Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 152/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Částka 48/2000
Platnost od 16.06.2000
Účinnost od 16.06.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

152

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 9. června 2000

o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Ministerstvo vnitra podle § 59 písm. a) a b) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") a dále v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 59 písm. d) zákona stanoví:


ČÁST PRVNÍ

JEDNACÍ ŘÁD STÁTNÍ VOLEBNÍ KOMISE

§ 1

Příprava jednání komise

(1) Jednání Státní volební komise1) (dále jen "komise") svolává předseda komise (dále jen "předseda") a v době jeho nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů jím pověřený člen komise. Jednání komise se konají podle potřeby.

(2) Předseda nebo jím pověřený člen komise zašle členům komise pozvánku, návrh programu jednání a podkladové materiály tak, aby je obdrželi nejpozději tři dny přede dnem jednání komise. Z důvodu naléhavosti mohou být v den jednání komise na program jejího jednání zařazovány další body programu.

(3) Ve výjimečných případech svolává jednání komise předseda nebo jím pověřený člen komise bez předchozího doručování písemné pozvánky a podkladových materiálů.

§ 2

Zásady rozhodování, jednání a řízení komise

(1) Jednání komise je neveřejné.

(2) Jednání komise řídí předseda a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise (dále jen "předsedající").

(3) Předsedající může přizvat na jednání komise nebo jeho část i osoby, které nejsou členy komise.

(4) Ke každému bodu jednání přijímá komise usnesení. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů komise. Není-li komise usnášeníschopná, určí předsedající, kdy se příští jednání komise bude konat, a jednání komise ukončí.

(5) Předseda následně informuje členy komise o eventuálních opatřeních, která učinil mezi jednáními komise v neodkladných záležitostech.2)

§ 3

Zápis z jednání komise a podepisování ostatních písemností komise

(1) Z jednání komise se pořizuje zvukový záznam a zápis. Součástí zápisu je přijaté usnesení a případná zpráva pro sdělovací prostředky.

(2) Zápis z jednání komise podepisuje předsedající. Zápis obdrží členové komise nejpozději v den, kdy se koná následující jednání komise. Na tomto jednání komise mohou k němu členové komise uplatnit připomínky.

(3) Ostatní písemnosti komise podepisuje její předseda nebo v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.

§ 4

Archivace volební dokumentace komise

Pro volební dokumentaci týkající se voleb do zastupitelstev krajů se stanoví skartační znaky a lhůty:3)

a) zápis z jednání komise včetně zvukového záznamu... A/10,

b) další volební dokumentace ......................... V/5.

ČÁST DRUHÁ

ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE

§ 5

Ověřování způsobilosti

Způsobilost pro výkon činnosti na úseku voleb ověřuje krajský úřad pro zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu a pověřeného činností na úseku voleb.4)

§ 6

Zaměstnanec obce, v níž je pověřený obecní úřad, a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň městské části nebo městského obvodu, který má být pověřen činností na úseku voleb, (dále jen "uchazeč") absolvuje odbornou přípravu a prokáže vykonáním zkoušky potřebné znalosti na úseku voleb.

§ 7

Přihlášku uchazeče podle § 5 k odborné přípravě a vykonání zkoušky zasílá starosta obce, v níž je pověřený obecní úřad, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň starosta městské části nebo starosta městského obvodu (dále jen "starosta") krajskému úřadu.

§ 8

(1) Pro účely ověřování znalostí na úseku voleb se zřizují zkušební komise.

(2) Předsedu a členy zkušební komise na krajském úřadu určí ředitel krajského úřadu ze zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu; předsedy zkušebních komisí jsou zaměstnanci krajů zařazení do krajského úřadu s osvědčením o vykonané zkoušce podle zvláštního právního předpisu.5)

(3) Zkušební komise jsou tříčlenné.

(4) Krajský úřad určí termíny a místo zkoušky.

§ 9

Zkouška

(1) Zkouška spočívá v ověření znalostí právních předpisů na úseku voleb a právních předpisů s nimi souvisejících; skládá se z písemné a ústní části.

(2) O vykonané zkoušce vyhotoví zkušební komise zápis, který podepisuje předseda zkušební komise a její členové. Zápis obsahuje

a) jméno a příjmení uchazeče, místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, označení zaměstnavatele uchazeče a jeho pracovní zařazení,

b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,

c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,

d) vyhodnocení písemné a ústní zkoušky.

(3) Uchazeč prokáže potřebné znalosti, pokud uspěl alespoň ve dvou třetinách otázek obsažených v písemné části zkoušky a ve dvou třetinách otázek obsažených v ústní části zkoušky.

(4) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda zkušební komise v den jejího konání.

(5) Náležitosti osvědčení krajského úřadu o vykonané zkoušce jsou obsaženy v příloze č. 1 ve vzoru č. 8.

(6) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o vykonané zkoušce ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.6)

(7) V případě, že uchazeč při zkoušce nevyhověl, může celou zkoušku opakovat nejdříve za jeden měsíc; lhůtu může krajský úřad ve výjimečných případech zkrátit.

ČÁST TŘETÍ

POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ A KRAJSKÝCH ÚŘADŮ PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI HLASOVACÍCH LÍSTKŮ A OSTATNÍ VOLEBNÍ DOKUMENTACE

§ 10

(1) Obecní úřad, městský úřad, úřad města, ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřad městské části nebo městského obvodu (dále jen "obecní úřad")7) před konáním voleb zabezpečí po obdržení hlasovacích lístků, obálek a tiskopisů jejich ochranu tak, aby bylo zabráněno zneužití.

(2) Obecní úřad převezme veškerou volební dokumentaci s výjimkou jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku od okrskových volebních komisí. Obecní úřad ponechá pro archivaci 3 sady nepoužitých hlasovacích lístků. Úřední obálky, použité hlasovací lístky, pomocné hlasovací lístky pro sčítání přednostních hlasů a použité pomocné sčítací archy obecní úřad protokolárně zničí

a) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo neplatnost volby kandidáta (dále jen „návrh na neplatnost“),

b) po uplynutí 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost, nebo

c) po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy Ústavní soud nevyhověl poslední podané ústavní stížnosti proti rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost.

(3) Volební dokumentaci krajského úřadu včetně jednoho vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku uschová tento úřad.

(4) Dokumentace o finančních nákladech na volby do zastupitelstev krajů se uloží odděleně od ostatní dokumentace.8)

(5) Pro volební dokumentaci týkající se konání voleb do zastupitelstev krajů se stanoví skartační znaky a lhůty:3)

a) kandidátní listina, prohlášení kandidáta k registraci včetně podkladů ke kandidátní listině, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí krajského úřadu o registraci kandidátních listin, rozhodnutí soudu ve věci registrace kandidátní listiny, hlasovací lístek, zápisy o výsledku hlasování................. A/10,

b) ostatní volební dokumentace............... V/5.

(6) Po uplynutí skartačních lhůt se postupuje podle zvláštního právního předpisu.3)

ČÁST ČTVRTÁ

VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY, VZOR HLASOVACÍHO LÍSTKU, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, VZORY TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA KRAJE, VZORY DALŠÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

§ 11

(1) Pro volby do zastupitelstev krajů jsou v příloze č. 1 této vyhlášky stanoveny vzory:

1. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

2. Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise

3. Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva kraje s přílohou

4. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva kraje

5. Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraje

7. Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva kraje

8. Osvědčení o vykonané zkoušce

9. Zápis o vykonané zkoušce

10. Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem.

(2) Pro volby do zastupitelstev krajů jsou v příloze č. 2 této vyhlášky stanoveny vzory tiskopisů:

1. Průkaz člena Státní volební komise s fotografií

2. Průkaz člena sekretariátu Státní volební komise

3. Průkaz zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu9)

4. Průkaz člena okrskové volební komise

5. Průkaz zapisovatele okrskové volební komise

6. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku s přílohou.

(3) Pokud okrsková volební komise využije programového vybavení dodaného Českým statistickým úřadem, nahrazují tiskové výstupy z tohoto programu10) tiskopis podle odstavce 2 bodu 6.

(4) Pro volby do zastupitelstev krajů se použije vzor tiskopisu voličského průkazu a postup při úschově tiskopisu stanovený ve vyhlášce Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky24).

§ 12

Krajský úřad zajišťuje tisk hlasovacích lístků pro kraj11) prostřednictvím obchodní firmy vybrané Ministerstvem vnitra12) podle zvláštního právního předpisu.13)

ČÁST PÁTÁ

FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PŘI KONTROLE SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH POLITICKÝMI STRANAMI, POLITICKÝMI HNUTÍMI A KOALICEMI PŘI PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN A PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ Z KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN, POLITICKÝCH HNUTÍ A KOALIC ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM A LOSOVÁNÍ STÁTNÍ VOLEBNÍ KOMISE

§ 13zrušeno

§ 14

(1) Krajský úřad průběžně pořizuje a předává Českému statistickému úřadu k založení registru kandidátů kopie podaných kandidátních listin, a to nejpozději první den po uplynutí lhůty pro podávání kandidátních listin.

(2) Český statistický úřad vyhotoví seznam kandidátů se shodným jménem, příjmením a věkem a dalších podkladů pro kontrolu podaných kandidátních listin krajským úřadem.17) Tyto podklady předá krajskému úřadu nejpozději šedesátý druhý den přede dnem voleb.

(3) Po vyhodnocení a podle pokynu krajského úřadu Český statistický úřad aktualizuje registr kandidátů. Obdobně se postupuje v případech odvolání nebo vzdání se kandidatury do zaregistrování kandidátních listin či odmítnutí registrace kandidátní listiny na základě rozhodnutí soudu.18)

(4) Krajský úřad nejpozději první den následující po uplynutí lhůty pro rozhodnutí o registraci kandidátních listin19) zašle seznam zaregistrovaných kandidátních listin a seznam odmítnutých kandidátních listin v kraji komisi.

§ 15

(1) Komise vylosuje 45 dnů přede dnem voleb čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Do losování vstupuje každá politická strana, politické hnutí a koalice jen jednou bez ohledu na to, v kolika krajích podala kandidátní listiny. Do losovacího osudí se vloží tolik celých čísel v nepřerušené vzestupné řadě počínaje číslem 1, kolik různých politických stran, politických hnutí a koalic podalo kandidátní listiny. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodala kandidátní listinu ve všech krajích, zůstane v daném kraji toto číslo neobsazeno.

(2) Pokud kandidátní listina některé z politických stran, politických hnutí nebo koalic nebyla v kraji zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu,18) zůstává číslo vylosované této politické straně, politickému hnutí nebo koalici v daném kraji neobsazeno.

§ 16

(1) Po vylosování čísel Český statistický úřad vyhotoví číselník kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic, podle kterého budou při zpracování a poskytování výsledků voleb označovány číslem a názvem nebo číslem a zkratkou názvu.

(2) Český statistický úřad zaznamená do registru kandidátů vylosovaná čísla politických stran, politických hnutí a koalic, vyhotoví opis údajů registru v rozsahu kandidátní listiny a předloží ho krajskému úřadu.

(3) Krajský úřad neprodleně informuje pracoviště Českého statistického úřadu o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny do zahájení voleb tak, že mu předá kopii prohlášení o vzdání se a odvolání kandidatury. Český statistický úřad nastaví v registru kandidátů u těchto osob znak zajišťující, že při zjišťování výsledků voleb k nim nebude přihlíženo.

ČÁST ŠESTÁ

Zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební komise, způsob její úhrady a výplaty

§ 17

(1) Předsedovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce zvláštní odměna20) (dále jen „odměna“) ve výši 2 200 Kč, místopředsedovi a zapisovateli okrskové volební komise ve výši 2 100 Kč a ostatním členům okrskové volební komise ve výši 1 800 Kč. V případě opakování hlasování se odměna zvyšuje o 400 Kč.

(2) Konají-li se volby do zastupitelstev krajů v souběhu s jinými volbami21), zvyšuje se odměna člena okrskové volební komise podle odstavce 1 o 400 Kč za každé další volby. Uskuteční-li se u voleb konaných v souběhu i druhé kolo, zvyšuje se dále odměna o částku za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu Parlamentu České republiky nebo volby prezidenta republiky podle zvláštního právního předpisu25).

(3) Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě odměny podle odstavců 1 a 2 náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 43 Kč za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.

(4) Odměnu podle odstavce 1 a 2 a paušální náhradu ušlého výdělku podle odstavce 3 vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise22) obecní úřad. V případě, že se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny stanovenou podle odstavce 1 a 2 poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise.


ČÁST SEDMÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 18

(1) Přednosta okresního úřadu zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky Ministerstvu vnitra přihlášky uchazečů k odborné přípravě a vykonání zkoušky uvedené v § 7 odst. 1.

(2) Starosta zasílá nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky okresnímu úřadu přihlášky uchazečů k odborné přípravě a vykonání zkoušky uvedené v § 7 odst. 2.

§ 19

Pokud byla již před počátkem účinnosti vyhlášky učiněna opatření k přípravě voleb v souladu s touto vyhláškou, hledí se na tato opatření, jako by byla učiněna za její účinnosti.23)

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 91/2017 Sb. Čl. II

Ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 39/2019 Sb. Čl. II

Vyhláška č. 152/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se poprvé použije ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených po nabytí účinnosti této vyhlášky.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 152/2000 Sb.

Vzor 1

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Vzor 1
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Vzor 1 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Vzor 2

Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise

Vzor 2
Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise
Vzor 2 Slib zapisovatele a členů okrskové volební komise

Vzor 3

Kandidátní listina

Vzor 3
Kandidátní listina

Příloha ke vzoru 3

Příloha ke vzoru 3

Vzor 5

ZÁPIS VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Vzor 5
ZÁPIS VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
Vzor 5 ZÁPIS VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Vzor 7

OSVĚDČENÍ o zvolení členem(kou) zastupitelstva...

Vzor 7
OSVĚDČENÍ o zvolení členem(kou) zastupitelstva...

Vzor 8

OSVĚDČENÍ o vykonané zkoušce

Vzor 8
OSVĚDČENÍ o vykonané zkoušce
Vzor 8 OSVĚDČENÍ o vykonané zkoušce

Vzor 9

ZÁPIS ZKUŠEBNÍ KOMISE MINISTERSTVA VNITRA (OKRESNÍHO ÚŘADU V ...)x) o vykonané zkoušce

Vzor 9
ZÁPIS ZKUŠEBNÍ KOMISE MINISTERSTVA VNITRA (OKRESNÍHO ÚŘADU V ...)x) o vykonané zkoušce
Vzor 9 ZÁPIS ZKUŠEBNÍ KOMISE MINISTERSTVA VNITRA (OKRESNÍHO ÚŘADU V ...)x) o vykonané zkoušce

Vzor 10

Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem

Vzor 10
Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem
Vzor 10 Záznam o odmítnutí zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku Českým statistickým úřadem

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 152/2000 Sb.

Vzor tiskopisu 1

Průkaz člena Státní volební komise

Vzor tiskopisu 1
Průkaz člena Státní volební komise
Vzor tiskopisu 1 Průkaz člena Státní volební komise

Vzor tiskopisu 2

Průkaz člena sekretariátu Státní volební komise

Vzor tiskopisu 2
Průkaz člena sekretariátu Státní volební komise
Vzor tiskopisu 2 Průkaz člena sekretariátu Státní volební komise

Vzor tiskopisu 3

PRŮKAZ zaměstnance okresního úřadu, Magistrátu města Brna, Ostravy, Plzněx)

Vzor tiskopisu 3
PRŮKAZ zaměstnance okresního úřadu, Magistrátu města Brna, Ostravy, Plzněx)
Vzor tiskopisu 3 PRŮKAZ zaměstnance okresního úřadu, Magistrátu města Brna, Ostravy, Plzněx)

Vzor tiskopisu 4

PRŮKAZ člena okrskové volební komise

Vzor tiskopisu 4
PRŮKAZ člena okrskové volební komise
Vzor tiskopisu 4 PRŮKAZ člena okrskové volební komise

Vzor tiskopisu 5

PRŮKAZ zapisovatele okrskové volební komise

Vzor tiskopisu 5
PRŮKAZ zapisovatele okrskové volební komise
Vzor tiskopisu 5 PRŮKAZ zapisovatele okrskové volební komise

Vzor tiskopisu 6

ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU

VZOR - ZÁPIS O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ VE VOLEBNÍM OKRSKU T/6

Příloha ke vzoru tiskopisu 6

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU

Příloha č.1 ke VZORU tiskopisu T/6 - VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PRO POLITICKÉ STRANY, POLITICKÁ HNUTÍ A KOALICE VE VOLEBNÍM OKRSKU

Poznámky pod čarou

1) § 7 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

2) § 8 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.

3) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.
Vyhláška č. 117/1974 Sb., kterou se stanoví kritéria pro posuzování písemností jako archiválií a podrobnosti skartačního řízení.

4) § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb.

5) § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.

6) § 59 odst. 3 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.
§ 8 odst. 5 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.

7) § 14 písm. e) zákona č. 130/2000 Sb.

8) § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.

9) § 13 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb.

10) § 40 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb.

11) § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 130/2000 Sb.

12) § 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2000 Sb.

13) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 28/2000 Sb.

17) § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 130/2000 Sb.

18) § 22 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb.

19) § 22 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb.

20) § 55 zákona č. 130/2000 Sb.

21) § 64 zákona č. 130/2000 Sb.

22) § 45 zákona č. 130/2000 Sb.

23) § 67 zákona č. 130/2000 Sb.

24) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

25) § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb.
§ 6 odst. 1 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru