Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 154/2000 Sb.Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Částka 49/2000
Platnost od 21.06.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154

ZÁKON

ze dne 17. května 2000

o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBA A EVIDENCE

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět a účel úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) upravuje

a) šlechtění a plemenitbu skotu, buvolů, koní, oslů, prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a včel (dále jen "vyjmenovaná hospodářská zvířata"),

b) ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat,

c) označování turů, koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz a běžců a zvěře ve farmovém chovu (dále jen "označovaná zvířata"),

d) evidenci označovaných zvířat, drůbeže, včel, plemenných ryb a živočichů pocházejících z akvakultury (dále jen "evidovaná zvířata"), evidenci hospodářství a evidenci osob stanovených tímto zákonem.

(2) Tento zákon se nevztahuje na šlechtění, plemenitbu, označování a evidenci zvířat v zoologických zahradách.2a) Hlavy I až V se nevztahují na šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat při výzkumu a vývoji.

(3) Účelem tohoto zákona je stanovit podmínky a pravidla pro šlechtění a plemenitbu vyjmenovaných hospodářských zvířat, pro ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů zvířat, pro označování označovaných zvířat a pro evidenci evidovaných zvířat, chovaných na území České republiky tak, aby tato činnost byla, za podpory ze státních prostředků, nástrojem pro zvelebování populací těchto zvířat a zachování jejich genetické rozmanitosti.

§ 2

Základní pojmy

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) plemennými zvířaty (u drůbeže a plemenných ryb i populacemi, u včel i včelstvy) vyjmenovaná hospodářská zvířata, která jsou evidována v plemenné knize (u drůbeže, plemenných ryb a včel i v plemenářské evidenci),

b) tury podčeleď Bovinae s výjimkou volně žijících živočichů15) zahrnující rody zubr, jak, buvol, patur a rod tur, do kterého se řadí skot,

c) běžci hospodářsky využívaná podtřída ptáků, zejména plemena pštrosa dvouprstého,

d) chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu; pro účely zápisu do plemenné knihy se za chovatele považuje osoba, z jejíhož chovu zvíře pochází,

e) chovem skupina evidovaných zvířat nebo i jednotlivá evidovaná zvířata, držená jedním chovatelem nebo společně více chovateli za účelem jejich rozmnožování, získávání jejich produktů, produkce jatečných zvířat, anebo za účelem jejich sportovního nebo zájmového využití,

f) populací soubor jedinců téhož druhu, jehož početnost umožňuje cílenou reprodukci,

g) plemenem populace zvířat téhož druhu a shodného fylogenetického původu s charakteristickými vlastnostmi a znaky, které přenáší na potomstvo, schopná se reprodukovat,

h) plemennou knihou speciální evidence plemenných zvířat vedená uznaným chovatelským sdružením, která obsahuje údaje o identifikaci, původu, výkonnosti, plemenné hodnotě a užití zvířat určitého plemene nebo typu a jejich přímých potomků; u drůbeže, plemenných ryb a včel plní funkci plemenné knihy plemenářská evidence (§ 10),

i) šlechtitelským programem soubor šlechtitelsko-organizačních opatření,

j) oprávněnou osobou právnická nebo fyzická osoba, která je podnikatelem20), státní příspěvková organizace nebo uznané chovatelské sdružení, kterým Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) udělilo souhlas k výkonu některých odborných činností podle § 3,

k) chovným registrem speciální evidence zvířat vedená chovatelským podnikem prasat, která obsahuje údaje o identifikaci a původu prasat,

l) inseminační stanicí středisko pro odběr spermatu nebo inseminační stanice, které byly schváleny podle zvláštního právního předpisu5),

m) střediskem pro přenos embryí zařízení provozované týmem pro odběr embryí nebo týmem pro produkci embryí schválenými podle zvláštního právního předpisu5),

n) ústřední evidencí komplexní databáze, která zahrnuje údaje o původu, pohlaví, identifikačních číslech, počtech, přemisťování a změnách jedinců, stád nebo hejn jednotlivých druhů evidovaných zvířat, dále údaje o hospodářstvích, chovatelích, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní s jednorázovou kapacitou větší než 1000 kusů násadových vajec (dále jen "provozovatelé líhní"), provozovatelích shromažďovacích středisek5a), osobách, které jako podnikatelé20) přímo nebo nepřímo nakupují a prodávají skot, prasata, ovce a kozy, mají pravidelný obrat těchto zvířat, která během 30 dnů znovu prodají, nebo je přemístí z jedněch prostorů do jiných prostorů anebo přímo na jatky, přičemž tyto jiné prostory nebo jatky nejsou v jejich vlastnictví, a které jsou pro tuto činnost schváleny a registrovány6) (dále jen "obchodníci"), dopravcích, kteří jako podnikatelé20) přepravují evidovaná zvířata (dále jen "dopravci"), uživatelských zařízeních6a) a asanačních podnicích6b),

o) pověřenou osobou právnická osoba, kterou ministerstvo pověřilo k výkonu činností podle § 23c,

p) hospodářstvím jakákoliv stavba, zařízení nebo místo na území jednoho katastrálního území obce, kde jsou evidovaná zvířata držena, včetně chovu pod širým nebem,

q) stájí, a to u ryb rybochovným zařízením a u včel stanovištěm, jakýkoliv provoz, stavba nebo místo anebo jejich konstrukční a technologický soubor uvnitř jednoho hospodářství, na kterém jsou evidovaná zvířata jednoho druhu držena nebo chována,

r) stájovým registrem evidence turů, ovcí a koz chovaných ve stáji; u koní, oslů a jejich kříženců, prasat, běžců, drůbeže a zvěře ve farmovém chovu plní funkci stájového registru registr zvířat na hospodářství, u plemenných ryb plní funkci stájového registru odlovní a komorová kniha a u živočichů pocházejících z akvakultury plní funkci stájového registru evidence podle zvláštního právního předpisu6c),

s) původem otec a matka, případně další generace předků evidovaného zvířete,

t) uváděním do oběhu plemenného zvířete, spermatu, embrya, vaječné buňky, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a včel jejich nákup nebo prodej, nabízení k prodeji a každý jiný způsob převodu za úplatu nebo bezúplatně jiným osobám.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) genetickým zdrojem zvířete

1. zvíře evidované v Národním programu náležející k určitému druhu nebo plemeni nacházející se na území České republiky mající význam pro výživu a zemědělství a pro ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), které jsou zařazeny do Národního programu, nebo

2. genetický materiál živočišného původu, který obsahuje funkční jednotky dědičnosti a umožňuje přenos a regeneraci jedince při zachování jeho genetického základu, zejména odebrané sperma, vaječné buňky nebo embrya, a který je uchováván a evidován v genobankách zařazených do Národního programu,

b) genobankou právnická osoba provozující soubor zařízení sloužících ke konzervaci a využívání genetických zdrojů zvířat,

c) biologickým materiálem odebraný materiál živočišného původu, který umožňuje získání informací o genetickém vybavení zvířete, a to zejména stěry sliznic, krev nebo chlupy.

§ 3

Oprávněné osoby

(1) Ministerstvo udělí souhlas k výkonu odborných činností uvedených v § 7, § 11 odst. 4, § 12 a 17, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené pro jejich výkon v těchto ustanoveních. Vzor žádosti o udělení souhlasu stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky podle odstavce 1, rozhodne ministerstvo o udělení souhlasu nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o udělení souhlasu doručena.

(3) Ministerstvo zruší rozhodnutím udělení souhlasu, pokud oprávněná osoba závažným způsobem poruší důležitou povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie2) anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro udělení souhlasu. Ministerstvo může zrušit rozhodnutím udělení souhlasu, pokud oprávněná osoba méně závažným způsobem opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie2).

(4) Ministerstvo rovněž zruší rozhodnutím udělení souhlasu, pokud o to oprávněná osoba písemně požádá.

HLAVA II

ŠLECHTĚNÍ VYJMENOVANÝCH HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

§ 4

Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření

Šlechtitelská činnost a šlechtitelská opatření spočívají

a) ve stanovení šlechtitelských programů pro dosažení chovných cílů,

b) ve zjišťování a evidování původu, vlastností a znaků vyjmenovaných hospodářských zvířat,

c) v provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů, kontroly dědičnosti, posuzování vlastností, znaků a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat,

d) ve kvalifikovaném odhadu plemenné hodnoty vyjmenovaných hospodářských zvířat,

e) ve vedení plemenných knih nebo plemenářských evidencí,

f) v ověřování a osvědčování původu nebo stanovování genetického typu plemenných zvířat,

g) v hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a jejich cílevědomé selekci a připařování v souladu se šlechtitelskými programy a cíli,

h) v ochraně dědičných vlastností a znaků určité populace (genofondu) a udržování genetických zdrojů,

i) ve vystavování dokladů o původu, výkonnosti a hodnotě plemenných zvířat,

j) ve zveřejňování dosažených plemenných hodnot zvířat, výsledků šlechtění a plemenářské činnosti.

§ 5

Uznaná chovatelská sdružení

(1) Ministerstvo uzná chovatelské sdružení6e) na základě jeho žádosti nebo, jde-li o starokladrubského koně, ministerstvo uzná Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvkovou organizaci (dále jen "národní hřebčín") na základě jeho žádosti, jako uznané chovatelské sdružení, pokud

a) je právnickou osobou,

b) má pro svou činnost zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30,

c) prokáže, že populace plemene je dostatečně početná k uplatnění účinného šlechtitelského programu včetně selekce a testovacího připařování anebo zaručuje zachování plemene, je-li to potřebné,

d) předloží návrh chovného cíle a šlechtitelského programu k jeho dosažení a způsob vyhodnocování výsledků,

e) předloží návrh řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence, jehož náležitosti jsou stanoveny vyhláškou, a splňuje podmínky pro vedení plemenné knihy nebo plemenářské evidence uvedené v § 9 nebo 10,

f) předloží návrh způsobu vedení evidence, vedení plemenné knihy nebo plemenářské evidence a návrh účinného systému kontroly dodržování plnění povinností podle § 9 a 10,

g) uznáním není ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného chovatelského sdružení,

h) má ve svých stanovách zakotvenu zásadu rovného zacházení se členy,

i) má ve svých stanovách uveden jako účel činnosti sdružení zabezpečování společných zájmů jeho členů v oblasti šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat a ochranu těchto zájmů.

Podmínky pro uznání uvedené v písmenech h) a i) neplatí pro národní hřebčín. Vzor žádosti o uznání chovatelského sdružení stanoví vyhláška.

(2) Vzniknou-li pochybnosti o tom, zda může být uznáním chovatelského sdružení ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného chovatelského sdružení, anebo pokud chovatelské sdružení předloží žádost o uznání pro nové plemeno nebo pro vznikající plemeno, může si ministerstvo vyžádat pro své rozhodnutí o uznání odborný posudek. Žádá-li chovatelské sdružení o uznání pro plemeno, pro které je již vedena plemenná kniha v zahraničí, může si ministerstvo pro své rozhodnutí o uznání vyžádat vyjádření zahraniční chovatelské organizace, která vede tuto plemennou knihu.

(3) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v tomto zákoně, rozhodne ministerstvo o uznání nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena.

(4) Uznání ministerstva se vztahuje také na chovný cíl, šlechtitelský program, vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy nebo vedení plemenářské evidence a řád plemenářské evidence, systém kontroly vedení plemenné knihy nebo plemenářské evidence a na výkon odborných činností uvedených v § 8 a 11.

(5) Šlechtitelský program musí obsahovat minimální okruh vlastností a znaků, které se sledují u jednotlivých plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat, postupy provádění kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování, minimální okruh vlastností a znaků, pro které se odhaduje plemenná hodnota, způsob a kritéria pro hodnocení a výběr plemeníků, plemenic, hejn drůbeže, plemenných ryb a včelstev, obsah dokladů o výsledku hodnocení, výběru plemeníků nebo uznání chovu, rozsah zjišťování známých dědičných vad a zvláštností.

(6) Změna chovného cíle, šlechtitelského programu, popřípadě řádu plemenné knihy, podléhá rozhodnutí o uznání ministerstvem. V případě, že nastane rozpor mezi stávajícím zněním chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy s právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2), vyzve ministerstvo uznané chovatelské sdružení k úpravě chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy. Uznané chovatelské sdružení do 60 dnů ode dne doručení výzvy předloží ministerstvu návrh na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy. Nepředloží-li uznané chovatelské sdružení návrh na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy podle věty třetí, pozbývá rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy. O změnu rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení může uznané chovatelské sdružení požádat i z jiného důvodu než z důvodu uvedeného ve větě třetí. Pro řízení o změně rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení platí odstavce 1 až 3 obdobně.

(7) Uznané chovatelské sdružení je povinno

a) postupovat při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho výsledky, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vést plemennou knihu podle řádu plemenné knihy a evidovat v ní plemenná zvířata podle § 9 odst. 3 nebo vést plemenářskou evidenci podle řádu plemenářské evidence a evidovat v ní hejna drůbeže, plemenných ryb a včel podle § 10 odst. 2,

c) kontrolovat plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence,

d) vydávat, ověřovat a kontrolovat potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,

e) evidovat a zveřejňovat dědičné vady a zvláštnosti, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

f) zajišťovat hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady (§ 8 odst. 2 a § 11 odst. 4),

g) poskytovat pověřené osobě informace o plemenných zvířatech potřebné ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence,

h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.

(8) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, pokud uznané chovatelské sdružení závažným způsobem poruší důležitou povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie2) anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro jeho uznání. Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o uznání, pokud uznané chovatelské sdružení opakovaně méně závažným způsobem poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie2).

(9) Ministerstvo rovněž zruší rozhodnutí o uznání, pokud o to uznané chovatelské sdružení písemně požádá.

(10) Ministerstvo vypracuje a průběžně aktualizuje seznam uznaných chovatelských sdružení a zpřístupní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup ostatním členským státům a veřejnosti.

§ 6

Chovatelské podniky prasat

(1) Ministerstvo uzná na základě žádosti právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelem20), jako chovatelský podnik prasat, pokud

a) prokáže, že má pro svou činnost zajištěnou osobu odborně způsobilou podle § 30,

b) prokáže, že má k dispozici dostatečný počet zvířat pro uplatnění účinného šlechtitelského programu,

c) předloží návrh chovného cíle a šlechtitelského programu k jeho dosažení a způsob vyhodnocování jeho výsledků podle § 9 a 10,

d) předloží návrh řádu chovného registru, jehož podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou,

e) předloží návrh systému označování zvířat, systém registrace rodičů, návrh způsobu vedení chovného registru a návrh účinného systému kontroly dodržování plnění povinností podle § 9 a 10.

(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v tomto zákoně, rozhodne ministerstvo o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena.

(3) Uznání ministerstva se vztahuje také na chovný cíl, šlechtitelský program, vedení chovného registru a řád chovného registru, systém označování zvířat, systém registrace rodičů, systém kontroly vedení chovného registru, na testování a posuzování prasat ve vlastních nebo smluvních chovech a na výkon odborných činností uvedených v § 8 a 11.

(4) Chovatelský podnik prasat je povinen

a) postupovat při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho výsledky, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vést chovný registr podle řádu chovného registru,

c) kontrolovat plnění ustanovení řádu chovného registru,

d) vydávat, ověřovat a kontrolovat doklad o původu,

e) zpracovávat a zveřejňovat plemenné hodnoty, v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

f) provádět hodnocení zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady (§ 8 odst. 2),

g) poskytovat pověřené osobě informace o zvířatech potřebné ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence,

h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.

(5) Změna chovného cíle, šlechtitelského programu, popřípadě řádu chovného registru, podléhá rozhodnutí o uznání ministerstvem. V případě, že nastane rozpor mezi stávajícím zněním chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu chovného registru s právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2), vyzve ministerstvo chovatelský podnik prasat k úpravě chovného cíle, šlechtitelského programu, nebo chovného registru. Chovatelský podnik prasat do 60 dnů ode dne doručení výzvy předloží ministerstvu návrh na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo chovného registru. Nepředloží-li chovatelský podnik prasat návrh na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo chovného registru podle věty třetí, pozbývá rozhodnutí o uznání chovatelského podniku prasat platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo chovného registru. O změnu rozhodnutí o uznání chovatelského podniku prasat může chovatelský podnik prasat požádat i z jiného důvodu než z důvodu uvedeného ve větě třetí. Pro řízení o změně rozhodnutí o uznání chovatelského podniku prasat platí odstavce 1 až 3 obdobně.

(6) Ministerstvo zruší rozhodnutím uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat, pokud tato osoba závažným způsobem poruší důležitou povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie2) anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro udělení uznání. Ministerstvo může zrušit rozhodnutím uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat, pokud tato osoba opakovaně méně závažným způsobem poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo v přímo použitelných předpisech Evropské unie2).

(7) Ministerstvo rovněž zruší rozhodnutím uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat, pokud o to tato osoba písemně požádá.

(8) Ustanovení tohoto paragrafu se vztahují na tuzemské i zahraniční šlechtitelské programy realizované na území České republiky.

(9) Vyhláška stanoví vzor žádosti o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako chovatelského podniku prasat a technické podrobnosti, týkající se obsahu řádu chovného registru.

(10) Ministerstvo vypracuje a průběžně aktualizuje seznam chovatelských podniků prasat a zpřístupní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup ostatním členským státům a veřejnosti.

§ 7

Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat

(1) Kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování (dále jen "testování a posuzování") se provádí podle postupů stanovených ve šlechtitelských programech jednotně v rámci plemene nebo typu vyjmenovaných hospodářských zvířat, v souladu s předpisy Evropské unie1),2) nebo v souladu s mezinárodně uznávanými postupy, pokud pro testování a posuzování předpisy Evropské unie neexistují.

(2) Testování a posuzování zajišťují v chovech nebo v testačních zařízeních oprávněné osoby, pokud k tomu mají zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30 a technické vybavení v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(3) Oprávněné osoby jsou povinny

a) provádět testování a posuzování vyjmenovaných hospodářských zvířat, pokud o to chovatel požádá a vytvoří k tomu podmínky podle odstavce 5 písm. a),

b) dodržovat postupy testování a posuzování stanovené šlechtitelským programem,

c) zjišťovat původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat,

d) evidovat údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat v rozsahu stanoveném vyhláškou a předávat je pověřené osobě způsobem stanoveným vyhláškou,

e) poskytovat poradenství v rozsahu činnosti vymezené rozhodnutím o udělení souhlasu (§ 3),

f) v případě ukončení činnosti předat veškeré údaje a podklady osobě, která tuto činnost přebírá, případně chovateli a o tomto předání provést zápis.

(4) Kontrolu dědičnosti zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat zajišťují podle veterinárního zákona16) chovatelé a orgány veterinární správy a podle tohoto zákona oprávněné osoby, uznaná chovatelská sdružení a pověřená osoba.

(5) Chovatelé, v jejichž chovech je prováděno testování a posuzování, jsou povinni

a) vytvořit podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování,

b) umožnit ve svých chovech testovací připařování a prověřování plemeníků kontrolou dědičnosti sledovaných vlastností a zdraví v rozsahu a podle pravidel smluvně dohodnutých s oprávněnými osobami uvedenými v odstavci 2, předvedení a posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat,

c) poskytnout osobě uvedené v odstavci 2 plemenice, jejich samčí a samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce a jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál, u včel matky, které tato osoba sama vybere ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování,

d) umožnit ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 12.

(6) Provádí-li se testování a posuzování koní, nesmí docházet k diskriminaci koní registrovaných v jiných členských státech Evropské unie nebo pocházejících z jiných členských států Evropské unie, a to zejména jde-li o kritéria pro přihlašování do soutěží, testování a posuzování koní v průběhu soutěží, peněžní výhry nebo jiné zisky, které mohou ze soutěží plynout. Toto ustanovení neplatí pro soutěže pořádané na testování a posuzování vlastností koní zapsaných v určité plemenné knize, pro regionální šlechtitelské soutěže nebo pro soutěže tradičního nebo historického charakteru. Podíl z peněžní výhry nebo jiného zisku, které plynou ze soutěží, určený pro zachování, rozvoj nebo zkvalitnění chovu koní nesmí překročit výši 20 %. Seznamy soutěží pořádaných na testování a posuzování vlastností koní zapsaných v určité plemenné knize, pro regionální šlechtitelské soutěže nebo pro soutěže tradičního nebo historického charakteru, na kterých dochází k diskriminaci koní registrovaných v jiných členských státech Evropské unie nebo pocházejících z jiných členských států Evropské unie, předávají v termínu stanoveném vyhláškou uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby pověřené osobě.

(7) Zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci zajišťuje pověřená osoba v součinnosti s příslušným uznaným chovatelským sdružením. Výsledky testování a posuzování jsou zveřejňovány v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přenos, a to nejméně jednou ročně, přičemž jsou evidovány v listinné podobě, popřípadě na technických nosičích dat.

(8) Uznané chovatelské sdružení převezme výsledky testování a posuzování prováděného v zahraničí jako rovnocenné výsledkům testování a posuzování prováděného v České republice, pokud bylo testování a posuzování prováděné v zahraničí prováděno v souladu s předpisy Evropské unie.

(9) Vyhláška stanoví

a) technické vybavení potřebné pro testování a posuzování a pro zjišťování údajů s tím souvisejících,

b) požadavky na obsah záznamů vedených oprávněnými osobami a způsob předávání těchto záznamů pověřené osobě,

c) termíny předávání seznamů soutěží uvedených v odstavci 6,

d) podrobnosti zpracování, zveřejňování a evidence výsledků testování a posuzování.

§ 8

Hodnocení a kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat

(1) Hodnocení plemenných zvířat se provádí na základě údajů zjištěných podle § 7.

(2) Hodnocení plemenných zvířat zajišťují a o výsledku hodnocení vydávají doklady

a) uznaná chovatelská sdružení

1. u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu a u plemenic pro stanovení plemenné hodnoty,

2. u koní při výkonnostních zkouškách podle šlechtitelských programů jednotlivých plemen koní,

b) osoby oprávněné k testování a posuzování u koní při výkonnostních testech podle šlechtitelských programů jednotlivých plemen koní,

c) chovatelské podniky prasat

1. u plemeníků při jejich výběru pro plemenitbu a u plemenic pro stanovení plemenné hodnoty ve vlastních nebo smluvních chovech,

2. při uznávání chovů, které rozmnožují a využívají jimi šlechtěné a rozmnožované populace,

d) pověřená osoba při výběru plemeníků málopočetných nebo dovezených plemen, pro která není v České republice vedena plemenná kniha.

(3) Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat se provádí na základě údajů zjištěných podle § 7 a na základě výsledků hodnocení plemenných zvířat podle odstavce 2.

(4) Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot plemenných zvířat a jejich zveřejňování musí být v souladu s předpisy Evropské unie1),2) nebo v souladu s mezinárodně uznávanými postupy, pokud pro kvalifikovaný odhad plemenných hodnot a jejich zveřejňování předpisy Evropské unie neexistují. Kvalifikovaný odhad plemenných hodnot získaných na základě výsledků tuzemského testování a posuzování, jejich zpracování a zveřejňování zajišťuje pověřená osoba a předává je příslušnému uznanému chovatelskému sdružení. Způsob a postup kvalifikovaného odhadu plemenných hodnot a jeho zveřejňování musí být projednán a definován v součinnosti s příslušným uznaným chovatelským sdružením, odpovědným za chovatelský cíl a šlechtitelský program.

§ 9

Plemenné knihy

(1) Pro každé plemeno vyjmenovaných hospodářských zvířat, s výjimkou drůbeže, plemenných ryb a včel, se vede jediná plemenná kniha.

(2) Plemenné knihy vedou podle řádů plemenných knih uznaná chovatelská sdružení.

(3) Do plemenných knih se zapisují

a) zvířata a jejich potomstvo, včetně potomstva po přenosu embryí, pokud splňují podmínky pro zápis do plemenné knihy stanovené řádem plemenné knihy v České republice,

b) plemenná zvířata a údaje o dárcích spermatu, vajíček, embryí, případně dalšího genetického materiálu z jiných členských států Evropské unie, pokud splňují podmínky stanovené předpisy Evropské unie1),2),

c) plemenná zvířata a údaje o dárcích spermatu, vajíček, embryí, případně dalšího genetického materiálu ze třetích zemí po předložení potvrzení o původu potvrzujícím, že jsou zapsána nebo zaevidována v plemenné knize této třetí země, pokud splňují podmínky stanovené předpisy Evropské unie1),2), nebo po předložení důkazu, že jsou zapsána nebo zaevidována v plemenné knize některého z jiných členských států Evropské unie anebo že jsou způsobilá být zapsána nebo zaevidována do plemenné knihy některého z jiných členských států Evropské unie,

d) údaje o zapsaných zvířatech, jejich původu a výkonnosti a o jejich chovatelích.

(4) Vyhláška stanoví formu a členění plemenné knihy a požadavky na obsah řádu plemenné knihy.

§ 10

Plemenářské evidence

(1) Pro každé plemeno drůbeže, plemenných ryb a včel se vede jediná plemenářská evidence.

(2) Plemenářské evidence vedou podle řádů plemenářských evidencí uznaná chovatelská sdružení.

(3) Vyhláška stanoví požadavky na obsah řádů plemenářských evidencí.

§ 11

Potvrzení o původu plemenných zvířat, doklad o původu prasat a osvědčení o původu hejna

(1) Potvrzení o původu plemenných zvířat je doklad o identitě, původu a výkonnosti plemenných zvířat, dárců spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb (dále jen "potvrzení o původu").

(2) Potvrzení o původu vydává a údaje v něm uvedené na žádost chovatele porovnává uznané chovatelské sdružení, a to podle zápisu plemenného zvířete v plemenné knize nebo v plemenářské evidenci.

(3) Doklad o původu prasat pro své smluvní chovy vydává a údaje v něm uvedené porovnává chovatelský podnik prasat, a to podle zápisu zvířete v chovném registru.

(4) K produkci násadových vajec je nutné osvědčení o původu hejna. Osvědčení o původu hejna vydává pro tuzemské chovy drůbeže uznané chovatelské sdružení, pro chovy drůbeže přemístěné z jiných členských států Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí oprávněná osoba.

(5) Vyhláška stanoví podrobnosti o údajích potvrzení o původu platné i pro přemísťovaná a dovážená zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky a plemenný materiál ryb a podrobnosti o údajích osvědčení o původu hejna.

§ 12

Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu plemenných zvířat

(1) Původ plemenných zvířat ověřují a jejich genetické typy stanovují oprávněné osoby.

(2) Oprávněná osoba je povinna

a) doložit způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat osvědčením o akreditaci,

b) doložit účast v mezinárodních srovnávacích testech, pokud se tyto testy provádějí, a trvale splňovat jejich kritéria,

c) ověřovat původ a stanovovat genetický typ plemenného zvířete, požádá-li o to Česká plemenářská inspekce nebo orgány veterinární správy pro výkon kontrolní činnosti (odstavec 4) nebo uznané chovatelské sdružení anebo osoba uvedená v odstavci 6,

d) vydávat osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu a poskytovat je České plemenářské inspekci nebo orgánům veterinární správy pro výkon kontrolní činnosti (odstavec 4) nebo uznaným chovatelským sdružením anebo osobě uvedené v odstavci 6, pokud o ně požádala.

(3) Původ musí být ověřen u

a) býků před výběrem k plemenitbě,

b) hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí,

c) hříbat plemene anglický plnokrevník a klusák,

d) hejna plemenných ryb zařazených do genetických zdrojů a do plemenitby,

e) dovezeného plemenného materiálu včel.

(4) Původ zvířat může být také namátkově ověřen pro výkon kontrolní činnosti.

(5) Genetický typ musí být stanoven u

a) býků a hřebců vybraných pro plemenitbu,

b) kanců v rozsahu stanoveném ve šlechtitelském programu,

c) beranů a kozlů zařazených do inseminace.

(6) O ověření původu podle odstavce 3 nebo o stanovení genetického typu podle odstavce 5 je povinen požádat majitel zvířete.

(7) Osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu musí obsahovat identifikační údaje majitele zvířete, identifikační údaje zvířete, identifikační údaje rodičů zvířete a výsledek ověření původu nebo výsledek stanovení genetického typu zvířete.

(8) Vyhláška stanoví podrobnosti o údajích osvědčení o ověření původu a osvědčení o stanovení genetického typu.

§ 13zrušeno

§ 14

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

(1) Ministerstvo zpracovává Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“), který obsahuje podmínky a postupy k zajištění ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat. Ministerstvo vydává Národní program na dobu 5 let; podnět k jeho změně může podat účastník Národního programu uvedený v odstavci 4.

(2) Do Národního programu se zařazují

a) druh nebo plemeno zvířete,

b) uznané chovatelské sdružení nebo sdružení chovatelů zvířat6e) (dále jen „sdružení“),

c) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem genetického zdroje zvířete (dále jen „vlastník genetického zdroje zvířete“), a

d) genobanka.

(3) V Národním programu se evidují

a) jedinec genetického zdroje zvířete,

b) genetický a biologický materiál uchovávaný v genobance.

(4) Účastníky Národního programu jsou

a) veřejná výzkumná instituce21) zřízená ministerstvem, která koordinuje opatření směřující k realizaci Národního programu a opatření s tím souvisejících (dále jen „určená osoba“),

b) vlastník genetického zdroje zvířete zařazený do Národního programu,

c) sdružení uvedené v rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu,

d) genobanka zařazená do Národního programu.

§ 14a

Zařazování druhu nebo plemene zvířete do Národního programu

(1) Druh nebo plemeno zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě písemné žádosti sdružení, pokud

a) se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene zvířete,

b) Metodika uchovávání genetického zdroje zvířete (dále jen „Metodika“) odpovídá svou strukturou a obsahem osnově stanovené v prováděcím právním předpisu a

c) řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést, zohledňuje postupy dané Metodikou.

(2) Sdružení k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží

a) podklady prokazující, že se druh nebo plemeno zvířete nachází na území České republiky, je autochtonní nebo lokálně adaptované, má význam pro výživu a zemědělství a ochranu a udržitelné využívání biologické rozmanitosti6d), jeho populace je životaschopná a jsou prokazatelně doloženy údaje umožňující jeho odlišení od jiného druhu nebo plemene zvířete,

b) návrh Metodiky a

c) návrh změny řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence, pokud je sdružení povinno jej vést.

(3) K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.

(4) Rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu musí kromě obecných náležitostí obsahovat název druhu nebo plemene zvířete a jako přílohu schválenou Metodiku a případně také řád plemenné knihy nebo plemenářské evidence.

(5) Vyhláška stanoví osnovu Metodiky, která je souborem postupů a organizačních opatření k zajištění uchování, ochrany, konzervace, dokumentace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat.

§ 14b

Zařazování vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu

(1) Vlastníka genetického zdroje zvířete zařadí ministerstvo do Národního programu na základě jeho písemné žádosti, pokud zvíře

a) je součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu,

b) je trvale označeno předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a

c) odpovídá kritériím pro zaevidování genetického zdroje zvířete do Národního programu, které jsou uvedeny v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(2) Vlastník zvířete k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že jsou splněny podmínky pro zaevidování tohoto zvířete jako genetického zdroje do Národního programu podle odstavce 1, a vyjádření určené osoby k podmínkám uvedeným v odstavci 1 písm. a) a c).

(3) Rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat evidenční číslo vlastníka v rámci Národního programu a název druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete.

(4) Platnost rozhodnutí o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete může ministerstvo na základě písemné žádosti vlastníka prodloužit nejvýše o 5 let, a to opakovaně, pokud vlastník splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává vlastník ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Vlastník k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení podle odstavce 2.

§ 14c

Zařazování genobanky do Národního programu

(1) Genobanku zařadí ministerstvo do Národního programu na základě její písemné žádosti, pokud provozní řád genobanky zaručuje řádné uchování a evidenci genetického a biologického materiálu podle specifikace uchovávaného genetického a biologického materiálu.

(2) Genobanka k žádosti o zařazení do Národního programu přiloží

a) provozní řád genobanky a

b) specifikaci uchovávaného genetického a biologického materiálu.

(3) K posouzení žádosti o zařazení podle odstavce 2 si ministerstvo vyžádá vyjádření určené osoby, které je podkladem pro rozhodnutí.

(4) Rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu platí 5 let ode dne nabytí právní moci a musí kromě obecných náležitostí obsahovat specifikaci uchovávaného genetického a biologického materiálu a evidenční číslo genobanky v rámci Národního programu.

(5) Platnost rozhodnutí o zařazení genobanky do Národního programu může ministerstvo na základě písemné žádosti genobanky prodloužit nejvýše o 5 let, a to opakovaně, pokud genobanka splňuje požadavky pro zařazení do Národního programu. Žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu podává genobanka ministerstvu nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu. Genobanka k žádosti o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu přiloží prohlášení, že se nezměnily podmínky pro zařazení genobanky do Národního programu.

§ 14d

Změna a zrušení rozhodnutí o zařazení do Národního programu

(1) Ministerstvo změní rozhodnutí o zařazení do Národního programu, jestliže došlo ke změně

a) údajů uvedených v rozhodnutí, nebo

b) Národního programu týkající se podmínek, na základě kterých bylo rozhodnutí vydáno.

(2) Ministerstvo rozhodnutí o zařazení do Národního programu zruší, jestliže

a) právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, zanikla,

b) fyzická nebo právnická osoba, která je účastníkem Národního programu, ukončila činnost,

c) fyzická osoba, která je účastníkem Národního programu, zemřela nebo byla prohlášena za mrtvou,

d) účastník Národního programu o jeho zrušení sám písemně požádá,

e) genetický zdroj zvířete ve vlastnictví účastníka Národního programu již nesplňuje podmínky dané Metodikou, nebo

f) došlo ke změně Národního programu vylučující zařazení do Národního programu.

§ 14e

Zaevidování zvířete do Národního programu

(1) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, do Národního programu zaeviduje zvíře jako genetický zdroj

a) se souhlasem vlastníka zvířete a

b) způsobem stanoveným v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(2) Do Národního programu sdružení zaeviduje pouze zvíře, které je

a) součástí populace druhu nebo plemene zvířete zařazeného do Národního programu,

b) trvale označeno předepsaným způsobem tak, aby byla vyloučena jeho záměna s jinými jedinci, s výjimkou některých druhů zvířat, u kterých trvalé označení není možné, a

c) vyhovující z hlediska Metodiky, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(3) Zvíře zaevidované do Národního programu zůstává genetickým zdrojem bez ohledu na změnu vlastníka zvířete.

(4) Ministerstvo na návrh určené osoby a se souhlasem vlastníka zvířete vydá rozhodnutí k zaevidování zvířete do Národního programu, a to ve zvláště odůvodněných případech na základě kritérií stanovených prováděcím právním předpisem, je-li to nezbytné z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete; na základě tohoto rozhodnutí je sdružení povinno zaevidovat do Národního programu a zapsat do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj.

(5) Zvíře zaevidované do Národního programu podle odstavce 4 může být použito k plemenitbě výhradně v rámci populace genetického zdroje zvířete stejného plemene a v souladu s Metodikou, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4.

(6) Vyhláška stanoví kritéria pro zaevidování zvířete jako genetického zdroje do Národního programu podle odstavce 4, a to z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete.

§ 14f

Ochrana a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete

(1) Vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, je povinen

a) dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

b) oznámit neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete,

c) hodnotit genetický zdroj zvířete a vést o něm dokumentaci způsobem a v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a předávat výsledky tohoto hodnocení sdružení,

d) předat na základě písemné výzvy určené osoby určené osobě nebo genobance, která je účastníkem Národního programu, vzorek biologického nebo genetického materiálu s příslušnou dokumentací, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), nebo umožnit odběr tohoto vzorku. Velikost vzorku stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu. Postup předání je stanoven v Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

e) oznámit písemně ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo,

f) oznámit písemně minimálně 30 dní předem určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země.

(2) Určená osoba je povinna

a) dodržovat podmínky uvedené v Národním programu,

b) vést evidenci účastníků Národního programu a přidělovat jim evidenční čísla,

c) koordinovat aktivity související s Národním programem, včetně zajištění dlouhodobého uchování genetického a biologického materiálu a genetických zdrojů zvířat,

d) zajistit ve spolupráci s účastníkem Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska jejich ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání,

e) provést každoročně hodnocení Národního programu v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a toto hodnocení předložit ministerstvu a na základě jeho výsledků případně ministerstvu navrhnout nařízení opatření související se zajištěním ochrany, uchováním nebo udržitelným využíváním genetických zdrojů zvířat.

(3) Účastník Národního programu je povinen umožnit zaměstnanci určené osoby prohlídku zvířete za účelem zjištění stavu genetického zdroje kontrolovaného zvířete; o tomto záměru musí určená osoba účastníka Národního programu písemně informovat. Zaměstnanec určené osoby, který se při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete seznámí s údaji tvořícími předmět obchodního tajemství6g), je povinen zachovávat mlčenlivost o těchto údajích. Získá-li určená osoba při zjišťování stavu genetického zdroje zvířete od účastníka Národního programu údaje o genetickém zdroji zvířete, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), nesmí je určená osoba bez souhlasu účastníka Národního programu poskytnout třetí osobě.

(4) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, je povinno

a) dodržovat podmínky uvedené v Národním programu a Metodice, která je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle § 14a odst. 4,

b) oznámit neprodleně určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete, pokud se o takovém ohrožení dozví,

c) oznámit ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k této změně došlo,

d) zajistit ve spolupráci s ostatními účastníky Národního programu regeneraci genetických zdrojů zvířat, je-li to nezbytné z hlediska jejich ochrany, uchovávání nebo udržitelného využívání,

e) provést každoročně hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise a toto hodnocení předložit určené osobě,

f) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona.

(5) Ministerstvo vyzve sdružení ke změně Metodiky v případě změn právních předpisů, smluv vyplývajících z plnění mezinárodních závazků, Národního programu nebo na základě výsledků hodnocení Národního programu provedeného podle odstavce 2 písm. e) nebo na základě výsledků hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete provedeného podle odstavce 4 písm. e). Sdružení do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke změně Metodiky, nestanoví-li ministerstvo lhůtu delší, předloží ministerstvu návrh změn Metodiky. Nepředloží-li sdružení návrh změny Metodiky v požadovaném rozsahu a ve stanovené lhůtě, pozbývá rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu vydané podle § 14a odst. 4 platnosti, a to dnem, kdy marně uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu Metodiky. O změnu Metodiky může sdružení požádat i z jiného důvodu než z důvodů uvedených ve větě první. Pro řízení o návrhu změny Metodiky platí § 14a obdobně. Bude-li návrhu vyhověno, ministerstvo vydá podle § 14a odst. 4 nové rozhodnutí, jehož přílohou bude nové znění Metodiky.

(6) Vyhláška stanoví

a) způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete vlastníkem genetického zdroje zvířete,

b) velikost vzorku genetického zdroje zvířete, který tvoří odebraný genetický materiál zvířete,

c) rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete sdružením,

d) rozsah každoročního hodnocení Národního programu určenou osobou.

§ 14g

Uchování genetického zdroje zvířete

(1) Uchování genetického zdroje zvířete ve formě genetického materiálu nebo biologického materiálu (dále jen „materiál“) zajišťuje genobanka v souladu se svým provozním řádem a standardy pro genobanky, které stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu.

(2) Genobanka ukládá materiál na základě smlouvy mezi vlastníkem genetického zdroje zvířete a určenou osobou. Uložený materiál spravuje genobanka a jeho vlastníkem je určená osoba, pokud smlouva nestanoví jinak.

(3) Genobanka je povinna

a) uchovávat materiál v souladu s provozním řádem a standardy pro genobanky,

b) oznámit vznik situace, která znamená riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu, neprodleně určené osobě a v součinnosti s ní zajistit opatření k eliminaci tohoto rizika.

(4) Materiál uložený v genobance je určen pro dlouhodobé uchování a pro použití v případě nekomerčního výzkumu, testace nebo obnovy genetické rozmanitosti, hodnocení nebo regenerace druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete.

(5) Vzorek materiálu z genobanky poskytuje na vyžádání třetím osobám genobanka se souhlasem určené osoby, pokud existuje jeho dostatečná zásoba a poskytnutím vzorku nedojde k ohrožení genetického zdroje zvířete nebo k jeho poškození, které by mohlo mít za následek fyzický zánik genetického zdroje zvířete. Vzorek materiálu poskytuje genobanka za náklady, které nepřesahují náklady spojené s poskytnutím vzorku. Rozsah dostatečné zásoby materiálu stanoví ministerstvo v prováděcím právním předpisu.

(6) Vyhláška stanoví

a) standardy pro uchovávání materiálu zajišťovaného genobankou,

b) rozsah dostatečné zásoby materiálu.

§ 14h

Financování ochrany genetického zdroje zvířete

Finanční prostředky pro konzervaci, ochranu, hodnocení, dokumentaci a udržitelné využívání genetického zdroje zvířete v rámci Národního programu jsou poskytovány pro účely uvedené v tomto zákoně ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly ministerstva.

HLAVA III

PLEMENITBA SKOTU, BUVOLŮ, KONÍ, OSLŮ, PRASAT, OVCÍ A KOZ

§ 15

Ústřední registr plemeníků

(1) K plemenitbě mohou chovatelé, chovatelské podniky prasat a oprávněné osoby používat výhradně plemeníky zapsané ve speciální evidenci plemeníků (dále jen "ústřední registr plemeníků") nebo jejich sperma.

(2) Ústřední registr plemeníků vede pověřená osoba.

(3) Ústřední registr plemeníků obsahuje identifikační údaje plemeníků, identifikační údaje chovatelů, v jejichž chovech se plemeníci narodili, identifikační údaje o majiteli plemeníka a další údaje specifické pro jednotlivé druhy a plemena vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(4) Ústřední registr plemeníků se vede podle druhů a plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat; člení se zejména podle typů, linií a způsobu plemenitby. Ústřední registr plemeníků se vede jako zvláštní část informačního systému ústřední evidence.

(5) Vyhláška stanoví podrobnosti vedení ústředního registru plemeníků, vymezuje údaje specifické pro jednotlivé druhy a plemena vyjmenovaných hospodářských zvířat evidovaných v ústředním registru plemeníků.

§ 16

Inseminační stanice

(1) Osoba provozující inseminační stanici je povinna

a) používat výhradně plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků, pokud se používají k plemenitbě v České republice,

b) vést provozní záznamy o jednotlivých plemenících po celou dobu jejich působnosti na inseminační stanici, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách a o výdeji inseminačních dávek a předávat je pověřené osobě,

c) předávat provozní záznamy podle písmene b) v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou pověřené osobě.

(2) Vyhláška stanoví podrobnosti vedení provozních záznamů na inseminační stanici a předávání těchto záznamů pověřené osobě.

§ 17

Provádění inseminace a vpravování embryí inseminační technikou

(1) Inseminaci nebo vpravování embryí inseminační technikou (dále jen "inseminace") může provádět oprávněná osoba, pokud je odborně způsobilá podle § 30.

(2) Osoba oprávněná k provádění inseminace je povinna

a) používat pouze sperma plemeníků zapsaných v ústředním registru plemeníků,

b) vést záznamy o inseminaci v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat je chovateli a pověřené osobě v listinné podobě, popřípadě s využitím dálkového přístupu,

c) dodržovat připařovací plán a testovací připařování v rozsahu stanoveném chovatelem.

(3) Chovatelé jsou povinni zabezpečit pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory, zejména pro uložení pomůcek a oděvu, zdroj teplé vody, doklady potřebné pro záznamy o inseminaci, oddělení plemenic při volném nebo skupinovém ustájení, fixaci plemenic při inseminaci a další technickou pomoc.

(4) U vlastních plemenic mohou chovatelé provádět inseminaci sami, pokud jsou k tomu odborně způsobilí (§ 30 odst. 4). Souhlas ministerstva k provádění inseminace podle § 3 se v těchto případech nevyžaduje. Pro tyto chovatele platí odstavec 2 obdobně.

(5) Vyhláška stanoví podrobnosti vedení záznamů o inseminaci, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě a podrobnosti technické pomoci pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění inseminace.

§ 18

Střediska pro přenos embryí

(1) Osoba provozující středisko pro přenos embryí je povinna vést provozní záznamy o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup a předávat je chovateli a pověřené osobě v listinné podobě, popřípadě s využitím dálkového přístupu.

(2) Chovatelé jsou povinni zabezpečit pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory, zejména pro uložení pomůcek a oděvu, zdroj teplé vody, oddělení plemenic při volném nebo skupinovém ustájení, fixaci plemenic při přenosu embryí a další technickou pomoc.

(3) Vyhláška stanoví podrobnosti provozních záznamů o získávání a vpravování embryí a vaječných buněk, podrobnosti předávání těchto záznamů chovateli a pověřené osobě a další podrobnosti technické pomoci pro zabezpečení řádného a bezpečného provádění přenosu embryí.

§ 19

Přirozená plemenitba

(1) K přirozené plemenitbě mohou chovatelé používat pouze plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků.

(2) Chovatelé zajišťující přirozenou plemenitbu jsou povinni vést záznamy o provádění přirozené plemenitby a tyto předávat pověřené osobě podle jednotlivých druhů a plemen vyjmenovaných hospodářských zvířat, a to v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Vyhláška stanoví podrobnosti vedení záznamů o provádění přirozené plemenitby a podrobnosti jejich předávání pověřené osobě.

HLAVA IV

PLEMENITBA DRŮBEŽE, PLEMENNÝCH RYB A VČEL

§ 20

(1) K plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech mohou chovatelé používat jen plemeníky, jejich sperma a plemenice z tuzemských nebo zahraničních chovů, ze kterých je potomstvo prověřováno v tuzemských testačních zařízeních.

(2) V chovech drůbeže a plemenných ryb nahrazuje výběr plemeníků osvědčení o původu hejna (§ 11 odst. 4).

(3) K plemenitbě plemenných ryb se používá umělý, případně poloumělý výtěr.

(4) K plemenitbě včel se používá přirozená plemenitba nebo inseminace včelích matek. K plemenitbě včel mohou být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské.

HLAVA V

UVÁDĚNÍ PLEMENNÝCH ZVÍŘAT, SPERMATU, EMBRYÍ, VAJEČNÝCH BUNĚK, NÁSADOVÝCH VAJEC DRŮBEŽE, VČEL, PLEMENNÝCH RYB A JEJICH PLEMENNÉHO MATERIÁLU DO OBĚHU

§ 21

(1) Plemenná zvířata narozená v České republice, násadová vejce drůbeže a plemenný materiál ryb a včel mohou být uváděny do oběhu jako plemenná, pokud

a) jsou trvale označena nebo, jde-li o násadová vejce drůbeže, individuálně označena, s výjimkou plemenných ryb a včel,

b) jsou provázena potvrzením o původu,

c) jsou provázena osvědčením o ověření původu nebo o stanovení genetického typu, jde-li o zvířata uvedená v § 12 odst. 3 a 5.

(2) Plemenná zvířata narozená v jiných členských státech Evropské unie mohou být uváděna do oběhu jako plemenná, pokud jsou provázena potvrzením o původu dosvědčujícím jejich zápis v plemenné knize příslušného členského státu Evropské unie nebo že jsou způsobilá tam být zapsána a pokud odpovídají předpisům Evropské unie1),2).

(3) Plemenná zvířata narozená ve třetích zemích mohou být uváděna do oběhu jako plemenná, pokud jsou doprovázena potvrzením o původu, ze kterého je zřejmý jejich zápis do plemenné knihy nebo chovného registru, a dokladem, že budou zapsána do plemenné knihy nebo registru v České republice nebo v jiném členském státu Evropské unie.

(4) Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice může být uváděno do oběhu, pokud

a) je provázeno kopií potvrzení o původu nebo dokladem o původu dárce spermatu,

b) je provázeno průvodním listem spermatu,

c) u býků, hřebců, beranů a kozlů je provázeno osvědčením o stanovení genetického typu dárce spermatu,

d) na obalu spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci.

(5) Sperma plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky může být uváděno do oběhu, pokud bylo odebráno a skladováno v souladu se zvláštním právním předpisem5) a je provázeno

a) potvrzením o původu nebo dokladem o původu dárce spermatu vystaveným zahraniční chovatelskou organizací, nebo jeho úředně ověřenou kopií,

b) průvodním listem spermatu,

c) u býků, hřebců, beranů a kozlů osvědčením o stanovení genetického typu dárce spermatu,

d) vyznačením údajů zajišťujících identifikaci spermatu na obalu.

(6) Sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků může být uváděno do oběhu na území České republiky, pokud je provázeno alespoň

a) potvrzením o původu dárce spermatu,

b) vyznačením údajů zajišťujících identifikaci spermatu na obalu.

(7) Embrya a vaječné buňky plemenných zvířat a zvířat zapsaných v chovném registru mohou být uváděny do oběhu, pokud

a) byly získány v souladu se zvláštním právním předpisem5),

b) jsou na obalu označeny způsobem umožňujícím identifikaci embrya nebo vaječné buňky,

c) je uvedena identifikace příjemkyně, jsou-li embrya prodávána současně s příjemkyní,

d) jsou provázeny potvrzením o původu nebo dokladem o původu, v případě přemístění z jiného členského státu nebo dovozu ze třetích zemí osvědčením o stanovení genetického typu, jde-li o embrya, obou genetických rodičů, nebo jde-li o vaječné buňky, genetické matky,

e) jsou provázeny průvodním listem o embryu nebo vaječné buňce.

(8) Chovatelé a osoby uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb jsou povinni vést a předávat pověřené osobě údaje o uvádění do oběhu v listinné podobě, popřípadě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9) Včely, plemenné ryby a jejich plemenný materiál lze přemísťovat z jiných členských států Evropské unie nebo dovážet ze třetích zemí na území České republiky jen se souhlasem ministerstva.

(10) Vyhláška stanoví

a) technické podrobnosti průvodního listu dováženého spermatu, embryí, vaječných buněk a plemenného materiálu ryb a včel,

b) technické podrobnosti na identifikaci spermatu a na identifikaci embryí a vaječných buněk,

c) technické podrobnosti vedení záznamů o uvádění do oběhu plemenných zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec drůbeže a plemenného materiálu ryb a technické podrobnosti jejich předávání pověřené osobě,

d) technické podrobnosti označení obalů spermatu, embryí, vaječných buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb a včel.

HLAVA VI

OZNAČOVÁNÍ A EVIDENCE

Díl 1

Označování

§ 22

(1) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou, u plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, u koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi prostřednictvím pověřené osoby.

(2) Při označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je chovatel povinen zajistit, aby

a) označování jiným než stanoveným identifikačním prostředkem nebo jiným než stanoveným způsobem nenarušovalo nebo nebylo zaměnitelné s označováním podle tohoto zákona a vyhlášky,

b) k označování označovaných zvířat nebyly identifikační prostředky používány opakovaně.

(3) Pro označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je pověřená osoba povinna

a) přidělovat chovatelům označovaných zvířat identifikační čísla a identifikační prostředky pro jejich označovaná zvířata v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) na žádost chovatele zabezpečit označování koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(4) Pro označování plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, je příslušné uznané chovatelské sdružení povinno

a) přidělovat označovaným koním identifikační čísla způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) na žádost chovatele zabezpečit označování koní způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.

(5) Označované zvíře, které není označené podle odstavce 1, nelze přemisťovat. Tury označené podle odstavce 1 lze přemisťovat pouze na evidovaná hospodářství [§ 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 2 písm. a)] nebo evidovaná zařízení (provozovny) [§ 23a odst. 1 písm. a)] anebo k evidovaným obchodníkům (§ 23a odst. 2).

(6) Dojde-li ke ztrátě identifikačního prostředku nebo k jeho poškození, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými, je chovatel povinen

a) zabezpečit do 2 pracovních dnů označení označovaného zvířete náhradním způsobem tak, aby jej bylo možné znovu identifikovat,

b) tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřené osobě a současně si od ní vyžádat duplikát identifikačního prostředku,

c) po obdržení duplikátu identifikačního prostředku jím příslušné označované zvíře neprodleně označit.

(7) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem lze pouze po úhynu nebo usmrcení označovaného zvířete, a to v asanačním podniku nebo na jatkách; chovatel může sejmout identifikační prostředek z označovaného zvířete při domácí porážce7) označovaného zvířete nebo při neškodném odstraňování těla uhynulého nebo utraceného označovaného zvířete.7a)

(8) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem lze pouze

a) dojde-li k poškození identifikačního prostředku, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými (odstavec 6),

b) v případech stanovených ve vyhlášce.

(9) Po sejmutí identifikačního prostředku z označovaného zvířete musí být identifikační prostředek dezinfikován a znehodnocen tak, aby nemohl být opakovaně použit.

(10) Tuři pocházející z členských zemí Evropské unie a označení v souladu s předpisy Evropské unie se považují za tury označené v souladu s tímto zákonem a vyhláškou.

(11) Tuři dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky, se označují způsobem stanoveným ve vyhlášce nejpozději do 72 hodin od příchodu zvířete na místo určení, v každém případě před opuštěním hospodářství, na které bylo zvíře dovezeno, s výjimkou turů dovezených k účasti na svodu zvířat;7b) pověřená osoba zaeviduje původní identifikační číslo zvířete do informačního systému ústřední evidence současně s novým identifikačním číslem tohoto zvířete. Pokud dojde k dalšímu přemístění turů dovezených k účasti na svodu zvířat,7b) označují se tito tuři způsobem stanoveným ve vyhlášce do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.7b)

(12) Povinnosti uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 se nevztahují na chovatele, kteří chovají 1 prase určené pro domácí porážku7).

(13) Vyhláška stanoví

a) druhy a vzory identifikačních prostředků a technické požadavky na identifikační prostředky,

b) údaje, které musí být na identifikačních prostředcích uvedeny,

c) způsoby a termíny označování označovaných zvířat,

d) požadavky na duplikáty identifikačních prostředků a údaje, které musí být na duplikátech identifikačních prostředků uvedeny,

e) případy, kdy lze identifikační prostředek sejmout a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem,

f) způsob zajišťování identifikačních čísel a identifikačních prostředků pověřenou osobou, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů.

Díl 2

Evidence

§ 23

Povinnosti chovatelů

(1) Chovatelé evidovaných zvířat, u drůbeže chovatelé nejméně 500 kusů na hospodářství, u drůbeže chovatelé nejméně 100 kusů na hospodářství s produkcí násadových vajec a u kura domácího též hejna nosnic pro produkci konzumních vajec uváděných na trh, s výjimkou chovatelů plemenných ryb, chovatelů živočichů pocházejících z akvakultury a chovatelů uvedených v § 22 odst. 12, jsou povinni

a) evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a identifikačními údaji o zákonném zástupci, je-li chovatelem nezletilá osoba, a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 3 let ode dne posledního záznamu; tato povinnost neplatí pro chovatele včel,

c) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným vyhláškou a další údaje potřebné z hlediska plemenitby, pokud si ji chovatelé sami zajišťují,

d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2) Chovatelé živočichů pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám, stanovených vyhláškou o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury17), kteří vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, a chovatelé plemenných ryb jsou povinni

a) evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou způsobem stanoveným touto vyhláškou a uchovávat je nejméně po dobu 4 let ode dne posledního záznamu,

c) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené vyhláškou, a to způsobem stanoveným touto vyhláškou,

d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(3) Ministerstvo může na základě návrhu kontrolních orgánů (§ 24 odst. 7) rozhodnout o rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo o zrušení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.

(4) Chovatelé koní a oslů a jejich kříženců a chovatelé turů jsou dále povinni

a) vyžádat si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu,

b) zajistit, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly v rozsahu a způsobem stanoveným vyhláškou a přímo použitelnými předpisy Evropské unie18) doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c) při přemisťování evidovaného zvířete předávat nebo přebírat společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně, kromě případů stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie18), nebo průvodní list skotu,

d) dojde-li ke ztrátě nebo zničení průkazu koně nebo průvodního listu skotu, vyžádat si od pověřené osoby neprodleně vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu.

(5) Vyhláška stanoví

a) konkrétní pravidla pro vymezení jednoho hospodářství chovatele pro účely jeho zaevidování u pověřené osoby,

b) rozsah, způsob a termín pro zaevidování hospodářství a chovatelů uvedených v odstavcích 1 a 2 u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku chovatele,

c) způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti chovatele, včetně vzoru oznámení o ukončení činnosti chovatele.

§ 23a

Povinnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, dopravců, uživatelských zařízení a asanačních podniků

(1) Provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, uživatelská zařízení a asanační podniky jsou povinni

a) evidovat svá zařízení (provozovny) a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se údajů o těchto zařízeních nebo o vlastní osobě v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

c) při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně,

d) po porážce evidovaného zvířete zajistit odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně anebo po zpracování evidovaného zvířete v asanačním podniku odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně pověřené osobě,

e) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(2) Obchodníci jsou povinni

a) zaevidovat se u pověřené osoby a oznamovat pověřené osobě veškeré změny týkající se evidovaných údajů v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,

b) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,

c) při přemístění zvířete převzít od chovatelů průvodní listy skotu, při přemístění zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k jinému obchodníkovi nebo dopravci společně se zvířetem předat také jeho průvodní list skotu,

d) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech stanovených vyhláškou ukončení své činnosti.

(3) Dopravci jsou povinni

a) být registrovaní podle zvláštního právního předpisu,7c)

b) při přijetí zásilky zvířete převzít od chovatele nebo obchodníka anebo od jiného dopravce průvodní listy skotu nebo průkazy koní, při předání zásilky zvířete na jiné hospodářství nebo zařízení anebo k obchodníkovi nebo jinému dopravci společně se zásilkou zvířete předat také jeho průvodní list skotu nebo průkaz koně.

(4) Vyhláška stanoví

a) rozsah, způsob a termín pro zaevidování zařízení (provozoven) a provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků u pověřené osoby, včetně vzoru registračního lístku,

b) způsob a termín pro oznámení ukončení činnosti provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů shromažďovacích středisek, obchodníků, uživatelských zařízení a asanačních podniků, včetně vzoru oznámení o ukončení jejich činnosti,

c) rozsah, způsob a termín předávání údajů provozovateli jatek, provozovateli líhní, provozovateli shromažďovacích středisek, uživatelskými zařízeními, asanačními podniky a obchodníky pověřené osobě,

d) způsob a termín odeslání průvodního listu skotu a průkazu koně provozovatelem jatek pověřené osobě.

§ 23b

Informační systém ústřední evidence

(1) Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné správy7d) zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání, poskytování, zpřístupňování a uchovávání údajů ústřední evidence.

(2) Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je ministerstvo.

(3) Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v rozsahu stanoveném vyhláškou údaje o

a) hospodářstvích,

b) chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,

c) evidovaných zvířatech,

d) provozovatelích jatek,

e) provozovatelích líhní,

f) provozovatelích shromažďovacích středisek,

g) obchodnících,

h) registrovaných dopravcích,

i) uživatelských zařízeních,

j) asanačních podnicích.

(4) Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se uchovávají na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné formě se mohou i přenášet.

(5) Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence způsobem stanoveným ve vyhlášce

a) chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných zvířatech,

b) uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,

c) oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost, k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.

(6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu veškeré údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům. Ministerstvo, inspekce a orgány veterinárního dozoru jsou oprávněny získávat z informačních systémů veřejné správy údaje nezbytně nutné pro potřeby spravování a provozování informačního systému ústřední evidence nebo pro kontrolu údajů v něm evidovaných.

(7) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.

(8) Vyhláška stanoví

a) lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední evidence,

b) způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence podle odstavce 5.

(9) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu, České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a pověřené osobě podle § 23c pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(10) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(11) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) rodné číslo,

h) datum, místo a okres úmrtí,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(12) Poskytovanými údaji podle odstavce 9 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se cizinec narodil,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) rodné číslo,

j) datum, místo a okres úmrtí,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(13) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(14) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 23c

Pověřená osoba

(1) Shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence a prováděním s tím souvisejících odborných činností pověří ministerstvo na základě výběrového řízení7f) právnickou osobu s majetkovou účastí státu a uznaných chovatelských sdružení, která

a) má technické a administrativní vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti,

b) zajistí účast státu a uznaných chovatelských sdružení ve svých orgánech po celou dobu svého pověření,

c) prokáže, že je způsobilá zpracovávat a zveřejňovat výsledky testování a posuzování a v tomto rozsahu nejméně 10 let vykonává uvedené činnosti,

d) prokáže, že je způsobilá provádět hodnocení plemenných zvířat, a zároveň prokáže nejméně desetiletou praxi v hodnocení plemenných zvířat,

e) prokáže, že je způsobilá zajišťovat kvalifikovaný odhad plemenných hodnot,

f) prokáže, že je zapojena minimálně 5 let do mezinárodních systémů testování a posuzování a hodnocení plemenných zvířat,

g) prokáže, že je způsobilá vytvářet ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem databázi ústředního registru plemeníků,

h) prokáže, že je způsobilá vytvářet systém identifikačních čísel a systém vydávání a nahrazování identifikačních prostředků, včetně evidence jejich vydávání a nahrazování,

i) prokáže, že je způsobilá poskytovat formuláře potřebné pro získávání údajů podle § 23 a 23a,

j) prokáže, že je způsobilá vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní včetně jejich duplikátů a vést o tom evidenci,

k) prokáže, že je způsobilá vytvářet systém shromažďování a zpracovávání údajů pro informační systém ústřední evidence, systém evidování přijatých údajů a jejich přenosu do databáze informačního systému ústřední evidence způsobem kompatibilním se současným systémem a má v této činnosti nejméně 5 let praxi,

l) prokáže, že je způsobilá zajišťovat ochranu a bezpečnost všech údajů evidovaných v informačním systému ústřední evidence tak, aby nedošlo k jejich poškození, zneužití nebo ztrátě.

(2) Pověřená osoba je povinna

a) poskytovat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2, osobám provádějícím inseminaci podle § 17, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, uživatelským zařízením a asanačním podnikům formuláře potřebné k poskytování údajů stanovených vyhláškou,

b) shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle písmene a),

c) vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,

d) předat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 pokyny o způsobu poskytování údajů po jejich schválení správcem informačního systému a provádět průběžnou informační a poradenskou službu,

e) vést průkaznou evidenci o přidělování identifikačních čísel a identifikačních prostředků a jejich duplikátů, o označování koní a oslů a jejich kříženců, o pořízení údajů a jejich opravách a o vydávání průvodních listů skotu a průkazů koní a jejich duplikátů,

f) doplňovat databázi v termínech stanovených vyhláškou shromážděnými a úplně zpracovanými údaji,

g) registrovat plemeníky v ústředním registru plemeníků, vést jeho databázi a doplňovat ji v termínech stanovených vyhláškou správně pořízenými a úplně zpracovanými údaji,

h) kontrolovat identifikační čísla zvířat a správnost údajů předávaných chovateli uvedenými v § 23 odst. 1 a 2 a osobami uvedenými v § 23a; pokud jsou údaje nevěrohodné nebo nesprávně poskytnuté, vyzvat chovatele nebo osobu uvedenou v § 23a k jejich odstranění a provádět opravy těchto údajů v databázi,

i) archivovat vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob a uchovávat je nejméně po dobu 3 let,

j) zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence před jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou,

k) v případě zrušení rozhodnutí o pověření předat veškeré údaje a doklady ministerstvu a o tomto předání provést zápis,

l) při přemístění zvířete z členského státu Evropské unie na území České republiky vrátit průvodní list skotu organizaci, která průvodní list skotu vystavila,

m) odděleně evidovat údaje nesprávné nebo nepravděpodobné,

n) zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 7,

o) zajišťovat činnost podle § 8 odst. 2 písm. d),

p) zpracovávat a zveřejňovat odhady plemenných hodnot podle § 8 odst. 4,

q) přidělovat výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady, které ve struktuře kódu obsahují kód země pro Českou republiku19).

(3) Ministerstvo zruší rozhodnutím pověření, pokud pověřená osoba opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro její pověření anebo pokud ukončí svou činnost.

(4) Vyhláška stanoví

a) způsob evidence a rozsah evidovaných údajů o hospodářstvích, chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní, provozovatelích shromažďovacích středisek, obchodnících, dopravcích, uživatelských zařízeních a asanačních podnicích a o evidovaných zvířatech,

b) obsah stájového registru nebo registru zvířat a způsob a rozsah vedení záznamů o evidovaných zvířatech,

c) obsah hlášení, způsob předávání a rozsah údajů předávaných osobami uvedenými v písmenu a),

d) obsah průvodního listu skotu a průkazu koně, způsob jejich vystavování a doplňování, rozsah záznamů, jejichž doplňování zajišťuje chovatel, způsob evidování jejich výdeje a náhrady, včetně termínů,

e) způsob shromažďování a zpracování údajů, poskytování formulářů potřebných pro jejich získávání, evidování přijatých údajů, jejich oprav a způsob jejich přenosu do databáze, včetně termínů,

f) způsob a rozsah vedení databází uvedených v § 23b odst. 3,

g) způsob kontroly údajů a provádění oprav v databázích,

h) způsob ochrany a předání údajů v případě ukončení činnosti pověřené osoby.

HLAVA VII

DOZORČÍ ČINNOST

§ 24

Česká plemenářská inspekce

(1) Zřizuje se Česká plemenářská inspekce (dále jen „inspekce“) jako orgán státní správy, který je podřízený ministerstvu. V jejím čele je ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

(2) Práva a závazky dosavadní České inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat přecházejí ke dni účinnosti tohoto zákona na inspekci zřízenou podle odstavce 1. Zaměstnanci, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v pracovním poměru k České inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat, se stávají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaměstnanci inspekce ve funkcích odpovídajících jejich dosavadnímu funkčnímu zařazení.

(3) Inspekce

a) kontroluje, jak chovatelé, uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat, oprávněné osoby, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky, určená osoba, účastníci Národního programu a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v tomto zákoně,

b) kontroluje osoby, které vykonávají činnost, k níž je třeba podle tohoto zákona souhlas, uznání, určení nebo pověření ministerstva,

c) zjišťuje příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládá opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin, včetně termínu pro jejich odstranění,

d) projednává přestupky podle tohoto zákona (§ 26 a 27),

e) může ukládat zvláštní opatření (§ 25),

f) kontroluje splnění opatření uložených k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,

g) kontroluje splnění uložených zvláštních opatření (§ 25),

h) kontroluje plnění povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) v oblasti šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat fyzickými a právnickými osobami.

(4) Inspekce dále

a) kontroluje dodržování postupů testování vyjmenovaných hospodářských zvířat,

b) provádí kontroly na úseku šlechtění a plemenitby vyjmenovaných hospodářských zvířat, označování (§ 22) a evidence zvířat (§ 23 až 23c), nařízené ministerstvem, a kontroly podle zvláštního zákona8a) v souladu s předpisy Evropské unie1),2), v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(5) Kontrolu dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c) provádějí kromě inspekce také orgány veterinární správy podle zvláštního zákona8b) (dále jen "orgány veterinárního dozoru"). Orgány veterinárního dozoru provádějí rovněž kontrolu dodržování povinností stanovených při označování a evidenci přímo použitelnými předpisy Evropské unie2).

(6) Inspekce a orgány veterinárního dozoru při kontrole podle odstavce 5

a) kontrolují, jak chovatelé, pověřená osoba a uznaná chovatelská sdružení dodržují povinnosti stanovené v § 22,

b) kontrolují, jak chovatelé, provozovatelé jatek, provozovatelé líhní, provozovatelé shromažďovacích středisek, obchodníci, dopravci, uživatelská zařízení, asanační podniky a pověřená osoba dodržují povinnosti stanovené v § 23 až 23c,

c) zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné a ukládají opatření k odstranění těchto nedostatků a jejich příčin včetně termínu pro jejich odstranění,

d) provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství8c) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém8d).

(7) Inspekce a orgány veterinárního dozoru mohou na základě kontrolní činnosti podle tohoto zákona navrhnout ministerstvu rozdělení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence na 2 nebo více hospodářství nebo zrušení již evidovaného hospodářství v informačním systému ústřední evidence.

(8) Činnost inspekce a orgánů veterinárního dozoru při kontrolách dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c) koordinuje ministerstvo. Inspekce a orgány veterinárního dozoru se vzájemně informují o výsledcích jimi prováděných kontrol. O výsledcích kontrol zpracovává ministerstvo roční zprávu.

(9) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni vyžadovat předvedení vyjmenovaných hospodářských zvířat anebo označovaných nebo evidovaných zvířat, nebo vyžadovat jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu.

(10) Kontrolované osoby jsou povinny na požádání zaměstnanců inspekce

a) předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata anebo označovaná nebo evidovaná zvířata, nebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu a

b) umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

(11) Vyhláška stanoví

a) kritéria pro výběr a minimální počet hospodářství, v nichž musí být zkontrolováno plnění všech povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c),

b) náležitosti a obsah kontrolního protokolu a roční zprávy o provedených kontrolách dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c).

§ 25

Zvláštní opatření

(1) Inspekce může ukládat chovatelům, uznaným chovatelským sdružením, chovatelským podnikům prasat, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, dopravcům, uživatelským zařízením a oprávněným osobám zvláštní opatření. Orgány veterinárního dozoru mohou ukládat zvláštní opatření pouze chovatelům, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, dopravcům a uživatelským zařízením.

(2) Jako zvláštní opatření může pouze inspekce uložit

a) zákaz prodeje nebo nákupu plemenného zvířete, jednodenní drůbeže, spermatu nebo vaječných buněk a embryí při nedodržení povinností uvedených v § 20 nebo v § 21 odst. 1 až 7,

b) zákaz prodeje nebo nákupu násadových vajec drůbeže nebo běžců, plemenného materiálu ryb nebo včel, nebo likvidaci včelstev při nedodržení povinností uvedených v § 20 odst. 1 a 2 nebo v § 21 odst. 1 až 3, 6, 7 nebo 8,

c) zákaz plemenitby při nedodržení povinností uvedených v § 12 odst. 3 nebo 5, § 19 odst. 1 anebo v § 20,

d) zákaz dalšího líhnutí při nedodržení povinností uvedených v § 20.

(3) Jde-li o tury, jako zvláštní opatření může inspekce a orgány veterinárního dozoru uložit

a) utracení8e) zvířete, nelze-li zjistit jeho totožnost během 2 pracovních dnů; chovateli nepřísluší náhrada za takto utracené zvíře,

b) zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, jestliže jedno nebo více zvířat v hospodářství nesplňuje žádné požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru a přihlášení do ústřední evidence,

c) zákaz přemísťování zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet těchto zvířat nepřesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství,

d) zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, přesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství.

(4) Inspekce současně stanoví dobu trvání zvláštních opatření uložených podle odstavce 2. Zvláštní opatření uložená podle odstavce 3 platí do doby jejich zrušení.

(5) Odvolání proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

(6) Při ukládání zvláštních opatření podle odstavce 3 zaměstnanci inspekce nebo orgánů veterinárního dozoru oznámí kontrolované osobě uložení tohoto zvláštního opatření a neprodleně o jeho uložení učiní písemný zápis. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým zvláštním opatřením, může nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení podat proti jeho uložení námitky; podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne ředitel inspekce nebo orgánu veterinárního dozoru ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení námitek a v uvedené lhůtě s rozhodnutím seznámí kontrolovanou osobu; rozhodnutí ředitele je konečné. Tím není dotčeno právo kontrolované osoby uplatnit přezkoumání soudní cestou.8f)

(7) Zvláštní opatření lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 26 až 28.

(8) Při ukládání opatření podle § 24 odst. 3 písm. c) postupuje inspekce a podle § 24 odst. 6 písm. c) postupují inspekce a orgány veterinárního dozoru obdobně podle odstavce 6.

HLAVA VIII

PŘESTUPKY

§ 26

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,

b) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,

c) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,

d) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,

e) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,

f) uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,

g) uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,

h) v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,

i) nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo 3,

j) ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona,

k) vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo

l) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

(2) Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a) nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),

b) neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),

c) neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),

d) neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),

e) v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,

f) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,

g) neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,

h) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,

i) nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,

j) nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo

k) nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.

(3) Fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupku tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6.

(4) Fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.

(5) Fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.

(6) Fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupku tím, že

a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),

b) neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),

c) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,

d) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,

e) neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo

f) neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).

(7) Fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

b) nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle § 22 odst. 2,

c) v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,

d) nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,

e) sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,

f) sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,

g) nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo

h) neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.

(8) Fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),

b) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo

d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).

(9) Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám, která vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že

a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),

b) v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo

d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(10) Fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí přestupku tím, že

a) nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),

b) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

d) nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).

(11) Fyzická osoba se jako provozovatel líhní dopustí přestupku tím, že

a) neeviduje svá zařízení podle § 23a odst. 1 písm. a),

b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b), nebo

c) neoznámí ukončení činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).

(12) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,

b) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5 nebo 6,

c) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10 nebo 11.

§ 27

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,

b) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,

c) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,

d) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,

e) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,

f) uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,

g) uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,

h) v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,

i) nesplní některou z povinností uloženou rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c) nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2 nebo 3,

j) ztěžuje nebo maří výkon kontroly podle tohoto zákona,

k) vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo

l) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že

a) nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),

b) neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),

c) neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),

d) neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),

e) v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,

f) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,

g) neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,

h) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,

i) nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,

j) nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo

k) nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupku tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupku tím, že

a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),

b) neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),

c) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,

d) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,

e) neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo

f) neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,

b) nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle § 22 odst. 2,

c) v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,

d) nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,

e) sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,

f) sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,

g) nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo

h) neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí přestupku tím, že

a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),

b) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo

d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).

(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury vnímavých k nákazám, která vlastní nebo drží tyto živočichy za účelem jejich prodeje nebo nabízení k prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje, nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že

a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),

b) v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,

c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo

d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).

(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí přestupku tím, že

a) nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),

b) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,

c) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo

d) nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).

(11) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí přestupku tím, že

a) nezaeviduje do Národního programu zvíře podle § 14e odst. 2, nebo

b) v rozporu s § 14e odst. 4 nezaeviduje do Národního programu nebo nezapíše do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj zvířete.

(12) Osoba provozující inseminační stanici se dopustí přestupku tím, že

a) nepoužije plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 16 odst. 1 písm. a), nebo

b) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) nebo c) nevede provozní záznamy o jednotlivých plemenících, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách nebo o výdeji inseminačních dávek nebo je nepředá pověřené osobě.

(13) Středisko pro přenos embryí se dopustí přestupku tím, že nevede provozní záznamy nebo je nepředá podle § 18 odst. 1.

(14) Oprávněná osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nezajišťuje testování a posuzování v chovech nebo testačních zařízeních osobami odborně způsobilými nebo technickým vybavením podle § 7 odst. 2,

b) neprovede testování nebo posouzení hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. a),

c) nedodrží postupy a posuzování podle § 7 odst. 3 písm. b),

d) nezjišťuje původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. c),

e) v rozporu s § 7 odst. 3 písm. d) neeviduje údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat nebo je nepředá,

f) neposkytuje poradenství podle § 7 odst. 3 písm. e),

g) nepředá v případě ukončení činnosti veškeré údaje a podklady podle § 7 odst. 3 písm. f),

h) nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,

i) v rozporu s § 8 odst. 2 písm. b) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

j) nedoloží způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat podle § 12 odst. 2 písm. a),

k) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. b) nedoloží účast v mezinárodních srovnávacích testech nebo trvale nesplňuje jejich kritéria,

l) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) neověří původ nebo nestanoví genetický typ plemenného zvířete,

m) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1,

n) neprovede inseminaci nebo vpravování embryí podle § 17 odst. 1,

o) nepoužije sperma plemeníků podle § 17 odst. 2 písm. a),

p) v rozporu s § 17 odst. 2 písm. b) nevede záznamy o inseminaci nebo je nepředá,

q) nedodrží připařovací plán nebo testovací připařování podle § 17 odst. 2 písm. c), nebo

r) neohlásí změny podle § 32.

(15) Určená osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu podle § 14f odst. 2 písm. a),

b) v rozporu s § 14f odst. 2 písm. b) nevede evidenci účastníků Národního programu nebo jim nepřidělí evidenční čísla,

c) nekoordinuje aktivity související s Národním programem podle § 14f odst. 2 písm. c),

d) nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 2 písm. d),

e) v rozporu s § 14f odst. 2 písm. e) neprovede hodnocení Národního programu nebo toto hodnocení nepředloží ministerstvu, nebo

f) neohlásí změny podle § 32.

(16) Pověřená osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci podle § 7 odst. 7,

b) v rozporu s § 8 odst. 2 písm. d) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,

c) nevede ústřední registr plemeníků podle § 15 odst. 2,

d) nepřidělí chovateli označovaných zvířat identifikační prostředky podle § 22 odst. 3 písm. a),

e) nezabezpečí označování koní podle § 22 odst. 3 písm. b),

f) nezaeviduje původní identifikační číslo zvířete podle § 22 odst. 11,

g) neposkytuje údaje podle § 23b odst. 5,

h) neposkytuje formuláře podle § 23c odst. 2 písm. a),

i) neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. b),

j) nevystavuje průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23c odst. 2 písm. c),

k) nepředává chovatelům pokyny podle § 23c odst. 2 písm. d),

l) nevede evidenci podle § 23c odst. 2 písm. e),

m) nedoplňuje databázi podle § 23c odst. 2 písm. f),

n) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. g) neregistruje plemeníky v ústředním registru plemeníků nebo nevede jeho databázi nebo ji nedoplňuje,

o) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. h) nekontroluje identifikační čísla zvířat a správnost předávaných údajů nebo nevyzve chovatele k odstranění nebo k opravě údajů,

p) nearchivuje vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob podle § 23c odst. 2 písm. i),

q) nezajišťuje ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence podle § 23c odst. 2 písm. j),

r) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. k) nepředá údaje nebo doklady nebo neprovede zápis o tomto předání v případě zrušení rozhodnutí o pověření,

s) nevrátí průvodní list skotu organizaci, která jej vystavila, podle § 23c odst. 2 písm. l),

t) neeviduje odděleně údaje nesprávné nebo nepravděpodobné podle § 23c odst. 2 písm. m),

u) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. p) nezpracovává nebo nezveřejňuje odhady plemenných hodnot,

v) nepřiděluje výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady podle § 23c odst. 2 písm. q), nebo

w) neohlásí změny podle § 32.

(17) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí přestupku tím, že

a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 4 písm. a),

b) neoznámí určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. b),

c) neoznámí změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 4 písm. c),

d) nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. d),

e) neprovede hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. e), nebo

f) neposkytne informace podle § 14f odst. 4 písm. f).

(18) Genobanka se dopustí přestupku tím, že

a) neuchovává materiál podle § 14g odst. 3 písm. a), nebo

b) v rozporu s § 14g odst. 3 písm. b) neoznámí vznik situace znamenající riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu nebo nezajistí opatření k eliminaci tohoto rizika.

(19) Uznané chovatelské sdružení se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,

b) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. b) nevede plemennou knihu nebo v ní neeviduje plemenná zvířata nebo nevede plemenářskou evidenci nebo v ní neeviduje hejna drůbeže, plemenných ryb nebo včel,

c) nekontroluje plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence podle § 5 odst. 7 písm. c),

d) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,

e) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. e) neeviduje nebo nezveřejňuje dědičné vady a zvláštnosti,

f) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. f) nezajistí hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

g) neposkytne informace o plemenných zvířatech podle § 5 odst. 7 písm. g),

h) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 5 odst. 7 písm. h),

i) nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,

j) nepřevezme výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 8, nebo

k) neohlásí změny podle § 32.

(20) Chovatelský podnik prasat se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. a) nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje a nerealizuje šlechtitelský program a nezveřejňuje jeho výsledky,

b) nevede chovný registr podle § 6 odst. 4 písm. b),

c) nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného registru podle § 6 odst. 4 písm. c),

d) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje doklad o původu,

e) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. e) nezpracuje nebo nezveřejní plemenné hodnoty,

f) v rozporu s § 6 odst. 4 písm. f) neprovede hodnocení zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,

g) neposkytne informace o zvířatech podle § 6 odst. 4 písm. g),

h) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 6 odst. 4 písm. h),

i) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1, nebo

j) neohlásí změny podle § 32.

(21) Provozovatel jatek, provozovatel líhní, provozovatel shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 23a odst. 1 písm. a) neeviduje svá zařízení (provozovny) nebo neoznamuje změny,

b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b),

c) nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23a odst. 1 písm. c),

d) nezajistí odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně podle § 23a odst. 1 písm. d), nebo

e) neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).

(22) Obchodník se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 23a odst. 2 písm. a) neeviduje nebo neoznamuje změny,

b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 2 písm. b),

c) nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu podle § 23a odst. 2 písm. c), nebo

d) neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 2 písm. d).

(23) Dopravce se dopustí přestupku tím, že

a) není registrován podle § 23a odst. 3 písm. a), nebo

b) v rozporu s § 23a odst. 3 písm. b) nepřebírá nebo nepředává při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní.

(24) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 200000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 13,

b) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo l), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 19 nebo 20,

c) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), j) nebo k), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10, 12, 14, 21, 22 nebo 23,

d) do 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 16.

§ 28

Společné ustanovení

Přestupky podle tohoto zákona projednává inspekce nebo orgány veterinárního dozoru; orgány veterinárního dozoru projednávají pouze přestupky týkající se označování (§ 22) a evidence (§ 23 až 23c) podle své působnosti stanovené zvláštním zákonem8b).

HLAVA IX

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 29

Kde se v předpisech Evropské unie týkajících se šlechtění, plemenitby, označování a evidence, které jsou předmětem úpravy tohoto zákona, hovoří o příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo příslušné ústřední autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ministerstvo.

§ 29a

Veřejné listiny

Průkazy koní a průvodní listy skotu jsou veřejnými listinami.

Poskytování pomoci týkající se působnosti plemenářského zákona a souvisejících právních předpisů

§ 29b

Obecná ustanovení

(1) Příslušným orgánem členského státu, který může požádat o poskytnutí pomoci nebo který může být požádán o poskytnutí pomoci v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů, je v České republice ministerstvo.

(2) Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů se netýká poskytování informací a dokladů získaných ministerstvem při výkonu jeho činnosti na žádost soudního orgánu podle zvláštních právních předpisů; takové informace a doklady však musí být ministerstvem poskytnuty, jestliže k tomu soudní orgán dá ministerstvu souhlas.

(3) Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů v případech, kdy by poskytnutím takové pomoci mohl být dotčen veřejný zájem nebo jiný podstatný zájem České republiky, může ministerstvo odmítnout; takové odmítnutí však musí ministerstvo řádně odůvodnit.

(4) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d lze poskytnout pouze tehdy, pokud to není v rozporu s právními předpisy České republiky.

(5) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d jsou důvěrné povahy; na jejich poskytování se vztahuje povinnost mlčenlivosti a platí pro ně zvláštní právní předpisy12). Informace týkající se fyzických nebo právnických osob lze poskytnout jen v rozsahu nezbytně nutném k oznámení činností, které jsou v rozporu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy. Ministerstvo zabezpečí, aby informace získané od dožádaných orgánů jiných členských států Evropské unie a od Komise zůstaly důvěrné i po uzavření případu. Ustanovení tohoto odstavce však nebrání využití takových informací v případě soudních sporů nebo řízení vedených kvůli nedodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů anebo při prevenci nebo odhalování nedostatků ve vztahu k fondům Evropské unie; v takovém případě ministerstvo orgán, který mu informace poskytl, o využití těchto informací informuje.

(6) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d nesmějí být poskytnuty jiným osobám než těm, jejichž povinnosti v jiných členských státech Evropské unie nebo v orgánech Evropské unie vyžadují, aby k těmto informacím měly přístup. Tyto informace nesmějí být využity k jiným účelům, než které jsou stanoveny ustanoveními § 29b až 29d, ledaže k tomu orgán, který informace poskytuje, dá výslovný souhlas a pokud takové sdělení nebo použití informací není v rozporu s předpisy členského státu Evropské unie, v němž sídlí orgán, který informace přijal.

(7) Ustanoveními § 29b až 29d nejsou dotčeny právní předpisy o vzájemné právní pomoci poskytované v trestněprávních věcech.

(8) S výjimkou úhrady honorářů vyplácených znalcům dožadující stranou se pomoc podle § 29b až 29e poskytuje bezplatně.

§ 29c

Pomoc poskytovaná na žádost

(1) Na základě řádně odůvodněné žádosti příslušného orgánu jiného členského státu (dále jen "dožadující orgán") ministerstvo

a) předá dožadujícímu orgánu informace, osvědčení, doklady nebo jejich ověřené kopie, kterými disponuje a které umožňují prověřit, zda jsou dodržovány tento zákon a související právní předpisy,

b) vhodným způsobem prověří správnost skutečností oznámených dožadujícím orgánem a o výsledku tohoto šetření dožadující orgán informuje, včetně poskytnutí informací, které byly k takovému šetření nezbytné.

(2) Za účelem získání informací uvedených v odstavci 1 ministerstvo postupuje tak, jako by plnilo své vlastní úkoly nebo jednalo na žádost jiného orgánu České republiky. Ministerstvo rovněž zajistí koordinaci mezi příslušnými orgány České republiky a může pověřit jejich vzájemnou, případně přímou spoluprací orgány k tomuto úkolu speciálně zmocněné.

(3) Na základě žádosti dožadujícího orgánu jej ministerstvo informuje o všech správních aktech nebo rozhodnutích vydaných příslušnými orgány, které se týkají uplatňování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů.

(4) Žádosti o informaci s uvedením předmětu zákona nebo rozhodnutí, o jejichž sdělení je žádáno, musejí být opatřeny překladem do jazyka českého.

(5) Na základě žádosti dožadujícího orgánu ministerstvo poskytne dožadujícímu orgánu veškeré relevantní informace, které má k dispozici, zejména ve formě zpráv a dalších dokladů nebo ověřených kopií či výtahů z takových zpráv nebo dokladů o zjištěných operacích, které jsou podle názoru dožadujícího orgánu v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy. Tyto doklady mohou být poskytnuty ve formě počítačově zpracované informace, která slouží stejnému účelu.

(6) Na základě žádosti dožadujícího orgánu ministerstvo provádí dozor nebo dá provádět nebo posílit dozor v rámci své působnosti všude, kde existuje podezření na porušení tohoto zákona nebo souvisejících právních předpisů, a to zejména nad zařízeními, nad místy, kde se zřizují sklady zboží, nad ohlášenými pohyby zboží a nad dopravními prostředky.

§ 29d

Pomoc poskytovaná bez žádosti

(1) Za podmínek uvedených v § 29c poskytuje ministerstvo pomoc příslušným orgánům jiných členských států Evropské unie, a to i bez jejich žádosti.

(2) Pokud to ministerstvo za účelem dodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů považuje za vhodné, i bez žádosti příslušného orgánu jiného členského státu

a) provede, popřípadě posílí dozor podle § 29c odst. 6,

b) sdělí neprodleně příslušnému orgánu jiného členského státu veškeré dostupné informace, zejména ve formě zpráv a dalších dokladů, ověřených kopií nebo výpisů z takových zpráv, popřípadě dokladů, týkající se činností, které jsou nebo se jeví být v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy, zejména pokud jde o způsoby nebo metody používané při těchto činnostech.

§ 29e

Informování Komise

(1) Ministerstvo sdělí Komisi neprodleně poté, co samo získá

a) informace, které považuje za užitečné, o zboží, které je předmětem transakcí, které jsou v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy nebo u něhož existuje podezření, že je předmětem takových transakcí,

b) informace, které považuje za užitečné, o metodách a postupech, které jsou používány v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy nebo u nichž existuje podezření, že jsou používány v rozporu s těmito předpisy,

c) informace o nedostatcích nebo mezerách v tomto zákoně nebo souvisejících právních předpisech, které jsou při uplatňování těchto předpisů předpokládány nebo zjištěny.

(2) Pokud se ministerstvo dozví o činnostech, které jsou v rozporu nebo které se jeví být v rozporu s tímto zákonem nebo souvisejícími právními předpisy a které jsou z hlediska Evropské unie zvláště významné, zejména pokud se týkají nebo se mohou týkat i jiných členských států Evropské unie, nebo pokud se ministerstvu zdá být pravděpodobné, že podobné činnosti byly prováděny také v jiných členských státech Evropské unie, sdělí ministerstvo Komisi co nejdříve, buď z vlastního podnětu nebo na základě odůvodněné žádosti Komise, všechny relevantní informace, v případě potřeby ve formě dokladů nebo kopií nebo výtahů z dokladů, které jsou nezbytné ke znalosti skutkového stavu a k tomu, aby Komise mohla koordinovat kroky podniknuté členskými státy Evropské unie.

(3) Pokud se informace podle odstavce 1 týkají skutečností, které mohou představovat nebezpečí pro lidské zdraví a nejsou-li k dispozici jiné metody prevence, mohou být tyto informace po kontaktu mezi zúčastněnými stranami a Komisí oznámeny veřejnosti s uvedením důvodů.

(4) Pokud ministerstvo postupuje podle odstavce 2, nemusí sdělovat informace podle odstavce 1 příslušným orgánům ostatních členských států Evropské unie.

§ 30

Odborná způsobilost

(1) Osoba uvedená v § 5 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 1 písm. a) se považuje za odborně způsobilou, pokud má vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském nebo doktorském studijním programu13) v oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství a hygieny anebo biologických věd; tuto skutečnost je povinna doložit vysokoškolským diplomem13a).

(2) Osoba uvedená v § 7 odst. 2 se považuje za odborně způsobilou, pokud dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b) v některém zemědělském oboru nebo v oboru se zaměřením na zemědělství anebo v oboru veterinářství a veterinární prevence; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání.

(3) Inseminaci (§ 17 odst. 1) může provádět osoba, která dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou13b) a úspěšně absolvuje příslušný odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným dokladem o ukončení vzdělání a osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

(4) Osoba uvedená v odstavci 2 nebo 3, která nedosáhla předepsaného středoškolského vzdělání, se považuje za osobu odborně způsobilou, pokud prokáže, že v příslušném oboru vykonávala praxi nejméně po dobu 5 let.

(5) Inseminaci vlastních plemenic (§ 17 odst. 4) může provádět chovatel, který alespoň úspěšně absolvuje odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinen doložit osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu.

(6) Odborné kurzy podle odstavců 3 a 5 může uskutečňovat zařízení, které má vzdělávání v předmětu své činnosti a jehož odborná, materiální a technická způsobilost umožňuje získání kvalifikace k provádění inseminace; ministerstvo může pověřit příslušné zařízení výkonem těchto odborných kurzů nejdéle na dobu 5 let.

(7) Přihláška do odborného kurzu musí obsahovat zejména údaje umožňující identifikaci uchazeče, jeho ukončené vzdělání, včetně studijního oboru nebo akreditovaného studijního programu, název odborného kurzu, do něhož se uchazeč přihlašuje, a specializaci odborného kurzu.

(8) Odborný kurz se skládá z teoretického studia a z praktického výcviku provádění inseminace a ukončuje se odbornou zkouškou skládanou před nejméně tříčlennou zkušební komisí.

(9) Odborná zkouška se dělí na část teoretickou a část praktickou; teoretická část se skládá z písemné a ústní zkoušky. Znalosti účastníků odborného kurzu u odborné zkoušky ohodnotí zkušební komise v celkovém hodnocení a v hodnocení každé části odborné zkoušky samostatně podle prokázaných znalostí. Pokud zkoušený neprospěje v jedné části odborné zkoušky, nevyhovuje ani v celkovém hodnocení. Uchazeči, který úspěšně vykoná odbornou zkoušku, vydá příslušné vzdělávací zařízení osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu. Osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu musí obsahovat údaje umožňující identifikaci příslušného vzdělávacího zařízení, údaje umožňující identifikaci absolventa odborného kurzu, název absolvovaného odborného kurzu a jeho specializaci a datum úspěšného složení odborné zkoušky.

(10) Pro uznávání odborné kvalifikace občanů Evropské unie platí zvláštní právní předpis13c).

(11) Vyhláška stanoví podrobnější požadavky na vzdělávací zařízení pořádající odborné kurzy, vzor přihlášky do odborného kurzu, druhy odborných kurzů, včetně obsahu jejich teoretického studia a délky praktického výcviku, další podrobnosti provádění odborných zkoušek, včetně požadavků na složení zkušební komise a způsobu jejího jmenování, a vzor osvědčení o absolvování příslušného odborného kurzu.

§ 31

Cena za odborné úkony

Cena za odborné úkony spojené s testováním a posuzováním [§ 6 odst. 6 písm. b) a § 7], hodnocením a kvalifikovaným odhadem plemenné hodnoty (§ 8), vedením plemenné knihy nebo plemenářské evidence (§ 9 a 10), zejména se zápisem plemenného zvířete do plemenné knihy nebo plemenářské evidence, výpisem z plemenné knihy nebo plemenářské evidence, vydáváním potvrzení o původu (§ 11), ověřením původu nebo stanovením genetického typu plemenného zvířete a vydáváním příslušného osvědčení (§ 12), s registrací plemeníka v ústředním registru (§ 15 odst. 1), s prováděním inseminace (§ 17), s přenosem embryí (§ 18), označováním koní a oslů a jejich kříženců (§ 22) a vydáváním průkazu koně (§ 23) se sjednává podle zvláštního právního předpisu14) mezi oprávněnou osobou, uznaným chovatelským sdružením nebo pověřenou osobou a chovatelem, popřípadě jinou osobou, která o provedení takového odborného úkonu požádala.

§ 32

Ohlašovací povinnost

Uznaná chovatelská sdružení, chovatelské podniky prasat, oprávněné osoby, určená osoba a pověřená osoba jsou povinny nejpozději do 1 měsíce ohlásit ministerstvu veškeré změny skutečností uvedených v rozhodnutí o udělení souhlasu, o uznání chovatelského sdružení, o uznání osoby uvedené v § 6 odst. 1 jako chovatelského podniku prasat, v rozhodnutí o určení a v pověření osoby shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence anebo změny ve výkonu činnosti.

§ 33

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 1, § 6 odst. 9, § 7 odst. 9, § 9 odst. 4, § 10 odst. 3, § 11 odst. 5, § 12 odst. 8, § 14a odst. 5, § 14e odst. 6, § 14f odst. 6, § 14g odst. 6, § 15 odst. 5, § 16 odst. 2, § 17 odst. 5, § 18 odst. 3, § 19 odst. 3, § 21 odst. 10, § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4, § 24 odst. 11, § 30 odst. 10.

HLAVA X

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 34

Přechodná ustanovení

(1) Oprávnění a pověření vydaná podle dosavadních právních předpisů pozbývají platnosti 1 rok po nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Osvědčení o způsobilosti k odborným činnostem vydaná podle dosavadních právních předpisů se považují za osvědčení o odborné způsobilosti podle tohoto zákona.

(3) Povinnost uvedená v § 22 odst. 1 tohoto zákona nastává dnem

a) 1. dubna 2001 pro chovatele koní narozených po 31. prosinci 1997,

b) 1. dubna 2002 pro chovatele prasat, ovcí a koz,

(4) Povinnost uvedená v § 23 odst. 1 tohoto zákona nastává dnem

a) 1. dubna 2001 pro chovatele koní narozených po 31. prosinci 1997 a pro chovatele běžců, plemenných ryb a včel,

b) 1. dubna 2002 pro chovatele prasat, ovcí a koz,

c) 1. října 2002 pro chovatele zvěře ve farmovém chovu.1)

§ 35

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, ve znění zákona č. 166/1999 Sb.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 36

Sazebník správních poplatků, uvedený v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 158/2000 Sb., se mění takto:

1. Položka 77 zní:

"a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností Kč 2 000,-

b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, jako chovatelského podniku Kč 2 000,-

Poznámky:

1. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 3 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

2. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).".

2. Položka 78 zní:

"Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností, o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, jako chovatelského podniku Kč 500,-

Poznámka:

Rozhodnutí zpoplatňovaná podle této položky jsou upravena v ustanoveních § 3, 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 37

V § 15 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., se slova "Českou inspekci pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat" nahrazují slovy "Českou plemenářskou inspekci".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna veterinárního zákona

§ 38

V zákoně č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., se část druhá zrušuje.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 39

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 282/2003 Sb. Čl. II

1. Každý chovatel skotu je povinen zajistit, aby skot označený podle dosavadních právních předpisů byl nejpozději do 31. prosince 2003 označen podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

2. Každý chovatel je povinen zajistit, aby hospodářství evidovaná podle dosavadních právních předpisů byla nejpozději do 31. prosince 2003 zaevidována v ústřední evidenci podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

3. Koně narození před 1. lednem 1998 musí doprovázet průkaz koně od 1. ledna 2005. Od tohoto data nastávají pro jejich chovatele povinnosti uvedené v § 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., a právních předpisů vydaných k jeho provedení.

4. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 130/2006 Sb. Čl. II

1. Rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností a rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení vydaná podle dosavadních právních předpisů a platná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za rozhodnutí vydaná podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Rozhodnutí o uznání osoby jako chovatelského podniku pozbývají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platnosti, s výjimkou rozhodnutí o uznání chovatelských podniků prasat. Rozhodnutí o uznání chovatelských podniků prasat vydaná podle dosavadních právních předpisů a platná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za rozhodnutí vydaná podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Státní registr plemeníků podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za ústřední registr plemeníků.

4. Plemeníci evidovaní ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve státním registru plemeníků se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za plemeníky evidované v ústředním registru plemeníků.

5. Rozhodnutí o uznání šlechtitelských chovů pozbývají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona platnosti.

6. Ministerstvo stanoví do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Národní program.

7. Genetické zdroje zvířat podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za genetické zdroje zvířat podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a ministerstvo jejich vlastníkům z vlastního podnětu vydá do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnutí o zařazení do Národního programu.

8. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Odpovědnost za správní delikt se posuzuje podle zákona účinného v době spáchání správního deliktu; podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, je-li to pro pachatele příznivější. Pachateli lze uložit pouze takový druh sankce, který dovoluje uložit zákon účinný v době, kdy se o správním deliktu rozhoduje.

9. Do doby ukončení nového výběrového řízení a vydání nového pověření provádí shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence a s tím spojenou odbornou činnost pověřená osoba, která byla touto činností pověřena na základě předchozího výběrového řízení.

10. Osvědčení o absolvování odborných kurzů vydaná podle dosavadních právních předpisů a platná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za rozhodnutí vydaná podle zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 32/2011 Sb. Čl. II

Do dne uznání Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní příspěvkové organizace, za chovatelské sdružení podle § 5 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se za chovatelské sdružení Národní hřebčín Kladruby n. L., státní podnik.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 60/2017 Sb. Čl. II

1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a k tomuto dni neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Určená osoba může provozovat genobanku podle zákona č. 154/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu.
Směrnice Rady 79/268/EHS ze dne 5. března 1979, kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.
Směrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do plemenitby.
Směrnice Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata.
Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách.
Směrnice Rady 89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o vzájemné pomoci mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění správného uplatňování veterinárních a zootechnických právních předpisů.
Směrnice Rady 90/118/EHS ze dne 5. března 1990 o přijetí čistokrevných plemenných prasat do plemenitby.
Směrnice Rady 90/119/EHS ze dne 5. března 1990 o hybridech chovných prasat.
Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství.
Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.
Směrnice Rady 91/174/EHS ze dne 25. března 1991 o zootechnických a genetických podmínkách uvádění čistokrevných zvířat na trh a o změně směrnic 77/504/EHS a 90/425/EHS.
Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat.
Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb.
Směrnice Rady 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.
Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.
Směrnice Rady 2005/24/ES ze dne 14. března 2005, kterou se mění směrnice 87/328/EHS, pokud jde o střediska pro skladování spermatu a o používání vaječných buněk a embryí čistokrevného plemenného skotu.
Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.

2a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách).

2) Nařízení Rady (EHS) č. 2782/1975 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1868/1977 ze dne 29. července 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2782/1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvádění na trh, v platném znění.
Nařízení Rady č. 96/463/EC z 23. července 1996 stanovující referenční centrum odpovědné za spolupráci při uplatňování jednotných postupů a metod testování a hodnocení výsledků čistokrevného skotu (96/463/ES).
Nařízení Komise (ES) č. 494/1998 ze dne 27. února 1998, kterým se přijímají určitá prováděcí ustanovení k nařízení Rady (ES) č. 820/1997 týkající se použití nejnižších možných správních sankcí v rámci systému identifikace a registrace skotu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/1997, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v rámci systému identifikace a registrace skotu, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnice 92/102/EHS a směrnice 64/432/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004 stanovující pravidla realizace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 týkající se ušních známek, pasportů a podnikových registrů.
Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.
Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 1984 o kritériích pro uznávání chovatelských organizací a sdružení, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro čistokrevný plemenný skot (84/247/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih (84/419/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 11. března 1986 stanovující metody sledování výkonnosti a metody odhadu genetické hodnoty hovězího dobytka pro čistokrevný chovný skot (86/130/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro zařazení (zápis) do plemenných knih pro čistokrevná chovná prasata (89/502/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující náležitosti osvědčení o chovu čistokrevných prasat, spermatu, vajíček a embryí (89/503/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro uznání a kontrolu sdružení chovatelů, chovatelských organizací a soukromých podniků, které zakládají nebo vedou registry hybridních prasat (89/504/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující podmínky pro zápis do registru hybridních prasat (89/505/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující náležitosti osvědčení chovných hybridních prasat, jejich spermatu, vajíček a embryí (89/506/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1989 stanovující metody sledování a stanovení genetické hodnoty čistokrevných prasat a hybridů prasat (89/507/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1989 stanovující podmínky pro schvalování a vedení sdružení chovatelů, chovatelských organizací, které zakládají nebo vedou chovatelské knihy pro čistokrevná chovná prasata (89/501/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující kritéria pro uznání chovatelských organizací a asociací, které zakládají nebo vedou plemenné knihy čistokrevných ovcí a koz (90/254/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující kritéria, kterými se řídí zápis do plemenné knihy čistokrevných ovcí a koz (90/255/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující metody sledovaní a hodnocení genetické hodnoty čistokrevných ovcí a koz (90/256/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující kriteria pro zařazení čistokrevných ovcí a koz do chovu, nebo používaní jejich spermatu, vajíček nebo embryí v chovu (90/257/EHS).
Rozhodnutí Komise z 10. května 1990 ustanovující náležitosti osvědčení o původu čistokrevných ovcí a koz, jejich spermatu, vajíček a embryí (90/258/EHS).
Rozhodnutí Komise z 26. března 1992 soustřeďující data týkající se soutěží pro Equidae v souladu s článkem 4 (2) Směrnice 90/428/EEC (92/216/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 1992 stanovící kritéria pro schválení nebo uznávání organizací a asociací, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro registrované lichokopytníky z čeledi Equidae (92/353/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 11. června 1992 stanovící určitá pravidla pro zajištění koordinace mezi organizacemi a asociacemi, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro registrované lichokopytníky z čeledi Equidae (92/354/EHS).
Rozhodnutí Komise z 21. dubna 1993 týkající se obsahu kódu užívaného na ušních známkách skotu (93/317/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 20. října 1993, kterým se stanoví identifikační doklad (pas) doprovázející registrované koňovité (93/623/EHS).
Rozhodnutí Komise ze dne 27. července 1994 pozměňující rozhodnutí 86/130/EHS stanovující metody sledování výkonnosti a metody odhadu genetické hodnoty hovězího dobytka pro čistokrevný chovný skot (94/515/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 1996 o kritériích pro zápis a registraci koňovitých do plemenných knih pro chovné účely (Text s významem pro EHP) (96/78/ES).
Rozhodnutí Komise ze den 12. ledna 1996 o zootechnických certifikátech pro sperma, oocyty a embrya pocházející od registrovaných lichokopytníků z čeledi Equidae (96/79/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1996 určující rodokmenové a zootechnické požadavky pro import spermatu určitých zvířat (96/509/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 1996 stanovící podobu osvědčení o původu a zootechnických osvědčení pro import plemenných, jejich spermatu, oocytů a embryí (96/510/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění rozhodnutí Komise 93/623/EHS a zavádí identifikace plemenných a užitkových koňovitých (2000/68/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro registraci hospodářství ve vnitrostátních databázích pro prasata podle směrnice Rady 64/432/EHS (oznámeno pod číslem K(2000) 3075) (Text s významem pro EHP) (2000/678/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 28. prosince 2001, kterým se stanoví metody genetické identifikace čistokrevného plemenného skotu a kterým se mění rozhodnutí 88/124/EHS a 96/80/ES (2002/8/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 16. února 2004 nahrazující některé z příloh Rozhodnutí 96/510/EC týkajících se zootechnických osvědčení pro importované sperma, vajíčka a embrya koňovitých (Text s významem pro EHP) (2004/186/ES).
Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 2005 o potvrzení o původu zvířete a údajích o původu čistokrevného plemenného skotu, jeho spermatu, vajíček a embryí (oznámeno pod číslem K(2005) 1436) (Text s významem pro EHP) (2005/379/ES).

3) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

5a) § 9a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

6) § 9b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

6a) § 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.

6b) § 39 odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.

6c) Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

6d) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb., o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti.

6e) § 214 a násl. občanského zákoníku.

6g) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6g) § 504 občanského zákoníku.

6h) § 21 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7) § 56 zákona č. 166/1999 Sb.

7a) § 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

7b) § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

7c) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

7f) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

8a) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

8b) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.

8d) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.

8e) § 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

8f) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

11) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

13a) § 57 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.

13b) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

13c) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

14) § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

15) § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 5 odst. 1, § 44 a 52 zákona č. 166/1999 Sb.

17) Příloha č. 3 oddíl II vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů.

18) Například nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých.

19) ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí.

20) § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

21) Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru