Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 13/2000 Sb.Nařízení vlády o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

Částka 5/2000
Platnost od 03.02.2000
Účinnost od 03.02.2000
Zrušeno k 12.10.2000 (371/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 1999,

o zákazu poskytování ropy a ropných produktů ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

Vláda nařizuje podle § 1 zákona č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii:


§ 1

V tomto nařízení se rozumí

a) orgánem Svazové republiky Jugoslávie všechny státní, samosprávné anebo místní orgány Svazové republiky Jugoslávie a jakékoli jimi ovládané či jinak kontrolované instituce,

b) orgánem Republiky Srbsko všechny státní, samosprávné anebo místní orgány Republiky Srbsko a jakékoli jimi ovládané či jinak kontrolované instituce,

c) institucí jakákoli organizace, obchodní či jiná společnost, podnik, sbor anebo jiná entita bez ohledu na její název a bez ohledu na to, zda má vlastní právní subjektivitu, včetně jejích poboček či jiných organizačních složek.

§ 2

(1) Zakazuje se

a) prodat, obstarat, dovézt či jinak umožnit použití ropy a ropných výrobků uvedených v příloze k tomuto nařízení:

1. Svazové republice Jugoslávii nebo Republice Srbsko anebo jejich orgánům,

2. jakékoli osobě či instituci ve Svazové republice Jugoslávii,

3. jakékoli jiné osobě či instituci za účelem jakéhokoli podnikání prováděného na území Svazové republiky Jugoslávie nebo řízeného z jejího území;

b) přepravovat či umožnit přepravu ropy a ropných výrobků uvedených v příloze k tomuto nařízení na území Svazové republiky Jugoslávie anebo přes toto území;

c) podílet se na jakékoli jiné činnosti, jejímž cílem je přímo či nepřímo podporovat činnosti uvedené v písmenech a) a b).

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování a přepravu ropy a ropných výrobků uvedených v příloze k tomuto nařízení pro potřeby

a) zastupitelského úřadu České republiky ve Svazové republice Jugoslávii,

b) českého kontingentu mezinárodních vojenských mírových sil ve Svazové republice Jugoslávii, ve kterých se účastní, nebo

c) mezinárodních vojenských mírových sil ve Svazové republice Jugoslávii a pro humanitární účely,

d) zastupitelského úřadu Svazové republiky Jugoslávie v České republice.

(3) Poskytovat nebo přepravovat ropu a ropné výrobky v případech podle odstavce 2 písm. c) lze jen na základě povolení Ministerstva průmyslu a obchodu vydaného se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí.

(4) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na poskytování nebo přepravu ropy a ropných výrobků, uvedených v příloze k tomuto nařízení, na území Republiky Černá Hora nebo Provincie Kosovo za podmínky, že k tomu dá povolení Ministerstvo průmyslu a obchodu se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí; takové povolení lze vydat, jen je-li zřejmé, že tyto produkty nebudou přepravovány přes ostatní území Republiky Srbsko ani tam následně poskytnuty.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:

Kavan v. r.


Příloha

SEZNAM POLOŽEK PODLE § 2

2709Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, surové
2710 00Ropné oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejmén 70 % hmotnostních nebo více ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou tchto přípravků
2711Zemní plyn a jiné plynné uhlovodíky
2712 10Vazelína
2712 20Parafín, obsahující mén než 0,75 % hmotnostních olejů
ex 2712 90„Parafínový gáč“, „Šupinkový vosk“
2713Petrolejový koks, petrolejová živice a jiné zbytky ropných olejů nebo olejů ze živičných nerostů
2714Přírodní živice (bitumen) a přírodní asfalt; živičné břidlice a živičné písky; asfaltity a asfaltové horniny
2715 00 00Živičné smsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (např. živičné tmely, produkty navzájem ředné)
2901Acyklické uhlovodíky
2902 11 00Cyklohexan
2902 20Benzen
2902 30Toluen
2902 41 00o-Xylen
2902 42 00m-Xylen
2902 43 00p-Xylen
2902 44Sms izomerů xylenu
2902 50 00Styren
2902 60 00Ethylbenzen
2902 70 00Kumen
2905 11 00Methanol (methylalkohol)
3403 19 10Mazací prostředky (včetn řezných olejů, přípravků k uvolování šroubů a matic, přípravků proti rzi nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy, založených na mazadlech), ale s výjimkou přípravků obsahujících jako základní složky nejmén 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů
3811 21 00Přísady do mazacích olejů obsahujících ropné oleje nebo oleje získané ze živičných nerostů
3824 90 10Ropné sulfonáty s výjimkou ropných sulfonátů alkalických kovů, amonia nebo ethanola-minů; thiofenické sulfonované kyseliny z olejů, získaných ze živičných nerostů a jejich soli
ex 3824 90 95Ostatní výrobky vzniklé zpracováním ropy a ropné výrobky
Přesunout nahoru