Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c19/1999 Sb.Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999

Částka 19/1999
Platnost od 12.03.1999
Účinnost od 12.03.1999
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 8. března 1999,

kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999

Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 19991) takto:


1. V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem

a) poř. č. 40 - Čtvrtletní výkaz o práci, Práce 2-04, v bodě 2. se na konci druhé věty doplňují slova " , a veřejné vysoké školy";

b) poř. č. 41 - Roční výkaz o práci, Práce 3-01, v bodě 4. se mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na "1. 3. 2000";

c) poř. č. 43 - Čtvrtletní výkaz o investicích, Iv 1-04, apoř. č. 45 - Roční výkaz o investicích, Iv 3-01, v bodech 2. se za slova"neziskové organizace," doplňují slova "veřejné vysoké školy,";

d) poř. č. 44 - Pololetní výkaz o realizaci vybrané stavby, Iv 4-02, bod 2. zní: "Ekonomické subjekty, které jsou investory staveb ekologického charakteru s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, staveb s celkovými náklady nad 5 mil. Kč, na které byly poskytnuty individuální dotace ze státního rozpočtu, staveb bytových domů s celkovými náklady nad 50 mil. Kč, ostatních staveb s celkovými náklady nad 100 mil. Kč nebo staveb charakteru veřejných zakázek s celkovými náklady nad 5 mil. Kč.";

e) se doplňují další statistická zjišťování č. 117 a 118:

"117. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Vzdělávání zaměstnanců za rok 1999

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

VZ 1-99

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Získání podkladů o vzdělávání zaměstnanců v ČR pro publikační a analytickou činnost ČSÚ, MŠMT a dalších uživatelů, poskytování dat mezinárodním organizacím (zejména Eurostatu).

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Informace o počtech dále vzdělávaných zaměstnanců, počtech hodin strávených účastníky vzdělávání v jednotlivých formách, věcném zaměření vzdělávání zaměstnanců a nákladech s tím spojených. Zjišťování se týká interních a externích kurzů pořádaných zaměstnavateli pro své zaměstnance, školení a instruktáží zaměstnanců organizovaných přímo na pracovišti a ostatních forem vzdělávání zaměstnanců (instruktáže, konference, semináře, školení atd.).

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty s 5 a více zaměstnanci, s převažující ekonomickou činností v rámci OKEČ 10 - 93.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: dotazník

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 31. 5. 2000

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad

118. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:

Jednorázové zjišťování o spotřebě paliv a energie

ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:

EP 1-98

1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah

Účel statistického zjišťování:

Zjištění informací o spotřebě paliv a energií pro účely zkvalitnění sestavované energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodní statistiky.

Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:

Spotřeba paliv a energií podle druhů, tržby za vlastní výkony a služby, průměrný evidenční počet zaměstnanců.

2. Okruh zpravodajských jednotek

Ekonomické subjekty všech odvětví národního hospodářství s počtem zaměstnanců do 19 osob včetně.

3. Způsob statistického zjišťování

Forma statistického zjišťování: výkaz

Použitá metoda: výběrové zjišťování

4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů

Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování

Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:

do 4. 6. 1999

5. Orgán provádějící statistické zjišťování

Český statistický úřad".

2. V části II. písm. h) Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem zemědělství se mění pro statistické výkazy poř. č. 17 a 18 v bodech 4. lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou na

a) poř. č. 17. Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 1999, Zem Ovo (MZe) 6-01 "do 15. 6. 1999",

b) poř. č. 18. Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 1999, Zem Ovo (MZe) 9-01 "do 15. 9. 1999".


Předseda:
Ing. Outrata v. r.

Poznámky pod čarou

1) Program statistických zjišťování na rok 1999 byl uveřejněn v částce 90/1998 Sb.

Přesunout nahoru