Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 15/2000 Sb.Nařízení vlády o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

Částka 5/2000
Platnost od 03.02.2000
Účinnost od 03.02.2000
Zrušeno k 12.10.2000 (371/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 1999

o zákazu dispozic s kapitálem a o zákazu investování ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii:


§ 1

V tomto nařízení se rozumí

a) orgánem Svazové republiky Jugoslávie všechny státní, samosprávné anebo místní orgány Svazové republiky Jugoslávie a jakékoli jimi ovládané či jinak kontrolované instituce a osoby uvedené v příloze č. 1;

b) orgánem Republiky Srbsko všechny státní, samosprávné anebo místní orgány Republiky Srbsko a jakékoli jimi ovládané či jinak kontrolované instituce a osoby uvedené v příloze č. 1;

c) institucí jakákoli organizace, obchodní či jiná společnost, podnik, sbor nebo jiná entita bez ohledu na její název a bez ohledu na to, zda má vlastní právní subjektivitu, včetně jejích poboček či jiných organizačních složek;

d) kapitálem:

1. finanční aktiva a ekonomické výhody jakékoli povahy, zejména hotovost, cenné papíry, šeky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,

2. vklady u finančních a jiných institucí, zůstatky na účtech, pohledávky a dluhopisy,

3. eskontované listiny a dluhopisy, zejména akcie a jiné účastnické listiny, certifikáty, obligace, směnky, zástavní listy, nekryté listiny a kontrakty na výnosy,

4. úroky, dividendy a jiné příjmy z aktiv nebo přírůstek hodnoty aktiv,

5. úvěry, kompenzační ručení, záruky, záruky dobrého provedení nebo jiné finanční závazky,

6. akreditivy, konosamenty, kontrakty na prodej,

7. každý dokument potvrzující držení části fondů nebo finančních zdrojů a každý jiný nástroj financování vývozu;

e) zákazem dispozic s kapitálem jakákoli operace k zabránění pohybu, převodu, změně, použití a manipulace s kapitálem, jejichž důsledkem by byla změna jeho objemu, výše, umístění, vlastnictví, držení, povahy či jakákoli jiná změna, která by mohla umožnit jeho použití, zejména spravování zásob cenných papírů;

f) kontrolou společnosti:

1. mít nadpoloviční majetkovou účast v obchodní společnosti,

2. mít právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů společnosti,

3. jmenovat, a to výhradně na základě uplatnění svého volebního práva, většinu členů správních, řídících nebo dozorčích orgánů společnosti, kteří byli ve funkci v průběhu současného a minulého období,

4. kontrolovat na základě dohody s ostatními akcionáři nebo členy společnosti většinu volebních práv akcionářů nebo členů v rámci této společnosti,

5. mít právo vykonávat nebo moci uplatňovat nárok na výkon dominantního vlivu na společnost,

6. mít právo užívat plně nebo částečně aktiva společnosti,

7. řídit společnost na jednotném základě zveřejňováním konsolidovaných účtů, anebo

8. společně a nerozdílně sdílet finanční závazky společnosti anebo nést za ně záruku;

g) společností každá společnost uvedená v příloze č. 2 a jakákoli další obchodní či jiná společnost či podnik, bez ohledu na její název a bez ohledu na to, zda má vlastní právní subjektivitu, včetně jejích poboček či jiných organizačních složek.

§ 2

(1) Zakazují se dispozice s kapitálem (aktivy) drženým mimo území Svazové republiky Jugoslávie a patřícím Svazové republice Jugoslávii nebo Republice Srbsko anebo jejich orgánům.

(2) Zakazuje se poskytnout kapitál Svazové republice Jugoslávii, Republice Srbsko a jejich orgánům anebo jim umožnit jakýmkoli způsobem ho užívat.

(3) Zakazuje se jakýmkoli způsobem získávat nebo zvyšovat účast ve společnosti, která má sídlo v Republice Srbsko, nebo ve společnosti kontrolované Svazovou republikou Jugoslávií nebo Republikou Srbsko anebo jejich orgány.

(4) Je zakázáno podílet se na jakékoli činnosti, jejímž cílem je obejít ustanovení odstavců 1 až 3.

§ 3

(1) Ustanovení § 2 se nevztahuje na kapitál používaný

a) na úhrady běžných výdajů zastupitelských úřadů Svazové republiky Jugoslávie v České republice,

b) na převody sociálních dávek a jiných sociálních plateb,

c) na platby v hotovosti v jugoslávských dinárech nebo v českých korunách na území Svazové republiky Jugoslávie.

§ 4

Ministerstvo financí může se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí povolit výjimku z ustanovení § 2, pokud se týče dodávek základních služeb, zejména služeb souvisejících s přepravou osob či nákladu přes území Svazové republiky Jugoslávie, ochrany pracovních příležitostí a poskytování právních služeb v souvislosti s uplatňováním lidských práva základních svobod.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:

Kavan v. r.


Příloha č. 1

OSOBY JEDNAJÍCÍ NEBO ÚDAJNĚ JEDNAJÍCÍ JMÉNEM VLÁDY SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE ČI REPUBLIKY SRBSKO:

Miloševič Slobodan, prezident Svazové republiky Jugoslávie (dále jen "SRJ")

Miloševičovi rodinní příslušníci:

Gajič-Miloševič Milica, snacha

Markovič Mirjana, manželka

Miloševič Borislav, bratr

Miloševič Marija, dcera

Miloševič Marko, syn

Vláda SRJ:

Antič Božidar, místopředseda vlády, ministr obchodu (zahraničního)

Bogdanovič Radmilo, předseda bezpečnostního výboru federálního parlamentu

Božovič Srdja, předseda Rady republik federálního parlamentu

Bulatovič Momir, předseda vlády

Bulatovič Pavle, ministr obrany

Djerič Velizar, ministr sportu

Dragaš Mirjana, místopředsedkyně vlády, ministryně práce, zdravotnictví a sociálního zabezpečení

Drobnjakovič Dejan, ministr dopravy

Etinski Rodoljub, vrchní právní poradce ministerstva zahraničních věcí

Filipovič Rade, ministr hospodářství

Ozbrojené síly:

Antanasijevič, major, velitel 57. praporu bojové skupiny 3. armády

Antonič, plukovník, velitel D 52. prištinského sboru 3. armády

Arsenovič Konstantin, generálpodplukovník, generální štáb, náčelník pro logistiku

Cvetič Lubinko, zástupce náčelníka bezpečnosti v Kosovu

Čirkovič Mladen, plukovník, velitel 15. obrněné brigády 3. armády

Davidovič Grujica, velitel vzického armádního sboru

Delič Božidar, plukovník, velitel 549. motorizované brigády 3. armády

Dimčevski Dragutin, major, 3. armáda

Djakovič Milan, plukovník, 3. armáda

Djakovič Milorad, plukovník, 52. prištinský sbor 3. armády

Djokič Dejan, kapitán, 3. armáda

Djosan, plukovník, velitel 52. lehké protiletadlové brigády

Djudič, plukovník, velitel 354. pěší brigády 3. armády

Djurkovič Ljubinko, podplukovník, 3. armáda

Farkaš Geza, generálpodplukovník, náčelník ředitelství zpravodajství a bezpečnosti, generální štáb

Filič Božidar, podplukovník, mluvčí Ministerstva vnitra (dále jen "MUP") pro otázky Kosova

Gajič, plukovník, náčelník ředitelství strategického zpravodajství a bezpečnosti, generální štáb

Gajič David, náčelník bezpečnosti v Kosovu

Gregar Mihajlo, plukovník, 3. armáda

Grjkovič Miloš, generálmajor, předseda vrchního vojenského soudu

Gusič Miroljub, soudce vojenského soudu 3. armády

Jelič Kisman, plukovník, velitel 243. mechanizované brigády 3. armády

Jovič Radomir, major, velitel 55. praporu bojové skupiny 3. armády

Krga Bogdan, generálmajor, vedoucí 2. odboru (zpravodajství) generálního štábu

Lazarevič Vladimir, generálmajor, velitel 52. prištinského sboru 3. armády

Lončar Dušan, generálmajor, velitel Komise SRJ pro vztahy s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Lukič, plukovník, velitel 72. brigády speciálních sil

Manič, plukovník, náčelník štábu 125. motorizované brigády 3. armády

Marjanovič Radomir, generálplukovník, zástupce náčelníka generálního štábu

Mihajlovič Bratislav, kapitán, 3. armáda

Miladinovič Radenko, soudce vojenského soudu 3. armády

Milojevič Vukatin, plukovník, soudce vojenského soudu 3. armády

Milosavljevič Milivoje, kapitán první třídy, místní velitel v Prizrenu

Novakovič Milivoje, plukovník, vedoucí zpravodajského odboru, generální štáb

Obradovič Milorad, generálpodplukovník, velitel 2. armády

Obrencevič, generálmajor, náčelník vojenské prokuratury

Ojdanič Dragoljub, generálplukovník, náčelník generálního štábu

Panič Dragoljub, generálmajor, pověřen výkonem funkce náčelníka generálního štábu pozemních sil, generální štáb Pavkovič Nebojša, generál, velitel 3. armády

Radjenovič Stevan, kapitán, velitel policie v Lipljane

Radosavljevič Stanimir, plukovník, vojenský prokurátor v Niši

Rakočevič Aleksandar, generál, vedoucí zpravodajské služby generálního štábu

Ristič Miroljub, MUP Kosovska Mitrovica

Samardžič Dušan, generálplukovník, náčelník inspektorátu vojenské připravenosti, generální štáb

Savovič Milorad, generálplukovník, předseda vojenského soudu 2. armády

Simič Miodrag, generálpodplukovník, náčelník štábu 3. armády v Niši

Slivčanin Duško, kapitán 1. třídy, 3. armáda

Smiljanič Spasoje, generálpodplukovník, velitel letectva a protivzdušné obrany

Stankovič Ivica, kapitán 1. třídy, 3. armáda

Stefanovič, plukovník, velitel 52. dělostřelecké brigády 3. armády

Stefanovič Radojko, plukovník, místní velitel v Gnjilane

Stojanovič Momir, podplukovník, velitel státní bezpečnosti v Prištině

Stojmirovič, generálmajor, náčelník štábu velitelství 3. armády

Stojinovič Ljubiša, generálmajor, velitel sboru speciálních jednotek

Sušič Slavoljub, generálplukovník, vedoucí vojenského odboru prezidentské kanceláře

Šorak Goran, major, velitel praporu 53. bojové skupiny 3. armády

Todorov, podplukovník, velitel 63. výsadkové brigády

Tomič, podplukovník, velitel 211. obrněné brigády 3. armády

Trajkovič Siniša, plukovník, náčelník štábu 15. obrněné brigády 3. armády

Trkulja, plukovník, velitel sboru speciálních jednotek

Veličkovič Ljubiša, generálpodplukovník, pověřen výkonem funkce náčelníka generálního štábu letectva a protivzdušné obrany, generální štáb

Zdravkovič Srba, plukovník, velitel 243. motorizované brigády 3. armády

Zec Milan, viceadmirál, velitel námořnictva

Zirojevič Željko, kapitán 1. třídy, tiskový mluvčí, prištinský sbor, 3. armáda

Živanovič Radojko, plukovník, velitel 125. motorizované brigády 3. armády

Osoby blízké režimu, které svou činností podporují prezidenta Miloševiče:

Ačimovič Slobodan, náměstek ředitele banky Beogradska Banka

Andjelkovič Stanislav, starosta města Suva Reka

Antič Dragan, generální ředitel "Politika A. D."

Beko Milan, ředitel "Zastava"

Bogdanovič Aleksandar, ředitel tiskového střediska "Metropol"

Božič Ljubinko, starosta města Lipljane

Božovič Radoman, generální ředitel GENEX

Buba-Morina, Bratislava, členka Jugoslávské strany levice (dále jen "JUL"), Srbská komisařka pro uprchlíky, předsedkyně jugoslávské Ligy žen, žalující strana 7. listopadu 1998

Budimirovič Dobrivoje, předseda představenstva "Srbijašuma"

Cekovič Jova, pracovník SPDR

Čičak Zoran, zvláštní poradce předsedy představenstva banky Beogradska Banka

Dabisljevič Sveta, starosta města Klina

Dačič Ivica, mluvčí Srbské socialistické strany (dále jen "SPS")

Damjanovič Jevrem, šéfredaktor listu "Illustrovana Politika"

Danilovič Blagoje, soudce srbského vrchního soudu

Djedovič Gavrilo, vrchní ředitel Jugoslávské národní banky odpovědný za zahraniční věci

Djonovič Ivko, generální ředitel "Takovo"

Djordjevič Ljubiša, ředitel Komerční banky

Djordjevič Živorad, člen JUL, šéfredaktor deníku "Borba"

Djurkovič Milivoje, starosta města Decani

Dobič Aleksandar, pracovník banky Beogradska Banka

Doknič Slobodan, starosta města Vucitrn

Djolič Gvozdan, předseda místního sdružení SPS ve městě Aleksandrovac

Dragan Tomič, ředitel JUGOPETROL (a předseda srbského parlamentu)

Dragaš Branko, generální ředitel banky Beogradska Banka

Dragišič Stevo, člen Srbské radikální strany (dále jen "SRS")

Fodor Oskar, člen výkonné rady SPS

Gajevič Gorica, generální tajemník SPS

Govedarica Balša, předseda srbského vrchního soudu

Ivančevič Sladjana, obchodní ředitel "PGP RTS"

Ivič Živorad, místopředseda SPS

Jablanovič Dragan, starosta města Leposavic

Jakovlevič Dušica, ředitel banky Beogradska Banka odpovědný za úvěrové linky

Jakšič Milorad, generální ředitel "PTT Srbije"

Jovanovič Nataša, předsedkyně oblastního sdružení SRS ve městě Sumadija

Jovanovič Životije, předseda sekce JUL ve městě Jagodina

Jovanovič Zoran, majitel srbských firem Nana Sal a Menta Sal se sídlem v Libanonu

Kaličanin Selimir, předseda sekce SPS ve městě Kosovska Mitrovica

Karič Dragomir, člen rodiny Karičových (bankéři apod.)

Karič Milenka, podnikatelka, manželka Bogoljuba Kariče

Karič Sreten, člen rodiny Karičových (bankéři apod.)

Karič Zoran, člen rodiny Karičových (bankéři apod.)

Kertes Mihail, ředitel federálního celního úřadu

Krsmanovič Dragiša, srbský státní zástupce

Krstajič Marija, ředitel "Galenika"

Lazarevič Ivan, pracovník banky Beogradska Banka

Lenard Tatjana, členka řídícího výboru JUL, vedoucí informačního programu Srbského rozhlasu a televize

Lijesevič Dragan, pracovník Jugoslávské národní banky odpovědný za devizy

Linčevski Vladimir, pracovník banky Beogradska Banka

Ljubičič Vladimir, generální ředitel "Geneks Hotels"

Ljujič Radomir, generální ředitel "Sloboda" ve městě Čačak

Maljkovič Nebojša, člen řídícího výboru JUL

Maljkovič Nebojša, předseda představenstva pojišťovny "Dunav"

Markovič Ivan, mluvčí JUL

Markovič Zoran, výkonný ředitel banky Beogradska Banka

Martinov Suzana, pracovnice banky Beogradska Banka

Matič Olivera, pracovník banky Beogradska Banka

Matkovič Dušan, ředitel železáren Smederero, místopředseda SPS

Mihajlovič Ljubomir, vedoucí pracovník Komerční banky

Mihajlovič Milivoje, starosta města Kruševac, člen SPS

Mihajlovič Radoslav, vedoučí pracovník "EPS"

Mihaljevič Nena, ředitel "Pekabeta"

Milekovič Dejan, šéfredaktor "TC BK Telekom"

Miletič Milivoje, člen výkonné rady SPS

Milojevič Mihajlo, předseda Obchodní komory SRJ

Miloševič Zoran, starosta města Obilic

Milovanovič Dragoljub-Minja, člen výkonné rady SPS

Minič Milomir, člen výkonné rady SPS

Miškovič Miroslav, ředitel Delta Bank

Mitrovič Željko, majitel "TV Pink"

Mrkovič Milutin, ředitel "CIP"

Nicovič Djordje, soukromý bankéř, bývalý viceguvernér Národní banky

Nikačevič Aleksandar, ředitel "B92"

Nojič Vojislav, starosta města Kosovska Mitrovica

Pankov Radovan, člen výkonné rady SPS

Pejčič Bogoljub, šéfredaktor listu "Srpska Reč"

Perčevič Goran, člen výkonné rady SPS

Perič Bogdan, starosta města Gnjilane

Peručič Zlatan, předseda představenstva banky Beogradska Banka

Popovič Gordana, pracovník banky Beogradska Banka

Popovič Jovo, přednosta okresního úřadu ve městě Peč

Purič Sanja, hlavní protagonista pořadu "TV Politika"

Radenkovič Dejan, člen výkonné rady SPS

Radevič Milorad, předseda Vlastenecké federace v Bělehradu, ředitel srbského archivu, žalující strana z 23. října 1998

Radovanovič Dušan, předseda oblastního sdružení SPS, Niš

Radulovič Slobodan, generální ředitel "C Market"

Raičevič Tomica, člen výkonné rady SPS

Raičevič Aleksandar, člen výkonné rady SPS

Ristič Ljubiša, předseda JUL

Rodič Radoslav, majitel "Rodič MB"

Rodič Milan, člen řídícího výboru JUL

Roza-Despotovič Gordana, členka výkonné rady SPS

Rugova Hajrije, člen výkonné rady SPS

Simič Dušan, starosta města Priština

Simič Sima, starosta města Srbica

Stanič Nikola, viceguvernér Jugoslávské národní banky

Stankovič Srboljub, člen řídícího výboru JUL

Stanojevič Mončilo, starosta města Djakovica

Stevovič Vesna, pracovnice banky Beogradska Banka

Šoklovački Živko, člen řídícího výboru JUL

Štambuk Vladimir, člen řídícího výboru JUL

Todorovič Tihomir, ředitel firmy "C Market"

Tomaševič Ljiljana, výkonná ředitelka banky Beogradska Banka

Tomič Milova, starosta města Podujevo

Trajkovič Zdravko, přednosta okresního úřadu ve městě Kosovska Mitrovica

Trbojevič Žarko, první viceguvernér Jugoslávské národní banky

Unčanin Rajko, generální ředitel "Grmec"

Veselinovič Slavko, SPS, předseda Rady pro informace a propagandu rady SPS

Vlatkovič Dušan, guvernér Jugoslávské národní banky

Vučič Borka, ředitel banky Beogradska Banka

Vučurevič Boža, podnikatel se sídlem v Ženevě, spolumajitel firmy NIVADA

Zečevič Milija, bankéř

Zečevič Miodrag, bankéř

Zvetkovič Života, starosta města Aleksandrovac, SPS

Živanovič Milan, generální ředitel "GSB"

Živkovič Života, člen výkonné rady SPS

Příloha č. 2

SPOLEČNOSTI, PODNIKY, INSTITUCE ČI SUBJEKTY, KTERÉ VLASTNÍ ČI KONTROLUJE VLÁDA SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE NEBO VLÁDA REPUBLIKY SRBSKO, NACHÁZEJÍCÍ SE MIMO ÚZEMÍ SVAZOVÉ REPUBLIKY JUGOSLÁVIE

Dánsko:

JUGOSKANDIA A. B., Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen N, Dánsko

YUGOTOURS, Noerrebrogade 26, 2200 Copenhagen, N, Dánsko

Francie:

BANQUE FRANCO YOUGOSLAVE, Paris, Francie

Itálie:

CENTROCOOP ITALIANA, c/o Intex Srl., Via Della Greppa 4, 34100 Trieste, Itálie (pobočka)

CENTROCOOP ITALIANA, Via Vitruvio 43, 20124 Milano, Itálie

CENTROPRODUCT, ROME (též YUGOTOURS), Via Bissolati 76, 00187, Roma, Itálie

CENTROPRODUCT S.R.L. (též YUGOTOURS), Via Agnello 2, 20121 Milano, Itálie

CENTROPRODUCT, BARI (též YUGOTOURS), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Itálie

CENTROPRODUCT, TRIESTE, Via Fabio Filzi 10, Trieste, Itálie

INEX TOURS INTERNATIONAL SRL, Via Vittore Pisani, 20124 Milano, Itálie INLIT SRL, V. le Vittorio Veneto 24, 20124 Milano, Itálie

ITALKOPRODUCT, Piazza Cavour 3, 20121 Milano, Itálie

JOINT REPRESENTATIVE OFFICE OF YUGOSLAV BANKS, Piazza Santa Maria Beltrade 2, 20121 Milano, Itálie

METALIA S. R. L., Via Vittore Pisani 14, 20124 Milano, Itálie

PROITAL S. R. L., Filiale di Trieste, 34122 Trieste, Itálie

PROITAL S. R. L., Via Napo Torria i 3L/I, Milano, Itálie

SIMPO SRL, Bassano Del Vialle dele Fosse 30, Grappa, Itálie

YUGOTOURS (též CENTROPRODUCT, ROME), Via Bissolati 76, 00187, Roma, Itálie

YUGOTOURS (též CENTROPRODUCT, S.R.L.), Via Agnello 2, 20121 Milano, Itálie

YUGOTOURS (též CENTROPRODUCT, BARI), Via Principe Amedeo 25, 70121 Bari, Itálie

Německo:

NAP-COMBICK OČL GMBH, Berliner Straße 44, 60311 Frankfurt am Main 1, Německo

Rakousko:

ASSOCIATED BELGRADE BANK (též BEOBANKA d.d.; též BEOGRADSKA BANKA d.d.; též

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landestrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Wien, Rakousko

BANK FOR FOREIGN TRADE AD (též JUGOBANKA; též JUGOBANKA d.d.; též YUGOBANKA) Argentinenstrasse 22/II/4-11, 1040 Wien, Rakousko

BEOBANKA d.d. (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOGRADSKA BANKA d.d.; též

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landestrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Wien, Rakousko

BEOGRADSKA BANKA d.d. (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOBANKA d.d.; též

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Landestrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Wien, Rakousko

CINEX, Singerstraße 2/8, 1010 Wien, Rakousko

COMBICK GMBH, Neuer Markt 1, 1010 Wien, Rakousko

COOPEX, Wien, Rakousko

IMPEXPRODUKT, Wipplingerstraße 36, 1010 Wien, Rakousko

INEX AG, Schottengasse 4/17, 1010 Wien, Rakousko

INEX-INTEREXPORT, Wien, Rakousko

INEX PETROL AG, Karntner Ring 17/15, A-1010 Wien, Rakousko

JUGOBANKA (též BANK FOR FOREIGN TRADE AD; též JUGOBANKA d.d.; též YUGOBANKA), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Wien, Rakousko

METALL UND STAHL HANDELS GMBH, Seilergasse 14, 1010 Wien, Rakousko

RUDIMEX GMBH, Landestrasser-Hauptstraße 1/3-25, 1030 Wien, Rakousko

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOBANKA d.d.; též BEOGRADSKA BANKA d.d.), Landestrasser-Hauptstraße 1/III, 1030 Wien, Rakousko

YUGOBANKA (též BANK FOR FOREIGN TRADE AD; též JUGOBANKA; též JUGOBANKA d.d.), Argentinenstraße 22/II/4-11, 1040 Wien, Rakousko

YUGOTOURS-REISEN GMBH, Kärntnerstraße 26, Wien, Rakousko

YUNIVERSAL, Singerstraße 2/15, 1010 Wien, Rakousko

Spojené království:

AVALA SHIPPING COMPANY LTD (02423604)

AVIATION TRADE INTERNATIONAL LTD (dříve Yugomart) (02020698)

AY BANK LIMITED

B.S.E. TRADING LIMITED (00459589)

BYE LTD (00503090)

CENTROCOOP LTD (00963335)

COMMERCE TRADE AGENCY LTD (02597627)

FINCO (London) LTD (02701097)

INEC ENGINEERING CO. LTD (00912641)

KJL (London) LTD (02686224)

METALCHEM INTERNATIONAL LTD (00915116)

PETRO COMMERCE LTD (02592138)

PILGRIM TOURS LTD (00519807)

RUDEX INTERNATIONAL LTD (02426740)

THRIFTFINE LTD (02608512)

UNION ENGINEERING (UK) LTD (02509159)

YUGOTOURS LTD (02778361)

YUNIVERSAL LTD (02107573)

Švédsko:

ASSOCIATED BELGRADE BANK (též BEOBANKA d.d.; též BEOGRADSKA BANKA d.d.; též UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Švédsko

BANK FOR FOREIGN TRADE AD (též JUGOBANKA; též JUGOBANKA d. d.; též YUGOBANKA), Kungsgaten 55/3, 11122 Stockholm, Švédsko

BEOBANKA d.d. (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOGRADSKA BANKA d.d.; též UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Švédsko

BEOGRADSKA BANKA d.d. (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOBANKA d.d.; též UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Švédsko

JUGOBANKA (též BANK FOR FOREIGN TRADE AD; též JUGOBANKA d.d.; též YUGOBANKA), Kungsgaten 55/3, 11122 Stockholm, Švédsko

UDRUZENA BEOGRADSKA BANKA (též ASSOCIATED BELGRADE BANK; též BEOBANKA d.d.; též BEOGRADSKA BANKA d.d.), Kungsgaten 32/VI, P.O. Box 7592, 10393 Stockholm, Švédsko

YUGOBANKA (též BANK FOR FOREIGN TRADE AD; též JUGOBANKA; též JUGOBANKA d.d.), Kungsgaten 55/3, 11122 Stockholm, Švédsko

Přesunout nahoru