Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c85/1999 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000

Částka 85/1999
Platnost od 17.11.1999
Účinnost od 17.11.1999
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ na rok 2000 ze dne 5. listopadu 1999

Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje. V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)" a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.


I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

2. P 4-01 Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

3. P 5-01 Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

4. Zem J 1-12 Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat

5. Zem 7-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků

6. Zem 13-02 Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže

7. Zem V 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

8. Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

9. Zem HZ 1-01 Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 2000

10. Zem HZV 1-04 Výběrové šetření o skotu

11. Zem HZV 2-04 Výběrové šetření o prasatech

12. Zem HZV 3-02 Výběrové šetření o drůbeži

13. Zem V 6 až 10 Odhady sklizně zemědělských plodin

14. Les 8-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

15. Prům 1-12 Měsíční výkaz v průmyslu

16. Prům 2-12 Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků

17. Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu

18. Stav 1-12 Měsíční výkaz ve stavebnictví

19. Stav 2-12 Měsíční výkaz o stavebních povoleních a o zrušení bytů

20. Stav 6-04 Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek

21. Stav 8-04 Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě

22. Stav 4-99 Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení celého bytu

23. Stav 7-99 Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt

24. Stav 5-01 Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

25. S P 1-12 Měsíční dotazník

26. Dop 2-04 Čtvrtletní výkaz v silniční a městské hromadné dopravě

27. CR 1-12 Dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

28. CR 7-99 Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních

29. CR 9-01 Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení

30. CR 8-01 Dotazník o činnosti cestovních kanceláří

31. Zdp 3-04 Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

32. Poj 3-04 Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů

33. Pen 3a-04 Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí

34. Pen 3b-04 Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

35. Zdp 5-01 Roční výkaz zdravotních pojišťoven

36. Poj 5a-01 Roční výkaz pojišťoven

37. Poj 5b-01 Roční výkaz penzijních fondů

38. Pen 5a-01 Roční výkaz bankovních peněžních institucí

39. Pen 5b-01 Roční výkaz nebankovních peněžních institucí

40. RO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů rozpočtových organizací

41. ROPO V 1-01 Roční výkaz finančních ukazatelů příspěvkových organizací a vedlejších hospodářství rozpočtových organizací

42. SONO V 1-01 Roční výkaz soukromých neziskových organizací

43. OPS V 1-01 Roční výkaz obecně prospěšných společností

44. Kult V 7-01 Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

45. Kult V 8-01 Roční výkaz o televizním vysílání

46. Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci

47. Práce 3-01 Roční výkaz o práci

48. ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce

49. Iv 1-04 Čtvrtletní výkaz o investicích

50. Iv 4-02 Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby

51. Iv 3-01 Roční výkaz o investicích

52. Leasing 1-01 Šetření hmotných investic u leasingových společností

53. EP V 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů

54. EP S 1-12 Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

55. EP 5-01 Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie

56. EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

57. EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

58. EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

59. EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

60. EP 11-01 Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě

61. Nem Úr 1-01 Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

62. Odp 5-01 Roční výkaz o odpadech

63. VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích

64. VH 8a-01 Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

65. VH 8b-01 Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

66. Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství

67. Obyv 2-12 Hlášení o narození

68. Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí

69. Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu

70. Obyv 5-12 Hlášení o stěhování

71. Ceny Prům 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců

72. Ceny Prům 1a-12 Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků

73. Ceny Prům 1b-12 Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

74. Ceny Teplo 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen tepla

75. Ceny ZO 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě

76. Ceny Zem 1-12 Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

77. Ceny D Zem 1-04 Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství

78. Ceny D Zem 2-04 Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství

79. Ceny D Zem 3-04 Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

80. Ceny D Zem 4-04 Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

81. Ceny D Zem 5-04 Čtvrtletní výkaz o cenách strojů a zařízení pro zemědělství

82. Ceny Les 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství

83. Ceny Vod 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství

84. Ceny Spoj 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů

85. Ceny Dop Ž 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy

86. Ceny Dop S 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy

87. Ceny Dop L 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy

88. Ceny Dop Ř 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy

89. Ceny Dop P 1-12 Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy

90. Ceny Psn 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí

91. Ceny Pss 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů

92. Ceny Psz 1-12 Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností

93. Ceny Pso 1-12 Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb

94. Ceny Poj 1-12 Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

95. Ceny Ban 1-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb

96. Ceny Ban 2-12 Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb

97. Ceny Leas 1-12 Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

98. Ceny Stav 1-04 Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

99. Ceny Služ ZO 1-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy

100. Ceny Služ ZO 1a-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy

101. Ceny Služ ZO 2-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

102. Ceny Služ ZO 3-12 Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy

103. Ceny Služ ZO 4-12 Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím

104. Ceny Služ ZO 5-12 Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím

105. Ceny Služ ZO 6-12 Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění

106. Ceny E 1-12 Ceny ropy

107. Ceny E 2-12 Spotřebitelské ceny pohonných hmot u čerpacích stanic

108. Ceny E 3-12 Ceny průmyslových topných olejů

109. Ceny E 4-12 Spotřebitelské ceny plynového topného oleje pro komunální účely

110. Ceny E 5-04 Spotřebitelské ceny plynu pro domácnosti

111. Ceny E 6-04 Ceny plynu pro průmyslové užití

112. Ceny E 7-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (velmi vysoké napětí, spotřebitelé s technickým maximem do 10 MW)

113. Ceny E 8-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí)

114. Ceny E 9-04 Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (nízké napětí, podnikatelský maloodběr)

115. Ceny E 10-04 Spotřebitelské ceny elektřiny pro domácnosti

116. Ceny E 11-01 Roční spotřeba a počet odběratelů elektřiny pro velkoodběr

117. AGC 2000 Agrocensus 2000

118. SP-00 Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování

119. TI S 1999 Dotazník o technických inovacích ve službách

120. D OZOČ-04 Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod

121. přímé zjišťování Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ

122. přímé zjišťování Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

123. přímé zjišťování Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

124. přímé zjišťování Průměrné ceny a index cen nemovitostí

125. EV Prům 1-12 Konjunkturální průzkum v průmyslu

126. EV Stav 1-12 Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

127. EV Sl 1-12 Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb

128. PANEL 2000 Dotazník pro podniky a podnikatele

129. RES 2000 Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

130. RES-MJ 2000 Dotazník o místních jednotkách podniků a podnikatelů

131. RES-PO 2000 Jednorázové šetření právnických osob

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

1. Dop (MDS) 1-12 Měsíční výkaz o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě

2. Dop (MDS) 6-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o veřejné drážní osobní dopravě

3. Dop (MDS) 1-01 Roční výkaz o veřejné drážní dopravě

4. Dop (MDS) 2-01 Roční výkaz o veřejné nákladní drážní dopravě

5. Dop (MDS) 2-04 Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy

6. Dop (MDS) 3-04 Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě

7. Dop (MDS) 2-99 Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

8. Dop (MDS) 3-99 Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR

9. Dop (MDS) 4-04 Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

10. Dop (MDS) 1-04 Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

11. Dop (MDS) 5-04 Čtvrtletní výkaz o pohybu zboží a osobních plavidel ve veřejných přístavech

12. Dop (MDS) 4-01 Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

13. Dop (MDS) 5-01 Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě

14. Dop (MDS) 6-01 Roční výkaz o letecké dopravě

15. Dop (MDS) 7-01 Roční výkaz o kombinované dopravě

16. PO (MDS) 1-01 Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty

17. PO (MDS) 2-02 Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu

18. PO (MDS) 4-02 Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek

19. PO (MDS) 6-02 Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu

20. PS (MDS) 1-01 Roční výkaz o poštovních službách

21. TS (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních službách

22. TP (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu

23. TJ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb

24. TH (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic

25. TZ (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních

26. TR (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o radiokomunikacích

27. FET (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích

28. FER (MDS) 1-02 Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. Kult (MK) V 1-01 Roční výkaz o divadle

2. Kult (MK) V 2-01 Roční výkaz o hudebních souborech

3. Kult (MK) V 4-01 Výkaz o repertoáru divadla

4. Kult (MK) V 5-01 Roční výkaz o periodickém tisku

5. Kult (MK) V 12-01 Roční výkaz o knihovně

6. Kult (MK) V 14-01 Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii

7. Kult (MK) V 15-01 Roční výkaz o neperiodických publikacích

8. Kult (MK) V 16-01 Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

9. Kult (MK) V 17-01 Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

10. Kult (MK) V 18-01 Roční výkaz o vydavateli

11. Kult (MK) V 19-01 Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

12. Kult (MK) V 21-01 Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o zařízeních sociální péče

2. V (MPSV) 10-01 Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení

3. V (MPSV) 19a-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče

4. V (MPSV) 19b-01 Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce

5. V (MPSV) 20-01 Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

6. V (MPSV) 26-01 Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

7. ISPV (MPSV) V 1-04 Čtvrtletní šetření o ceně práce

8. V (MPSV) 9-04 Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. Prům (MPO) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky

2. Prům (MPO) P 2-04 Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

3. ENG (MPO) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koks a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)

4. ENG (MPO) 2-12 Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů

5. ENG (MPO) 3-04 Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva

6. ENG (MPO) 4-01 Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

7. CRS (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot

8. CRS (MPO) 1-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot

9. IC (MPO) 1-01 Roční výkaz dodavatelů investičních celků

10. Res (MPO) P 3-04 Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách

11. Tech (MPO) Ba 1-01 Roční výkaz bavlnářského průmyslu

12. Tech (MPO) Lv 1-01 Roční výkaz průmyslu lýkových vláken

13. Tech (MPO) Vl 1-01 Roční výkaz vlnařského průmyslu

14. Tech (MPO) Pl 1-01 Roční výkaz pletařského průmyslu

15. Tech (MPO) Op 1-01 Roční výkaz oděvního průmyslu

16. Tech (MPO) Kž 1-01 Roční výkaz kožedělného průmyslu

17. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu

18. Tech (MPO) SK 1-01 Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu

19. Tech (MPO) Dp 1-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu

20. Tech (MPO) Dp 2-02 Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu

21. Tech (MPO) HU 1-02 Pololetní výkaz hutního průmyslu

22. Tech (MPO) SL 1-01 Roční výkaz slévárenství

23. Tech (MPO) NK 1-01 Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů

24. Stav (MPO) 1-02 Pololetní podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací

25. Hor (MPO) 1-01 Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

26. Tech (MPO) PC 1-01 Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy

27. Tech (MPO) KO 1-01 Roční výkaz kovárenství

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. Škol (MŠMT) V 1-01 Výkaz o mateřské škole

2. Škol (MŠMT) V 2-01 Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole

3. Škol (MŠMT) V 3-01 Výkaz o základní škole

4. Škol (MŠMT) V 3a-01 Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách

5. Škol (MŠMT) V 4-01 Výkaz o speciálních školách

6. Škol (MŠMT) V 4a-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole

7. Škol (MŠMT) V 4b-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole

8. Škol (MŠMT) V 4c-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni

9. Škol (MŠMT) V 4d-01 Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole

10. Škol (MŠMT) V 5-01 Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách

11. Škol (MŠMT) V 6-99 Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

12. Škol (MŠMT) V 7-01 Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

13. Škol (MŠMT) V 7d-01 Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

14. Škol (MŠMT) V 10-01 Výkaz o vyšší odborné škole

15. Škol (MŠMT) V 11-01 Výkaz o vysoké škole

16. Škol (MŠMT) V 12-01 Roční výkaz o absolventech vysokých škol

17. Škol (MŠMT) V 14-01 Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

18. Škol (MŠMT) V 15-01 Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

19. Škol (MŠMT) V 16-01 Roční výkaz o menzách

20. Škol (MŠMT) V 17-01 Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

21. Škol (MŠMT) V 18-01 Výkaz o státní jazykové škole

22. Škol (MŠMT) V 19-01 Výkaz o domově mládeže

23. Škol (MŠMT) V 20-01 Výkaz o vysokoškolských kolejích

24. Škol (MŠMT) V 21-01 Roční výkaz o vysokoškolské knihovně

25. Škol (MŠMT) V 23-01 Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně

26. Škol (MŠMT) V 24-01 Výkaz o základní umělecké škole

27. Škol (MŠMT) V 24a-01 Příloha k výkazu o základní umělecké škole

28. Škol (MŠMT) V 25-01 Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti

29. Škol (MŠMT) V 26-01 Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy na střední škole a základní škole

30. Škol (MŠMT) V 27-01 Výkaz o středisku praktického vyučování

31. Škol (MŠMT) V 33-01 Výkaz o speciálně pedagogickém centru

32. Škol (MŠMT) V 34-01 Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež

33. Škol (MŠMT) V 35-01 Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

34. Škol (MŠMT) V 36-01 Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízení

35. Škol (MŠMT) V 37-01 Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol

36. Škol (MŠMT) V 41-01 Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole

37. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství

38. Škol (MŠMT) P 1a-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace

f) MINISTERSTVO VNITRA

1. Práce (MV) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů

2. J (MV MS) 1-01 Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. A (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

2. E (MZ) 1-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace

3. E (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění

4. E (MZ) 3-02 Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění

5. E (MZ) 4-01 Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

6. E (MZ) 5-01 Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví

7. E (MZ) 6-04 Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty

8. H (MZ) 1-01 Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby

9. H (MZ) 2-01 Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby

10. L (MZ) 1-02 Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)

11. L (MZ) 2-01 Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)

12. L (MZ) 3-01 Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

13. O (MZ) 1-01 Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

14. O (MZ) 2-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem

15. O (MZ) 3-04 Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem

16. O (MZ) 5-01 Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky

17. T (MZ) 1-01 Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

18. V (MZ) 1-01 Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci

19. Z (MZ) 1-99 Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

20. Z (MZ) 2-99 Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy

21. Z (MZ) 3-12 Hlášení hospitalizace

22. Z (MZ) 4-12 Statistické hlášení - zpráva o rodičce

23. Z (MZ) 5-12 Statistické hlášení - zpráva o novorozenci

24. Z (MZ) 6-12 Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte

25. Z (MZ) 7-12 Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření

26. Z (MZ) 8-99 Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. SFTR (MZe) 1-12 Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa

2. SFTR (MZe) 2-12 Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa

3. SFTR (MZe) 3-12 Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků

4. Drůb (MZe) 4-12 Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

5. SFTR (MZe) 6-99 Ceny placené zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům

6. SFTR (MZe) 6-12 Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

7. SFTR (MZe) 7a-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v zemědělské prvovýrobě

8. SFTR (MZe) 7b-04 Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v obchodních a zpracovatelských organizacích

9. Zem (MZe) 8-01 Výkaz osázených ploch raných brambor

10. Zem (MZe) 9-01 Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin

11. Zem Vin (MZe) 10-01 Roční výkaz o vinařské produkci

12. Les (MZe) 1-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích

13. Les (MZe) 2-01 Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

14. Mysl (MZe) 1-01 Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře

15. Zem Ovo (Mze) 11-01 Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd

16. Zem Ovo (Mze) 6-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 2000

17. Zem Ovo (Mze) 9-01 Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 2000

18. Ryby (Mze) 1-01 Roční výkaz zdrojů a užití sladkovodních tržních ryb

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Vod (MŽP) 1-01 Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

2. Vod (MŽP) 3-01 Roční výkaz o znečištění vodních toků

3. Mysl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře

4. Les (MŽP) 4-01 Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem

5. Geo (MŽP) V 3-01 Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

6. Popl (MŽP) 1-01 Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)

7. Popl (MŽP) 2-01 Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona

8. Popl (MŽP) 3-01 Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů

9. Odv (MŽP) 1-01 Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: P 3-04 (mutace b, bd, c, d)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů a pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob (přesahujících stanovený minimální počet zaměstnanců) ve čtvrtletí v oblasti finančního hospodaření, investic, zaměstnanosti a mezd.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - výnosy a náklady v příslušném členění, hospodářský výsledek před zdaněním, účetní přidaná hodnota, zásoby, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, vlastní jmění, pasiva, přímý vývoz a dovoz. Základní údaje o investicích, údaje o počtu zaměstnanců a mzdách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle - OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství) - OKEČ 10 až 41 (průmysl) - OKEČ 45 (stavebnictví) - OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování) - OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje) - OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj) a počtem zaměstnanců 20 a více. Výkaznická povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu, a to 20-99 zaměstnanců pro mutace P 3-04 (b), (bd) 100 a více zaměstnanců pro mutace P 3-04 (c), (d).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování (mutace c, d), výběrové zjišťování u subjektů do 100 zaměstnanců (mutace b, bd)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27 kalendářních dnů po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: P 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů o ekonomickém vývoji malých ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - příjmy a výdaje (výnosy a náklady), majetek a závazky v příslušném členění. Základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty - fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez omezení na počet zaměstnanců s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností - OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství) - OKEČ 10 až 41 (průmysl) - OKEČ 45 (stavebnictví) - OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování) - OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje) - OKEČ 65 až 67 (peněžnictví, pojišťovnictví) - OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: výběrové zjišťování, u subjektů s počtem nad 100 zaměstnanců vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůty k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: P 5-01 (mutace a, b, c)

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů a pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele - tvorba hospodářského výsledku, náklady a výnosy v položkovém členění, nehmotný a hmotný investiční majetek, pořízení nehmotných a hmotných investic, finanční investice, zásoby, finanční majetek, pohledávky a pasiva, základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika: tržby za vlastní výkony a zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz a spotřeba materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností podle - OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství) - OKEČ 10 až 41 (průmysl) - OKEČ 45 (stavebnictví) - OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování) - OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje) - OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj). Výkaznická povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu, a to 0-19 zaměstnanci bez akciových společností pro mutaci P 5-01 (a) 20-99 zaměstnanci včetně akciových společností s 0-19 zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (b) 100 a více zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (c).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování (mutace c), výběrové zjišťování u subjektů do 100 zaměstnanců (mutace a, b)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2001, v případě povinného auditu do 31. 7. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem J 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o porážkách hospodářských zvířat. Údaje budou použity pro analýzy trhu s masem, stanovení trendů v této oblasti a pro potřeby mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a hmotnost poražených zvířat v živé a jatečné hmotnosti v členění podle druhu, kategorie a třídy jakosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro analýzy surovinových zdrojů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství s rostlinnou výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:  Zem 13-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů ke stanovování krátkodobých i dlouhodobých prognóz na trhu drůbežářských produktů. Informace budou sloužit jako podklad pro výpočet produkce drůbežího masa, k bilančním a analytickým účelům a pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty drůbeže v plemenných a rozmnožovacích hejnech, počty vložených násadových vajec a vylíhnutých mláďat podle jednotlivých druhů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství včetně zájmových svazů zabývajících se líhnutím drůbeže.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem V 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých plodin v zemědělské výrobě. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním a analytickým účelům.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, údaje o spotřebě hnojiv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 12. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Osev 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit a pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 6. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 2000

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZ 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat. Informace budou využity pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, pro veterinární opatření, pro nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství zabývající se chovem hospodářských zvířat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků a drobných chovatelů

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 3. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o skotu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZV 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy skotu a krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba a prodej mléka, celkový prodej jatečného skotu v druhovém členění, hmotnostní kategorie skotu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem skotu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o prasatech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZV 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy prasat a prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprasení prasnic, celkový prodej jatečných prasat, hmotnostní kategorie prasat.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem prasat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření o drůbeži

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZV 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice i pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, celkový prodej jatečné drůbeže.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství se živočišnou výrobou, zabývající se chovem drůbeže.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. 7. 2000 a do 8. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhady sklizně zemědělských plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství a rybářství hospodařící na zemědělské půdě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování ve výkazech Zem V 7 a Zem V 9, u dalších odhad v odborné skupině

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: Zem V 6 do 21. 6. 2000 Zem V 7 do 14. 7. 2000 Zem V 8 do 15. 8. 2000 Zem V 9 do 15. 9. 2000 Zem V 10 do 16. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů lesní hospodářské evidence pro hodnocení stavu a vývoje této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro mezinárodní účely.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách, dodávkách dřeva a počtech zaměstnanců v lesnictví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky zabezpečují podklady pro ekonomická rozhodování, slouží k veřejné publikaci ve statistické ročence ČR, mezinárodních ročenkách i dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby z průmyslové činnosti, průměrný evidenční počet zaměstnanců, mzdy a zakázky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjištování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování u ekonomických subjektů s počtem zaměstnanců 20-99, u subjektů s počtem 100 a více zaměstnanců vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o produkci vybraných průmyslových výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků ve fyzických měrných jednotkách a tis. Kč, dle Seznamu vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické a fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 60 až 63) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí informací statistickou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky a k získání informací o struktuře zpravodajské jednotky podle místních činnostních jednotek, které budou sloužit jako podklad pro vytvoření souboru zpravodajských jednotek podle metodiky EUROSTATU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce vybraných výrobků v Kč dle Seznamu vybraných výrobků, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce, tržby a spotřeba materiálu, energie a služeb. Manuálně pracující zaměstnanci ve fyzických osobách, mzdy, využití pracovní doby údaje o struktuře zpravodajské jednotky podle místních činnostních jednotek (o mzdě, počtech zaměstnanců, produkci a pořízení hmotných investic v místní činnostní jednotce).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 05, 45, 51, 52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací k posouzení vývoje stavební výroby v krátkodobém pohledu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, tržby celkem a ze stavební činnosti, počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich odpracované hodiny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o stavebních povoleních a o zrušení bytů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtu a orientační hodnotě staveb povolených k zahájení jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet a orientační hodnota staveb povolených k zahájení, v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a stavby (budovy) pro bydlení, pro ochranu životního prostředí a ostatní.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), definované v § 117, 120 a 121.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období a nabytí právní moci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 45.1 a 45.2) a počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 8-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o počtech zahájených, dokončených a rozestavěných (ke konci sledovaného období) bytech a v roce o kapacitách, získaných dokončením vybraných ubytovacích zařízení.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Bytová výstavba podle forem výstavby a stádia rozestavěnosti bytů a obytná plocha bytů ve vybraných ubytovacích zařízeních.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), definované v § 117, 120 a 121.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (kumulativní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení celého bytu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 4-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úbytku bytového fondu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet odstraněných staveb (budov) pro bydlení nebo zrušených bytů a úbytek obytné a užitkové plochy zrušených bytů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), definované v § 117, 120 a 121.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 7-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o nově postavených bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách (vestavbách) již dříve dokončených bytových staveb, v domech s pečovatelskou službou a domovech-penziónech, o nových bytech, získaných změnami dokončených nebytových staveb (budov) a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o stavbách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách (nákladech) a o vybraných technických parametrech těchto objektů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Stavební úřady ve smyslu zákona č. 83/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), definované v § 117, 120 a 121.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavební výrobě, využívaných zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku - jejich struktura jednak podle druhů prací a podle směrů výstavby, jednak podle Standardní klasifikace produkce; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce, počet dokončených bytů, počet vybraných stavebních strojů ke konci roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční dotazník

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: S P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb, evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, bez ohledu na počet zaměstnanců, s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování, u ekonomických subjektů s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz v silniční a městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních přepravních a provozních ukazatelů silniční a městské hromadné dopravy pro analytické účely statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní přepravní a provozní ukazatele silniční a městské hromadné dopravy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem 20 a více zaměstnanců, s převažující činností v silniční a městské hromadné dopravě (OKEČ 60.2).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CR 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o počtu hostů a přenocování v hromadných i individuálních ubytovacích zařízeních cestovního ruchu pro měsíční hodnocení vývoje cestovního ruchu a splnění požadavků mezinárodních organizací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie hromadného i individuálního ubytovacího zařízení, počet hostů a přenocování podle země stálého bydliště hosta u všech kategorií hromadných i individuálních ubytovacích zařízení. Počet pokojů, celkový počet dnů, během kterých byly v daném měsíci pokoje obsazeny, celkový počet stálých lůžek a stálých lůžek, které byly hostům v daném měsíci skutečně k dispozici, počet zaměstnanců a provozních dnů v daném měsíci u kategorií hotelů ***** až *, hotel garni a pensionů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení nebo zařízení individuálního ubytování sloužící cestovnímu ruchu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: - vyčerpávající zjišťování u kategorie hotelů ***** a ****
- 30% výběr u ostatních kategorií hromadných ubytovacích zařízení
- 10% výběr u individuálního ubytování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CR 7-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o počtu hostů a přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, počet hostů a počet přenocování podle měsíců a země stálého bydliště hosta u všech kategorií ubytovacích zařízení. Počet pokojů, celkový počet dnů, během kterých byly v daném měsíci pokoje obsazeny, celkový počet stálých lůžek a stálých lůžek, které byly hostům v daném měsíci skutečně k dispozici, počet zaměstnanců a provozních dnů v daném měsíci u kategorií hotelů ***** až *, hotelů garni a pensionů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: 20% výběr u hromadných ubytovacích zařízení (do výběru nejsou zařazena hromadná ubytovací zařízení, která byla zařazena do výběru pro měsíční zjišťování CR 1-12) 10% výběr u individuálního ubytování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně - za období listopad až duben (zimní období) - za období květen až říjen (letní období)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: - do 19. 5. 2000 za zimní období - do 17. 11. 2000 za letní období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CR 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o kapacitě ubytovacích zařízení cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorie ubytovacího zařízení, zařazení ubytovacího zařízení do zóny cestovního ruchu, provoz ubytovacího zařízení podle měsíců, kapacita ubytovacího zařízení měřená počtem lůžek, pokojů a míst na volné ploše, počet zaměstnanců, charakteristika poskytovaných služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u hromadných ubytovacích zařízení 10% výběr u individuálního ubytování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. 8. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CR 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu, kteří využili služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur, služby poskytované cestovními kancelářemi a cestovními agenturami, příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky, výjezdy občanů České republiky do zahraničí, účastníci domácího cestovního ruchu, tržby z cestovního ruchu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které jako jednu ze svých ekonomických činností uvádějí činnost cestovní kanceláře (OKEČ 63.3).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zdp 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení národních účtů, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva a pasiva) včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích, výdajích na zdravotní péči a příjmech z pojistného.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75.3) bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Poj 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, publikační a analytickou činnost ČSÚ, poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích, technických rezervách v pojišťovnictví, údaje o pojistném a držbě cenných papírů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. komerční pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny, a penzijní fondy, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen 3a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, publikační a analytickou činnost ČSÚ, poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), základní údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.1, tj. banky vč. ČNB, spořitelny atd. ), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB působit jako banka.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen 3b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, publikační a analytickou činnost ČSÚ, poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva), údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích a držbě cenných papírů. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností peněžnictví - nebankovní instituce (OKEČ 65.2 a 67, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, finanční leasingové společnosti, spořitelní a úvěrní družstva atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdravotních pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zdp 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů, publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv v návaznosti na účetní výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75.3) bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2001, v případě povinného auditu do 31. 7. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pojišťoven

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Poj 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, publikační a analytickou činnost ČSÚ, poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.01 a 66.03), tj. komerční pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2001, v případě povinného auditu do 31. 7. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz penzijních fondů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Poj 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, publikační a analytickou činnost ČSÚ, poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatých příspěvků od účastníků penzijního připojištění a vyplacených dávek z penzijního připojištění.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.02), tj. penzijní fondy - účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2001, v případě povinného auditu nejpozději do 31. 7. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz bankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen 5a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, publikační a analytickou činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku a jeho struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.1), kterým byla v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB působit jako banka. Zpravodajskou jednotkou je i ČNB.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2001, v případě povinného auditu do 31. 7. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

39. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz nebankovních peněžních institucí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen 5b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, pro publikační a analytickou činnost ČSÚ, poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.2 a 67).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2001, v případě povinného auditu do 31. 7. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

42. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz soukromých neziskových organizací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SONO V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku, investicích a jejich struktuře, vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, komoditní struktura příjmů, resp. výnosů).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Neziskové organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, organizace, které vedou jednoduché účetnictví, dále organizace, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele apod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 4. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

43. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz obecně prospěšných společností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: OPS V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro potřeby sestavení národních účtů, pro analytickou a publikační činnost ČSÚ.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku, investicích a jejich struktuře, vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, komoditní struktura příjmů, resp. výnosů).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Organizace účtující podle účtové osnovy pro obecně prospěšné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. 4. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

44. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o rozhlasovém vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony rozhlasu podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasové vysílání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

45. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o televizním vysílání

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult V 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

46. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Práce 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti apod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, jejich mzdy a doplňující ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do sektoru vlády a dále neziskové instituce, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné instituce apod., bez ohledu na to, zda odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, nebo podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění, a bez ohledu na počet zaměstnanců. Jedná se např. o rozpočtové a příspěvkové organizace, obecní úřady, nadace, nadační fondy, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), polit. strany a polit. hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, veřejné a soukromé vysoké školy, soukromé a církevní školy, církevní zdravotnická zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců s převažující činností podle OKEČ 75, 80, 91, 92

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

47. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o práci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Práce 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro hodnocení regionálního vývoje počtu zaměstnanců a mezd.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, na které se vztahuje předkládací povinnost k čtvrtletnímu výkazu:

- P 3-04 (b), (bd), (c), (d); Pen 3a-04; Pen 3b-04; Poj 3-04; Zdp 3-04

- Práce 2-04 a které mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

48. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o úplných nákladech práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ÚNP 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, struktura mezd, využití časového fondu a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (právnické osoby) všech odvětví (s výjimkou kódů OKEČ 95 a 99) bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u subjektů s 500 a více zaměstnanci, u subjektů do 500 zaměstnanců výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

49. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o vývoji hmotných a nehmotných investic pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání. Využití pro analýzy a koncepční materiály ve stavebnictví, průmyslových odvětvích, zejména za oblast stavebních investic a investic do strojů a zařízení ve vládním sektoru, včetně neziskových institucí. Hlavními uživateli informací jsou orgány státní správy a podnikatelská sféra.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají ústřední vládní instituce, místní vládní instituce a neziskové instituce, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic. Jedná se např. o rozpočtové a příspěvkové organizace, mimorozpočtové fondy, obecní a okresní úřady, sdružení obcí, veřejné a soukromé vysoké školy, politické strany a politická hnutí, odborové svazy, církevní a náboženské společnosti, církevní školy a církevní zdravotnická či charitativní zařízení, humanitární společnosti, sdružení spotřebitelů, stavovské organizace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí), některé obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

50. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o průběhu realizace rozhodujících staveb a zdrojích financování pro zhodnocení předpokládaných výsledků investiční aktivity.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o stavbě a financování výstavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč nebo staveb charakteru veřejných zakázek s celkovými náklady nad 5 mil. Kč.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

51. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o investicích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání definitivních informací o pořízení hmotných a nehmotných investic, v třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů), o rozestavěnosti staveb, zdrojích financování investic, o způsobech pořízení hmotného investičního majetku uvedeného do užívání, o způsobech jeho vyřazování a o věkové struktuře vyřazeného hmotného investičního majetku. Údaje budou využity při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění, odvětvovém zaměření.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření, rozestavěnost staveb podle stadií výstavby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zpravodajskou povinnost k výkazu mají organizace patřící do sektoru nefinančních podniků s počtem zaměstnanců 20 a více, do sektoru finančních institucí bez ohledu na počet zaměstnanců a dále ústřední vládní instituce, místní vládní instituce a neziskové instituce, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic. Jedná se např. o rozpočtové a příspěvkové organizace, mimorozpočtové fondy, obecní a okresní úřady, sdružení obcí, veřejné a soukromé vysoké školy, politické strany a politická hnutí, odborové svazy, církevní a náboženské společnosti, církevní školy a církevní zdravotnická či charitativní zařízení, humanitární společnosti, sdružení spotřebitelů, stavovské organizace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí), některé obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

52. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření hmotných investic u leasingových společností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Leasing 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o rozložení hmotného investičního majetku, pronajatého formou finančního leasingu, v rámci ekonomických činností, ve kterých je skutečně produkčně využíván.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, v třídění podle typu a podle charakteru ekonomické činnosti klienta, objem hmotného investičního majetku předaného do vlastnictví uživatelů, hodnota pronajatého hmotného investičního majetku ke konci roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Leasingové společnosti, které mají přímo přidělen kód OKEČ 65.21, a dále společnosti, které operace spojené s finančním leasingem nevykonávají jako svoji hlavní činnost.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

53. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP V 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o těžbě ropy, rafinérském a petrochemickém zpracování ropy, o dovozech a vývozech ropy a ropných produktů pro zpracovatele, dodávkách ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Těžba ropy, dovoz a vývoz ropy, zásoby a spotřeba ropy, výroba ropných produktů, zásoby a spotřeba ropných produktů, jejich dodávky (prodej) do hlavních odvětví národního hospodářství, dovoz a vývoz ropných produktů zpracovatelem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností těžba ropy, rafinérské a petrochemické zpracování ropy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

54. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP S 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, jejich zásobách, vnitrostátním prodeji a spotřebě u velkospotřebitelů pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dovoz a vývoz ropy a ropných produktů, zásoby, spotřeba ropy a ropných produktů, dodávky (prodej) ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými palivy a ropnými výrobky, významné skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných výrobků.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

55. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zásobách paliv a spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, včetně rozpočtových a příspěvkových organizací, s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 23. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

56. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, s velkoobchodní činností vč. zahraničního obchodu (kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 23.1, 23.2, 24.1, 27.1, 27.3, 40.2, 51.1, 51.5, 60.3) s počtem zaměstnanců 20 a více, subjekty s maloobchodní činností 6 a více osob.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

57. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, svítiplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu), s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

58. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu a údajů o energetické náročnosti některých výrob (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu - kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 13 až 27, 40.2, 60.3, s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

59. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice (posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 40.1 a 40.3) s počtem zaměstnanců 6 a více a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.) s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

60. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem zaměstnanců pod 20 osob a v domácnostech (posouzení energetické situace, potřeby mezinárodní statistiky).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zásoby a prodej tuhých paliv u obchodních ekonomických subjektů, rozdělení prodeje podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 51.12, 51.13, 51.51, 51.70, 52.48, 52.63 aj.) s počtem zaměstnanců 6 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

61. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Nem Úr 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění, informační zdroj pro potřeby MPSV, MZ, ČÚBP a další rezorty, pro poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatelé charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle okresů). Zpravodajská jednotka proto předloží samostatný výkaz Nem Úr 1-01 za každý okres, v němž má alespoň jednu vnitroorganizační jednotku, na níž probíhá zúčtování dávek nemocenského pojištění. Je-li v jednom okrese více zúčtovacích míst, lze předložit sumář za okres.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny ekonomické subjekty (bez ohledu na druh vlastnictví), které administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. OSSZ předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

62. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odpadech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Odp 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o produkci odpadů, způsobu úpravy, využití a zneškodnění převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu, o nákladech s tím spojených a o spotřebě odpadů jako druhotných surovin.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem produkovaných, převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu v členění dle Katalogu odpadů, vydaného MŽP vyhláškou č. 337/1997 Sb., způsob jejich využití nebo zneškodnění, náklady vynaložené na jejich využití nebo zneškodnění a spotřeba odpadů jako druhotných surovin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, zejména z oblasti služeb, a vybrané obecní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

63. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VTR 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje celkem, z toho ze státního rozpočtu, dále získání informací o licencích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně rozlišení zdroje financí, nákup a prodej licencí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty včetně rozpočtových a příspěvkových organizací provádějící výzkum a vývoj.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

64. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VH 8a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o vodních tocích, vodních dílech a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o vodních tocích, vodních dílech a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Podniky povodí, Lesy ČR, Státní meliorační správa, Lesy hl. města Prahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

65. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VH 8b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Provozovatelé vodovodů a kanalizací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

66. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o uzavření manželství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

67. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o narození

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce. Výkaz je zároveň podkladem pro zápis do matriky podle zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, v platném znění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

68. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o úmrtí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obecní úřady pověřené vedením matrik.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

69. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o rozvodu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní soudy (obvodní, městské).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

70. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení o stěhování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry, pro potřeby regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce a státní orgány, které jsou ohlašovnami pobytu, ohlašovny pobytu, orgány cizinecké policie, orgány správní služby policie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: formulář hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

71. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen průmyslových výrobců

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně, tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty a 6místné skupiny SKP za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

72. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Prům 1a-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz je využíván zejména v oblasti strojírenství.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

73. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Prům 1b-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení starých výrobků novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Označení výrobku, cena a skutečné náklady na měrnou jednotku, specifikace materiálu, podrobný popis a významné jakostní a užitkové znaky dosud sledovaného a nově navrhovaného výrobku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz se využívá zejména v oblasti nestrojírenských výrobků.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

74. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen tepla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Teplo 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny tepla, která bude použita v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dvousložková cena tepla (cena za výkon Kč/MW//rok, cena za tepelnou energii Kč/GJ), jednosložková cena tepla (Kč/GJ).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

75. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen v zahraničním obchodě

Ceny ZO 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet výběrového indexu nominálních cen dovozu a vývozu a sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných komodit (reprezentantů) za sledované období; u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh; objem dovozu či vývozu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se zahraničněobchodní činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

76. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Zem 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), tržby za vybrané reprezentanty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

77. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

78. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

79. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

80. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 4-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů (služeb) za sledované období, hodnota vybraných služeb za minulé období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům výkony veterinární péče a plemenářské služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

81. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o cenách strojů a zařízení pro zemědělství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 5-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek strojů a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, prodej vybraných výrobků v minulém období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům stroje a zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

82. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Les 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby za vybrané reprezentanty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

83. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen ve vodním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Vod 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby za vybrané reprezentanty.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

84. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za služby spojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Spoj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů, výnosy za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané organizace spojů: Česká pošta, a. s., SPT Telecom, a. s., České radiokomunikace, a. s., EuroTel Praha spol. s r. o. a Radiomobil, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

85. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop Ž 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, objem dovozného za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Generální ředitelství ČD, jeho oblastní jednotky a další ekonomické subjekty provozující vnitrostátní nákladní železniční přepravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

86. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní silniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop S 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve vnitrostátní nákladní veřejné dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

87. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní letecké nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop L 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem, výkony za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Air Ostrava, s. r. o., a další vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

88. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop Ř 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravy za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vltavská obchodní společnost, s r. o., České přístavy, a. s., a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

89. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní potrubní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop P 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby přepravného za vybrané reprezentanty, přepravné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

90. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Psn 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

91. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Pss 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

92. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Psz 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti zpracování dat a souvisejících činností, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách v oblasti zpracování dat.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

93. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Pso 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen jiných obchodních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za jiné obchodní podnikatelské služby, tržby za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v jiných obchodních podnikatelských službách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

94. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Poj 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sazby pojistného za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

95. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Ban 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexů cen v peněžnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních úrokových sazeb za vybrané reprezentanty, výnosy (náklady) za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČNB - údaje ze zpracování všech komerčních bank za operace s klienty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

96. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Ban 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

97. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Leas 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingových navýšení za minulý rok (ročně).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti finančního leasingu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

98. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Stav 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních objektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Realizační (smluvní) cena vybraného reprezentanta ve sledovaném období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty se stavební výrobou.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

99. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční nákladní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Za vybrané přepravní vzdálenosti (trasy) a vozy vytížením ceny tarifní, smluvní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu (po území ČR), ceny tarifní při tranzitu a mimo hranice ČR; tržby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České dráhy s. o., GŘ.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

100. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 1a-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční osobní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České dráhy s. o., GŘ.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

101. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní letecké dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané trasy a druhy tarifů, výnosy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností v rámci OKEČ 62.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

102. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách mezinárodní silniční nákladní dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní silniční nákladní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny mezinárodní silniční nákladní dopravy za vybrané trasy, tržby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností v rámci OKEČ 60.2.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

103. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách potrubní dopravy ve styku se zahraničím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potrubní dopravy ropy a zemního plynu ve styku se zahraničím za vybrané cenové reprezentanty a platby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností v rámci OKEČ 60.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

104. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb ve styku se zahraničím.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby a inkasa.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Československá obchodní banka, a. s., Živnostenská banka, a. s., Komerční banka, a. s., Investiční a Poštovní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., AGB GE Capital Bank, a. s.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

105. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o cenách v zahraničním pojištění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet indexu cen zahraničního pojištění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny zahraničního pojištění za vybrané cenové reprezentanty a tržby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s činností pojišťovnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

106. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny ropy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny ropy, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodané množství ropy z dovozu (z tuzemské těžby), cena FOB bez daní, cena CIF bez daně a s daní.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

107. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Spotřebitelské ceny pohonných hmot u čerpacích stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny vybraných pohonných hmot, které budou použity pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu spotřebitelských cen a porovnání cen získaných jiným šetřením.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství pohonných hmot, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne sledovaného období (do pátku kalendářního týdne)

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

108. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny průmyslových topných olejů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny vybraných průmyslových topných olejů, které budou použity pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců a porovnání cen získaných jiným šetřením.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství průmyslových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel v členění podle užití na výrobu elektřiny a pro ostatní průmyslové odběratele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

109. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Spotřebitelské ceny plynového topného oleje pro komunální účely

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny vybraných průmyslových topných olejů, které budou použity pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu spotřebitelských cen a porovnání cen získaných jiným šetřením.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Prodané množství plynového topného oleje, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se prodejem plynového topného oleje pro komunální účely.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

110. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Spotřebitelské ceny plynu pro domácnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 5-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny plynu, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování cenových indexů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba plynu, cena za jednotku včetně i bez všech daní, cena včetně i bez DPH, cena včetně i bez DPH za stálý měsíční plat, prodané množství za minulý rok, celkové tržby a počet odběratelů za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Plynárenské rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

111. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny plynu pro průmyslové užití

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny plynu, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba plynu, cena za jednotku včetně i bez všech daní, včetně i bez DPH, cena včetně i bez DPH za stálý měsíční plat, prodané množství, celkové tržby a počet odběratelů za minulý rok.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Plynárenské rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

112. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (velmi vysoké napětí, spotřebitelé s tech. maximem do 10 MW)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 7-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba v kWh ve špičkovém, vysokém a nízkém tarifu, tržby za technické maximum, tržby za špičkový, vysoký a nízký tarif, tržby za kWh a redukované tržby, tržby celkem včetně DPH a bez DPH, průměrná cena v Kč/kWh včetně DPH a bez DPH, ceníkové sazby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

113. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 8-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba v kWh ve špičkovém, vysokém a nízkém tarifu, tržby za technické maximum, tržby za špičkový, vysoký a nízký tarif, tržby za kWh a redukované tržby, tržby celkem včetně DPH a bez DPH, průměrná cena v Kč/kWh včetně DPH a bez DPH, ceníkové sazby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

114. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (nízké napětí, podnikatelský maloodběr)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 9-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba v kWh ve vysokém a nízkém tarifu, tržby za stálé platby, za vysoký a nízký tarif, tržby za kWh a tržby celkem včetně DPH a bez DPH, průměrná cena včetně DPH a bez DPH, ceníkové sazby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

115. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Spotřebitelské ceny elektřiny pro domácnosti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 10-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování cenových indexů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba v kWh ve vysokém a nízkém tarifu, tržby za stálé platby, za vysoký a nízký tarif, tržby za kWh a tržby celkem včetně DPH a bez DPH, průměrná cena včetně DPH a bez DPH, ceníkové sazby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní)

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

116. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční spotřeba a počet odběratelů elektřiny pro velkoodběr

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných Eurostatem, které bude použito pro potřeby Eurostatu a eventuálně ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrná roční spotřeba v kW v určených intervalech a s roční zátěží (využitím maxima) v určených intervalech zjištění spotřeby v GWh, počet odběratelů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Energetické rozvodné společnosti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 1x za 2 roky

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Agrocenzus 2000

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: AGC 2000

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o činnosti a struktuře podnikatelských subjektů v zemědělství, lesnictví a rybářství v rámci světového sčítání zemědělských závodů, k analýzám ekonomického vývoje tohoto odvětví, k doplnění a aktualizaci registru a pro mezinárodní potřeby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o hospodaření subjektů, obhospodařovaná půda, rozdělení zemědělské půdy podle kultur, využití lesní půdy, využití orné půdy, spotřeba průmyslových hnojiv a chemických ochranných prostředků, stavy zvířat, mechanizační prostředky, sklady, ustajovací prostory, pracovní síly, kvalifikace, profesní struktura, doplňující otázky sociálního charakteru.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství, lesnictví a rybářství.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SP-00

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Jednorázové zjišťování u nově vybraných ekonomických subjektů pro získání údajů za sledované ukazatele v roce 1999.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristika činnosti, evidenční počet zaměstnanců a tržby docílené v průběhu roku 1999.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekomomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování, ekonomické subjekty s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o technických inovacích ve službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TI S 1999

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o cílech, podnětech, překážkách a nákladech na nové nebo významně zlepšené služby nebo metody pro výkon nebo dodání služeb uvedených na trh.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o technologických inovacích ve službách, cíle a zdroje jejich vzniku, jejich zaměření, faktory překážející inovační činnosti, náklady spojené s inovačními činnostmi.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekomomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách a s počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: D OZOČ-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukatatelů:

Dovoz, vývoz, dovozní a vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty provádějící zahraniční obchod.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 7 týdnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

121. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČTK, Transgas.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

122. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Prodejny a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

123. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané prodejny.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: týdenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: úterý

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

124. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Průměrné ceny a index cen nemovitostí

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování průměrných cen nemovitostí pro výpočet jejich indexu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ceny vybraných reprezentatů za sledované období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Finanční úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 16. kalendářní den posledního měsíce čtvrtletí

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

125. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum v průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EV Prům 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, exportu, zaměstnanosti, cen, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, využití kapacit, bariéry růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

126. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EV Stav 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele produkce, cen, zaměstnanosti, hodnocení výrobní kapacity, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

127. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EV Sl 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky, respondenty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele příjmů (tržeb), zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniků, finančních ukazatelů atd., většinou v kvalitativních stupnicích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty z oblasti služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

128. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PANEL 2000

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů pro měření kvality registru ekonomických subjektů, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem). Šetření je koordinováno Eurostatem s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích střední a východní Evropy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení a rozvoj podniků (firem), základní charakteristika vlastníků firem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů v roce 1999 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví a nepodnikatelských subjektů. Soubor právnických a fyzických osob, které byly předmětem šetření PANEL 1995 až PANEL 1999.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: panelové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 9. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

129. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: RES 2000

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření a získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro registr ekonomických subjektů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, účast zahraničního kapitálu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

130. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Dotazník o místních jednotkách podniků a podnikatelů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: RES-MJ 2000

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění základních údajů o místech výkonu činností právnických a fyzických osob vedených v registru ekonomických subjektů. Aktualizované údaje zpřesní provádění statistických zjišťování a umožní zkvalitnit vytváření statistických informací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje charakterizující místa výkonu činnosti (tzv. "místní jednotky") právnických a fyzických osob - identifikace, zjištění ekonomické aktivity, charakteristika vykonávané činnosti, základní ekonomické ukazatele, velikost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů, u kterých bylo zjištěno provozování činnosti ve více místně oddělených lokalitách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

131. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Jednorázové šetření právnických osob

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: RES-PO 2000

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ověření aktuálnosti a platnosti údajů o právnických osobách vedených v registru ekonomických subjektů. Aktualizované údaje zpřesní provádění statistických šetření u právnických osob a umožní zkvalitnit vytváření statistických informací.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje charakterizující právnické osoby - identifikace, zjištění ekonomické aktivity, charakteristika vykonávané činnosti, základní ekonomické ukazatele, velikost, účast zahraničního kapitálu a zjištění počtu míst výkonu činnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané právnické osoby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po obdržení dotazníku

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

132. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Šetření ve stavebnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav-2000

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební výrobě pro státní a mezinárodní orgány (Nařízení EU 1165/98).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku a v zahraničí, počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 10 až 19.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad.

II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady

a) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetřením se zjišťují údaje o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy, pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodnímu vládnímu orgánu Evropská komise ministrů dopravy a pro naplnění ustanovení Nařízení rady Evropské Komise ze 4. prosince 1980 o sběru statistických údajů o železniční nákladní dopravě jako součásti regionální statistiky (80/1177/EEC).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkaz slouží k získání údajů o celkové přepravě cestujících po železnici a o vnitrostátní a mezinárodní přepravě zboží po železnici podle jednotlivých zemí nakládky nebo vykládky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní souhrnný výkaz o veřejné drážní osobní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetřením se zjišťují údaje o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých okresů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna. Tyto údaje slouží jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy a spojů do veřejné drážní osobní dopravy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkaz slouží k získání údajů o nákladech, tržbách, hospodářském výsledku, zaměstnanosti, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé veřejné drážní osobní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o veřejné drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání údajů o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy cestujících pro posouzení vývoje tohoto sektoru, dopravní obslužnosti území železniční dopravou a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním orgánům Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN), Evropské konference ministrů dopravy (CEMT) a Evropské unie (EU).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacity a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy a údaje o železniční přepravě cestujících, včetně přepravních proudů podle jednotlivých zemí nástupu a výstupu cestujících.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o veřejné nákladní drážní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání údajů o komerční nákladní železniční dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční nákladní dopravy, pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním vládním orgánům (Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů a Evropská konference ministrů dopravy) a naplnění ustanovení Nařízení rady Evropské Komise ze 4. prosince 1980 o sběru statistických údajů o železniční nákladní dopravě jako součásti regionální statistiky (80/1177/EEC).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o přepravě zboží po železnici, tj. o vnitrostátní přepravě zboží mezi jednotlivými regiony nakládky a vykládky, o mezinárodní a tranzitní přepravě zboží mezi jednotlivými zeměmi nakládky a vykládky, o přepravě zboží podle jednotlivých skupin zboží v souladu s klasifikací zboží pro dopravní statistiku NST/R.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé veřejné nákladní drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu potřebných pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonech veřejné pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné veřejné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou veřejnou autobusovou dopravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží v silniční dopravě, zatížení pozemních komunikací veřejnou silniční nákladní dopravou a nákladní dopravou na vlastní účet. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o práci vozidla nákladní dopravy, o místu přechodu státní hranice při mezinárodní nákladní dopravě a údaje o zásilce - místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh přepravy (na cizí účet nebo na vlastní účet) a druh zásilky (druh zboží podle zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku, způsob balení zboží, odpad nebo nebezpečné zboží).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty provádějící jako hlavní činnost OKEČ 60.24 Silniční nákladní doprava a vybrané ekonomické subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví a zemědělství, provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů ke zpracování výkazu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové šetření silničních dopravců na hraničních přechodech ČR

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 3-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o přepravních proudech komodit zboží (podle klasifikace používané pro dopravní statistiku EU) v mezinárodní silniční nákladní dopravě (vývoz, dovoz i průvoz) a zatížení hraničních přechodů určených pro silniční nákladní dopravu. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o zemi dopravce, druhu vozidla, hmotnosti nákladu, počtu jednotek kombinované dopravy, zemi započetí a ukončení jízdy, druhu přepravovaného zboží, místě přechodu hranice ČR na vstupu a výstupu z ČR.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraní tuzemští i cizí dopravci na určitém hraničním přechodu v okamžiku konání výběrového šetření.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: informace budou získány od vybraných dopravců okamžitě přímo na hraničním přechodu

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 4-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výkonech městské hromadné dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Šetřením se zjišťují údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto ukazatele jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí a údaji o spotřebě PHM a trakční energie.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni dopravci provozující městskou hromadnou dopravu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování veškerého objemu nákladní dopravy (vnitrostátní i zahraniční) po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o pohybu zboží a osobních plavidel ve veřejných přístavech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 5-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování veškerého pohybu zboží a osobních lodí ve veřejných přístavech. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku. Údaje o pohybu osobních lodí podle jednotlivých přístavů nástupu nebo výstupu cestujících.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Veřejné přístavy na území České republiky.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po sledovaném období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o lodním parku ve vodní dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o struktuře lodního parku ekonomických subjektů ve vodní dopravě určených pro výkon státní správy a pro potřeby plnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů v mezinárodních vládních orgánech EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o lodním parku podle registrované tonáže a podle věkových kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní plavební správa.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o letecké dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů mezinárodním vládním organizacím ICAO, IATA, ECAC a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 62.10 Letecká doprava pravidelná; 62.20 Letecká doprava nepravidelná; 63.23 Ostatní činnosti v letecké dopravě.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o kombinované dopravě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních údajů o objemech kombinované dopravy. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK/OSN, CEMT a EU.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 60.10 Železniční doprava; 61.20 Vnitrozemská vodní doprava; 63.40 Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladů), přepravující jednotky kombinované dopravy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích pošty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o technických prostředcích a zaměstnancích pošty pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet technických prostředků a evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o vnitrostátním poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 2000 a do 15. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 4-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o kvalitě poskytovaných poštovních služeb pro využití v rámci regulačních potřeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty ztracených zásilek podle druhů a výše náhrad za ně vyplacených v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 2000 a do 15. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 6-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o poštovním provozu v mezinárodním styku pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty a hmotnost poštovních zásilek podle druhů přepravených v mezinárodním styku a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká pošta, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 2000 a do 15. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poštovních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PS (MDS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem zjišťování je získání informací o rozsahu poštovních služeb prováděných soukromými operátory, které budou využity regulačním orgánem ke statistickým účelům i pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o zpravodajské jednotce, ekonomické ukazatele, provozní ukazatele.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny subjekty, které podnikají v režimu zákona o poštovních službách, kromě České pošty, s. p.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 4. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačních službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TS (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty telefonních stanic, počty přípojek ISDN, počty veřejných telefonních automatů, počty stanic mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty telegrafních a dálnopisných stanic, počty faksimilních stanic, počty účastníků rozhlasu po drátě, počty specializovaných telefonních služeb, počty pronajatých telefonních okruhů, počty stanic datových sítí, počty televizních kabelových rozvodů a počty účastnických zásuvek, počty stanic družicové služby, počty účastníků Internetu aj.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2000 a 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TP (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o telefonním provozu, o provozu přípojek ISDN, o radiotelefonním provozu, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby POSTFAX a veřejné datové služby.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., Česká pošta, s. p., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2000 a 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o jakosti telekomunikačních služeb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TJ (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jakost telefonních služeb, jakost telefonního provozu, poruchovost hlavních telefonních stanic a veřejných telefonních automatů, reklamace na vyúčtování telefonních poplatků, přihlášky o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, poruchovost dálnopisných stanic, jakost služby přenosu dat, jakost služby pronájmu okruhů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všichni provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2000 a 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TH (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a pro potřeby regulační činnosti.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů České republiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., a provozovatelé místních sítí vlastnící pověření k poskytování telefonní služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2000 a 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TZ (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet veřejných a pobočkových telefonních ústředen, počet meziměstských a mezinárodních telefonních ústředen, počty a kapacity spojovacích a přenosových zařízení, rozsah kabelových sítí, datových a mobilních sítí, počet telefonních okruhů ve veřejné telefonní síti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování telekomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2000 a 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TR (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí a počet radioreléových tras.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb nebo ke zřízení a provozování radiokomunikačních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2000 a 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: FET (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další telekomunikační služby, struktura vybraných výnosů z telefonního provozu, počet zaměstnanců a rozsah investic do telekomunikací.

2. Okruh zpravodajských jednotek

SPT TELECOM, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování telekomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 29. 9. 2000 a 31. 5. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: FER (MDS) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

České radiokomunikace, a. s., a další provozovatelé, kteří obdrželi pověření nebo povolení k poskytování radiokomunikačních služeb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 29. 9. 2000 a 31. 5. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo dopravy a spojů

b) MINISTERSTVO KULTURY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o divadle

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ, k odborné práci Divadelního ústavu a pro mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Divadelní a taneční subjekty, jež pravidelně produkují a uvádějí divadelní a taneční představení. Do okruhu zpravodajských jednotek se zahrnují příspěvkové nebo rozpočtové organizace ministerstev, dalších orgánů státní správy, obcí, měst nebo městských částí a soukromých subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hudebních souborech

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony hudebního souboru, jeho hospodaření a počet zaměstnanců nebo členů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hudební soubory zřizované Ministerstvem kultury, okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi, městy a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o repertoáru divadla

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury a orgánů státní správy, pro odborné práce Divadelního ústavu a mezinárodní organizace. Doplněk ročního výkazu o divadle.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech, data premiér a derniér, počty představení jednotlivých her a jejich návštěvnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Subjekty pravidelně produkující a uvádějící divadelní a taneční představení zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, obcemi, městy nebo městskými částmi a dalšími subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 8. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o periodickém tisku

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SKult (MK) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tematických skupin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna ČR, která zpracovává sumáře na základě povinných výtisků periodického tisku, které jsou vydavatelé povinni zasílat Národní knihovně ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počty zaměstnanců, hospodaření a knihovnická síť.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna ČR a státní vědecké knihovny zřizované Ministerstvem kultury, knihovny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi a městy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a muzeu a galerii

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony muzea nebo galerie, jejich hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počet zaměstnanců a jejich odborná činnost, činnost knihovny při muzeu nebo galerii, klasifikace muzea nebo galerie.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Muzea a galerie zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, obcemi, městy a jinými subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o neperiodických publikacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání, a překlady z jiných jazyků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Národní knihovna ČR zpracovává sumáře na základě povinných výtisků, které ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb. jsou vydavatelé neperiodických publikací povinni zasílat Národní knihovně ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 4. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Činnost zařízení, jeho hospodaření, počet zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované okresními úřady a jinými orgány státní správy, obcemi, městy a jinými subjekty.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Síť nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, zaměstnanci a hospodaření, kulturní činnost.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Památkové objekty s kulturním využitím ve správě orgánu a organizací státní památkové péče, okresních úřadů a jiných orgánů státní správy, obcí a měst, památkové objekty ve vlastnictví nebo správě jiných subjektů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vydavateli

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační údaje o vydavateli (nakladateli), o typu činnosti (hlavní, vedlejší) a vydávané produkce, počet vydaných titulů a výtisků, počet zaměstnanců, počet prodaných výtisků, tržby za prodej a výrobní náklady.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výstavní aktivity v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, tvůrčí sympozia, prostory pro výstavní činnost, hospodaření, počet zaměstnanců, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, poskytnutá stipendia.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Občanská sdružení, nadace, podnikatelské subjekty - právnické osoby, podnikatelé - fyzické osoby, další subjekty působící ve sledované oblasti.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 21-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, ČSÚ a mezinárodní organizace. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba, distribuce a export audiovizuálních děl produkčních, distribučních, televizních a obchodních společností, filmových archivů a škol.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Filmové a videoprodukční společnosti, filmové a videodistribuční společnosti, televizní společnosti, obchodní společnosti, filmové archivy a školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo kultury

c) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zařízeních sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Soc (MPSV) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociální péče, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Materiálně technická základna zařízení sociální péče včetně složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Jednotlivá zařízení sociální péče bez ohledu na zřizovatele.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytování služeb a dávek sociální péče starým a těžce zdravotně postiženým občanům.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 19a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi, ústavech sociální péče řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče, finančních dopadů těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava a ústavy sociální péče přímo řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti a bezpečnosti práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 19b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v úřadech bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto organizací a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

ČSSZ včetně OSSZ, úřady práce, úřady bezpečnosti práce.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výkonu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestné činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehled o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah hmotné pomoci poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní šetření o ceně práce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ISPV (MPSV) V 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění a o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťovaným podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců, odpracované hodiny, mzdy včetně jejich vybraných složek a průměrný hodinový výdělek v požadovaném členění (odvětví, region, klasifikace zaměstnání, dosažený stupeň vzdělání, věk, pohlaví, tarifní stupeň).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybrané ekonomické subjekty - podnikatelské i nepodnikatelské sféry bez ohledu na počet zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič, resp. dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 999, vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 1 000 a více

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 9-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o dávkách sociálního zabezpečení pro jednotlivce podmíněné sociální potřebností a o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Poskytování dávek sociální péče jednotlivcům, rodinám s nezaopatřenými dětmi a charakteristika těchto rodin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: elektronická pošta, resp. dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo práce a sociálních věcí

d) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům (MPO) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční ukazatele objemu výroby (výkony, tržby za prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vojenského materiálu (SVM), který je uveden v částce 30/1994 Sb., jako příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům (MPO) P 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měrných jednotkách.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (oddíly OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v "Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování" Ministerstva průmyslu a obchodu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koks a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů. Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52) realizující dodávky tuhých paliv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, energetických plynů, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99 realizující dodávky elektřiny, tepla nebo plynů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech malých vodních elektráren, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních a geotermálních zařízeních a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení. Údaje o množství využité biomasy, bioplynu a odpadů, o tepelném a elektrickém výkonu zařízení, která je využívají, a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CRS (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace čerpacích stanic podle počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CRS (MPO) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kategorizace sítě čerpacích stanic podle lokalizace, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz dodavatelů investičních celků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: IC (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání potřebných údajů o stavu a vývoji dodávek v oblasti investičních celků (IC) a jejich váha v rámci strojírenské produkce ČR. Zjištěné informace umožní analyzovat a zhodnotit konkurenční postavení a uplatnění IC na tuzemském a zahraničních trzích, investiční aktivity české ekonomiky a poslouží jako podklad pro systémová opatření umožňující podporu exportu k dosažení aktivní obchodní bilance, rozvoj obchodně-technických služeb (engineeringu) a informační podporu podnikání. Zároveň poslouží výrobním subjektům při zjišťování konkurenceschopnosti metodou "Banch marking" v souvislosti s potřebami modernizace a restrukturalizace některých výrobkových skupin.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Finanční údaje o nehmotných a hmotných dodávkách investičních celků českých producentů jak pro tuzemské, tak i zahraniční investory vhodně doplňující již existující statistické sledování pořízení investičního majetku v České republice.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností v průmyslu (OKEČ 10 až 41) a ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 20 a více, uskutečňující přímou dodávku investorovi (do tuzemska, případně na export) spojenou s pořízením hmotných a nehmotných investic.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Res (MPO) P 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních organizací ve čtvrtletí pro finanční a další analýzy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Doplňkové podnikové finanční ukazatele (stavové a tokové).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty účtující v podvojném účetnictví s převažující činností:

- v průmyslu (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v obchodě, pohostinství a ubytování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost (OKEČ 71), zpracování dat (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), služeb pro podniky (OKEČ 74.1 a 74.84) s počtem zaměstnanců 100 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz bavlnářského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Ba 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru bavlnářského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba mykaných a česaných přízí v tunách a průměrném tex, výroba režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin a tkanin z nekonečných a střižových chemických vláken v m2 a tunách, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru bavlnářského průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz průmyslu lýkových vláken

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Lv 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru průmyslu lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba lněného vlákna a koudele v tunách, výroba lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném tex, výroba lnářských a jutařských tkanin režných a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách, kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru lýkových vláken, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz vlnařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Vl 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba vlněných přízí mykaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném tex, výroba tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v tunách a m2, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách a barevnách v tunách a kusová výroba z vlnařských tkanin v kusech a Kč a kg, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz pletařského průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Pl 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba osnovních, zátažných a ostatních úpletů v tunách, úprava úpletu bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách, úprava bavlněných, vlněných, směsových a hedvábných přízí v tunách, dokončování pletařské výroby v druhových skupinách v kusech, v párech a Kč, stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru pletařského průmyslu, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz oděvního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Op 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba oděvů dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), výroba prádla dle druhových skupin a doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH), kožešnická prvovýroba a výroba kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v Kč, obnova výrobních strojů za sledovaný rok, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v oděvním průmyslu, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz kožedělného průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Kž 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba v koželužnách v tunách, m2, v Kč, výroba obuvi podle hlavních druhových skupin v párech a v Kč, výroba vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v Kč, stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru kožedělného průmyslu, počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru, spotřeba surovin a materiálu v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru, tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách, údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz chemického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Chem 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, spotřebě paliv a energií a kvalifikaci zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 23, 24 a 25) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) SK 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o produkci průmyslu skla a keramiky, průmyslových odpadech, charakteristice průmyslových pecí, spotřebě paliv a energií, výdajích na výzkum, vývoj, ochranu životního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců. Tyto údaje se používají v agregované formě k mezinárodnímu srovnávání a ke splnění mezinárodních závazků (např. EU, ICG). Jsou publikovány v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Produkce průmyslu skla a keramiky v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, průmyslové odpady a jejich zpracování, charakteristika průmyslových spotřebičů pro výrobu skla a keramiky, spotřeba paliv a energií, výdaje na vývoj a výzkum, výdaje na ochranu životního prostředí a kvalifikace zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 26 a 31.50) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Dp 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání, výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 20) a s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. pololetí do 31. 7. 2000 za rok do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz dřevozpracujícího průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Dp 2-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě, obnova výrobních strojů ve sledovaném období, spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku, údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání, výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum, údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 36) a s počtem 10 a více zaměstnanců.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. pololetí do 31. 7. 2000 za rok do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz hutního průmyslu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) HU 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení součaného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu, struktura zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjištování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. pololetí do 31. 7. 2000 za 2. pololetí do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz slévárenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) SL 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů slévárenství v jeho výrobních stupních, k posouzení součaného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů slévárenství v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjištování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) NK 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního zpracování neželezných kovů v jeho výrobních stupních, k posouzení součaného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů hutního zpracování neželezných kovů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjištování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav (MPO) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem tohoto šetření je získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací, stavební výroby v regionálním členění podle místa (okresu) realizace stavebních prací. Získané informace budou sloužit jako nejnutnější informace o regionálním rozložení stavebních aktivit stavebních podniků ve sledovaném období pro analýzu vývoje odvětví, situace na trhu stavebních prací v regionech a další analýzy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stavební práce podle dodavatelských smluv v okresech místa realizace v členění na veřejné zadavatele a dále pak členění na bytové budovy, nebytové budovy nevýrobní a výrobní, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. pololetí 2000 do 31. 7. 2000 za rok 2000 do 2. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Hor (MPO) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a pro výkon vrchního dozoru státní báňské správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody, počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, a nebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) PC 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů průmyslu papíru a celulózy v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů a meziproduktů průmyslu papíru a celulózy v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, údaje o spotřebě surovin a materiálů, spotřebě vody, spotřebě paliv a energií, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s průmyslovou činností ve výrobě vlákniny, papíru a lepenky (OKEČ 21) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz kovárenství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) KO 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů kováren k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků vůči EU a jejím odpovídajícím strukturám (EUROFORGE) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů kováren, údaje o produkci podle materiálů a technologií, spotřeba paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu

e) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1999/2000 - nástup, odchody a ukončení docházky do mateřské školy, školy v přírodě. Školní rok 2000/2001 - třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, národnost dětí, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, žádosti o umístění, věkové složení dětí, speciální třídy, třídy se specifickým zaměřením, integrované postižené děti podle druhu postižení, přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy zařazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení (kromě speciálních mateřských škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Podklady pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia a taneční konzervatoře, při nichž jsou zřízeny školní kluby, a samostatné družiny a kluby, zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních mateřských, základních, zvláštních a pomocných školách.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1999/2000 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě. Školní rok 2000/2001 - třídy a žáci podle ročníků, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, národnost žáků, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a vzdělávacího programu, věkové složení žáků, kursy pro doplnění základního vzdělání, přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Volitelné předměty (povinné) podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních základních škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Příloha k výkazu o základní škole o speciálních -specializovaných třídách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 3a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1999/2000 - odchody žáků ze základní školy. Školní rok 2000/2001 - třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, věkové složení nově přijatých, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, pokud jsou v nich zřízeny speciální či specializované třídy (netýká se speciálních základních škol).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o speciálních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky internátu, evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a kluby, učebny používané školou, žáci osvobození od docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání a vzdělání poskytovaného zvláštní a pomocnou školou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ředitelství speciálních škol zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny školy. Dětské domovy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Národnost žáků, výuka cizím jazykům, třídy podle ročníků, žáci podle studijních/učebních oborů, druhu a formy studia a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální střední školy, odborná učiliště a praktické školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště, odborná učiliště nebo praktické školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o základní -zvláštní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4b-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1999/2000 - žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, školy v přírodě. Školní rok 2000/2001 - třídy a žáci podle ročníků, národnost žáků, výuka cizím jazykům, žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků, přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální základní školy a zvláštní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny základní či zvláštní školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4c-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1999/2000 - žáci, kteří ukončili docházku do školy, školy v přírodě. Školní rok 2000/2001 - třídy podle druhu školy, žáci podle druhu školy a stupňů (u přípravného stupně podle délky), národnost žáků, žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pomocné školy a přípravné stupně zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny pomocné školy či přípravné stupně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školy v přírodě ve školním roce 1999/2000. Třídy a děti, národnost dětí, děti a třídy podle druhu postižení, věkové složení dětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciální mateřské školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Dětské domovy a diagnostické ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přihlášení ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště (oddíl I. výkazu má pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) kromě středních škol speciálních zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se nástavbového studia ani studia při zaměstnání.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. 7. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysoké školy a fakulty vysokých škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 4. 2000, do 15. 11. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 7-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a konzervatoří).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 7d-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a konzervatoří).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, stipendia v minulém školním roce, školné v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, žáci podle státního občanství, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o vysoké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace v resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zapsaní studenti podle studijních oborů, druhu a formy studia (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), národnost českých studentů, studenti cizinci podle státního občanství (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), studující ostatních forem studia (další vzdělávání).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysoké školy a fakulty vysokých škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 11. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Roční výkaz o absolventech vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 12-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace v resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Absolventi podle studijních oborů, roku zahájení studia, formy a druhu studia. Výkaz má pohyblivý počet řádků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysoké školy a fakulty vysokých škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 14-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1999/2000 - rozmisťování svěřenců, příchody a odchody z domova či ústavu, získaná kvalifikace svěřenců. Školní rok 2000/2001 - základní charakteristiky svěřenců, děti předškolního věku podle stáří, svěřenci plnící povinnou školní docházku, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií podle vzdělání, vybavení domova či ústavu (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež), ústavy s výchovně léčebným režimem a další zařízení pro výkon ústavní//ochranné výchovy zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 15-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT a mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce, další aktivity v předchozím školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. 11. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Roční výkaz o menzách

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 16-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o společném stravování dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 17-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty strávníků celkem, podle typu školy a u žáků podle zřizovatele školy, do které docházejí, kapacitní charakteristiky, počty vydaných jídel v měsíci říjnu a za uplynulý rok, počty pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Školní jídelny a jídelny škol v přírodě, domovů mládeže, zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a preventivně léčebné péče a školních internátů zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které stravují své žáky v závodech veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství, a na toto stravování přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o státní jazykové škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 18-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet pedagogických pracovníků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Státní jazykové školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o domově mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 19-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacitní charakteristiky domova, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Domovy mládeže zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních, a na toto ubytování přispívají.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o vysokoškolských kolejích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 20-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 12. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Roční výkaz o vysokoškolské knihovně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 21-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další činnost knihovny, pracovníci knihovny, automatizace knihovny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysoké školy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 23. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 23-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet odborných pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, aktivity pedagogicko-psychologické poradny v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Pedagogicko-psychologické poradny zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 24-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

27. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Příloha k výkazu o základní umělecké škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 24a-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty žáků v jednotlivých druzích a stupních studia podle oborů - učebních plánů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

28. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 25-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, národnost žáků, třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia/přípravy a věku, podle druhu studia/přípravy a předchozího působiště. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje teoretickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje praktickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl má pohyblivý počet řádků). Kursy v minulém školním roce, kursy pro doplnění základního vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střední odborná učiliště a učiliště zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se středních odborných učilišť a učilišť při výchovných a diagnostických zařízeních). Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

29. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy na střední škole a základní škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 26-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Základní a střední školy s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy a střední školy se sportovní přípravou zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

30. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz o středisku praktického vyučování

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 27-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky a druhu studia a ročníků, učni podle studijních a učebních oborů a podle školy, která jim zajišťuje teoretické vyučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska praktického vyučování zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

31. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o speciálně pedagogickém centru

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 33-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle postižení a podle péče, aktivity speciálně pedagogického centra v uplynulém školním roce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Speciálně pedagogická centra (samostatná i přičleněná ke speciálním školám) zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

32. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 34-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Dodatek za školní rok 1999/2000 - počty klientů středisek v ambulantní péči, důvody příchodu, iniciátoři příchodu, aktivity střediska. Školní rok 2000/2001 - klienti v internátní péči, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení střediska (lůžková kapacita).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska výchovné péče pro děti a mládež zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

33. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 35-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zájmové útvary a jejich účastníci podle jednotlivých aktivit, tábory podle jednotlivých aktivit.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

34. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 36-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeba hodnocení školní úrazovosti nebo úrazovosti související se vzděláváním na jednotlivých stupních a druzích škol. Podklady budou sloužit jako jeden z aspektů kvality péče o zdraví dětí, žáků a studentů, dále jako informace pro mezinárodní orgány a národní orgány.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní úrazovost dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, odškodněné případy, regresní náhrady.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny školy a školská zařízení zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

35. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 37-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeba hodnocení školní úrazovosti nebo úrazovosti související se vzděláváním na jednotlivých stupních a druzích škol. Podklady budou sloužit jako jeden z aspektů kvality péče o zdraví studentů, dále jako informace pro mezinárodní orgány a národní orgány.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Školní úrazovost studentů vysokých škol, odškodněné případy, regresní náhrady.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vysoké školy a fakulty vysokých škol.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

36. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 41-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji školské soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Charakteristiky uchazeče o studium na vyšší odborné škole, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 10. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

37. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) P 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně pracovníků ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty pracovníků (zaměstnanců, ostatních pracovníků) podle profesí a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek mzdy, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD a další MD.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny organizace v regionálním školství (školské úřady a organizace v působnosti školských úřadů) včetně obecních, soukromých a církevních škol a škol zřízených jiným ústředním orgánem státní správy než MŠMT, pokud jsou zařazeny v síti škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se aparátu školských úřadů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení 1. až 3. čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí do 19. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

38. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNĺ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) P 1a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Potřeby hodnocení mzdového vývoje školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně pracovníků ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií a rozpočtové skladby. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, evidenční počty zaměstnanců podle profesí a platových tříd, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám podle jednotlivých složek mzdy), podle rozpočtové skladby a zdroje financování, počty přiznaných vybraných složek platu podle kategorií a podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD a další MD.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny přímo řízené organizace MŠMT, vysoké školy, školské úřady, MŠMT a ČŠI.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

f) MINISTERSTVO VNITRA

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a osobních výdajích okresních úřadů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Práce (MV) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získávání statistických údajů pro plnění úkolů MV, vyplývajících ze zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, v platném znění, (§ 16 odst. 2). Jedná se o získání oficiálních statistických údajů za OkÚ v členění podle skupin zaměstnanců, které jsou limitovány a sledovány odděleně. Sumární údaje jsou využívány i pro potřeby MF.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a vyplacené mzdy, zjišťované podle jednotlivých skupin zaměstnanců, obsahově odpovídají obecné metodice statistiky z oblasti práce a mezd. Údaje se zjišťují nápočtově od počátku roku. Struktura vyplacených mezd bez OON (údaje odd. II. ) odpovídá členění základních složek platu v zákoně č. 143/1992 Sb. a nařízení vlády č. 253/1992 Sb., v platných zněních. Členění oddílu III. je zpracováno rovněž ve vazbě na citované právní normy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo vnitra

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: J (MV MS) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a ustanovení dalších zákonů, obsahujících skutkové podstaty přestupků, počty uložených pokut a výše částky na pokutách uložené.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: obce do 10. 1. 2001 okresní úřady do 25. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo vnitra

g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: A (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, regionální a republikové úrovni. Tyto informace slouží pro zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů - fyzické osoby a přepočtené počty (např. lékařů, SZP), počty ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechna odborná oddělení (pracoviště) každého zdravotnického zařízení (státního i nestátního) všech resortů, která poskytují ambulantní péči v těchto oborech:

interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie, TRN, nervové vč. dětského, psychiatrie vč. dětské, sexuologie, nemoci z povolání, dětské, ženské vč. dětského (i porodnice), neonatologie, chirurgie vč. dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie vč. dětské, ORL (ušní, nosní, krční) vč. dětské, foniatrie, oční vč. dětského, stomatologie (všechny obory), dermatovenerologie, klinická onkologie, radioterapie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, RZP (rychlá zdravotnická pomoc), nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, ortopedická protetika, transfúzní služba, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie vč. cytologie a histologie, soudní lékařství a toxikologie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, epidemiologie a mikrobiologie (pokud nejsou oddělením hygienické služby), hemodialyzační středisko, léčba popálenin, funkční diagnostika, klinická imunologie, angiologie, krevní sklady, klinická psychologie, ostatní oddělení léčebné péče. Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, registrující zubní lékař, registrující ženský lékař, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci (zajišťuje OÚ), kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, zdravotnická záchranná služba, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejny prostředků zdravotnické techniky, AT ordinace, záchytné stanice, pracoviště AIDS, operační sály a centrální příjem.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 1-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a příjmů a doplňujících údajů (nesplacený leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna státní a nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty - rozpočtové organizace) všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, struktura mezd podle platových tříd, přehled ostatních plateb za provedenou práci, vyplaceno z mimorozpočtových zdrojů, informace o počtu odpracovaných hodin, z nich počet hodin práce přesčas a informace o počtu hodin pracovní pohotovosti vždy u zaměstnanců celkem a u lékařů, dále informace o počtu přijatých absolventů - lékařů, farmaceutů a SZP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny rozpočtové a příspěvkové zdravotnické organizace - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády, v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 3-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, OON, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů:

ordinace praktického lékaře pro dospělé,
ordinace praktického lékaře pro děti a dorost,
ordinace lékaře specialisty (vč. gynekologa praktického i odborného),
ordinace stomatologa (praktického i odborného),
ordinace nelékaře VŠ i SŠ,
stomatologické laboratoře,
lékárny a výdejny.

b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace státní i nestátní (právní subjekty) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění.

3. Způsob statistického zjišťování Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda:

a) výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče a u lékáren a výdejen,

b) vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních i nestátních

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty), v podrobném členění podle kategorií.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Výkaz vyplňují všechna státní i nestátní zdravotnická zařízení všech resortů. Pokud se zdravotnické zařízení, tj. právní subjekt, člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj redukovaných ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem ověřit ekonomické postavení zdravotnických zařízení, nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Příjmové a výdajové položky; stav pohledávek a závazků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou jednoduché účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny, samostatná zařízení středních zdravotnických pracovníků oboru fyzikální a rehabilitační medicíny, dále lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných a rodiček.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování - 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1 000 - 10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1 000

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 6. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 6-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zdroj základních ekonomických informací umožňující kvalifikovaný odhad a predikci alespoň nejzákladnějších finančních a materiálových toků v síti zdravotnických zařízení s cílem určit ekonomickou životaschopnost zdravotnických zařízení nacházejících se v jednotlivých spádových územích. Informace slouží zdravotním referátům okresních úřadů a Ministerstvu zdravotnictví pro účely řízení zdravotnické sítě k zajištění potřebného rozsahu zdravotní péče. Informace slouží pro databáze OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Vybrané položky z investičního majetku, nákladů a výnosů a doplňujících údajů (nesplacený leasing, úvěr, dary, pohledávky a závazky, finanční zdroj pořízených investic).

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) všechna státní zdravotnická zařízení (právní subjekty - příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností) všech resortů,

b) vybraná nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty) - příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností - podnikatelské subjekty = zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou (zařízení ústavní péče, zařízení domácí zdravotní péče).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda:

a) vyčerpávající zjišťování u státních zdravotnických zařízení,

b) výběrové zjišťování u nestátních zdravotnických zařízení - vybrané druhy zařízení

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: H (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor, činnost laboratoří.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: H (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní, obvodní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 1-02

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, republiky a Ministerstva zdravotnictví. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita; počet oddělení, počet operačních sálů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče (státní i nestátní) všech resortů, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení nebo pracoviště.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: pololetní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechna lázeňská zařízení všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím. Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na gynekologicko-porodnickém oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním nebo porodem.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Zdravotnická zařízení (státní i nestátní) všech resortů (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné ukazatele podávající přehled o podmínkách a výsledcích knihovnických a informačních činností.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnická zařízení) nebo fyzické osoby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 2-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených (prodaných) balení pro tuzemský trh.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 3-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o zacházení s omamnými a psychotropními látkami, hromadně vyráběnými léčivými přípravky a jinými výrobky

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 5-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vyplývající z mezinárodních úmluv upravujících zacházení s omamnými a psychotropními látkami a prekursory.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Omamné a psychotropní látky podle druhů, množství výchozí suroviny, stavu zásob, použití ve výrobě a dovozu a vývozu OL a PL.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty mající povolení Ministerstva zdravotnictví k zacházení s omamnými a psychotropními látkami.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2 měsíců po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: T (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování rozložení vybrané zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu Ministerstva zdravotnictví a orgánů státní správy (rozdělování investičních prostředků). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Vybraná zdravotnická zařízení - právní subjekty všech resortů (státní i nestátní):

- všechna lůžková zařízení (kromě dětských odborných a lázeňských léčeben, sanatorií, ozdravoven a hospiců)
- vybraná ambulantní zařízení: sdružená ambulantní zařízení, zařízení přímo řízená, zdravotnická střediska, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska, vybrané ordinace lékařů specialistů (kromě oborů alergologie, gastroenterologie, dětský a dorostový, gynekologie, stomatologie, kožní, klinická onkologie, radioterapie, radiodiagnostika, nukleární medicína, hemodialýza)
- vybraná zvláštní zařízení: sdružení dětských ZZ, všechna zařízení záchranné služby
- všechna zařízení hygienické služby.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MZ) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Výkaz slouží k získání dat v souvislosti se vstupem do EU při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování a úhrady zdravotní péče v akutních případech a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku (stát, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny ap.).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikace cizince dle státní příslušnosti, věku, výše úhrady zdravotní péče, léčba cizinců (ambulantní, lůžková, resp. jiná), počet ošetřovacích dnů hospitalizovaných cizinců, z toho na jednotce intenzivní péče, výše nákladů nemocnic za cizince na výkony, léky, ZUM a ZULP celkem a v jednotlivých čtvrtletích sledovaného období.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Nemocnice všech resortů (státní i nestátní).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

19. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení vzniku zdravotnického zařízení

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, regionů i ČR. Využívá se pro racionální a efektivní rozmístění a využívání zdravotnických zařízení. Slouží též pro aktuální informovanost obyvatelstva o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři, SZP. Dále o počtu zaměstnanců podle kategorií a profesní struktury, v závislosti na stupni vzdělání.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, státní i nestátní, všech resortů. Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační struktuře, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení okresnímu (regionálnímu) pracovišti ÚZIS ČR.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: vstupní údaje - statistické hlášení aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: nové zdravotnické zařízení při vzniku a změny již zaregistrovaného zařízení - do 5 dnů

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

20. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 2-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Rozbor příčin a trendu sebevražednosti v regionech a ČR. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsobu provedení a další okolnosti sebevraždy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé zdravotnické zařízení všech resortů (státní i nestátní), které vystavilo tiskopis "List o prohlídce mrtvého" s uvedením sebevraždy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: průběžná

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: průběžně - ihned po události

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

21. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení hospitalizace

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých - vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám, počet dnů na JIP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení všech resortů (státního i nestátního), za každého hospitalizovaného pacienta.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

22. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - zpráva o rodičce

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko-porodnickou péči. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje o reprodukční anamnéze ženy, o průběhu jejího těhotenství, porodu a o novorozenci.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) a dále lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byla žena po porodu hospitalizována. Týká se zdravotnických zařízení všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

23. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - zpráva o novorozenci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 5-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních). Všechna lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byl novorozenec hospitalizován do 3 měsíců svého života. Týká se zdravotnických zařízení všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

24. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování výskytu vrozených vad k vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad. Získané informace se využívají k hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Sledují se vrozené vady zjištěné u plodu, tj. záchyt vrozených vad v prenatální diagnostice a u samovolných potratů nad 500 gramů, nebo zjištěné u dětí do dokončeného 15. roku života a u mrtvě narozených dětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Odborná oddělení zdravotnických zařízení všech resortů (státních i nestátních), kde byla vrozená vada diagnostikována (genetická, ženská, gynekologicko-porodnická, novorozenecká, dětská, kardiologická, ortopedická a další odborná oddělení).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

25. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Hlášení pozitivního výsledku mykobakteriologického vyšetření

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 7-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zajištění informací o stavu a vývoji epidemiologické situace u mykobakteriálních onemocnění, vedení přesné evidence mikrobiologicky pozitivních pacientů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Incidence a prevalence bakteriologicky pozitivní tuberkulózy a mykobakterií v jednotlivých okresech, regionech a na území ČR; incidence a prevalence v jednotlivých věkových skupinách; výtěžnost jednotlivých mikrobiologických metod; počty izolací jednotlivých druhů mykobakterií podle místa bydliště a laboratoře.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každá laboratoř všech resortů (státní i nestátní), provádějící mykobakteriologická vyšetření.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

26. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výběrové statistické šetření o stavu chrupu a ošetření

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 8-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění orálního zdraví u vybraných věkových skupin obyvatelstva, podklad pro prevenci a zdravotní politiku Ministerstva zdravotnictví. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Stav chrupu, stav parodontu, potřeba ošetření, zubní náhrady a jejich potřeba - vše u vybraných věkových skupin obyvatelstva (5letí, 12letí, 15letí, 18letí, 35 - 44letí, 65 a víceletí).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Každá samostatná stomatologická ordinace a každé stomatologické oddělení (pracoviště) zdravotnických zařízení (státních i nestátních) všech resortů.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: statistické hlášení

Použitá metoda: výběrové šetření za 1 měsíc v roce 2000 (duben)

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: za 1 měsíc v roce 2000

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zdravotnictví

h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 1-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje situace na trhu masa (nabídka - poptávka) pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele o porážkách jatečných zvířat, zdroje masa a jeho užití.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 2-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování vývoje výroby a odbytu masa a masných výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele zdrojů masa a užití výrobků z masa.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 3-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování měsíčních trendů vývoje průměrných cen jatečných zvířat a vývoje cen vybraných druhů mas a výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti), jejich porážková hmotnost, ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Drůb (MZe) 4-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků. Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení měsíce

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Ceny placené zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 6-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Sledování změn ve vývoji nákupních cen jatečných zvířat a obchodních cen vybraných druhů masa a masných výrobků pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Průměrné nákupní ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti) a obchodní ceny vybraných druhů mas a masných výrobků.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtrnáctidenní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: k 13. a 27. kalendářnímu dni v měsíci

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 6-12

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u 10 vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení 4 vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.5.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: měsíční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v zemědělské prvovýrobě

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 7a-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin, obchodem s nimi a jejich zpracováním (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01.1 až 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin ve sklizňovém roce 2000 - 2001 v obchodních a zpracovatelských organizacích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SFTR (MZe) 7b-04

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zabývající se nákupem obilovin i dalším obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských organizací (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01.4, 15.6 až 15.9 a 51.21.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 kalendářních dnů po skončení sledovaného období

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz osázených ploch raných brambor

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem (MZe) 8-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz, pro potřeby resortní informatiky a informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o ploše sklizně a ploše osázené ranými odrůdami brambor k 20. 4. 2000.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 4. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

10. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem (MZe) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin ke 30. 11. 2000, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 12. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

11. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o vinařské produkci

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Vin (MZe) 10-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání údajů o vinařské výrobě, prodejích a zásobách révových vín ke statistickému zpracování informací pro potřebu analýz k regulaci dotací a licenčních opatření a zejména k potřebě Mezinárodní organizace pro víno (OIV).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Zpracování hroznů, nákup hroznů, moštů a vína (tuzemských i ze zahraničí), prodeje vín v tuzemsku a do zahraničí a dále zásoby vína dle základního zatřídění a barvy.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty ve vinařství, tj. všechny právnické i fyzické osoby - výrobci uvádějící révové víno do oběhu (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01.13, 15.93, 15.95 a 51.34.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 9. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

12. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortu a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Základní údaje, které charakterizují hospodaření v lesích.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

13. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les (MZe) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převažující lesnickou činností (OKEČ 02) - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa,

b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. - pouze za přímo řízené lesní závody.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

14. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Mysl (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti při posuzování úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v ČR, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbě, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované jarní kmenové stavy zvěře, výměra honební plochy dle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za okres.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz a technický nosič

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 5. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

15. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 11-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání informací o plochách a výši sklizně ovoce z plodných výsadeb intenzivních ovocných sadů. Informace budou využity k hodnocení úrovně ovocnářské výroby, k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně a celkové sklizni u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 12. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

16. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 2000

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 6-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o sklizni ovoce z plodných výsadeb intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně, o očekávané sklizni a výnosech z ha u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 6. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

17. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 2000

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 9-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání orientačních údajů o sklizni ovoce z plodných výsadeb intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o plochách sklizně, o očekávané sklizni a výnosech z ha u jablek a hrušek v členění dle jednotlivých odrůd.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 9. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

18. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz zdrojů a užití sladkovodních tržních ryb

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ryby (MZe) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat a vyhodnocovat celkové zdroje a užití sladkovodních tržních ryb určených pro potravinářské účely a pro export. Získané informace budou využity k hodnocení úrovně tržní produkce sladkovodních ryb, k bilančním a analytickým účelům resortu a k plnění Nařízení Rady (ES) č. 788/96 o předkládání statistických přehledů o akvakultuře členskými státy.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Hmotnostní ukazatele výlovu jednotlivých druhů tržních ryb, skladba zásob a celkové užití ryb.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty v rybářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se chovem ryb v rybnících, speciálních rybochovných zařízeních (pstruhárny, klecové odchovny, chov ryb na oteplených vodách), jakož i odlovem tržních ryb na přehradních nádržích (bez ohledu na resort).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo zemědělství

i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Vod (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá Česká inspekce životního prostředí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Jedná se o sledování vyměřených záloh a jejich doplatků včetně penále a odvodů do SFŽP.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká inspekce životního prostředí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

2. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o znečištění vodních toků

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Vod (MŽP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat zpoplatněné zdroje znečištění podle zákona č. 58/1998 Sb. Zjišťuje se jak počet zdrojů znečištění, tak hmotnost znečištění látek obsažených ve vodních tocích, které sleduje Česká inspekce životního prostředí.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

V první části výkazu se sleduje počet zdrojů znečištění a hmotnost znečištění u těchto vybraných látek:

CHSKcr - organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku stanovenou dichromanovou metodou,
RAS - rozpuštěné anorganické soli,
NL - nerozpustné látky, fosfor celkový, dusík amoniakální, rtuť a kadmium.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Česká inspekce životního prostředí.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

3. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Mysl (MŽP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy NP, MŽP) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Uživatelé honiteb na území NP.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 4. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

4. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les (MŽP) 4-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Správy NP.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

5. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Geo (MŽP) V 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjišťování a sledování stavu a pohybu zásob a ekonomických údajů jejich využívání pro potřeby hodnocení vývoje, stavu a hospodaření se zásobami nerostných surovin ve vlastnictví ČR jako podklad pro zpracování souhrnné evidence a makroekonomických údajů pro hodnocení a ochranu nerostného bohatství ČR.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Identifikační a základní údaje o ložisku; údaje o těžbě, zásobách, pohybu zásob; ekonomické údaje o vynaložených nákladech, množství a hodnotě prodané suroviny.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

6. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Popl (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši předepsaných poplatků, které byly středním znečišťovatelům předepsány okresním úřadem.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet středních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, počet odkladů, předepsané poplatky celkem, přirážky k předepsaným poplatkům a odklad předepsaných poplatků v tis. Kč.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Okresní úřady.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 9. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

7. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Popl (MŽP) 2-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Orgány státní správy lesů (okresní úřady, Vojenský lesní úřad a hl. město Praha).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

8. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Popl (MŽP) 3-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je získat informace o výši poplatků za ukládání odpadů podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sledují uhrazené poplatky za ukládání odpadů, slevy z poplatků, počet slev, množství uložených a množství zpoplatněných odpadů.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty a vybrané obecní úřady provozující skládky odpadu.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 3. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí

9. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Roční výkaz o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Odv (MŽP) 1-01

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Účelem šetření je sledovat výši odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod, a výše odvodů za odnětí v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Orgány státní správy na úseku zemědělského půdního fondu (pověřený obecní úřad, na území národních parků správa těchto parků, na území hl. města Prahy obvodní úřady).

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: roční

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 1. 2001

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Ministerstvo životního prostředí


Předsedkyně Českého statistického úřadu:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.

Přesunout nahoru