Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 78/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.

Částka 30/1999
Platnost od 04.05.1999
Účinnost od 01.10.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

78

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č.Název položky
1dřevěné podlahové dílce na lešení
2hadice pryžové svářečské (kromě určených pro použití v podzemí)
3palety
4lešení trubková, dílcová a kozová včetně trubek, spojovacích a doplňkových součástí (kromě určených pro použití v podzemí)
5regály kovové nepřemístitelné kotvené i nekotvené do výšky 6 m
6nářadí elektrotechnická určená pro práce pod napětím do 1 000 V střídavého a 1 500 V stejnosměrného proudu (kromě určených pro použití v podzemí a na povrchu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
7hlídače plamene a programátory určené pro hořáky (netýká se plynových spotřebičů, plynových hořáků s ventilátorem a zabezpečovacích, řídicích nebo regulačních zařízení a konstrukčních skupin, které jsou určeny k zabudování do takových spotřebičů)
8hořáky monoblokové, předtopeniště; systémy zabezpečovací a ovládací pro hořáky včetně hořáků dodávaných kusově na základě specifických požadavků uživatele, jsou-li na kapalná paliva; autoklávy, pece, pícky na kapalná paliva
9hořáky na kapalná paliva
10hořáky na plynná paliva bez ventilátoru
11regulační a uzavírací prvky určené pro hořáky (netýká se plynových spotřebičů, plynových hořáků s ventilátorem a zabezpečovacích, řídicích nebo regulačních zařízení a konstrukčních skupin, které jsou určeny k zabudování do takových spotřebičů)
12zařízení na spalování komunálních odpadů
13soupravy vytápečí vzduchové na kapalná paliva (kromě domovních spalovacích topných zařízení)
14ohřívače, pece, vařiče, trouby, varná tělíska, grily a opékače kombinované, kde zdrojem vytápění jsou kapalná, tuhá paliva nebo elektrická energie v kombinaci s nimi
15zařízení pro vaření, ohřívače talířů (ze železa nebo oceli), přístroje na vaření nebo ohřívání z mědi, u nichž jsou zdrojem energie pro vytápění kapalná, tuhá paliva nebo pára
16prostředky závěsné a pracovní k jeřábům - prostředky k zavěšení a uchopení břemen a vázací prostředky (kromě určených pro použití v podzemí a na povrchu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)
17zařízení pro napájení elektrických ohradníků
18zásuvky a vidlice pro domácnost
19elektrochemické zdroje primární (články a baterie)
20olověné články a baterie s kyselým elektrolytem
21články a baterie s alkalickým elektrolytem
22analyzátory laboratorní hořlavých a toxických plynů a par v normálním provedení
23přístroje a zařízení laboratorní jednoúčelové a pro zjišťování a měření škodlivin a jiných látek v ovzduší a prostředí
24analyzátory a členy převádečí pro analýzu hořlavých a toxických plynů a par, včetně přístrojů pro měření jejich koncentrace, v normálním provedení
25soupravy vytápečí kolejových vozidel na plynná, kapalná nebo tuhá paliva
26hořlavé kapaliny (hořlavé kapaliny podle ČSN 65 0201, s bodem vzplanutí v rozmezí nad 55 °C do 250 °C)
27hořlavé plyny (hořlavé plyny podle ČSN 07 8304, které jsou hořlavé s teplotou vznícení do 500 °C, a zkapalněné uhlovodíkové plyny podle ČSN 65 0205 s teplotou vznícení do 650 °C)
28hořlavé tuhé hmoty (hmoty s teplotou tání nebo odkapávání větší než 35 °C a hmoty, které nemají bod tání, s teplotou vznícení do 350 °C)
29výrobky z pryže, pokud jsou určeny k tomu, aby přicházely do přímého styku s lidským organismem, (kromě výrobků přicházejících do styku s ústy kojence - např. savičky, sosáky, chrániče prsu)
30bezpečnostní značky a tabulky
31inertní prach určený k poprašování v důlních dílech dolů s nebezpečím výbuchu uhelného prachu a pro budování protivýbuchových uzávěr prachových, lignitový prach na nevýbušnost
32aktovky školní
33každý druh a typ dveřního křídla, hrázových dveří, dveří pro průlez, hrázové lutny, lutnového poklopu, průvětrníku a průchodu pro dopravník hrázového objektu, používaný při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
34výrobky pro označení konce soupravy při dopravě důlní lokomotivou
35zásahové požární automobily velitelské a vyšetřovací s celkovou hmotností do 2 000 kg“.
  

2. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

Poř. č.Název položky 
1pyrotechnické předměty pro zábavné a technické účely 
2pásy dopravní z PVC pro povrchovou těžbu a pro chemické provozy 
3přenosné hasicí přístroje 
4zemědělské a lesnické traktory, tj. silniční vozidla podle § 1 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, jejichž definice je uvedena v § 81 odst. 1 vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel
5bižuterie kovová, též potažená drahými kovy 
6kartáče na vlasy, na ruce a koupelové, kartáčky zubní, kartáče a štětce kosmetické, štětce holicí 
7hasicí přístroje pojízdné a přívěsné 
8hasiva (kromě vody bez přísad) 
9hořlavé kapaliny (hořlavé kapaliny podle ČSN 65 0201, s bodem vzplanutí do 55 °C) 
10požární hadice 
11požární proudnice a požární armatury 
12požární hadicové a hydrantové systémy 
13výrobky určené pro použití při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí a na povrchu, a to 
a) výrobky z plastických hmot, dopravníkové pásy a řemeny včetně klínových, 
b) ocelová lana délková a ocelová lana s oky, třecí kotouče těžních strojů proti skluzu lana, přístroje pro nedestruktivní kontrolu lana, pružiny mechanizmu záchytů těžní klece, 
c) hadice se strojírenským šroubením nízkotlaké, střednětlaké a vysokotlaké, 
d) trubky a hadice se strojírenským šroubením pro zvlášť vysoké tlaky, 
e) prostředky závěsné a pracovní k jeřábům (prostředky k zavěšení a uchopení břemen, vázací prostředky), 
f) důlní těžní zařízení, 
g) brzdné vozíky závěsných drah a vozy pro dopravu osob 
14výrobky určené pro použití v podzemí při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a to 
a) lutny textilní lnářské důlní větrací, 
b) detekční trubice, 
c) hadice pryžové svářečské, 
d) pásy pryžové dopravní a řemeny pryžové klínové hnací, 
e) trubky a hadice z plastů, 
f) skleněné detektory a nasávací zařízení, 
g) ocelová poddajná důlní výztuž pro důlní dílo a spojovací materiál pro tuto výztuž, 
h) bezkolejové stroje, pásové a hřeblové dopravníky, a to včetně jejich kotvicího zařízení 
15obaly určené k balení a přepravě nebezpečného zboží, a to 
a) pytle a pytlíky z textilní tkaniny, 
b) bedny a sudy dřevěné, 
c) pytle z papíru včetně kombinace s jiným materiálem, 
d) kartony, krabice a bedny z vlnitého papíru nebo vlnité lepenky, 
e) skládací kartony, krabice a bedny z nezvlněného papíru, 
f) sudy a skladovací krabice z papíru, kartonu a lepenky, 
g) pytle z polymerů ethylenu, 
h) pytle z plastů (kromě polymerů ethylenu), 
i) krabice, bedny ap. výrobky z plastů, 
j) sudy a kanistry z plastů, 
k) kombinované obaly s vnitřní nádobou z plastu, 
l) kombinované obaly s vnitřní nádobou ze skla, 
m) kombinované obaly s vnitřní nádobou z keramiky nebo porcelánu, 
n) nádrže, zásobníky a kontejnery ze železa, oceli nebo hliníku s objemem od 300 do 3 000 litrů mimo tlakové - obaly typu IBC, 
o) sudy, bubny ap. nádoby a obaly ze železa nebo oceli s objemem do 300 litrů (pokud nejsou určeny pro stlačené nebo zkapalněné plyny), 
p) drobné kovové obaly mimo hliníkové, 
q) hliníkové sudy, barely, plechovky, krabice nebo podobné zásobníky do 300 litrů, 
r) kontejnery, zvláště konstruované a vybavené pro 1 nebo více druhů dopravy (jen nádoby pro volně ložené látky - obaly typu IBC) 
16výrobky určené pro zásahovou činnost jednotek požární ochrany, a to 
a) žebříky, 
b) hydraulická vyprošťovací zařízení, 
c) zásahové požární automobily (s výjimkou automobilů velitelských a vyšetřovacích s celkovou hmotností do 2 000 kg, automobilových jeřábů a automobilů vyprošťovacích) a kontejnery, 
d) požární čerpadla, 
e) záchranná zařízení pro nouzový únik osob z výšek (seskokové matrace, plachty a záchranné tunely), 
f) zvedací vaky 
17prostředky lidové zábavy - zařízení s pohyblivými stanovišti osob 
18obaly určené k tomu, aby přicházely do přímého styku s tabákem, tabákovými výrobky, kosmetickými, mycími a pracími prostředky pro osobní potřebu, pokud obsahují kovové části přicházející do přímého styku s uvedenými výrobky“. 
   

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1999.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru