Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 173/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.

Částka 53/2000
Platnost od 28.06.2000
Účinnost od 01.07.2000
Zrušeno k 02.01.2003
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

173

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 15. června 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku):


Čl. I

Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j) počtem obyvatel se rozumí počet obyvatel trvale bydlících na území příslušné obce podle jejich stavu uveřejňovaného Českým statistickým úřadem v aktuálním vydání Malého lexikonu obcí České republiky.".

2. V § 5 odst. 1 se odkaz na poznámku č. 3) uvedený za slovem "domku" přesouvá za slovo "domu".

3. V § 13 odst. 2 u koeficientu K4 ... se za slova "oceňovaného bytu" vkládají slova "nebo nebytového prostoru" a za slova "vybavení bytu" se vkládají slova "nebo nebytového prostoru".

4. V § 21 odst. 1 se vypouští čárka za číslem 12 a číslo "13" se zrušuje. Na konci odstavce 1 se doplňuje tato věta: "Má-li pozemek stejného vlastníka jako na něm stojící stavba uvedená v předchozí větě, zjistí se cena stavby včetně tohoto pozemku, je-li veden v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, nebo včetně části pozemku ve výměře odpovídající zastavěné ploše oceňované stavby, je-li veden v katastru nemovitostí v jiném druhu pozemků.".

5. V § 21 odst. 2 se za slovo "staveb" vkládají slova" , popřípadě pozemků".

6. V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Je-li nájemní smlouvou pronajat oceňovaný soubor staveb a pozemků včetně trvalých porostů, které jsou ve vlastnictví stejného subjektu, jako celek bez rozlišení nájemného na jednotlivé stavby, popřípadě pozemky ocení se jako aritmetický průměr cen staveb, pozemků a trvalých porostů zjištěných nákladovým způsobem bez koeficientu Kp a ceny zjištěné výnosovým způsobem.".

7. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "při ocenění souboru staveb, pozemků a trvalých porostů podle § 21 odst. 3 se použije míra kapitalizace podle jeho základního účelu užití.".

8. V § 22 odst. 4 písm. c) se slova"vedené v účetnictví" zrušují a za slovo "správu" se vkládají slova "vedené v účetnictví".

9. V § 23 odst. 1 písmena b) až e) znějí:

"b) ve statutárních městech,11) Františkových Lázních a Mariánských Lázních a v obcích, jejichž katastrální území s nimi sousedí,

1. 800 Kč ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázních,

2. 300 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného v bodu 1,

c) v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích a v obcích, jejichž katastrální území s nimi sousedí,

1. 500 Kč v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech a Teplicích,

2. 200 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jednoho města uvedeného v bodu 1,

d) v obcích s počtem obyvatel nad 25 tisíc a v obcích, jejichž katastrální území s nimi sousedí,

1. 250 Kč v obcích s počtem obyvatel nad 25 tisíc,

2. 100 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jedné obce uvedené v bodu 1,

e) v obcích nad 15 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel a v Jeseníku a v obcích, jejichž katastrální území s nimi sousedí,

1. 150 Kč v obcích nad 15 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel a v Jeseníku,

2. 50 Kč v obcích, jejichž katastrální území sousedí s katastrálním územím alespoň jedné obce uvedené v bodu 1,".

10. V § 23 odst. 1 se věta"Počet obyvatel se stanoví podle posledního sčítání lidu." zrušuje.

11. V § 23 odst. 6 se slova "§ 26 odst. 3" nahrazují slovy "§ 26 odst. 4".

12. V § 23 odst. 7 se slova "§ 26 odst. 2" nahrazují slovy "§ 26 odst. 3".

13. V § 23 odst. 8 větě první a druhé se koeficient "0,70" nahrazuje koeficientem "0,60".

14. V § 23 odst. 9 větě první se slovo "stavebního" zrušuje a slovo "pískovišť" se nahrazuje slovem "pískoven", za slovo "výsypek," se vkládají slova "kromě pozemků určených k sanaci,15b)".

Poznámka pod čarou č. 15b) zní:

"15b) § 31 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb.".

15. V § 23 odstavec 12 zní:

"(12) Pro způsob ocenění pozemků jsou rozhodující kritéria uvedena v jednotlivých odstavcích. Splňuje-li oceňovaný pozemek kritéria uvedená současně ve více odstavcích, platí pro způsob ocenění toto pořadí odstavců: 4, 5, 1, 2, 3, 9, 8, 6.".

16. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní:

"§ 23a

Cenová mapa stavebních pozemků obce

(1) Cenová mapa stavebních pozemků obce obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část obsahuje

a) věcnou analýzu základny místního trhu s nemovitostmi a možnosti jeho dalšího rozvoje zejména ve vztahu k velikosti a charakteru obce, vnitřním i vnějším faktorům a místním zvláštnostem, které ovlivňují jeho kvalitu,

b) popis předlohy použitého mapového podkladu a jeho kvality z hlediska souladu právního stavu podle katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu,

c) komentář ke zdrojům cen použitým pro vypracování grafické části a výsledky jejich rozboru,

d) popis postupu zpracování a předpoklad doby účinnosti.

(3) Grafická část obsahuje

a) mapové zobrazení stavebních pozemků na území obce v měřítku rovném nebo větším 1 : 5 000,

b) identifikační a informační údaje (název obce, katastrální území místních částí obce, náměstí a ulic, popř. parcelní čísla pozemků),

c) ceny jednotlivých stavebních pozemků, popř. ceny vymezených skupin parcel se shodným účelem užití a stejnou stavební vybaveností.".

17. V § 25 odst. 1 větě první se slova"převládajícího souboru" nahrazují slovy "převládajících souborů" a věta druhá se nahrazuje touto větou: "Cena lesního pozemku je součtem cen jeho částí v jednotlivých porostních skupinách, které jsou na něm vymezeny.".

18. V § 26 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Pozemky, které podle § 9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. nejsou stavebními, ale jsou zahrnuty do platného územního plánu obce nebo regulačního plánu 15a) jako pozemky určené k zastavění, se ocení podle § 23 odst. 1 a násobí se koeficientem 0,30. Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle § 26 odst. 4.".

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

19. V § 26 odst. 2 se na konci doplňuje tato věta: "Tato cena nesmí být nižší než cena zjištěná podle odstavce 4.".

20. V § 28 odst. 4 se věta za středníkem nahrazuje touto větou: "pro neuvedené obmýtí, pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 21, se cena mýtní výtěže Au zjistí jako přiměřená hodnota interpolací.".

21. V § 28 odst. 8 se za slova"v příloze č. 25" vkládá čárka a slova: "pokud je v rámci rozpětí obmýtí přiřazeného skupinám dřevin v příloze č. 21,".

22. V § 28 odst. 9 se na konec věty doplňují tato slova: "a cena za m2 skupiny dřevin se vypočte podle vzorce

Ha = Au x Ba".

23. V § 30 odst. 1 se za slovy "tabulek č. 1" slovo "a" nahrazuje čárkou a za číslici "2" se vkládají slova "a 3".

24. V § 33 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují tato slova: "část I pro intenzivní výsadbu a část II pro zahrádkovou výsadbu,".

25. V příloze č. 1 bodu 5 odstavec 4 zní:

"(4) Obestavěný prostor zastřešení včetně podkroví u střech sklonitých, bez ohledu na jejich tvar, se vypočte vynásobením zastavěné plochy půdy a podkroví součtem průměrné výšky půdní nadezdívky a poloviny výšky hřebene nad průměrnou výškou půdní nadezdívky. Převažují-li jiné tvary střešních konstrukcí, vypočte se obestavěný prostor zastřešení jako objem geometrického tělesa.".

26. V příloze č. 14 bodu 4 se za slovo "použije" vkládá slovo "vždy".

27. V příloze č. 14 bodu 6 se za slova"celé stavby" vkládá slovo "zejména" a slova "stejným způsobem jako u původní části stavby" se zrušují.

28. V příloze č. 15 tabulce č. 1 položka č. 1 zní:

„1Pozemek v okrajovém území obce nebo v jiných nevýhodně položených částech obce s ohledem na účel užití staveb na nich postavených nebo k jejich výstavbě určených
1.1v hlavním městě Prazeaž do 50-
1.2ve statutárních městech, Františkových Lázních a Mariánských Lázníchaž do 40-
1.3v Českém Krumlově, Jáchymově, Karviné, Luhačovicích, Poděbradech, Teplicích a Jeseníkuaž do 30-
1.4v ostatních obcíchaž do 20-“.

29. V příloze č. 15 tabulce č. 1 položka č. 10.5 zní:

„10.5Zátopové území obce stanovené vodohospodářským orgánemaž do 10-“.

30. V příloze č. 15 v textu pod tabulkou č. 1 věta druhá zní: "Použití přirážek a srážek podle položek č. 1, 12 a13 musí být prokazatelně zdůvodněno.".

31. V příloze č. 15 tabulce č. 2 v položkách č. 8 a 9 se na konec textů uvedených ve druhém sloupci doplňuje čárka a slova "neuplatní se u zahrádkářských chat".

32. V příloze č. 15 pod tabulkou č. 2 se body 1) a 2) zrušují.

33. V příloze č. 17 položka č. 1 zní:

„1Jde-li o pozemky na území obce nebo obcí sousedních nebo v jejich okolí ve všech katastrálních územích, jejichž kterákoli část se nachází do níže určené vzdálenosti od nejblíže položeného bodu na hranici území obce:
1.1Hlavní město Praha
1.1.1- území hlavního města-560
1.1.2- území sousedních obcí-280
1.1.3- katastrální území v okolí do 7 km-140
1.2Obce s počtem nad 250 tis. obyvatel
1.2.1- území obce-320
1.2.2- území sousedních obcí-160
1.2.3- katastrální území v okolí do 5 km-80
1.3Obce s počtem 100 - 250 tis. obyvatel
1.3.1- území obce-240
1.3.2- území sousedních obcí-120
1.3.3- katastrální území v okolí do 4 km-60
1.4Obce s počtem 50-100 tis. obyvatel
1.4.1- území obce-200
1.4.2- území sousedních obcí-100
1.4.3- katastrální území v okolí do 3 km-50
1.5Obce s počtem 25 - 50 tis. obyvatel
1.5.1- území obce-160
1.5.2- území sousedních obcí-80
1.6Obce s počtem 10 - 25 tis. obyvatel
1.6.1- území obce-120
1.6.2- území sousedních obcí-60
1.7Obce s počtem 5 - 10 tis. obyvatel
1.7.1- území obce-80
1.7.2- území sousedních obcí-40
1.8Obce s počtem 2 - 5 tis. obyvatel
1.8.1- území obce-40
1.8.2- sousední katastrální území-20“.

34. V příloze č. 17 věta pod tabulkou zní: "Srážky podle položky č. 3 lze přiměřeně použít pouze v případech, kdy bylo zjištěno průkazné snížení využitelnosti pozemku pro rostlinnou výrobu a nejde-li prokazatelně o pozemek, na který byla poskytnuta náhrada za újmy vyplývající ze zákonných omezení jeho obhospodařování (např. podle § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství).".

35. Příloha č. 18 zní:

"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů

SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2SLTKč/m2
9Z0,706L2,074K2,672M0,72
9R0,706K2,40413,252L4,01
9K0,70613,364H5,752K1,09
8Z0,706H4,994G5,44211,15
8Y0,706G4,524F3,962H3,27
8V0,706F5,204D5,222G4,15
8T0,706D5,094C2,282D3,10
8S1,936B4,994B5,752C0,74
8R0,706A3,654A3,542B3,17
8Q0,785Z0,763Z0,872A1,70
8P1,425Y1,803Y0,701Z0,76
8N1,935W3,473X0,70IX0,70
8M0,705V5,653W4,21IV3,54
8K1,935U4,993V6,601U3,76
8G3,395T2,183U6,161T2,07
8F1,935S4,183T1,721S1,42
8A1,785R0,983S3,73IQ1,09
7Z0,705Q2,103R2,53IP1,70
7Y1,015P3,233Q1,61io2,81
7V4,30504,793P1,77IN0,70
7T1,935N2,08304,321M1,32
7S2,445M1,033N1,971L3,86
7R1,935L3,893M0,721K0,70
7Q1,075K2,833L3,891J0,70
7P3,315J3,363K1,53111,10
704,26513,333J1,541H1,00
7N1,885H4,76312,421G2,50
7M1,015G4,523H4,85ID3,48
7K1,885F4,863G4,151C0,70
7G3,665D6,003F4,171B1,22
7F2,795C3,033D5,091A0,74
7D3,135B4,883C1,32OZ0,76
7B3,135A3,463B4,770Y0,76
6Z0,704Z0,763A2,75OX0,70
6Y1,424Y1,202Z0,760T4,07
6V5,284X0,702X0,700R1,92
6T1,824W3,572W1,660Q0,76
6S4,244V6,602V3,57OP0,79
6R4,044S3,662T1,72002,70
6Q1,934R4,042S1,82ON1,26
6P3,534Q1,462Q1,24OM0,76
605,004P3,392P1,77OK0,79
6N2,43405,24202,85OG3,59
6M1,174N2,092N1,10OC1,14
 4M1,03 

Soubory lesních typů (SLT) jsou jednotky typologického systému, které sdružují lesní typy podle ekologické příbuznosti vyjádřené významnými vlastnostmi stanoviště. Lesní typy jsou zakresleny v lesnických typologických mapách.

SLT jsou vymezeny vegetačními lesními stupni a edafickými kategoriemi s tím, že příbuzné kategorie tvoří řady. Konkrétní vlastnosti SLT jsou vyjádřeny dvoumístným kódem; číslice na prvním místě kódu (0 - 9) značí příslušnost k vegetačnímu lesnímu stupni, zatímco písmeno na druhém místě kódu charakterizuje vlastnosti lesní půdy, včetně obsahu a vlivu vody a edafickou druhovou kombinaci. Jednotlivá písmena(celkem 24) označují základní, vedlejší a přechodné kategorie, které jsou základem třídění uvnitř řad (celkem 8).

Údaje o SLT jsou součástí lesního hospodářského plánu, resp. lesní hospodářské osnovy vlastníků lesa.".

36. V příloze č. 19 se položky č. 1.4 až 1.9, 2, 3.7 až 3.11 zrušují.

37. V příloze č. 19 se doplňují položky č. 4 a 5, které znějí:

„4Tvar lesních pozemků (např. v závislosti na šíři extrémně protáhlých či malých parcel)- 20
5Omezené hospodaření na lesních pozemcích stanovené zvláštním předpisem nebo správním rozhodnutím (např. ochranná pásma energetických rozvodných zařízení, rozhodnutí o využití území apod.)- 50“.

38. Příloha č. 22 zní:

"Příloha č. 22 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

"Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin

(z absolutní výškové bonity - A VB, používané ve všech LHP od roku 1991, do relativní bonity - RB, uplatňované v lesních hospodářských plánech do roku 1990 včetně)

Absolutní výškové bonity
Skup. dřevinVěk10121416182022242628303234363840
Relativní bonity
Smrkdo 609776543321111
61-809876554321111
nad 809887654321111
Borovicedo 60987654321111
61-80987765321111
nad 80988765431111
Jedledo 50754321111111
nad 50865432111111
Modříndo 50987665421111
nad 50987654321111
Douglaskacelý věk55555543
Bukdo 80876543211111
nad 80876654321111
Dubdo 60877654321111
61-80987655421111
nad 80987765421111
Jasancelý věk333322111
Olšecelý věk5543221
Bříza, osikacelý věk333332111
Akátdo 5099987765
nad 5098876654
Topolcelý věk99999876
Habrdo 509987642
nad 509986532“.

39. V příloze č. 23 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE ve sloupci 6 se čísla "22,20, 22,22, 22,82" nahrazují čísly "22,63, 22,82, 23,56".

40. V příloze č. 23 v předposlední větě pod tabulkou se vypouštějí slova: "přiblížená na odvozní místo" a v poslední větě pod tabulkou se slova "doba obmýtí" nahrazují slovy "doba obmýtní".

41. V příloze č. 25 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE, obmýtí 80 ve sloupci 6 se čísla „0,000, 0,249, 0,484, 0,703, 0,851, 0,943, 0,990, 1,006, 1,004 a 1,000" nahrazují čísly „0,000, 0,231, 0,451, 0,659, 0,805, 0,900, 0,956, 0,984, 0,996 a 1,000“.

42. V příloze č. 25 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE, obmýtí 100 ve sloupci 6 se čísla „0,000, 0,248, 0,482, 0,700, 0,848, 0,939, 0,986, 1,002, 1,000, 0,993, 0,993 a 1,000“ nahrazují čísly „0,000, 0,224, 0,437, 0,639, 0,780, 0,872, 0,926, 0,954, 0,965, 0,973, 0,987 a 1,000".

43. V příloze č. 25 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE, obmýtí 120 ve sloupci 6 se čísla „0,000, 0,223, 0,433, 0,629, 0,762, 0,844, 0,886, 0,901, 0,899, 0,892, 0,892, 0,911, 0,960 a 1,000" nahrazují čísly „0,000, 0,199, 0,388, 0,567, 0,693, 0,774, 0,822, 0,847, 0,857, 0,864, 0,876, 0,905, 0,960 a 1,000".

44. V příloze č. 25 ve 3. skupině dřevin: BOROVICE, všechna obmýtí, se za sloupec 7 doplňují sloupce 8 a 9 bez uvedení hodnot.

45. V příloze č. 25 ve 4. skupině dřevin: MODŘÍN, všechna obmýtí, se za sloupec 8 doplňuje sloupec 9 bez uvedení hodnot.

46. V příloze č. 25 v 7. skupině dřevin: DUB, všechna obmýtí, se za sloupec 8 doplňuje sloupec 9 bez uvedení hodnot.

47. V příloze č. 25 v 11. skupině dřevin: AKÁT, všechna obmýtí, se za sloupec 7 doplňují sloupce 8 a 9 bez uvedení hodnot.

48. V příloze č. 26 v tabulce č. 1 se položky č. 1.1 až 1.4 a 3.6 až 3.11 zrušují.

49. V příloze č. 26 tabulce č. 2 se doplňují položky č. 9a a 9b, které znějí:

„9aPorosty dřevin s významně nižší produkční schopností nebo nižším zpeněžením sortimentů oproti úrovni skupiny dřevin, ve které jsou zařazeny (např. habr obecný, borovice kleč, javor babyka, střemcha pozdní, olše zelená, jeřáb ptačí, jíva apod.)- 40
9bPorosty borovice kleče- 80“.

50. V příloze č. 26 v tabulce č. 3 ve sloupcích „Srážky v % až do:" u položky č. 12 se čísla „-1,5, -3,3 a -3,2" nahrazují čísly „-2, -3 a -3", u položky č. 13.1 se čísla „-2,3, -3,0 a -6,8" nahrazují čísly „-2, -3 a -7", u položky č. 13.2 se čísla „-5,8, -9,6 a -14,1" nahrazují čísly „-6, -10 a -14", u položky č. 13.3 se čísla „-9,7, -17,2 a -22,3" nahrazují čísly „-10, -17 a -22", u položky č. 13.4 se čísla „-26,4, -49,1 a -57,1" nahrazují čísly „-26, -49 a -57", u položky č. 14 se čísla „-9,2, -16,2 a -21,3" nahrazují čísly „-9, -16 a -21", u položky č. 15 se čísla „-4,6, -8,1 a -10,6" nahrazují čísly „-5, -8 a -11", u položky č. 16 se čísla „-2,47, -0,45 a -4,10“ nahrazují čísly „-3, -6 a -6" a u položky č. 17 se čísla "-43,4, -81,9 a -92,6" nahrazují čísly "-43, -82 a -90".

51. Příloha č. 28 zní:

"Příloha č. 28 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny ovocných dřevin

Podle charakteru ovocných výsadeb a používaných pěstitelských systémů jsou základní ceny ovocných dřevin rozděleny do dvou samostatných částí, z nichž v první jsou ceny v Kč/m2 pro výsadby intenzivního plantážového typu ovocných sadů, zatímco druhá část obsahuje ceny v Kč/ks pro vesměs extenzivní výsadby zahrádkového typu.

Část I. Přehled výsadeb intenzivního typu ovocnářství:

Tabulka č. 1

Číslo položkyDruh ovocných dřevinPěstitelský systémHustota výsadby
ks/ha
Charakteristikaznačka
1jabloň
hrušeň
vysokokmen nebo polokmenJH-Vk200
2čtvrtkmen na silně vzrůstné podnožiJH-Ck500
3nízkokmen na středně vzrůst, podnožiJH-Nk750
4zákrsek na slabě vzrůstné podnožiJH-Zk1250
5palmeta nebo vřetenoJH-P2000
6vřetenoJH-V2750
7třešeňvysokokmen nebo polokmenT-Vk200
8čtvrtkmen na ptáčniciT-pt500
9čtvrtkmen na slaběji rostoucí podnožiT-sl850
10višeňvšechny pěstitelské systémyV-vt500
11slivoňčtvrtkmen na generativní podnožiS-Ck350
12nízkokmen na vegetativní podnožiS-Nk850
13meruňkavšechny pěstitelské tvaryMe-vt450
14broskvoňvšechny pěstitelské tvaryB-vt550
15ořešák vlašskýsemenáčOV-s100
16štěpovanecOV-š200
17angreštvšechny pěstitelské tvaryA-vt3000
18rybízpás.výsadba keřů pro ruční sklizeňR-r1500
19pás. výsadba keřů pro mech. sklizeňR-m4100
20maliníkvšechny pěstitelské systémyMa-vt6600

Část II. Přehled výsadeb zahrádkového ovocnářství:

Tabulka č. 2

Číslo položkyDruh ovocných dřevinPěstitelský systém
charakteristikaznačka
21jabloň
hrušeň
kdouloň
mišpule
vysokokmen nebo polokmenJHKM-Vk
22čtvrtkmen a nízkokmen na silně vzrůstné podnožiJHKM-Ck
23nízkokmen na středně vzrůstné podnožiJHKM-Nk
24zákrsek nebo vřeteno na slabě vzrůstné podnožiJHKM-Zk
25třešeňvysokokmen nebo polokmenT-Vk
26nízkokmenT-Nk
27višeňvšechny pěstitelské tvaryV-vt
28švestka
pološvestka
všechny pěstitelské tvarySP-vt
29slíva
mirabelka
renkloda
všechny pěstitelské tvarySMR-vt
30meruňkavšechny pěstitelské tvaryMe-vt
31broskvoň
mandloň
všechny pěstitelské tvaryBM-vt
32ořešák vlašskývšechny pěstitelské tvaryOV-vt
33angreštvšechny pěstitelské tvaryA-vt
34rybíz bílý
rybíz červený
všechny pěstitelské tvaryRbč-vt
35rybíz černý
josta
všechny pěstitelské tvaryRJ-vt
36maliník
ostružiník
všechny pěstitelské tvaryMO-vt
37jeřáb sladkoplodývšechny pěstitelské tvaryJS-vt
38jeřáb černývšechny pěstitelské tvaryJC-vt
39lískavšechny pěstitelské tvaryL-vt
40rakytník
morušovník
dřín
všechny pěstitelské tvaryRMD-vt
41bez černývšechny pěstitelské tvaryCB-vt
42růže dužnoplodávšechny pěstitelské tvaryDR-vt
43borůvka velkoplodávšechny pěstitelské tvaryVB-vt
44ostatní ovocné druhyvšechny pěstitelské tvaryOOD-vt

Ad část I. - základní ceny ovocných výsadeb intenzivního typu v Kč/m2

Tabulka č. 3

p.č.značkavěk12345678910
1JH-Vk1-108,6310,7911,6512,5113,8015,0916,8216,7016,4616,10
11-2015,6215,0214,4213,8313,2312,6412,0511,4510,8610,27
21-309,679,088,497,897,306,706,115,514,924,32
31-403,733,192,712,291,931,631,391,211,091,00*

Tabulka č. 4

p.č.značkavěk12345678910
2JH-Čk1-1014,0618,0020,3024,8026,6027,1026,6425,7624,6023,16
11-2021,5919,9718,3016,6314,9613,2911,6710,058,527,08
21-305,744,493,382,441,611,00*1,001,001,001,00

Tabulka č. 5

p.č.značkavěk12345678910
3JH-Nk1-1019,0022,4028,4030,0030,4029,6128,4026,8525,1123,26
11-2021,3319,4017,4715,5413,6111,729,878,096,434,92
21-303,562,391,441,00*1,001,001,001,001,001,00

Tabulka č. 6

p.č.značkavěk12345678910
4JH-Zk1-1028,6032,7036,7038,4037,6336,0233,8731,3728,6825,88
11-2023,0420,2017,3614,6011,959,497,265,343,732,42
21-301,501,00*1,001,001,001,001,001,001,001,00

Tabulka č. 7

p.č.značkavěk12345678910
5JH-P1-1039,6048,8852,5650,5246,4341,4636,1530,7225,2919,86
11-2014,7210,106,193,221,301,00*1,001,001,001,00

Tabulka č. 8

p.č.značkavěk12345678910
6JH-V1-1054,4567,2172,2769,4763,8457,0149,7142,2434,7727,30
11-2020,2413,898,514,421,781,00*1,001,001,001,00

Tabulka č. 9

p.č.značkavěk12345678910
7T-Vk1-109,3111,2612,3114,2616,3118,7720,8620,7120,4119,96
11-2019,3618,6117,8617,1116,3615,6114,8614,1113,3612,61
21-3011,8611,1110,369,618,868,117,366,615,865,11
31404,363,693,092,572,121,741,441,221,071,00*

Tabulka č. 10

p.č.značkavěk12345678910
8T-pt 1-1011,9813,3414,7916,5318,2718,1217,8317,3916,8016,07
11-2015,3414,6113,8813,1512,4211,6910,9610,239,508,77
21-308,047,316,585,855,124,393,723,122,602,14
31-401,761,461,231,071,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 11

p.č.značkavěk12345678910
9T-sl1-1022,6624,5426,6326,0824,9723,1321,2919,4517,6115,77
11-2013,9312,0910,258,416,574,733,252,141,401,00*

Tabulka č. 12

p.č.značkavěk12345678910
10V-vt1-1011,9813,3414,8414,6514,2813,7212,9712,2211,4710,72
11-209,979,228,477,726,976,225,474,723,973,22
[21-302,471,871,421,121,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 13

p.č.značkavěk12345678910
11S-Čk1-1013,1215,0116,9819,0718,8118,2917,5216,4915,4614,43
11-2013,4012,3611,3310,309,278,247,216,175,144,11
21-303,082,251,631,211,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 14

p.č.značkavěk12345678910
12S-Nk1-1027,1729,4831,9131,4230,4428,8127,1725,5423,9022,27
11-2020,6319,0017,3615,7314,0912,4610,829,197,555,92
21-304,282,971,991,341,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 15

p.č.značkavek12345678910
13Me-vt1-1017,0519,1321,3123,6023,2822,6321,6620,3719,0817,79
11-2016,5015,2113,9212,6311,3410,058,767,476,184,89
21-303,602,561,781,261,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 16

p.č.značkavěk12345678910
14B-vt1-1021,4323,5825,9725,1723,5820,9218,2715,6112,9610,36
11-207,654,992,991,661,00*1,001,001,001,001,00

Tabulka č. 17

p.č.značkavěk12345678910
15OV-s1-106,077,598,208,819,7210,6311,5412,7513,9615,48
11-2015,3915,2214,9614,6114,1813,7513,3212,8912,4512,02
21-3011,5811,1510,7210,289,859,428,988,558,127,69
31-407,266,826,395,965,535,104,674,233,803,37
41-502,942,552,211,911,651,431,261,131,041,00*

Tabulka č. 18

p.č.značkavěk12345678910
16OV-š1-1011,1413,9315,0416,7118,9421,7321,5221,1120,4919,66
11-2018,6317,5916,5615,5214,4913,4512,4211,3810,349,31
21-308,277,236,195,164,123,092,261,641,231,00*

Tabulka č. 19

p.č.značkavěk12345678910
17A-vt1-1023,4827,0025,3822,1318,8815,6312,389,135,883,44
11-201,821,00*1,001,001,001,001,001,001,001,00

Tabulka č. 20

p.č.značkavěk12345678910
18R-r1-108,8910,2212,0911,7511,089,968,847,726,605,48
11-204,363,242,121,561,281,00*1,001,001,001,00

Tabulka č. 21

p.č.značkavěk12345678910
19R-m1-1014,4216,5819,4618,2115,7213,2210,738,255,733,24
11-201,741,00*1,001,001,001,001,001,001,001,00

Tabulka č. 22

p.č.značkavěk12345678910
20Ma-vt 1-1021,8526,2224,5721,2617,1312,998,864,722,241,00*

Ad část II. - základní ceny ovocných výsadeb zahrádkového typu v Kč/ks:

Tabulka č. 23

p.č.značkavěk12345678910
21JHKM-Vk1-1035545660578598511861388155316781779
11-201841188019031920192019201867181417611708
21-301655160215491496144313901337128412311178
31-40112510721019966913860807754701648
41-50595542489436383330277224171120*

Tabulka č. 24

p.č.značkavěk12345678910
22JHKM-Ck1-10285351449570704838935100910601098
11-201111112411241124108310421001960919878
21-30837796755714673632591550509468
31-404273863453042632221811409960*

Tabulka č. 25

p.č.značka věk12345678910
23JHKM-Nk 1-10 198250334431490528545553553528
11-20503478453428403378353327302277
21-30252227202177152128103785330*

Tabulka č. 26

p.č.značkavěk12345678910
24JHKM-Zk1-10198244311349365371371352333314
11-20295276257238219200181162143124
21-3010586674830*3030303030

Tabulka č. 27

p.č.značkavěk12345678910
25T-Vk1-10370458628801100912251466164017741873
11-201940199020142031203120311975191918631807
21-301750169416381582152614701414135713011245
31-401189113310761020964908851795739683
41-50626570514458402345289233177120*

Tabulka č. 28

p.č.značkavěk12345678910
26T-Nk1-10310390504640795898971101110341045
11-2010451011977943909875841807773739
21-30705671637603569535501467433399
31403653312972632291951611279360*

Tabulka č. 29

p.č.značkavěk12345678910
27V-vt1-10281354455576714806871908928938
11-20938902865829792756719683646610
21-30573537500464427391354318281245
31-402081721359960*6060606060

Tabulka č. 30

p.č.značkavěk12345678910
28ŠP-vt1-102843444315386587768669309791005
11-201020103110311031994957920882845808
21-30770733696658621584546509471434
31-403973603222852482101731369860*

Tabulka č. 31

p.č.značkavěk12345678910
29SMR-vt1-10294343418504603701775828868889
11-20901911911911878845813780747715
21-30682649617584551519486453421388
31-403553232902582251921591279460*

Tabulka č. 32

p.č.značkavěk12345678910
30Me-vtI 1-1027933845565486511001276137014291453
11-201453138013071233116010871013939866793
21-3071964657249942535227820413160*

Tabulka č. 33

p.č.značkavěk12345678910
31BM-vt1-10299379549799104911991269129912991222
11-2011441067989912834756679601524446
21-3036929121413660*6060606060

Tabulka č. 34

p.č.značkavěk12345678910
32OV-vt1-10388441516591676784891102011701309
11-201459162017731925207822302383253526882840
21-302840284028402840279227432695264625982549
31-402501245224042355230722582210216121132064
41-502016196719191870182217731725167616281579
51-601531148214341385133712881240119111431094
61-701046997949900852803755706658609
71-80561512464415367318270221173120*

Tabulka č. 35

p.č.značkavěk12345678910
33A-vt1-105665809410010092837465
11-205647382920*2020202020

Tabulka č. 36

p.č.značkavěk12345678910
34Rbč-vt1-105164851061151151091029588
11-2081746760534639322620*

Tabulka č. 37

p.č.značkavěk12345678910
35RJ-vt1-105173109144161161152142132122
11-201121029282726252423220*

Tabulka č. 38

p.č.značkavěk12345678910
36MO-vt1-1031354448484338322620
11-201510*101010Tyto ceny jsou výjimečně v Kč/m2

Tabulka č. 39

p.č.značka|věk12345678910
37JS-vt1-10292380475570655720756794805820
11-20820807780753726699672645618590
21-30563536509482455428401374347319
31-402922652382111841571301037660*

Tabulka č. 40

p.č.značkavěk12345678910
38JČ-vt1-10280364455546628691726726710677
11-20644611578545512479445412379346
21-30313279246213180147114804730*

Tabulka č. 41

p.č.značkavěk12345678910
39L-vt1-10220286358430495569626689723759
11-20759744713683652622591561530500
21-30469439408378347317286256225195
31-401641341037360*6060606060

Tabulka č. 42

p.č.značkavěk12345678910
40RMD-vt1-10203264330396455524576633665698
11-20698698683654625596567538509480
21-30451422393364335306277248219190
31-401611321037460*6060606060

Tabulka č. 43

p.č.značkavěk12345678910
41ČB-vt1-10195244293337371408429429411375
11-20339302266230193157121844830*

Tabulka č. 44

p.č.značkavěk12345678910
42DR-vt1-10186242290319335335316278240202
11-20164126885030*3030303030

Tabulka č. 45

p.č.značka| věk12345678910
43VB-vtI 1-10429515592651716752752701598495
11-203922891868330*3030303030

Tabulka č. 46

p.č.značkavěk12345678910
44OOD-vt1-10209268329390459518580635681710
11-20710702675642613585557529501472
21-30444416388360331303275247220192
31401641361078060*6060606060

* Nejnižší základní cena každé ovocné dřeviny, která platí i pro věk překračující jejich vymezené tabulkové stáří.

1. Nejnižší základní ceny každé ovocné dřeviny nelze snižovat žádnými cenovými úpravami.

2. Za intenzivní typ ovocnářství se považují souvislé, ucelené výsadby jednoho ovocného druhu s výměrou nad 0,25 ha, vysázené v jednotném sponu stromů nebo keřů.

3. Základní ceny jednotlivých ovocných dřevin zahrnují i příslušný podíl nákladů na jejich běžný způsob opory (kůly, drátěnky apod.).

4. Základní ceny lze s odůvodněním zvýšit až o 25 % v případě, že výsadba byla prokazatelně provedena z ozdravených, viruprostých výpěstků nejkvalitnějších odrůd a ke dni ocenění je ve výborném, popř. velmi dobrém pěstebním stavu.

5. Základní ceny lze s odůvodněním snížit až o 80 % v případě důsledků nedostatečné péče, vnějších projevů mechanického, zdravotního či jiného konkrétně specifikovaného, poškození. Upravená cena nesmí poklesnout pod nejnižší základní cenu příslušné ovocné dřeviny.".

52. V příloze č. 29 se v textu pod tabulkou v bodě 4 zrušují slova"po snížení vzhledem k stáří".

53. Příloha č. 30 zní:

"Příloha č. 30 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny chmelové révy včetně zařízení chmelnic

Typy výsadeb chmelových rostlin

Tabulka č. 1

Číslo položky Typ výsadby Popis výsadby
1 NSTK Neozdravená sadba na tradiční konstrukci s využitím taženého železného drátu
2 NSNK Neozdrav. sadba na netradiční konstrukci s vetknutými sloupy a ocelovými lany
3 OSTK Ozdravená, viruprostá sadba na tradiční konstrukci jako u pol. 1
4 OSNK Ozdravená, viruprostá sadba na netradiční konstrukci jako u pol. 2

Základní ceny v Kč/m2 chmelnice:

Tabulka č. 2

položka č. věk 1 2 3 4 5 6 7
1 NSTK1-7 51,00 46,75 42,50 38,25 34,00 29,75 28,00
  8-14 21,25 17,00 12,75 8,50 4,25 4,25 4,25*

Tabulka č. 3

položka č. věk 1 2 3 4 5 6 7
2 NSNT 1-7 56,00 51,35 46,65 42,00 37,35 32,65 25,50
  8-14 23,35 18,65 14,00 9,35 4,65 4,65 4,65*

Tabulka č. 4

položka č. věk 1 2 3 4 5 6 7
3 OSTK1-7 56,00 51,35 46,65 42,00 37,35 32,65 28,00
  8-14 23,35 18,65 14,00 9,35 4,65 4,65 4,65*

Tabulka č. 5

položka č. věk 1 2 3 4 5 6 7
4 OSNK1-7 61,00 55,90 50,85 45,75 40,65 35,60 30,50
  8-14 25,40 20,35 15,25 10,15 5,10 5,10 5,10*

* Tato cena platí i pro chmelnice starší 14 let.

Základní ceny chmelnice lze s odůvodněním snížit až o 30 % v případě důsledků nedostatečné péče, vnějších projevů mechanického, zdravotního či jiného, konkrétně specifikovaného, poškození nebo v případě vysokého počtu chybějících rostlin. Upravená cena nesmí poklesnout pod nejnižší základní cenu chmelnice.“.

54. Příloha č. 31 zní:

"Příloha č. 31 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Ceny okrasných rostlin

1. Základní ceny okrasných rostlin:

Tabulka č. 1

Číslo položkyNázvy skupin okrasných rostlin podle tabulek č.3 až 14Cenové skupinyMěrné jednotkyVěk do 5 letVěk do 10 letVěk do 20 letVěk nad 20 let
1Listnaté stromy
- kmenné, keřové a pyramidální tvary
IKč/ks2401 55013 00013 000
2Listnaté stromy - kmenné, keřové a pyramidální tvaryIIKč/ks4501 65017 05021 840
3Listnaté stromy cennější a vzácnější, - kmenné, keřové, pyramidální a převislé tvaryIIIKč/ks8952 44022 85032 315
4Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče, včetně kmenných tvarů keřůIKč/ks4801 4951 4951 495
5Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče, včetně kmenných tvarů keřůIIKč/ks4801 4958 32515 825
6Stálezelené a opadavé listnaté keře-Kč/ks95380380380
7Růže keřové - záhonové, pokryvné, zakrslé a pnoucí/sadové-Kč/ks35/4585/36085/360-
8Růže stromkové-Kč/ks150380380-
9Ovíjivé a pnoucí dřevinyIKč/ks150250250250
10Ovíjivé a pnoucí dřevinyIIKč/ks250390390390
11Vřesovištní dřeviny - vzrůstnější pěnišníky, azalky a jiné stálezelené i opadavé-Kč/ks4801 6009 20014 500
12Vřesovištní dřeviny - spoře rostoucí pěnišníky, azalky a jiné stálezelené i opadavé-Kč/ks2501 0502 9502 950
13Vřesovištní dřeviny - vřesy, vřesovce a jiné pokryvné-Kč/ks Kč/m238 76075 1 50075 1 500-
14Jehličnaté stromy - borovicovitého a jedlového typu-Kč/ks4502 10015 25029 590
15Jehličnaté stromy - cypřiškovitého typu-Kč/ks1751 10011 37011 370
16Jehličnaté keře
- nepravidelně kompaktní, rozložité a jiné zakrslé tvary borovicovitého a jedlovitého typu
-Kč/ks2751 0404 8504 850
17Jehličnaté keře
- sloupovité, konické, kuželovité, poléhavé, plazivé, nepravidelně kompaktní tvary cypřiškovitého typu
-Kč/ks1553801 4301 430
18Živé ploty
z listnatých dřevin
-Kč/m110460460460
19Živé ploty
z jehličnatých dřevin
- Kč/m2051 1851 1851 185
20Trvalkové záhony-Kč/m2280420420420
21Skalky- Kč/m2520520520520

2. Základní ceny z tabulky č.1 platí pro okrasné rostliny solitérní, se vzhledem (habitem) příslušným pro daný druh či kultivar a jejich věk, dobře udržované, zdravé, bez zjevného mechanického, biotického či jiného poškození jejich nadzemních i podzemních částí, dále pro pravidelně udržované, stříhané živé ploty z dřevin Acer campestre, Berberis thunbergii, Buxus, Carpinus betulus, Fagus, Ligustrum, Picea, Taxus a Thuja a pro pravidelně udržované záhony trvalek a skalky bez vytrvalých plevelů.

3. Základní ceny okrasných rostlin podle tabulky č.1 lze na základě konkrétního, věcného a prokazatelného zdůvodnění (např. s použitím fotodokumentace rozhodných skutečností) snížit srážkami:

3.1 až o 50 % u stromů (podle položek č.1, 2, 3, 14 a 15) rostoucích v částečném zápoji, u jejich solitérních jedinců s částečným odvětvením či poškozením či jiným narušením koruny, s mechanickým poškozením kmenu nebo kořenového systému, které lze úspěšně konzervovat, bez houbových či jiných chorob, částečně pěstebně zanedbaných;

3.2 až o 90 % u stromů podle bodu 3.1 v plném zápoji s výrazně deformovaným vzhledem, u solitérních jedinců s poškozenou korunou, kmenem a kořenovým systémem, které nelze konzervovat, prokazatelně napadených houbovou či jinou nebezpečnou (např. karanténní) chorobou, u stromů značně zanedbaných apod.;

3.3 až o 50 % u keřů v zapojených, dobře udržovaných výsadbách či mírně až středně poškozených (mechanicky, bioticky apod.) solitérních keřů, růží, vřesovištních dřevin, ovíjivých a pnoucích dřevin, u pravidelně udržovaných, stříhaných živých plotů, založených z jiných, než v bodu 2. uvedených druhů a u udržovaných, volně rostoucích, živých plotů;

3.4 až o 90 % u keřů v zapojených, neudržovaných výsadbách či silně poškozených solitérních keřů, růží, vřesovištních dřevin, ovíjivých a pnoucích dřevin, u živých plotů neudržovaných, popřípadě poškozených, u neudržovaných trvalkových záhonů a skalek zaplevelených vytrvalými plevely;

3.5 až o 90 % u neudržovaných dřevin v porostu do výměry 500 m2, vzniklém přirozeným způsobem (nálety semen, kořenovými výmladky, přenosem semen a plodů živočichy, vodou apod.).

4. Výsledná úprava cen okrasných rostlin polohovým koeficientem:

Tabulka č.2

Číslo položkyPoloha výsadby okrasných rostlinHodnota koeficientu
1Historické zahrady, zeleň památkově chráněných objektů, botanické a dendrologické zahrady a jiná, obdobně významná zeleň3,00
2Městské parky, stromořadí a zeleň ve zpevněných polohách2,00
3Ostatní veřejná zeleň v zastavěném území měst a ostatních obcí1,00
4Zeleň u rodinných domů, v sídelních útvarech venkovského typu a u objektů pro individuální rekreaci0,75
5Rozptýlená zeleň v zemědělské krajině (remízy, skupiny stromů apod.)0,25
6Porosty vzniklé přirozeným způsobem na výsypkách, haldách, v lomech, na březích hliníků apod., pokud nebyly lesnicky upraveny0,10

5. Oceňují se konkrétní botanické druhy nebo kultivary či variety okrasných rostlin (v problémových situacích, např. v době vegetačních klidu, alespoň jejich rody, tzn. z názvu okrasných rostlin v tabulkách č.3 až č.14 nejméně první slovo zleva). Není-li oceňovaná okrasná rostlina uvedena v některé z tabulek č. 3 až č.14, přiřadí se do skupiny okrasných rostlin v tabulce č.1 podle jejích růstových charakteristik.

6. Postup ocenění okrasných rostlin vychází z tabulek č.3 až č.1 zjištěním druhu (kultivaru, variety nebo ve výjimečných a odůvodněných případech alespoň rodu) okrasné rostliny a její příslušnosti do skupiny okrasných rostlin v tabulce č.1. Základní cena z tabulky č.1 se s prokazatelným, věcným odůvodněním upraví srážkami podle odstavce 3 a podle polohy výsadby okrasných rostlin příslušným koeficientem z tabulky č.2. Výsledná zjištěná cena žádné ze zastoupených skupin okrasných rostlin nesmí být po cenových úpravách podle odstavce 3 a tabulky č.2 menší než 5 % z jejich základní ceny v tabulce č.1.

7. Specifikace druhů a kultivarů ve skupinách okrasných rostlin podle tabulky č.1:

Ad položka č. 1: Listnaté stromy

- kmenné, keřové a pyramidální tvary [cenová skupina I]

Tabulka č.3

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
1Acer negundojavor jasanolistý
2Ailanthus altissimapajasan žláznatý
3Alnus glutinosaolše lepkavá
4Alnus incanaolše šedá
5Betula pubescensbříza pýřitá
6Betula verrucosabříza bradavičnatá
7Populus x berolinensistopol berlínský
8Populus x canescenstopol šedý
9Populus x euroamericanatopol euroamerický
10Populus balsamiferatopol balzámový
11Populus tremulatopol osika
12Populus trichocarpatopol chlupatoplodý
13Robinia pseudoacaciatrnovník akát
14Salix albavrba bílá
15Salix fragilisvrba křehká

Ad položka č.2: Listnaté stromy

- kmenné, keřové a pyramidální tvary [cenová skupina II]

Tabulka č.4

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
16Acer platanoidesjavor mléč
17Acer pseudoplatanusjavor klen
18Acer saccharinumjavor stříbrný
19Aesculus hippocastanumjírovec maďal
20Betula ermaniibříza Ermanova
21Betula jacquemontiibříza Jacquemontova
22Betula papyriferabříza papírovitá
23Castanea sativakaštanovník jedlý
24Catalpa bignonioideskatalpa trubačovitá
25Celtis occidentalisbřestovec západní
26Crataegus sp.hloh - všechny druhy
27Fraxinus excelsiorjasan ztepilý
28Fraxinus ornusjasan zimnář
29Juglans nigraořešák černý
30Juglans regiaořešák královský
31Koelreuteria paniculatajasanovec latnatý
32Magnolia acuminatašácholán zašpičatělý
33Magnolia denudatašácholán nahokvětá
34Magnolia tripetalašácholán trojplátečný
35Malus sp.jabloň - botanické a okrasné druhy
36Morus albamoruše bílá
37Populus albatopol bílý
38Populus nigratopol černý
39Paulownia tomentosapaulownie plstnatá
40Prunus aviumtřešeň ptačí
41Prunus cerasiferaslivoň myrabolán
42Prunus padus + cv.střemcha obecná + kultivary
43Prunus sargentiitřešeň Sargentova
44Pterocarya fraxinifoliapterokarye jasanolistá
45Pyrus sp.hrušeň - botanické a okrasné druhy
46Sorbus aucupariajeřáb ptačí
47Sorbus x intermediajeřáb prostřední
48Ulmus carpinifoliajilm habrolistý
49Ulmus glabrajilm lysý
50Ulmus laevisjilm vaz

Ad položka č.3: Listnaté stromy cennější, vzácnější, roubované a očkované

- kmenné, keřové, pyramidální a převislé tvary [cenová skupina III]

Tabulka č.5

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
51Acer campestre + cv.javor babyka + kultivary
52Acer rubním + cv.javor červený + kultivary
53Aesculus carnea + cv.jírovec červený + kultivary
54Carpinus betulus + cv.habr obecný + kultivary
55Carya ovataořechovec vejčitý
56Corylus colurnalíska turecká
57Fagus sylvatica + cv.buk lesní + kultivary
58Gleditsia triacanthos + cv.dřezovec trojtrnný + kultivary
59Liriodendron tulipifera + cv.liliovník tulipánokvětý + kultivary
60Morus nigramoruše černá
61Phellodendron amurensekorkovník amurský
62Platanus x acerifoliaplatan javorolistý
63Prunus fruticosa + cv.třešeň křovitá + kultivary
64Prunus serrulata + cv.třešeň pilovitá - sakura + kultivary
65Prunus subhirtella + cv.višeň chloupkatá + kultivary
66Quercus cerrisdub slovenský
67Quercus coccineadub šarlatový
68Quercus frainettodub uherský
69Quercus macrantheradub velkokvětý
70Quercus palustrisdub bahenní
71Quercus petraea + cv.dub zimní + kultivary
72Quercus pubescensdub pýřitý
73Quercus robur + cv.dub letní + kultivary
74Quercus rubradub červený
75Sophora japonica + cv.jerlín japonský + kultivary
76Sorbus aria + cv.jeřáb muk + kultivary
77Sorbus domesticajeřáb oskeruše
78Sorbus torminalisjeřáb břek
79Tilia x europaea + cv.lípa evropská + kultivary
80Tilia americana + cv.lípa americká + kultivary
81Tilia cordata + cv.lípa srdčitá + kultivary
82Tilia euchloralípa krymská
83Tilia petiolarislípa řapíkatá
84Tilia platyphyllos + cv.lípa velkolistá + kultivary
85Tilia tomentosa + cv.lípa plstnatá + kultivary
86Ulmus x hollandica + cv.jilm holandský + kultivary

Ad položka č.4: Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče,

včetně kmenných tvarů keřů [cenová skupina I]

Tabulka č.6

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
87Acer grosseri var. herziijavor Grosserův
88Amelanchier ovalismuchovník oválný
89Amelanchier alnifoliamuchovník olšolistý
90Amelanchier laevismuchovník hladký
91Amelanchier lamarckimuchovník Lamarckův
92Aralia elataaralie štíhlá
93Aronia melanocarpaTemnoplodec černoplodý
94Betula nanabříza trpasličí
95Buddleia davidii + cv.komule Davidova + kultivary
96Buxus microphyllazimostráz drobnolistý
97Buxus sempervirens + var. + cv.zimostráz vždyzelený + variety + kultivary
98Calycanthus floridussazaník květnatý
99Corylus avellana + cv.líska obecná + kultivary
100Cornus mas + cv.dřín obecný + kultivary
101Cotinus coggygria +cv.ruj vlasatá + kultivary
102Cydonia oblongakdoule podlouhlá
103Daphne mezereumlýkovec obecný
104Euonymus alatusbrslen křídlatý
105Euonymus planipesbrslen plochý
106Euonymus sachalinensisbrslen sachalinský
107Exochorda giraldiihroznovec Giraldův
108Exochorda racemosahroznovec hroznatý
109Hibiscus syriacus + cv.ibišek syrský + kultivary
110Holodiscus discolorceloterčník dvojbarevný
111Hydrangea arborescenshortenzie strom ečkovitá
112Hydrangea macrophylla + cv.hortenzie velkolistá + kultivary
113Hydrangea paniculata + cv.hortenzie latnatá + kultivary
114Hydrangea serrata + cv.hortenzie pilovitá + kultivary
115Ilex aquifolium + cv.cesmína obecná + kultivary
116Ilex crenata + cv.cesmína vroubkovaná + kultivary
117Ilex pernyicesmína Pernyova
118Kolkwitzia amabilis + cv.kolkwitzie nádherná + kultivary
119Laburnum x watereri + cv.štědřenec Watererův + kultivary
120Prunus glandulosa + cv.třešeň žlaznatá + kultivary
121Prunus x cistenamyrabolán cistena
122Rhus glabra + cv.škumpa lysá + kultivary
123Rhus typhina + cv.škumpa ocetná + kultivary
124Salix caprea + cv.vrba jíva + kultivary
125Salix purpurea + cv.vrba nachová + kultivary
126Stranvaesia davidianaStrangwaysovka Davidova
127Syringa meyeri + cv.šeřík Meyerův + kultivary
128Syringa microphylla + cv.šeřík malolistý + kultivary
129Syringa x chinensisšeřík čínský
130Syringa x prestoniaešeřík Prestonové
131Syringa reflexašeřík přepadavý
132Viburnum farrerikalina vonná
133Viburnum x pragensekalina pražská
134Viburnum rhytidophyllumkalina vrásčitolistá

Ad položka č.5: Stálezelené a vzácnější opadavé listnáče,

včetně kmenných tvarů keřů [cenová skupina II]

Tabulka č.7

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
135Acer capillipesjavor vlasonohý
136Acer carpinifoliajavor habrolistý
137Acer circinatumjavor okrouhlolistý
138Acer griseumjavor šedý
139Acer japonicum + cv.javor japonský + kultivary
140Acer nikoensejavor nikkoský
141Acer palmatum + cv.javor dlanitolistý + kultivary
142Acer pensylvanicumjavor pensylvanský
143Acer rufinervejavor rezavožilný
144Acer sieboldianumjavor Sieboldův
145Cornus florida + cv.dřín květnatý + kultivary
146Cornus kousadřín japonský
147Cornus nuttalliidřín Nuttellův
148Corylopsis paucifloralískovníček chudokvětý
149Corylopsis spicatalískovníček klásnatý
150Daphne cneorum + cv.lýkovec vonný + kultivary
151Davidia involucratadavidie listenová
152Fothergilla gardeniifothergilla Gardenova
153Fothergilla majorfothergilla větší
154Halesia carolinahalesie karolinská
155Halimodendron holodendronslaník stříbrný
156Hamamelis x intermedia cv.vilín prostřední kultivary
157Hamamelis japonica + var.+ cv.vilín japonský + variety + kultivary
158Hamamelis mollis + cv.vilín měkký + kultivary
159Hamamelis vernalisvilín jarní
160Hamamelis virginianavilín virginský
161Chionanthus virginicusbělas viržinský
162Magnolia x loebneri + cv.šácholán Loebnerův + kultivary
163Magnolia x soulangiana + cv.šácholán Soulangeův -f kultivary
164Magnolia liliiflora + cv.šácholán liliokvětý + kultivary
165Magnolia sieboldiišácholán Sieboldův
166Magnolia stellata + cv.šácholán hvězdokvětý + kultivary
167Parrotia persicaparotie perská
168Parrotiopsis jaquemontianaParrociovka Jaquemontova
169Prunus tenella + cv.třešeň nízká + kultivary
170Prunus triloba + cv.třešeň trojlaločná + kultivary
171Rhamnus imeretinusřešetlák kavkazský
172Staphylea colchicaklokoč kavkazský
173Staphylea pinnataklokoč zpeřený
174Stewartia pseudocamelliastewartie kameliovitá
175Styraxjaponicasturač japonský
176Syringa vulgaris + cv.šeřík obecný + kultivary
177Viburnum x burkwoodiikalina Burkwoodova
178Viburnum x carlcephalumkalina hlavokvětá
179Viburnum x juddiikalina Judova
180Viburnum carlesii + cv.kalina Carlesiova + kultivary
181Viburnum plicatum + cv.kalina japonská + kultivary

Ad položka č.6: Stálezelené a opadavé listnaté keře.

Tabulka č.8

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
182Acer ginnalajavor ginnala
183Acer tataricumjavor tatarský
184Amorpha fruticosanetvařec křovitý
185Berberis x stenophylladřišťál úzkolistý
186Berberis gagnepainiidřišťál Gagnepainův
187Berberis julianaedřišťál Juliin
188Berberis buxifoliadřišťál zimostrázový
189Berberis candiduladřišťál bělolistý
190Berberis thunbergii + cv.dřišťál Thunbergův + kultivary
191Berberis verruculosadřišťál bradavčitý
192Berberis vulgarisdřišťál obecný
193Berberis wilsoniaedřišťál Wilsonové
194Buddleia alternifoliakomule střídavolistá
195Caragana arborescensčimišník obecný
196Caragana frutexčimišník křovitý
197Caragana pygmaeačimišník trpasličí
198Caragana spinosačimišník trnitý
199Ceanothus x delilianus + cv.zpododěr křížený + kultivary
200Chaenomeles japonicakdoulovec japonský
201Chaenomeles speciosakdoulovec lahvicovitý
202Chaenomeles x superba + cv.kdoulovec nádherný + kultivary
203Colutea arborescensžanovec měchýřník
204Cornus alba + cv.svída bílá + kultivary
205Cornus sanguineasvída krvavá
206Cornus stolonifera + cv.svída výběžkatá + kultivary
207Cotoneaster acuminatusskalník špičatolistý
208Cotoneaster acutifoliusskalník ostrolistý
209Cotoneaster adpressusskalník přitisklý
210Cotoneaster congestusskalník směstnaný
211Cotoneaster dammeri + cv.skalník Dammerův + kultivary
212Cotoneaster dielsianusskalník Dielsův
213Cotoneaster divaricatusskalní rozkladitý
214Cotoneaster horizontalis + cv.skalník vodorovný + kultivary
215Cotoneaster integerrimusskalník obecný
216Cotoneaster lucidusskalník lesklý
217Cotoneaster microphyllusskalník drobnolistý
218Cotoneaster multiflorusskalník mnohokvětý
219Cotoneaster praecoxskalník raný
220Cotoneaster salicifolius + cv.skalník vrbolistý + kultivary
221Cotoneaster x watereriskalník Watererův
222Cotoneaster zabeliiskalník Zabelův
223Crataegus crus-gallihloh kuří noha
224Crataegus oxyacanthahloh obecný
225Crataegus monogynahloh jednosemenný
226Cytisus decumbensčilimník rozložitý
227Cytisus x praecox + cv.čilimník raný + kultivary
228Cytisus procumbensčilimník položený
229Cytisus purpureusčilimník nachový
230Cytisus scopariusjanovec metlatý
231Deutzia gracilistrojpuk něžný
232Deutzia x magnifica + cv.trojpuk skvělý + kultivary
233Deutzia x rosea + cv.trojpuk růžový + kultivary
234Deutzia scabra + cv.trojpuk drsný + kultivary
235Dierwilla sessilifoliazanice bezřapíčná
236Elaeagnus angustifoliahlošina úzkolistá
237Elaeagnus commutatahlošina stříbrná
238Euonymus europaeusbrslen evropský
239Euonymus fortunei + var. + cv.brslen Fortuneiův + variety + kultivary
240Euonymus nanusbrslen nízký
241Euonymus verrucosusbrslen bradavičnatý
242Euonymus latifoliusbrslen širokolistý
243Forsythia x intermedia + cv.zlatíce prostřední + kultivary
244Forsythia ovata + cv.zlatíce vejčitá + kultivary
245Forsythia suspensazlatíce převislá
246Genista germanicakručinka německá
247Genista sagittaliskručinka křídlatá
248Genista tinctoriakručinka barvířská
249Hypericum calycinum + cv.třezalka kališkatá + kultivary
250Hypericum patulumtřezalka rozkladitá
251Hypericum x moserianumtřezalka Moserova
252Kerria japonica + cv.zákula japonská + kultivary
253Laburnum anagyroidesštědřenec převislý
254Ligustrum obtusifolium var.regelianumptačí zob tupolistý
235Ligustrum ovalifoliumptačí zob vejčitolistý
256Ligustrum vulgare + cv.ptačí zob obecný + kultivary
257Lonicera alpigenazimolez horský
258Lonicera chrysanthazimolez zlatokvětý
259Lonicera caeruleazimolez modrý
260Lonicera floribundazimolez bohatokvětý
261Lonicera fragrantissimazimolez nej vonnější
262Lonicera korolkowiizimolez Korolkowův
263Lonicera maackiizimolez Mackův
264Lonicera nitidazimolez lesklý
265Lonicera pileatazimolez kloboukatý
266Lonicera x purpusiizimolez Purpusův
267Lonicera tatarica + cv.zimolez tatarský + kultivary
268Lonicera xylosteumzimolez obecný
269Lycium halimifoliumkustovnice obecná
270Mahonia aquifoliummahonia cesmínolistá
271Pachysandra terminalistlustonitník klasnatý
272Philadelphus coronarius + cv.pustoryl věncový + kultivary
273Philadelphus inodoruspustoryl nevonný
274Philadelphus x lemoineipustoryl Lemoinův
275Philadelphus x monstrosus + cv.pustoryl monstrosní + kultivary
276Philadelphus pubescenspustoryl pýřitý
277Philadelphus x virginalispustoryl panenský
278Photinia villosablýskalka chlupatá
279Physocarpus opulifolius + cv.tavola kalinolistá + kultivary
280Potentilla fruticosa + cv.mochna křovitá + kultivary
281Prunus fruticosatřešeň křovitá
282Prunus laurocerasus + cv.bobkovišeň lékařská + kultivary
283Prunus mahalebvišeň mahalebka
284Prunus spinosatrnka obecná
285Prunus tomentosatřešeň plstnatá
286Pyracantha coccinea + cv.hlohyně šarlatová + kultivary
287Rhamnus čatharticusřešetlák počistivý
288Ribes alpinum + cv.meruzalka alpinská + kultivary
289Ribes sanguineum + cv.meruzalka krvavá + kultivary
290Rosa arvensisrůže rolní
291Rosa centifoliarůže stolistá
292Rosa gallicarůže nízká
293Rosa hugonisrůže Hugova
294Rosa multiflorarůže mnohokvětá
295Rosa nitidarůže lesklá
296Rosa pendulinarůže převislá
297Rosa pimpinellifoliarůže bedrníkolistá
298Rosa omeiensis var. pteracanhtarůže omejská
299Rosa rubiginosarůže vinná
300Rosa rugosa + cv.růže svraskalá + kultivary
301Rubus odoratusostružník vonný
302Salix sp.vrba - botanické druhy
303Sambucus nigra + cv.bez černý + kultivary
304Sambucus racemosabez hroznatý
305Sorbaria sorbifoliajeřábník jeřábolistý
306Spiraea x argutatavolník význačný
307Spiraea bumalda + cv.tavolník nízký + kultivary
308Spiraea x cinerea + cv.tavolník popelavý + kultivary
309Spiraea douglasiitavolník Douglasův
310Spiraea japonica + cv.tavolník japonský + kultivary
311Spiraea menziesiitavolník Menziesův
312Spiraea nipponica + cv.tavolník niponský + kultivary
313Spiraea salicifoliatavolník vrbolistý
314Spiraea prunifoliatavolník třešňolistý
315Spiraea thunbergiitavolník Thunbergův
316Spiraea x vanhoutteitavolník Van Houtteův
317Spiraea betulifoliatavolník březolistý
318Stephanandra incisakorunatka klaná
319Stephanandra tanakaekorunatka tanakae
320Symphoricarpos albuspámelník bílý
321Symphoricarpos x chenaultii + cv.pámelník Chenaultův + kultivary
322Symphoricarpos orbiculatuspámelník červenoplodý
323Tamarix parvifloratamaryšek drobnokvětý
324Tamarix pentadratamaryšek pětimužný
325Tamarix tetrandratamaryšek čtyřmužný
326Viburnum lantanatušalaj obecný
327Viburnum opulus + cv.kalina obecná + kultivary
3281 Weigela florida + cv.weigela květnatá + kultivary

Ad položka č.9: Ovíjivé a pnoucí dřeviny [cenová skupina I]

Tabulka č.9

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
329Actinidia chinensisaktinidie čínská
330Akebia quinataakebie pětičetná
331Celastrus orbiculatuszimokeř okrouhlolistý
332Celastrus scandenszimokeř popínavý
333Clematis vitalbaplamének plotní
334Jasmínům nudiflorumjasmín nahokvětý
335Lonicera x browniizimolez Brownův
336Lonicera x heckrottii + cv.zimolez Heckrottův + kultivary
337Lonicera x tellmannianazimolez Tellmannův
338Lonicera caprifoliumzimolez obecný
339Lonicera henryizimolez Henryův
340Lonicera japonica +cv.zimolez japonský + kultivary
341Lonicera periclymenum + cv.zimolez německý + kultivary
342Parthenocissus quinquefolia + var.přísavník pětilistý + variety
343Polygonům baldschuanicumrdesno baldšuánské
344Rubus henryiostružník Henryův

Ad položka č.10: Ovíjivé a pnoucí dřeviny [cenová skupina II]

Tabulka č. 10

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
345Actinidia argutaaktinidie význačná
346Actinidia kolomiktaaktinidie kolomikta
347Amphelopsis aconitifolialoubinec omějolistý
348Amphelopsis megalophyllaloubinec velkolistý
349Aristolochia duriorpodražec velkokvětý
350Campsis x tagliabuanatrubač křížený
351Campsis radicans + cv.trubač kořenující + kultivary
352Clematis alpina + cv.plamének alpský + kultivary
353Clematis jackmanii + cv.plamének Jackmanův + kultivary
354Clematis lanuginosa + cv.plamének vlasatý + kultivary
355Clematis macropetala + cv.plamének velkokvětý + kultivary
356Clematis montana + cv.plamének horský + kultivary
357Clematis tangutica + cv.plamének tangutský + kultivary
358Clematis viticella + cv.plamének vlašský + kultivary
359Hedera helix + cv.břečťan popínavý + kultivary
360Hydrangea petiolarishortenzie popínavá
361Parthenocissus tricuspidata + cv.přísavník trojcípý + kultivary
362Schizophragma hydrangeoidesklanostěnka hortenziová
363Vitis coignetiaeréva Coignetova
364Vitis ripariaréva pobřežní
365Vitis vulpinaréva vlčí
366Wisteria floribunda + cv.wisterie květnatá + kultivary
367Wisteria sinensis + cv.wisterie čínská + kultivary

Ad položka č.14: Jehličnaté stromy borovicovitého a jedlovitého typu.

Tabulka č.11

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
368Abies albajedle bělokorá
369Abies amabilisjedle líbezná
370Abies balsameajedle balzámová
371Abies cephalonicajedle řecká
372Abies concolor + var. + cv.jedle ojíněná +variety + kultivary
373Abies grandisjedle obrovská
374Abies homolepis + var. umbellatajedle niko + varieta
375Abies koreana + cv.jedle korejská + kultivary
376Abies lasiocarpa + var. + cv.jedle subalpinská + variety + kultivary
377Abies magnificajedle nádherná
378Abies nordmannianajedle kavkazská
379Abies numidicajedle numidská
380Abies pinsapo + cv.jedle španělská + kultivary
381Abies procera + cv.jedle vznešená + kultivary
382Abies sibiricajedle sibiřská
383Abies veitchii + cv.jedle Veitchiiova + kultivary
384Cedrus atlantica + cv.cedr atlantský + kultivary
385Cedrus deodaracedr himalájský
386Cedrus libanicedr libanonský
387Ginkgo biloba + cv.jinan dvojlaločný + kultivary
388Larix deciduamodřín evropský
389Larix kaempferi + cv.modřín japonský + kultivary
390Larix laricinamodřín americký
391Metasequoia glyptostroboidesmetasekvoje čínská
392Picea abies + cv.smrk ztepilý + kultivary
393Picea brewerianasmrk Brewerův
394Picea engeímanii + cv.smrk Engelmanův + kultivary
395Picea glaucasmrk sivý
396Picea jezoensissmrk ajanský
397Picea mariana + cv.smrk černý + kultivary
398Picea omorika + cv.smrk omorika + kultivary
399Picea orientalis + cv.smrk východní + kultivary
400Picea pungens + cv.smrk pichlavý + kultivary
401Picea sitchensissmrk sitka
402Pinus aristataborovice osinatá
403Pinus armandiiborovice Armandova
404Pinus banksianaborovice Banksova
405Pinus cembra + var. + cv.borovice limba + variety + kultiv.
406Pinus contorta + var.borovice pobřežní + variety
407Pinus densifloraborovice hustokvětá
408Pinus flexilisborovice ohebná
409Pinus heldreichii + cv.borovice Heldreichova + kultivary
410Pinus jeffreyiborovice Jeffreyiova
411Pinus koraiensis + cv.borovice korejská + kultivary
412Pinus monticola + cv.borovice pohorská + kultivary
413Pinus nigra + ssp. + cv.borovice černá + kultivary
414Pinus parviflora + cv.borovice drobnokvětá + kultivary
415Pinus peuceborovice rumelská
416Pinus ponderosa + var. scopulorumborovice žlutá + varieta
417Pinus pungensborovice pichlavá
418Pinus resinosaborovice smolná
419Pinus rigidaborovice tuhá
420Pinus rotundataborovice blatka
421Pinus strobusborovice hedvábná
422Pinus sylvestris + cv.borovice lesní + kultivary
423Pinus uncinataborovice pyrenejská
424Pinus wallichianaborovice himalájská
425Pseudolarix amabilispamodřín líbezný
426Pseudotsuga menziesii + f. + cv.douglaska tisolistá +forma+ kult.
427Taxodium distichumtisovec dvouřadý
428Taxus baccatatis obecný
429Taxus cuspidatatis japonský
430Tsuga mertensianajedlovec Mertensův
431Tsuga canadensisjedlovec kanadský
432Tsuga carolinianajedlovec karolínský
433Tsuga diversifoliajedlovec různolistý

Ad položka č.15: Jehličnaté stromy cypřiškovitého typu.

Tabulka č.12

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
434Calocedrus decurenspazerav cedrový
435Cryptomeria japonicakryptomerie japonská
436Chamaecyparis lawsoniana + cv.cypříšek Lawsonův + kultivary
437Chamaecyparis nootkatensis + cv.cypříšek nutkajský + kultivary
438Chamaecyparis obtusacypříšek tupolistý
439Chamaecyparis pisifera + cv.cypříšek hrachonosný + kultivary
440Chamaecyparis thyoidescypříšek zeravovitý
441Juniperus chinensis + cv.jalovec čínský + kultivary
442Juniperus scopulorumjalovec skalní
443Juniperus virginiana + cv.jalovec viržinský + kultivary
444Sequoiadendron giganteumsekvoje obrovská
445Thuja occidentalis + cv.zerav západní + kultivary
446Thuja orientaliszerav východní
447Thuja plicata + cv.zerav obrovský + kultivary
448Thuja standishiizerav japonský

Ad položka č.16: Jehličnaté keře

- nepravidelně kompaktní, rozložité a jiné zakrslé tvary borovicovitého a jedlovitého typu

Tabulka č.13

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
449Abies amabilis cv.Jedle líbezná kultivary
450Abies balsamea cv.Jedle balzámová kultivary
451Abies concolor cv.Jedle ojíněná kultivary
452Abies lasiocarpa cv.Jedle subalpínská kultivary
453Abies procera cv.Jedle španělská kultivary
454Picea lutzii cv.Smrk Lutzův + kultivary
455Picea abies cv.Smrk ztepilý kultivary
456Picea glauca cv.Smrk sivý kultivary
457Picea mariana cv.Smrk černý kultivary
458Picea omorika cv.Smrk omorika kultivary
459Picea pungens cv.Smrk pichlavý kultivary
460Pinus cembra cv.Borovice limba kultivary
461Pinus densiflora cv.Borovice hustokvětá kultivary
462Pinus heldreichii cv.Borovice bělokorá kultivary
463Pinus mugo cv.Borovice kleč kultivary
464Pinus nigra cv.Borovice černá kultivary
465Pinus pumila cv.Borovice zakrslá kultivary
466Pinus rotundata cv.Borovice blatka kultivary
467Pinus strobus cv.Borovice vejmutovka kultivary
468Pinus sylvestris cv.Borovice lesní kultivary
469Pinus uncinata cv.Borovice pyrenejská kultivary
470Pseudotsuga menziesii cv.Douglaska tisolistá kultivary
471Tsuga canadensis cv.Jedlovec kanadský kultivary

Ad položka č. 17: Jehličnaté keře

- sloupovité, konické, kuželovité, poléhavé, plazivé nepravidelně kompaktní tvary cypřiškovitého typu.

Tabulka č.14

Číslo položkyNázev druhu okrasné rostliny
Latinský (mezinárodní)Český
472Cryptomeria japonica cv.kryptomerie japonská kultivary
473Chamaecyparis lawsoniana cv.cypříšek Lawsonův kultivary
474Chamaecyparis nootkatensis cv.cypříšek nutkajský kultivary
475Chamaecyparis obtusa cv.cypříšek tupolistý kultivary
476Chamaecyparis pisifera cv.cypříšek hrachonosný kultivary
477Chamaecyparis thyoides cv.cypříšek zeravovitý kultivary
478Juniperus communis + cv.jalovec obecný + kultivary
479Juniperus confertajalovec pobřežní
480Juniperus davurica cv.jalovec davurský kultivary
481Juniperus horizontális cv.jalovec polehlý kultivary
482Juniperus chinensis cv.jalovec čínský kultivary
483Juniperus procumbensjalovec položený
484Juniperus sabina + cv.jalovec chvojka + kultivary
485Juniperus scopulorum cv.jalovec skalní kultivary
486Juniperus squamata cv.jalovec šupinatý kultivary
487Juniperus virginiana cv.jalovec viržinský kultivary
488Microbiota decussatamikrobiota křížolistá
489Taxus baccata cv.tis obecný kultivary
490Taxus x media cv.tis prostřední kultivary
491Taxus cuspidata cv.tis japonský kultivary
492Thuja occidentalis cv.zerav západní kultivary
493Thuja orientalis cv.zerav východní kultivary
494Thuja plicata cv.zerav obrovský kultivary
495Thujopsis dolabrata cv.zeravinec japonský kultivary".

55. Příloha č. 32 zní:

"Příloha č. 32 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki

Kód standardní klasifikace produkce 6. až 9. místo*)Název položkyKoeficient
123
46STAVEBNÍ DÍLA 
46.21.11Domy jednobytové a dvoubytové 
46.21.11.1domy rodinné jednobytové1,585
46.21.11.2domy rodinné dvoubytové a tříbytové1,585
46.21.11.3chalupy pro rekreaci1,585
46.21.11.4chaty pro rekreaci1,585
46.21.12Domy vícebytové
46.21.12.1domy vícebytové typové1,576
46.21.12.2domy vícebytové netypové1,576
46.21.13Budovy a haly pro průmysl a skladování 
46.21.13.1..1budovy pro průmysl (výrobní)1,550
                 ..2 1,550
46.21.13.2..1budovy pro skladování a manipulaci1,550
                 ..2 1,550
46.21.13.3..1budovy pro vodní hospodářství1,550
                 ..2 1,550
46.21.14Budovy a haly pro obchod a služby
46.21.14.2..1budovy pro obchod, prodejny1,576
                 ..2 1,576
46.21.14.3budovy pro služby a administrativu1,576
46.21.14.4..1budovy pro dopravu a spoje1,537
                 ..2 1,537
46.21.14.5..1garáže1,537
..2 1,537
46.21.14.6budovy pro komunální služby a osobní hygienu1,576
46.21.15Budovy a haly pro zemědělství
46.21.15.2..1budovy pro živočišnou produkci1,599
                 ..2 1,599
46.21.15.3..1budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů1,599
                 ..2 1,599
46.21.16Budovy a haly pro společenské a kulturní účely 
46.21.16.3..1budovy pro kulturní účely jinde neuvedené1,558
                 ..2 1,558
46.21.17Budovy pro výchovu a vzdělání 
46.21.17.1školy1,558
46.21.17.3budovy pro vědu a výzkum1,558
46.21.18Budovy pro zdravotnictví a sociální péči 
46.21.18.1budovy pro zdravotní péči1,559
46.21.18.2budovy pro sociální péči1,559
46. 21.19Budovy hotelů restaurace a budovy a haly nebytové jinde neuvedené 
46.21.19.1hotely a ubytovny1,576
46.21.19.2restaurace a jídelny1,576
46 21.19.9..1budovy ostatní jinde neuvedené1,576
46 21.19.9..2 1,576
46.21.21Mosty a visuté dálnice
46.21.21.1mosty pozemních komunikací1,510
46.21.21.2mosty drážních komunikací1,510
46.21.21.4mosty průmyslové a lávky pro chodce1,510
46.21.22Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)
46.21.22.1Tunely a podzemní objekty (kromě důlních)1,501
46.21.22.2štoly1,501
46.21.22.4objekty podzemní (kromě důlních)1,501
46.21.22.5šachty (kromě důlních)1,501
46.21.22.7objekty podzemní dráhy včetně tunelů1,501
46.21.31Vedení dálková trubní plynu, nafty
46.21.31.2řady vodovodní přívodní a zásobovací1,643
46.21.32.4řady parovodní1,643
46.21.32.5řady teplovodní a horkovodní1,643
46.21.33Vedení elektrická trakční
46.21.33.1vedení trolejová celost, drah1,643
46.21.33.2vedení trolejová vleček1,643
46.21.34Vedení dálková elektrická nadzemní
46.21.34.1vedení dálková VVN venkovní1,643
46.21.34.9vedení dálková elektrická nadzemní jinde neuvedená1,643
46.21.35Vedení dálková elektrická podzemní
46.21.35.1vedení dálková VNN podzemní1,643
46.21.35.2vedení dálková VN podzemní1,643
46.21.35.9vedení dálková elektrická jinde neuvedená1,643
46.21.41Vedení místní trubní vody a kanalizace
46.21.41.1sítě místní vodovodní rozvodné1,630
46.21.41.4kanalizace trubní1,630
46.21.42Vedení místní energetická (kromě elektrických)
46.21.42.2sítě místní teplovodní a horkovodní1,630
46.21.42.3sítě místní plynovodní1,630
46.21.43Vedení místní elektrická nadzemní
46.21.43.2vedení místní NN venkovní nadzemní1,630
46.21.43.4rozvodny místní venkovní1,630
46.21.43.9vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedená1,630
46.21.51Díla energetická výrobní
46.21.51.2..1budovy výrobní pro energetiku1,579
                 ..2 1,579
46.21.51.3věže chladicí1,579
46.21.52Důlní díla a stavby výrobní kromě budov
46.21.52.1díla důlní - vrty a jámy 
46.21.52.3díla důlní - prostorová díla a díla důlní ostatní 
46.21.52.5věže, stožáry, věžové zásobníky1,494
46.21.61Tribuny stadiónů
46.21.61.3sportovní objekty jinde neuvedené.1,494
46.21.63Budovy pro sport a rekreaci
46.21.63...1tělocvičny1,494
              ...2 1,494
46.21.64Díla inženýrská a budovy jinde neuvedené
46.21.64.1nádrže, jímky, objekty čistíren odp. vod pozemní1,638
46.21.64.2zásobníky, jámy pozemní1,638
46.21.64.3nástupiště a rampy1,566
46.21.64.4oplocení1,568
46.21 64.5zdi a valy samostatné1,568
46.21.64.6pomníky, kašny a jiná drobná architektura1,568
46.21.64.9díla inženýrská a budovy jinde neuvedené1,568
46.23.11Dálnice, ulice, silnice, stezky
46.23.11.2silnice (I. a II. třídy)1,566
46.23.11.4plochy charakteru pozemních komunikací1,566
46.23.11.5komunikace pozemní jinde neuvedené1,566
46.23.13Dráhy železniční a visuté
46.23.13.1spodek drah kolejových1,494
46.23.13.2svršek drah kolejových - tratě1,494
46.23.13.4svršek drah kolejových - výhybky1,494
46.23.13.5svršek drah kolejových - vlečky, podzemní dráhy, 
 tramvajové dráhy1,494
46.23.13.6dráhy visuté1,494
46.23.13.9svršek drah kolejových jinde neuvedený1,494
46.23.14Dráhy letištní1,566
46.23.21Plochy stadiónů a hřišť1,566
46.24.12Úpravy na tocích, hráze, kanály, akvadukty
46.24.12.1kanály1,577
46.24.12.3hráze, jezy a stupně a objekty hrazení bystřin1,577
46.24.12.4objekty budované v souvislosti s hrázemi1,577
46.24.12.6odvodnění1,494
46.24.12.8nádrže na tocích1,577
46.24.12.9úpravy vodních toků1,577
46.25.22Studny a jímání vody
46.25.22.1vrty čerpací (studny vrtané)1,577
46.25.22.2studny jinde neuvedené a jímání vody1,577
46.25.61Průmyslové komíny
46.25.61.1komíny vysoké a kanály kouřové1,494
46.39.99Stavební díla jinde neuvedená1,568

*) 9. místo se znakem 1 = budova 2 = hala

U pozemků oceňovaných podle § 23 odst. 1 až 6, 10 a § 26 odst. 1 a 2 se použije koeficient Ki té stavby, podle které byl u pozemku použit koeficient prodejnosti Kp z přílohy č. 33.".

56. Příloha č. 33 zní:

"Příloha č. 33 k vyhlášce č. 279/1997 Sb.

KOEFICIENTY PRODEJNOSTI - Kp*)

NEMOVITOSTISTAVBY
OBEC (počet obyvatel) ve vyjmenovaných městech oblast katastrálních územíVýrobaObchodDoprava a spojeŠkoly a kulturaZdravotnictvíZemědělstvíBytové domySkladyInženýrské stavbyGarážeRod.domyChatyByty
012345678910111213
PRAHA 11,2142,4101,5401,5611,6530,2442,7262,3620,5522,4032,8751,0001,486
PRAHA21,1901,4041,5941,5861,8850,2442,5611,3180,3611,2281,7301,0001,289
PRAHA 30,7441,0871,1501,5350,5820,2441,5160,6520,2871,3231,5301,0000,786
PRAHA 41,1331,0381,1201,1291,1280,2440,9540,4590,2981,3791,3951,0000,739
PRAHA 51,0092,0441,1901,5841,6610,2442,4331,9230,3941,8852,0361,5411,170
PRAHA 61,1001,7241,1791,5161,4800,1812,1791,8910,3532,3922,3381,7311,072
PRAHA 71,1301,7090,9820,9700,9850,2501,4111,2470,2911,9501,9971,7220,701
PRAHA 81,1761,9260,8330,8080,7410,2441,4890,7920,5431,3421,5041,0250,767
PRAHA 90,9871,0290,8580,7500,7270,2441,4080,6950,4270,9841,3801,1820,728
PRAHA 100,9181,0540,7900,7750,7070,2441,5840,6960,2841,2861,1631,0860,815
PRAHA 110,8651,0361,0200,9291,0280,2441,5001,0550,8141,5831,3971,4700,747
PRAHA 120,8041,0010,7900,7750,7070,2440,9151,0380,9771,7711,3452,4490,750
PRAHA 130,8000,9940,9000,9570,8190,1711,1001,2320,9721,9201,4371,3390,750
PRAHA 140,5141,2051,1700,8151,0280,2441,2121,2060,3531,5631,5231,3980,528
PRAHA 150,8501,0070,9541,2841,2610,2441,0101,2030,3531,8871,9401,3190,750
PRAHA 160,8300,9350,9841,5701,5700,2441,1631,4500,3531,7981,9442,3360,729
PRAHA 170,8201,0351,0501,4751,4800,2501,0981,5500,3531,8571,8290,9770,750
PRAHA 180,8551,0951,0901,8201,8500,2441,0981,6550,2410,9641,7861,9100,945
PRAHA 190,8301,0201,0181,0901,2500,2440,9101,9050,9141,5731,7481,7340,750
PRAHA 200,9531,8321,1751,5161,2800,2441,2991,7550,3552,0751,9351,9760,647
PRAHA 210,9900,8040,9190,9901,2500,2441,0100,8720,8751,9341,9291,4330,750
PRAHA 220,8490,9800,8380,9951,1750,2440,8291,4550,3531,4471,3010,5320,750
PRAHA 230,8170,9280,8380,7140,6470,2441,1450,9520,2520,9170,9371,0970,712
PRAHA 240,8040,9180,8380,7140,6470,2441,0480,9860,3521,1591,0661,3710,755
PRAHA 250,8811,0460,9500,7500,7680,2441,2251,0100,9300,7501,2411,3320,750
PRAHA 260,7810,8270,8100,7750,7220,2441,5630,8910,8910,7540,8390,7130,994
PRAHA 270,7480,7440,7200,7750,7070,2440,9150,3330,3331,0510,7971,0370,750
PRAHA 280,7690,7820,7200,7800,7250,2440,9500,9520,3521,3311,1510,9870,750
Fr.Lázně0,5800,6640,4700,4570,5800,2450,8610,7930,3521,0451,1790,9400,370
Havířov0,5130,5490,4770,5040,4680,3110,5460,5290,1330,6460,6100,7520,310
Jáchymov0,4350,4690,3210,2310,4250,2920,4710,3720,3140,3770,5491,0090,250
Luhačovice0,6141,2260,6990,4890,4900,2921,1270,9410,5180,9160,9040,7150,452
Mar. Lázně0,5730,8070,7190,4140,5570,2000,8570,8630,3280,8720,7561,1420,280
Poděbrady0,4420,9410,8230,9420,8230,2921,2950,8800,8611,1011,2180,8450,680
Benešov0,8900,8220,8100,8260,6880,3180,7880,8520,9501,2071,0501,2350,401
5-15 tis.0,7410,7730,7930,8120,6800,4700,5560,7040,9390,8391,0120,9930,307
2-5 tis.0,6870,8870,7630,8400,6800,3020,5820,6440,5411,0571,0221,4440,280
1-2 tis.0,6430,7870,7500,7630,6730,5550,5730,5250,3280,7501,0041,2590,305
do 1 tis.0,6100,6830,6750,7370,5200,3620,5480,8970,8640,9570,8400,7580,275
Beroun0,6430,8450,6910,8850,8090,3800,5200,5671,0800,9681,4281,4840,320
5-15 tis.0,7210,7720,6860,7630,6800,4900,5170,6230,7690,9511,0871,5710,305
2-5 tis.0,7180,7800,6920,8100,6620,5200,7500,7400,7240,6290,7861,5000,403
1-2 tis.0,7330,9500,6840,7120,6540,4230,9320,7911,8721,1821,2741,7420,480
do 1 tis.0,5120,7650,6350,4250,5790,6070,6240,8061,5741,2871,3221,7050,675
Kladno0,8100,7520,6100,5450,5650,3601,0000,6060,2260,8210,9430,9570,503
15-25 tis.0,2830,5860,5900,5290,4500,4070,8700,5710,1630,9631,0590,9560,482
5- 15 tis.0,9490,9490,5810,5020,4500,3900,7000,5700,3670,7331,3131,0450,401
2 - 5 tis.0,9100,7810,5250,4800,4300,3840,4000,7150,6581,2831,2481,7950,233
1 - 2 tis.1,0030,8020,5120,3470,4350,3940,8080,4630,9820,9621,2551,2470,372
do 1 tis.0,7061,0020,5030,3860,3700,4600,6320,4781,1121,0671,0761,2790,420
Kolín1,0120,8940,8410,7150,7350,3850,8751,0970,7980,8750,9990,9280,485
5-15 tis.0,6130,6670,7380,7110,6990,2620,9460,8551,0481,0511,2380,9240,452
2-5 tis.0,5510,6370,6500,6700,6700,2310,7520,7410,7370,7580,9020,9410,401
1-2 tis.0,4260,6900,6370,6540,5740,4740,6870,8870,9330,8340,9960,9800,385
do 1 tis.0,7590,7910,5410,6190,4590,4520,6940,6251,1760,8981,1301,1870,342
K. Hora0,6090,7260,5660,6250,6100,4480,7030,9230,9010,9841,1840,9550,405
5-15 tis.0,4210,7000,6100,5370,6050,3750,6380,7450,8711,0871,0541,4180,387
2-5 tis.0,4710,8520,5900,5400,6000,3080,3740,8290,9330,8490,9240,7110,221
1-2 tis.0,4930,6700,5500,4000,5910,3490,3600,4520,8370,7800,8971,2390,210
do 1 tis.0,3550,4800,5400,5020,5870,4230,9470,7311,1640,7671,0031,2250,450
Mělník0,6480,7500,7160,7140,7070,5100,7540,8210,7900,9161,0791,4450,390
15-25 tis.0,6140,6140,7140,7110,6960,6550,4890,8140,9430,9421,2281,1770,320
2-5 tis.0,6060,5870,6500,6500,6770,4500,4400,6360,9100,8771,0701,5670,315
1-2 tis.0,5860,7750,6390,6400,6470,3470,5490,7540,7081,0471,2521,1470,290
do 1 tis.0,4000,8520,6350,6310,4940,3741,0400,8141,1100,9711,1851,6040,302
M. Boleslav1,8131,9501,1601,0351,0281,0600,9011,4160,7900,7891,2211,5100,528
5-15 tis.0,8700,6400,9040,9020,8320,2690,6450,8370,5610,9151,0821,3000,415
2-5 tis.0,7530,6470,8230,8900,7120,3700,6751,1150,8541,0621,2942,0450,402
1-2 tis.0,7200,7070,7140,8940,7050,3500,7481,0900,6920,9971,1941,0870,378
do 1 tis.0,6130,5720,6890,6950,6800,5250,6180,9681,1131,0011,2951,1650,235
Nymburk0,7341,1320,6580,7500,6320,2860,3480,6500,2250,7971,0300,7840,250
5-15 tis.0,8450,6250,6410,7410,6290,2960,6520,7380,7540,9251,3741,0170,375
2-5 tis.0,8780,7380,6320,7600,6120,3470,7930,8240,9890,8030,8321,1560,383
1-2 tis.0,6480,8860,7630,7240,6050,4060,9550,9560,7210,7950,9591,3500,475
do 1 tis.0,3590,6470,6200,7790,5600,4350,5740,8190,7690,6831,0551,5130,310

okr. Praha-východ

15-25 tis.1,1341,2931,2681,2651,2570,4841,0871,3950,6781,0801,4562,6690,590
5-15 tis.0,8271,2291,0061,0911,1920,3851,3281,2931,1591,5741,7622,0550,685
2-5 tis.0,5850,8671,0560,7561,0380,4100,9121,0161,8801,3361,6002,3940,501
1-2 tis.0,5730,9391,0201,0500,9800,6030,7980,7681,5181,4522,2132,3010,405
do 1 tis.1,1271,0450,7751,0421,0610,6120,9781,2871,9141,4572,0012,6980,452

okr. Praha-západ

5-15 tis.1,1831,3611,1251,0961,1130,5101,1200,8211,9501,0592,1001,5530,620
2-5 tis.1,1531,4011,1191,1101,1010,4210,8701,3802,5481,3782,1912,8330,490
1-2 tis.0,9731,0361,1051,0291,0500,4350,9501,3802,0392,0542,6402,6740,500
do 1 tis.0,7920,8020,9060,9080,7270,3630,8481,4971,8411,7262,3582,1050,432
Příbram0,6200,7920,7670,8330,8990,7620,7350,7480,8600,8881,0461,0510,385
5-15 tis.0,6840,8700,6560,8200,7200,7790,4521,2621,0181,0161,1801,5120,300
2-5 tis.0,7040,5960,6260,8120,7200,3610,5190,4910,2050,9101,0261,5930,320
1-2 tis.0,7390,6490,6040,7900,6090,2900,5380,3140,9280,8130,9891,1870,340
do 1 tis.0,5580,7870,6120,7280,6330,4931,1450,6331,3391,0571,2421,5240,612
Rakovník0,7340,9590,8600,8350,8600,5200,5661,3430,6171,0980,9950,9470,380
5-15 tis.0,6110,7150,6200,7100,7900,4100,4110,6930,8720,7370,9371,1830,310
1-2 tis.0,5580,7260,6500,4280,4120,3620,6500,5360,8911,0080,8781,2410,350
do 1 tis.0,4500,2920,4400,3130,3720,4180,3730,5690,8510,7790,8960,4820,290
Č. Budějovice0,8020,8060,7200,7150,6890,3200,9070,5980,3760,8380,9311,0870,492
5-15 tis.0,8150,5410,6650,6200,4590,2180,6950,5420,5240,7340,8040,8500,410
2-5 tis.0,6540,4400,6500,7190,4510,3520,4340,6370,3590,7691,0301,0430,356
1-2 tis.0,5760,5740,8720,3440,4330,4060,4810,6720,5560,7360,8871,0790,350
do 1 tis.0,6070,3530,7120,4740,4220,3460,7590,7750,5770,9641,0011,2150,415
Č. Krumlov0,5810,9230,8930,8060,8340,6150,4830,7370,4620,8601,0530,7930,300
5-15 tis.0,4480,8950,8290,8330,8330,3160,3681,2520,4310,7511,0790,9180,295
2-5 tis.0,3580,6380,6690,6500,6540,2890,4710,4780,6510,7410,8811,0610,305
1-2 tis.0,4210,5930,4660,4530,4530,3380,4870,6800,3760,5040,8111,0690,310
do 1 tis.0,3200,6210,6850,4200,2860,4120,4270,4570,3920,5980,8110,9240,298
J. Hradec0,5050,8430,8200,8700,6700,2710,4550,8720,8151,1001,1401,2140,310
5-15 tis.0,6010,8200,6390,5840,6320,3510,7880,6730,6900,8270,7831,1860,390
2-5 tis.0,5500,6660,6240,5140,6170,3930,5300,6190,4710,7000,9131,0610,350
1-2 tis.0,5700,6240,5510,5230,4720,2670,4060,9760,5500,9010,9280,9280,310
do 1 tis.0,3730,4360,5420,3210,4650,3700,4290,6250,4700,5470,9340,4940,305
Pelhřimov0,6391,3860,6200,6010,6110,3931,1100,7150,9830,5580,9341,1490,558
5-15 tis.0,3980,5070,4720,5500,5970,2460,6060,5420,3450,4120,8671,0850,412
2-5 tis.0,3810,3500,4600,6800,5810,2390,6580,4060,8480,4050,7480,7940,405
1-2 tis.0,5870,4100,4710,6750,5600,5950,5070,7260,6390,3900,7800,8240,390
do 1 tis.0,6070,4250,4300,6200,5430,5570,5290,6860,7930,3950,9351,3100,395
Písek0,4250,5590,6030,5900,5900,3490,5400,8260,7521,1740,9110,9250,380
5-15 tis.0,4751,0510,6010,5820,5820,2580,6570,5130,8220,7890,9520,6680,420
2-5 tis.0,4020,3280,6170,5510,5510,2300,5750,5300,8120,7071,0600,8930,395
1-2 tis.0,3730,3510,5490,5340,5340,4330,6560,6680,8500,6200,8980,7910,450
do 1 tis.0,3380,4400,5380,4980,4980,4080,6900,7541,0710,8940,9931,1500,465
Prachatice0,4690,6530,6360,5490,5150,2750,5620,5990,3870,8040,6591,2500,380
5-15 tis.0,6090,4460,6720,6080,4040,3630,5330,4900,3500,7060,7110,8670,415
2-5 tis.0,6720,4020,5200,5940,5940,3990,8950,2760,7760,6590,8320,9250,495
1-2 tis.0,8740,4320,5130,6480,5710,4210,4541,0290,5070,7661,0511,3900,325
do 1 tis.0,5010,7650,5040,4620,4610,3920,5370,6770,4150,6260,9710,7660,382
Strakonice0,8051,1090,8990,3700,8820,4300,6270,8580,4961,0390,9581,3460,410
5-15 tis.0,5410,5670,5580,5440,5470,4350,4961,0870,2220,7700,8461,2910,390
2-5 tis.0,5600,6300,5110,5070,5090,4200,4700,7060,2460,4980,7400,9030,470
1-2 tis.0,5510,6440,5080,5870,4900,5240,2500,5380,3500,6420,9200,7170,250
do 1 tis.0,5680,5890,5340,5200,5350,4210,2960,5680,4290,5280,8660,9840,296
Tábor0,7740,8870,7100,7250,7200,3030,8121,4840,4291,2171,1571,1630,495
5-15 tis.0,6750,6750,6150,7100,7250,3490,6721,5580,9650,9130,9500,9370,412
2-5 tis.0,6080,9060,5960,9300,7030,4370,4800,7790,4710,7060,7831,3540,352
1-2 tis.0,6770,5910,5800,6000,6520,3070,4140,6960,9510,5080,9351,2540,321
do 1 tis.0,3400,5420,4770,4400,6110,3390,4310,7830,7420,7740,9271,1210,330
Domažlice0,6420,8640,6250,6870,6170,4500,8670,8831,4480,8610,7771,1390,512
5-15 tis.0,5210,5850,6070,5020,5970,2800,6610,7540,5310,6900,8370,9470,450
2-5 tis.0,6630,6770,5640,4970,5720,5570,2720,7010,5600,8170,9231,2310,210
1-2 tis.0,4450,7980,4980,5530,5220,4490,2340,5760,4500,6620,7610,8440,200
do 1 tis.0,3140,5880,4750,4940,4910,3930,4440,5640,6490,5650,8860,8570,250
Cheb0,5450,6130,5710,4800,5200,3800,8110,6770,4360,8240,9051,1140,530
5-15 tis.0,4770,4660,5620,5420,4400,5800,4710,4810,8040,7060,7801,1820,415
2-5 tis.0,3460,5200,5320,5310,4870,5740,3790,4820,5910,6020,8740,6550,395
1-2 tis.0,3710,4180,5300,2280,4650,2270,4380,7390,5520,8270,8360,5470,400
do 1 tis.0,3620,9000,5110,7690,4210,3730,2900,6320,9380,7230,9661,0630,200
K.Vary0,6411,1820,8380,8470,8030,4830,6750,6960,2460,8401,1391,0970,470
15-25 tis.0,9580,8980,8260,8210,8070,6850,7670,8600,4210,7050,9881,0100,520
5-15 tis.0,9150,8290,7520,7480,7630,6710,5420,8700,4200,6660,9330,8530,305
2-5 tis.0,8450,7530,7340,6390,7410,4460,6520,5600,3910,6400,7821,0200,452
1-2 tis.0,9900,6630,6690,6170,6170,5620,8090,5890,6040,5850,9021,4890,539
do 1 tis.0,8110,6060,6130,3780,5940,3040,3820,7590,6870,7750,9121,0830,320
Klatovy0,6880,7550,7150,7120,8940,2790,7130,8690,3280,9910,7781,1580,415
5-15 tis.0,4400,7690,8830,4230,8890,2090,5680,5811,0900,9061,0841,5680,320
2-5 tis.0,4560,6450,8720,8730,8790,2600,6300,9100,8430,8570,8351,2150,350
1-2 tis.0,4320,6390,8140,8730,7840,4320,4340,9040,9790,7010,9601,0640,295
do 1 tis.0,6640,5330,5340,5020,7920,2650,9390,6571,0610,8131,0471,1340,552
Plzeň 10,7860,8770,7380,6730,6660,4120,8810,9720,4881,1200,9431,2680,460
Plzeň 20,7870,8710,7201,0620,6220,2850,8911,1680,4191,0280,8951,2830,500
Plzeň 31,2760,8200,7090,6500,5900,4100,8500,9900,6651,1660,9421,0460,452

okr. Plzeň-jih

5-15 tis.0,7750,9250,7590,7530,4910,4940,8740,7600,6200,8270,9241,4970,450
2-5 tis.0,6050,8930,7470,7210,4720,3740,6730,8240,8610,8690,9601,5420,390
1-2 tis.0,7610,5640,7230,4530,4630,4040,6750,8970,9410,6981,0840,8290,390
do 1 tis.0,8090,4890,6590,6360,4520,5340,7010,7500,6221,0521,0251,1440,410

okr. Plzeň -sever

5-15 tis.0,6920,8130,7380,7150,7110,4110,5560,8370,2340,8260,8681,7890,395
2-5 tis.0,5770,4220,7150,6910,7020,2700,3860,5600,2200,7661,0040,8960,275
1-2 tis.0,6280,5160,6870,6730,5450,4010,4640,7030,3150,7461,0041,1810,305
do 1 tis.0,2140,5660,6720,9310,2850,3030,3920,4840,6280,9731,0161,1640,290
Rokycany0,4570,6200,6020,6290,6150,3630,5431,1220,9310,8811,1691,1020,395
2-5 tis.0,5730,5540,8310,7110,7050,2980,4360,6971,1410,9461,0171,0290,307
1-2 tis.0,3520,4710,7360,7000,6970,5700,8780,5441,1191,0350,9961,2290,452
do 1 tis.0,5790,4620,5930,5110,6790,4620,7180,8261,2520,9421,0951,1420,410
Sokolov0,5250,6430,7140,5510,5030,3700,7280,7500,7370,7340,7560,6720,360
15-25 tis.0,4330,5830,5730,5560,5450,3090,4740,6580,6590,6700,7560,7230,295
5-15 tis.0,4390,6960,5280,5070,5640,2320,4180,5200,7340,6090,6970,7800,230
2-5 tis.0,5560,6410,5240,5200,5110,3210,4480,5860,3620,6190,7260,7860,240
1-2 tis.0,4570,5840,5710,5110,5060,3300,4940,9190,4010,5900,7470,8630,257
do 1 tis.0,3600,6420,5630,4970,4850,3300,8910,8950,3860,6180,8730,8550,470
Tachov0,5470,8110,6130,5830,5630,6230,4810,8511,1850,6710,7200,6110,260
5-15 tis.0,3580,4810,5830,5510,5470,4210,5580,4710,5340,8000,8861,2400,310
2-5 tis.0,7150,6580,5530,4200,5020,3390,4600,7300,8360,6290,5960,6010,290
1-2 tis.0,6360,4990,5180,4950,4870,3450,3220,8210,4740,6630,6921,1850,215
do 1 tis.0,3620,4740,5070,4330,4750,5600,4090,9110,4710,7050,7440,8200,235
Č. Lípa0,5290,6830,6150,7030,6070,2650,5400,7300,7240,8990,9470,8130,310
5-15 tis0,3270,7120,6090,7230,5980,3290,5310,8240,4070,6150,7891,0710,305
2-5 tis.0,3020,4950,5970,6320,3650,2540,4320,5180,4810,5900,9160,7750,290
1-2 tis.0,6760,8250,3750,2430,3720,3450,6470,6140,6550,5940,8250,7880,375
do 1 tis.0,3590,3230,3610,2460,3310,2750,7340,4650,2210,7870,8990,8940,415
Děčín0,5080,6840,4900,5870,4830,3500,5840,6360,3450,7970,7570,7650,375
15-25 tis.0,6940,5870,4850,5800,4810,3500,4510,8150,6050,6850,6841,2900,300
5-15 tis.0,4790,4490,4800,6360,4390,3110,2880,7510,3580,5970,7810,8020,200
2-5 tis.0,7690,6420,4800,4960,4700,3720,4240,4790,3530,7740,7441,1660,280
1-2 tis.0,5450,5300,4670,4510,4580,2890,4670,4510,4110,6450,7491,1620,290
do 1 tis.0,5610,5120,4510,4740,4230,3890,4300,6000,4760,7970,9120,7820,287
Chomutov0,7060,8100,7560,7310,7120,2901,2640,9010,5800,8230,9690,8900,679
15-25 tis.0,7160,5830,7000,6980,7050,2070,5460,5270,5700,7160,8500,8670,290
2-5 tis.0,4610,3980,6450,6130,6810,2500,5050,5010,5700,5810,6510,7090,280
1-2 tis.0,5800,3230,5560,5450,6800,2950,5970,6260,5450,7520,6090,5300,297
do 1 tis.0,5400,5350,5500,5470,5530,3250,3910,7830,2710,7060,7210,7730,210
Jablonec n.N.0,4000,5690,7310,6270,6180,2920,5410,4160,4510,9640,9330,9900,292
5-15 tis.0,5240,6200,7000,6170,6150,2500,6990,4140,3321,1310,7950,8720,370
2-5 tis.1,2800,5640,5350,5130,6000,3200,5940,6390,4200,6560,8380,6200,310
1-2 tis.0,7200,9840,5200,6250,5380,3340,3910,7370,4150,7351,1101,3960,275
do 1 tis.0,5310,7100,5090,5200,5270,3470,6550,7900,5200,5841,1381,2400,340
Liberec 10,2650,4830,2820,7510,7470,2571,5961,0680,4500,8470,8971,1420,950
Liberec 20,3800,4550,4370,6520,6400,2500,5730,5700,3500,8290,8321,0020,315
Liberec 30,4900,5860,5400,6700,6820,3200,7891,0420,4101,0461,4651,0750,420
Liberec 40,5120,5620,5140,6200,6200,2600,5801,0580,4100,8770,9720,9650,310
Liberec 50,5200,5400,5100,5050,5100,2570,5751,0910,4350,5830,8441,0660,310

okr. Liberec

5-15 tis.0,4150,6200,6530,6210,6200,3200,5050,2910,1540,9170,8171,1590,285
2-5 tis.0,4590,5620,6470,6080,6040,3411,0470,9750,1760,6720,7061,1410,590
1-2 tis.0,5270,5700,5930,2160,5150,7570,9320,9500,4170,8870,8070,6470,478
do 1 tis.0,3270,6470,5900,3350,3250,3200,8570,3020,3990,8560,9071,5500,450
Litoměřice0,6230,8400,7190,6050,4190,3271,0660,8320,3670,9310,8220,9220,570
5-15 tis.0,5890,6590,6130,5970,5810,3180,8380,6910,2490,6280,6891,1970,415
2-5 tis.0,7190,6500,6000,5880,5750,2860,5600,8110,7640,7360,9070,8810,320
1-2 tis.0,6090,5890,5910,5830,5420,4110,4310,5720,8710,6970,7961,2210,299
do 1 tis.0,5840,6010,6330,4910,3540,5430,5260,6950,5160,6140,8320,9410,305
Louny0,8630,7040,6090,7260,5440,5900,6950,9300,5900,7631,0600,9670,400
15-25 tis.0,5920,6210,6050,5720,5700,2180,7600,8840,5900,8310,7220,3800,417
5-15 tis.0,4940,7370,5920,5680,5690,5910,7510,9150,5700,7710,5700,7920,415
2-5 tis.0,5200,6620,5530,5270,5310,2670,7220,4780,5650,5400,5850,6340,403
1-2 tis.0,4940,7150,5360,5200,4900,4220,7710,4970,5520,5630,6530,5520,410
do 1 tis.0,4890,5930,4970,7410,4220,3900,3300,5850,5310,5920,7640,8930,230
Most0,8300,7840,7110,4270,6910,4120,9560,8170,6650,8691,4191,3580,510
nad 25 tis.0,6280,6550,7000,6900,6900,3601,0930,5910,3200,7081,2170,8910,587
5-15 tis.0,6170,6470,6870,6750,6830,3530,9340,8840,3100,6520,8500,3450,556
2-5 tis.0,6520,6150,6710,6150,6100,3300,9120,8200,3100,4790,5490,5500,503
1-2 tis.0,4750,3970,5730,5840,5850,3150,8830,8310,2900,5800,7780,7370,490
do 1 tis.0,4440,4360,4210,5250,5110,3100,8500,5620,5180,4270,7840,6150,450
Teplice0,5720,6470,6920,4880,7350,2770,4490,5480,4270,6690,7721,0400,270
15-25 tis.1,0100,7540,6700,6170,6000,3060,5380,2600,3330,7510,6710,7840,310
5-15 tis.0,5490,6900,6630,5380,5750,3020,5500,6830,5470,6330,8931,0760,315
2-5 tis.0,5270,6100,5450,5380,5350,2900,5300,6500,3320,6650,8410,7320,315
1-2 tis.0,4970,4290,5850,2100,5200,2900,5250,6500,3140,6100,9970,7140,310
do 1 tis.0,4900,4160,5800,4290,4910,2360,5250,5210,5790,6310,6680,7890,310
Ustí n.L.0,5920,7690,6620,2810,5000,3120,7420,9070,4530,7360,8650,7940,390
2-5 tis.0,7450,8330,6350,5600,5580,2340,7510,9510,3480,9501,0061,1300,395
1-2 tis.0,7200,6180,5860,5410,5400,3480,6250,6350,5310,9640,5931,8900,370
do 1 tis.0,6111,0750,5160,5250,5180,3400,6200,6350,8710,7140,8820,9060,360
Havl. Brod0,5530,6090,5420,8500,7250,3500,9671,0990,8200,9750,9791,1930,515
5-15 tis.0,9030,7120,5350,7620,6720,2970,8660,6090,4970,5821,0170,8250,482
2-5 tis.0,5140,4630,4850,4560,5980,2390,6060,4720,4560,6850,7300,6970,352
1-2 tis.0,5700,5970,4290,5400,5700,2530,6930,6100,6501,3510,7181,4750,378
do 1 tis.0,4660,6730,4170,5900,5450,2910,9180,7390,9730,5710,8111,2490,500
H. Králové0,8140,7230,5620,5870,5710,2470,8761,2150,5201,1241,0591,3030,480
5-15 tis.0,5100,6470,6170,6460,4100,4530,6330,8960,5260,7160,8370,7140,370
2-5 tis.0,5640,4990,5200,5830,5910,4480,6770,4590,3110,7370,8210,8070,390
1-2 tis.0,5270,4670,4970,5510,5780,2921,5910,5970,4930,7280,9510,8230,890
do 1 tis.0,4660,5160,4400,6740,5830,3230,3360,8970,5710,8981,0000,9770,210
Chrudim0,9800,9300,6120,6140,6140,2900,8430,7380,7630,8171,0331,2990,450
5-15 tis.0,8600,6150,6030,5980,5870,3500,6590,7200,4970,7610,8730,9220,352
2-5 tis.0,4030,4430,4650,2660,5450,3900,6950,7490,4620,6370,8511,0510,380
1-2 tis.0,4510,5610,5120,5180,4180,3800,6330,6000,4710,4530,7841,1240,347
do 1 tis.0,6230,3800,3930,3280,4100,4890,5650,6520,5780,8180,6430,6950,312
Jičín0,7500,9380,6450,6470,5600,5141,0250,6790,6711,0530,8451,0050,560
5-15 tis.0,7920,7200,6000,5700,5300,1790,8090,6770,4310,7370,9170,9970,420
2-5 tis.0,5200,4740,5440,4850,5100,3340,5320,5520,3130,6520,8410,7060,300
1-2 tis.0,4490,4450,4210,4700,4870,6200,5150,7270,5810,6031,0111,0450,297
do 1 tis.0,4990,5070,4150,5120,4530,4310,4460,4970,6140,6490,8601,1550,280
Náchod0,6540,9530,6970,6180,6100,4500,6090,7310,5700,7940,7461,2550,320
5-15 tis.0,7260,5840,6130,6000,5910,4380,6320,7630,6770,7740,8140,9910,340
2-5 tis.0,5400,6820,5110,5390,5810,5090,4570,4100,3510,6090,7441,2090,280
1-2 tis.0,7210,4130,4040,5370,5340,3080,5560,5420,2770,6200,5790,6210,290
do 1 tis.0,5300,5330,3730,4410,4110,4390,4230,4690,8620,6660,8000,8160,240
Pardubice0,5680,7010,5240,5920,8100,2430,4590,5420,6920,6660,7080,7110,282
5-15 tis.0,9590,7690,5210,5300,5940,2850,8290,5850,6280,8200,9820,5680,438
2-5 tis.0,5180,6260,5070,5300,5610,5641,4630,9371,1330,5981,0631,2280,790
1-2 tis.0,4870,8130,4920,5180,4770,4800,6510,7440,5240,7970,9300,6250,350
do 1 tis.0,3050,4380,4900,6790,5250,3720,5780,5181,0590,7350,9431,1530,295
Rychnov n.K.0,4840,5910,7310,7240,7220,2470,6750,4700,4770,8410,8410,6600,390
5-15 tis.0,8080,7190,7100,7030,7070,4000,7040,4430,6080,6630,8550,7780,415
2-5 tis.0,4910,5770,5530,5500,5310,5820,5980,6070,2450,6680,8071,0340,310
1-2 tis.0,5600,4050,4810,4550,4490,3040,8300,9570,3000,7650,7980,9750,490
do 1 tis.0,3790,4430,4450,2360,2260,3110,4120,4430,5150,6420,9190,7530,240
Semily0,7070,7770,6440,6410,6250,2920,6090,6550,2620,8470,8800,7170,302
5-15 tis.0,7040,5650,6400,6270,4230,2250,7370,6020,1600,6840,9961,1410,395
2-5 tis.0,5870,6020,6230,6000,6010,3200,7810,5400,1110,5611,2900,7300,415
1-2 tis.0,2960,9450,5800,5500,5530,3470,5620,6260,1430,7600,7821,2920,287
do 1 tis.0,3780,5790,5450,3310,5470,3590,6620,5470,2140,6710,8751,1030,390
Svitavy0,5450,5730,5330,3890,6060,2910,7371,0190,3140,8330,7100,6370,397
5-15 tis.0,6270,6470,5210,3380,8090,4050,8350,4010,2940,7670,9661,1580,468
2-5 tis.0,5060,5310,3880,4520,4930,3600,6410,5000,2790,5350,6371,3680,387
1-2 tis.0,4950,3430,3860,4410,4720,3150,4840,5440,4550,5490,6540,8300,318
do 1 tis.0,2680,3180,3530,2930,3590,3800,4770,4810,4220,5080,7620,4790,335
Trutnov0,4020,8960,7200,7310,7410,2510,8190,5190,4500,5560,6150,7610,400
15- 25 tis.0,7491,5640,6140,6920,6520,1500,6780,7500,5640,7701,0111,1510,380
5-15 tis.0,4860,5800,5380,3750,6300,2520,7550,4620,5420,7510,7301,0350,397
2-5 tis.0,5320,5780,4470,5490,5450,1480,6150,4180,4770,5610,7480,6300,318
1-2 tis.0,5270,6300,4450,4350,4300,2960,5040,6100,5440,5030,7920,9750,302
do 1 tis.0,2630,5360,4120,4870,1250,2390,4180,4000,4480,5800,8130,8030,248
Ustí n.O.0,6150,7200,5660,5640,5500,3920,4990,6840,6200,8590,7510,8720,272
15-25 tis.0,6200,9830,5450,5470,5500,5730,4050,6450,5610,7320,6920,8500,782
5-15 tis.0,4800,5820,5200,5040,5460,2770,6610,5070,4840,7870,8440,9210,387
2-5 tis.0,3400,3730,3570,3430,3400,3400,5130,4480,5810,4890,5310,4680,305
1-2 tis.0,2870,4550,4210,4500,4270,3380,3800,4880,2620,5520,6480,9300,257
do 1 tis.0,3710,5090,4190,5790,5120,2420,6350,5130,2800,9610,8300,8760,358
Blansko0,4860,7630,5900,7300,5580,3061,3580,4970,7960,9860,9691,1250,680
5-15 tis.0,4560,7580,5800,5570,3010,6600,7300,5400,8740,8140,8960,9380,382
2-5 tis.0,5320,5350,5650,5500,5230,3960,5070,7770,5960,6500,8371,5910,281
1-2 tis.0,3960,6350,5470,6380,4800,6030,4630,6780,2090,6541,0180,9870,272
do 1 tis.0,3850,4880,5240,2970,4430,3750,5450,4240,7960,8151,0131,1660,258
Brno 10,9550,7330,8400,7701,0730,5290,9341,0740,4311,6590,4310,7150,503
Brno 20,8420,8210,8200,8230,7360,6051,0801,3320,4261,3901,3430,7400,520
Brno 30,8280,7900,5600,5790,5280,3151,2380,7850,5001,2891,3840,8240,680
Brno 40,7901,1830,5400,6100,5900,2340,7520,7310,5961,1491,2690,7070,400
Brno 50,7670,7210,6200,9010,3890,3201,4060,8290,2751,2361,2000,6710,765
Brno 60,5620,6850,6350,8010,9360,4281,1750,5870,5161,5051,3330,6620,620
Brno 70,8970,7310,6800,7820,8920,8930,6340,7090,3621,5041,3070,6670,390
Brno 80,8231,1160,7020,7510,8500,4150,4010,9990,5621,7311,2950,8650,280
Brno 90,7800,9800,6900,7180,7850,3400,5800,9670,6790,9581,0430,5420,320
Brno 100,6200,6370,6100,6050,6080,2080,5650,9480,2360,8991,3050,9660,315
Brno 110,5060,9770,6500,6200,6200,3660,5470,9500,6541,0001,1630,9500,312
Brno 120,5200,9600,7250,6800,6250,3500,5200,9820,5860,9561,1520,6550,308

okr. Brno-venkov

5-15 tis.0,8340,6800,6120,6090,6070,2300,7070,9410,8160,7220,9611,0410,390
2-5 tis.0,5610,5130,5310,5340,5040,4090,7120,6360,6440,6270,9910,9040,395
1-2 tis.0,7130,6940,5300,5000,5730,2660,5380,6330,6390,8641,1191,0710,287
do 1 tis.0,4980,4940,5530,8520,5500,3330,3570,7090,5150,9261,1511,2160,210
Břeclav1,0080,9880,7150,7100,7050,2220,6780,9000,8090,7311,0190,7890,380
5-15 tis.0,5730,5900,6470,4180,5300,3700,5440,6290,2710,7080,9480,9500,285
2-5 tis.0,5290,5910,5200,6140,8610,3850,9320,5270,4990,5980,7861,3100,256
1-2 tis.0,6920,6030,4590,5500,6300,4090,3000,7510,2900,7710,8890,9190,200
do 1 tis.0,3030,7000,4550,5860,5900,4100,4500,8330,6610,4880,8051,2790,240
Hodonín0,6700,6280,6170,5120,2660,3060,5910,5390,8700,8251,0290,8220,320
5-15 tis.0,7830,7350,5300,5000,4500,3470,5140,7110,4200,7930,9850,6330,270
2-5 tis.0,3820,5050,4590,4630,3180,2730,5890,5300,2770,7790,7690,8800,315
1-2 tis.0,4170,5640,4450,4500,4130,3000,6300,7200,3440,3900,7150,8880,340
do 1 tis.0,2700,5370,4500,4320,4050,4860,6150,5930,7570,5300,7220,8050,310
Jihlava0,7060,7720,6560,6540,5700,1430,6790,5590,4970,8150,8000,9030,358
5-15 tis.0,5450,7170,6440,5880,6040,3340,4840,9750,8050,6580,8530,9120,280
2-5 tis.0,4250,6010,5720,5580,5500,6610,4810,5100,8810,6840,7590,8860,280
1-2 tis.0,4850,7400,5350,5600,5300,2910,6250,5630,5620,8151,0361,0350,350
do 1 tis.0,5420,4790,4200,4650,3860,4630,6170,7790,6500,6771,0240,9610,350
Kroměříž0,6190,6550,6260,5310,6850,5220,6100,5440,5400,7490,6920,6730,375
5-15 tis.0,6760,5890,5470,6190,6750,2330,7580,7460,4560,7180,9510,9670,395
2-5 tis.0,5760,4530,8360,5490,5400,4920,7900,6270,5790,7770,7231,1100,410
1-2 tis.0,4750,4360,4700,6100,5910,4900,6900,6850,2620,8191,0160,6490,350
do 1 tis.0,3600,4010,4500,5210,5840,2910,7100,4240,4730,6410,7581,0980,380
Prostějov0,6840,6490,6580,6560,6500,4740,6630,6900,1710,9591,0180,7210,356
2-5 tis.0,5670,6770,8360,3570,5490,3860,5230,6520,5180,7790,9590,8730,287
1-2 tis.0,4960,5320,4900,5410,5210,5870,5870,4200,8760,6940,8710,7610,308
do 1 tis.0,2610,3880,4830,5210,5100,2000,7660,3930,3790,8170,7700,8090,390
Třebíč1,0251,1140,7530,7770,5510,2950,5300,7000,7310,8290,8680,6720,289
5-15 tis.0,6540,6400,6320,5550,4290,3600,6020,7410,4350,5310,8061,3260,325
2-5 tis.0,6890,9450,7200,5120,5050,2320,3950,4860,4190,7100,7290,6770,220
1-2 tis.0,7100,6880,6100,4900,4630,3440,4110,5580,7300,4550,6470,6450,228
do 1 tis.0,3880,4780,4980,4350,4550,2510,4530,4730,6590,4970,7320,7970,240
Uh.Hradiště0,6861,1300,6840,6830,6800,2920,8941,3660,3911,0791,0710,9570,510
15-25 tis.0,8430,8860,6670,6400,6250,3060,8580,6850,4971,1451,0010,9100,380
5-15 tis.0,7970,8150,6480,6330,6250,3200,6310,9780,3340,7151,0870,8810,340
2-5 tis.0,6750,7170,6300,6100,6190,4020,6360,7590,6250,6840,8780,9070,345
1-2 tis.0,6180,8930,5770,5820,9010,2690,8630,7190,9100,9710,9490,7200,430
do 1 tis.0,8900,4750,4350,4610,4380,4060,8210,8200,8941,1240,9941,0970,420
Vyškov0,6320,7250,6800,6740,6680,3291,0501,0020,3800,8930,8770,7300,530
5-15 tis.0,6120,6700,6510,6520,6500,3340,5960,6790,5210,8040,9500,7230,310
2-5 tis.0,5480,6150,6030,6380,6420,3620,4670,6060,5990,5650,9500,9500,475
1-2 tis.0,5980,4110,4150,4200,4350,6750,6640,7010,4840,7100,9521,0780,357
do 1 tis.0,5350,4370,4910,4100,4000,3170,4620,6280,5200,7210,9021,0950,250
Zlín0,6820,7740,7440,7830,5330,4530,8730,5550,5441,1411,0871,0590,480
15-25 tis.0,3980,5860,5100,5250,4930,1950,5670,2500,3740,8250,9900,8470,310
5-15 tis.0,4460,6320,5650,3690,4300,4140,5121,0140,9320,8270,7561,0670,285
2-5 tis.0,4110,5680,5340,5300,5160,5170,5450,4440,8330,9360,9100,8120,297
1-2 tis.0,5280,4470,4050,4200,4000,3380,5680,6120,2310,8721,0470,9030,305
do 1 tis.0,4660,4570,4900,4110,3970,5070,4060,6600,2660,8720,9550,8000,425
Znojmo0,5980,4900,4300,4900,4030,4740,9800,4800,4070,9370,9500,7470,502
5-15 tis.0,4420,4290,4100,4900,3510,2981,2100,2190,4400,8300,8350,2760,650
2-5 tis.0,6830,6400,4930,4500,4200,5590,5420,3560,4300,7130,7070,4690,280
1-2 tis.0,3570,4140,4800,4980,4100,4040,5940,6310,4300,6640,8120,9270,300
do 1 tis.0,3460,4890,4600,4890,4050,3350,4630,5610,6680,7470,7761,1380,250
Žďár n. S.0,7580,6000,5710,5600,5200,3060,7150,5640,5200,7890,8760,9150,370
5-15 tis.0,6740,7270,6790,6270,6060,3200,5950,8410,4520,6910,7910,7270,300
2-5 tis.0,6770,6110,5500,6100,5880,3400,6180,8160,6560,8400,8891,0610,325
1-2 tis.0,4380,6300,5450,5630,7590,3620,7200,7230,2320,4640,9961,0430,390
do 1 tis.0,3640,3510,5300,5580,5300,2900,8340,5640,6180,7820,7950,9420,420
Bruntál0,5380,6290,5630,2720,5570,3000,6270,3760,3930,6470,7450,7900,350
nad 25 tis.0,7050,4050,4600,4400,5300,2380,4880,3670,8740,6570,6350,9650,265
5-15 tis.0,6320,3000,4450,3520,4320,4180,4230,2240,2860,3610,3800,4380,240
2-5 tis.0,6200,4270,4270,4180,4140,3770,4680,4100,2930,5220,6330,3260,255
1-2 tis.0,3670,7960,4800,5000,4910,3340,4050,4730,3570,4790,6480,8700,235
do 1 tis.0,2750,5000,1790,4430,4660,3530,4280,3780,3860,4210,6220,7840,245
Frýdek -Místek0,6170,8280,6770,6090,9160,5730,5010,5741,5700,9010,7431,0710,255
nad 25 tis.0,7531,0310,6100,6000,5900,4830,4750,4560,4980,6250,6530,8610,250
5-15 tis.0,6430,5330,5050,4940,4760,3030,5300,5470,4040,6790,8211,0360,285
2-5 tis.0,3860,5650,4770,4530,4540,4530,9640,6160,3860,5650,8181,2330,450
1-2 tis.0,3740,4420,4610,4440,3040,3480,7180,3030,5020,6830,8061,2410,370
do 1 tis.0,5360,4580,4380,4400,4220,3270,6940,5680,7730,7100,8231,3190,350
Jeseník0,4660,5410,4500,5600,5870,3700,6860,6530,8610,7290,9040,4040,357
2-5 tis.0,4170,5830,4360,4190,5110,5960,6120,5260,2860,5360,7201,1470,310
1-2 tis.0,4580,3490,3310,3100,3430,4210,5200,5870,2130,5440,6740,8510,275
do 1 tis.0,4320,4910,4200,3850,5090,3510,5330,2830,7770,3740,5620,5750,285
Karviná0,6560,6790,5501,0620,5600,2530,4550,3560,6740,6600,6350,7870,256
nad 25 tis.0,6020,5530,4960,3340,3490,2120,4300,3820,2980,6620,6970,6540,250
15-25 tis.0,5340,4580,3900,3060,3340,2140,5640,4160,2840,5950,6271,2830,280
5-15 tis.0,4520,5330,4740,3200,4830,3340,4810,4020,4610,5460,6900,9100,220
2-5 tis.0,4950,6390,4620,3200,5070,3380,3380,5610,4700,6650,7710,9620,200
1-2 tis.1,5380,4580,4100,3100,5120,2260,3210,3400,5040,6490,7440,8050,200
do 1 tis.0,5080,3010,3050,3080,5000,347| 0,3210,3500,5000,7450,7600,5600,200
N.Jičín0,6881,0820,6740,6310,6690,6000,6580,4280,4100,8720,8810,7880,360
15-25 tis.0,4540,5770,5690,5480,5550,5900,5300,4220,4810,7060,7110,8200,270
5-15 tis.0,5850,7810,6570,4170,5410,4760,3690,5630,3800,5770,6710,9850,210
2-5 tis.0,7680,7870,6430,4100,6070,2170,6030,6890,2820,8230,9251,0230,340
1-2 tis.0,3750,4870,4310,3150,3020,3360,3240,6260,2290,7550,8360,9850,210
do 1 tis.0,4430,4730,4170,3790,4560,3090,3300,4130,4740,6840,8340,9780,210
Olomouc 10,6440,8820,7420,8430,7400,1081,0140,4630,5931,0601,4650,5930,520
Olomouc 20,6200,8300,6800,8200,7100,1801,2230,4800,5800,8320,9041,0250,630
Olomouc 30,6440,5430,6501,0430,7000,1500,8780,4920,6270,8101,2020,5470,450
Olomouc 40,6150,6200,6600,9500,7200,1080,9500,5200,6300,8950,7020,6420,500

okr. Olomouc

5-15 tis.0,5890,7720,7220,5600,4600,3380,6290,7400,5950,7120,8320,8490,320
2-5 tis.0,4680,6640,6130,4340,6500,2910,7240,6300,4380,7360,6331,1060,360
1-2 tis.0,6190,5130,5370,5510,8750,4430,5980,5180,7620,6770,7210,9550,300
do 1 tis.0,5970,6030,5730,3630,5580,3680,5950,6080,4420,5070,6890,8350,300
Opava0,8611,5120,7350,6970,6810,2801,1271,0110,5201,0380,7960,8980,605
5-15 tis.0,7370,8100,7080,6570,6600,4900,5671,0820,5120,7040,8720,9040,280
2-5 tis.0,6990,5550,5750,5330,7480,2450,7820,9710,5070,7580,7750,7100,400
1-2 tis.0,6030,7250,6530,5910,5860,2400,7500,6530,7710,5660,7040,8790,390
do 1 tis.0,5970,5500,5210,4730,4090,2980,5140,6850,7450,5380,9451,1960,280
Ostrava 10,2920,3700,3680,2220,2020,2840,2990,2430,2100,3770,5420,7010,200
Ostrava 20,2300,3230,3200,2200,2050,4070,4820,4500,2200,4750,6201,1220,250
Ostrava 30,2060,7070,5100,2050,2020,2500,6670,4600,6420,4330,5650,9950,350
Ostrava 40,3540,4150,3900,2020,2100,2670,3000,4270,6020,3970,4970,5500,210
Ostrava 50,4390,3610,3450,6760,4340,2560,4270,3070,3300,5230,5290,8290,230
Ostrava 60,5860,3650,3300,2250,2500,2430,4700,3730,2160,5040,6870,4620,250
Ostrava 70,5601,0200,6300,2200,8130,2390,4500,3800,8580,6360,5510,6980,240
Ostrava 80,2100,4060,4100,2150,2100,2350,3610,3900,3080,5720,4970,8400,210
Ostrava 90,4260,3970,3500,2400,2350,2200,2330,3500,3680,8440,5560,8030,200
Ostrava 100,4970,3660,3300,2350,2400,3070,7660,3600,3800,4580,4720,5720,350
Ostrava 110,3200,3430,3200,2400,4440,2300,3340,2670,3900,4510,5570,6100,215
Ostrava 120,4200,4150,4000,2350,2500,2300,2800,3220,3750,4500,4730,6150,200
Přerov0,6970,5620,3840,5120,5600,3010,6180,5490,5130,7840,8310,9530,320
15-25 tis.0,4580,5200,4700,4570,4540,2780,4090,6800,8470,7760,8981,4510,210
5-15 tis.0,6190,6290,4610,4300,3360,2050,9670,5440,5900,7950,8550,6060,510
2-5 tis.0,4780,7310,4500,4340,3710,2950,6440,5330,7320,6740,7310,2820,330
1-2 tis.0,6240,3760,3420,3500,3570,2460,4070,6640,6540,5860,7220,6250,210
do 1 tis.0,5180,3350,3180,3410,3540,2980,4650,3070,6290,5830,7060,9260,260
Šumperk0,5510,6230,5500,5580,5170,2320,6120,8070,1330,9210,8080,8970,320
5-15 tis.0,4640,4360,4830,4780,4340,3480,6210,4700,2740,7530,7350,6420,320
2-5 tis.0,4890,5480,3220,3700,3220,2830,4320,4560,2170,6710,6800,8420,225
1-2 tis.0,3470,5030,4150,4060,4810,2730,7210,5020,2450,5090,6200,8060,380
do 1 tis.0,5110,4640,4020,4420,4410,2750,5270,5710,4180,5460,7450,9300,270
Vsetín0,4660,5550,5030,5000,5940,2920,5170,5920,3750,8120,9720,8300,255
nad 25 tis.0,6020,5610,4950,4250,2290,3290,7940,5870,2150,8300,8791,0380,402
15-25 tis.0,7620,7160,5570,5750,5610,5110,8980,8650,4441,2410,9521,0800,470
5-15 tis.0,5540,5780,4910,4080,4530,2950,4320,5610,2800,7151,0490,9430,215
2-5 tis.0,5630,4010,4850,4870,4800,6780,4040,4400,3240,7160,8780,9880,210
1-2 tis.0,6050,8800,5600,5530,5400,2360,4070,3850,5320,4160,7551,4290,210
do 1 tis.0,4290,6970,5450,4910,4800,2240,5470,5080,4290,4620,7780,6770,260

x) Koeficienty vyjadřující vztah cen sjednaných podle kupních smluv a cen zjištěných podle vyhlášky upravených na stejnou cenovou úroveň.

1) Koeficient ze sl. 1 přísluší stavbám typu L, M, R z přílohy č. 2 a stavbám typu E, F, G, I z přílohy č. 3.

2) Koeficient ze sl. 2 přísluší stavbám typu B, F, G, H z přílohy č. 2 a stavbám typu C, D z přílohy č. 3.

3) Koeficient ze sl. 3 přísluší stavbám typu P z přílohy č. 2 a stavbám typu H z přílohy č. 3.

4) Koeficient ze sl. 4 přísluší stavbám typu C, D, E z přílohy z přílohy č. 2 a stavbám typu A, B z přílohy č. 3.

5) Koeficient ze sl. 5 přísluší stavbám typu A, I z přílohy č. 2.

6) Koeficient ze sl. 6 přísluší stavbám typu N, O z přílohy č. 2 a stavbám K, L, M z přílohy č. 3.

7) Koeficient ze sl. 7 přísluší stavbám typu J, K z přílohy č. 2.

8) Koeficient ze sl. 8 přísluší stavbám typu S z přílohy č. 2 a stavbám typu J z přílohy č. 3.

9) Koeficient ze sl. 9 přísluší stavbám oceněným podle § 4 vyhlášky.

10) Koeficient ze sl. 10 přísluší stavbám oceněným podle § 8 vyhlášky.

11) Koeficient ze sl. 11 přísluší stavbám oceněným podle § 5 vyhlášky.

12) Koeficient ze sl. 12 přísluší stavbám oceněným podle § 6 vyhlášky.

13) Koeficient ze sl. 13 přísluší bytům oceněným podle § 13 vyhlášky. U nebytových prostorů se použije Kp stavby, ve které se nebytový prostor nachází.

14) Stavby oceňované podle § 7, 9, 10, příp. 11 obvykle tvoří příslušenství staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6, 8 , a proto se použijí pro ně koeficienty těchto staveb. V některých případech plní funkci venkovní úpravy ke stavbám oceňovaným podle § 3, 5, 6, 8 stavby oceňované pode § 4, pak i pro ně platí tato zásada. U pozemků se použije koeficient prodejnosti té stavby, která mu dala charakter zastavěnosti a netvoří příslušenství jiné stavby. Je-li na jednom pozemku umístěno více druhů staveb oceňovaných podle § 3, 4, 5, 6 a 8, použije se pro ocenění pozemku nejnižší koeficient prodejnosti příslušející stavbám oceňovaným podle § 3, 5 a 6, které netvoří příslušenství jiných staveb. Totéž platí jsou-li na tomto pozemku i stavby oceňované podle § 7, 9, 10, příp. 11. Jsou-li na jednom pozemku stavby oceňované podle § 4 a 8, popřípadě i stavby oceňované podle § 7, 9, 10, 11, použije se nejnižší koeficient příslušný ke stavbám oceňovaným podle § 4 a 8. Jsou-li na pozemku pouze stavby oceňované podle § 7, 9, 10, příp. 11 nebo na pozemku není žádná stavba, použije se koeficient ze sloupce 11. Pro oceňování pozemků ve funkčním celku - zahrada, ostatní plocha se použije koeficient prodejnosti stejný jako pro druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Je-li ve funkčním celku více pozemků v druhu zastavěná plocha a nádvoří, použije se zásad shora uvedených. Totéž platí i pro případy, je-li na pozemek vydáno územní rozhodnutí.

15) Koeficient prodejnosti u staveb oceňovaných podle § 27 je 1,00.

16) Koeficient prodejnosti u pozemků oceňovaných podle § 24, 25, 26 odst. 3 a 4 a 27 je 1,00.

17) Koeficient prodejnosti pro lesní porosty, které dosáhly minimálně věku stanoveného obmýtí je 1,00. Je-li věk dřevin oceňované skupiny lesních dřevin nižší než její obmýtí, sníží se koeficient prodejnosti 1,00 o rozdíl obmýtí a věku oceňované skupiny lesních dřevin násobený hodnotou 0,004/rok.

18) Koeficient prodejnosti u trvalých porostů oceňovaných podle § 33 je 1,00.

19) Rozdělení hl. m. Prahy, Plzně, Liberce, Brna, Olomouce a Ostravy na oblasti zahrnující vyjmenovaná katastrální území včetně jejich čísel.

Zařazení katastrálních území měst do oblastí pro účely vyhlášky

Hlavní město Praha
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Hradčany727121,729558
Josefov727008
Malá Strana727091,729035
Nové Město727075, 727181,730971
Staré Město727024
2Vinohrady727067, 727164, 727547, 728187, 732311
Vyšehrad727300
3Holešovice730122, 727156
Karlín730955
Žižkov727415,730939, 732401
4Braník727873
Hodkovičky727857
Krč727598
Lhotka728071
Michle727750,732150
Nusle728161,727296
Podolí728152
5Hlubočepy728837
Jinonice728730, 729138
Košíře728764
Motol728951
Radlice728641
Smíchov729051
6Břevnov729582
Dejvice729272
Střešovice729302
7Bubeneč730106, 730165
Trója730190, 730742
8Bohnice730556
Čimice730394
Ďáblice730629
Kobylisy730475
Letňany731439
Prosek731382
Střížkov730866, 731391
9Hrdlořezy731765, 732460
Libeň730891,730220, 731331
Vysočany731285,727431
10Malešice732451,731773
Strašnice731943,727482
Vršovice732257
Záběhlice732117, 727997
11Háje728233
Horní Měcholupy732583
Chodov728225
Petrovice732613
12Benice602582
Kolovraty668591
Kunratice728314
Křeslice676071
Lipany668605
Pitkovice773417
Seberov762130
Újezd u Průhonic773999
13Cholupice652393
Libuš728390
Písnice720984
Točná652407
14Kamýk728438
Komořany728519
Modřany728616
15Lahovice729248
Lipence683973
Zbraslav791733
16Malá Chuchle729183
Velká Chuchle729213
Radotín738620
17Holyně750573
Lochkov686425
Reporyje745251,918377
Slivěnec750590
Sobin793256
Třebonice770353
Zadní Kopanina745278
18Řepy729701
Stodůlky755541
Zličín793264
19Ruzyně729710
20Liboc729795
Veleslavín729353
Vokovice729418
21Lysolaje729931
Nebušice729876
Přední Kopanina734373
Suchdol729981
Sedlec730041
22Březiněves614131
Dolní Chabry730599
Miškovice731552
Třeboradice731528
23Čakovice731561
Kbely731641
Satalice746134
Vinoř782378
24Černý Most731676
Hloubětín731234
Hostavice731722
Kyje731226
25Běchovice601527
Dolní Počernice629952
Horní Počernice643777
Klánovice665444
Újezd n.Lesy773778
26Dolní Měcholupy732541
Hostivař732052
Stěrboholy732516
27Dubeč633330
Hájek773395
Koloděje668508
Královice672629
Nedvězí702323
28Uhříněves773425
Plzeň
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Plzeň 1722049
2Bolevec722120
 Skvrňany722596
 Doubravka722677
 Doudlevce722464
 Koterov671053
 Valcha722472
 Červený Hrádek u Plzně621081
 Božkov722294
 Hradiště u Plzně722341
 Lobzy722618
 Bručná722367
 Plzeň 4722731
3Černice620106
 Litice u Plzně722740
 Radčice u Plzně737411
 Křimice676195
 Rádobyčice620122
 Újezd722685
 Bukovec722707
Liberec
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Liberec682039
2Rochlice u Liberce682314
 Horní Růžodol682250
 Dolní Hanychov682268
 Janův Důl u Liberce682241
 Františkov u Liberce682233
 Růžodol I682209
 Staré Pavlovice682179
 Nové Pavlovice682161
 Ruprechtice682144
 Starý Harcov682390
3Vratislavice nad Nisou785644
4Horní Hanychov682462
 Doubí u Liberce631086
 Vesec u Liberce780472
5Kateřinky u Liberce682438
 Karlinky682497
 Ostašov u Liberce682471
 Rudolfov682446
 Horní Suchá u Liberce682489
 Pilínkov631108
 Hluboká u Liberce631094
 Kunratice u Liberce785628
 Krásná Studánka673641
 Radčice u Krásné Studánky673650
 Machnín689823
Brno
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Město Brno610003
2Staré Brno610089
Stránice610330
Veveří610372
Černá Pole 4610771
3Pisárky 1610208
Zabovřesky610470
Královo Pole611484
Lesná610887
4Jundrov610542
Komín610585
Medlánky611646
Rečkovice611743
5Stýřice610186
Ponava611379
Komárov611026
Cernovice611263
Zidenice 5611115
Maloměřice612499
Husovice610844
Obřany612553
6Zábrdovice 1610704
Trnitá 1610950
7Líšeň612405
Slatina612286
Bohunice612006
Starý Lískovec612014
Nový Lískovec610283
Bosonohý608505
Kohoutovice610313
Bystrc611778
8Mokrá Hora611701
Soběšice751910
Ivanovice655856
Kníničky611905
9Žebětín795674
Jehnice658201
Ořešín712680
Utěchov u Brna775550
10Horní Heršpice612065
Dolní Heršpice612111
Holásky612243
Přízřenice612146
Brněnské Ivanovice612227
11Chrlice654132
Tuřany612171
Dvorská633895
12Sadová611565
Olomouc
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Olomouc - město710504
 Neředín710687
 Nová Ulice710717
2Droždín632635
 Losov686875
 Radíkov u Olomouce737747
 Svatý Kopeček669288
 Týneček772411
3Bělidla710881
 Cernovír710571
 Hejčin710644
 Hodolany710873
 Holice u Olomouce641227
 Chválkovice710911
 Klášterní Hradisko710555
 Lazce710598
 Nové Sady u Olomouce710814
 Pavlovicky710938
 Povel710784
 Repčín710946
4Chomoutov652415
 Nedvězí u Olomouce702358
 Nemilany703109
 Nový Svět u Olomouce710920
 Slavonín750387
 Topolany767760
Ostrava
Oblast č.k. ú.číslo k. ú.
1Bartovice715085
 Heřmanice714691
 Michálkovice714747
 Radvanice715018
2Antošovice600393
 Hošťálkovice646075
 Koblov667366
 Lhotka681458
 Petřkovice720470
3Muglinov714941
 Slezská Ostrava714828
4Hrušov714917
 Kunčice nad Ostravicí714224
 Kunčičky714241
 Nová Ves713937
5Mariánské Hory713830
 Moravská Ostrava713520
 Přívoz713767
6Dubina798894
 Hrabůvka714585
 Výškovice715620
 Zábřeh nad Odrou714305
7Krásné Pole673722
 Nová Bělá704946
 Polanka725081
 Proskovice733474
 Stará Bělá753661
8Martinov715379
 Pustkovec715301
 Svinov715506
 Třebovice715433
9Poruba715174
 Poruba-sever715221
10Hrabová714534
11Vítkovice714071
 Zábřeh-Hulváky713970
 Zábřeh-VZ714089
12Nová Plesná721671
 Stará Plesná721689

Jednotlivé oblasti jsou tvořeny katastrálními územími bez ohledu na správní členění města.

Pro určování Kp je rozhodující název katastrálního území, ve kterém se oceňovaná nemovitost nachází.".

57. V příloze č. 34 v tabulce ve sloupci "Míra kapitalizace %" se čísla "12, 11, 9, 9, 14" nahrazují čísly "11, 10, 7, 7, 13".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Přesunout nahoru