Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Částka 22/1999
Platnost od 30.03.1999
Účinnost od 30.03.1999
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 15. března 1999

o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy nebo škody (dále jen "škoda"), které vznikají

a) na lesním pozemku v důsledku

1. trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění dřevoprodukční funkce lesa (dále jen "produkční funkce"),

2. dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce,

3. trvalého poškození plnění produkční funkce,

4. dočasného poškození plnění produkční funkce,

b) na lesním porostu v důsledku

1. zničení lesního porostu,

2. předčasného smýcení lesního porostu,

3. snížení přírůstu lesního porostu,

4. snížení produkce lesního porostu,

5. snížení kvality lesního porostu,

6. krádeže dřevní hmoty na pni,

c) z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích.

(2) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na objektech a zařízeních sloužících lesnímu hospodářství.

(3) Výše škod na produktech s výjimkou dřeva, na vánočních stromcích z plantáží vánočních stromků, na sadebním materiálu lesních dřevin, na porostech semenných plantáží a jejich produkci, na vyrobených sortimentech surového dříví apod. se zjistí podle zvláštního předpisu.1)

§ 2

(1) Celková škoda se vypočítá jako součet jednotlivých škod.

(2) Výše jednotlivých škod se pro účely této vyhlášky zjistí pomocí dále uvedených vzorců a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

(3) Tabulkové hodnoty lesního porostu ve věku a (dále jen "Thlpa") pro účely této vyhlášky se pro zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonit a věku porostu zjistí podle přílohy č. 1. Hodnoty lesního porostu ve věku a (dále jen "Hlpa") v jednotlivých vzorcích se vypočtou vynásobením Thlpa hodnotou aktuálního zakmenění lesního porostu, případně se upraví přirážkou a srážkami podle přílohy č. 2 se zdůvodněním a vynásobí se plochou skupiny dřevin v m2, na které k poškození došlo.

(4) Jednotlivé lesní dřeviny jsou sdruženy do vymezených skupin dřevin podle přílohy č. 3.

(5) Údaje o souborech lesních typů, zastoupení dřevin v lesním porostu (porostní skupině), o jejich věku, bonitách a zakmenění se zjistí z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy2) nebo z oblastních plánů rozvoje lesů3) a ověří se, popřípadě upraví podle skutečného stavu.

(6) Obmýtí se přebírá z lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.2) Je-li skutečný věk skupiny dřevin v porostu (porostní skupině) nebo obmýtí vyšší než maximální obmýtí skupiny dřevin uvedené v příloze č. 3, použijí se maximální hodnoty této přílohy.

ČÁST DRUHÁ

VÝPOČET VÝŠE ŠKOD

HLAVA 1

VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POZEMKU

§ 3

Škoda z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce

Škoda z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce se jednorázově vypočte podle vzorce

S1 =r.(1-K),
___________
0,02

kde S1 = škoda z trvalého odnětí nebo trvalého omezení plnění produkční funkce,

r = celková upravená potenciální renta z lesa, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4,

K = koeficient rozsahu omezení, který se určí jako podíl omezeného plnění produkční funkce lesa a obvyklého plnění produkční funkce lesa.

§ 4

Škoda z dočasného odnětí nebo dočasného omezení produkční funkce

Škoda z dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce

S2 = r . (1 - K),

kde S2 = roční škoda z dočasného odnětí nebo dočasného omezení plnění produkční funkce,

r = celková upravená potenciální renta z lesa, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4,

K = koeficient rozsahu omezení, který se určí jako podíl omezeného plnění produkční funkce lesa a obvyklého plnění produkční funkce lesa.

§ 5

Škoda z trvalého poškození plnění produkční funkce

Škoda z trvalého poškození plnění produkční funkce se jednorázově vypočte podle vzorce

S3 =rSLT1 - rSLT2,
_______________
0,02

kde S3 = škoda z trvalého poškození plnění produkční funkce,

rSLT1 = celková upravená potenciální renta z lesa pro původní soubor lesních typů, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa původních plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4,

rSLT2 = celková upravená potenciální renta z lesa pro změněný soubor lesních typů, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa změněných plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4.

§ 6

Škoda z dočasného poškození plnění produkční funkce

Škoda z dočasného poškození plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce

S4 = rSLT1 -rSLT2,

kde S4 = roční škoda z dočasného poškození plnění produkční funkce,

rSLT1 = celková upravená potenciální renta z lesa pro původní soubor lesních typů, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa původních plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4,

rSLT2 = celková upravená potenciální renta z lesa pro dočasně změněný soubor lesních typů, která se zjistí jako vážený aritmetický průměr podle upravených potenciálních rent z lesa dočasně plošně převládajících souborů lesních typů v nejnižší užité jednotce prostorového rozdělení lesa, uvedených pro jednotlivé soubory lesních typů v příloze č. 4.

HLAVA 2

VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POROSTU

§ 7

Škoda z předčasného smýcení lesního porostu

Škoda z předčasného smýcení lesního porostu se jednorázově vypočte podle vzorce

S5 = Hlpa . Mn/100,

kde S5 = škoda z předčasného smýcení lesního porostu,

Hlpa = hodnota lesního porostu v roce předčasného smýcení lesního porostu,

Mn = procento mýtní nezralosti, jehož hodnota se zjistí podle přílohy č. 5.

§ 8

Škoda ze zničení lesního porostu

(1) Škoda ze zničení lesního porostu se jednorázově vypočte podle vzorce

S6 = Hlpa - Aa ,

kde S6 = škoda ze zničení lesního porostu,

Hlpa = hodnota lesního porostu před zničením,

Aa = hodnota mýtní výtěže, která se rovná rozdílu mezi výnosem z prodeje dříví a úplnými vlastními náklady na těžbu a soustřeďování dříví ze zničeného lesního porostu vypočtená podle vzorce

Aa = Hm . (Cs - Tn),

kde Hm = objem dřevní hmoty podle jednotlivých dřevin a sortimentů v m3,

Cs = cena surového dříví na odvozním místě v Kč/m3, zjištěná podle zvláštního předpisu,4)

Tn = hospodárně vynaložené úplné vlastní náklady na těžbu a soustřeďování dříví po odvozní místo v Kč/m3.

(2) Při výpočtu škody podle odstavce 1 se škoda z předčasného smýcení lesního porostu podle § 7 samostatně nevypočítává.

§ 9

Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu

(1) Škoda ze snížení přírůstu pro lesní porosty do věku 5 let včetně se vypočte podle vzorce

S7.1.1 = Z . (1 - K1),

kde S7.1.1 = roční škoda ze snížení přírůstu pro lesní porosty do věku 5 let včetně,

Z = hodnota ročního přírůstu podle skupin dřevin, uvedená v příloze č. 6,

K1 = koeficient vyjadřující poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu.

(2) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu ve věku nad 5 let se vypočte podle vzorce

S7.1.2 = (Hlpa+1 - Hlpa) . (1 - K1),

kde S7.1.2 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu ve věku nad 5 let,

Hlpa+1 = hodnota nepoškozeného lesního porostu v následujícím roce po poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození) zjištěná podle přílohy č. 1,

Hlpa = hodnota nepoškozeného lesního porostu v roce poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození) zjištěná podle přílohy č. 1,

K1 = koeficient vyjadřující poměr přírůstu poškozeného a zdravého lesního porostu.

(3) Pro škody působené imisemi je koeficient K1 uveden podle pásem ohrožení5) a stupňů poškození v příloze č. 7. V případě výpočtu výše škody pro více lesních porostů je možno postupovat tak, že se vytvoří soubory lesních porostů podle skupin lesních dřevin, pásem ohrožení a stupňů poškození. Pro takto vytvořené soubory lesních porostů se aritmetickým průměrem váženým plochou vypočte průměrná bonita, zakmenění, věk apod.

(4) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty se vypočte podle vzorce

S7.2 = Z . K2 . Np/N,

kde S7.2 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří nebo hospodářskými zvířaty,

Z = hodnota ročního přírůstu podle skupin dřevin uvedená v příloze č. 6,

K2 = koeficient vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození, jehož hodnota se určí podle přílohy č. 8,

Np = počet poškozených sazenic, maximálně však 1,3násobek minimálního počtu,6)

N = skutečný počet jedinců, maximálně do výše 1,3násobku minimálního počtu.6)

§ 10

Škoda ze snížení produkce lesního porostu

(1) Škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin se vypočte podle vzorce

S8 = Hlpu1 / u1 - Hlpu2 / u2 ,

kde S8 = roční škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin,

Hlpu1 / u1 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu s cílovou skladbou dřevin (bez uplatnění srážek),

Hlpu2 / u2 = hodnota průměrného mýtního přírůstu lesního porostu se současnou (zaměněnou nebo náhradní) skladbou dřevin (bez uplatnění srážek).

(2) Srážku je možné uplatnit pouze v případě lesa nízkého.

§ 11

Škoda ze snížení kvality lesního porostu

(1) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod. se uplatňuje za obmýtí pouze jednou na každém jednotlivém stromě a vypočte se podle vzorce

S9.1 = Hlpu . K3 .1. Np / N,
_______________
1,02n

kde

S9.1 = škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod.,

Hlpu = hodnota lesního porostu ve věku u zjištěná podle přílohy č. 1 redukovaná předpokládaným zakmeněním ve věku u,

K3 = koeficient uvedený v příloze č. 9,

n = obmýtí u mínus věk porostu a v době vzniku škody,

Np = počet poškozených stromů,

N = počet stromů celkem.

(2) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená mechanickým poškozením loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod. se vypočítává za předpokladu, že souvislá plocha mechanického poškození je větší než 25 cm2 nebo poškození přesahuje 10 % obvodu kmene. U škody způsobené mechanickým poškozením stromů s výjimkou škod zvěří se v případě prokázaného účinného ošetření odpovídajícím přípravkem sníží škoda až o 30 %.

(3) Škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená poškozením stromů požárem, provozem střelnic, imisemi apod. se vypočte podle vzorce

S9.2 = Hlpa . (1 - Ks),

kde

S9.2 = škoda ze snížení kvality lesního porostu způsobená poškozením stromů požárem, provozem střelnic, imisemi apod.,

Hlpa = hodnota lesního porostu v roce poškození,

Ks = koeficient, který se určí jako podíl realizovaného a obvyklého zpeněžení v čase a místě poškození.

§ 12

Škoda na porostech lesa hospodářského způsobu výběrného

V porostech lesa hospodářského způsobu výběrného nebo v porostech blízkých hospodářskému způsobu výběrnému se škody stanoví na základě roztřídění lesního porostu do věkových skupin podle vpředu v této vyhlášce uvedených způsobů.

§ 13

Škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni

Škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni se vypočte jednorázově podle jednotlivých dřevin podle vzorce

S10 = Aa ,

kde

S10 = škoda způsobená krádeží dřevní hmoty na pni,

Aa = hodnota mýtní výtěže odcizené dřevní hmoty vypočtená způsobem uvedeným v § 7 odst. 1.

HLAVA 3

VÝPOČET VÝŠE ŠKOD Z MIMOŘÁDNÝCH A NÁKLADOVĚ NÁROČNĚJŠÍCH OPATŘENÍ

§ 14

Škoda z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření

(1) Škoda z mimořádných opatření se vypočte jednorázově podle vzorce

S11.1 = Km ,

kde S11.1 = škoda z mimořádných opatření,

Km = ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na mimořádná opatření.

(2) Škoda z nákladově náročnějších opatření se vypočte jednorázově podle vzorce

S11.2 = Kz - Ko ,

kde S11.2 = škoda z nákladově náročnějších opatření,

Kz = ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na nákladově náročnější opatření,

Ko = ekonomicky oprávněné úplné vlastní náklady na obvyklý způsob hospodaření.

(3) Mimořádnými opatřeními jsou zejména vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění, hnojení), revitalizační opatření (postřiky), protierozní opatření, rekonstrukce náhradních porostů, zpřístupnění poškozených porostů, výstavba náhradních komunikací, hlídání a vyklizování požářiště, činnosti v prodlouženém období do zajištění kultury způsobeném např. okusem zvěří a imisemi. Náleží sem také náklady nutné ke zjištění výše škody, např. náklady na monitoring, biomonitoring nebo znalecké posudky.

(4) Nákladově náročnějšími opatřeními jsou zejména těžba porostů podél elektrovodů, elektrifikovaných železnic.


ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 81/1996 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Seznam příloh:

Str.
Příloha č. 1: Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpa při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonit a věku porostu v Kč/m21208
Příloha č. 2: Úprava hodnoty lesního porostu Hlpa 1212
Příloha č. 3: Sdružení jednotlivých lesních dřevin do jednotlivých skupin dřevin 1213
Příloha č. 4: Upravená potenciální renta z lesa r v Kč/m2 1214
Příloha č. 5: Procenta mýtní nezralosti Mn 1215
Příloha č. 6: Hodnota ročního přírůstu Z podle skupin dřevin v Kč/m2 pro průměrnou bonitu 1219
Příloha č. 7: Koeficient K1 pro výpočet škody ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku imisí 1220
Příloha č. 8: Koeficient K2 vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození okusem zvěří 1221
Příloha č. 9: Koeficient K3 pro výpočet škody ze snížení kvality lesního porostu způsobené mechanickým poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod. 1222
Příloha č. 10: Převodní tabulky bonit lesních dřevin 1223

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Tabulkové hodnoty lesního porostu Thlpa při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin, bonit a věku porostu v Kč/m2

a) Tabulková hodnota lesního porostu Thlpa podle skupin lesních dřevin pro věk 1 až 5 let bez ohledu na bonity je uvedena v tabulce č. 1

Tabulka č. 1

Skupina dřevinVěk porostu
1.rok2.rok3.rok4.rok5.rok
Smrk8,5610,2611,0211,7612,46
Jedle15,9317,5818,4020,2421,23
Borovice11,4414,1715,6816,7716,94
Modřín11,6413,1214,7415,2715,49
Douglaska24,0125,5727,0227,9028,65
Dub18,0321,2422,6424,7026,76
Buk16,2319,5420,6522,3223,39
Jasan11,1014,6616,2617,8617,96
Bříza3,003,263,443,613,77
Akát2,402,762,983,033,06
Olše2,903,373,493,573,60
Osika2,702,943,063,163,20
Topol1,701,762,002,102,18

b) Tabulková hodnota lesního porostu Thlpa podle skupin lesních dřevin pro věk nad 5 let včetně až do maximálního obmýtí se zjistí pomocí vzorce:

Thlpa = P0 + P1 a + P2 a2 + P3 a3

Kde

Thlpa - tabulková hodnota lesního porostu ve věku a vypočtená na 4 desetinná místa

a - věk porostu

P0 - P3 - koeficienty polynomu dle skupin lesních dřevin a bonit uvedené v tabulkách č. 2-14

Skupina dřevin: SMRK

Tabulka č. 2

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
115,185990,22927130,0086036-0,0000434
214,589570,22288790,0068016-0,000033
314,012710,22989940,0051201-0,0000244
413,156640,21976860,0038239-0,0000184
512,580420,20913820,0024434-0,0000115
612,86070,11049940,0034889-0,0000179
712,731320,07237040,002907-0,0000147
812,786180,07939590,00171-0,0000086
912,688890,0747990,0009798-0,0000054

Skupina dřevin: JEDLE

Tabulka č. 3

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
122,038350,4384430,0051026-0,000022
221,592440,41895540,0034608-0,0000147
320,55350,41207590,0017848-0,0000073
420,590720,32743990,0018287-0,0000085
521,072350,18821840,0028948-0,0000145
621,472150,09006630,0032672-0,0000162
721,89326-0,01708020,0036172-0,0000175
821,55947-0,02701290,0024031-0,0000117
921,52674-0,03204110,00039890,0000018

Skupina dřevin: BOROVICE

Tabulka č.4

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
116,737170,6801384-0,00703950,0000255
216,842170,5839199-0,00605880,0000219
317,26680,4617687-0,00493720,0000187
417,017730,4044286-0,00430690,0000156
517,140550,2094294-0,00178530,0000058
616,915280,2093296-0,00270250,0000114
717,394260,0189007-0,00025710,0000021
816,94000
916,94000

Skupina dřevin: DOUGLASKA

Tabulka č.5

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
129,934311,007223-0,00493910,0000131
229,015561,002794-0,00689730,0000244
328,031690,9853482-0,00843670,0000328
427,059450,9566441-0,00932310,0000371
526,610150,9026985-0,00958150,0000378

Skupina dřevin: MODŘÍN

Tabulka č.6

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
115,469160,6942742-0,00431250,0000148
214,84770,6530476-0,00453320,0000161
314,677020,5855355-0,00449980,0000168
414,691160,4739253-0,0034170,000012
515,618430,195205-0,0000986-0,0000005
615,507070,144582-0,0000192-0,000001
715,538210,09285570,0001332-0,0000017
815,722360,04578830,0001326-0,0000018
915,48969000

Skupina dřevin: DUB

Tabulka č. 7

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
130,929070,06800770,0066586-0,0000259
229,766430,12148690,0042193-0,0000142
328,150860,20467290,0016644-0,0000031
426,998120,233730,00039420,0000017
526,543560,14596820,000996-0,0000008
626,573390,10674450,001084-0,000002
726,674860,06826430,0010624-0,0000026
826,971960,0182212-0,00014440,0000006
926,76000

Skupina dřevin: BUK

Tabulka č. 8

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
126,295960,28288780,0050665-0,0000217
226,003360,30123480,0036681-0,0000163
324,542180,4620130,0001512-0,0000023
424,667890,36616850,0008701-0,0000064
525,253790,0672520,0041484-0,0000177
624,730910,08079960,0028519-0,0000118
724,454670,06880320,002179-0,0000089
823,912340,09720290,0009096-0,0000037
923,610090,0959610,0000438-0,0000002

Skupina dřevin: JASAN

Tabulka č.9

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
116,916820,5358003-0,00352550,0000133
217,292290,3707626-0,00205890,0000073
317,395850,2019036-0,00069820,0000014

Skupina dřevin: BŘÍZA

Tabulka č.10

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
14,370427-0,00845240,0025261-0,0000197
24,323736-0,00497610,0015482-0,0000124
34,2115630,0216314-0,00022250,0000009

Skupina dřevin: AKÁT

Tabulka č.11

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
12,0225470,2338120,0039973-0,0000409
22,2092180,21024990,0029377-0,0000305
32,1786660,2181490,0011692-0,0000162
42,0838960,2251275-0,0003442-0,0000041
52,540870,11500210,0005698-0,0000052
62,4254190,1247796-0,00101960,0000048
72,3936970,1234333-0,00198830,0000109
83,06000
93,06000

Skupina dřevin: OLŠE

Tabulka č. 12

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
14,307871-0,01582980,0052439-0,0000353
23,9598650,02652180,0039262-0,0000302
33,8159190,02475440,0029079-0,0000228
43,7053160,01923420,0021359-0,0000172
53,5174010,02119320,0007958-0,0000058

Skupina dřevin: OSIKA

Tabulka č. 13

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
13,411426-0,0163210,0023778-0,0000176
23,351830,00201010,0011785-0,0000091
33,2734720,01700760,0000277-0,0000008

Skupina dřevin: TOPOL

Tabulka č.14

BonitaKoeficienty
P0P1P2P3
10,35201510,66977280,0107006-0,0002211
20,78898520,58986280,0078137-0,0001604
31,1181240,50216560,0061772-0,0001299
41,6015580,36057270,007747-0,0001358
51,8465540,25830580,0075474-0,000121
62,0524330,17097510,0073587-0,0001082
72,2822530,07383240,0071556-0,0000878
82,4833940,0051320,006365-0,00007
92,4038580,00964980,0030473-0,0000323

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Úprava hodnoty lesního porostu Hlpa

Číslo položkyKvalitativní znakyMax. srážky (-) a přirážka (+) v %
Bonitní stupeň (RVB)
123456789
1Kmeny postižené v horní části korunovým nebo kmenovým zlomem-15-15-16-17-18-20-22-24-25
2Kmeny postižené v horní části hnilobou jádra v průměrné délce
2,12 m-11-12-13-14-15-17-19-22-26
2,23 m-14-14-15-17-19-21-23-26-30
2,34 m-19-20-21-23-24-27-30-34-38
2,45 m-28-29-31-33-35-39-43-47-52
3Kmeny postižené v horní části korunovým
nebo kmenovým zlomem a v dolní části hnilobou jádra o prům. délce 2 m
-22-24-27-30-32-33-34-35-36
4Mimořádně kvalitní porosty s výřezy 1. jak.tř.40
5Les nízký-40
6Výskyt souší v porostu-15
7Porosty borovice černé a ceru s mimořádně nekvalitními výřezy-50
8Ostatní vlivy, např. škody způsobené střelbou, poddolováním lesa apod.-50
9Stupeň poškození imisemi
9,1I.-20
9,2II.-30
9,3III.a-40
9,4III.b-60
9,5IV.-80

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Sdružení jednotlivých lesních dřevin do jednotlivých skupin dřevin

Skupina dřevinDřeviny ve skupiněMaximální obmýtí
Smrkvšechny druhy smrků120
Jedlevšechny druhy jedlí120
Borovicevšechny druhy borovic120
Modřínvšechny druhy modřínů120
Douglaskadouglaska tisolistá120
Bukbuk lesní, habr obecný, všechny druhy javorů, všechny druhy líp, jírovec maďal140
Dubvšechny druhy dubů, všechny druhy jilmů, ořešák královský a černý, platan javorolistý, třešeň ptačí,
střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň, lesní, ostatní listnaté tvrdé
160
Jasanvšechny druhy jasanů, pajasan žlaznatý120
Olševšechny druhy olší, kaštanovník jedlý80
Osikatopol osika80
Akáttrnovník akát80
Topolvšechny druhy topolů kromě osiky, všechny druhy vrb, ostatní měkké listnáče50
Břízavšechny druhy bříz, všechny druhy jeřábů80

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Upravená potenciální renta z lesa r v Kč/m2

Kód SLTRenta Kč/m2Kód SLTRenta Kč/m2Kód SLTRenta Kč/m2Kód SLTRenta Kč/m2Kód SLTRenta Kč/m2
9Z0,026V0,125H0,113S0,092A0,04
9R0,026T0,045G0,093R0,052P0,04
9K0,026S0,095F0,123Q0,032G0,08
8Z0,026R0,095D0,133P0,041Z0,02
8Y0,026Q0,045C0,073O0,081X0,01
8V0,026P0,075B0,123N0,051V0,08
8T0,026O0,115A0,093M0,021U0,08
8S0,046N0,064Z0,023L0,041T0,01
8R0,026M0,034Y0,043K0,041S0,03
8Q0,016L0,024X0,033J0,071Q0,02
8P0,026K0,064W0,103I0,061P0,05
8N0,046I0,074V0,133H0,101O0,06
8M0,026H0,114S0,093G0,081N0,03
8K0,046G0,094R0,093F0,101M0,03
8G0,076F0,124Q0,033D0,101L0,08
8F0,046D0,124P0,063C0,041K0,01
8A0,046B0,114O0,093B0,101J0,05
7Z0,036A0,094N0,063A0,071I0,03
7Y0,035Z0,024M0,032Z0,011H0,05
7V0,105Y0,044K0,072X0,021G0,02
7T0,045W0,104I0,072W0,071D0,07
7S0,065V0,134H0,122V0,081C0,02
7R0,045U0,124G0,092T0,031B0,06
7Q0,035T0,034F0,092S0,041A0,04
7P0,075S0,104D0,102Q0,020Z0,01
7O0,095R0,034C0,062O0,070X0,01
7N0,045Q0,044B0,122N0,030T0,06
7M0,035P0,074A0,092M0,010R0,03
7K0,045O0,113Z0,022L0,090O0,05
7G0,075N0,063Y0,032K0,030N0,02
7F0,075M0,033X0,032I0,040M0,01
7B0,075L0,083W0,112H0,080K0,02
6Z0,035K0,073V0,132D0,080Y0,02
6Y0,055J0,083U0,122C0,030P0,02
5I0,073T0,042B0,080Q0,02
0C0,02
0G0,08

SLT = soubor lesních typů

Upravená potenciální renta je renta vypočtená na základě maximální potenciální produkce (kulminace hodnotového celkového průměrného přírůstu) při respektování bezpečnosti a trvalosti produkce charakterizované optimální cílovou dřevinnou skladbou v určitém obmýtí v závislosti na půdních a klimatických vlastnostech stanoviště (souboru lesních typů) a upravená tak, aby byla zajištěna určitá, úředním rozhodnutím daná relace mezi nejvyššími a nejnižšími cenami zemědělských a lesních pozemků.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Procenta mýtní nezralosti Mn

a) Procento mýtní nezralosti pro věk porostu 1 až 20 let je rovno 100.

b) Procento mýtní nezralosti pro věk porostu nad 20 let až do maximálního obmýtí pro danou skupinu lesních dřevin se zjistí pomocí vzorce:

Mna = M0 + M1 a + M2 a2 + M3 a3

Kde

Mna - procenta mýtní nezralosti lesního porostu ve věku a

a - věk porostu

M0 - M3 - koeficienty polynomu dle skupin lesních dřevin a relativních bonitních stupňů uvedené v tabulkách č. 1-13

Pro výpočet procenta mýtní nezralosti pomocí polynomu platí tato pravidla:

a) definiční obor je od 21 let do maximálního obmýtí pro danou skupinu lesních dřevin,

b) z vypočtené hodnoty se použije pouze celočíselná část,

c) vyjde-li hodnota větší než 100, je hodnota rovna 100, naopak vyjde-li hodnota menší než nula (záporné číslo), je hodnota rovna 0.

Skupina dřevin: SMRK

Tabulka č.1

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1125,1861-2,3895450,00905130,0000161
2120,7601-1,751-0,00208470,0000669
3116,4334-1,103839-0,01313340,0001164
4111,6033-0,5339397-0,02209310,0001539
5105,3890,1976642-0,03317480,0001987
696,795561,155803-0,04792940,0002596
793,651951,431659-0,05075170,0002655
891,132711,616169-0,05132660,0002586
989,844831,698688-0,0506220,0002478

Skupina dřevin: JEDLE

Tabulka č.2

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1100,44440,8158867-0,04381520,0002469
296,825311,146705-0,04743270,0002558
393,153381,446983-0,04952470,0002541
490,553341,630623-0,04936890,0002416
587,967391,753941-0,04666390,0002121
688,460171,597898-0,04043630,0001715
788,309651,460305-0,03309390,0001208
889,701821,181368-0,02391260,0000637
994,820650,4429741-0,0039338-0,0000523

Skupina dřevin: BOROVICE

Tabulka č.3

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1113,8322-1,348539-0,00397920,0000578
2111,0335-0,9298674-0,0105120,0000846
3107,9207-0,5337554-0,01619780,0001061
4104,9416-0,1290963-0,02203730,0001284
5102,06910,2129643-0,02717280,000149
699,131340,5591463-0,03235180,0001696
796,357670,8158147-0,03346010,0001628
893,773911,088489-0,03773480,0001872
994,545540,8995959-0,02933360,0001423

Skupina dřevin: DOUGLASKA

Tabulka č.4

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1122,1992-2,0528220,00361880,0000393
2118,4151-1,519588-0,00525540,0000782
3113,5555-0,9047291-0,0151060,0001201
4109,7941-0,4307584-0,02229680,000149
5104,67530,1339774-0,02987680,0001756

Skupina dřevin: MODŘÍN

Tabulka č.5

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1120,1662-2,0682770,00578480,0000232
2116,2028-1,443364-0,00466570,000069
3112,0288-0,9006144-0,01299040,0001028
4107,9016-0,2853574-0,02268220,000143
5103,91120,206941-0,03038640,0001752
699,871020,70343-0,0381310,0002074
795,452131,127754-0,04208920,0002133
891,269371,515001-0,04614040,0002224
988,818271,697564-0,04645740,000214

Skupina dřevin: DUB

Tabulka č.6

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1120,3651-1,239715-0,00320490,0000389
2112,0953-0,4907558-0,0125160,0000698
3104,24960,1636571-0,01982720,0000915
497,353910,7308843-0,02561520,0001069
594,025460,9376376-0,0260070,0001017
692,855050,9287178-0,02269170,0000815
791,773680,9133787-0,0192920,000061
891,473980,9452465-0,01973060,0000626
991,086550,9860854-0,02031560,0000648

Skupina dřevin: BUK

Tabulka č. 7

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1117,676-1,260151-0,00531530,0000584
2114,9035-0,8817335-0,01104440,000081
3109,1355-0,2902414-0,01901030,0001096
4104,10090,2862293-0,0273650,0001416
5102,61030,4417398-0,02944510,000149
698,275450,7976738-0,03316810,0001587
793,462511,233961-0,03821230,0001739
891,072651,385455-0,03858290,0001694
990,117121,409962-0,03718210,0001582

Skupina dřevin: JASAN

Tabulka č.8

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1104,6350,1541126-0,03093360,0001831
297,620330,8427334-0,03816070,000199
391,694321,32208-0,03920950,0001776

Skupina dřevin: BŘÍZA

Tabulka č.9

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
197,116261,193837-0,06716850,0004558
297,496031,084929-0,06133550,0004026
396,411251,211216-0,06282330,0004039

Skupina dřevin: AKÁT

Tabulka č.10

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1125,2191-2,574766-0,00860830,0002496
2122,291-2,129559-0,01863930,0003104
3117,3285-1,437736-0,03262840,000386
4113,8006-1,033722-0,03683420,0003832
5116,7255-1,472898-0,02678570,0003213
6117,5628-1,668117-0,01567660,0002181
7111,5808-0,796966-0,03426770,0003241
8108,6463-0,3541572-0,04623240,0004311
9105,3502-0,4904869-0,0064170,0000976

Skupina dřevin: OLŠE

Tabulka č.11

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
1109,438-0,380661-0,05033720,0004577
2106,7972-0,0997184-0,04984630,0004167
3105,56320,0209253-0,0478180,0003782
4104,89390,0450113-0,04264320,0003157
5103,5380,3073192-0,05098520,0003803

Skupina dřevin: OSIKA

Tabulka č.12

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
197,734931,162459-0,07046330,0004976
298,407020,9991664-0,0626360,0004274
398,626950,9155787-0,05741720,0003779

Skupina dřevin: TOPOL

Tabulka č. 13

Bonitní stupeňKoeficienty
M0M1M2M3
189,352524,474718-0,30684910
289,352524,474718-0,30684910
389,352524,474718-0,30684910
489,352524,474718-0,30684910
589,352524,474718-0,30684910
689,352524,474718-0,30684910
789,352524,474718-0,30684910
889,352524,474718-0,30684910
989,352524,474718-0,30684910

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Hodnota ročního přírůstu Z podle skupin dřevin v Kč/m2 pro průměrnou bonitu

Skupina dřevinKč/m2 pro průměrnou bonitu
SMRK0,6146
JEDLE0,7077
BOROVICE0,2544
MODŘÍN0,4682
DOUGLASKA0,5990
BUK0,6144
DUB0,5156
JASAN0,3766
OLŠE0,1610
OSIKA0,0797
AKÁT0,0444
TOPOL0,3119
BŘÍZA0,0933

Průměrná bonita skupiny lesních dřevin je vážený aritmetický průměr bonit dřeviny, podle které je daná skupina lesních dřevin nazvána, s tím, že vahou těchto bonit je jejich plošný výskyt na území ČR.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Koeficient K1 pro výpočet škody ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku imisí

Pásmo ohroženíStupeň poškození
IIIIII aIII bIV a
A, B0,850,650,450,250,15
C0,950,850,650,450,25
D1,000,950,750,550,35

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Koeficient K2 vyjadřující míru poškození podle stupňů poškození okusem zvěří

Stupeň poškozeníTerminální výhonBoční okus celkový %Boční okus dvou vrchních přeslenůK 2
1 - slabénení poškozenvíce než 60-0,60
2 - středníje poškozenmax. 30max. 601,00
3 - silnéje poškozenvíce než 30více než 601,10
4 - velmi silnéje poškozenvíce než 90-1,20

Poznámka:

1) Zařazení do stupně poškození předpokládá současné splnění všech uvedených kriterií.

2) Kriterium "boční okus dvou vrchních přeslenů" se použije jako další kriterium pouze u sazenic starších než 3 roky (nevztahuje se na odrostky).

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Koeficient K3 pro výpočet škody ze snížení kvality lesního porostu způsobené mechanickým poškozením stromů loupáním a ohryzem zvěří nebo přibližováním dříví apod.

Nástup škody ve věkuBonita
123456789
do 290,580,650,700,700,750,800,800,800,80
30 - 390,550,600,650,650,700,750,750,750,75
40 - 490,530,580,630,630,670,730,730,730,73
50 - 590,500,550,600,600,650,700,700,700,70
60 - 690,470,520,570,570,620,650,650,650,65
70 - 790,440,490,540,540,580,600,600,600,60
80 - 890,400,450,500,500,550,550,550,550,55
90 - 990,110,130,140,150,150,200,230,250,27
100 a více---------

Tabulka platí pro skupinu dřevin smrk. Pro ostatní skupiny dřevin se koeficient K3 stanoví přiměřeně.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 55/1999 Sb.

Převodní tabulky bonit lesních dřevin (z relativní výškové bonity - RVB, uplatňované v lesních hospodářských plánech do roku 1990 včetně, do absolutní výškové bonity- AVB, používané v LHP od roku 1991)

Lesní dřevina: SMRK

Tabulka č. 1

AVBRVB ve věku dřeviny v letech
do 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120nad 120
148899999
167778999
186677899
206666789
225555678
244445567
263334455
282233344
301122233
321111122
341111111
361111111
381111111

Lesní dřevina: BOROVICE

Tabulka č. 2

AVBRVB ve věku dřeviny v letech
do 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120nad 120
129999999
148888999
167777899
186667788
205556677
224445556
243333445
262222334
281111122
301111111
321111111
341111111

Lesní dřevina: OSTATNÍ JEHLIČNATÉ

Tabulka č. 3

AVBJEDLEMODŘÍNDouglaska
* do 50nad 50do 5051 - 90nad 90celý věk *
12--999-
14--889-
16--778-
1868667-
2056656-
2245545-
2434434-
26232235
28121125
30111115
32111115
34111115
3611---5
3811---4
4011---3

Lesní dřevina: BUK

Tabulka č. 4

AVBRVB ve věku dřeviny v letech
do 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120nad 120
168888899
187777789
206666677
225555666
244444556
263333445
281122333
301111222
321111111
341111111
361111111
381111111

Lesní dřevina: DUB

Tabulka č. 5

AVBRVB ve věku dřeviny v letech
do 2021 - 4041 - 6061 - 8081 - 100101 - 120nad 120
128889999
147778899
167777789
186666778
205555667
224445556
243334445
262222233
281111112
301111111
321111111
341111111

Lesní dřevina: OSTATNÍ LISTNATÉ

Tabulka č. 6

AVBJASANOLŠEOSIKA
BŘÍZA
AKÁTTOPOLHABR
*celý věkcelý věkcelý věkdo 50nad 50celý věkdo 50nad 50
10---99-99
12--398-99
14--398-88
16--387976
1835376965
2035376943
2234265922
24331549--
26221--8--
28221--7--
3011---6--
321-------
341-------

* RVB v celém věkovém rozsahu nebo ve vymezeném věkovém období.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

2) § 24 až 27 zákona č. 289/1996 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

3) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

4) Zákon č. 151/1997 Sb.

5) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

6) Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

Přesunout nahoru