Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 82/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod

Částka 30/1999
Platnost od 04.05.1999
Účinnost od 01.06.1999
Zrušeno k 01.03.2003 (61/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

82

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 1999,

kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Při povolování vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona a při stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových1) (dále jen "povolování") vodohospodářský orgán2) vychází z ukazatelů přípustného stupně znečištění vod (dále jen "ukazatele"), jejichž hodnoty jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení. Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem radioaktivních látek lze vydat jen se souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.3)

(2) Povolit vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod do vod podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona může vodohospodářský orgán jen ve výjimečných a dostatečně zdůvodněných případech za podmínky, že vypouštěné odpadní vody budou vyčištěny, popřípadě upraveny tak, aby nezhoršily ani neohrozily jakost podzemních vod.

§ 2

Při povolování vodohospodářský orgán bere v úvahu všechny ukazatele a jejich přípustné hodnoty pro jednotlivé druhy odpadních, popřípadě zvláštních vod uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

§ 3

(1) Při povolování jsou ukazatele a jejich přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení závazné. Vodohospodářský orgán může s ohledem na místní vodohospodářské podmínky stanovit hodnoty ukazatelů i přísnější, případně stanovit i další ukazatele a jejich hodnoty, vyžadují-li to nutné zájmy ochrany vod. Při povolování vodohospodářský orgán přihlíží k ukazatelům a jejich přípustným hodnotám uvedeným v přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení.

(2) Pokud jsou odpadní, popřípadě zvláštní vody vypouštěny z jednoho zdroje znečištění více výpustěmi, stanoví vodohospodářský orgán ukazatele a jejich hodnoty pro každou z nich; to se netýká výpustí dešťových oddělovačů na jednotných kanalizacích.

(3) Způsob a podmínky vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod během dešťového odtoku stanoví vodohospodářský orgán na základě místních vodohospodářských podmínek.

(4) Vodohospodářský orgán může při povolování vypouštění průmyslových odpadních vod uložit zneškodňování odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob a chladících vod odděleně od ostatních odpadních vod.

(5) Vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod s hodnotami ukazatelů vyššími, než jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení, lze povolit

a) ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, zejména při uvádění čistírny odpadních vod do provozu, při zkušebním provozu, nezbytných opravách či rekonstrukcích zařízení ke zneškodňování odpadních vod a při haváriích těchto zařízení,

b) v případech, kdy odpadní, popřípadě zvláštní vody budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při současném stanovení dalších podmínek, které omezí možnost zhoršení jakosti povrchových vod.

§ 4

(1) Vodohospodářský orgán v povolení k vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod stanoví

a) lhůtu, na kterou povolení vydává,

b) přípustné množství vypouštěných vod za časové období a přípustné množství znečištění v nich,

c) způsob, četnost a místo odběrů vzorků a měření objemu vypouštěných vod,

d) způsob provádění rozborů vypouštěného znečištění pro jednotlivé ukazatele,

e) způsob vyhodnocení těchto měření objemu a rozborů znečištění vypouštěných vod pro účely evidence a kontroly,

f) způsob, formu a četnost předávání výsledků měření a rozborů vodohospodářskému orgánu,

g) případné další podmínky; tyto podmínky nesmí být v rozporu se zvláštními předpisy.4)

(2) Není-li způsob provádění rozboru pro některý ukazatel stanoven technickou normou, stanoví jej vodohospodářský orgán v povolení k vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod po předchozím projednání s Ministerstvem životního prostředí.

§ 5

(1) V povolení vodohospodářský orgán stanoví pro jednotlivé ukazatele přípustné hodnoty (dále jen "hodnoty "p"") pro koncentrace zjišťované z rozboru směsného vzorku vypouštěných odpadních, popřípadě zvláštních vod a přípustné hodnoty (dále jen "hodnoty "m" ") pro koncentrace zjišťované z rozboru prostého vzorku vypouštěných odpadních, popřípadě zvláštních vod. Pro vypouštění splaškových a městských odpadních vod stanoví hodnoty "p" a "m" do výše hodnot uvedených v příloze č. 1 části A tohoto nařízení. Pro vypouštění průmyslových odpadních vod stanoví hodnoty "p" do výše hodnot uvedených v příloze č. 1 části B tohoto nařízení.

(2) Minimální četnost a typ odebíraných vzorků vypouštěných odpadních vod pro posouzení souladu s hodnotami "p" stanovenými v povolení pro městské a splaškové odpadní vody je uvedena v příloze č. 4 tohoto nařízení. Pro průmyslové odpadní vody stanoví minimální četnost odběrů vzorků vypouštěných odpadních vod vodohospodářský orgán přiměřeně k požadavkům uvedeným v příloze č. 4 tohoto nařízení pro městské a splaškové vody.

(3) Pro posouzení souladu s hodnotami "p" stanovenými v povolení se v každém ukazateli připouští počet překročení v povolení stanovených hodnot "p" jednotlivými výsledky rozborů směsných vzorků odpadních, popřípadě zvláštních vod za posledních 12 měsíců v závislosti na počtu vzorků v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto nařízení. Hodnota "m" nesmí být překročena.

(4) Pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění stanovených v povolení jsou rozhodující výsledky rozborů vypouštěného znečištění provedených laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.5)

(5) Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství vypouštěného znečištění stanoveného v povolení je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

§ 6

Pokud znečišťovatel v době nabytí účinnosti tohoto nařízení vypouští splaškové a městské odpadní vody do vod povrchových ze zdroje s velikostí znečištění do 5 000 ekvivalentních obyvatel nad rámec požadavků stanovených vodohospodářským orgánem podle dosud platných předpisů, může mu na jeho žádost vodohospodářský orgán vydat nové povolení k vypouštění odpadních vod podle § 8 odst. 1 písm. c) nebo d) zákona, a to nejvýše do úrovně znečištění ve vypouštěných odpadních vodách v období posledních 12 měsíců před nabytím účinnosti tohoto nařízení; toto nové povolení nahrazuje dosavadní platné povolení. Vodohospodářský orgán může v novém povolení stanovit přiměřenou lhůtu, ve které bude dosaženo ukazatelů a hodnot znečištění uvedených v tomto nařízení, a podmínky k postupnému dosažení požadované úrovně vypouštěného znečištění; při stanovení lhůty bere vodohospodářský orgán v úvahu oprávněné požadavky ochrany vod a možnosti technického řešení.

§ 7

Pokud povolení k vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod platná ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení neodpovídají požadavkům tohoto nařízení a nejde o případy uvedené v § 6, vydá vodohospodářský orgán na žádost znečišťovatele nové povolení k vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod vycházející z ukazatelů a hodnot znečištění uvedených v tomto nařízení; toto nové povolení nahrazuje dosavadní platné povolení. Vodohospodářský orgán může v novém povolení stanovit přiměřenou lhůtu, ve které bude těchto hodnot znečištění dosaženo, a podmínky k postupnému dosažení požadované úrovně vypouštěného znečištění; při stanovení lhůty bere vodohospodářský orgán v úvahu oprávněné požadavky ochrany vod a možnosti technického řešení.

§ 8

Vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod podle povolení vydaného podle § 6 nebo podle § 7 je považováno za vypouštění odpadních vod v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona do uplynutí lhůty stanovené vodohospodářským orgánem k dosažení hodnot ve vypouštěných odpadních vodách stanovených podle tohoto nařízení. Lhůta, ve které musí být ve vypouštěných odpadních, popřípadě zvláštních vodách dosaženo hodnot stanovených tímto nařízením, bude vodohospodářským orgánem stanovena u zdrojů znečištění nad 2 000 ekvivalentních obyvatel nejdéle do 31. prosince 2005.


§ 9

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

2. Nařízení vlády č. 185/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1999.


Předseda vlády:

v z. PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Ministr životního prostředí:

RNDr. Kužvart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 1 písm. b) zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 23/1992 Sb.

3) § 8 odst. 2 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

4) Například zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, vyhláška č. 47/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

5) § 5 zákona č. 58/1998 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Ukazatele a jejich přípustné hodnoty ve vypouštěných odpadních vodách

A.

Splaškové a městské odpadní vody

Velikost zdroje znečištění (EO)CHSKCr
mg/l
BSK5
mg/l
NL mg/lN-NH4+
mg/l
Nanorg
mg/l
Pc
mg/l
do 500*)pmpmpmpmpmpm
501 - 5 000120170307030702040----
5 001 - 25 0001001502550255015302540--
25 001 - 100 00090130204020401020203036
25 001 - 100 00015(Z)30(Z)25(Z)40(Z)
nad 100 000751251530204051015201,53
nad 100 00015(Z)30(Z)25(Z)40(Z)

Vysvětlivky:

p - přípustná hodnota koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod

m - maximálně přípustná hodnota koncentrací pro rozbory prostých vzorků vypouštěných odpadních vod

Nanorg - celkový anorganický dusík (součet N-NH4 ++ N-NO2- + N-NO3- )

EO - ekvivalentní obyvatel, definován produkcí znečištění 60 g BSK5 za 1 den

Z - Hodnoty platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody v odtoku z biologického stupně nižší než 12 °C. Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za nižší než 12 °C, pokud z 5 měření provedených v průběhu dne byly alespoň ve 2 měřeních zjištěny teploty nižší než 12 °C.

*) Ukazatele přípustného stupně znečištění a jejich hodnoty stanoví vodohospodářský orgán na základě technického řešení čištění odpadních vod, maximálně do úrovně těchto hodnot stanovených pro velikost zdroje znečištění 501 - 5 000 EO.
Rozbory odtoků z biologických dočišťovacích nádrží (ČSN 75 6401) se provádějí ve filtrovaných vzorcích, přičemž koncentrace nerozpuštěných látek nesmí přesáhnout 100 mg/l.

B.

Průmyslové odpadní vody a zvláštní vody

(přípustné hodnoty "p" koncentrací pro rozbory směsných vzorků vypouštěných odpadních vod)

1.1 Těžba a zpracování rud a kameniva (12.00; 13.00; 14.00)**)

1.1.1 Těžba a zpracování uranových rud (12.00)

pH-6-9
NLmg/l30
uranmg/l0,3
radiumBq/l0,5

1.1.2 Těžba a zpracování ostatních rud (13.00)

pH-6-9
NLmg/l40
NELmg/l3
železomg/l5
zinekmg/l3
olovomg/l0,5
měďmg/l1
arzenmg/l0,5

1.1.3 Těžba a zpracování kameniva (14.00)

NLmg/l40
NELmg/l3

1.2 Těžba a zpracování uhlí (10.00; 23.10)

1.2.1 Těžba uhlí a briketárny (10.00)

pH-6-9
NLmg/l40
PAUmg/l0,01
železomg/l3
manganmg/l1

1.2.2 Tepelné zpracování uhlí (23.10)

pH-6-9
NLmg/l40
CHSKCrmg/l200
N-NH4+mg/l30
fenoly jednosytnémg/l1
veškeré kyanidymg/l1
PAUmg/l0,01

1.3 Hutní výroba (27.00)

1.3.1 Hutnictví železa (27.10; 27.20; 27.30; 27.51; 27.52)

pH-6-9
NLmg/l40
NELmg/l3
Femg/l3
Mnmg/l1

1.3.2 Barevná metalurgie (27.40; 27.53; 27.54)

pH-6-9
NLmg/l30
hliníkmg/l3
chrom celkovýmg/l0,5
měďmg/l0,5
niklmg/l0,5
olovomg/l0,5
rtuťmg/l0,1
zinekmg/l2
NELmg/l3
AOXmg/l2

1.4 Strojírenská a elektrotechnická výroba (29.00)

a) Povrchová úprava kovů a plastů - PUKP (28.51)

b) Tepelná úprava kovů - TUK (28.51)

c) Smaltování - S (28.51)

d) Lakování - L (28.51)

e) Obrábění - O (28.52)

f) Elektrotechnická výroba - EV (31.30; 31.62)

PUKPTUKSLOEV
pH-6-96-96-96-96-96-9
NLmg/l303030505020
CHSKCrmg/l300
hliníkmg/l2
železomg/l222222
arsenmg/l0,52
baryummg/l222
kadmiummg/l0,10,20,20,2
kobaltmg/l11
chromcelkmg/l1,00,50,50,50,5
chromVImg/l0,10,10,10,10,1
měďmg/l0,80,50,50,5
niklmg/l0,80,5
molybdenmg/l111
olovomg/l0,50,50,50,5
rtuťmg/l0,10,1
selenmg/l0,10,1
stříbromg/l0,10,1
cínmg/l22
zinekmg/l2222
N-NH4+mg/l3030
N-NO2-mg/l555
Pcmg/l333333
fluoridymg/l220
sulfidymg/l11
veškeré kyanidymg/l111
kyanidytoxmg/l0,10,10,1
aktivní chlormg/l111
NELmg/l222222
AOXmg/l22222

1.5.1 Teplárny a elektrárny (40.30; 40.10)

pH-6 - 10
NLmg/l40
NELmg/l1
RASmg/l1 500

1.5.2 Odkaliště popele (40.10)

pH-6 - 10
RASmg/l2 000
NLmg/l40

1.6 Chemický průmysl

1.6.1 Zpracování ropy a petrochemie (23.20)

NLmg/l50
CHSKCrmg/l250
BSK5mg/l50
N-NH4+mg/l20
N-NH4+mg/l40 (Z)
NELmg/l5
PAUmg/l0,01

1.6.2 Distribuční sklady ropných látek (63.12; 23.20)

NLmg/l50
CHSKCrmg/l250
NELmg/l5
PAUmg/l0,01

1.6.3 Chemická vlákna (24.70)

1.6.3.1 polyamidová a polyesterová (24.70 1)

CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l40

1.6.3.2 Viskózová vlákna (24.70 2)

CHSKCrmg/l300
BSK5mg/l60

1.6.4 Výroba nátěrových hmot (24.30)

CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l30

1.6.5 Hnojiva kromě draselných (24.15)

N-NH4+mg/l30
N-NO3-mg/l50
Pcmg/l10
fluoridymg/l2
kadmiummg/l0,2
RASmg/l1 500
kg/t *)85

1.6.6 Organické syntézy (24.14)

CHSKCrmg/l500
BSK5mg/l80
RASmg/l1 000

1.6.7. Výroba buničiny (21.11)

1.6.7.1 sulfitová (21.11)

CHSKCrmg/l400
kg/t *)70
BSK5mg/l40
kg/t *)20
NLmg/l60

1.6.7.2 sulfátová (21.11)

CHSKCrmg/l300
kg/t *)60
BSK5mg/l30
kg/t *)5
NLmg/l40

1.6.7.3 Výroba termomechanických vláken (26.82)

CHSKCrmg/l250
kg/t *)50
BSK5mg/l40
kg/t *)15
NLmg/l50

1.6.7.4 Výroba chemitermomechanických vláken (26.82)

CHSKCrmg/l500
kg/t *)100
BSK5mg/l50
kg/t *)20
NLmg/l60

1.6.8 Výroba organických barviv (24.12 0) (emisní limity zatím nestanoveny)

CHSKCr E = 50 %
BSK5 E = 80 %
RASkg/t *)1 250

1.6.9 Výroba organických pryskyřic (24.16 0) (emisní limity zatím nestanoveny)

CHSKCr E = 65 %
BSK5 E = 90 %
RASkg/t *)170

1.6.10 Amalgamová elektrolýza (emisní limity zatím nestanoveny)

RASkg/t *)100
rtuťkg/t *)0,005

1.6.11 Kryolit (emisní limity zatím nestanoveny) (27.42)

RASkg/t *)850

1.6.12 Sloučeniny síry (mimo kyseliny sírové) (24.13)

RASkg/t *)150

1.6.13 Epichlorhydrin (emisní limity zatím nestanoveny) (24.14)

RASkg/t *)1 800
CHSKCrkg/t *)60
AOXkg/t *)0,5

1.6.14 Bělení chlorem a sloučeninami chloru (21.11)

AOXmg/l2

1.6.15 Bělení bezchlorové (21.11)

AOXmg/l0,5

1.6.16 Výroba papíru (21.12 0)

CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l40
NLmg/l40
AOXmg/l0,5

1.7 Výroba léčiv (emisní limity zatím nestanoveny) (24.42 1)

CHSKCr E = 60 %
BSK5 E = 85 %
RASkg/t *)350
AOXmg/l0,5
PAUmg/l0,01

1.8 Spotřební průmysl

1.8.1 Koželužny (19.10 0)

1.8.1.1 Koželužny (chromočinění) (19.10 0)

CHSKCrmg/l500E = 80 %
BSK5mg/l50
chrom celkovýmg/l1,5
sulfidymg/l2
N-NH4+mg/l80
N-NH4+mg/l150 (Z)
Nanorgmg/l100
Nanorgmg/l175 (Z)
NLmg/l40
RASmg/l5 000

1.8.1.2 Koželužny (třísločinění) (19.10 0)

CHSKCrmg/l1 000E = 70 %
BSK5mg/l100
sulfidymg/l2
N-NH4+mg/l100
N-NH4+mg/l175 (Z)
Nanorgmg/l120
Nanorgmg/l200 (Z)
NLmg/l40
RASmg/l5 000

1.8.2 Textilní průmysl (17.00)

NLmg/l40
CHSKCrmg/l300
BSK5mg/l50
NELmg/l5
RASmg/l2 000

1.8.3 Sklárny (26.10)

CHSKCrmg/l150
NLmg/l40
fluoridymg/l16
olovomg/l1,5
arzenmg/l1
baryummg/l5

1.8.4 Keramický průmysl (26.20; 26.30)

NLmg/l40

1.8.5 Dřevozpracující průmysl (20.00)

NELmg/l3
PAUmg/l0,01

1.9 Potravinářský průmysl

1.9.1 Mlékárny (15.50)

ELmg/l10
CHSKCrmg/l160
BSK5mg/l40
NLmg/l50
N-NH4+mg/l10
N-NH4+mg/l18 (Z)
Nanorgmg/l20
Nanorgmg/l34 (Z)
Pcmg/l5

1.9.2 Pivovary a sladovny (15.96; 15.97)

CHSKCrmg/l130
BSK5mg/l40
NLmg/l40
N-NH4+mg/l10
N-NH4+mg/l18 (Z)
Nanorgmg/l20
Nanorgmg/l34 (Z)
Pcmg/l5

1.9.3 Zpracování masa (15.10)

ELmg/l10
CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l50
NLmg/l80
N-NH4+mg/l20
N-NH4+mg/l36 (Z)
Nanorgmg/l30
Nanorgmg/l50 (Z)
Pcmg/l10

1.9.4 Kafilerie (85.20)

ELmg/l10
CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l40
NLmg/l40
N-NH4+mg/l40
N-NH4+mg/l75 (Z)
Nanorgmg/l60
Nanorgmg/l105 (Z)
Pcmg/l10

1.9.5 Lihovary, drožďárny a škrobárny (15.91; 15.92; 15.89 3; 15.62)

CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l50
NLmg/l80
N-NH4+mg/l20
N-NH4+mg/l36 (Z)
Nanorgmg/l30
Nanorgmg/l50 (Z)
Pcmg/l10

1.9.6 Cukrovary (15.83)

CHSKCrmg/l160
BSK5mg/l40
NLmg/l80
N-NH4+mg/l10
N-NH4+mg/l20 (Z)
Nanorgmg/l20
Nanorgmg/l35 (Z)
Pcmg/l10

1.9.7 Výroba tuků a olejů (15.41; 15.42; 15.43)

ELmg/l10
CHSKCrmg/l250
BSK5mg/l50
NLmg/l40

1.9.8 Konzervárny ovoce a zeleniny (15.30)

CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l50
NLmg/l40
N-NH4+mg/l20
N-NH4+mg/l36 (Z)
Nanorgmg/l30
Nanorgmg/l50 (Z)
Pcmg/l10

1.10 Zemědělská výroba

1.10.1 Chovy drůbeže (01.24)

CHSKCrmg/l200
BSK5mg/l50
NLmg/l80
N-NH4+mg/l20
N-NH4+mg/l36 (Z)
Nanorgmg/l30
Nanorgmg/l50 (Z)
Pcmg/l10

1.10.2 Chovy prasat (01.23)

CHSKCrmg/l500
BSK5mg/l100
NLmg/l140
N-NH4+mg/l60
N-NH4+mg/l400 (Z)
Nanorgmg/l200
Nanorgmg/l400 (Z)

Pro neuvedená průmyslová odvětví stanoví rozsah ukazatelů a jejich hodnot vodohospodářský orgán.

Seznam symbolů:

CHSKCr - chemická spotřeba kyslíku dichromanovou metodou

BSK5 - biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace

NL - nerozpuštěné látky

EL - extrahovatelné látky

NEL - nepolární extrahovatelné látky

Nanorg - celkový anorganický dusík

RAS - rozpuštěné anorganické soli

AOX - adsorbovatelné organické halogeny

PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet koncentrací 6 sloučenin:

fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren

N-NH4+ amoniakální dusík

N-NO3- dusičnanový dusík

N-NO2- - dusitanový dusík

Pc - celkový fosfor

E - účinnost čištění v %

Z - období, ve kterém je teplota vody v odtoku z biologického stupně čistírny odpadních vod nižší než 12 °C. (Teplota vody se pro tento účel považuje za nižší než 12 °C, pokud z 5 měření provedených v průběhu dne byly zjištěny alespoň ve 2 měřeních teploty nižší než 12 °C.)

*)  kg/t kg produkovaného znečištění na 1 tunu výrobku

**) číselníky za názvy odvětví, uvedené v závorkách (příloha 1.B), odpovídají Odvětvové klasifikaci ekonomických činností (OKEČ) vydané Českým statistickým úřadem

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Ukazatele vyjadřující stav vody v toku

1. Biologický stav vod vyjádřený indexem saprobity biosestonu a makrozoobentosu (podle Pantle-Bucka) menší než 2,2 u vodárenských toků a menší než 3,2 u ostatních povrchových vod,6)

2. stav povrchových vod umožňující normální život ryb pstruhovitých ve vodárenských tocích a kaprovitých v ostatních povrchových vodách,

3. stav bez pachu u vodárenských toků a nádrží a slabě cizorodý u ostatních vod,

4. stav, při němž barevné změny nejsou patrné u vod vodárenských toků ve vrstvě do 20 cm, u ostatních povrchových vod do 10 cm,

5. neporušená samočistící schopnost povrchových vod,

6. stav povrchových vod, při němž nedochází k nadměrnému rozvoji nežádoucích organismů (hodnoty chlorofylu-a při stanovení etanolem v období duben až říjen menší než 50 mg/l) ani ke vzniku kalových lavic nebo pokrytí vodní hladiny pěnou, tuky a oleji nebo jinými látkami,

7. stav povrchových vod, při němž nedochází k porušování hygienických požadavků na ochranu zdraví před ionizujícím zářením,

8. stav povrchových vod, při němž nedochází v důsledku škodlivého působení látek ke snížení produktivity vodního ekosystému ani k závažnému zúžení druhového spektra vodních organizmů nebo překročení pro ně nejvýše přípustných hodnot dávky nebo objemové aktivity radionuklidů.

6) Vyhláška č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Ukazatele a jejich hodnoty znečištění povrchových vod

Hodnoty ukazatelů vyjadřují znečištění povrchových vod při 355 denním průtoku, popřípadě při minimálním zaručeném průtoku vody v nich a po smíšení s odpadními nebo zvláštními vodami, nebo hodnotu ukazatele s pravděpodobností nepřekročení 90 % (u kyslíku překročení).

Ukazatelsymboljednotkahodnoty
pro vodárenské toky1)
hodnoty
pro ostatní povrchové vody
1.Rozpuštěný kyslíkO2mg/l75
2.Biochemická spotřeba kyslíkuBSK5mg/l48
3.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemCHSKMnmg/l720
4.Chemická spotřeba kyslíku dichromanemCHSKCrmg/l2050
5.Celkový organický uhlíkTOCmg/l818
6.Sulfidy, sulfanS2-, H2Smg/l0,010,02
7.Reakce vodypH-6-86-9
8.Teplotat8C2026
9.Rozpuštěné látky sušenéRL105mg/l5001 000
10.Rozpuštěné látky žíhanéRL550mg/l380820
11.Železo celkovéFemg/l0,52,0
12.Mangan celkovýMnmg/l0,10,5
13.Volný amoniakNH3mg/l0,050,5
14.Amoniakální dusíkN-NH4+mg/l0,32,5
15.Dusitanový dusíkN-NO2-mg/l0,020,05
16.Dusičnanový dusíkN-NO3-mg/l3,411
17.Organický dusíkNorgmg/l1,53,0
18.Fosfor celkovýPcmg/l0,150,4
19.ChloridyCl-mg/l150350
20.SíranySO42-mg/l200300
21.VápníkCa2+mg/l200300
22.HořčíkMg2+mg/l100200
23.FluoridyF-mg/l1,01,5
24.Fenoly jednosytnéFN 1mg/l0,0050,1
25.Tenzidy aniontovéPAL-Amg/l0,21,0
26.Nepolární extrahovatelné látkyNELmg/l0,050,2
27.Veškeré kyanidyCN-mg/l0,010,2
28.Aktivní chlorCl2mg/l0,0050,05
29.BorBmg/l0,30,5
30.RtuťHgmg/l0,00050,001
31.KadmiumCdmg/l0,0010,005
32.OlovoPbmg/l0,050,1
33.ArsenAsmg/l0,050,1
34.MěďCumg/l0,050,1
35.Chrom celkovýCrmg/l0,050,3
36.Chrom (VI)CrVImg/l0,020,05
37.KobaltComg/l0,050,1
38.NiklNimg/l0,0250,15
39.ZinekZnmg/l0,020,2
40.HliníkAlmg/l1,55,0
41.MolybdenMomg/l0,050,2
42.VanadVmg/l0,020,1
43.StříbroAgmg/l0,010,05
44.SelenSemg/l0,010,05
45.BaryumBamg/l0,71,0
46.BerylliumBemg/l0,00020,001
47.Celková objemová aktivita alfaaαBq/l0,20,5
48.Celková objemová aktivita betaaβBq/l1,02,0
49.Celková objemová aktivita beta po odečtení 40Kaβ - 40KBq/l0,51,0
50.Radium226RaBq/l0,10,3
51.UranUmg/l0,050,1
52.Tritium3HBq/l7005 000
53.Koliformní bakterieKOLIKTJ/100ml2)2 00020 000
54.Fekální koliformní bakterieFKOLIKTJ/100ml4004 000
55.EnterokokyENTKTJ/100ml2002 000
56.BenzenBZmg/l1050
57.ChlorbenzenCBmg/l310
58.DichlorbenzenyDCB3)mg/l0,31
59.Polychlorované bifenylyPCB4)mg/l0,010,01
60.Polycyklické aromatické uhlovodíkyPAU5)mg/l0,20,5
61.Adsorbovatelné organicky vázané halogenyAOXmg/l2550
62.Benzo(a)pyrenBZPmg/l0,010,05
63.Fluorantenmg/l0,040,1
64.Xyleny (suma)mg/l1050
65.Toluenmg/l1050
66.Naftalenmg/l110
67.Tetrachlormethanmg/l0,51
68.Trichlormethanmg/l0,51
69.1,2-dichlorethanmg/l310
70.1,1,2-trichlorethenmg/l0,31
71.1,1,2,2-tetrachlorethenmg/l310
72.γ-HCH (lindan)G-HCHmg/l0,010,05
73.HexachlorbenzenHCBmg/l0,0010,05
74.Nitrobenzenmg/l110
75.1,2-cis-dichlorethenmg/l0,51
76.1,2,4-trichlorbenzenmg/l0,10,5
77.2-monochlorfenolmg/l0,10,1
78.2,4-dichlorfenolmg/l0,10,1
79.2,4,6-trichlorfenolmg/l0,10,1
80.PentachlorfenolPCPmg/l0,11

Poznámky:

1) Vodárenské toky jsou určeny vyhláškou č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví se seznam vodohospodářsky významných vodních toků.

2) KTJ - kolonii tvořící jednotka.

3) Dichlorbenzeny = 1,2-dichlorbenzen a 1,4-dichlorbenzen.

4) Koncentrace polychlorovaných bifenylů vyjádřená jako součet koncentrací vybraných kongenerů PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180 (číslování podle Ballschmidtera).

5) Polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako součet koncentrací 6 sloučenin: fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Minimální četnost odběru vzorků vypouštěných městských a splaškových odpadních vod

Velikost zdroje (EO)Počet odběrů
do 500stanoví vodohospodářský orgán individuálně a),*)
501 - 5 0004 vzorky ročně a)
5 001 - 25 0006 vzorků ročně b)
25 001 - 100 00012 vzorků ročně c)
nad 100 00024 vzorků ročně c)

Vysvětlivky:

a) Jedná se o dvouhodinové směsné vzorky získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut. Čas odběru vzorku určí vodohospodářský orgán tak, aby co nejlépe charakterizoval činnost sledovaného zařízení. Pokud je zákonem č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo vyhláškou č. 47/1999 Sb. stanoven jiný typ vzorku, použije se vzorek podle tohoto zákona a této vyhlášky.

b) Jedná se o 24hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin.

c) Jedná se o 24hodinové směsné vzorky získané sléváním objemů 12 dílčích vzorků úměrných průtokům vody v intervalu 2 hodin.

Získávání směsných vzorků musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry by neměly být prováděny za neobvyklých situací, například při silných deštích.

*) Maximální počet odběrů jako u velikosti zdroje 501 - 5 000 EO.

Poznámka:

Vzorky vod odebraných nad rámec požadavků této přílohy musí být také rovnoměrně rozloženy v průběhu celého roku.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 82/1999 Sb.

Přípustný počet vzorků s koncentracemi přesahujícími stanovenou hodnotu "p" v období posledních 12 měsíců

Celkový počet
vzorků
Přípustný počet
nevyhovujících vzorků
4-71
8 - 162
17 - 283
29 - 404
41 - 535
54 - 676
68 - 817
82 - 958
96 - 1109
111 - 12510
126 - 14011
141 - 15512
156 - 17113
172 - 18714
188 - 20315
204 - 21916
220 - 23517
236 - 25118
252 - 26819
269 - 28420
285 - 30021
301 - 31722
318 - 33423
335 - 35024
351 - 36525
Přesunout nahoru