Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 120/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Částka 35/2000
Platnost od 10.05.2000
Účinnost od 01.09.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

ZÁKON

ze dne 6. dubna 2000,

kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. Izrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

Čl. IIzrušeno

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

Čl. III

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, se mění takto:

1. V § 13 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) geometrického plánu, kopie geometrického plánu, upřesněného přídělového plánu, nového souboru geodetických informací katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku,".

2. V § 16 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Ověření kopie geometrického plánu se vyznačí textem: "Ověřuje se, že tato kopie souhlasí s geometrickým plánem.". K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření kopie, číslo z evidence ověřených kopií a otisk razítka se státním znakem, jehož obsah je uveden v odstavci 4.".


ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. IV

1. Zemědělské pozemky, které byly v katastru dosud evidovány v druhu pozemku louka a pastvina, se od účinnosti tohoto zákona evidují v druhu pozemku trvalé travní porosty.

2. Fyzické osoby, kterým bylo vydáno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, do dne účinnosti tohoto zákona, mohou ode dne účinnosti tohoto zákona ověřovat i kopie geometrických plánů, upřesněné přídělové plány a nové soubory geodetických informací katastru nemovitostí.

ČÁST PÁTÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA

Čl. V

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Přesunout nahoru