Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 75/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

Částka 28/1999
Platnost od 23.04.1999
Účinnost od 01.01.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. prosince 1998 bylo v Bruselu podepsáno Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé.*), **)

Rozhodnutí č. 6/98 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 1. ledna 1999.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

PŘIDRUŽENÍ MEZI EVROPSKOU UNIÍ A ČESKOU REPUBLIKOU

Rada přidružení

ROZHODNUTÍ Č. 6/98
Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
ze dne 21. prosince 1998

o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

Rada přidružení,

majíce na zřeteli Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) podepsanou v Bruselu 4. října 1993 a zvláště článek 38 Protokolu 42)

vzhledem k tomu, že je třeba upravit definici pojmu „původní výrobky" uvedeného v Protokolu 4 k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v České republice, Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EEA"), Islandu, Norsku a Švýcarsku;

vzhledem k tomu, že je účelné zachovat do 31. prosince 2000 v účinnosti systém jednotných sazeb poplatků stanovených v článku 15 Protokolu 4 v souvislosti se zákazem navracení cla a osvobození od cla;

vzhledem k tomu, že s přihlédnutím ke zvláštnímu ujednání o průmyslových výrobcích mezi Společenstvím a Tureckem by bylo rovněž vhodné rozšířit systém kumulace na tyto výrobky původní v Turecku;

vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění obchodu a zjednodušení administrativních úkonů je žádoucí změnit znění článků 3, 4 a 12 Protokolu 4;

vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

rozhodla takto:

Článek 1

Protokol 4 týkající se definice pojmu „původní výrobky" a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

„(i) „přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článcích 3 a 4 nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve Společenství nebo České republice. ";

2. Články 3 a 4 se nahrazují tímto:

„Článek 3
Kumulace v Evropském společenství

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Společenství, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních ve Společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská)1) nebo Turecku2) v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Společenstvím a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené ve Společenství přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Společenství nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní ve Společenství, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě ve Společenství.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Společenství, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.

Společenství sdělí České republice prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Komise Evropských společenství zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky.

Článek 4
Kumulace v České republice

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 2 článku 2 se výrobky považují za původní v České republice, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních ve Společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnská)1) nebo Turecku ) v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi Českou republikou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v České republice přesahuje operace uvedené v článku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené v České republice nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v České republice, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v České republice.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou poodrobeny žádnému opracování nebo zpracování v České republice, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.

Česká republika sdělí Společenství prostřednictvím Komise Evropských společenství podrobné informace o dohodách a jejich odpovídajících pravidlech původu, které jsou uplatňovány s ostatními zeměmi uvedenými v odstavci 1. Komise Evropských společenství zveřejní v Official Journal of the European Communities (C Series) datum, odkdy může být kumulace stanovená v tomto článku uplatňována zeměmi uvedenými v odstavci 1, které splnily nezbytné požadavky. ";

3. Článek 12 se nahrazuje následujícím:

„Článek 12
Uzemní princip

1. Vyjma ustanovení písmene (c) odstavce 1 článku 2, článků 3 a 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Společenství nebo České republice.

2. Vyjma ustanovení článků 3 a 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené ze Společenství nebo České republiky do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu ve smyslu podmínek stanovených v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů vyvezených ze Společenství nebo z České republiky a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Společenství nebo České republiky, za předpokladu, že:

a) uvedené materiály jsou zcela získány ve Společenství nebo České republice nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a

b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

ii) celková hodnota přidaná mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Společenství nebo České republiky. Nicméně stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na území příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Společenství nebo České republiky uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem „celková přidaná hodnota" rozumí všechny náklady vynaložené mimo Společenství nebo Českou republiku, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahují na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku, a které bylo provedeno mimo Společenství nebo Českou republiku, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu. ";

4. V článcích 13, 14, 15, 17, 21, 27, 30 a 32 se text „uvedené v článku 4" nahrazuje textem „uvedené v článcích 3 a 4";

5. V posledním odstavci článku 15 (6) se datum „31. prosince 1998" nahrazuje datem „31. prosince 2000";

6. V odstavci 1 článku 26 se odkaz „C2/CP3" nahrazuje odkazem „CN22/CN23";

7. V příloze I poznámce 5. 2:

a) mezi odseky

„- umělá chemická vlákna" a „- syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu"

se doplňuje následující:

„- elektrovodivá vlákna";

b) ruší se pátý příklad („Koberec se střapci... je splněno hmotnostní kritérium. ");

8. Příloha II se pozměňuje následujícím:

a) mezi pravidla pro čísla HS 2202 a 2208 se vkládá následující pravidlo:

„Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních
materiálů nezbytné pro získání statusu původu
(1)(2)(3)nebo (4)
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem
alkoholu 80 % vol nebo více;ethylalkohol a ostatní destiláty
denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
Výroba: 
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208“,

b) pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:

„kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny: 
- Z vpichované plstiVýroba z1):
- přírodních vláken, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny.
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex,
lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu,
- jutová tkanina může být použita jako podložka.
- Z jiné plstiVýroba z 1):
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání, nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny.
- OstatníVýroba z 1):
- příze z kokosových nebo jutových vláken,(a)
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- jutová tkanina může být použita jako podložka.

(a) Použití jutové příze je schváleno od 1.7.2000.",

c) pravidlo pro číslo HS 7006 se nahrazuje tímto:

„7006Sklo čísel 7003, 7004 nebo 7005, ohýbané, s broušenými hranami, ryté, vrtané, smaltované
nebo jinak zpracované, avšak nezarámované nebo nespojované s jinými materiály:
 
- Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem,
polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII12)
Výroba z nepotažených plochých skleněných podložek čísla 7006
- OstatníVýroba z materiálů čísla 7001

12) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů).",

d) pravidlo pro číslo HS 7601 se nahrazuje tímto:

„7601Surový (nezpracovaný) hliníkVýroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku, a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodu, nebo
výroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu.“.

9. Za přílohu IV se doplňuje následující:

"PŘÍLOHA V

Seznam výrobků původních v Turecku, pro které se neuplatňují ustanovení článků 3 a 4, seřazený podle kapitol a čísel HS

Kapitola 1 
Kapitola 2 
Kapitola 3 
0401 až 0402
ex 0403 - 0404
až 0410
0504
0511
Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
Kapitola 6 
0701 až 0709
ex 0710 -
Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 0710 40 00, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená
ex 0711 - 0712
až 0714
Zelenina, kromě sladké kukuřice podpoložky 0711 90 30, prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání
Kapitola 8 
ex Kapitola 9 -Káva, čaj a koření, kromě maté čísla 0903
Kapitola 10
Kapitola 11
Kapitola 12
ex 1302 - 1501
až 1514
Pektinové látky, pektináty a pektany
ex 1515 -Ostatní rostlinné tuky a oleje (kromě jojobového oleje a jeho frakcí) a jejich frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky neupravené
ex 1516 -Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné a jejich frakce, částečně nebo úplně hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované nebo elaidinizované, též rafinované, ale jinak neupravené, kromě hydrogenovaného ricinového oleje, zvaného „opalwax“ (opálový vosk)
ex 1517 a
ex 1518 -
ex 1522 -
Margariny, umělé (nepravé) vepřové sádlo a ostatní připravené poživatelné tuky Zbytky po zpracování tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků, kromě degrasu
Kapitola 16 
1701
ex 1702 -
1703
1801 a 1802
Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přísad aromatických přípravků nebo barviva; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel, kromě podpoložek 1702 11 00, 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 50 00 a 1702 90 10
ex 1902 -Nadívané těstoviny obsahující více než 20 % hmotnostních ryb, korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých, uzenek, salámů a podobných uzenářských výrobků z masa a drobů všeho druhu, včetně sádla a lojů všeho druhu
ex 2001 - 2002 a 2003Okurky, nakládačky a malé nakládací okurčičky, cibule, „chutney“ z manga, plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky, houby a olivy, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové
ex 2004 -Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice
ex 2005 - 2006 a 2007Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená, jiná než výrobky čísla 2006, kromě brambor ve formě mouky, šrotu nebo vloček a sladké kukuřice
ex 2008 - 2009Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté, vyjma arašídové máslo, palmová jádra, kukuřici, hlízy smldince (jam), sladké brambory a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu 5 % hmotnostních nebo více, révové listy, chmelové výhonky a ostatní podobné jedlé části rostlin
ex 2106 - 2204
2206
Sirupy s přísadou aromatických látek nebo barviva
ex 2207 -Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol nebo více, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených
ex 2208 - 2209Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % vol, získaný ze zemědělských produktů zde uvedených
Kapitola 23 
2401
4501
5301 a 5302“.
 

Článek 2

Toto Rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. ledna 1999.

Dáno v Bruselu dne 21. prosince 1998.

Za Radu přidružení:
J. Kavan v. r.
předseda
G. Testa v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci

Poznámky pod čarou

*) Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.

**) Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 12. prosince 1996 bylo vyhlášeno pod č. 67/1997 Sb.

1) OJ L 360, 31. 12. 1994, str. 2.

2) Protokol 4 byl nahrazen Rozhodnutím č. 3/96 Rady přidružení (OJ L 343, 31. 12. 1996, str.1).

1) Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.

2) Kumulace stanovená tímto článkem se nevztahuje na materiály původní v Turecku, které jsou uvedeny v seznamu přílohy V k tomuto protokolu.

Přesunout nahoru