Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 9/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a Západoevropskou unií

Částka 3/1999
Platnost od 15.01.1999
Účinnost od 13.12.1998
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. listopadu 1998 byla v Bruselu podepsána Bezpečnostní dohoda mezi Českou republikou a Západoevropskou unií.

Dohoda na základě svého článku 7 odst. 2 vstoupila v platnost dnem 13. prosince 1998.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

mezi Českou republikou a Západoevropskou unií

Česká republika a Západoevropská unie (ZEU), dále jen „strany"

- s ohledem na deklaraci přijatou po mimořádné schůzce Rady ministrů ZEU se státy střední Evropy v Bonnu dne 19. června 1992,

- s ohledem na Kirchberskou deklaraci Rady ministrů ZEU ze dne 9. května 1994,

- s ohledem na rozhodnutá přijatá Radou ministra ZEU v Noordwijku dne 14. listopadu 1994,

- s ohledem na to, že účinná spolupráce s sebou nese i výměnu utajovaných skutečností a materiálů mezi stranami,

- po dohodě o provádění konzultací v rámci vztahu a spolupráce stanoveném Petersberskou deklarací Rady ministra ZEU ze dne 19. června 1992 pro mise humanitárního typu, mírová operace a operace na zvládání krizí,

se dohodly takto:

Článek 1

Strany budou:

1. chránit a zabezpečovat utajované skutečnosti a materiály, které byly předány jednou ze stran nebo které budou předávány nebo budou vznikat na základě této Dohody,

2. dodržovat stupně klasifikace stanovené druhou stranou ve vztahu ke skutečnostem a materiálům předaným touto stranou a tyto skutečnosti a materiály odpovídajícím způsobem zabezpečovat,

3. neužívat tyto skutečnosti a materiály za účely jinými, než jsou ty, které stanovil původce, a ty, pro něž jsou tyto skutečnosti předávány,

4. neposkytovat tyto skutečnosti a materiály třetím stranám bez souhlasu předávajícího orgánu.

Článek 2

NNa základě článku 1 této Dohody určí Česká republika Národní bezpečnostní úřad a bezpečnostní organizaci a stanoví programy vycházející ze základnách zásad a minimálních standardu bezpečnosti definovaných bezpečnostními předpisy ZEU, které budou používány v bezpečnostních systémech stran s cílem zajistit uplatňování společných standardu ochrany. Kromě toho je Česká republika připravena uplatňovat bezpečnostní předpisy ZEU při ochraně utajovaných skutečností ZEU.

Článek 3

1. Strany zajistí, aby osoby spadající pod jejich pravomoc, které při výkonu svého povolaní potřebují mít přístup nebo by mohly mít přístup k utajovaným skutečnostem nebo materiálům předávaným na základě této Dohody, byly prošetřeny, podrobeny bezpečnostní prověrce a důkladně seznámeny se svými povinnostmi souvisejícími s bezpečností dříve, než budou určeny ke styku s těmito skutečnostmi a materiály.

2. Postup prováděná bezpečnostních prověrek bude stanoven tak, aby bylo možno posoudit, zda osoba může být vzhledem ke své loajálnosti a spolehlivosti určena ke styku s utajovanými skutečnostmi, aniž by tím vznikalo bezpečnostní riziko podle bezpečnostních předpisu ZEU.

Článek 4

Strany si vzájemně budou poskytovat pomoc v souvislosti s bezpečnostními otázkami společného zájmu.

Článek 5

1. Vláda České republiky a Rada ZEU zajistí provádění příslušných ustanovení této Dohody na straně České republiky a ZEU.

2. Generální tajemník jednající na základě instrukcí a v zastoupená Rady ZEU odpovídá za bezpečnostní opatření na ochranu utajovaných skutečností a materiálu předávaných podle této Dohody.

3. Národní bezpečnostní úřad České republiky jednající v zastoupení vlády České republiky odpovídá za bezpečnostní opatření na ochranu utajovaných skutečností a materiálů předávaných podle teto Dohody.

4. Česká republika a ZEU vypracují reciproční mechanismy určování:

bezpečnostních standardu uplatňovaných oběma stranami za účelem ochrany utajovaných skutečností v souladu s klasifikací ZEU, která budou předmětem výměny;

a styčnou činnost mezi Českou republikou a ZEU.

5. Bezpečnostní úřad ZEU je pověřen provádět periodické vyhodnocování účinnosti opatření k ochraně klasifikovaných informací ZEU předaných České republice.

Článek 6

Tato Dohoda v žádném případě nebrání stranám uzavírat za týmž účelem bilaterální dohody s jinými státy nebo organizacemi. Již uzavřené bilaterální dohody nebudou touto Dohodou dotčeny.

Článek 7

1. Strany vyjádří souhlas být vázány touto Dohodou podpisem orgánu řádně zmocněného vládou České republiky a Radou ZEU.

2. Tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů od data podpisu.

Článek 8

Každá ze stran může tuto Dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti šest měsíců po obdržení druhou stranou, ale nebudou jí dotčeny závazky již přijaté na základě ustanovení této Dohody.

Na důkaz toho níže podepsaná, řádně k tomu zmocněni vládou České republiky a Radou ZEU, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Bruselu dne 13. listopadu 1998 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém a francouzském, přičemž oba texty mají stejnou platnost a budou uloženy u obou stran.

Za vládu České republiky:
Karel Kovanda v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,
vedoucí Mise České republiky při NATO a Západoevropské unii

Za Radu ZEU:
José Cutileiro v. r.
generální tajemník Západoevropské unie

Přesunout nahoru