Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Částka 36/2000
Platnost od 12.05.2000
Účinnost od 01.12.2000
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Poslední změna: 06.06.2019 (Zahájeno 2. čtení)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o právu autorském

Cílem návrhu zákona je odstranit povinnost placení autorských poplatků v případech, kdy se provozováním rozhlasového či televizního vysílání zpřístupňují díla pomocí přístroje k příjmu rozhlasového či televizního vysílání.

Poslední změna: 11.03.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o právu autorském

Cílem návrhu zákona je zpřístupnit hudební produkci v prostorách, které primárně slouží pro jiné účely, než je provozování hudební produkce a jsou navštěvovány za účelem poskytnutí dané služby, nikoliv zpřístupnění hudební produkce.

Poslední změna: 22.02.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Novela autorského zákona zakotvuje výjimku z výlučných autorských práv a některých práv souvisejících s právem autorským, která má za cíl usnadnit zhotovení rozmnoženin autorských děl a jejich dovoz a vývoz ve formátu, který je přístupný osobám nevidomým, osobám jinak zrakově postiženým a osobám s jinými poruchami čtení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.02.2019 pod číslem 50/2019 Sb. s účinností od 15.02.2019

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Zákon mění právní úpravu oznamovacích povinností provozovatelů a dodavatelů živých veřejných hudebních produkcí kolektivním správcům včetně souvisejících lhůt.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

Novela impementuje směrnici 2014/26/EU, a dále upravuje některé další otázky autorského práva, a to na základě zkušeností z aplikační praxe.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.04.2017 pod číslem 102/2017 Sb. s účinností od 20.04.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Předmětem úpravy je vymezení podmínek odpovědnosti adresátů veřejné správy, tedy právnických osob, fyzických osob a fyzických osob v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní odpovědnost), které jsou jim uloženy v zákonech upravujících jednotlivé úseky veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.08.2016 pod číslem 250/2016 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Návrh zákona přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, a zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Poslední změna: 19.05.2016 (Postoupeno Senátu)