Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

Částka 35/1999
Platnost od 28.05.1999
Účinnost od 01.07.1999
Zrušeno k 04.07.2012 (238/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 29. dubna 1999,

kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28a písm. b) a c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

a) podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu,

b) přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis,

c) smluvní přirážky používané k výpočtu hmotnosti vláken obsažených v textilních výrobcích,

d) seznam textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu,

e) seznam výrobků, které lze značit společným označením.

§ 1a

Názvy vláken používané při označování

(1) Názvy vláken používané při označování textilních výrobků a jejich popis jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Použití názvů uvedených v tabulce přílohy č. 1 k této vyhlášce je vyhrazeno pro vlákna, jejichž podstata je specifikována ve stejné položce tabulky. Tyto názvy nelze používat pro jiné vlákno, a to ani samostatně, ani jako základ slova, ani jako přídavné jméno.

(3) Při označování jednotlivých druhů vláken se používají jejich celé druhové názvy. U textilií určených k dalšímu zpracování lze použít místo plných názvů vláken zkratky, které však musí být v průvodních dokumentech vysvětleny.

(4) Výraz "hedvábí" nelze používat pro označení tvaru nebo zvláštního provedení nekonečných textilních vláken.

(5) U textilních výrobků, u nichž je obtížné ve stádiu výroby určit jejich složení, je možno použít výraz "směs vláken".

§ 2

Označování textilních výrobků z jednoho druhu vlákna

(1) Textilní výrobek složený pouze z jednoho druhu vláken se označí údajem "100 %" a názvem tohoto vlákna. Tento údaj může být nahrazen názvem "čistá" nebo "pouze z".

(2) Textilní výrobek označený podle odstavce 1 může obsahovat až 2 % cizích vláken z celkové hmotnosti vláken obsažených ve výrobku za předpokladu, že toto množství je oprávněno z technických důvodů. Tato tolerance se zvyšuje na 5 % v případě textilních výrobků vyrobených z mykaných přízí.

§ 3

Označování textilních výrobků ze dvou a více druhů vláken

(1) Textilní výrobek složený ze dvou nebo více druhů vláken, z nichž jeden druh tvoří minimálně 85 % z celkové hmotnosti, se označí:

a) názvem druhu tohoto vlákna, po němž následuje údaj o jeho hmotnosti v procentech, nebo

b) názvem druhu tohoto vlákna, po němž následuje výraz "minimálně 85%", nebo

c) úplným údajem o materiálovém složení výrobku v procentech.

(2) Textilní výrobek, který se skládá ze dvou nebo více druhů vláken, z nichž žádný druh nedosahuje 85 % celkové hmotnosti, se označí názvem a procentuálním podílem minimálně dvou hlavních druhů vláken. Za tímto údajem se uvedou názvy dalších vláken, která jsou obsažena ve výrobku, a to v sestupném pořadí podle jejich podílu na celkové hmotnosti výrobku. Názvy těchto vláken mohou být doplněny podílem v procentech.

(3) Druhy vláken, které tvoří méně než 10 % celkové hmotnosti výrobku, lze společně označit výrazem "jiná vlákna", za kterým se uvede jejich celkový podíl v procentech. Pokud se však uvede název druhu vlákna, jehož podíl na složení výrobku je nižší než 10 %, pak musí být uvedeno úplné složení materiálu daného výrobku v procentech.

(4) Textilní výrobky, které mají čistě bavlněnou osnovu a čistě lněný útek, kde procentuální podíl lnu je minimálně 40 % na celkové hmotnosti nešlichtované tkaniny, mohou být označeny "směs bavlna - len" a musí být doplněna specifikace "čistě bavlněná osnova - čistě lněný útek".

§ 4

Tolerance údajů o složení materiálu textilních výrobků ze dvou a více druhů vláken

(1) Při uvádění údajů o složení materiálu:

a) toleruje se množství cizích vláken do výše 2 % celkové hmotnosti výrobku, pokud je tento výskyt opodstatněn technickými důvody; tato tolerance se zvyšuje na 5 % u výrobků, které prošly operací mykání,

b) připouští se výrobní tolerance 3 % mezi procentuálním podílem vláken uvedeným v označení a podílem zjištěným analýzou,1) a to ve vztahu k celkové hmotnosti vláken ve výrobku po odečtení hmotnosti cizích vláken, která byla případně zjištěna podle písmene a). Tato tolerance se vztahuje rovněž:

1. na vlákna uváděná v sestupném pořadí podle jejich zastoupení ve výrobku bez údaje o procentuálním podílu podle § 3 odst. 2,

2. na podíl vlněných vláken podle § 5 odst. 2 písm. b).

(2) Kumulování tolerancí uvedených v odstavci 1 se připouští pouze v případě, kdy se zjistí, že případná cizí vlákna zjištěná při analýze1) podléhající toleranci podle písmene a) mají stejnou chemickou podstatu jako jeden nebo více druhů vláken ve výrobku.

(3) U speciálních textilních výrobků, kde výrobní technologie vyžaduje vyšší tolerance než ty, které jsou uvedeny v odstavci 1, mohou být povoleny vyšší tolerance pouze ve výjimečných případech, a pokud výrobce podá náležité zdůvodnění.

(4) V údajích o složení materiálu není nutné uvádět viditelná a izolovatelná vlákna, která jsou určena pouze pro dekorativní účely a nepřesáhnou 7 % celkové hmotnosti hotového výrobku. Totéž platí pro vlákna, která se přidávají do výrobku pro docílení antistatického efektu (např. kovová vlákna), jejichž množství nepřekročí 2 % hmotnosti hotového výrobku.

§ 5

Označování textilních výrobků s obsahem vlny

(1) Vlněný výrobek může být označen výrazem "střižní vlna" pouze tehdy, pokud je složen výhradně z vláken, která nebyla dříve součástí hotového výrobku, nebyla vystavena žádnému spřádacímu nebo zplsťovacímu procesu než takovému, který je vyžadován při výrobě tohoto výrobku, a která nebyla poškozena zpracováním nebo používáním.

(2) Výraz "střižní vlna" lze použít k popisu vlněných vláken obsažených ve směsi vláken, pokud:

a) veškerá vlněná vlákna obsažená v této směsi vyhovují požadavkům uvedeným v odstavci 1, nebo

b) obsah těchto vlněných vláken tvoří minimálně 25 % celkové hmotnosti této směsi, nebo

c) v případě mykané směsi se vlněná vlákna mísí pouze s 1 dalším vláknem.

V těchto případech se uvede úplné složení materiálu směsi v procentech.

(3) Tolerance opodstatněná technologií výroby je maximálně 0,3 % vlákenných příměsí v případě výrobků uvedených v odstavcích 1 a 2 a platí i pro vlněné výrobky, které prošly procesem mykání.

§ 6

Označování textilních výrobků při jejich uvádění na trh

(1) Textilní výrobky, na které se vztahuje tato vyhláška, se opatří etiketou nebo obdobným označením, které obsahuje údaje o složení materiálu vždy, když jsou uváděny na trh pro obchodní nebo výrobní účely.

(2) Pokud textilní výrobky nejsou určeny pro prodej spotřebiteli, může být označení uvedené v odstavci 1 nahrazeno nebo doplněno obchodními dokumenty. V obchodních dokumentech musí být uvedeny názvy vláken a další údaje o složení materiálu podle ustanovení této vyhlášky. Používání zkratek názvů vláken je přípustné pouze tehdy, pokud jsou vysvětleny v dokumentu, ve kterém jsou použity.

(3) Údaje o složení materiálu na etiketách, visačkách, obalech, přímo na výrobku, v obchodních dokumentech, katalozích apod. se vyznačí zřetelně jednotným písmem.

(4) Informace, které se netýkají předmětu úpravy této vyhlášky, se uvádějí tak, aby nemohly být zaměněny s údaji o složení materiálu. Tyto informace se uvádějí odděleně. Pokud je však textilní výrobek určen k prodeji pro spotřebitele a součástí označení je obchodní značka nebo označení podnikatele, které obsahují buď samostatně nebo jako přídavné jméno nebo jako základ slova jeden z názvů uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo výraz, který by s ním mohl být zaměněn, uvede se obchodní značka nebo název firmy bezprostředně před údaji o složení materiálu nebo za těmito údaji.

(5) V případě, že textilní výrobky jsou nabízeny k prodeji nebo prodávány mimo území státu, dodavatel zajistí, aby označování na etiketách, popřípadě další značení bylo provedeno v úředním jazyce používaném na území odběratele.

§ 7

Označování textilních výrobků složených ze dvou a více částí

(1) U textilního výrobku složeného ze dvou nebo více částí s rozdílným složením materiálu se údaje o materiálovém složení uvedou pro každou část. Z částí, které tvoří méně než 30 % celkové hmotnosti výrobku, se povinně označují pouze hlavní podšívky.

(2) Označení jednotlivých části se provede tak, aby bylo zcela zřejmé, ke které části se údaje o složení materiálu vztahují.

(3) U textilních výrobků uvedených v odstavcích 4 až 9 lze provést označení údaji o složení materiálu tak, že se buď uvede údaj o složení výrobku jako celku, nebo se uvedou údaje o materiálovém složení jednotlivých částí.

(4) U následujícího korzetářského zboží se údaje o složení materiálu uvedou buď tak, že se stanoví složení celého výrobku nebo složení dále uvedených složek, a to souhrnně nebo jednotlivě:

a) u podprsenek vnitřní a vnější textilie košíčků a zadního dílu,

b) u bokovek přední, zadní a postranní výstužné díly,

c) u korzetů vnější a vnitřní textilie košíčků, přední a zadní výztužné díly a boční díly.

U korzetářských výrobků, které nejsou uvedeny pod písmeny a) až c), se údaje o složení materiálu uvedou buď pro celý výrobek nebo souhrnně nebo jednotlivě pro jednotlivé části těchto výrobků, přičemž označování není povinné pro části, které představují méně než 10 % celkové hmotnosti výrobku.

(5) U textilií s leptaným tiskem se údaje o složení materiálu uvedou souhrnně pro celý výrobek a může být samostatně specifikováno složení základní textilie a textilie s vyleptanými místy.

(6) U vyšívaných textilních výrobků se údaje o složení materiálu uvedou souhrnně pro celý výrobek. Může však být specifikováno samostatně složení základní textilie a vyšívacích nití. Pokud tvoří vyšívané části méně než 10 % povrchu výrobku, stačí uvést složení základní textilie.

(7) U jádrových nití, kde jsou jádro a obal tvořeny různými vlákny, se údaje o složení materiálu uvedou souhrnně pro celý výrobek a může být specifikováno samostatně složení jádra a složení obalu.

(8) U sametových, plyšových a obdobných výrobků se údaje o složení materiálu uvedou souhrnně pro celý výrobek. Pokud je u výrobku zřetelně odlišena základní textilie a užitná vrstva je tvořena jinými vlákny, může být složení těchto částí uvedeno odděleně.

(9) U podlahových textilií a koberců, u nichž jsou podkladová textilie a užitná vrstva tvořeny odlišnými vlákny, lze uvést pouze údaj o materiálovém složení užitné vrstvy, což musí být jmenovitě vyznačeno.

(10) Pokud dva nebo více textilních výrobků tvoří jednu prodejní jednotku a materiálové složení těchto výrobků je stejné, mohou být označeny pouze jednou etiketou.

§ 8

Textilní výrobky, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu

Textilní výrobky uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu. Pokud se však tyto výrobky označí etiketou nebo jiným způsobem, řídí se způsob označování ustanoveními této vyhlášky.

§ 9

Textilní výrobky, které lze značit společným označením

(1) Textilní výrobky uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce, které jsou stejného typu a složení, mohou být označeny společnou etiketou obsahující údaje o složení materiálu podle této vyhlášky.

(2) Údaje o materiálovém složení textilních výrobků prodávaných v metráži se označí na kusu nebo na návinu určeném k prodeji.

(3) Výrobky uvedené v odstavcích 1 a 2 se označí tak, aby se spotřebitel mohl plně seznámit s jejich složením.

§ 10

Složky, které se neberou v úvahu při zjišťování materiálového složení

(1) Při zjišťování procentuálních podílů vláken v textilních výrobcích se do celkové hmotnosti výrobku nezapočítávají složky uvedené v odstavcích 2, 3, 4 a 5.

(2) U všech textilních výrobků se neberou v úvahu:

a) netextilní části, lemy, etikety a štítky, bordury a prýmky, pokud netvoří nedílnou součást výrobku, knoflíky a spony potažené textilním materiálem, doplňky, ozdoby, stuhy, pružné nitě a pásky zapracované ve specifikovaných a určených místech výrobku,

b) viditelná a izolovatelná vlákna výhradně dekoračního charakteru a vlákna antistatická uvedená v § 4 odst. 4,

c) mastné látky, pojiva, plnidla, šlichtovací a preparační prostředky, impregnační materiály, pomocné prostředky pro barvení a tisk a další textilní pomocné přípravky; množství takových složek nesmí spotřebitele uvést v omyl.

(3) U podlahových textilií a koberců se neberou v úvahu všechny části, které netvoří užitný povrch.

(4) U potahových textilií, závěsů a záclon se neberou v úvahu vazné a výplňkové osnovní a útkové nitě, které netvoří součást líce textilie.

(5) U ostatních textilních výrobků se neberou v úvahu

a) podkladové textilie, výztužné vložky, tuženky, mezipodšívky a další zpevňovací prvky,

b) šicí a spojovací nitě, pokud nenahrazují osnovní nebo útkové nitě ve tkanině,

c) náplně, pokud nemají izolační funkci,

d) podšívky, pokud pro ně neplatí ustanovení § 7 odst. 1.

(6) Za odstranitelné podkladové textilie se nepovažují základní nebo podkladové materiály textilních výrobků, které slouží jako podklad užitného povrchu, zejména u přikrývek a oboulícních textilií, a dále rubová strana u sametů, plyšů a obdobných výrobků.

(7) Výztužnými vložkami a tuženkami se rozumí nitě nebo materiály zapracované na určená místa výrobků za účelem zvýšení jejich tuhosti nebo tloušťky.

§ 11

Metody pro odběr vzorků ke zjišťování materiálového složení

(1) Kontrola, zda složení materiálu textilních výrobků odpovídá informacím poskytovaným podle této vyhlášky, se provádí podle zvláštních předpisů.1a)

(2) Pro výpočet podílů jednotlivých druhů vláken se použijí smluvní přirážky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 12

Zrušuje se vyhláška č. 132/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1999.


Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES ze dne 14. ledna 2009 o názvech textilií (přepracované znění) (Text s významem pro EHP).
Směrnice Komise 2009/121/ES ze dne 14. září 2009, kterou se mění přílohy I a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvech textilií za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku (Text s významem pro EHP).

1a) Vyhláška č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken.
Vyhláška č. 94/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Přehled názvů jednotlivých druhů textilních vláken a jejich popis

Poř. číslo Název vlákna Popis vlákna
1 vlna1) vlákno z ovčího nebo jehněčího rouna (ovis aries)
2 alpaka, lama, velbloud, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobr, vydra, včetně slova „vlna“ nebo „srst“ nebo bez těchto slov1) srst těchto zvířat: alpaka, lama, velbloud, kašmírská koza, angorská koza, angorský králík, vikuňa, jak, guanako, kašgorská koza (kříženec kašmírské a angorské kozy), bobr, vydra
3 zvířecí chlupy nebo koňské žíně s uvedením nebo bez uvedení druhu zvířete (např. hovězí chlupy, srst kozy domácí, koňské žíně) srst různých zvířat neuvedených v položce 1 ani 2
4 hedvábí vlákno získané výlučně ze snovacích žláz hmyzu
5 bavlna vlákno získané z tobolek bavlníku (Gossypium)
6 kapok vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)
7 len vlákno získané z lýka stonku lnu (Linum usitatissimun)
8 konopí vlákno získané z lýka konopí (Canabis sativa)
9 juta vlákno získané z lýka Corchorus olitorius a Corchorus capsularis. Pro účely této vyhlášky se za jutu považují rovněž lýková vlákna získaná z druhů: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10 abaka (manilské konopí) vlákno získané z pochvy listu Musa textilis
11 alfa vlákno získané z listů Stipa tenacissima
P kokos vlákno získané z plodů Cocos nucifera
13 broom vlákno získané z lýka Cytisus scoparius anebo Spartium Junceum
14 ramie vlákno získané z lýka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima
15 sisal vlákno získané z listů Agáve sisalana
16 bengálské konopí vlákno z lýka Crotalaria juncea
17 henequen vlákno z lýka Agáve fourcroydes
18 maguey vlákno z lýka Agáve cantala
19 acetát vlákno z acetáru celulózy, v němž je nejméně 74 % a nejvýše 92 % hydroxylových skupin acetylováno
20 alginát vlákno získané z kovových solí kyseliny alginové
21 měďnaté vlákno regenerované celulózové vlákno získané měďnatoamoniakálním postupem
22 modal regenerované celulózové vlákno získané modifikovaným viskózovým postupem, s vysokou pevností při přetrhu a vysokým modulem pevnosti za mokra. Pevnost (BC) v klimatizovaném stavu a síla (BM) potřebná k prodloužení o 5 % v mokrém stavu jsou:
BC (cN) ≥ l,3 √T + 2 T
BM (cN) ≥ 0,5 √T
kde T je průměrná délková hmotnost v decitex
23 protein vlákno získané z přírodních proteinových látek, regenerované a stabilizované pomocí chemických činidel
24 triacetát vlákno z acetáru celulózy, v němž je nejméně 92 % hydroxylových skupin acetylováno
25 viskóza regenerované celulózové vlákno získané viskózovým postupem, při kterém vzniká nekonečné a střižové vlákno
26 akryl vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85 %hmot. akrylonitrilových jednotek
27 chlorovlákno vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci více než 50 % hmot. chlorovaných vinylových nebo vinylidenových monomérních jednotek
28 fluoretylen vlákno z lineárních makromolekul tvořených fluorovanými alifatickými uhlovodíkovými monomery
29 modakryl vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 50 % a nejvýše 85 % hmot. akrylonitrilových jednotek
30 polyamid nebo nylon vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se amidové vazby, z nichž nejméně 85 % je připojeno k alifatickým nebo cykloalifatickým jednotkám
31 aramid vlákno ze syntetických lineárních makromolekul sestávajících z aromatických skupin spojených amidovými nebo imidovými vazbami, z nichž nejméně 85 % je napojeno přímo na dvě aromatická jádra, a pokud se vyskytují imidové vazby, jejich počet nepřesáhne počet amidových vazeb
32 polyimid vlákno ze syntetických lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se imidové jednotky
33 lyocel2) regenerované celulózové vlákno získané procesem rozpouštění a spřádání v organickém rozpouštědle, bez tvorby derivátů
34 polylaktid vlákno tvořené lineárními makromolekulami, které mají v řetězci nejméně 85 % hmot. jednotek esterů mléčné kyseliny odvozených z přirozeně se vyskytujících cukrů, jež má teplotu tání nejméně 135 °C
35 polyester vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci nejméně 85 % hmot. esteru diolu a kyseliny tereftalové
36 polyetylén vlákno z nesubstituovaných alifatických nasycených uhlovodíkových lineárních makromolekul
37 polypropylen vlákno tvořené alifatickou nasycenou uhlovodíkovou lineární makromolekulou, kde každý druhý atom uhlíku váže metylovou boční skupinu v izotaktickém uspořádání a bez dalších substitucí
38 polykarbamid vlákno z lineárních makromolekul, které mají v řetězci opakující se ureylenovou funkční skupinu (NH-CO-NH)
39 polyuretan vlákno z lineárních makromolekul složených z řetězců s opakující se uretanovou funkční skupinou
40 vinylal vlákno z lineárních makromolekul, jejichž řetězec je vytvořen z polyvinylalkoholu s různým stupněm acetylace
41 trivinyl vlákno složené z akrylonitrilového terpolymeru, chlorovaného vinylového monomeru a třetiny vinylového monomeru, z nichž žádný netvoří 50 % celkové hmotnosti
42 elastodien pružné vlákno složené z přírodního nebo syntetického polyizoprenu nebo složené z jednoho nebo více dienů polymerovaných s jedním nebo několika vinylovými monomery nebo bez nich, které po protažení až na trojnásobek své původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
43 elastan pružné vlákno složené nejméně z 85 % hmot. ze segmentového polyuretanu, které po protažení až na trojnásobek své původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
44 skleněné vlákno vlákno vyrobené ze skla
45 název odpovídající materiálu, ze kterého jsou vlákna složena, např. kovová (metalická, metalizovaná), azbestová, papírová, po kterém následuje slovo „nit“ nebo „vlákno“ nebo bez těchto slov vlákna získaná z různorodých nebo nových materiálů, které nejsou uvedeny jinde v této příloze
46 elastomultiester vlákno vytvořené interakcí dvou nebo více chemicky rozdílných lineárních makromolekul ve dvou nebo více odlišných fázích (z nichž žádná nepřesahuje 85 % hmot.), obsahující esterové skupiny jako převládající funkční jednotku (minimálně 85 %), které po vhodném zpracování, když se protáhne na jeden a půl násobek své původní délky, po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
47 elastolefin vlákno složené nejméně z 95 % hmot. částečně zesítěných makromolekul, vyrobené z etylenu a z alespoň jednoho dalšího olefinu, které po protažení na jeden a půlnásobek své původní délky a po uvolnění znovu rychle nabývá v podstatě své původní délky
48 melamin vlákno složené nejméně z 85 % hmot. zesíťovaných makromolekul tvořených deriváty melaminu

Vysvětlivky

1) Název „vlna“ v položce 1 této přílohy může být rovněž použit k označení směsi vláken ovčího nebo jehněčího rouna a k označení srstí uvedených ve třetím sloupci položky 2.

2) Organické rozpouštědlo znamená v podstatě směs organických chemikálií a vody.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Smluvní přirážky používané k výpočtu hmotnosti vláken obsažených v textilních výrobcích

Poř. číslo Název vlákna Hodnota v procentech
1-2 Vlna a srsti:
česaná vlna18,25
mykaná vlna17,001)
3 Zvířecí chlupy:
česaná vlákna18,25
mykaná vlákna17,001)
Koňské žíně:
česaná vlákna16,00
mykaná vlákna15,00
4 Hedvábí 11,00
5 Bavlna:
normální vlákna8,50
mercerovaná vlákna10,50
6 Kapok 10,90
7 Len 12,00
8 Konopí 12,00
9 Juta 17,00
10 Abaka 14,00
11 Alfa 14,00
12 Kokos 13,00
13 Broom 14,00
14 Ramie (bělené vlákno) 8,50
15 Sisal 14,00
16 Bengálské konopí 12,00
17 Henequen 14,00
18 Maguey 14,00
19 Acetát 9,00
20 Alginát 20,00
21 Měďnaté vlákno 13,00
22 Modal 13,00
23 Protein 17,00
24 Triacetát 7,00
25 Viskóza 13,00
26 Akryl 2,00
27 Chlorovlákno 2,00
28 Fluoretylen 0,00
29 Modakryl 2,00
30 Polyamid nebo nylon:
střižové vlákno6,25
nekonečné vlákno5,75
31 Aramid 8,00
32 Polyimid 3,50
33 Lyocel 13,00
34 Polylaktid 1,50
35 Polyester:
střižové vlákno1,50
nekonečné vlákno1,50
36 Polyetylén 1,50
37 Polypropylen 2,00
38 Polykarbamid 2,00
39 Polyuretan:
střižové vlákno3,50
nekonečné vlákno3,00
40 Vinylal 5,00
41 Trivinyl 3,00
42 Elastodien 1,00
43 Elastan 1,50
44 Skleněné vlákno:
o průměru nad 5 μm 2,00
o průměru 5 μm a méně3,00
45 Kovové vlákno 2,00
Metalizované vlákno2,00
Azbest2,00
Papírová niť13,75
46 Elastomultiester 1,50
47 Elastolefin 1,50
48 Melamin 7,00

Vysvětlivka

1) Přirážka 17 % se použije v případě, kdy není možné zjistit, zda textilní výrobek obsahující vlnu nebo srsti je zhotoven z vláken česaných nebo mykaných.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Seznam textilních výrobků, které nepodléhají povinnému označování údaji o složení materiálu

1. pásky na přidržování rukávů,

2. pásky k hodinkám z textilních materiálů,

3. etikety a štítky,

4. držáky na nádobí z textilních materiálů s výplní,

5. kryty na kávové konvice,

6. kryty na čajové konvice,

7. chrániče rukávů,

8. rukávníky jiné než z vlasových materiálů,

9. umělé květiny,

10. polštářky na jehly,

11. nánosované plachtoviny,

12. podkladové a výztužné textilie,

13. plsti,

14. staré upravené textilní výrobky, výslovně takto specifikované,

15. kamaše,

16. použité obaly, prodávané jako takové,

17. plstěné klobouky,

18. zásobníky z textilních materiálů, měkké a bez výztuhy,

19. cestovní potřeby z textilních materiálů,

20. ručně vyšívané tapisérie dohotovené nebo určené k dohotovení a materiály pro jejich výrobu, včetně vyšívacích nití speciálně určených pro tyto tapisérie a prodávaných samostatně,

21. zdrhovadla,

22. knoflíky a spony potažené textilním materiálem,

23. obaly na knihy z textilních materiálů,

24. hračky,

25. textilní části obuvi s výjimkou oteplovacích vložek,

26. stolní podložky z několika složek o ploše max. 500 cm2,

27. ohnivzdorné rukavice a oděvy,

28. kryty na vajíčka,

29. pouzdra na kosmetické potřeby,

30. textilní váčky na tabák,

31. textilní pouzdra na brýle, cigarety, doutníky, zapalovače a hřebeny,

32. sportovní chrániče s výjimkou rukavic,

33. pouzdra pro toaletní potřeby,

34. potřeby pro čištění bot,

35. výrobky pro použití při pohřbech,

36. výrobky pro jednorázové použití s výjimkou vaty; pro účely této vyhlášky se za výrobky pro jednorázové použití považují ty, které lze použít jen jednou nebo po omezenou dobu; jejich běžné použití vylučuje jakoukoliv regeneraci pro následné použití ke stejným nebo podobným účelům,

37. textilní výrobky podléhající pravidlům Evropského lékopisu a v tomto smyslu označené, obvazy lékařské a ortopedické pro opakované použití a obecně ortopedické textilní výrobky,

38. textilní výrobky včetně šňůr, provazů a lan, s výhradou položky 12 přílohy č. 4 k této vyhlásče, běžně určené:

a) k použití jako součásti nástrojů pro výrobu a zpracování zboží,

b) k začlenění do strojů, zařízení (např. topných, klimatizačních nebo osvětlovacích), domácích a jiných spotřebičů, vozidel a dalších dopravních prostředků nebo k jejich provozu, údržbě nebo vybavení, s výjimkou krycích plachet a textilního příslušenství motorových vozidel, které jsou prodávány odděleně od tečhto vozidel,

39. ochranné a bezpečnostní textilní výrobky, jako jsou bezpečnostní pásy, padáky, záchranné vesty, záchranné skluzavky, pomůcky pro protipožární ochranu, neprůstřelné vesty a speciální ochranné oblečení (např. pro ochranu proti ohni, chemickým činidlům nebo jinému ohrožení bezpečnosti),

40. nafukovací konstrukce (pro sportovní haly, výstavní stánky, skladovací prostory apod.) za předpokladu, že budou poskytnuty údaje o užitných vlastnostech a technických specifikacích těchto výrobků,

41. lodní plachty,

42. oblečení pro zvířata,

43. vlajky a prapory.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 92/1999 Sb.

Seznam výrobků, které lze značit společným označením

1. mycí hadry na podlahu,

2. prachovky,

3. lemovky a ozdoby,

4. prýmky,

5. pásky,

6. šle,

7. podvazky,

8. šněrovadla do bot,

9. stuhy,

10. pruženky,

11. nové obaly, prodávané jako takové,

12. motouzy určené k balení a pro zemědělství; šňůry, provazy a lana, kterých se netýká položka 38 přílohy č. 3 k této vyhlášce,1)

13. podložky na stůl,

14. kapesníky,

15. síťky na vlasy,

16. dětské vázanky a motýlky,

17. slintáčky, mycí žínky,

18. šicí, látací a vyšívací nitě určené k prodeji v malých množstvích, o netto hmotnosti 1 g nebo menší,

19. tkanice k záclonám, roletám a žaluziím.

1) U výrobků, které spadají pod tuto položku a které jsou prodávány v malých délkách, se společnou etiketou rozumí etiketa na návinu. Provazy a lana spadající do této položky jsou výrobky, které se používají při horolezectví a při vodních sportech.

Přesunout nahoru