Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 138/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách

Částka 41/2000
Platnost od 23.05.2000
Účinnost od 01.06.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 10. května 2000

o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách

Ministerstvo dopravy a spojů podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 23 odst. 4 a 6 zákona stanoví:


§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) Radiotelefonní provoz na vnitrozemských vodních cestách je pohyblivá radiokomunikační služba1) na velmi krátkých vlnách sloužící k zajištění radiotelefonního spojení na vnitrozemských vodních cestách (dále jen "radiotelefonní služba na vodních cestách") mezi lodními a pobřežními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem, prováděná na kmitočtech, které byly pro tento účel vyhrazeny Ministerstvem dopravy a spojů - Českým telekomunikačním úřadem (dále jen "Český telekomunikační úřad") v souladu s povolenými rozsahy kmitočtů rádiových vln v České republice2) a v souladu se zvláštním právním předpisem.1)

b) Lodní stanice, která je tvořena jednou nebo více rádiovými stanicemi, je pohyblivá stanice radiotelefonní služby na vodních cestách umístěná na plavidle, které není trvale spojeno s pevninou.

c) Pobřežní stanice je pozemní stanice radiotelefonní služby na vodních cestách určená pro spolupráci s lodními stanicemi a ostatními pobřežními stanicemi. Pobřežní stanici tvoří jedna nebo více rádiových stanic, z nichž alespoň jedna musí být stabilně umístěná. Pobřežní stanicí jsou rádiové stanice Státní plavební správy (dále jen "plavební správa"), provozovatele pozemní části přístavu,3) správce vodní cesty,3) plavebních objektů na vodní cestě, řízení plavebního provozu, poskytovatelů plavebních informací nebo jiných radiotelefonních služeb pro zajištění bezpečnosti plavebního provozu.

d) Rádiová stanice je rádiový vysílač a přijímač nebo kombinace rádiového vysílače a přijímače, včetně zařízení jejich příslušenství potřebných na stanovišti k výkonu radiokomunikační služby v souladu se zvláštním předpisem.4) Rádiová stanice umožňující současnou poslechovou pohotovost a vysílání na dvou kmitočtových kanálech se považuje za dostatečnou náhradu dvou rádiových stanic.

e) Sestava plavidel je volné (za sebou nebo vedle sebe) nebo pevné nebo kloubové spojení plavidel za účelem společné plavby.

f) Plavební objekt je plavební komora, lodní zdvihadlo nebo obsluhovaný uzavírací objekt na plavebním kanále.

g) Volací postup je postup navazování rádiového spojení na vnitrozemských vodních cestách mezi rádiovými stanicemi.

h) Simplexní provoz je způsob provozu rádiové stanice, který využívá jeden nebo dva kmitočty a umožňuje přenos zpráv střídavě v obou směrech, např. pomocí ručního ovládání, přičemž během vysílání zpráv není možný současný příjem zpráv.

i) Duplexní provoz je způsob provozu rádiové stanice, který umožňuje současný přenos zpráv oběma směry a vyžaduje současné využívání dvou kmitočtů.

j) Semiduplexní provoz je způsob provozu rádiové stanice, který vyžaduje současné využívání dvou kmitočtů, kdy je simplexní provoz uskutečňován na jednom konci a duplexní provoz na druhém konci rádiového spojení.

k) ATIS je automatický systém pro identifikaci rádiových stanic na vodních cestách (Automatic Transmitter Identification System).

§ 2

Dopravně významné využívané vodní cesty (dále jen "určené vodní cesty"), na kterých musí být plavidla, plavební objekty nebo zařízení přístavu vybaveny rádiovými stanicemi a na kterých se provozuje radiotelefonní služba na vodních cestách, jsou

a) vodní tok Labe od říčního km 102,2 (Chvaletice) po státní hranici se Spolkovou republikou Německo,

b) vodní tok Vltavy od říčního km 91,5 (Třebenice) po soutok s vodním tokem Labe včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín.

§ 3

Vybavení plavidel rádiovými stanicemi

(K § 23 odst. 4 a 6 zákona)

(1) Osobní lodě, nákladní motorové lodě, tankové motorové lodě, remorkéry, převozní lodě a malá plavidla5) s vlastním strojním pohonem, se kterými se provozuje koncesovaná živnost vnitrozemská vodní doprava,6) musí mít při plavbě na určené vodní cestě nejméně jednu rádiovou stanici, která splňuje technické požadavky uvedené ve vyhlášce (dále jen "technické požadavky").

(2) Plavidlo uvedené v odstavci 1, které je pro řízení jednou osobou za pomoci radaru vybavené rádiovou stanicí, musí splňovat i požadavky stanovené zvláštním předpisem.7)

§ 4

Vybavení plavebních objektů a zařízení přístavů rádiovými stanicemi

(K § 23 odst. 4 a 6 zákona)

Plavební objekt na určené vodní cestě a zařízení pozemní části veřejného přístavu na určené vodní cestě musí mít nejméně jednu rádiovou stanici, která splňuje technické požadavky uvedené ve vyhlášce.

§ 5

Využití přidělených kmitočtů

(K § 23 odst. 6 zákona)

(1) Pro radiotelefonní službu na vodních cestách jsou vyhrazeny kmitočtové kanály uvedené v příloze č. 1.

(2) Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na vodních cestách stanovené touto vyhláškou k používání v České republice jsou pro stanovené kategorie služeb uvedeny v příloze č. 2.

(3) Způsob využívání kmitočtových kanálů uvedených v příloze č. 2 je pro stanovené kategorie služeb radiotelefonní služby na vodních cestách uveden v § 7 až 11.

(4) Kmitočtové kanály přidělené a vyhrazené pobřežním stanicím radiotelefonní služby na vodních cestách na území České republiky v kategoriích služby plavební informace a plavidlo - přístavní správa jsou uvedeny v příloze č. 3.

(5) Rádiové spojení na kmitočtových kanálech uvedených pobřežních stanic je omezeno pouze na spojení s touto stanicí. Jejich další využití je možné pouze na základě povolení vydaného Českým telekomunikačním úřadem v souladu se zvláštním právním předpisem.1)

(6) Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na vodních cestách přiděluje v rozsahu kmitočtových kanálů podle příloh č. 1 a č. 2 Český telekomunikační úřad.

(7) Identifikační kódy ATIS přiděluje lodním stanicím ve shodě s přílohou č. 4 Český telekomunikační úřad.

Radiotelefonní služba na vodních cestách

(K § 23 odst. 6 a § 28 zákona)

§ 6

Radiotelefonní služba na vodních cestách zahrnuje tyto kategorie služeb:

a) plavidlo - plavidlo,

b) plavební informace,

c) plavidlo - přístavní správa,

d) komunikace na plavidle.

Požadavky na radiotelefonní službu na vodních cestách jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 7

Kategorie služby plavidlo - plavidlo

(1) Kategorie služby plavidlo - plavidlo je přímá komunikace mezi lodními stanicemi.

(2) Plavidlo vybavené lodní stanicí musí mít v případě, že pluje8) na určené vodní cestě, nejméně jednu rádiovou stanici této lodní stanice stále zapnutou s poslechovou pohotovostí na kmitočtovém kanále 10. Plavidlo může, nemá-li k dispozici druhou rádiovou stanici, přepnout rádiovou stanici z kmitočtového kanálu 10 na jiný kmitočtový kanál pouze krátkodobě v případě, že tím neohrozí bezpečnost plavby a neporuší ustanovení odstavce 3.

(3) Plavidlo vybavené lodní stanicí se musí v případě, že pluje8) na určené vodní cestě, hlásit na kmitočtovém kanále 10 před vjezdem do nepřehledných úseků vodní cesty.

(4) Prostřednictvím kategorie služby plavidlo - plavidlo mohou být na kmitočtovém kanále10 zprostředkovány pouze takové zprávy, které se vztahují k bezpečnosti plavby, ochraně osob, a výzvy ke krátkodobému přepnutí rádiové stanice na jiný kmitočtový kanál. Kmitočtový kanál 13 slouží jako záložní kanál k předávání informací provozního charakteru a ke spojení s pobřežními stanicemi.

(5) Při provozu lodní stanice na kmitočtových kanálech kategorie služeb plavidlo - plavidlo musí být vysílací výkon této stanice automaticky snížen na hodnotu od 0,5 do 1 W.

§ 8

Kategorie služby plavební informace

(1) Kategorie služby plavební informace je komunikace mezi lodními stanicemi a pobřežními stanicemi.

(2) Pro plavební informace podávané plavební správou a pro hlášení plavebních nehod je vyhrazen kmitočtový kanál 80. Na tomto kmitočtovém kanále jsou podávány informace o vodních stavech, omezení nebo zastavení plavebního provozu, údržbě vodních cest, povolených zvláštních přepravách nebo přepravách nebezpečných věcí, povolených veřejných akcích na vodní cestě apod. Dobu vysílání plavebních informací a hlášení o plavebních nehodách zveřejní plavební správa obvyklým způsobem.

(3) Tísňové, pilnostní a bezpečnostní zprávy přijímají všechny lodní a pobřežní stanice účastnící se radiotelefonní služby na vodních cestách na kmitočtových kanálech, na kterých udržují poslechovou pohotovost, stanovených touto vyhláškou a na ostatních kmitočtových kanálech. Dobu přijímání těchto zpráv zveřejní plavební správa obvyklým způsobem. Po této době nebo i v této době je možno pro tyto zprávy použít mobilní telefon nebo telefonní záznamník veřejné telefonní sítě plavební správy. Vůdce plavidla, jehož lodní stanice zachytila tísňovou, pilnostní nebo bezpečnostní zprávu, učiní taková opatření na pomoc ohroženému plavidlu, kterými neohrozí vlastní bezpečnost, a uvědomí o situaci plavební správu, nejbližší pobřežní stanici, se kterou lze navázat rádiové spojení, nebo podle okolností uvědomí prostřednictvím veřejné telefonní sítě (mobilní telefon) i orgány, o jejichž uvědomění nebo pomoc je účelné požádat (např. správce vodního toku, zdravotní záchrannou službu, hasičský záchranný sbor apod.). Pobřežní stanice, která zachytila tísňovou, pilnostní nebo bezpečnostní zprávu, zprostředkuje ohroženému plavidlu pomoc a uvědomí o situaci dostupnými telekomunikačními prostředky včetně pozemních plavební správu a podle okolností orgány, o jejichž uvědomění nebo pomoc bylo požádáno nebo je to nezbytné (např. správce vodního toku, zdravotní záchrannou službu, hasičský záchranný sbor apod.). Pro tísňový a bezpečnostní systém, který není dosud na území České republiky zaveden, je rezervován kmitočtový kanál 16.

(4) V případě, že plavidlo provádí přepravu nebezpečných věcí ve smyslu zákona nebo zvláštní přepravu ve smyslu zvláštního právního předpisu,8) je třeba při vjezdu do úseku s ohlašovací povinností označeného plavebním signálním znakem B 118) s doplňující tabulkou "ohlašovací povinnost" ohlásit lodní stanicí evidenční označení (jméno) plavidla, druh plavidla, rozměry plavidla nebo sestavy plavidel, druh a množství přepravovaných nebezpečných věcí nebo druh zvláštní přepravy a trasu přepravy nebezpečných věcí nebo zvláštní přepravy pobřežní stanici určené plavební správou na kmitočtovém kanále vyznačeném na signálním znaku B 11.8) Toto plavidlo při plavbě v úseku s ohlašovací povinností ohlásí lodní stanicí na kmitočtovém kanále vyznačeném na signálním znaku rovněž každé přerušení plavby na ohlášené trase přepravy, které trvá více než dvě hodiny.

(5) Pro informace podávané obsluhou plavebních objektů týkající se provozu plavební komory jsou vyhrazeny kmitočtové kanály 09, 14. Přidělení a vyhrazení kmitočtových kanálů jednotlivým pobřežním stanicím je uvedeno v příloze č. 3. Pobřežní stanice obsluh plavebních objektů zajišťují poslechovou pohotovost a podávají informace o provozu plavební komory na přiděleném kmitočtovém kanále po dobu provozních hodin zveřejněných prostřednictvím plavební správy.

(6) Plavidla vybavená lodní stanicí se po vjezdu do rejdy plavební komory ohlásí pobřežní stanici obsluhy plavební komory na přiděleném kmitočtovém kanále pobřežní stanice této plavební komory a ohlásí jí evidenční označení (jméno), druh a rozměry plavidla nebo sestavy plavidel, druh a množství nákladu a požádá o použití plavební komory.

(7) Pro informace týkající se celního odbavení plavidel je vyhrazen kmitočtový kanál 08. Přidělení a vyhrazení kmitočtových kanálů je uvedeno v příloze č. 3.

(8) Při provozu rádiové stanice na kmitočtových kanálech kategorie služby plavební informace musí být vysílací výkon lodní stanice automaticky snížen na hodnotu od 0,5 do 1 W a výkon pobřežních stanic automaticky snížen na hodnotu uvedenou v povolení ke zřízení a provozu pobřežní stanice vystaveném Českým telekomunikačním úřadem.

§ 9

Kategorie služby plavidlo - přístavní správa

(1) Kategorie služby plavidlo - přístavní správa je komunikace mezi lodními stanicemi a pobřežními stanicemi pozemní části přístavu (dále jen "přístav"). Provoz pobřežní stanice přístavu zajišťuje provozovatel pozemní části přístavu (dále jen "přístavní správa").

(2) Pro pobřežní stanice veřejných přístavů jsou vyhrazeny kmitočtové kanály 11, 71, 72 a 74. Vyhrazení a přidělení kmitočtových kanálů jednotlivým veřejným přístavům je uvedeno v příloze č. 3. Přístavní správy veřejných přístavů zajišťují poslechovou pohotovost pobřežní stanice přístavu na přidělených kmitočtových kanálech po dobu provozních hodin zveřejněných prostřednictvím plavební správy.

(3) Pro pobřežní stanice přístavů, které nejsou ve smyslu zákona veřejnými přístavy, nebo pro pobřežní stanice dočasného (smluvního) provozovatele přístavního provozu ve veřejných přístavech jsou vyhrazeny kmitočtové kanály 71, 72, 74. Přidělení kmitočtových kanálů je uvedeno v příloze č. 3. Přístavní správy přístavů, které nejsou veřejnými přístavy, a provozovatelé přístavního provozu ve veřejných přístavech zveřejní poslechovou pohotovost pobřežní stanice přístavu a pobřežní stanice provozovatele přístavního provozu ve veřejném přístavu na těchto kmitočtových kanálech prostřednictvím plavební správy.

(4) Přístavní správa může, nemá-li k dispozici druhou rádiovou stanici, přepnout rádiovou stanici pobřežní stanice přístavu z kmitočtového kanálu, na kterém udržuje poslechovou pohotovost, na jiný přidělený kmitočtový kanál pouze krátkodobě v případě, že tím neohrozí bezpečnost provozu v přístavu.

(5) Plavidla vybavená lodní stanicí ohlásí před vplutím do přístavu pobřežní stanici přístavu na kmitočtovém kanále, na kterém tato pobřežní stanice udržuje poslechovou pohotovost, evidenční označení (jméno), druh a rozměry plavidla nebo sestavy plavidel, druh a množství nákladu a požádá o povolení vplutí do přístavu. Přístavní správa v případě souhlasu udělí rádiovou stanicí plavidlu organizační pokyny týkající se provozu v přístavu.

(6) Prostřednictvím kategorie služby plavidlo - přístavní správa mohou být zprostředkovány pouze takové zprávy, které se vztahují k plavbě a bezpečnosti plavby, pohybu plavidla v přístavu, bezpečnosti osob, a výzva k přepnutí rádiové stanice na jiný kmitočtový kanál.

(7) Při provozu lodní stanice na kmitočtových kanálech kategorie služby plavidlo - přístavní správa musí být vysílací výkon těchto stanic automaticky snížen na hodnotu od 0,5 do 1 W a výkon pobřežních stanic automaticky snížen na hodnotu uvedenou v povolení ke zřízení a provozu pobřežní stanice vystaveném Českým telekomunikačním úřadem.

§ 10

Kategorie služby komunikace na plavidle

(1) Kategorie služby komunikace na plavidle je vnitřní radiokomunikací na plavidle nebo v sestavě plavidel a rovněž komunikace pro zabezpečení stání plavidel. Pro kategorii služby komunikace na plavidle jsou vyhrazeny kmitočtové kanály 15 a 17.

(2) Kategorie služby komunikace na plavidle může být zprostředkována prostřednictvím přenosných rádiových stanic.

(3) Prostřednictvím kategorie služby komunikace na plavidle mohou být zprostředkovány pouze takové zprávy, které se vztahují k plavbě, provozu plavidla, bezpečnosti plavby a bezpečnosti osob.

(4) Při provozu rádiových stanic na kmitočtových kanálech komunikace na plavidle musí být vysílací výkon těchto stanic automaticky snížen na hodnotu od 0,1 do 1 W.

§ 11

Technické požadavky na rádiové stanice

(K § 23 odst. 6 zákona)

(1) Lodní stanice, s výjimkou lodních stanic umístěných na malých plavidlech, která se účastní radiotelefonní služby na vodních cestách, musí být vybaveny rádiovými stanicemi, které umožňují vysílání a příjem na všech kmitočtových kanálech uvedených v příloze č. 2.

(2) Lodní stanice umístěné na malých plavidlech účastnící se radiotelefonní služby na vodních cestách musí být vybaveny rádiovými stanicemi, které umožňují vysílání a příjem na všech kmitočtových kanálech uvedených v příloze č. 2 s výjimkou kanálů 15 a 17.

(3) Rádiová stanice lodní stanice, která slouží k zajištění radiotelefonní služby komunikace na plavidle, musí umožnit vysílání a příjem alespoň na kmitočtovém kanále 15 nebo 17.

(4) Pobřežní stanice, která se účastní radiotelefonní služby na vodních cestách, musí být vybavena rádiovou stanicí, která umožní vysílání a příjem alespoň na kmitočtových kanálech uvedených v § 8 a 9 potřebných pro zajištění radiotelefonní služby na vodních cestách, pro které jsou podle této vyhlášky určeny.

(5) Technické požadavky na rádiové stanice pro radiotelefonní službu na vodních cestách jsou uvedeny v příloze č. 5.


§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2000.


Ministr:
Ing. Schling v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 138/2000 Sb.

Vyhrazené kmitočtové kanály a vysílací kmitočty radiotelefonní služby na vodních cestách

Kmitočtové kanály a vysílací kmitočty radiotelefonní služby na vodních cestách jsou uvedeny v tabulce 1. Kmitočtové kanály, vysílací kmitočty a rozdělení pro jejich použití v jednotlivých kategoriích služeb uvedené v tabulce 1 odpovídají Regionální úmluvě o Radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách (Brusel 1996) a Dodatku č. 18 Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie.

Tab. 1

Kmitočtová tabulka  radiotelefonní služby na  vodních cestách

Kmitočtový
kanál
PoznámkyVysílací kmitočty
lodní stanice
(MHz)
Vysílací kmitočty
pobřežní stanice
(MHz)
Kategorie služby
plavidlo-plavidlo
Kategorie služby
plavidlo -přístavní
správa
Kategorie služby
plavební informace
Kategorie služby
veřejná
korespondence a)
60156,025160,625X
01156,050160,650X
61156,075160,675X
02156,100160,700X
62156,125160,725X
03156,150160,750X
63156,175160,775X
04156,200160,800X
64156,225160,825X
05156,250160,850X
65156,275160,875X
06156,300156,300X
66156,325160,925X
07156,350160,950X
67156,375156,375X
08156,400156,400X
68156,425156,425X
09156,450156,450X
69156,475156,475X
10156,500156,500X
70digitální selektivní
volání v tísni, volání
z důvodu bezpečnosti
156,525156,525
11156,550156,550X
71156,575156,575X
12156,600156,600X
72156,625156,625X
13156,650156,650X
73156,675156,675X
14156,700156,700X
74156,725156,725X
15156,750156,750
75ochranné pásmo156,775156,775
16156,800156,800
76ochranné pásmo156,825156,825
17156,850156,850
77156,875156,875X
18156,900161,500X
78156,925161,525X
19156,950161,550X
79156,975161,575X
20157,000161,600X
80157,025161,625X
21157,050161,650X
81157,075161,675X
22157,100161,700X
82157,125161,725X
23157,150161,750X
83157,175161,775X
24157,200161,800X
84157,225161,825X
25157,250161,850X
85157,275161,875X
26157,300161,900X
86157,325161,925X
27157,350161,950X
87157,375161,975X
28157,400162,000X
88157,425162,025X

Poznámka: a) Kmitočtové kanály kategorie služby veřejná korespondence, která není v České republice provozována, mohou být použity pro kategorii služby plavební informace

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 138/2000 Sb.

Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na vodních cestách vyhrazené k používání v České republice

Kmitočtové kanály jednotlivých kategorií služeb radiotelefonní služby na vodních cestách vyhrazené k používání v České republice jsou uvedeny v tabulce 1. Pro stanovení vysílacích kmitočtů kmitočtových kanálů uvedených v tabulce 1 platí tabulka 1 přílohy č. 1.

Tab. 1

Kmitočtové kanály radiotelefonní služby na vodních cestách vyhrazené k používání v České republice

Kategorie službyKmitočtové kanály
plavidlo-plavidlo10(S), 13(S)
plavební informace08(S), 09 (S), 14 (S), 80(D),
plavební informace - tísňový a bezpečnostní systém16(S)
plavidlo - přístavní správa11(S), 71(S), 72 (S), 74(S)
komunikace na plavidle15(S), 17(S)

Poznámky: Kmitočtové kanály se simplexním provozem jsou označeny (S).

Kmitočtové kanály s duplexním provozem jsou označeny (D).

Výstupní výkony rádiových stanic povolené pro vysílání v radiotelefonní službě na vodních cestách v kategoriích služeb uvedených v tab. 1 jsou souhrnně uvedeny v příloze č. 5. Požadavky na redukci těchto výkonů za provozu jsou uvedeny v této vyhlášce u jednotlivých kategorií služeb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 138/2000 Sb.

Kmitočtové kanály přidělené a vyhrazené jednotlivým pobřežním stanicím na území České republiky

Tab. 1

Pobřežní stanice na vodním toku Labe - střední Labe

Říční
km
Pobřežní stanice
/ místo / (provozovatel)
Kategorie služby
plavební informace
kmitočtový kanál:
Kategorie služby
plavidlo- přístavní správa
kmitočtový kanál:
Poznámka
0,0Mělník - soutok vodního
toku Labe s vodním tokem Vltavou
počáteční bod kilometráže
středního Labe
6,0Obříství - plavební komora14
12,98Lobkovice - plavební komora14
20,12Kostelec n/L - plavební komora14
27,75Brandýs n/L - plavební komora14
34,94Čelákovice - plavební komora14
40,66Lysá n/L - plavební komora14
50,14Hradišťko - plavební komora14
53,98Kostomlátky - plavební komora14
59,0Nymburk - plavební komora14
67,12Poděbrady - plavební komora14
74,33Velký Osek - plavební komora14
79,16Klavary - plavební komora14
83,19Kolín - plavební komora14
83,5 - 84,6Kolín - veřejný přístav11a)přístavní správa ČP
91,7Veletov - plavební komora14
94,8Týnec n/L - přístav RO - RO,
překladiště, ochranný a zimní přístav
přístavní správa ČP, přístav
bez vlastního rádiového spojení,
rádiové spojení přes veřejný přístav Kolín
95,23Týnec n/L - plavební komora14
101,5 - 102,0Chvaletice - přístav ČSPL72přístavní správa ČSPL
102,2Chvaletice - koncový bod
provozu radiotelefonní služby
koncový bod plavby
Povodí Labe
Hradec Králové ředitelství
14ústřední dispečink plavebních
komor Labe, hydrologické informace

Tab. 2

Pobřežní stanice na vodním toku Labe - dolní Labe

Říční kmPobřežní stanice
/ místo/ (provozovatel)
Kategorie služby
plavební informace
kmitočtový kanál:
Kategorie služby
plavidlo - přístavní správa
kmitočto vý kanál:
Poznámka
0,0Mělník - soutok vodního
toku Labe s vodním tokem Vltavou
počáteční bod kilometráže dolního Labe
0,7 - 3,0Mělník - veřejný přístav11a)přístavní správa ČP
Mělník - veřejný přístav
přístavní provoz ČSPL
71provozovatel přístavního provozu ČSPL
6,67Dolní Beřkovice - plavební komory14
13,4 - 14,0Hněvice - přístav
a tankovací stanice ČSPL
bez rádiového spojení
18,4Stětí - plavební komory14
21,1 - 21,7Kozlovice - překladiště ČSPL74přístavní správa ČSPL
28,25Roudnice n/L - plavební komory14
41,54České Kopisty - plavební komory14
48,03 - 48,6Lovosice překladiště ČSPL,
přístavní provoz ČSPL
72provozovatel přístavního provozu ČSPL
49,4Lovosice - plavební komory14
49,5 - 50,3Lovosice - veřejný přístav11a)přístavní správa ČP
67,5 - 68,7Ústí nad Labem - veřejný
přístav - překladiště Vaňov
11a)přístavní správa ČP
67,5 - 1 68,7Ústí nad Labem - veřejný
přístav - překladiště Vaňov
- přístavní provoz ČSPL
74provozovatel přístavního provozu ČSPL
68,87Ústí nad Labem - Střekov
- plavební komory
14
71,8 - 75,3Ústí nad Labem - veřejný
přístav Krásné Březno
11a)přístavní správa ČP
Ústí nad Labem - veřejný přístav
Krásné Březno - přístavní provoz ČSPL
74provozovatel přístavního provozu ČSPL
92,0 - 94,2Děčín - Rozbělesy - veřejný přístav74přístavní správa ČSPL
95,7Děčín - město ředitelství ČSPL,
ústředna řízení provozu
a přístavního provozu ČSPL
71dispečink ČSPL
Státní plavební správa
- pobočka Děčín státní dozor plavby
80plavební informace, informace
o stavu vodní cesty, ohlašování plavebních
nehod, tísňové, pilnostní a bezpečnostní zprávy,
95,0 - 98,2Děčín - Loubí - veřejný přístav71přístavní správa ČSPL
108,4Hřensko celní odbavení plavidel08
109,2státní hranice se Spolkovou republikou Německo
- koncový bod radiotelefonní služby České republiky

Tab. 3

Pobřežní stanice na vodním toku Vltavy

Říční kmPobřežní stanice
/ místo/ (provozovatel)
Kategorie služby
plavební informace
kmitočtový kanál:
Kategorie služby
plavidlo - přístavní správa
kmitočtový kanál:
Poznámka
0,0Mělník - soutok vodního
toku Vltavy s vodním tokem Labe
počáteční bod kilometráže řeky Vltavy
Hořín - plavební komory09km 9,23 kilometráže plavebního
kanálu Vraňany - Hořín,
11,68Vraňany - plavební komora09km 0,00 kilometráže plavebního
kanálu Vraňany - Hořín
18,0Miřejovice - plavební komory09
18,8 - 19,2Miřejovice - přístav RO - RO překladištěpřístavní správa ČP, přistaví bez vlastního rádiového spojení,
rádiové spojení přes veřejný přístav Praha Holešovice
26,8Dolanky - plavební komory09
27,38Libčice n/V - jez09
37.09Klecany - jez09
36,0Roztoky - plavební komory09
(43,2)Praha - Podbaba - plavební komory09km 0,6 horního plavebního kanálu
45,69Praha - Trója - jez09
46,64 - 49,31Praha - Holešovice veřejný přístav11a)přístavní správa ČP
48,20Praha - město - Státní plavební
správa Praha - státní dozor plavby
80plavební informace, informace o stavu vodní cesty,
ohlašování plavebních nehod, tísňové,
pilnostní a bezpečnostní zprávy,
47,54 - 48,74Praha - Libeň - veřejný přístavpřístavní správa ČP, přístav bez vlastního rádiového spojení,
rádiové spojení přes veřejný přístav Praha Holešovice
50,69Praha - Štvanice - plavební komory09
53,8Praha - Smíchov - plavební komory09
54,2Praha - Nové Město - plavební komora
Staroměstské zdrže
09
Praha - město generální ředitelství
povodí Vltavy
09ústřední dispečink plavebních komor Vltavy,
hydrologické informace
55,54 - 57,24Praha - Smíchov - veřejný přístav11a)přístavní správa ČP
60,1)Praha - Radotín - veřejný přístav11a)přístavní správa ČP, km 0,65 - 1,2
vodního toku Berounky
62.21Praha - Modřany - plavební komora09
71,37Vrané n/V - plavební komory09
84,35Štěchovice - plavební komora09
91,5Třebenice
koncový bod
provozu radiotelefonní služby
koncový bod plavby pod hrází
přehradní nádrže Slapy

Poznámky a vysvětlivky ke zkratkám uvedeným v tabulkách 1 až 3:

Zkratka ČSPL označuje podnik Československá plavba labská, a.s.

Zkratka ČP označuje podnik České přístavy, a.s.

Kmitočtové kanály označené a) jsou vyhrazené kmitočtové kanály, na kterých je provozovatel povinen zahájit provoz do dvou let od nabytí účinnosti zákona.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 138/2000 Sb.

Požadavky na radiotelefonní službu na vodních cestách

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.01 Základní ustanovení

1.01.1 Tato příloha uvádí podrobné požadavky na radiotelefonní provoz lodních a pobřežních stanic v radiotelefonní službě na vodních cestách.

1.01.2 Ustanovení této přílohy odpovídají ustanovením Regionální úmluvy o radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách (dále jen "Regionální úmluva").

1.02 Vymezení pojmů

1.02.1 Dual Watch je pohotovost na příjmu, střídavě udržovaná na dvou kmitočtových kanálech.

1.02.2 Scanner je přístroj pro sledování rádiových kmitočtových kanálů.

1.02.3 Námořní pohyblivá služba je pohyblivá radiokomunikační služba zajišťující rádiové spojení mezi pobřežními stanicemi námořní plavby a lodními stanicemi námořní plavby či mezi pobřežními a lodními stanicemi námořní plavby navzájem.

1.02.4 GMDSS je celosvětově používaný námořní a bezpečnostní rádiový systém pro nouzová volání a zajištění bezpečnosti (Global Maritime Distress and Safety System). Tento rádiový systém zajišťuje všechna rádiová spojení v rámci námořní pohyblivé služby.

KAPITOLA 2

POŽADAVKY NA RADIOTELEFONNÍ SLUŽBU LODNÍ A POBŘEŽNÍ STANICE

2.01 Základní požadavky na radiotelefonní službu lodní a pobřežní stanice

2.01.1 Ke zřízení a provozování lodní a pobřežní stanice musí být radiokomunikační správou uděleno povolení. Povolení ke zřízení a provozování lodní stanice na plavidle plujícím pod českou vlajkou nebo povolení k zřízení a provozování pobřežní stanice vystavuje Český telekomunikační úřad na základě zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2.01.2 Povolení ke zřízení a provozování lodní stanice a schválení rádiové stanice lodní stanice vystavená Českým telekomunikačním úřadem jsou na základě připojení se České republiky k Regionální úmluvě uznávána i v ostatních členských ze mích této úmluvy. Aktuální seznam členských zemí Regionální úmluvy a platné znění Regionální úmluvy je k dispozici na Českém telekomunikačním úřadě.

2.01.3 Povolení ke zřízení a provozování lodní stanice nebo jiné schválení rádiové stanice zahraničního plavidla vystavené telekomunikační správou členské země Regionální úmluvy jsou v České republice uznávána. Povolení ke zřízení a provozování lodní stanice zahraničního plavidla vystavená telekomunikační správou ostatních států jsou uznávána, pakliže splňují požadavky Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie, vydané Mezinárodní telekomunikační unií.

2.01.4 Semiduplexní provoz je v radiotelefonní službě na vodních cestách povolen jako náhrada duplexního provozu.

2.01.5 Používání Dual Watch není v radiotelefonní službě na vodních cestách povoleno.

2.01.6 Používání scanneru je v radiotelefonní službě na vodních cestách povoleno. Scanner je možno použít s výjimkou sledování kmitočtového kanálu 10. S tímto přístrojem není možno zajistit současnou příjmovou pohotovost na dvou kmitočtových kanálech.

2.01.7 Lodní stanice plavidel plujících pod českou vlajkou vybavené ve smyslu přílohy č. 5 systémem ATIS musí v provozu na určených vodních cestách a na vodních cestách v zahraničí používat kmitočty a identifikační kód ATIS přidělené Českým telekomunikačním úřadem. Zahraniční plavidla, jejichž lodní stanice jsou vybaveny systémem ATIS, používají při provozu na určených vodních cestách kmitočty a identifikační kód ATIS přidělený jim radiokomunikační správou země, pod jíž vlajkou plují. Identifikační kód ATIS a jeho databáze musí umožnit zjištění názvu lodní stanice a jejího volacího znaku. Zařízení ATIS lodních stanic uvedených v příloze č. 5 musí být při plavbě na určených vodních cestách v provozu.

2.02 Používání volacích znaků a názvů lodní a pobřežní stanice

2.02.1 Každá lodní stanice účastnící se radiotelefonní služby na vodních cestách musí mít svůj volací znak. Provedení volacího znaku musí odpovídat Radiokomunikačnímu řádu Mezinárodní telekomunikační unie. Volací znak přiděluje lodní stanici plavidla plujícího pod českou vlajkou Český telekomunikační úřad. Zahraniční plavidlo používá volací znak přidělený mu telekomunikační správou země, pod jíž vlajkou pluje.

2.02.2 Lodní stanice účastnící se námořní pohyblivé služby musí i pro účely radiotelefonní služby na vodních cestách používat svůj přidělený volací znak užívaný v této námořní pohyblivé službě.

2.02.3 Každá pobřežní stanice účastnící se radiotelefonní služby na vodních cestách musí mít svůj volací znak. Volací znak přiděluje pobřežní stanici Český telekomunikační úřad.

2.02.4 Přenosným rádiovým stanicím používaným v kategorii služby komunikace na plavidle se obvykle žádný volací znak nepřiděluje. V případě potřeby tyto přenosné stanice použijí volací znak lodní stanice, ke které náleží.

2.02.5 V kategoriích radiotelefonní služby plavidlo - plavidlo, plavební informace a plavidlo - přístavní správa musí být při rádiovém spojení přednostně používán název lodní stanice a název pobřežní stanice. V případě použití názvu lodní nebo pobřežní stanice se volací znak již nemusí použít. Lodní nebo pobřežní stanice je však povinna na vyzvání rádiové stanici, se kterou komunikuje, svůj volací znak oznámit. Název lodní stanice se skládá z druhu plavidla,2) za kterým následuje evidenční označení (jméno) plavidla3) (např. nákladní motorová loď Vltava). Název pobřežní stanice se skládá z názvu místa stanoviště pobřežní stanice, za kterým se uvede název zařízení (plavební objekt, přístav apod.) a případně provozovatel služby (např. Obříství - plavební komora, Mělník - veřejný přístav). Přehled pobřežních stanic České republiky a jim přidělených nebo vyhrazených kmitočtových kanálů je uveden v příloze č. 3.

2.03 Obsluha lodní a pobřežní stanice

2.03.1 Lodní stanice může být obsluhována nebo dozorována pouze takovou osobou, která je držitelem průkazu způsobilosti k obsluze rádiové stanice pro výkon radiotelefonní služby v pásmu velmi krátkých vln platného v České republice (např. Všeobecné vysvědčení radiotelefonisty nebo Omezené vysvědčení radiotelefonisty) (dále jen "průkaz způsobilosti k obsluze lodní stanice"). Průkaz způsobilosti k obsluze lodní stanice vystavuje v České republice na základě úspěšně vykonané zkoušky Český telekomunikační úřad. Průkazy způsobilosti k obsluze lodní stanice vystavené Českým telekomunikačním úřadem jsou, v souladu s Regionální úmluvou a přistoupením České republiky k této úmluvě, v členských zemích této úmluvy uznávány.

2.03.2 Průkazy způsobilosti k obsluze lodní stanice zahraničního plavidla vystavené zahraniční telekomunikační správou zemí Regionální úmluvy jsou ve shodě s touto úmluvou na území České republiky uznávány. Průkazy způsobilosti k obsluze lodní stanice vystavené zahraniční telekomunikační správou ostatních států jsou uznávány, pakliže jsou vydány v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie.

2.03.3 Pobřežní stanice může být obsluhována nebo dozorována pouze takovou osobou, která je držitelem průkazu způsobilosti k obsluze rádiové stanice pro výkon radiotelefonní služby v pásmu velmi krátkých vln platného v České republice.

2.03.4 Osoba obsluhující lodní nebo pobřežní stanici musí být seznámena s touto vyhláškou, kterou musí mít při službě v lodní a pobřežní stanici k dispozici. Připouští se rovněž vybavení lodní nebo pobřežní stanice aktualizovanou příručkou obsahující podstatná ustanovení této vyhlášky týkající se zejména používání kmitočtových kanálů, rádiového spojení a omezení vysílacího výkonu v jednotlivých kategoriích služeb.

2.04 Radiotelefonní provoz lodní stanice

2.04.1 U každé lodní stanice musí být veden deník lodní stanice. V deníku lodní stanice musí být zejména uvedeno datum jeho založení, jméno vůdce(ů) plavidla, průběžné datum přijaté/vysílané zprávy, název volající/volané rádiové stanice, stručný obsah a druh (např. tísňová zpráva) volané zprávy a podpis osoby, která rádiovou zprávu vyslala/přijala. Deník lodní stanice se uchovává nejméně tři roky od provedení posledního zápisu; z toho nejméně jeden rok na plavidle a dva roky u provozovatele plavby. Do deníku lodní stanice se zapisují všechny tísňové, pilnostní a bezpečnostní zprávy a zprávy týkající se kolizních nebo havarijních situací. Ostatní běžné zprávy a rádiová spojení se do deníku lodní stanice zapisují v případě jejich důležitosti na základě rozhodnutí vůdce plavidla.

2.04.2 Z důvodu zjednodušení vyšetřování souvisejícího s haváriemi je možno v lodních stanicích používat přístroje k zaznamenávání rádiových zpráv na kmitočtovém kanále 10 nebo na jiném stanoveném kmitočtovém kanále. Zavedení záznamového zařízení nezprošťuje provozovatele lodní stanice vést požadovaný deník lodní stanice.

2.04.3 Za provoz lodní stanice a vedení deníku lodní stanice odpovídá vůdce plavidla. Vůdce plavidla musí vlastnit platný průkaz způsobilosti k obsluze lodní stanice. Ostatní členové posádky mohou použít lodní stanici pouze pod dozorem vůdce plavidla.

2.04.4 Přenosné rádiové stanice lodních stanic je povoleno používat pouze v kategorii služby komunikace na plavidle.

2.05 Radiotelefonní provoz pobřežní stanice

2.05.1 U každé pobřežní stanice musí být veden deník pobřežní stanice. V deníku pobřežní stanice musí být zejména uvedeno datum jeho založení, jméno vedoucího pobřežní stanice, průběžné datum přijaté//vysílané zprávy, název volající/volané rádiové stanice, stručný obsah a druh (např. tísňová zpráva) volané zprávy a podpis osoby, která rádiovou zprávu vyslala/přijala. Deník pobřežní stanice se uchovává u vedoucího pobřežní stanice nejméně tři roky od provedení posledního zápisu. Do deníku pobřežní stanice se zapisují všechny tísňové, pilnostní a bezpečnostní zprávy a zprávy týkající se kolizních nebo havarijních situací. Ostatní běžné zprávy a rádiová spojení se do deníku pobřežní stanice zapisují v případě jejich důležitosti na základě rozhodnutí vedoucího pobřežní stanice.

2.05.2 Pobřežní stanice nemohou ukončit práci, pokud neukončily všechny operace vyvolané tísňovými, pilnostními nebo bezpečnostními zprávami přijatými ve stanovené provozní době a nevyřídily všechnu korespondenci pocházející od lodních stanic nebo určenou pro lodní stanice, které jsou v jejím dosahu, a ohlásily se před skutečným ukončením práce.

2.05.3 V pobřežní stanici mohou být užívány přístroje k zaznamenávání rádiových zpráv na určeném kmitočtovém kanále(dále jen "záznamové zařízení"). Záznam rádiové zprávy na nosiči se v případě, že pobřežní stanice je vybavena záznamovým zařízením, uchovává u vedoucího pobřežní stanice nejméně 8 dní od posledního záznamu nebo v případě havárie do doby skončení vyšetřování. Záznamové zařízení pobřežní stanice může nahradit povinnost vést deník pobřežní stanice pouze v případě, když toto nahrazení bude Českým telekomunikačním úřadem povoleno.

2.05.4 Za provoz pobřežní stanice, vedení deníku pobřežní stanice, případně záznamového zařízení pobřežní stanice odpovídá vedoucí pobřežní stanice. Vedoucí pobřežní stanice musí mít platný průkaz způsobilosti k obsluze rádiové stanice nebo může obsluhou pobřežní stanice pověřit osobu s platným průkazem způsobilosti k obsluze rádiové stanice.

2.06 Kontrola provozu lodní a pobřežní stanice

2.06.1 Český telekomunikační úřad může před udělením povolení ke zřízení a provozování lodní nebo pobřežní stanice provést prohlídku a přezkoušení této stanice a po jejím uvedení do provozu následnou nebo opakovanou (periodickou) prohlídku a přezkoušení.

2.06.2 Povolení ke zřízení a provozování lodní stanice nebo jeho ověřená kopie a deník lodní stanice musí být u lodních stanic uloženy na plavidle a na požádání předloženy oprávněnému orgánu1) ke kontrole. Oprávněný orgán1) může v rámci této kontroly požadovat předvedení funkce lodní stanice.

2.06.3 Povolení ke zřízení a provozování pobřežní stanice nebo jeho ověřená kopie, deník pobřežní stanice a případně záznam ze záznamového zařízení pobřežní stanice musí být u pobřežních stanic uloženy v objektu této stanice a na požádání předloženy oprávněnému orgánu1) ke kontrole. Oprávněný orgán1) může v rámci této kontroly požadovat předvedení funkce pobřežní stanice.

2.06.4 Průkaz způsobilosti k obsluze lodní rádiové stanice nebo jeho ověřenou kopii musí osoba obsluhující rádiovou stanici předložit na požádání oprávněnému orgánu1) ke kontrole.

2.06.5 Průkaz způsobilosti k obsluze rádiové stanice pobřežní stanice nebo jeho ověřenou kopii musí osoba obsluhující rádiovou stanici předložit na požádání oprávněnému orgánu Českého telekomunikačního úřadu ke kontrole.

2.06.6 Oprávněný orgán1) si může při kontrole lodní stanice zahraničního plavidla vyžádat u obsluhy této stanice předložení průkazu způsobilosti k obsluze lodní stanice; není však oprávněn provádět přezkoušení této obsluhy.

2.07 Telekomunikační tajemství

2.07.1 Všechny osoby, které se zabývají obsluhou lodní stanice nebo pobřežní stanice nebo dozorem nad nimi, a rovněž všechny osoby, které znají obsah rádiových zpráv nebo ví o jejich existenci či o zprávě, která byla doručena prostřednictvím radiotelefonní služby, musí dodržovat povinnost uchovávání zpráv v tajnosti a mlčení vůči třetím osobám - telekomunikační tajemství. Porušení telekomunikačního tajemství je trestně stíháno právní cestou. Povinnosti uchovávat telekomunikační tajemství může zprostit pouze soud.

2.07.2 Pravidlu zachování telekomunikačního tajemství nepodléhají níže uvedené rádiové zprávy:

a) Informace uváděné slovy "VŠEM RÁDIOVÝM STANICÍM", "VŠEM LODNÍM STANICÍM", "VŠEM POBŘEŽNÍM STANICÍM".

b) Hlášení o počasí a vodních stavech podávaná jinými i pohyblivými rádiovými stanicemi, a to i tehdy, pokud by byla hlášení podávána oficiální meteorologické nebo hydrometeorologické služebně.

c) Informace sloužící plavbě na vodních cestách (např. domluvy ohledně směru plavby).

2.08 Účast v jiných rádiových službách

2.08.1 Český telekomunikační úřad je za Českou republiku účastnickou radiokomunikační správou Regionální úmluvy. Na základě této úmluvy je lodním stanicím plavidel evidovaným v České republice povoleno účastnit se Radiotelefonní služby na vodních cestách zemí, které uzavřely tuto úmluvu. Aktuální seznam těchto zemí a podmínky této účasti jsou k dispozici na Českém telekomunikačním úřadě.

2.08.2 Lodní stanice účastnící se radiotelefonní služby na vodních cestách se mohou při plavbě v zahraničí účastnit též námořní pohyblivé služby nebo jiných radiotelefonních služeb, pakliže splňují podmínky na tyto služby kladené.

2.08.3 Pro provoz v určených přímořských oblastech zahraničních vodních cest a na moři musí být plavidla vnitrozemské plavby vybavena zařízením GMDSS. Vybavení může být uskutečněno jako

a) nová schválená lodní stanice pro pásmo velmi krátkých vln se zařízením GMDSS, nebo

b) schválené doplnění již existující lodní stanice zařízením GMDSS.

2.08.4 Pokud je některá lodní stanice vybavena zařízením GMDSS, pak pro jeho provoz v námořní pohyblivé službě platí příslušné předpisy Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie. Pro obsluhu rádiových stanic vybavených zařízením GMDSS je zapotřebí platný průkaz způsobilosti pro výkon rádiové služby splňující příslušné předpisy.

2.09 Účast rádiových stanic námořní pohyblivé služby v radiotelefonní službě na vodních cestách

Rádiové stanice účastnící se námořní pohyblivé služby nesmí být používány v radiotelefonní službě na vodních cestách v kategorii služby plavidlo - plavidlo. Tyto stanice však mohou být použity v radiotelefonní službě na vodních cestách v kategorii služby plavební informace a plavidlo - přístavní správy.

KAPITOLA 3

VOLACÍ POSTUP PŘI PŘEDÁVÁNÍ ZPRÁV V RADIOTELEFONNÍ SLUŽBĚ NA VODNÍCH CESTÁCH

3.01 Volací postup - všeobecné instrukce

Pro předávání rádiových zpráv v radiotelefonní službě na vodních cestách platí pravidla volacího postupu stanovená mezinárodními dohodami a uvedená v Radiokomunikačním řádu Mezinárodní telekomunikační unie v platném znění, která mají v případě nesouladu přednost před ustanoveními týkajícími se volacího postupu podle této vyhlášky, která vychází z Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie, Rezoluce č. 35 EHK-OSN "Standardizovaný slovník pro rádiové spojení EHK/OSN (Standardized UN/ECE Vocabulary for Radioconection) - pětijazyčný slovník přijatý pracovní skupinou vnitrozemské vodní dopravy EHK-OSN a Příručky rádiového spojení ve vnitrozemské plavbě vydané Ústřední komisí pro plavbu na Rýně v roce 1996 (Handbuch Binnenschiffahrtsfunk - Zentralkomission für die Rheinschiffahrt - Ausgabe 1996). Zásadně smí být předávány jen takové zprávy, které se výhradně vztahují k plavbě, bezpečnosti plavidel nebo ochraně osob. Pro radiotelefonní zprávy sociálně-provozního charakteru mohou být používány pouze vyhrazené kanály.

3.02 Předběžné operace

Před navázáním jakéhokoliv rádiového spojení je nutno zabezpečit, aby nebyl rušen žádný jiný rádiový hovor. Tato podmínka neplatí pro tísňové zprávy, které mají bezpodmínečně přednost.

3.03 Pořadí komunikačních priorit rádiových zpráv

Lodní a pobřežní stanice musí dát bezpodmínečně přednost všem zprávám, které se týkají bezpečnosti a života osob na vodních cestách, na zemi, ve vzduchu a v mimoatmosférickém prostoru.

Pořadí komunikačních priorit rádiových zpráv je následující:

a) tísňové zprávy,

b) pilnostní zprávy,

c) bezpečnostní zprávy,

d) běžné zprávy a ostatní rádiová spojení (např. Test).

Z důvodu zajištění přednosti musí rádiové stanice ty rádiové zprávy, které mají přednost, ohlásit zvlášť.

3.04 Volací postup navazování rádiového spojení

3.04.1 Volací postup

Při volání za účelem navázání rádiového spojení je stanoven tento postup:

a) název nebo volací znak volané rádiové stanice- nejvýše třikrát,

b) slova ZDE JE nebo v případě jazykových problémů slovo DE - stanovená výslovnost delta echo,

c) název nebo volací znak volající rádiové stanice- nejvýše třikrát,

d) text zprávy,

e) příjem/(při ukončení zprávy "konec").

Pokud neexistují dorozumívací potíže, může být uvedený volací postup zkrácen takto:

a) název nebo volací znak volané rádiové stanice- jednou,

b) slova ZDE JE,

c) název nebo volací znak volající rádiové stanice- dvakrát,

d) text zprávy,

e) příjem/(při ukončení zprávy "konec").

Po navázání spojení může být název rádiové stanice nebo volací znak vysílán pouze jednou.

3.04.2 Způsob odpovědi na volání

Při odpovědi na volání je tento postup:

a) název nebo volací znak volající rádiové stanice- nejvýše třikrát,

b) slova ZDE JE nebo v případě jazykových problémů slovo DE,

c) název nebo volací znak volané rádiové stanice- nejvýše třikrát,

d) text zprávy,

e) příjem/(při ukončení zprávy "konec").

Pokud neexistují dorozumívací potíže, může být uvedený volací postup zkrácen takto:

a) název nebo volací znak volající rádiové stanice- jednou,

b) slova ZDE JE,

c) název nebo volací znak volané rádiové stanice- dvakrát,

d) text zprávy,

e) příjem/(při ukončení zprávy "konec").

Po navázání spojení musí být název rádiové stanice vysílán již jen jedenkráte.

Při volání mohou být uváděny i další plavební údaje jako např. "plavba po proudu", "plavba proti proudu" či jiná označení.

3.04.3 Výzva všem lodním nebo pobřežním stanicím

Lodní a pobřežní stanice účastnící se služby plavební informace a předávající běžné zprávy určené všem lodním nebo pobřežním stanicím (např. hydrometeorologické zprávy) vysílají tyto zprávy takto:

a) všem lodním stanicím/pobřežním stanicím,

b) slova ZDE JE,

c) název nebo volací znak volající rádiové stanice- dvakrát,

d) text zprávy,

e) konec.

Lodní nebo pobřežní stanice přijímající zprávu nepotvrzují příjem, pokud ve zprávě není uvedeno jinak.

3.05 Hovorová kázeň

Pro hladký průběh rádiového spojení je nutné dodržovat následující pravidla:

a) omezit se pouze na nutné rádiové zprávy,

b) striktně dodržovat pravidla postupu navazování spojení,

c) mluvit stručně, pomalu a zřetelně a ne hlasitěji, než je nutné, (stálá úroveň hlasu),

d) v kategorii služeb plavidlo - plavidlo, plavební informace, plavidlo - přístavní správa a komunikace na plavidle nevést žádné hovory soukromého a obchodního charakteru (s výjimkou vyhrazených kanálů),

e) hovorovou klávesu či tlačítko přepínače mikrotelefonu nedržet ve stisknuté poloze déle, než je nutné, aby nedocházelo k přerušení řeči,

f) v kategorii služby plavební informace navolit pokud možno co nejslabší vysílací výkon z důvodu zamezení rušení jiných rádiových spojení,

g) nevysílat žádnou hudbu.

3.06 Dorozumívací jazyk

Při rádiovém spojení mezi lodními stanicemi navzájem a pobřežními stanicemi se musí hovořit jazykem té ze mě, ve které se tyto rádiové stanice nacházejí. V radiotelefonní službě na vodních cestách v České republice je dorozumívacím jazykem čeština.

3.07 Zkušební vysílání

Pokud je nutné, aby bylo rádiovou stanicí provedeno zkušební vysílání, pak má být vysílání těchto znaků omezeno na nejmenší možnou míru a nemá trvat déle než 10 vteřin. Toto zkušební vysílání musí obsahovat název nebo volací znak volající rádiové stanice, za kterým následuje slovo "TEST". Název a slovo "TEST" musí být vyslovovány pomalu a zřetelně.

3.08 Pokyny udělované pobřežními stanicemi

3.08.1 Při rádiovém spojení navázaném s pobřežními stanicemi je nutno dodržovat pokyny pobřežní stanice týkající se dalšího průběhu rádiového provozu.

Pokyny mohou být např. tyto:

a) příkaz k odmlčení se na pevně stanovenou dobu,

b) příkaz k zeslabení vysílacího výkonu lodní stanice,

c) příkaz k poslechové pohotovosti na určeném kanále.

3.08.2 V nebezpečných situacích může být postupováno odchylně od pokynů udělených pobřežní stanicí. Pobřežní stanici je třeba o tom dodatečně informovat.

3.09 Potvrzení zpráv

Na požádání musí být všechny přijaté zprávy potvrzeny.

3.10 Tísňové zprávy

3.10.1 Tísňová zpráva - hovor ve stavu nouze se uskutečňuje v případě, kdy nastává vážné bezprostřední ohrožení osob nebo plavidla a plavidlo požaduje okamžitou pomoc. Totéž platí pro odvrácení nebezpečí na pevnině.

Tísňová zpráva se vždy uvede tísňovým signálem MAYDAY - stanovená výslovnost médé, třikrát opakovaným.

K zahájení záchranných opatření jsou vyzvány rádiové stanice na kmitočtech kategorie služby plavební informace.

Lodní stanice může ve stavu nouze informovat ostatní plavidla i na kanále kategorie služby plavidlo - plavidlo, plavidlo - přístavní správa nebo jiném kanále.

Nezúčastněné rádiové stanice v průběhu tísňového hovoru musí zachovávat klid rádiového provozu, tj. nesmí uskutečňovat žádná rádiová spojení.

Lodní a pobřežní stanice jsou povinny přijímat s naprostou předností tísňové zprávy a náležitě je vyřizovat. Totéž platí v dalším pořadí důle žitosti i pro pilnostní a bezpečnostní zprávy. Lodní stanice smějí vysílat tísňové, pilnostní a bezpečnostní zprávy jen na přímý příkaz vůdce plavidla, který též stanoví jejich obsah.

V přestávkách, které nastanou v průběhu tísňového hovoru, může řídící rádiová stanice na přechodnou dobu povolit jiné hovory nebo je odkázat na jiné kanály. Omezený rádiový provoz je povolen oznamovacím znakem PRUDENCE - stanovená výslovnost prydáns (uvážlivost).

Předávání tísňové zprávy rádiovou stanicí, která sama není v nouzi, je uváděno oznamovacím znakem MAYDAY RELAY - stanovená výslovnost médé relé (předávání dále).

Rádiová stanice, která se sama tísňového hovoru neúčastní, může jiné rušící rádiové stanici přikázat klid oznamovacím znakem SILENCE DÉTRESSE - stanovená výslovnost siláns detres (mlčet stav nouze).

Pro stav nouze neplatí žádné příkazy. Žádný předpis nesmí komukoliv zabránit v tom, aby pro záchranu lidských životů a pro odvrácení nebezpečí neprovedl potřebná opatření.

3.10.2 Obsah tísňové zprávy

a) tísňový signál MAYDAY,

b) název volané rádiové stanice,

c) ZDE JE,

d) název (volací znak) plavidla, které se nachází v nouzi,

d) místo, kde se plavidlo nachází,

e) druh požadované pomoci a požadované informace pro odvrácení nebezpečí.

3.10.3 Potvrzení tísňové zprávy

Na kmitočtu radiotelefonní služby "plavební informace" následuje potvrzení příjmu tísňové zprávy pobřežní rádiovou stanicí.

Na kmitočtu radiotelefonní služby "plavidlo - přístavní správy" se vyčká na potvrzení tísňové zprávy přístavní správou. Pokud se toto potvrzení neuskuteční do jedné minuty, musí tísňovou zprávu převzít některá lodní stanice.

Na kmitočtu radiotelefonní služby "plavidlo - plavidlo" musí být tísňová zpráva potvrzena lodní stanicí nacházející se v blízkosti.

Ukončení tísňového provozu se musí všem ostatním rádiovým stanicím sdělit vysláním signálu SILENCE FINI - stanovená výslovnost síláns fini (konec odmlky).

3.11 Pilnostní zprávy

Pilnostní zpráva se uskuteční tehdy, když mají být sděleny takové zprávy, které se týkají bezpečnosti posádky či plavidla, např. nemoci neznamenající ohrožení života nebo škody na plavidle, které by bezprostředně mohly mít vliv na ohrožení osob, nákladu (např. při uváznutí na mělčině).

Přednostně by měla být pilnostní zpráva vysílána na kmitočtu radiotelefonní služby "plavební informace".

Pilnostní zpráva je uváděna signálem PAN PAN - stanovená výslovnost panpan, vysloveným třikrát označujícím naléhavost. Pilnostní zpráva má přednost před každou jinou zprávou s výjimkou tísňových zpráv.

3.12 Bezpečnostní zprávy

Jako bezpečnostní zpráva je vysílána taková zpráva, která obsahuje důležitou varovnou plavební informaci nebo důležité varování před počasím.

Bezpečnostní zpráva je uváděna bezpečnostním znakem SÉCURITÉ - stanovená výslovnost sekyrité, vysloveným třikrát a má přednost před jinými zprávami, s výjimkou zpráv tísňových a pilnostních.

3.13 Běžné zprávy

Běžné zprávy a ostatní rádiová spojení se uskutečňují volacími postupy podle tabulky 1.

Tab. 1

Volací postupy při předávání běžných zpráv

Směr podávání zprávy:Směr podávání zprávy:
plavidlo - pobřežní stanice plavidlo - plavidlopobřežní stanice - plavidlo
- název nebo volací znak volané pobřežní nebo lodní stanice- název nebo volací znak volané lodní stanice nebo
„všem lodním stanicím"
- ZDE JE
- druh a název volajícího plavidla- ZDE JE
- směr plavby (v přístavu není vždy nutné) - název volající pobřežní stanice
- místo, kde se plavidlo nachází
- předmět zprávy- předmět zprávy

3.14. Hláskování

Při vysílání volacích znaků, zkratek nebo čísel nebo při obtížném dorozumění se doporučuje zprávy v českém jazyce hláskovat (např. P jako Petr) a čísla hlásit po číslicích. Při obtížném dorozumění je možno též použít českou hláskovací tabulku nebo v zahraničí mezinárodní hláskovací tabulku písmen a číslic uvedenou v Radiokomunikačním řádu Mezinárodní telekomunikační unie.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 138/2000 Sb.

Technické požadavky na rádiové stanice pro radiotelefonní službu na vodních cestách

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.01 Všeobecné požadavky

1.01.1 Provozní a technické parametry rádiové stanice lodních a pobřežních stanic radiotelefonní služby na vodních cestách musí odpovídat předpisům pro rádiové stanice platným v České republice,1) požadavkům Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie a této vyhlášce. Pro provoz lodní stanice v zemích Regionální úmluvy o radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách (dále jen "Regionální úmluva") musí rádiové stanice lodních stanic splňovat požadavky Regionální úmluvy.

1.01.2 Typy rádiových stanic používaných v lodních stanicích, jejichž provozní a technické parametry splňují požadavky Regionální úmluvy a jejichž technická způsobilost je schválená Radiokomunikační správou země Regionální úmluvy, se uznávají jako způsobilé i pro provoz v radiotelefonní službě na vodních cestách v České republice.

1.01.3 Rádiové stanice lodních a pobřežních stanic musí být opatřeny návodem k obsluze.

1.02 Vymezení pojmů

Scanner je přístroj pro sledování rádiových kmitočtových kanálů.

KAPITOLA 2

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA RÁDIOVÉ STANICE LODNÍ A POBŘEŽNÍ STANICE

2.01 Všeobecné požadavky na konstrukci rádiové stanice

2.01.1 Rádiová stanice musí po stránce elektrické a mechanické konstrukce a povrchové úpravy vyhovovat uznávaným technickým pravidlům. Rádiové stanice splňující požadavky ČSN, evropských norem EN a ETS, které se jich týkají, se považují za vyhovující výše uvedeným technickým pravidlům.

2.01.2 Rádiová stanice musí být vybavena přepínačem volby kmitočtových kanálů, na kterém bude indikováno příslušné číslo kmitočtového kanálu uvedené v Dodatku 18 Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie(viz přílohu č. 1 této vyhlášky), na který je rádiová stanice nastavena. Číslo nastaveného kmitočtového kanálu musí být čitelné za všech podmínek vnějšího osvětlení.

2.01.3 Rádiová stanice musí být vybavena hlavním vypínačem všech jejich instalovaných zařízení s polohami vypnuto/zapnuto a jejich označením polohy.

2.01.4 Rádiová stanice musí být vybavena přepínačem pro snížení výstupního vysílacího výkonu podle této vyhlášky.

2.01.5 Všechny ovládací prvky, přístroje, ukazatele, vývody a přípojky včetně napájecího zdroje rádiové stanice musí být zřetelně označeny.

2.01.6 Rádiová stanice musí být vybavena mikrotelefonem, případně vývodem k připojení vnějšího reproduktoru.

2.01.7 K ovládání vysílání musí být užit neblokovaný tlačítkový vypínač (dále jen "vysílací tlačítko") s ručním nebo nožním ovládáním.

2.01.8 Výrobcem musí být jednoznačně stanoveny požadavky na napájecí zdroje rádiové stanice včetně požadavků na napájecí baterie nebo akumulátory.

2.01.9 Rádiová stanice používaná v lodních stanicích musí být vhodná pro provoz na plavidlech.

2.01.10 Rádiová stanice musí být označena názvem nebo značkou výrobce a typem rádiové stanice.

2.02 Výkon rádiové stanice

2.02.1 Výstupní výkon pevné (nepřenosné) rádiové stanice radiotelefonní služby na vodních cestách musí být v rozmezí 6 - 25 W, přičemž efektivní výstupní výkon (ERP) rádiové stanice musí být možno při provozu automaticky snížit na hodnoty podle této vyhlášky.

2.02.2 Výstupní výkon přenosné rádiové stanice radiotelefonní služby na vodních cestách musí být v rozmezí 0,1 - 1W.

2.03 ATIS

2.03.1 Pevné (nepřenosné) rádiové stanice lodní stanice musí být vybaveny kódovacím zařízením pro vysílání a identifikaci identifikačního kódu rádiové stanice" ATIS". Technické požadavky na zařízení ATIS jsou stanoveny Regionální úmluvou.

2.03.2 Požadavek odstavce 2. 03. 1 se nepoužije pro lodní stanice používané pouze v České republice.

2.03.3 Vysílání identifikačního signálu ATIS se uskutečňuje automaticky na všech zapnutých kanálech po uvolnění vysílacího tlačítka.

2.03.4 Výstupní výkon zařízení ATIS nesmí převýšit 25 W.

2.04 Preventivní bezpečnostní opatření

Musí být učiněna taková opatření, aby rádiová stanice a její obsluha byly chráněny před účinky nadproudů a přepětí.

2.05 Antény

2.05.1 Antény musí být v horizontální rovině všesměrové.

2.05.2 Antény se ziskem (vztaženo k půlvlnnému dipólu umístěnému ve stejné výšce jako uvažovaná anténa) lodní stanice nejsou povoleny.

2.05.3 Antény musí být namontovány ve svislé poloze tak, aby byly vzdáleny minimálně 4 m (jestliže je to technicky možné) ode všech větších kovových těles, která je přesahují výškou.

2.05.4 Nejvyšší bod antény lodní stanice nesmí být umístěn výše než 12 m nad čárou ponoru naloženého plavidla.

2.05.5 Pokud rádiové stanice lodní stanice nejsou připojeny ke společné anténě, ale každá ke své anténě, pak musí být provedena vhodná opatření k přiměřenému potlačení vazby mezi těmito anténami.

2.05.6 Antény přenosných rádiových stanic musí být zabudované nebo nástavné.

2.06 Možnost zaznamenávaní zpráv

Lodní a pobřežní rádiová stanice může být vybavena zařízením na zaznamenávání rádiových zpráv pracujícím na určených kmitočtových kanálech.

2.07 Scanner

Lodní a pobřežní rádiová stanice může být vybavena scannerem pro sledování určených kmitočtových kanálů.

2.08 Výjimky z technických požadavků na rádiové stanice lodních a pobřežních stanic radiotelefonní služby na vodních cestách nenarušující fungování této služby povoluje v odůvodněných případech Český telekomunikační úřad.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Opatření č. 87/1972 Federálního ministerstva spojů — Předpis o rádiových stanicích pohyblivé plavební služby.

2) § 19 zákona č. 110/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jednotné pravidlo č. 2/R/2000 — Národní kmitočtová tabulka Ministerstva dopravy a spojů České republiky — Český telekomunikační úřad.

3) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

4) Vyhláška č. 23/1966 Sb., o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání, ve znění vyhlášky č. 92/1974 Sb.

5) § 9 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění zákona č. 358/1999 Sb.

6) § 33 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., ve znění zákona č. 358/1999 Sb.
Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

8) Vyhláška č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky.

1) Oprávněným orgánem je ve smyslu zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., Státní plavební správa a ve smyslu zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Český telekomunikační úřad.

2) Druh plavidla stanovený § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.

3) Evidenční označení (jméno) plavidla jeu plavidel plujících pod českou vlajkou poznávací znak plavidla — evidenční označení ve smyslu čl. 2. 01 odst. 1 písm. a) a čl. 2. 02 odst. 1 vyhlášky Federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky, uvedený v lodním osvědčení plavidla. U zahraničních plavidel je evidenčním označením úřední jméno plavidla vyznačené na plavidle a v jeho lodním osvědčení.

1) Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru