Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 128/2000 Sb.Zákon o obcích (obecní zřízení)

Částka 38/2000
Platnost od 15.05.2000
Účinnost od 12.11.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
25 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 128/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a další související zákony

Novela reaguje na novelu Ústavy ČR, která rozšiřuje kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu o kontrolu hospodaření se všemi veřejnými prostředky, tj. včetně hospodaření územních samosprávných celků, a o kontrolu hospodaření s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku.

Poslední změna: 12.02.2020 (3. čtení přerušeno nebo odročeno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu

Novela provádí souběžně navrženou ústavní úpravu rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Poslední změna: 12.02.2020 (3. čtení přerušeno nebo odročeno)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Novela parametricky mění tři dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a otcovskou.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 23.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Nařízení vlády má za cíl zvýšení odměn uvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků a maximální možné výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 7,5 %.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.12.2019 pod číslem 338/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích a zákon o hlavním městě Praze

Novela navrhuje omezení odměn pro uvolněné členy zastupitelstva, kteří zároveň vykonávají funkci v celostátní politice.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.10.2019 pod číslem 263/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a zákon o úřednících územních samosprávných celků

Cílem návrhu je především ustanovit pravomoc Ministerstva vnitra dovolat tajemníka obecních či krajských úřadů.

Poslední změna: 17.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

Cílem zákona je zřídit elektronickou databázi právních předpisů a tím především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.  

Poslední změna: 30.07.2019 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., a zákon č. 131/2000 Sb.

Zákon v případě voleb do zastupitelstev obcí a v hlavním městě Praze snižuje věkovou hranici aktivního volebního práva na 16 let.

Poslední změna: 20.05.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích a zákon o hlavním měste Praze

Cílem návrhu zákona je dosáhnout maximální transparentnosti jednání a úkonů orgánů obcí, krajů a hl. m. Prahy, a posílit tak možnost veřejné kontroly a přímou odpovědnost volených funkcionářů územní samosprávy.

Poslední změna: 24.10.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Novela zařazuje město Třinec mezi statutární města.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 175/2018 Sb. s účinností od 31.08.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím

Legislativní řešení některých zásadních problémů veřejného opatrovnictví jako činnosti vykonávané obcemi v přenesené působnosti.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Cílem návrhu zákona je zrušit institut „karenční doby“.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Nařízení vlády zavádí nové koncepční řešení konstrukce průběžně (měsíčně) poskytovaných odměn za výkon funkce členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.10.2017 pod číslem 318/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozšíření kritéria účelnosti a hospodárnosti, která jsou v praxi vykládána velmi úzce, o kritérium jiného důležitého zájmu obce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 257/2017 Sb. s účinností od 02.09.2017
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Návrh zákona upravuje na základě práva Evropské unie pravidla zavádění vysokorychlostních sítí, v souvislosti s požadavky na využívání stávající infrastruktury a usnadněním efektivnějšího budování nové infrastruktury tak, aby bylo možné tyto sítě budovat s nižšími náklady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.07.2017 pod číslem 194/2017 Sb. s účinností od 25.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Novela řeší odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 99/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb.,zákon č. 131/2000 Sb.,zákon č. 491/2001 Sb.,zákon č. 22/2004 Sb.,zákon č. 150/2002 Sb.

Návrh zákona zavádí přímou volbu starosty v obcích do 1500 obyvatel a obcích, kde se nevolí obecní rada.

Návrh neprošel 13.07.2016 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostní (katastrální zákon)

Novela vytváří právního nástroje k vyřešení všech identifikovaných územních anomálií (tj. sporných hranic obcí), který bude aplikován tam, kde dohoda obcí dlouhodobě není možná.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.04.2016 pod číslem 106/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Potřeba transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Návrh neprošel 16.09.2015 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

Novela odstraňuje chybějící definice pojmů, nezakotvení pravidel pro poskytování dotací, chybějící náležitosti záměru poskytovatele a mnoho dalších.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.02.2015 pod číslem 24/2015 Sb. s účinností od 20.02.2015