Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 113/2000 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.

Částka 34/2000
Platnost od 03.05.2000
Účinnost od 03.05.2000
Zrušeno k 01.03.2007 (26/2007 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

ze dne 18. dubna 2000,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 písm. a), c) a d) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1) zní:

"1) § 139b odst. 7 až 9 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 197/1998 Sb.).".

2. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Údaje o parcele

V katastru se evidují tyto údaje o parcele:

a) příslušnost do katastrálního území,

b) druh číslování parcel(příloha bod 4),

c) parcelní číslo,

d) výměra parcely,

e) kvalita výměry (příloha bod 5),

f) druh a způsob využití pozemku (příloha body 1 a 2),

g) typ a způsob ochrany nemovitosti (příloha bod 3),

h) příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví),

i) právní vztah,

j) označení listu katastrální mapy,

k) souřadnice definičního bodu parcely.".

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

"§ 7a

Údaje o budově a bytu nebo nebytovém prostoru

V katastru se evidují tyto údaje o budově a bytu nebo nebytovém prostoru (dále jen "jednotka"):

a) příslušnost do katastrálního území,

b) údaje o parcele, na níž je budova umístěna [§ 7 písm. b) a c)],

c) číslo popisné nebo evidenční,

d) příslušnost budovy k části obce,

e) číslo jednotky, popř. popis umístění jednotky v budově, pokud jednotky nejsou očíslovány,

f) typ a způsob využití budovy a typ a způsob využití jednotky (příloha body 2a, 2b a 2c),

g) typ a způsob ochrany (příloha bod 3),

h) příslušnost k vlastníku (číslo listu vlastnictví),

i) právní vztah.".

4. V § 8 odst. 1 se zrušují písmena c) a g).

Dosavadní písmena d), e) a f) se označují jako písmena c), d) a e).

5. V § 9 odst. 1 se zrušuje písmeno c) a v písmenu f) se zrušují slova "na položku výkazu změn a".

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

6. V § 18 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Každá změna se označuje pořadovým číslem.". Odstavec 2 se zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

7. V § 28 odst. 1 se písmena "i) a j)" nahrazují písmeny "h) a i)".

8. V § 28 odst. 2 se slova "§ 7 písm. h) a l)" nahrazují slovy "§ 7a písm. c) a d)".

9. V § 28 odst. 3 se písmena "k), m) a n)" nahrazují písmeny "j) a k)".

10. V § 29 odst. 3 se písmena "a) až c), e) a g)" nahrazují písmeny "a) až d)".

11. V § 34 odst. 3 se slova "rozhodnutí o využití území" nahrazují slovy "územní rozhodnutí".

12. Poznámka pod čarou č. 54) zní:

"54) § 32 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.".

13. V § 36 odst. 5 písm. c) se zrušují slova "nebo nemovitosti přešly do správy Pozemkového fondu České republiky podle zvláštního předpisu64c)" včetně poznámky pod čarou č. 64c).

14. V § 61 odst. 3 se slova "§ 72 odst. 3" nahrazují slovy "§ 66 odst. 9 a § 69 odst. 5".

15. Poznámka pod čarou č. 90) zní:

"90) § 82 zákona č. 50/1976 Sb.".

16. V § 69 odst. 3 písm. a) se slova "odst. 11" nahrazují slovy "odst. 9".

17. V § 78 odst. 4 ve větě druhé se slova "§ 72 odst. 1" nahrazují slovy "§ 69 odst. 3".

18. V § 85 se slova "§ 7 písm. l)" nahrazují slovy "§ 7a písm. d)" a slova "§ 7 písm. m)" se nahrazují slovy "§ 7 písm. k)".

19. Bod 2 přílohy zní:

"2. Způsob využití pozemku

Kód Název Zkráceně Význam Ke druhu pozemku
1 skleník, pařeniště skleník-pařeniš. Na pozemku je zřízen skleník nebo pařeniště. 2 až 10
2 školka  Na pozemku je zřízena školka ovocných, lesních nebo okrasných stromů, viničná školka nebo školka pro chmelovou sáď.
3 plantáž dřevin  Na pozemku je semenná plantáž, plantáž energetických dřevin, vánočních stromků, lignikultury apod. 10 a 14
4 les jiný než hospodářský nehospodář. les Pozemek zařazený do kategorie lesy ochranné a lesy zvláštního určení podle 7a 8 zákona č. 289/1995 Sb. 10
5 lesní pozemek, na kterém je budova budova na les. p. Lesní pozemek, na kterém je budova, ale pozemek není odňat plnění funkcí lesa.
6 rybník  Umělá vodní nádrž určená především k chovu ryb s možností úplného a pravidelného vypouštění. 11
7 vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném tok přirozený Vodní tok, jehož koryto vzniklo působením tekoucí vody a dalších přírodních faktorů (bystřina, potok, řeka) nebo jehož přírodní charakter je změněn technickými zásahy v korytě (např. břehové opevnění) nebo ohrazováním.
8 vodní tok v korytě umělém tok umělý Vodní tok, jehož koryto bylo vytvořeno uměle (např. vodní tok v opevněném korytě, průplav, kanál, meliorační stoka apod.).
9 vodní nádrž přírodní nádrž přírodní Vodní nádrž, která nebyla vytvořena záměrnou lidskou činností (např. jezero, přírodní deprese naplněná vodou apod.).
10 vodní nádrž umělá nádrž umělá Vodní nádrž vytvořená záměrnou lidskou činností s výjimkou rybníku a bazénu ke koupání (např. velká vodní nádrž vytvořená přehradou, malá vodní nádrž, nádrž vytvořená zatopením vytěžených ploch apod.).
11 zamokřená plocha  Zemský povrch trvale nebo po převážnou část roku rozbředlý (močál, mokřad, bažina).
12 společný dvůr  Nádvoří u domů s byty a nebytovými prostory. 13
13 zbořeniště  Pozemek se zbořenou budovou nebo zříceninou.
14 dráha  Dráha železniční, tramvajová, trolejbusová nebo lanová ( 2 až 4 zákona č. 266/1994 Sb.) s vlastní dopravní cestou. 14
15 dálnice  Dálnice a její součásti ( 11 až 13 zákona č. 13/1997 Sb.).
16 silnice  Silnice l. až III. třídy a její součásti.
17 ostatní komunikace ostat. komunikace Místní nebo účelová komunikace (včetně zpevněné lesní komunikace) a její součásti. 10 a 14
18 ostatní dopravní plocha ost. dopravní pl. Letiště, přístav, veřejné parkoviště (pokud není součástí pozemní komunikace). 14
19 zeleň  Okrasná zahrada, uliční a sídlištní zeleň, park a jiná plocha funkční a rekreační zeleně.
20 sportoviště a rekreační plocha sport. a rekr. pl. Hřiště, stadion, koupaliště, sportovní dráha a jízdárna, střelnice, autokemp, tábořiště apod. 10 a 14
21 hřbitov, urnový háj hřbitov-urn. háj Hřbitov, urnový háj 14
22 kulturní a osvětová plocha kult. a osvět. pl. Botanická a zoologická zahrada, skanzen, amfiteátr, památník apod.
23 manipulační plocha manipulační pl. Manipulační a skladová plocha ( 3 odst. 6).
24 dobývací prostor dobývací prost. Prostor jednoho nebo více výhradních ložisek nebo prostor jen části výhradního ložiska. 10 a 14
25 skládka  Skládka odpadu. 14
26 jiná plocha  Pozemek nevyužívaný žádným z ostatních vyjmenovaných způsobů včetně pozemku, na kterém je postavena stavba, která se v katastru neeviduje.
27 neplodná půda  Svah, skála a jiná neplodná půda.“.

20. Za bod 2 přílohy se vkládají nové body 2a až 2c, které znějí:

"2a. Typ budovy

Kód Název Zkráceně
1 budova s číslem popisným č.p. ...
2 budova s číslem evidenčním č.e. ...
3 budova bez čísla popisného nebo evidenčního  
4 rozestavěná budova rozestav.

2b. Způsob využití budovy

Kód Název Zkráceně Význam
6 bytový dům byt. dům Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení [ 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].
7 rodinný dům rod. dům Stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví [ 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].
8 stavba pro individuální rekreaci ind. rekr Jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci, například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata [ 3 písm. d) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].
9 stavba pro shromažďování většího počtu osob shromaž. Stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2(konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny apod. [ 3 písm. e) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].
10 stavba pro obchod obchod Stavba s prodejnami a jinými obchodními prostory, velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy apod.
11 stavba ubytovacího zařízení ubyt. zař. Stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené (hotel, motel, penzion, turistická ubytovna, kemp a skupina chat-bungalovů, kulturní nebo památkové objekty využívané pro přechodné ubytování apod.); ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci [ 3 písm. g) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].
12 stavba pro výrobu a skladování výroba Stavba určená pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu, popřípadě služby mající charakter výroby, a dále pro skladování výrobků, hmot a materiálů, kromě staveb pro skladování spadajících do zemědělských staveb [ 3 písm. i) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].
13 zemědělská stavba zeměděl. Stavba pro chov hospodářských zvířat, přípravu, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, pěstování rostlin, skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, skladování a přípravu prostředků výživy, přípravků na ochranu rostlin a rostlinných produktů a pro zemědělské služby [ 3 písm. j) vyhlášky č. 137/1998 Sb.].
14 stavba pro administrativu adminis. Stavba pro správní a řídící složky podniků a organizací, víceúčelová stavba pro administrativní účely, budova orgánu státní správy a územní samosprávy apod.
15 stavba občanského vybavení obč.vyb Stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení, školství a učiliště včetně internátů a kolejí, vědu a výzkum apod.
16 stavba technického vybavení tech.vyb Stavba, která je součástí sítě technického vybavení [ 3 písm. k) vyhlášky č. 137/1998 Sb.], tj. sítě energetické (elektrické silové vedení, plynovod a teplovod), vodovodní, stokové a telekomunikační, popřípadě jiného vedení (například produktovodu).
17 stavba pro dopravu doprava Stavba pro zabezpečení dopravy (automobilové, kolejové, hromadné, podzemní, letecké, lodní apod.).
18 garáž  Objekt popřípadě prostor, který slouží odstavování nebo parkování silničních vozidel (jednotlivá, řadová nebo hromadná garáž ve smyslu ČSN 736057 a ČSN 736058).
19 jiná stavba jiná st. Stavba jiného než výše uvedeného způsobu využití.

Zapisuje se převažující způsob využití budovy.

2c. Typ a způsob využití bytu nebo nebytového prostoru (jednotky)

Typ jednotkyZpůsob využití jednotky
Kód Název Zkráceně KódNázev Zkráceně
1 byt nebo nebytový prostor rozest. 1byt 
2 rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor 2ateliér 
 3garáž 
4dílna nebo provozovnadílna
5jiný nebytový prostorj.nebyt“.

21. Bod 3 přílohy zní:

"3. Typ a způsob ochrany nemovitosti

Kód typu Zkrácený název typu ochrany Kód způsobuZkrácený název způsobu ochrany
1 ochrana přírody a krajiny 6národní park - I. zóna
7národní park - II. zóna
8národní park - III. zóna
9ochranné pásmo národního parku
10chráněná krajinná oblast - I. zóna
11chráněná krajinná oblast - II. - IV. zóna
12národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památka
13přírodní rezervace nebo přírodní památka
14ochr.pásmo jiného zvlášť chráň. území nebo pam. stromu
2 památková ochrana  15nemovitá národní kulturní památka
16památková rezervace - budova, pozemek v pam. rezervaci
17památková zóna - budova, pozemek v pam. zóně
18nemovitá kulturní památka
19ochr.pásmo něm. kult. památky, pam.zóny, pam. rezervace nebo nem. nár. kult. památky
3 ochrana přírod. léčebných lázní a pří rod. léčivého zdroje 20vnitřní lázeňské území
21přír.léč.zdroj nebo zdroj přír. miner. vody stolní
22ochr.pásmo 1. st. nebo užší prozat. ochr. pásmo přír. léčiv. zdroje nebo přír. miner. vody stolní
4 ochrana nerostného bohatství 23chráněné ložisk. území, popř. dobýv. prostor, nebo území zvl. zásahu do zem. kůry
5 ochrana značky geodetického bodu 24chráněná značka geodetického bodu
25chráněné území značky geodetického bodu
6  jiná ochrana pozemku  26pozemek určený k plnění funkcí lesa
27zemědělský půdní fond
Kód Význam některých kódů způsobu ochrany nemovitosti
14 Ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nebo památného stromu.
15 Nemovitá národní kulturní památka - budova nebo pozemek prohlášené za národní kulturní památku, pozemky související s budovou.
18 Nemovitá kulturní památka - budova nebo pozemek prohlášené za nemovitou kulturní památku, pozemky související s budovou.
19 Ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, památkové rezervace nebo nemovité národní kulturní památky, budovy, pozemky v ochranném pásmu.
21 Přírodní léčivý zdroj peloidu (rašelina, slatina, bahno) nebo vody nebo zdroj přírodní minerální vody stolní.
26 Pozemek určený k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.).
27 Zemědělský půdní fond - zemědělská půda a další pozemky náležející do zemědělského půdního fondu ( 1 odst. 2 a 3 zákona č. 334/1992 Sb.).".

22. Za bod 5 přílohy se vkládá nový bod 5a, který zní:

"5a. Souřadnicový systém

Název Kód
S-JTSK 1
gusterbergský 2
svatoštěpánský 3
místní 4“.

23. V bodu 9.4 přílohy se v předmětu značky poř. číslo 3.08 slovo "půda" nahrazuje slovem "pozemek".

24. V bodu 10.3 přílohy se v předmětu značky poř. číslo 13 slovo "půda" nahrazuje slovem "pozemek".

25. V bodu 12.2 písm. a) přílohy se zlomek "1/4" nahrazuje zlomkem "1/2".

26. V bodu 16.16 přílohy se v závorce číslice "2" nahrazuje číslicí "1".

Čl. II

(1) Údaje podle ustanovení bodů 2, 2a, 2b, 2c a 3 přílohy se do katastru zavádějí postupně. Datum jejich zavedení oznámí katastrální úřad na své úřední desce nejméně 2 měsíce předem a 2 měsíce po datu zavedení uvedených údajů neodmítne údaje podle ustanovení dosavadních bodů 1 až 3 přílohy, pokud jejich význam bude nepochybný pro zařazení podle nových bodů 2 až 3 přílohy.

(2) Údaje zapsané podle ustanovení dosavadních bodů 2 až 3 přílohy zůstávají v platnosti do doby nejbližší změny v katastru týkající se příslušné nemovitosti.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

Ing. Šíma, CSc. v. r.

Přesunout nahoru