Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Částka 30/1999
Platnost od 04.05.1999
Účinnost od 01.10.1999
Zrušeno k 24.04.2002 (163/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

81

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud se na něj vztahuje alespoň 1 z technických požadavků uvedených v příloze č. 1,

b) zamýšleným použitím výrobku použití vztahující se na úlohu, kterou má výrobek při plnění technických požadavků uvedených v příloze č. 1,

c) trvalým zabudováním výrobku do stavby takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění ukazatele užitných vlastností stavby a vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními činnostmi,

d) stavební činností taková činnost, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce.".

2. V § 1 odst. 2 se slova "v přílohách č. 2, 3, 4 a 5" nahrazují slovy "v příloze č. 2 (dále jen "výrobky")".

3. V § 2 odst. 3 se slovo "všechny" nahrazuje slovy "z hlediska zamýšleného použití výrobku ve stavbě" a poslední věta se nahrazuje větou "Na základě tohoto posouzení vydává autorizovaná osoba certifikát (dále jen "stavební technické osvědčení"), kterým osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.".

4. V § 2 se doplňují nové odstavce 4, 5 a 6, které znějí:

"(4) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u výrobků posouzení shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posouzení shody") postupem posouzení shody vyznačeným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2.

(5) Pokud harmonizovaná česká technická norma přejímající harmonizovanou evropskou normu stanoví konkrétní postup posuzování shody, výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje posouzení shody tímto konkrétním postupem.

(6) V případech kusové výroby mohou výrobci nebo dovozci namísto postupů posuzování shody podle odstavce 4 zajistit posouzení shody postupem stanoveným v § 8, pokud v harmonizované české technické normě přejímající harmonizovanou evropskou normu není uvedeno jinak.

Kusovou výrobou se rozumí jednorázová výroba výrobků, bez ohledu na počet vyráběných kusů, zejména řemeslná výroba výrobků určených především pro památkově chráněné objekty nebo pro opravy a údržbu staveb, u které se nepředpokládá opakování výroby typově obdobného výrobku. Případné opakování výroby nebo dovozu typově obdobného výrobku, a to i u dovážených výrobků, se již nepovažuje za kusovou výrobu.".

5. V § 3 odst. 4 písm. g) se za slovo "jakosti" vkládají slova "z hlediska výrobní kontroly (dále jen "systém jakosti")".

6. V § 5 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

7. V § 6 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

8. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slovo "posouzení" vkládají slova "jím provozovaného".

9. V § 6 odst. 3 písm. a) se slova za středníkem nahrazují slovy "tyto požadavky se považují za splněné, pokud jsou při výrobě uplatňovány české technické normy2) pro modely zabezpečování jakosti,".

Poznámka pod čarou č. 2) zní:

"2) ČSN ISO 9001, 9002 a 9003.".

10. V § 6 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) pokud systém jakosti zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají technické specifikaci, vydá o tom certifikát,".

11. V § 7 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

12. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

13. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ S VYZNAČENÍM POSTUPŮ POSOUZENÍ SHODY

1. Stavební výrobky pro betonové a železobetonové části staveb

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Cement (pro obecné a zvláštní použití)§ 5
2Betonářská a předpínací výztuž, výrobky z této výztuže (svařované sítě, mřížoviny, pramence, předpínací kabely, lana a tyče) a jejich stykování§ 5
3Kanálky a pouzdra pro ochranu a vedení předpínací výztuže§ 8
4Popílek a struska jako aktivní složka maltovin a pro výrobu betonu a cementu§ 5
5Přírodní a umělé kamenivo do betonu§ 5
6Přísady do betonu (plastifikační, provzdušňovací atp.)§ 5
7Beton připravený pro uložení tř. C 12/15 (B 15) a vyšší§ 5
8Lehký beton pro nosné konstrukce§ 6
9Stříkaný beton§ 6
10Malty k injektáži§ 6
11Sanační materiály pro betonové konstrukce dopravních staveb§ 5
12Prefabrikované nenosné betonové výrobky určené pro nekonstrukční použití (zejména ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, římsy, odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění, nástupištní prefabrikáty)§ 7
13Prefabrikované betonové výrobky určené pro konstrukční použití (zejména stropní dílce, příhradové vazníky, sloupy a stožáry, dílce žebrových stropů, nosných a opěrných stěn, piloty, prazče, střešní dílce, sila, schodiště, mostní a tunelové dílce, dílce pro trubní a rámové propustky, tramvajové panely)§ 5
14Prefabrikované výrobky z pórobetonu pro konstrukční použití§ 6
15Prefabrikované výrobky z pórobetonu pro nekonstrukční použití§ 8
16Sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění betonových konstrukcí z dutých tvárnic nebo panelů vyrobených z nehořlavé izolační hmoty (nebo z kombinace izolační hmoty a jiných nehořlavých hmot)§ 6
Sestavy/systémy nenosného ztraceného bednění betonových konstrukcí z dutých tvárnic nebo panelů vyrobených z izolačních hmot nebo jejich kombinací (třídy hořlavosti B, C)§ 5

2. Stavební výrobky pro zděné stavby

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1a) Vápno pro stavební účely (vápna pálená, dolomitická, hydraulická pro přípravu malt, zálivek a dalších směsí pro stavební výrobu)§ 6
b) Vápna (vápna pálená, dolomitická, hydraulická) pro účely neuvedené v bodě a)§ 8
2Předem vyrobené dimenzované maltové směsi: - pro zdění a speciální účely§ 6
- pro omítky§ 8
Předem vyrobené maltové směsi pro zdění s předepsaným poměrem mísení vyrobené ze specifického podílu složek, u nichž lze předpokládat dosažení sdružených funkč- ních požadavků§ 8
3Zdicí prvky (pálené i nepálené) s charakteristickou pevností v tlaku§ 6
Zdicí prvky bez specifikace pevnosti v tlaku§ 8
4Žárovzdorné výrobky tvarové, netvarové a tepelně izolační§ 5
5Zdicí prvky se zabudovanými nehořlavými tepelně izolačními hmotami umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni Zdicí prvky se zabudovanými hořlavými tepelně izolačními hmotami umístěnými na povrchu, který může být vystaven ohni§ 7 § 5
6Výrobky pálené stropní§ 7
7Pomocné prvky pro zděné konstrukce (výztuže ložných spár, spony, táhla, opěrné úhelníky, konzoly apod.)§ 7
8Sádrové tvárnice pro zdění bez požadavků na požární odolnost§ 8

3. Stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Desky na bázi dřeva a dřevního odpadu bez povrchové úpravy nebo lakované, dýhované nebo laminované pro konstrukční a nekonstrukční prvky pro vnitřní a vnější použití§ 6
2Konstrukční výrobky z masivního dřeva:§ 5
 a) prvky: mostní prvky, příhradové vazníky, stěnové a podlahové prvky, střešní prvky 
 - nosníky, stropnice, krokve, stojky, sloupy, piloty 
 b) sestavy: příhradové, podlahové, stěnové, střešní, rámové konstrukce 
3Dřevěné sloupy venkovního vedení§ 6
4Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva:§ 5
 a) prvky: mostní prvky, příhradové vazníky, stěnové a podlahové prvky, střešní prvky 
 - nosníky, stropnice, krokve, stojky, sloupy, piloty 
 b) sestavy: příhradové, podlahové, stěnové, střešní, rámové konstrukce 
5Spojovací prostředky pro konstrukční výrobky z masivního dřeva (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky)§ 7
 Spojovací prostředky pro ostatní výrobky ze dřeva (svorníky, hmoždíky, kolíky, vruty, hřebíky)§ 8
6Spojovací prostředky pro konstrukční dřevo (smykové desky, ozubené hmoždíky, styčníkové desky s trny, hřebíkové desky)§ 6
   

4. Stavební výrobky pro kovové konstrukce

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Kovové konstrukční profily a plechy chráněné i nechráněné proti korozi povrchovou úpravou použité v kovových konstrukcích nebo ve spřažených ocelobetonových konstrukcích§ 6
2Konstrukční kovové a kombinované dílce a prvky (např. nosníky, sloupy, schodiště, piloty, rámy, kolejnice, výhybky a křižovatky apod.) pro použití v nosných konstrukcích, základech staveb a dopravních stavbách§ 6
3Svařovací materiály§ 6
4Konstrukční spojovací prostředky pro nosné stavební konstrukce - nýty, čepy, šrouby, matice a podložky§ 6
   

5. Ochranné, tepelně a zvukově izolační materiály a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Průmyslově vyráběné tepelně a zvukově izolační materiály z hořlavých hmot (pro jakékoliv použití)§ 5
Průmyslově vyráběné tepelně a zvukově izolační materiály z nehořlavých hmot (pro jakékoliv použití)§ 7
2Hydroizolační a parotěsné hmoty pro povlakové střešní krytiny při aplikacích vystavených ohni§ 5
Ostatní hydroizolační a parotěsné materiály pro povlakové střešní krytiny (spodní vrstvy střech)§ 7
Hydroizolační fólie pro povlakové střešní krytiny (vrchní vrstvy střech)§ 6
3Hydroizolační materiály pro inženýrské a dopravní stavby§ 5
4Hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí§ 7
5Střešní krytiny z plochých a profilovaných plechů včetně příslušenství§ 7
6Střešní krytinové tašky, břidlice, desky, šindele včetně příslušenství§ 7
7Prefabrikované sendvičové krytinové dílce z hořlavých hmot§ 5
Prefabrikované sendvičové krytinové dílce z nehořlavých hmot§ 8
8Římsové a okapové prvky, svody včetně upevňovacích prvků§ 8
9Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ve vnějších stěnách, na které se vztahují technické požadavky požárních předpisů Vnější tepelně izolační kompozitní systémy ve vnějších stěnách, na které se nevztahují technické požadavky požárních předpisů§ 5 § 6
10Lehčené kamenivo, expandované hlíny, škváry a obdobné výrobky určené pro tepelně izolační zásypy§ 7
11Tmely pro stavební účely§ 8
12Požární tmely a ucpávky, tmely pro dopravní stavby§ 5
13Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky§ 5
14Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů, betonu a zdiva u dopravních staveb§ 5
15Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů, betonu a zdiva neuvedené v poř. čísle 14§ 7
16Lepidla zajišťující statické spolupůsobení prvků konstrukcí§ 5
17Asfalty pro silniční účely, výrobky z asfaltu, zálivky spár vozovek a dilatací (kromě asfaltových směsí)§ 5
18Asfaltové směsi§ 8

6. Stavební výrobky ze skla

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Sklo bezpečnostní tvrzené, vrstvené a smaltované§ 7
Sklo protipožární§ 5
2Izolační skla§ 5
3Stavební sklo profilované§ 8
4Sklo ploché pro stavební účely§ 8
5Skleněné tvárnice a dlaždice§ 7

7. Stavební výrobky pro kanalizační systémy a potrubní rozvody vody

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Výrobky pro vnitřní kanalizační systémy budov - zařízení proti zpětnému toku: přivzdušňovací a odvzdušňovací potrubní armatura§ 8
2Vybavení pro čerpací stanice odpadních vod a přečerpávací zařízení§ 7
3Výrobky pro těsnění prvků kanalizačních systémů§ 5
4Výrobky pro kanalizační systémy s použitím v dopravních komunikacích a vně budov: vstupní a revizní šachty; ocelová stupadla a zábradlí pro vstupní a revizní šachty, nástavce vpustí Poklopy a vtokové mříže§ 8 § 5
5Odlučovače§ 8
6Lapoly§ 5
7Vybavení a prvky pro čistírny odpadních vod a domovní čistírny, septiky§ 7
8Kameninové, plastové, betonové, sklolaminátové a vláknocementové trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy Litinové trouby a tvarovky pro kanalizační a stokové systémy§ 5 § 7
9Trubky, trouby, tvarovky, hadice a další díly z pryže nebo plastů určené pro tlakový rozvod vody§ 5

8. Stavební výrobky pro otvorové výplně

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Požárně odolná okna, dveře a příslušné zabudované kování (závěsy a uzávěry) s použitím pro dělení požárních úseků§ 5
2Mechanicky ovládané dveře a vrata a příslušné kování (závěsy a uzávěry)§ 5
3Dveře, okna (neobsažené v poř. číslech 1 a 2) a střešní světlíky, příslušné kování (závěsy a uzávěry)§ 7
4Zárubně§ 7

9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Geosyntetika (membrány a textilie), geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, geosítě (v inženýrských stavbách pro účely neuvedené v poř. čísle 2)§ 6
2Geosyntetika (membrány a textilie), geotextilie, geomembrány, geomřížky, geokompozita, geosítě (jako oddělovací vrstva v inženýrských a pozemních stavbách)§ 8
3Kovové kotvy do betonu a zdiva pro velká zatížení (včetně zálivkových kotev)§ 5
 Kovové kotvy do betonu pro malá zatížení (pro upevňování nebo kotvení prvků, jako jsou lehké zavěšené podhledy a instalace§ 6
4Plastové kotvy do betonu a zdiva§ 6
5Konstrukční ložiska, dilatační podložky a závěry dilatačních spár (v pozemních a inženýrských stavbách dynamicky namáhaných) Konstrukční ložiska ostatních staveb§ 5 § 7
6Vybavení komunikací: výrobky pro značení vozovek, silniční dopravní značky a zařízení na řízení dopravy instalovaná stabilně, pouliční světelné stožáry, prvky pro záchytné systémy pro vozidla a chodce, včetně mostních zábradlí, zábrany u mostů§ 5
7Prvky pro protihlukové clony a clony proti oslňování pro vybavení komunikací§ 7
8Prazče (mostnice) z masivního dřeva§ 5
9Prazče kovové§ 6
10Prvky pro upevnění kolejnic a prazčů§ 6
11Montované vnitřní příčky pro oddělení požárních úseků a prostorů s jinými zvláštními riziky§ 7
 Montované příčky ostatní§ 8
12Konstrukční těsněné systémy zasklení pro závěsové stěny pro vnější stěny a zastřešení§ 5
13Závěsové stěny požárně odolné Závěsové stěny ostatní§ 5 § 7
14Hydraulická silniční pojiva pro přípravu malt, zálivek a dalších směsí pro stabilizaci silničního podkladu§ 6
15Popílky pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy a zásypy§ 6
16Zásypový materiál určený k likvidaci hlavních důlních děl zasypáním§ 7
17Granulát pro kolejové lože a obslužné komunikace báňských provozů Granulát a aditivovaný granulát do výsypek povrchových dolů pro násypy a zásypy, granulát pro rekultivaci báňských výsypek§ 7
18Výrobky pro zpevněné povrchy dopravních komunikací: dlažební prvky s hladkým nebo plastickým povrchem zahrnující dlažební kostky, dlažební desky, obrubníky, kvádry, sklobetonové chodníkové světlíky, povrchově upravené plechové kryty, břidličné desky, dlaždice, mozaiky, pálené dlaždice, teracové dlaždice, plechová mřížovina, mřížky, rošty, silniční dílce, krajníky, staničníky, vegetační dílce§ 8
19Kamenivo tříd A, B, C pro silniční a drážní stavby§ 5
20Pojiva ze syntetických pryskyřic§ 5
21Výrobky pro stabilizaci hornin a zemin jinde neuvedené§ 7
22Prefabrikovaný drenážní podmok§ 7
23Výrobky pro drenáže neuvedené v poř. čísle 22§ 8
24Horninové kotvy§ 5
25Izolátory proti kmitání a tlumiče§ 5
26Předpínací systémy stavebních konstrukcí a jejich prvky§ 5
27Systémy pro přístup na střechu, lávky a patkové úchyty, na které se vztahují požárně bezpečnostní požadavky§ 7
 Systémy pro přístup na střechu, lávky a patkové úchyty, na které se nevztahují požárně bezpečnostní požadavky§ 8
   

10. Technická zařízení staveb

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Prefabrikované komíny (prvky na výšku podlaží), komínové vložky (prvky nebo bloky), vícevrstvé komíny (prvky nebo bloky), jednovrstvé komínové bloky, díly volně stojících komínů a přilehlých komínů§ 6
Přetlakové komíny§ 5
2Komínové hlavy§ 8
3Výrobky pro: požární detekci/poplach, potlačení a hašení požáru, potlačení výbuchu, řízení požáru a kouře§ 5
4Protipožární uzávěry mimo výrobky uvedené pod pořadovým č. 1, tab. 8§ 5
5Zařízení pro přípravu teplé vody, ústřední vytápění, tepelná čerpadla a zásobníky§ 7
6Domovní spalovací topná zařízení na pevná a kapalná paliva§ 7
7Radiátory a sluneční kolektory§ 7
8Chladicí, ventilační a klimatizační zařízení, klimatizační jednotky§ 7
9Rozvodné systémy chladicích, ventilačních a klimatizačních zařízení§ 8
10Upevňovací prvky a upevňovací systémy pro rozvody§ 8
11Zabezpečovací armatury (pojistné ventily apod.) od jmenovité světlosti DN 6 a od jmenovitého tlaku PN 6 určené
- pro plyny§ 5
- pro ostatní média§ 7
12Domovní armatury a regulátory od jmenovité světlosti DN 6 a do jmenovitého tlaku PN 5 určené pro plyny§ 7
13Regulátory tlaku (kromě určených pro plyny) od jmenovité světlosti DN 25 a od jmenovitého tlaku PN 10§ 7
14Prvky pro hromosvody a uzemnění silových zařízení a hromosvodů§ 5
15Požární výtahy z hlediska požární bezpečnosti Požárně odolné šachetní dveře výtahů§ 5
16Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l) pro skladování látek ohrožujících životní prostředí kromě nádrží a zásobníků pro plyny§ 5
17Součásti pro elektrické rozvodné, regulační a měřicí systémy soustav nízkého napětí (NN)§ 7
18Součásti pro elektrické rozvodné, regulační a měřicí systémy soustav malého napětí (MN)§ 7

11. Stavební výrobky pro vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn, stropů, podlah

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Výrobky pro pevné podlahové povrchy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy:§ 7
n prvky - dlažební prvky, parkety, dlaždice, mozaiky, mřížové kryty, dilatační prvky, podlahové mřížky, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí a stěrkové povrchy
n sestavy - zvýšené přístupové podlahy, zdvojené podlahy
2Podlahoviny - pružné a textilní podlahoviny pro vnitřní použití§ 7
3Podlahoviny - pružné a textilní podlahoviny pro venkovní použití§ 8
4Obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (např. obklady z plastů, vláknocementových desek, prvky pro vnější a vnitřní povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina)§ 7
5Panely, obkladové prvky, zavěšené podhledy, krytiny v rolích a závěsné kostry pro vnitřní nebo povrchové úpravy stěn nebo podhledů, na které se vztahují požadavky na:
- požární ochranu stěn nebo podhledů, bezpečnost při užívání, hygienu§ 7
- požární bezpečnost§ 5
Panely, obkladové prvky, zavěšené podhledy, krytiny v rolích a závěsné kostry pro povrchové úpravy stěn nebo podhledů, na které se vztahují požadavky na:
- ochranu proti hluku, pronikání vody a úsporu energie a tepla§ 8
6Sádrové výrobky - sádrové desky, tvárnice a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité desky a kompozitní panely (lamináty), včetně příslušných doplňkových výrobků (pro požárně dělicí konstrukce a protipožární obklady), pro dřevěné střešní konstrukce§ 7
7Sádrové výrobky - sádrové desky, podhledové prvky a omítky, včetně příslušných doplňkových výrobků (pro ostatní účely neuvedené v poř. čísle 6)§ 8

12. Stavební výrobky pro hygienická zařízení

Poř. čísloNázev skupiny výrobkůPostup posuzování shody
1Výrobky pro zdravotně technické vybavení (umyvadla, dřezy, vany, sprchové mísy, bidety, pisoárové mušle, záchodové mísy, suché a chemické záchody, pisoárová stání, turecké záchody, splachovací nádrže, sprchové a vanové zástěny a přepážky a prefabrikované hygienické buňky)§ 8
Standardní veřejné umývárny a prefabrikované záchodové soubory z:
- hořlavých hmot§ 5
- nehořlavých hmot§ 7“.

14. Přílohy č. 3, 4 a 5 se zrušují.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1999.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru