 W)
K9 = 1,50P > 40 dBm (10 W)
K10Koeficient řízení výstupního výkonu
K10 = 0,80 systém řízení výstupního výkonu použit
K10 = 1,00 systém řízení výstupního výkonu nepoužit
Poznámka:
Systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) typu uspořádání bod - multibod, se za předpokladu, že radiový provoz systému je obousměrný, zpoplatňují v kategorii pevná služba, i když část poskytované služby má charakter rozhlasové služby.

C) ROZHLASOVÁ SLUŽBA

Kč ročně dle výpočtu

Výpočet:

C = S4 x V2 x K11

kde je

C Poplatek za jeden přidělený kmitočet

S4 Sazba za jeden přidělený kmitočet [Kč]

S4 = 1 Kč

VKoeficient povoleného průměrného efektivního vyzářeného výkonu v dBW na přiděleném kmitočtu
V = 5 pro průměrný efektivní vyzářený výkon ≤ 5 dBW
V = x pro průměrný efektivní vyzářený výkon > 5 dBW
Poznámka:
Hodnota x se stanoví jako 1/36 ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti úhlových stupních, počínaje stupněm nula.
K11Koeficient druhu radiokomunikační služby
K11 = 15 AM rozhlasové vysílání
K11 = 30 FM rozhlasové vysílám
K11 = 30 Digitální rozhlasové vysílání T-DAB
K11 = 50 Analogové televizní vysílání
K11 = 50 Digitální televizní vysílání DVB-T
Poznámka:
Systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) v kategoriích MMDS (vícebodový vícekanálový distribuční systém), MVDS (multikanálový video distribuční systém), LMDS (lokální vícebodový distribuční systém) typu provozního uspořádání bod -multibod, se za předpokladu, že radiový provoz v systému je pouze jednosměrný, zpoplatňují v kategorii rozhlasová služba, i když část poskytované služby má charakter jednosměrného datového přenosu.

D) DRUŽICOVÁ SLUŽBA

Kč ročně dle výpočt

Výpočet:

C = S5 x K12

kde je

C Poplatek za jeden přidělený kmitočet pro pozemskou stanici

S5 Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním 2 500 Kč

K12Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním
K12 = 4 pro šířku pásma ≤ 4 MHz
K12 se rovná počtu MHz, odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného vysíláním, pro šířku tohoto pásma > 4 MHz

E) OSTATNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

Kč ročně dle výpočtu

E1) Letecká a námořní pohyblivá služba a radiotelefonní služba na vnitrozemských vodních cestách

Výpočet:

C = S6 x K13

kde je

CPoplatek za jeden přidělený kmitočet
Poznámka:
U této služby se přidělením kmitočtu rozumí povolení využívat všechny kmitočty vyhrazené této službě mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
S6Základní poplatek za jednu pohyblivou nebo základnovou stanici letecké nebo námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na vnitrozemských vodních cestách včetně retranslace [Kč]
S6 = 1 200 Kč
K13Koeficient podle výkonu stanice (P)
K13 = 1 P ≤ 14 dBW (25W)
K13 = 2 14 dBW (25W) < P ≤ 20 dBW (100W)
K13 = 4 20 dBW (100W) < P ≤ 27 dBW (500W)
K13 = 8 P > 27 dBW (500W)

U lodních a letadlových stanic se poplatky vyměřují jen z hlavního vysílače. K jiným vysílacím zařízením, která jsou součástí letadlové nebo lodní stanice, se nepřihlíží. Jsou-li však na palubě letadla nebo lodi jen vysílací rádiová zařízení zabezpečovací služby, poplatky se vyměří z nich.

E2) Radiolokační služba
Kč ročně
Za přidělení kmitočtu pro :
Pozemní radiolokační zařízení6 000 Kč
E3) Radionavigační služba
Kč ročně
Za přidělení kmitočtu pro :
Pozemní radionavigační zařízení6 000 Kč
F) Za kmitočty přidělené krátkodobým povolením k provozování vysílacích rádiových zařízení
Jednorázově Kč
Jednorázový poplatek za přidělení kmitočtu pro:
a) Pevnou službu - radioreléový spoj bod-bod1 000 Kč
b) Přenos televizních signálů3 000 Kč
c) Přenos rozhlasových signálů1 000 Kč
d) Pozemní pohyblivá služba500 Kč

Položka 2

POPLATKY ZA PŘIDĚLENÁ ČÍSLA

1) Poplatek podle této položky se nevybere za přidělená čísla určená pro tísňová volání, hlášení poruch sítě provozovatele, hovory s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů, hovory s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky, informace prostřednictvím hlásek, které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel a jiné zprávy, pokud tak stanoví zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

2) U přidělených čísel na dobu kratší než jeden rok se poplatek stanoví jako násobek 1/12 opakovaného poplatku a počtu měsíců i započatých.

3) Definice jednotlivých služeb a přidělených čísel stanovuje číslovací plán.

Kč ročně
A) Za každé přidělené číslo
A1) účastnické
a) v pevné síti1
b) v mobilní a rádiové síti1
A2) doplňkových telefonních služeb
a) pro komerční účely
aa) krátké pětimístné100 000
ab) krátké šestimístné50 000
b) pro nekomerční a veřejně prospěšné účely
ba) krátké čtyřmístné30 000
bb) krátké pětimístné5 000
bc) krátké šestimístné1 000
A3) výběru poskytovatele telekomunikačních služeb
a) čtyřmístné200 000
b) pětimístné100 000
A4) pro přídavné služby
a) bezplatného volání (např. Zelená linka)500
b) se sdílenými náklady750
c) se zvláštním tarifem10 000
d) se zvláštním tarifem (služby pro dospělé)50 000
e) záznamu a předávání hlasových zpráv1 x Z
f) osobní číslo100
g) přístup k síti Internet1 000
h) ostatní přídavné služby (kromě přístupu k dálnopisné síti)5 000

Poznámka:

Z = počet přidělených účastnických čísel, které mají na uvedenou službu přístup

A5) identifikační kód sítě100 000
A6) kódu signalizačního bodu přechodové signalizační sítě10 000
A7) kódu mezinárodního signalizačního bodu100 000
B) Za každé přidělené jméno dle F.400/X.400 v rámci administrativní uživatelské oblasti1
Přesunout nahoru