Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 80/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

Částka 30/1999
Platnost od 04.05.1999
Účinnost od 04.05.1999
Zrušeno k 01.05.2004 (20/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

80

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 písm. b) se slovo "menší" nahrazuje slovy "není větší".

2. V příloze č. 1 se v bodě 1.1.1. písm. cb) symbol "ł" nahrazuje symbolem "≥" a symbol "Ł" symbolem "<".

3. V příloze č. 1 se v bodě 1.1.1. písm. cc) na konci čtvrtého řádku zrušuje pomlčka a na pátém řádku se číselný symbol "10 °C" nahrazuje číselným symbolem "-10 °C".

4. V příloze č. 1 se v bodě 1.1.2. písm. bb) nahrazuje symbol "ł" symbolem "≥".

5. V příloze č. 1 bod 2. zní:

"2. Navrhování nádob

Při navrhování nádoby musí být výrobcem

a) stanoveny podle účelu použití následující hodnoty:

1. nejnižší pracovní teplota Tmin,

2. nejvyšší pracovní teplota Tmax,

3. nejvyšší pracovní přetlak PS.

Je-li zvolená nejnižší pracovní teplota vyšší než -10 °C, musí být požadované vlastnosti materiálu zaručeny pro -10 °C,

b) vzaty v úvahu také následující požadavky:

1. musí být možné provádět kontrolu vnitřního povrchu,

2. musí být možné nádoby vyprázdnit,

3. mechanické vlastnosti musí být zachovány po celou dobu stanovené životnosti nádoby,

4. nádoby musí být, s ohledem na jejich předepsané používání, dostatečně chráněny proti korozi,

c) vzata v úvahu skutečnost, že za předpokládaných podmínek používání

1. nebudou nádoby vystaveny napětím, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost při používání,

2. nebude vnitřní přetlak trvale přesahovat nejvyšší pracovní přetlak PS, přechodně však může být překročen až o 10 %.

Obvodové a podélné svarové spoje musí být provedeny plně provařenými svary nebo svary rovnocennými. Klenutá dna, s výjimkou den polokulových, musí mít válcový lem.".

6. V příloze č. 2 se v bodě 1. písm. b) a c) nahrazuje slovo "teplotu" slovem "teplota".

7. V příloze č. 2 se v bodě 1. písm. e) nahrazuje slovo "značku" slovem "značka".

8. V příloze č. 2 se v bodě 4.2. v prvním řádku číselný symbol "5,65 , So" nahrazuje číselným symbolem "5,65 . So1/2".

9. V příloze č. 2 se v bodě 4.2. ve druhém řádku symbol "-" nahrazuje symbolem "=".

10. V příloze č. 2 se v bodě 4.2. v pátém řádku vkládá před slovo "pracovní" slovo "nejvyšší".

11. V příloze č. 2 se v bodě 4.2. v sedmém až dvanáctém řádku nahrazuje symbol "N.mm-2" symbolem "N.mm-2".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru