Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 54/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

Částka 21/1999
Platnost od 25.03.1999
Účinnost od 01.01.1999
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedání Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 1997 a 1998 byly vypracovány a schváleny návrhy změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.*)

Změny a doplňky "Přílohy A" a "Přílohy B" vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 1999 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Český překlad změn a doplňků příloh se vyhlašuje současně.

EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

(DOHODA ADR)

PŘÍLOHA A

Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech

Změny a doplňky platné od 1. ledna 1999

ČÁST I. DEFINICE A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
2000 V odstavci (1) u šesté definice místo "deváté" uvést "desáté" a vložit další tři definice tohoto znění:

"- pod pojmem "kus" kompletní produkt balení sestávající z obalu nebo IBC a jejich obsahu připravený k odeslání. Tento pojem zahrnuje nádoby na plyny uvedené v bodu 2211, jakož i předměty, které vzhledem ke svým rozměrům, hmotnostem a tvarům smějí být přepravovány nebalené nebo přepravovány v přepravkách, laťovkách nebo v jiných přepravních prostředcích. Tento pojem nezahrnuje nebalené předměty nebo látky, které jsou přepravovány volně ložné v kontejnerech nebo ve vozidlech ani látky přepravované v cisterách;

- pod názvem "IMDG Code" International Maritime Dangerous Goods Code vydaný International Maritime Organization (IMO) v Londýně;

- pod pojmem "ICAO Technical Instructions" Technical Instruction for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air vydané International Civil Aviation Organizations (ICAO) v Montrealu."

2002 V odstavci (3) a) nahradit znění Poznámky 2 takto:

"POZNÁMKA 2: V případě uplatnění ustanovení bodu 10 011 celkové množství nebezpečných věcí přepravovaných jednou dopravní jednotkou musí být vyjádřena jeho hodnota vypočtená podle ustanovení tohoto bodu pro výpočet nejvyššího celkového množství pro jednu dopravní jednotku."

Odstavec (8) a) doplnit na konci novým pododstavcem tohoto znění:

"Směs nebo roztok obsahující jednu nebo více látek jmenovitě uvedených nebo zařazených pod položku j.n. a jednu nebo více látek, které nejsou nebezpečné, nepodléhají ustanovením dohody ADR, jestliže charakteristiky nebezpečnosti směsi nebo roztoku jsou takové, že nesplňují kriteria (včetně zkušenostních kriterií pro působení na člověka) pro zařazení do jakékoli třídy."

Bod doplnit o nový odstavec tohoto znění:

"(15) Odesilatelé nebezpečných věcí podléhajících ustanovením této přílohy musí zajistit, aby pracovníci podílející se na činnostech spjatých s přepravním procesem absolvovali školení tématicky zaměřené na jejich odpovědnost (viz příloha B, bod 10 316)."

2007 Na konec odstavce c) doplnit větu tohoto znění:

"V takovém případě se ustanovení odstavce (1) bodu 10 500 vztahují jen na nápisy a bezpečnostní značky vozidel."

2011 V tomto bodu místo "1997" uvést "1999" (dvakrát) a místo "1996" uvést "1998".

ČÁST II. VYJMENOVÁNÍ LÁTEK A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

TŘÍDA 1 VÝBUŠNÉ LÁTKY A PŘEDMĚTY

2101 Za látkou číslice 4 identifikačního čísla látky 0143 uvést novou Poznámku 3 tohoto znění:

"POZNÁMKA 3: Příslušný orgán může schválit zařazení těchto směsí do třídy 3 na základě zkoušky Série 2 a zkoušky Série 6 (c) nejméně tří kusů připravených k přepravě [viz bod 2300(9)]."

Přečíslovat původní poznámy 3 až 5 na 4 až 6.

Za látkou indentifikačního čísla látky 0150:

Očíslovat dosavadní "Poznámku" jako "Poznámku l". Doplnit novou poznámku takto:

"POZNÁMKA 2: Příslušný orgán může schválit zařazení těchto směsí do třídy 4.1 na základě zkoušky Serie 6 (c) nejméně tří kusů připravených k přepravě."

Vypustit slovo "průmyslové" u látek číslic

- 5, identifikační číslo látky 0059

- 17, identifikační číslo látky 0439

- 39, identifikační číslo látky 0440

- 47, identifikační číslo látky 0441

2102 Změnit poslední větu odstavce (14) takto:

"Takové nebalené předměty mohou být upevněny v přepravkách nebo uloženy v laťovkách nebo jiných vhodných manipulačních skladovacích nebo přepravních prostředcích takovým způsobem, aby nemohlo dojít ke ztrátě během přepravy za normálních podmínek."

Vložit nový odstavec (15) tohoto znění:

"(15) Jestliže jsou velké výbušné předměty, jako část jejich provozní bezpečnosti a vhodnosti zkoušek, podrobeny úspěšně zkouškám odpovídajícím intencím ADR, mohou být schváleny pro přepravu za podmínek ADR."

Přečíslovat původní odstavce (15) a (16) na (16) a (17).

2105 Před poslední větu odstavce (1) vložit větu tohoto znění:

"V případě nebalených předmětů označení musí být umístěno na předmět, na jeho přepravku nebo na jeho manipulační, skladovací nebo přepravní prostředek."

V odstavci (3) vypustit v jeho druhé části slova: "obsahující jednu nebo několik žíravých látek podle kriterií pro třídu 9 číslic"

2115 V odstavci (2) vložit slova "nápisy a" před slova "bezpečnostními značkami"

TŘÍDA 2 PLYNY

2201 U číslice 1 A vypustit celou "POZNÁMKU 3"

U číslice 10 vypustit celou "POZNÁMKU" u identifikačního čísla látky 1014.

Z číslice 1T0 přesunout 2451 FLUORODUSÍK, STLAČENÝ do číslice 10

V číslici 2A před identifikační číslo látky 1078 zařadit:

"3337 CHLADICÍ PLYN R 404 (pentafluorethan, 1,1,1trifluormethan a 1,1,1,2-tetrafluorethan, azeotropní směs s přibližně 44 % pentafluorethanu a 52 % 1,1,1-trifluorethanu)

3338 CHLADICÍ PLYN R 407A (difluormethan, pentafluorethan a 1,1,1,2-tetrafluorethan, azeotropní směs s přibližně 10 % difluormethanu a 70 % pentafluorethanu)

3339 CHLADICÍ PLYN R 407B (difluormethan, pentafluorethan, azeotropní směs s přibližně 10 % difluormethanu a 70 % pentafluormethanu 3340 CHLADICÍ PLYN R 407C (difluormethan, pentafluorethan a 1,1,1,2-tetrafluorethan, azeotropní směs s přibližně 23 % difluormethanu a 25 % pentafluorethanu"

V číslici 2F před identifikační číslo látky 1965 vložit novou položku

"3354 INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N."

V číslici 2F v identifikačním čísle látky 1965 pro SMĚS A 0 ... uvést další dvě směsi:

"SMĚS A 01, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 1,6 MPa (16 barů) a hustotu při 50 °C nejméně 0,516 kg/l;

SMĚS A 02, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 1,6 MPA (16 barů) a hustotu při 50 °C nejméně 0,505 kg/l;"

V číslici 2F v identifikačním čísle látky 1965 pro SMĚS B uvést další směsi:

"SMĚS B 1, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 2,3 MPa (23 bary) a hustotu při 50 °C nejméně 0,474 kg/l;"

SMĚS B 2, mající tenzi par při 70 °C nepřesahující 2,6 MPa (26 barů) a hustotu přes 50 % nejméně 0,463 kg/l;"

V číslici 2F za identifikačním číslem látky 1965 místo znění POZMÁMKY 1 uvést:

"POZNÁMKA 1: V případě výše uvedených směsí je dovoleno používání obvyklých obchodních názvů pro popis látek: pro směsi A, A 01, A 02 a A 0: BUTAN, pro směs C: PROPAN."

V číslici 2TF před identifikační číslo látky 3160 vložit:

"3355 INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N."

V číslici 6A za identifikační číslo látky 3164 vložit:

"POZNÁMKA: Předměty fungující jako tlumiče nárazů nepodléhají ustanovením ADR, pokud každý předmět:

a) má objem prostoru pro plyn nepřesahující 1 litr a plnicí tlak nepřevyšující 50 barů;

b) má minimální tlak pro roztržení čtyřikrát vyšší než plnicí tlak při 20 °C;

c) je vyroben z materiálu, který při roztržení netvoří úlomky;

d) je vystaven působení ohně, je chráněn proti roztržení prostředky omezujícími oheň nebo zařízením pro snížení vnitřního tlaku; a

e) je vyroben podle kvalitu zajišťujících norem schválených příslušným orgánem."

Za předchozí poznámku vložit novou položku a poznámku:

"3353 PLNIČE NAFUKOVACÍCH VAKŮ, STLAČENÝ PLYN nebo 3353 MODULY NAFUKOVACÍCH VAKŮ, STLAČENÝ PLYN nebo 3353 NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PASŮ, STLAČENÝ PLYN

POZNÁMKA 1: Toto pojmenování se vztahuje na předměty, které jsou používány jako záchranné prostředky ve vozidlech, obsahující plyn nebo směs stlačených plynů zařazených do třídy 2 a s nebo bez malých množství pyrotechnických materiálů. Pro jednotky s pyrotechnickou látkou iniciační výbušný účinek musí být obsažen v blízkosti tlakové nádobky tak, že jednotka může být vyloučena z třídy 1 v souladu s POZNÁMKOU k bodu 2100 (2) (b), ve spojení s bodem 16.6.1.4.7 (a) (ii) Manual of Tests and Criteria, Part I. Kromě toho jednotky musí být zkonstruovány nebo baleny pro přepravu tak, aby při vniknutí ohně nedošlo k roztržení tlakové nádobky nebo nebezpečí rozmetání. Toto musí být stanoveno analýzou. Tlaková nádobka musí odpovídat požadavkům na plyn(y) obsažený(é) v tlakové nádobce.

POZNÁMKA 2: Nafukovací vaky nebo bezpečnostní pasy, které jsou instalovány ve vozidlech nebo kompletních vozidlových skupinách (jako jsou sloupky řízení, dveřní panely, sedadla atd.), nepodléhají předpisům ADR."

2201a V odstavci (3) změnit znění dvou posledních pododstavců takto:

"Každý kus musí být zřetelně a trvale označen:

a) identifikačním číslem látky nebo předmětu v něm obsaženým s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly v jednom kuse:

- identifikačními čísly látek nebo předmětů s předřazenými písmeny "UN", nebo

- písmeny "LQ" 2/

Tato označení musí být umístěna ve čtvercové ploše 100 x 100 mm orámované černou linkou s rozměry. Pokud to velikost kusu vyžaduje, rozměry mohou být zmenšeny za předpokladu, že označení zůstanou dobře viditelná."

Doplnit poznámku 2/ tohoto znění

"2/ Písmena "LQ" jsou zkratkou anglických slov "Limited Quantities"

2207 Upravit znění odstavce (3) takto:

"(3) Jako nosné (rozprašovací) látky nebo jejich složky nebo plyny k plnění 1950 aerosolů jsou dovoleny plyny číslic 1A, 1O a 1F, kromě 2203 silanu; plyny číslic 2A a 2F, kromě methylsilanu označeného identifikačním číslem látky 3161; a 1070 oxid dusný číslice 20."

Změnit znění odstavce (4) takto:

"(4) Všechny plyny číslic 1 a 2, kromě pyroforních plynů a velmi jedovaných plynů (plyny s LC50 menší než 200 ppm) jsou dovoleny jako plnící plyny pro 2037 nádobky malé, obsahující plyn (kartuše)."

2210 Doplnit na konec odstavce (1) a) tuto větu:

"Nicméně, pokud tyto obaly mají celkovou brutto hmotnost nejvýše 2 kg v souladu se "Všeobecnými podmínkami balení" bodu 3500 (1), (2) a (5) až (7) jsou dostatečné."

2212 V odstavci (1) v posledním pododstavci místo slov "částem norem" uvést "direktivám a normám:"

Na konec odstavce (1) doplnit další alineu takto:

"- pro otvory pro plnění: EN 849:1996 Lahve pro přepravu plynu - Ventily lahví - specifikace a zkouška typu (kromě přílohy A)."

2213 V odstavci (2) v posledním pododstavci místo slov "těmto normám" uvést "této normě:"

"V odstavci (2) v poslední větě místo "[reservováno] uvést "EN 962:1996 Lahve pro přepravu plynu - Ochranné kloboučky ventilů a ochrany ventilů lahví pro průmyslové a lékářské plyny - Konstrukce, výroba a zkoušky."

2215 V odstavcích (1) až (3) místo čísla odvolávek "7/" uvést "8/".

Místo slov "země původu" uvést slova "země schválení". Poznámku "7/" přečíslovat na "8/" a doplnit

2223 V odstavci (2) změnit třetí alineu poznámky 10/(přečíslovanou na12/) takto:

"- Pro 1965 plynný uhlovodík, směs, zkapalněná, J.N číslice 2F: směs A nebo butan, směs A01 nebo butan, směs A02 nebo butan, směs A0 nebo butan, směs A1, směs B1, směs B2, směs B, směs C nebo propan."

Změnit znění odstavce (3) takto:

"(3) Požadavky odstavce (1) kromě pododstavce b) se považují za splněné, pokud odpovídají příslušným částem této evropské normy:

EN 1089-1:1996 Přepravní láhve na plyn - Označování plynových lahví (kromě LPG) - Část 1: Označení vyražením."

V odstavci (6) místo "UN 1950 AEROSOL" uvést "UN 1950 AEROSOLY".

2226 V odstavci (1) třetí alineu změnit takto:

"- Pro 1965 plynný uhlovodík, směs, zkapalněná, J.N. číslice 2F:

směs A nebo butan, směs A01 nebo butan, směs A02 nebo butan, směs A0 nebo butan, směs A1, směs B1, směs B2, směs B, směs C nebo propan.

Při přepravě v cisternách ... (text nezměnen)"

2237 V odstavci (2) vložit slova "nápisy a" před slova "bezpečnostními značkami"

2250 V tabulce vyjmenování látek

- u číslice 1TO převést položku "2451 FLUORODUSÍK, STLAČENÝ" ze skupiny 1T0 do skupiny 10 a ve sloupci ZKOUŠKA - Lhůta místo číslice "5" uvést číslici "10".

- u číslice 2A u položky 3220 PENTAFLUORETHAN (CHLADICÍ PLYN R 125)

- do sloupců BALENÍ, ZKOUŠKA, PLNĚNÍ vložit nový řádek takto:

"|(1),(2),(3),(4)| - |3,6|10|0,72|"

- ve sloupci TLAK v MPa místo "4,9" uvést "3,4"

- u číslice 2TC u položky

- 1005 ČPAVEK, BEZVODÝ ve sloupci Lhůta (roky) místo "10" uvést "5"

- 2194 FLUORID SELENOVÝ ve sloupci

- ZKOUŠKA - TLAK (MPa) místo "20,0" uvést "3,6"

- PLNĚNÍ - Nejvyšší plnění (kg/l) místo "1,3" uvést "1,46"

- u číslice 4A u položky 2073 ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK v obou řádcích ve sloupci Lhůta (roky) místo "10" uvést "5"

- u číslice 4TC u položky 3318 ČPAVEK, VODNÝ ROZTOK ve sloupci Lhůta (roky) místo "10" uvést "5"

Číslice a skupinaIdent. číslo látkyNázev látky nebo předmětuBALENÍZKOUŠKAPLNĚNÍ 
Typ nádoby (bod 2211)TLAKLhůta (roky) */Nejvyš. plnění kg/l nebo MPa nebo % obj.Zvláštní požadavky
x pln. tlakMPa
Doplnit následující položky:      
2A3337CHLADICÍ PLYN R 404A(1),(2),(3),(5) 3,6100,82 
 3338CHLADICÍ PLYN R 407A(1),(2),(3),(5) 3,6100,94 
 3339CHLADICÍ PLYN R 407B(1),(2),(3),(5) 3,8100,93 
 3340CHLADICÍ PLYN R 407C(1),(2),(3),(5) 3,5100,95 
Změnit následující položky:      
2F1965PLYNNÝ UHLOVODÍK, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N.(1),(2),(3),(5)  10**/m, n
  SMĚS A(1),(2),(3),(5) 1,0100,50 
  SMĚS A01(1),(2),(3),(5) 1,5100,49 
  SMĚS A02(1),(2),(3),(5) 1,5100,48 
  SMĚS A0(1),(2),(3),(5) 1,5100,47 
  SMĚS A1(1),(2),(3),(5) 2,0100,46 
  SMĚS B1(1),(2),(3),(5) 2,5100,45 
  SMĚS B2(1),(2),(3),(5) 2,5100,44 
  SMĚS B(1),(2),(3),(5) 2,5100,43 
  SMĚS C(1),(2),(3),(5) 3,0100,42 
Doplnit následující položky:      
2F3354INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.(1),(2),(3),(5)  10 n
2TF3355INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.“(1),(2),(3),(5)  5 n

**/ Viz poznámka na konci této tabulky.

Vložit za tabulku poznámku tohoto znění:

"POZNÁMKA: Pro směsi a plyny číslice 2F identifikačního čísla látky 1965 nejvyšší plnění hmotnostně na litr vnitřního objemu je následující:

TŘÍDA 3 HOŘLAVÉ KAPALINY

2300 V odstavci (2) v POZNÁMCE 1 za slova "nad 61 °C" doplnit slova "ale nejvýše 100 °C"

Doplnit nový odstavec (9) takto:

"(9) Nitroglycerinová směs s nejvýše 30 % hmotnostně glycerinu, znecitlivěná, která byla zařazena do identifikačního čísla látky 3343 Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, nesmí být zařazena nebo schválena pro přepravu jako látka třídy 3, aniž byla schválena příslušným orgánem na základě výsledků zkoušek Serie 2 a Serie 6 (c) Příručky pro zkoušky a kriteria (Manual of Tests and Criteria), Část I, kusů připravených pro přepravu. Příslušný orgán zařadí tuto položku a skupinu na základě skutečného stupně nebezpečnosti a typu kusu použitého pro zkoušky Serie 6 (c) (viz též bod 2101, číslice 4, identifikační číslo látky 0143).

2301 Do vyjmenování látek číslice 2, přiřazených pod písmena a) a b) před položku 1993 vložit tyto látky: "3336 merkaptany, kapalné, hořlavé, j.n. nebo 3336 merkaptany, směs, kapalná, hořlavá, j.n."

Ve vyjmenování látek číslice 3, přiřazených pod písmeno b)

- části Uhlovodíky: upravit položku pouze na pojmenování "1307 xyleny"

- části Alkoholy: místo "1105 amylalkoholy" uvést "1105 pentanoly"

- části Látky obsahující síru: doplnit nakonec tyto látky: "3336 merkaptany, kapalné, hořlavé, j.n. nebo 3336 merkaptany, směs, kapalná, hořlavá, j.n.

Z vyjmenování látek číslice 23 vypustit látku "2401 piperidin"

Ve vyjmenování látek číslice 31 za prvními přiřazenými pod písmeno c) v POZNÁMCE za slova "nad 61 °C doplnit slova "ale nejvýše 100 °C".

- části Uhlovodíky: upravit položku pouze na pojmenování "1307 xyleny"

- části Látky obsahující halogeny: vložit před položku 2392 látku "2344 brompropany"

- části Alkoholy: místo "1105 amylalkoholy" uvést "1105 pentanoly"

- části Látky obsahující síru: doplnit na konec tyto látky: "3336 merkaptany, kapalné, hořlavé, j.n. nebo 3336 merkaptany, směs, kapalná, hořlavá, j.n.

Znění POZNÁMKY 2 za odstavcem F změnit takto:

"POZNÁMKA 2: Zařazení pesticidu pod jednu z položek číslice 41 musí být provedeno na základě aktivní složky, fyzikálního stavu pesticidu a vedlejších nebezpečí, která mohou vyvolat."

Ve vyjmenování látek číslice 41

- vypustit látky identifikačních čísel látky "2766, 2768, 2770 a 2774".

- za položku 3024 vložit látku

"3346 pesticid, deriváty, fenoxyoctové kyseliny, kapalný, hořlavý, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C" a látku

"3350 pesticid, pyrethroid, kapalný, hořlavý, jedovatý, s bodem vzplanutí pod 23 °C"

Za látkou číslice 71

- poznámku očíslovat na "POZNÁMKA 1" a

- doplnit novou poznámku takto:

"POZNÁMKA 2: Vyprázdněná nevyčistěná cisternová vozidla, snímatelné cisterny a cisternové kontejnery, které obsahovaly látky číslice 61 c) nepodléhají požadavkům dohody ADR, byla-li provedena opatření zcela vylučující jakékoli nebezpečí.

" 2301a V odstavci (2) v první větě za slova "plastových vnitřních obalech" vložit slova "které nejsou náchylné k lomu nebo prasknutí".

Znění pododstavců a), b) a c) změnit takto:

"a) Látky přiřazené pod písmeno b) všech číslic, kromě číslice 5b) a alkoholických nápojů číslice 3b): nejvýše 1 litr v jednom vnitřním obalu a nejvýše 12 litrů v jednom kusu;

b) Alkoholické nápoje číslice 3b): nejvýše 1 litr v jednom vnitřním obalu;

c) Látky zařazené do číslice 5b): nejvýše 1 litr v jednom vnitřním obalu a nejvýše 20 litrů v jednom kusu.

Znění odstavce (7) změnit takto:

"(7) Při přepravě podle předchozích odstavců (1) a (2) každý kus musí být viditelně a trvanlivě označen:

a) identifikačním číslem látky v něm obsažené s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly látky v jednom kusu

- identifikačními čísly látek v něm obsažených s předřazenými písmeny "UN" nebo

- písmeny "LQ" 5/

Tato označení musí být umístěna v kosočtverci orámovaném čarou s rozměry nejméně 100 x 100 mm. Pokud to rozměry kusu vyžadují, rozměry mohou být zmenšeny tak, aby označení zůstalo jasně viditelné."

Doplnit o poznámku 5/ tohoto znění: "5/ Písmena "LQ" jsou zkratkou pro anglická slova "Limited Quantities".

2308 V odstavci (3)

- ve druhé větě vypustit slova "jakož i pro látky číslice 5c)",

- změnit poslední větu v závorkách takto:

"(viz body 3512, 3552 až 3554 a 3561)."

2314 Změnit znění v odstavci (1)

- "Při přepravě látek a přípravků používaných jako pesticidy číslice 41, popis věcí musí zahrnovat technický(é) název(zvy) aktivní(ch) složky(žek), např. "2784 pesticid, organická sloučenina fosforu, kapalná, hořlavá, jedovatá (Dimephos), 3, číslice 41 b),ADR."

- Změnit znění poznámky 7/ (přečíslováno 8/) takto: "Technický(é) název(zvy) musí být běžným(i) názvem(zvy) dle ISO (viz ISO 1750:1981, včetně změn a dodatků), název(zvy) uvedený(é) v "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification" nebo název(zvy) aktivní(ch) látky(tek)."

2322 V odstavci (2) před slova "bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a".

TŘÍDA 4.1 HOŘLAVÉ TUHÉ LÁTKY

2401 V části C. Výbušné látky v nevýbušném stavu změnit znění POZNÁMKY 2 takto:

"POZNÁMKA 2: Směs nitroglycerinu, znecitlivěná, tuhá, j.n. s více než 2 %, ale méně než 10 % hmotnostně nitroglycerinu, a směs pentaerytherittetranitrátu, znecitlivěného tuhého, j.n. s více než 10 %, ale méně než 20 % hmotnostními PETN, která byla zařazena do identifikačního čísla látky 3319 a 3344 v Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, musí být schválena pro přepravu pouze jako látka třídy 4.1, pokud splňuje požadavky příslušného orgánu. Příslušný orgán zařadí tuto položku a skupinu na základě skutečného stupně nebezpečnosti a typu kusu použitého pro zkoušení Serie 6 c) (viz též bod 2101, číslice 4, identifikační čísla látek 0143 a 0150)."

Za látkou číslice 25 změnit znění poznámky takto:

"POZNÁMKA: Azid barnatý s obsahem vody než udaná mezní hodnota je látkou třídy 1, identifikačního čísla látky 0224 (viz bod 2101, číslice 01)."

Za látkou číslice 26 změnit znění poznámky 2 takto:

"POZNÁMKA 2: Přípravky isosorbitu 5 - mononitratu obsahující nejméně 30 % netěkavého, nehořlavého flegmatizéru, nepodléhají ustanovením dohody ADR."

U látky číslice 42b) ponechat identifikační číslo látky "3232"

U látky číslice 43 doplnit identifikační číslo látky "3233"

2401a V odstavci (2) za slova "plastových vnitřních obalech" vložit slova "které nejsou náchylné ke zlomu nebo prasknutí".

Znění odstavce (3) změnit takto:

"(3) Při přepravě podle předchozích odstavců (1) a (2) každý kus musí být viditelně a trvanlivě označen:

a) identifikačním číslem látky v něm obsažené s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly látky v jednom kusu

- identifikačními čísly látek v něm obsažených s předřazenými písmeny "UN" nebo

- písmeny "LQ" 15/

Tato označení musí být umístěna v kosočtverci orámovaném čarou s rozměry nejméně 100 x 100 mm. Pokud to rozměry kusu vyžadují, rozměry mohou být zmenšeny tak, aby označení zůstala jasně viditelná."

Doplnit o poznámku 15/ tohoto znění:

"15/ Písmena "LQ" jsou zkratkou pro anglická slova "Limited Quantities"."

2405 V odstavci (5) znění jeho konce od slov "a páry," takto:

"a páry uvolněné během samourychlujícího rozkladu nebo během nejméně jedné hodiny působení ohně vypočtené metodami uvedenými v bodech 211 536(3) a 212 536(3)."

2422 V odstavci (4) před slova "bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a".

TŘÍDA 4.2 SAMOZÁPALNÉ LÁTKY

2431 Do vyjmenování látek číslice 5 vložit do skupin pod písmeny b) a c) před položku 3088 nové dvě položky:

"3341 dioxid thiomočovitý, 3342 xanthaty"

Ve vyjmenování látek číslice 31a) změnit názvy posledních látek takto:

"2003 alkyly kovů, reagující s vodou, j.n. nebo 2003 aryly kovů, reagující s vodou, j.n."2

Ve vyjmenování látek číslice 32a) změnit položky 3049 takto:

"3049 alkylhalogenidy kovů, reagující s vodou, j.n. nebo 3049 arylhalogenidy kovů, reagující s vodou, j.n."

Ve vyjmenování látek číslice 33a) změnit název položky 3203 takto:

"3203 pyroforní organokovová sloučenina, reagující s vodou, j.n."

2436 Vložit nový odstavec (3) tohoto znění:

"(3) Látky číslice 1b) smějí být též baleny do pytlů z vícevrstvého papíru (5M1) a vícevrstvých papírových pytlů odolných proti vodě (5M2) podle bodu 3536."

Přečíslovat odstavce (3) a (4) na (4) a (5).

2437 Vložit nový odstavec (5) tohoto znění:

"(5) Látky číslice 1c) smějí být též baleny v pytlích z vícevrstvého papíru (5M1), podle bodu 3536. Pro 1362 uhlí, aktivované musí být pytle z vícevrstvého papíru uloženy v hermeticky uzavřených plastových pytlech nebo smršťovacích nebo natahovacích foliích na paletách."

Přečíslovat dosavadní odstavec (5) na (6).

2452 V odstavci (2) před slova "bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a".

TŘÍDA 4.3 LÁTKY, KTERÉ PŘI STYKU S VODOU VYVÍJEJÍ HOŘLAVÉ PLYNY

2471a V odstavci (1) ve druhém pododstavci za slovy "vnitřních obalech z kovu nebo plastů" doplnit "které nejsou náchylné ke zlomu nebo prasknutí".

Znění odstavce (2) změnit takto:

"(2) Při přepravě podle předchozího odstavce (1) každý kus musí být viditelně a trvanlivě označen:

a) identifikačním číslem látky v něm obsažené s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly látky v jednom kusu

- identifikačními čísly látek v něm obsažených s předřazenými písmeny "UN" nebo

- písmeny "LQ" 1/

Tato označení musí bý t umístěna v kosočtverci orámovaném čarou s rozměry nejméně 100 x 100 mm. Pokud to rozměry kusu vyžadují, rozměry mohou být zmenšeny tak, aby označení zůstala jasně viditelná."

Doplnit o poznámku 1/ tohoto znění: "

1/ Písmena "LQ" jsou zkratkou pro anglická slova "Limited Quantities"."

2472 V odstavci (2) za slovo "obaly" doplnit slova "včetně velkých nádob pro přepravu volně ložené látky"

V odstavci (3)

- na konec první odrážky doplnit za slova "obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X" doplnit slova "nebo IBC obalové skupiny I označené písmenem "X",

- konec druhé odrážky od slov "nebo IBC obalové skupiny II, označené písmenem "Y" nahradit novým zněním "nebo IBC obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X",

- konec třetí odrážky od slov "nebo IBC obalové skupiny III nebo II, označené písmenem "Z" nebo "Y" nahradit novým zněním "nebo IBC obalové skupiny III, II nebo I, označené písmenem "Z", "Y" nebo "X".

2474 Vložit nový odstavec (3) tohoto znění:

"(3) Tuhé látky podle bodu 2470(10) číslice 11, 13, 17 a 20 smějí být též baleny do kovových IBC podle bodu 3622."

2482 Změnit znění odstavce (4) takto:

"(4) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 3, 1391 disperze alkalických kovů nebo disperze kovů alkalických zemin číslice 11 s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C a 1411 tetrahydridoklinitan lithný (lithiumaluminiumhydrid) v etheru, označeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 3."

2492 V odstavci (2) před slova "bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a".

TŘÍDA 5.1 LÁTKY PODPORUJÍCI HOŘENÍ

2501 Do vyjmenování látek číslice 27b) za položku 1479 vložit novou látku "3356 vyvíječ kyslíku, chemický"

Za vyjmenování látek číslice 27b) vložit novou poznámku tohoto znění:

"POZNÁMKA: 3356 vyvíječ kyslíku, chemický, obsahující oxidační látky a obsahující výbušnou aktivační složku se připouštějí k přepravě podle tohoto ustanovení pouze tehdy, jestliže jsou vyňaty ze třídy 1 podle poznámky v bodu 2100 (2) b).

Vyvíječ bez svého obalu musí odolat pádové zkoušce z výšky 1,8 m na tuhý, nepružný, rovný, horizontální povrch, v poloze, při níž může být nejpravděpodobněji poškozen, beze ztráty svého obsahu a bez aktivace.

Pokud je vyvíječ vybaven aktivačním zařízením, musí mít nejméně dva positivní prostředky zabraňující neúmyslné aktivaci.

Na tyto předměty se vztahují zvláštní podmínky balení [viz bod 2507 (3)]"

2501a V odstavci (1) ve čtvrtém pododstavci za slovy "vnitřních obalech z kovu nebo plastů" doplnit slova "které nejsou náchylné ke zlomu nebo prasknutí".

Znění odstavce (2) změnit takto:

"(2) Při přepravě podle předchozího odstavce (1) každý kus musí být viditelně a trvanlivě označen:

a) identifikačním číslem látky v něm obsažené s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly látky v jednom kusu

- identifikačními čísly látek v něm obsažených s předřazenými písmeny "UN" nebo

- písmeny "LQ" 3/

Tato označení musí být umístěna v kosočtverci orámovaném čarou s rozměry nejméně 100 x 100 mm. Pokud to rozměry kusu vyžadují, rozměry mohou být zmenšeny tak, aby označení zůstala jasně viditelná."

Doplnit o poznámku 3/ tohoto znění:

"3/ Písmena "LQ" jsou zkratkou pro anglická slova "Limited Quantities"."

2502 V odstavci (3)

- na konec první odrážky doplnit za slova "obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X" doplnit slova "nebo IBC obalové skupiny I označené písmenem "X",

- konec druhé odrážky od slov "nebo IBC obalové skupiny II, označené písmenem "Y" nahradit novým zněním "nebo IBC obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X",

- konec třetí odrážky od slov "nebo IBC obalové skupiny III nebo II, označené písmenem "Z" nebo "Y" nahradit novým zněním "nebo IBC obalové skupiny III, II nebo I, označené písmenem "Z", "Y" nebo "X".

2506 Vložit nový odstavec (4) tohoto znění:

"(4) Tuhé látky podle bodu 2500(10) číslice 25 a 27 smějí být baleny do

a) kovových IBC podle bodu 3622, nebo

b) IBC z tuhých plastů podle bodu 3624, nebo

c) kombinovaných IBC s vnitřní nádobou z plastu podle bodu 3625, kromě typů 11 HZ 2 a 21 HZ 2, pokud jsou přepravovány v uzavřených vozidlech nebo v kontejnerech uzavřeného typu s kompletními stěnami.

2507 Vložit nový odstavec (3) tohoto znění:

"(3) Vyvíječe kyslíku číslice 27b) musí být přepravovány v kusu splňujícím požadavky na obalovou skupinu I a který též splňuje dále uvedené požadavky, když jeden vyvíječ v kuse je aktivován:

a) ostatní vyvíječe v kusu nebudou aktivovány;

b) materiál obalu se nevznítí; a

c) teplota vnějšího povrchu kompletního kusu nepřesáhne 100 °C."

2512 V odstavci (3) změnit znění první věty takto:

"(3) Kromě toho musí být kusy obsahující látky číslice 2, 5, 1500 dusitan sodný číslice 23c) nebo látky číslic 29 nebo 30 opatřeny bezpečnostní značkou podle vzoru č. 6.1."

2522 V odstavci (2) před slova "bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a".

TŘÍDA 5.2 ORGANICKÉ PEROXIDY

2550 Za odstavec (5) vložit novou poznámku tohoto znění:

"POZNÁMKA: Zkušební metody pro stanovení hořlavosti organických peroxidů jsou uvedeny v Manual of Tests and Criteria, část III, pododdíl 32.4. Vzhledem k tomu, že organické peroxidy mohou spontánně reagovat při zahřátí, doporučuje se stanovit jejich bod vzplanutí použitím vzorku malých rozměrů, jak je předepsáno v ISO 3679:1983."

2551 Ve vyjmenování látek číslice 9b) v řádku látky Di-terc.-butylperoxid 21/ v odstavci koncentrace místo " ≤ 32" uvést " ≤ 52" a ve sloupci Ředidlo - typ B místo "≥ 68" uvést "≥ 48".

Ve vyjmenování látek číslice 12b) v řádku látky Dicyklohexylperoxidkarbonát ve sloupci Metoda balení místo "OP5" uvést "OP3".

Ve vyjmenování látek číslice 14b) v řádku látky Dicyklohexylperoxikarbonát ve sloupci Metoda balení místo "OP3" uvést "OP5". Do vyjmenování látek číslice 15b) vložit novou látku "Isopropyl-2-butylperoxikarbonát + di-2-butylperoxikarbonát + di-isopropylperoxidikarbonát

Koncentrace ≤ 32 + ≤ 15-18 + ≤ 12-15

Ředidlo typu A ≥ 38 26/

Metoda balení OP7

Řízená teplota - 20 °C

Kritická teplota - 10 °C

2551a V odstavci (1) ve druhém pododstavci za slovy "vnitřních obalech z kovu nebo plastů" doplnit slova "které nejsou náchylné ke zlomu nebo prasknutí".

Znění odstavce (2) změnit takto:

"(2) Při přepravě podle předchozího odstavce (1) každý kus musí být viditelně a trvanlivě označen:

a) identifikačním číslem látky v něm obsažené s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly látky v jednom kusu

- identifikačními čísly látek v něm obsažených s předřazenými písmeny "UN" nebo

- písmeny "LQ" 3/

Tato označení musí být umístěna v kosočtverci orámovaném čarou s rozměry nejméně 100 x 100 mm. Pokud to rozměry kusu vyžadují, rozměry mohou být zmenšeny tak, aby označení zůstala jasně viditelná."

Doplnit o poznámku 3/ tohoto znění:

"3/ Písmena "LQ" jsou zkratkou pro anglická slova "Limited Quantities".

2555 V odstavci (2) za první větu před tabulku uvést novou poznámku tohoto znění:

"POZNÁMKA: Při odesílání organického peroxidu v IBC podle následujících požadavků/ustanovení je odesílatel odpovědný za zajištění, že

a) tlak a nouzové pojistné zařízení na IBC je konstruováno s přihlédnutím k samourychlujícímu rozkladu organického peroxidu a působení ohně; a

b) udaná teplota řízení a kritická, pokud existuje, jsou přiměřené s přihlédnutím ke konstrukci (např. izolace) použité IBC."

V tabulce v řádku látky Kyselina peroxyoctová, stabilizovaná, nejvýše 17 % upravit údaje takto ve sloupcích:

druhém  třetím 
"31H11 500
31HA11 500
31A1 500

V tabulce do záhlaví sloupců Řízená teplota a Kritická teplota doplnit odvolávku na poznámku "*/".

Pod tabulku doplnit poznámku tohoto znění:

*/ Udané teploty vycházejí z neizolované IBC.

V odstavci (3) změnit znění poslední části věty od slov "uzpůsobená tak," takto "že se odvedou všechny rozkladné produkty a páry, které se uvolní během samourychlujícího rozkladu nebo působením ohně v průběhu nejméně jedné hodiny vypočtené podle bodů 211 536 (3) a 212 536 (3).

2567 V odstavci (2) před slova "bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a".

TŘÍDA 6.1 JEDOVATÉ LÁTKY

2600 Doplnit na konec odstavce (2) další pododstavec tohoto znění:

"Látky, roztoky a směsi, kromě látek a přípravků používaných jako pesticity, které nesplňují kriteria Direktiv 67/548/EEC 2/ nebo 88/379/EEC 3/ se změnami a doplňky a proto nejsou klasifikovány jako velmi jedovaté, jedovaté nebo škodlivé podle těchto direktiv, mohou být považovány za látky nespadající do třídy 6.1."

K tomuto bodu doplnit dvě poznámky tohoto znění:

"2/ Council of the European Communities Directive 67/548/ECC z 27. června 1967 o sbližování zákonů, pravidel a administrativních ustanovení členských států týkajících se třídění, balení a označování nebezpečných látek (Official Journal of the European Communities č. L 196 z 16. 8. 1967, strana 1)

3/ Council of the European Communities Directive 88/379/EEC ze 7. června 1988 o sbližování zákonů pravidel a administrativních ustanoveních členských států týkající se třídění, balení a označování nebezpečných přípravků (Official Journal of the European Communities č. L 187 ze 16. 7. 1988, strana 14)."

2601 Z vyjmenování látek číslice 12 c) vypustit látku "2666 kyanooctan ethylnatý (ethylkyanoacetát)"

Za vyjmenováním látek číslice 42 změnit znění poznámky 2 takto:

"POZNÁMKA 2: Azid barnatý, suchý nebo s méně než 50 % hm. vody je látkou třídy 1, identifikační číslo látky 0224 (viz bod 2101, číslice 01)."

Za vyjmenováním látek číslice 52 změnit znění poznámky 3/ takto:

"POZNÁMKA 3: Fulminát rtuťnatý navlhčený, s nejméně 20 % hm. vody nebo směsi alkoholu a vody, je látkou třídy 1, identifikační číslo látky 0135 (viz bod 2101, číslice 01)."

Ve vyjmenování látek číslice 58 přesunout látku "2862 oxid vanadičný, neroztavený" ze skupiny pod písmenem b) do skupiny pod písmenem c).

Za vyjmenování látek F. Látky a přípravky používané jako pesticidy vložit novou poznámku 2 tohoto znění:

"POZNÁMKA 2: Zařazení pesticidu do jedné z látek číslice 71 až 73 musí být provedeno na základě aktivní složky, fyzického stavu pesticidu a všech vedlejších nebezpečí, které může vyvolat."

V této části F pak přečíslovat "POZNÁMKU 2" na "POZNÁMKU 3".

Ve vyjmenování látek číslice 71 - vypustit látky identifikačních čísel látky 3000, 3002, 3004 a 3008;

- za položku 3026 vložit dvě nové látky takto:

"3348 pesticid, derivát kyseliny fenoxyoctové, kapalný, jedovatý.

3352 pesticid, pyrethroid, kapalný, jedovatý"

Ve vyjmenování látek číslice 72

- vypustit látky identifikačních čísel látky 2999, 3001, 3003 a 3007

- za položku 3025 vložit dvě nové látky takto:

"3347 pesticid, derivát kyseliny fenoxyoctové, kapalný, jedovatý, hořlavý s bodem vzplanutí do 23 °C

3351 pesticid, pyrethroid, kapalný, jedovatý, hořlavý, s bodem vzplanutí do 23 °C"

Ve vyjmenování látek číslice 73

- vypustit látky identifikačních číslic látky 2765, 2767, 27690a 2773;

- za položku 3027 vložit dvě nové látky takto:

"3345 pesticid, derivát kyseliny fenoxyoctové, tuhý, jedovatý,

3349 pesticid, pyrethroid, tuhý, jedovatý"

Vypustit celý tento seznam pesticidů:

SEZNAM BĚŽNÝCH PESTICIDŮ S ODPOVÍDAJÍCÍMI IDENTIFIKAČNÍMI ČÍSLY LÁTEK a odpovídající poznámky

2601a V odstavci (2) v první větě za slova "plastových vnitřních obalech" vložit slova "které nejsou náchylné k lomu nebo prasknutí".

Znění odstavce (3) změnit takto:

"(3) Při přepravě podle předchozích odstavců (1) a (2) každý kus musí být viditelně a trvanlivě označen:

a) identifikačním číslem látky v něm obsažené s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly látky v jednom kusu

- identifikačními čísly látek v něm obsažených předřazenými písmeny "UN" nebo

- písmeny "LQ" 6/

Tato označení musí být umístěna v kosočtverci orámovaném čarou s rozměry nejméně 100 x 100 mm. Pokud to rozměry kusu vyžadují, rozměry mohou být zmenšeny tak, ahy označení zůstala jasně viditelná."

oplnit o poznámku 6/ tohoto znění:

"6/ Písmena "LQ" jsou zkratkou pro anglická slova "Limited Quantities"."

2602 V odstavci (3)

- v první odrážce za slova "obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X" doplnit slova "nebo IBC obalové skupiny I označené písmenem "X",

- v druhé odrážce slova "nebo IBC obalové skupiny II, označené písmenem "Y" nahradit novým zněním "nebo IBC obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X",

- ve třetí odrážce slova "nebo IBC obalové skupiny III nebo II, označené písmenem "Z" nebo "Y" nahradit novým zněním "nebo IBC obalové skupiny III, II nebo I, označené písmenem "Z", "Y" nebo "X".

2606 Změnit znění odstavce (3) takto:

"(3) Tuhé látky podle bodu 2600 (13) číslic 12, 17, kromě 1694 brombenzylkyanid, 23, 25, 32, 33, 34, kromě 1698 difenylaminochlorarsin, 35, 36, 41, 51, 52, 55, 61, 65, 73 a 90 smějí být baleny do kovových IBC podle bodu 3622, do tuhých IBC z plastů podle bodu 3624 do kombinovaných IBC podle 3625 nebo IBC ze dřeva vybavených prachotěsným vyložením podle bodu 3627.

Kombinované IBC typu 11HZ2 a 21HZ2 a IBC ze dřeva musí být přepravovány v uzavřených vozidlech nebo v kontejnerech uzavřeného typu s kompletními stěnami.

Doplnit nový odstavec (4) tohoto znění:

"(4) Tuhé látky podle bodu 2600(13) číslice 26 smějí být též baleny do IBC z kovu podle bodu 3622, do IBC z tuhých plastů podle bodu 3624 a kombinovaných IBC podle bodu 3625 kromě typů 11HZ2 a 21HZ2.

Kombinované IBC musí být přepravovány v uzavřených vozidlech nebo v kontejnerech uzavřeného typu s kompletními stěnami."

2614 Přeřadit sedmý odstavec jako čtvrtý a změnit jeho znění takto:

"Při přepravě látek a přípravků používaných jako pesticidy číslic 71 až 73 popis věcí musí zahrnovat technický(é) název(zvy) aktivní složky(žek), např. "2783 pesticid, organická sloučenina fosforu, tuhá, jedovatá, 6.1, 73 c), ADR."

Poznámku 5/ přečíslovat na 7/ a vypustit poslední větu.

Poznámku 6/ přečíslovat na 8/ a změnit její znění takto:

"8/ Technický(é) název(zvy) musí být všeobecný(é) název(zvy) ISO (viz ISO 1750:1981 se změnami a doplňky), jiný(é) název(zvy) uvedené v "The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification" nebo název(zvy) aktivní(ch) složky(žek)."

2622 V odstavci (3) před slova "'bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a".

TŘÍDA 6.2 INFEKČNÍ LÁTKY

2650 Ke stávajícímu odstavci (6) doplnit další pododstavec tohoto znění:

"Pro účely těchto ustanovení jsou biologické produkty rozděleny do těchto skupin:

a) obsahující patogeny rizikové skupiny 1; obsahující patogeny za takových podmínek, že jejich schopnost vyvolávat onemocnění je velmi nízká nebo žádná; a ty, o nichž je známo, že neobsahují patogeny.

Látky této skupiny se nepovažují za infekční látky pro účely těchto ustanovení;

b) vyrobené a zabalené podle požadavků národních vládních zdravotnických orgánů a přepravované za účelem konečného zabalení a distribuce a používané pro osobní zdravotnickou péči lékařskými odborníky nebo individuálně.

Látky této skupiny nepodléhají ustanovením pro tuto třídu.

c) ty, o nichž je známo nebo oprávněně očekáváno, že obsahují patogeny rizikových skupin 2, 3 nebo 4 a která nesplňují kriteria uvedená v předchozím odstavci b).

Látky této skupiny musí být vhodně zařazeny do třídy 6.2 pod identifikační čísla látky 2814 nebo 2900."

Vložit nový odstavec (7) tohoto znění:

"(7) Diagnostické vzorky jsou jakékoli lidské nebo zvířecí exkrementy, výměšky, krev a její složky, tkáň a tkáňové tekutiny, které jsou přepravovány pro diagnostické nebo výzkumné účely, ale kromě živých infikovaných zvířat."

Pro účely těchto ustanovení jsou diagnostické vzorky rozděleny do těchto skupin:

a) ty, o nichž je známo nebo oprávněně předpokládáno,že obsahují patogeny rizikových skupi 2, 3 nebo 4 a ty, u nichž je relativně malá pravděpodobnost, že jsou v nich obsaženy patogeny rizikové skupiny 4. Takové látky musí být vhodně zařazeny do identifikačního čísla látky 2814 nebo 2900. Vzorky přepravované pro účely první nebo ověřovací zkoušky přítomnosti patogenů spadají do této skupiny.

b) ty, u nichž existuje relativně malá pravděpodobnost přítomnosti patogenů rizikové skupiny 2 nebo 3. Takové látky se musí vhodně zařadit do identifikačního čísla látky 2814 nebo 2900, pokud se neuplatní podmínky bodu 2656. Vzorky přepravované pro účely rutinních preventivních zkoušek nebo prvotní diagnosy pro jiné účely než zjišťování přítomnosti patogenů, spadají do této skupiny."

Za uvedený nový odstavec (7) uvést novou poznámku tohoto znění:

"POZNÁMKA: Látky, o nichž je známo, že neobsahují patogeny, se nepovažují za látky této třídy."

Vložit nový odstavec (8) tohoto znění:

"(8) Mrtvá zvířata, o nichž je známo nebo se oprávněně předpokládá, že obsahují infekční látky, musí být zabalena, označena nápisy a bezpečnostními značkami a přepravována podle podmínek 4/ stanovených příslušným oragánem země původu nebo první členské země dohod ADR, jíž se zásilka dotkne.5/"

Přečíslovat stávající odstavce (7) a (8) na (9) a (10).

Vložit novou poznámku 4/ tohoto znění:

"4/ Taková pravidla jsou obsažena např. v Council of the European Communities Directive 90/667/EEC z 27. listopadu 1990, vykládající veterinární pravidla pro zacházení s živočišnými odpady, pro jejich umisťování na trhu a pro prevenci patogenů v potravinách zvířecího a rybího původu a změnách Directive 90/425/EEC (Official Journal of the European Communities, č. L 363 z 27. prosince 1990 P.0051-0060)."

Vložit novou poznámku 5/ tohoto znění:

"5/ Pokud země původu není smluvní stranou ADR, příslušný orgán země ADR, jíž se zásilka dotkne."

2653 V odstavci (1) v pododstavci a) do POZNÁMKY doplnit druhou větu tohoto znění:

"Kompletní kusy mohou být uloženy do přepravních obalových souborů podle ustanovení bodu 2002(5); takový obalový soubor může obsahovat suchý led."

2656 Znění tohoto bodu nahradit tímto novým zněním:

"Diagnostické vzorky, na které se vztahuje bod 2650(7) b), podléhají pouze ustanovením bodu 2664, pokud jsou splněny tyto podmínky:

(1) - Vnitřní nádoby neobsahují více než 100 ml; a

- Vnější obaly neobsahují více než 500 ml; a

- Vnitřní obaly jsou těsné; a

- Obal odpovídá ustanovením této třídy; avšak nemusí být podroben zkouškám; nebo

(2) obaly odpovídají evropské normě EN 829:1996."

2661 V odstavci (3) ze druhé věty vypustit slova "biologické produkty a"

2664 Znění třetího odstavce tohoto bodu upravit takto:

"Pro diagnostické vzorky, které jsou podávány k přepravě za podmínek bodu 2656, pojmenování věcí musí být ""Diagnostický vzorek, obsahující ...." s uvedením infekční látky určující jejich zařazení do číslic 2 nebo 3.

" 2672 V odstavci (2) před slova "bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a".

TŘÍDA 7 RADIOAKTIVNÍ LÁTKY

2704 V listech 1 až 4 v odstavcích 8. místo "viz bod 2702" uvést "Žádná ustanovení"

TŘÍDA 8 ŽÍRAVÉ LÁTKY

2800 Na konec odstavce (3) doplnit nový pododstavec g) tohoto znění"

"g) Látky, roztoky a směsi, které

l. nesplňují kriteria Direktiv 67/548/EEC3/ nebo 88/379/EEC 4/ se změnami a doplňky a proto nejsou zařazeny jako žíravé podle těchto direktiv a

2. nevyvolávají žíravý účinek na ocel a hliník,

mohou být považovány za látky nespadající do třídy 8."

Doplnit dvě poznámky tohoto znění:

"3/ Council of the European Communities Directive 67/548/ECC z 27. června 1967 o sbližování zákonů, pravidel a administrativních ustanovení členských států týkajících se třídění, balení a označování nebezpečných látek (Official Journal of the European Communities č. L 196 z 16. 8. 1967, strana 1)

4/ Council of the European Communities Directive 88/379/EEC ze 7. června 1988 o sbližování zákonů, pravidel a administrativních ustanoveních členských států týkající se třídění, balení a označování nebezpečných přípravků (Official Journal of the European Communities č. L 187 ze 16.7.1988, strana 14)."

2801 Ve vyjmenování látek číslice 32c) u látky identifikačního čísla látky 2790 kyselina octová, roztok místo "25 % hm." uvést "10 % hm."

V textu POZNÁMKY místo "25 % hm." uvést "10 % hm."

Ve vyjmenování látek číslice 54a) před položku identifikačního čísla látky 2734 uvést "2401 piperidin".

Ve vyjmenování látek číslice 65a) doplnit látky "3147 barvivo, tuhé, žíravé, j.n. nebo 3147 polotovar barviv, tuhý, žíravý, j.n."

2801a V odstavci (2) za slova "kovových nebo plastových obalech" doplnit slova "které nejsou náchylné ke zlomu nebo prasknutí"

Znění odstavce (6) změnit takto:

"(6) Při přepravě podle předchozích odstavců (1) a (2) každý kus musí být viditelně a trvanlivě označen:

a) identifikačním číslem látky v něm obsažené s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly látky v jednom kusu

- identifikačními čísly látek v něm obsažených s předřazenými písmeny "UN" nebo

- písmeny "LQ" 5/

Tato označení musí být umístěna v kosočtverci orámovaném čarou s rozměry nejméně 100 x 100 mm. Pokud to rozměry kusu vyžadují, rozměry mohou být zmenšeny tak, aby označení zůstala jasně viditelná."

Doplnit o poznámku 5/ tohoto znění:

"5/ Písmena "LQ" jsou zkratkou pro anglická slova "Limited Quantities".

2802 V odstavci (3)

- v první odrážce za slova "obaly obalové skupiny I, označené písmenem "X" doplnit slova "nebo IBC obalové skupiny I označené písmenem "X",

- v druhé odrážce slova "nebo IBC obalové skupiny II, označené písmenem "Y" nahradit novým zněním "nebo IBC obalové skupiny II nebo I, označené písmenem "Y" nebo "X",

- ve třetí odrážce slova "nebo IBC obalové skupiny III nebo II, označené písmenem "Z" nebo "Y" nahradit novým zněním "nebo IBC obalové skupiny III, II nebo I, označené písmenem "Z", "Y" nebo "X".

2803 V první větě její začátek "Fluorovodík a kyselina fluorovodíková obsahující více než 85 % fluorovodíku číslice 6 musí být baleny ..." změnit takto:

"Látky číslice 6 musí být baleny..."

Znění posledního odstavce změnit takto:

"Nejvyšší hmotnost obsahu na litr vnitřního objemu nesmí překročit 0,84 kg/l."

2805 V odstavci (1) v POZNÁMCE k d) místo slov "kyseliny dusičné číslice 2 a) a kyseliny fluorovodíkové 7a)" uvést pouze "číslice 2a) nebo číslice 7a)".

Doplnit dva nové odstavce tohoto znění:

"(3) Tuhé látky podle bodu 2800 (6) číslic 16, 39, 46, 52, 55, 65 a 75 smějí být baleny do IBC z kovu podle bodu 3622, do IBC z tuhých oplastů podle bodu 3624, do kombinovaných obalů podle bodu 3625 nebo IBC ze dřeva vybavených prachotěsným vyložením podle bodu 3627.

Kombinované IBC typu 11HZ2 a 21HZ2 a IBC ze dřeva musí být přepravovány v uzavřených vozidlech nebo v kontejnerech uzavřeného typu s kompletními stěnami.

(4) Tuhé látky podle bodu 2800 (6) číslice 67 smějí být též baleny do IBC z tuhých plastů podle bodu 3624 a do kombinovaných IBC podle bodu 3625 kromě typů 11HZ2 a 21HZ2.

Kombinované IBC musí být přepravovány v uzavřenýách vozidlech nebo v kontejnerech uzavřeného plnostěnného typu."

2806 V odstavci (1) poznámku 2 k d) změnit takto:

"POZNÁMKA 2 k d): Dovolená doba používání nádob určených pro přepravu 2031 kyseliny dusičné číslice 2b) obsahující více než 55 % čisté kyseliny nebo 1790 kyseliny fluorovodíkové číslice 7b) smí být nejdéle dva roky od data jejich výroby."

2812 V odstavci (8) před "3a)" vložit "2a) 1."

2822 V odstavci (2) před slova "bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a"

TŘÍDA 9 JINÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY A PŘEDMĚTY

2900 V odstavci (3)

- místo spojky a čísla "a 3171" uvést pouze ", 3171"

- vypustit slova se závorkami "(suchá baterie)"

- za slova "akumulátorové elektrické zařízení" vložit látky

"3334 kapalina podléhající předpisům pro leteckou dopravu, j.n. a

3335 kapalina podléhající předpisům pro leteckou dopravu, j.n."

2901 Ve vyjmenování látek číslice 5 vložit novou poznámku 1 tohoto znění:

"POZNÁMKA 1: Každý článek nebo typ baterie musí splňovat kriteria pro zařazení do třídy 9 na základě zkoušek provedených podle Manual of Tests and Criteria, část III, pododdíl 38.3."

V POZNÁMCE 2 změnit znění druhé věty takto:

"Každý článek a baterie musí být opatřeny bezpečnostním odvětrávacím zařízením nebo konstruovány tak, aby se za normálních přepravních podmínek zamezilo jejich násilnému porušení."

Vypustit POZNÁMKU 3

Přečíslovat stávající POZNÁMKY 1 a 2 na 2 a 3.

Ve vyjmenování látek číslice 6 poslední odrážku upravit takto:

"- elektrické akumulátory třídy 8 a"

a doplnit o další održku takto:

"- lithiové akumulátory třídy 9."

Ve vyjmenování látek číslice 8

- změnit pojmenování látek takto:

"3268 plniče nafukovacích vaků, pyrotechnické nebo

3268 moduly nafukovacích vaků, pyrotechnické nebo

3268 napínače bezpečnostních pasů, pyrotechnické"

- Doplnit na konec POZNÁMKY 1 tuto větu:

"Pokud plnič nafukovacích vaků prošel úspěšně zkouškami Serie 6 (c), není nutno opakovat zkoušku s modulem nafukovacích vaků."

- Změnit znění POZNÁMKY 2 takto:

"POZNÁMKA 2: Nafukovací vaky nebo bezpečnostní pasy instalované ve vozidlech nebo kompletních vozidlových skupinách (jako je sloupek řízení, dveřní panely, sedadla atd.) nepodléhají předpisům ADR."

Za vyjmenováním skupiny G. Zahřáté látky

- očíslovat poznámku na "POZNÁMKA 1:" a

- vložit novou poznámku 2 tohoto znění:

"POZNÁMKA 2: Obalovaná kamenná drť nebo míchané asfaltové směsi (litý asfalt) nepodléhají ustanovením pro třídu 9."

Za vyjmenováním látek číslice 71

- POZNÁMKU očíslovat na "POZNÁMKA 1:"

- vložit novou poznámku 2 tohoto znění:

"POZNÁMKA 2: Vyprázdněná nevyčistěná cisternová vozidla, snímatelné cisterny a cisternové kontejnery, které obsahovaly látky číslice 20 c) nepodléhají požadavkům dohody ADR, byla-li provedena opatření zcela vylučující jakékoli nebezpečí."

2901a V předposledním odstavci za slova "plastových vnitřních obalech" vložit slova "které nejsou náchylné ke zlomu nebo prasknutí"

Znění odstavce (2) změnit takto:

"(2) Při přepravě podle předchozího odstavce (1) každý kus musí být viditelně a trvanlivě označen:

a) identifikačním číslem látky v něm obsažené s předřazenými písmeny "UN";

b) v případě různých věcí s různými identifikačními čísly látky v jednom kusu

- identifikačními čísly látek v něm obsažených s předřazenými písmeny "UN" nebo

- písmeny "LQ" 3/

Tato označení musí být umístěna v kosočtverci orámovaném čarou s rozměry nejméně 100 x 100 mm. Pokud to rozměry kusu vyžadují, rozměry mohou být zmenšeny tak, aby označení zůstala jasně viditelná."

Doplnit o poznámku 3/ tohoto znění:

"3/ Písmena "LQ" jsou zkratkou pro anglická slova "Limited Quantities".

2906 V odstavci (1) vypustit

- v pododstavci c) poslední větu a

- poslední dvě věty posledního pododstavce, tj.:

"Tento požadavek ..... POZNÁMKA 1)."

2908 V odstavci (2)

- místo odvolávky "3/" uvést "4/" a

- změnit znění odvolávky takto:

"4/" Viz poznámka 5/ k bodu 2650(9)."

2914 V odstavci (1) poznámku 4/ přečíslovat na 5/ a poslední větu v ní změnit takto:

"V případě pesticidů technický název musí být obecný název ISO (viz ISO 1750:1981, se změnami a doplňky) nebo jiný název uvedený ve WHO Recommended Classification of Pesticides Hazard and Guidelines to Classification" nebo název aktivní složky."

V odstavci (2) místo "POZNÁMKA 1" uvést "POZNÁMKA 2".

2921 V odstavci (3) před slova "bezpečnostními značkami" vložit slova "nápisy a".

DODATKY k příloze A

DODATEK A.1

3170 Vypustit slovo "průmyslové"

- ve vyjmenování výbušnin "Kumulativní nálože, průmyslové, bez rozbušek 5/0059; 17/0439; 30/0440; 47/0441" a

- z Poznámky u položky "Náložky, pro ropné vrty 27/0277;"

Vyjmenování "Výbušné látky, velmi necitlivé (Látky, EVI 48/0482)" doplnit takto:

"Výbušné látky, velmi necitlivé (Látky, EVI), j.n. 48/0482"

DODATEK A.5

3500 V odstavci (8) změnit znění poslední věty takto:

"Avšak v takovém obalu smí být látky přepravovány jen tehdy, je-li odvětrávací zařízení předepsáno pro tuto látku v podmínkách pro přepravu příslušné třídy nebo se souhlasem příslušného orgánu některého členského státu dohody ADR."

3510 V odstavci (1) v definici "Obnovené obaly" před slova "kovové sudy" vložit písmeno "a)" a za pododstavec (iii) vložit nový odstavec b) tohoto znění:

"b) sudy a kanistry z plastů, které:

i) jsou vyčištěny až na původní materiál jejich konstrukce, ode všech jejich obsahů a je z nich odstraněn vnější povlak a bezpečnostní značky;

ii) mají nahrazena všechna porušená těsnění; a

iii) jsou zkontrolovány po vyčištění s vyřazením obalů s viditelným poškozením jako jsou trhliny, deformace nebo praskliny nebo poškozené plnící otvory nebo uzávěry nebo

jiné významné závady."

V definici "Upravené obaly" vložit před slova "kovové obaly" písmeno "a)" a za pododstavec (iii) vložit nový odstavec b) tohoto znění:

"b) sudy z plastů, které jsou

i) rekonstruovány z jednoho typu UN na jiný typ UN (např. 1H1 na 1H2); nebo

ii) podrobeny výměně komponentů, které jsou jejich konstrukční součástí."

Za definici "Nádoba": vložit novou definici tohoto znění:

"Recyklované plasty: Materiál získaný z použitých průmyslových obalů, který byl vyčistěn a připraven na výrobu nových obalů. Specifické vlastnosti recyklovaného materiálu použitého pro výrobu nových obalů musí být pravidelně zajišťovány a dokumentovány jako část programu zajištění kvality uznávané příslušným orgánem. Program zajištění kvality musí zahrnovat protokol o správném předtřídění a ověření, že každá dávka recyklovaného plastu má správný tavný index, hustotu a mez pevnosti v tahu, srovnatelné s dávkou konstrukčního typu vyrobeného z takového recyklovaného plastu. To nezbytně zahrnuje znalost obalového materiálu, z něhož recyklované plasty pocházejí, jakož i znalost předcházejících obsahů těchto obalů, pokud by předchozí obsahy mohly snížit schopnost nově vyrobených obalů vyrobených užitím tohoto materiálu. Kromě toho program zajištění kvality výrobce obalů podle bodu 3500 (13) musí zahrnovat provedení mechanické konstrukční typové zkoušky oddílu IV tohoto dodatku na obalech vyrobených z každé dávky recyklovaných plastů. Při tomto zkoušení stohování může být ověřeno vhodnou dynamickou tlakovou zkouškou raději než statickou tlakovou zkouškou."

3512 V odstavci (1) z pododstavce

- c) (ii) vypustit slova "a u obalů z jemného plechu s odnímatelným víkem určených pro látky třídy 3 číslice 5c)"

- d) vypustit slova "jakož i pro obaly z jemného plechu s odnímatelným víkem určené pro látky třídy 3, číslice 5c)"

Za pododstavec d) odstavce (1) vložit poznámku tohoto znění:

"POZNÁMKA: Ustanovení pododstavce d) se nevztahují na obaly určené pro přepravu látek číslic 1 nebo 2 třídy 6.2."

V odstavci (7) v příkladu pro nové obaly z jemného plechu vypustit slova "jakož i pro látky třídy 3, číslice 5c)."

V příkladu pro novou lepenkovou bednu určenou pro látky číslic 1 a 2 třídy 6.2 změnit první řádek takto:

"4G/Class 6.2/92 a) i), b), c) iii) a e)"

Vložit odstavec (8) tohoto znění:

"(8) Obaly vyrobné z recyklovaných plastů musí být označeny "REC" v blízkosti označení předepsaného v tomto bodu."

3526 V odstavci f) změnit znění poslední věty takto:

"Kromě recyklovaných plastů uvedených v bodě 3510(3) nesmějí být použity žádné jiné použité materiály než zbytky nebo odpady ze stejné výrobní série."

3551 V odstavci (5) v Poznámce za slovo "vysokomolekulárního" vložit slova "nebo středněmolekulárního"

V odstavci (6)

- v prvním pododstavci místo ">" uvést "≥"

- v druhém pododstavci místo "<" uvést "≤"

V odstavci (6) za druhý pododstavec vložit toto znění:

"a pro kanistry podle bodu 3526 skupiny obalů II a III a, pokud je to nezbytné, pro kombinované obaly podle bodu 3537 ze středněmolekulárního polyethylenu, který odpovídá následujícím specifikacím:

- relativní hustota při 23 °C po jednohodinovém zahřívání při 100 °C > 0,940, měřeného podle normy ISO:1183;

- tavný index při 190 °C/21,6 kg zatížení ≤ 0,5 g/10 min. a ≥ 0,1 g/10 min., měřeno podle ISO:1133;

- tavný index při 190 °C/5 kg zatížení ≤ 3 g/10 min. a ≥ 0,5 g/10 min., měřeno podle ISO:1133."

Na konec odstavce (6) doplnit větu tohoto znění:

"Postup uvedený v tomto odstavci se vztahuje též na obaly z vysokomolekulárního nebo středněmolekulárního polyethylenu vysoké hustoly, jejichž vnitřní povrch je fluorinátován."

V odstavci (7) v první větě za slovo "vysokomolekulárního" vložit slova "nebo středněmolekulárního".

3552 V odstavci (4) pododstavci c) vypustit poslední slova "jakož i látek třídy 3, číslice 5c)."

3553 V odstavcích (1) obou bodů vypustit čtvrté odrážky 3554 tohoto znění:

"- obalů z jemného plechu s odnímatelným víkem určeným pro látky třídy 3, číslice 5c)."

3555 V odstavci (4) změnit znění třetího pododstavce takto:

"Obaly z plastů musí být před vyhodnocením výsledků ochlazeny na teplotu okolí."

PŘÍLOHA K DODATKU A.5

Oddíl I V první větě za slovo "vysokomolekulárního" vložit slova "nebo středněmolekulárního"
Na konec odstavce a) doplnit text tohoto znění:

"Pro plnění látek způsobujících trhliny v polyethylénu pod napětím, který je odolný proti smáčecímu roztoku, rovnocená chemická snášenlivost může být prokázána po třítýdenním skladování při 40 °C podle bodu 3551(6), avšak s originální plnící látkou."

Na konec odstavce e) doplnit text tohoto znění:

"Lhůta používání musí být stanovena v takovém případě pozorováním stupně poškození (např. dva roky pro kyselinu dusičnou nejméně 55 % koncentrace)."

Oddíl II U třídy 8 k látce číslice 61 změnit znění první věty poznámky10/ takto:

"Zkouška se musí provést jen s odvětrávacím zařízením. Pokud je prováděna zkouška s kyselinou dusičnou jako standardní kapalinou, musí se použít odvětrávací zařízení a těsnění odolné proti kyselině."

DODATEK A.6

3601 V odstavci (6) změnit znění poslední věty takto:

"Látka však smí být v takové IBC přepravována jen tehdy, pokud je odvětrávací zařízení předepsáno pro tuto látku v přepravních podmínkách příslušné třídy nebo se souhlasem příslušného orgánu jakéhokoli členského státu dohody ADR."

3622 Odstavec (3) vypustit a stávající odstavce (4) až

(8) přečíslovat na (3) až (7).

3662 Vložit nový odstavec (4) tohoto znění:

"(4) a) IBC naplněná před uplynutím lhůty platnosti pro periodickou zkoušku podle odstavce (2) smí být přepravována po dobu nejdéle tři měsíce po tomto datu.

b) Kromě toho IBC naplněná před uplynutím lhůty platnosti pro periodickou zkoušku podle odstavce (2) smí být přepravována, pokud není příslušným orgánem stanoveno jinak, po dobu nejdéle 6 měsíců po tomto datu, aby bylo možno vrátit látky ADR k vlastnímu účelu nebo recyklaci. Pokud jsou látky přepravovány v IBC za těchto podmínek, musí být v nákladním listu tento zápis "Přeprava podle bodu 3662(4) b)"."

Přečíslovat stávající odstavec (4) na (5).

3663 Vložit nový odstavec (3) tohoto znění:

"(3) a) IBC naplněná před uplynutím lhůty platnosti pro vizuální prohlídku podle odstavce (2) smějí být přepravovány po dobu nejdéle tří měsíců po tomto datu.

b) Kromě toho IBC naplněná před uplynutím lhůty platnosti pro vizuální prohlídku podle odstavce (2) smí být přepravována, pokud není příslušným orgánem stanoveno jinak, po dobu nejdéle 6 měsíců po tomto datu, aby bylo možno vrátit látky ADR k vlastnímu účelu nebo recyklaci. Pokud jsou látky přepravovány v IBC za těchto podmínek, musí být v nákladním listu tento zápis "Přeprava podle bodu 3663(3) b)"."

Přečíslovat stávající odstavce (3) až (5) na (4) až (6).

DODATEK A.9

3900 V odstavci (1) změnit druhé věty takto:

"Po celé délce obvodu značky rovnoběžné s ním jsou opatřeny linkou téže barvy, jako je barva v nich uvedeného symbolu, umístěnou 5 mm od jeho okraje."

3901 V odstavci (3) doplnit na konec toto znění:

"(jak je uvedeno v IMDG Code nebo ICAO Technical Instructions)."

3903 Změnit znění takto:

"Bezpečnostní značky, které odpovídají vzorům předepsaným do 31. prosince 1998, smějí být dále používány až do vyčerpání zásob."

EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

(DOHODA ADR)

PŘÍLOHA B

Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě

Změny a doplňky platné od 1. ledna 1999

USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

PŘÍLOHA B

OBSAH

ČÁST I. Do oddílu 2 vložit novou položku:
"Vytápěcí systém s vnitřním spalováním ... 10 222"

Do oddílu 3 vložit nové položky:

"Vytápěcí systém s vnitřním spalováním ... 10 300

Školení osob, kromě řidičů vyjmenovaných v bodu 10 315, podílejících se na dopravě nebezpečných věcí .......... 10 316"

ČÁST III. Za Dodatek B.1d vložit název nového dodatku:
"Dodatek B.1e Ustanovení o cisternách pro podtlakové vyčerpávání odpadů ..... 215 000 a násl."

Znění názvu Dodatku B.2 změnit takto:

"Dodatek B.2 Jednotné předpisy pro konstrukci vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí ..... 220 000 a násl."

PŘÍLOHA B

USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

OSNOVA PŘÍLOHY

10 000 Do odstavce (1) pododstavce c)

- vložit za Dodatek B.1d nový dodatek tohoto znění:

"Dodatek B.1e o cisternách pro podtlakové vyčerpávání odpadů;"

- změnit znění názvu Dodatku B.2 takto:

"Dodatek B.2 o jednotných předpisech pro konstrukci vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí"

ČÁST I

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK VŠECH TŘÍD

(viz však bod 10 002)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ROZSAH POUŽITÍ TÉTO PŘÍLOHY

10 010 Ze znění tohoto odstavce vypustit slova "kromě případů, na něž se vztahují ustanovení bodu 10 381 (1) a)".

10 011 Nahradit dosavadní text celého bodu tímto novým zněním:

"(1) Nebezpečné věci v kusech smějí být přepravovány v jedné dopravní jednotce, aniž se použije ustanovení této přílohy kromě těchto:

- Zvláštní ustanovení - body 10 010 až 10 099

- Způsob přepravy věcí - body XX 100 až XX 199 oddílu 1, částí I a II

- Hasicí přístroje - bod 10 240 (1) a)

- Přenosná osvětlovací zařízení - bod 10 353

- Průvodní doklady a texty případných zvláštních dohod - bod 10 381 (1)

- Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci - oddíl 4, části I a II kromě omezení v bodech XX 407 části II

- Dozor nad vozidky přepravujícími množství nebezpečných věcí překračující omezená limity podle bodů 10 321 a XX 321

- Zákaz ohně nebo otevřeného plamene během nakládky, vykládky a přepravy látek a předmětů třídy 1 - bod 11 354

- Přiměřené větrání vozidel přepravujících určité plyny třídy 2 - bod 21 212,

pokud množství přepravované v jedné dopravní jednotce nepřevyšuje hodnoty uvedené v následujících odstavcích (2) a (3) s přihlédnutím k ustanovením odstavce (4).

(2) Pokud nebezpečné věci přepravované v jedné dopravní jednotce patří do téže přepravní kategorie, jak je uvedeno v následující tabulce, jejich největší celkové množství na dopravní jednotku je uvedeno v této tabulce.

Přepravní kategorieLátky a předmětyNejvětší celkové množství
na jednu dopravní jednotku
0Třída 1: Číslice 01, 11, 12, 24, 25, 33, 34, 44, 45 a 510
Třída 4.2: Látky přiřazené pod písmeno a) nebo s obalem skupiny I
dle Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí
Třída 4.3: Číslice 1 až 3 a 19 až 25
Třída 6.1: Číslice 1 a 2
Třída 6.2: Číslice 1 a 2
Třída 7: Látky bodu 2704, listy 5 až 13
Třída 9: Číslice 2b) a 3
jakož i
Vyprázdněné nevyčištěné obaly, které obsahovaly látky této přepravní kategorie
1Látky a předměty přiřazené pod písmeno a) nebo s obalem skupiny I
dle Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí, pokud nepatří
do přepravní kategorie 0, jakož i látky a předměty těchto tříd, číslic nebo skupin a písmen:
20
Třída 1: Číslice 1 až 101/, 13 až 23, 26, 27, 29 a 30 až 321/
Třída 2: Skupiny T, TC, TO, TF, TOC a TFC
Třída 4.1: Číslice 31b) až 34b) a 41b) až 50b)
Třída 5.2: Číslice 1b) až 4b) a 11b) až 20b)
2Látky a předměty přiřazené pod písmeno b) nebo s obalem skupiny II
dle Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí, pokud nepatří
do přepravní kategorie 0, 1 nebo 4, jakož i látky a předměty tečhto tříd, číslic nebo skupin a písmen:
300
Třída 1: Číslice 35 až 43, 481/ a 50
Třída 2: Skupina F
Třída 6.1: Látky a předměty přiřazené pod písmeno c)
Třída 6.2: Číslice 3
3Látky a předměty přiřazené pod písmeno c) nebo s obalem skupiny III
dle Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí, pokud nepatří
do přepravní kategorie 2 nebo 4, jakož i látky a předměty těchto tříd, číslic nebo skupin a písmen:
1000
Třída 2: Skupiny A a O
Třída 9: Číslice 6 a 7
4Třída 1: Číslice 46 a 47Bez omezení
Třída 4.1: Číslice lb) a 2c)
Třída 4.2: Číslice lc)
Třída 7: Látky bodu 2704, Listy l až 4
Třída 9: Číslice 8c)
jakož i Vyprázdněné nevyčištěné obaly, které obsahovaly nebezpečné látky,
kromě látek uvedených v přepravní kategorii 0

1/ Pro identifikační čísla 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 bude 50 kg největší celkové množství na jednu dopravní jednotku.

V předchozí tabulce se "největší celkovým množstvím na dopravní jednotku" rozumí:

- pro předměty celková (hrubá) hmotnost v kilogramech (pro předměty třídy 1 čistá hmotnost v kg výbušné látky);

- pro tuhé látky, zkapalněné plyny, zchlazené zkapalněné plyny a pod tlakem rozpuštěné plyny čistá hmotnost v kilogramech;

- pro kapaliny a stlačené plyny jmenovitý vnitřní objem nádoby v litrech.

Pojmem "jmenovitý vnitřní objem nádoby" se rozumí jmenovitý objem nebezpečné látky měřený v litrech, který nádoba obshuje. Pro nádoby na stlačený plyn se tím rozumí jmenovitý vnitřní objem (obsah) vody v nádobě.

(3) Pokud jsou v jedné dopravní jednotce přepravovány nebezpečné věci různých přepravních kategorií, jak je uvedeno v tabulce odstavce (2), součet

- množství látek a předmětů přepravní kategorie 1 vynásobeného "50",

- množství látek a předmětů přepravní kategorie 2 vynásobeného "3" a

- množství látek a předmětů přepravní kategorie 3

nesmí překročit číslo "1000".

(4) Pro účely tohoto bodu se kapaliny nebo plyny obsažené v pevně zabudovaných normálních nádržích dopravních prostředků používané pro jejich pohon nebo provoz speciálních zařízení (např. chladicích jednotek) nebo pro zajištění jejich bezpečnosti, jak je uvedeno v bodech 2201a (1), (2) c), d), e), h) a 2301a (4) až (6) do výše uvedených množství nezapočítávají.

10 014 V odstavci (1)

- v definici "cisternový kontejner"

- v první větě za slovo "kapacity" vložit slovo "plyny"

- druhou větu vypustit

- v definici "snímatelná cisterna" místo "1000 litrů" uvést "450 litrů"

- v definici "nesnímatelná cisterna" před slovo "konstrukčně" uvést slova "o vnitřním objemu větším než 1000 litrů"

- znění definice "cisterna" změnit takto:

"cisterna", pokud je tento výraz uváděn samostatně, cisternový kontejner nebo nesnímatelná cisterna nebo snímatelná cisterna nebo článek bateriového vozidla o vnitřním objemu větším než 1000 litrů [viz však omezení významu slova "cisterna" v bodu 200 000 (2) společných ustanovení k dodatku B.1];

- vložit nové definice tohoto znění:

- "vytápěcí systém s vnitřním spalováním" zařízení používající kapalné nebo plynné palivo a nevyužívající odpadní teplo hnacího motoru vozidla;"

- "kus" kompletní produkt balení, sestávající z obalu nebo IBC a jejich obsahu, připravený k odeslání. Tento pojem zahrnuje nádoby na plyny uvedené v bodu 2211, jakož i předměty, které vzhledem ke svým rozměrům, hmotnostem a tvarům smějí být přepravovány nebalené nebo přepravovány v přepravkách, laťovkách nebo v jiných přepravních prostředcích. Tento pojem nezahrnuje nebalené předměty nebo látky, které jsou přepravovány volně ložné v kontejnerech nebo ve vozidlech, ani látky přepravované v cisterách;

- "základní vozidlo" jakékoli nezkopletované motorové vozidlo nebo jeho přípojné vozidlo odpovídající typu schválenému podle dodatku B.2.

10 111 V odstavci (1) vypustit slova "a jen za podmínek jimi stanovených."

Vložit nový odstavec (2) tohoto znění:

"(2) Při jakékoli přepravě volně ložených zásilek musí být provedena vhodná opatření, aby nemohlo dojít k úniku jejich obsahu."

Přečíslovat dosavadní odstavec (2) na (3)

10 220 V odstavci (1) v poslední větě po slovech "zrnitých látek" vložit slova "a sklápěcí cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů"

Změnit znění odstavce (2) takto:

"(2) Vozidla přepravující kapaliny s bodem vzplanutí nejvýše 61 °C (kromě motorové nafty odpovídající evropské normě EN 590:1993, plynového oleje a lehkého topného oleje - identifikačního čísla látky 1202 - s bodem vzplanutí uvedeným v evropské normě EN 590:1993) nebo hořlavých látek třídy 2 uvedených v bodě 2200 (3) musí kromě toho odpovídat požadavkům bodů 220 532, 220 533 a 220 534 dodatku B.2."

10 221 V odstavci (1) páté odrážce místo "III (viz bod 11 204 (3)]" uvést "EX/III [viz bod 11 204(2)]"

V odstavci (3) místo "1999" uvést "2009"

10 222 Vložit nový bod 10 222 tohoto znění:

"VYTÁPĚCÍ SYSTÉM S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM"

10 222 (1) Vytápěcí systém s vnitřním spalováním v kabině řidiče a pro motory vozidel typů uvedených v tabulce bodu 220 500 musí odpovídat bodu 220 536.

(2) Vytápěcí systém s vnitřním spalováním určený pro vyhřívání ložných prostorů musí odpovídat požadavkům bodu 220 536, kromě následujících

- ovládání smí být umístěno vně kabiny řidiče

- vytápěcí systém musí být možno vypnout z vnějšku ložného prostoru

- nevyžaduje se, prokázat, že výměník tepla ohřívače vzduchu je odolný proti zkrácenému doběhu.

(3) Ustanovení předchozích odstavců (1) a (2) se vztahují na motorová vozidla vybavená vytápěcím systémem s vnitřním spalováním po 30. červnu 1999. Motorová vozidla vybavená před l. červencem 1999 musí být uvedena do souladu s těmito předpisy před l.lednem 2010.

" 10 251 Znění odstavce a) změnit takto:

"a) Dopravní jednotky přepravující nesnímatelné cisterny nebo snímatelné cisterny s vnitřním objemem větším než 1000 litrů nebo cisternové kontejnery s vnitřním objemem větším než 3000 litrů nebo bateriová vozidla s vnitřním objemem větším než 1000 litrů obsahující kapaliny s bodem vzplanutí 61 °C nebo nižším nebo hořlavé látky třídy 2 uvedených v bodu 2200 (5) a (7). Dopravní jednotky přepravující nesnímatelné nabo snímatelné cisterny obsahující motorovou naftu odpovídající evropské normě EN 590:1993, plynový olej nebo lehký topný olej identifikačního čísla látky 1202 s bodem vzplanutí uvedeným v evropské normě EN 590:1993 jsou vyňaty z platnosti těchto požadavků."

10 260 Změnit znění celého bodu takto:

"10 260 Každá dopravní jednotka, kterou se přepravují nebezpečné věci, musí být vybavena:

a) pro každé vozidlo alespoň jedním zakládacím klínem, jehož rozměry odpovídají hmotnosti vozidla a průměru jeho kol:

b) nezbytným vybavením pro provedení základních bezpečnostních opatření uvedených v písemných pokynech pro případ nehody v bodu 10 385, zejména

- dvěma stojacími výstražnými prostředky (např. reflexními kužely nebo trojúhelníky nebo blikajícími oranžovými svítilnami, které jsou nezávislé na elektrickém systému vozidla);

- vhodnou fluoreskující výstražnou vestou nebo oděvem (např. jak je uvedeno v evropské normě EN 471) pro každého člena osádky vozidla;

- jednou ruční svítilnou (viz též bod 10 353) pro každého člena osádky vozidla;

c) nezbytným vybavením pro provedení dodatečných a zvláštních opatření uvedených v písemných pokynech pro případ nehody stanovených v bodu 10 385."

10 281 Změnit znění takto:

"Na základě požadavku výrobce nebo jeho řádně pověřeného zástupce mohou být základní vozidla nových motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která podléhají schválení podle bodu 10 282, typově schválena příslušným orgánem podle předpisu EHK č. 105 5/ , pokud byl změněn tak, že jeho požadavky odpovídají požadavkům dodatku B.2 k této příloze 6/. Toto typové schválení, vydané jednou ze smluvních stran Dohody, musí být uznáno ostatními smluvnmi stranami Dohody jako zajišťující shodnost základního vozidla, pokud bylo získáno schválení kompletního vozidla, a pokud žádná modifikace základního vozidla nezměnila jeho platnost."

Doplnit poznámky 5/ a 6/ tohoto znění:

5/ Předpis č. 105 (Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na jejich specifické konstrukční vlastnosti) připojený k Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování vhodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel (Dohoda 1958 se změnami a doplňky).

6/ Tyto změny jsou uvedeny v dokumentu TRANS/WP.29/1998/39 a budou předmětem sériie změn 0l k předpisu č. 105."

10 282 V odstavci (1) za slova "snímatelných cisteren" vložit slova "s vnitřním objemem větším než 1000 litrů"

V odstavci (2)

- v první větě vložit za slova "Pro každé vozidlo" slova "uvedené v předchozím odstavci (l)"

- na konec odstavce doplnit poznámku 7/ tohoto znění:

"7/ Pro cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů, viz POZNÁMKU 2 k bodu 230 000."

10 300 Vložit nový bod 10 300 tohoto znění:

"VYTÁPĚCÍ SYSTÉM S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM

10 300 (1) Žádná palivová nádrž, pohonné zdroje, nasávání vzduchu pro spalování nebo ohřívacího vzduchu, ani vyústění výfukového potrubí potřebné pro provoz vytápěcího systému s vnitřním spalováním nesmí být umístěny v ložném prostoru vozidel nebo kontejnerů přepravujících věci označené bezpečnostní značkou podle vzorů č. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 01 nebo 05. Musí být zajištěno, že výstup horkého vzduchu nemůže být blokován přepravovaným nákladem. Teplota, kterou jsou kusy zahřívány, nesmí překročit 50 °C. Vytápěcí systém instalovaný uvnitř ložného prostoru musí být konstruován tak, aby se zabránilo vznícení výbušné atmosféry za provozních podmínek.

(2) Během nakládky a vykládky a na místech nakládky a vykládky je provoz vytápěcího systému s vnitřním spalováním vozidel typu FL (bod 220 500) zakázán.

10 315 V odstavci (1) za slova "snímatelných cisternách" vložit slova "s vnitřním objemem větším než 1000 litrů".

10 316 Vložit nový bod 10 316 tohoto znění:

"ŠKOLENÍ OSOB, KROMĚ ŘIDIČŮ VYJMENOVANÝCH V BODU 10 315, PODÍLEJÍCÍCH SE NA DOPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

10 316 (1) Osoby, jejichž pracovní povinnosti se týkají silniční dopravy nebezpečných věcí, musí být vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně. Tento požadavek se vztahuje na osoby, jako jsou zaměstnanci silničních dopravců nebo odesilatelů, personál provádějící nakládku a vykládku nebezpečných věcí a personál zasilatelských a zprostředkovatelských organizací a agentur, kromě řidičů vyjmenovaných v bodu 10 315.

(2) Školení musí mít formu odpovídající odpovědnosti a pracovní činnosti dotyčné osoby:

a) Všeobecné bezpečnostní školení

Personál musí být seznámen se všeobecnými požadavky předepsanými ustanoveními o silniční dopravě nebezpečných věcí.

b) Specifické školení

Personál musí absolvovat podrobné školení odpovídající jeho pracovním úkolům a odpovědnostem o ustanoveních předpisů týkajících se silniční dopravy nebezpečných věcí.

c) Bezpečnostní školení

Personál musí být proškolen o rizikách a nebezpečích, které představují nebezpečné věci, přiměřeně stupni rizika zranění nebo ozáření při nehodě při přepravě těchto věcí, včetně jejich nakládky a vykládky.

Školení musí být provedeno tak, aby se personál seznámil s bezpečnou manipulací a návaznými nouzovými postupy a také s předpisy jiných druhů dopravy v případě, že přeprava nebezpečných věcí bude probíhat jako kombinovaná přeprava.

(3) Podrobný záznam o absolvování každého školení musí být uchováván oběma stranami, tj. zaměstnavatelem a zaměstnancem, a ověřen při přijímání každého nového zaměstnance. Školení personálu podílejícího se na silniční dopravě nebezpečných věcí musí být periodicky doplňováno obnovovacím školením s ohledem na změny předpisů."

10 385 V odstavci (1)

- změnit znění pododstavce c) takto:

"c) základní opatření, např. varování ostatních uživatelů pozemních komunikací a chodců a přivolání policie a/nebo hasičů;"

- vložit tři nové pododstavce d), e) a f) tohoto znění:

"d) dodatečná opatření proti malým únikům a rozsypání a k zamezení jejich rozšíření, jestliže toho může být dosaženo bez osobního rizika;

e) zvláštní opatření pro zvláštní produkty, pokud to přichází v úvahu;

f) nezbytná výbava pro základní a, pokud to přichází v úvahu, dodatečná a/nebo zvláštní opatření."

Změnit znění odstavce (2) takto:

"(2) Tyto pokyny musí poskytnout odesilatel a musí je předat řidiči nejpozději při nakládce nebezpečných věcí do vozidla. Informaci o obsahu písemných pokynů musí předat dopravci nejpozději s objednávkou přepravy, aby mu umožnil provést všechny nezbytné kroky pro zabezpečení, aby se jeho příslušní zaměstnanci mohli seznámit s těmito pokyny a byli schopni podle nich správně postupovat a aby mohlo být zajištěno nezbytné vybavení vozidla."

Vložit nový odstavec (3) tohoto znění:

"(3) Odesilatel odpovídá za obsah těchto pokynů. Tyto pokyny musí být sepsány v jazyce, ve kterém je (jsou) řidič(i) přebírající nebezpečené věci schopen(ni) číst a jim rozumět, a ve všech jazycích zemí původu, tranzitu a určení."

Odstavec (3) přečíslovat na (4) a za slovo "uloženy" vložit slova "na zřetelně identifikovatelném místě".

Přečíslovat stávající odstavce (4) až (7) na (5) až (8).

V novém odstavci (8) [starém (7)]

- doplnit v pododstavci POVAHA NEBEZPEČÍ čtvrtou odrážku takto:

"- Pokud to přichází v úvahu, musí zde být uvedeno, že přepravované věci reagují nebezpečně s vodou"

- z pododstavce ZÁKLADNÍ OSOBNÍ OCHRANA

- vypustit z jeho názvu slovo "ZÁKLADNÍ"

- vypustit ze znění odstavce slovo "základních"

- místo čísel a spojky "10 260, 11 260, 21 260, 43 260 a 71 260" uvést pouze čísla a spojku "10 260 a 21 260"

- místo pododstavce OKAMŽITÁ ČINNOST ŘIDIČE uvést nový pododstavec tohoto znění:

"ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ ŘIDIČE

- Zastavit motor

- Žádný otevřený plamen. Nekouřit.

- Označit vozovku a varovat ostatní její uživatele a chodce

- Informovat veřejnost o nebezpečí a radit ji zdržovat se na návětrné straně

- Informovat policii a hasiče co možno nejdříve"

Vypustit pododstavec "ÚNIK NEBEZPEČNÉ VĚCI" a nahradit jej novým pododstavcem tohoto znění:

"DODATEČNÁ A/NEBO ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ ŘIDIČE

Zde musí být uvedeny vhodné pokyny, jakož i seznam nezbytného vybavení umožňujícího řidiči přistoupit k dodatečným a/nebo zvláštním opatřením podle třídy(d) přepravovaných věcí (např. lopata, sběrná nádoba ...)

Bere se v úvahu, že řidiči vozidel musí být seznámeni a školeni provádět dodatečná opatření při malém úniku nebo rozsypání pro zamezení rozšíření, jestliže to může být učiněno bez osobního rizika.

Bere se v úvahu, že jakákoli zvláštní činnost doporučená odesilatelem vyžaduje zvláštní školení řidiče. Pokud to přichází v úvahu, musí zde být uvedeny vhodné pokyny, jakož i seznam vybavení potřebného pro tyto zvláštní činnosti.

V pododstavci "POŽÁR"

- před text vložit tuto větu:

"Pokyny pro řidiče v případě požáru."

- vypustit poslední větu "Pokud je to nutné .... .... nebezpečně s vodou."

V pododstavci "PRVNÍ POMOC" místo slov "že by přišel do" uvést "jeho".

10 414 Vypustit odstavec (3)

10 500 Na začátku bodu v POZNÁMCE doplnit na konec tuto větu:

"Jestliže jsou použita ustanovení bodu 2007 c), je závazným pouze níže uvedený odstavec (1)."

V odstavci (9) vypustit na konci druhé věty slova "nebo volně ložené."

10 505 Tento bod celý vypustit.

10 507 Vypustit první část první věty "Bez ohledu na opatření předepsaná v bodě 10 505" a začátek věty upravit takto: "Řidič musí ....." (dále zůstává nezměněno).

Změnit znění všech bodů PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ takto:

"PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

10 604 Látky a předměty ADR smějí být přepravovány do 30. června 1999 podle požadavků této přílohy platných do 31. prosince 1998. V nákladním listu musí být v takových případech uveden zápis "Přeprava podle ADR platné před 1. lednem 1999".

10 605 Dopravní jednotky určené pro přepravu cisternových kontejnerů s vnitřním objemem větším než 3 000 litrů poprvé uvedené do provozu před 1. červencem 1997, které nesplňují požadavky bodů 10 251 a 10 282, smějí být používány do 31. prosince 2004. Na tyto dopravní jednotky se do tohoto data vztahují ustanovení bodu 10 283, která vstoupila v platnost 31. prosince 1996.

10 606 Cisternová vozidla, vozidla přepravující snímatelné cisterny a vozidla určená pro přepravu cisternových kontejnerů uvedená do provozu před 1. lednem 1995, která byla před tímto datem používána pro přepravu látek bodu 2301 číslice 61c) a která plně neodpovídají požadavkům bodů 10 220, 10 221, 10 251 a 10 261 smějí být používána do 31. prosince 2004. Pokud osvědčení o schválení je předepsáno v bodě 10 282 (2), v tomto osvědčení musí být zapsáno, že vozidlo bylo schváleno podle ustanovení bodu 10 606.

10 607 Cisternová vozidla, vozidla přepravující snímatelné cisterny a vozidla určená pro přepravu cisternových kontejnerů uvedená do provozu před 1. lednem 1997, která byla před tímto datem používána pro přepravu látek bodu 2901 číslice 20c) a která neodpovídají požadavkům bodů 10 220, 10 221, 10 251 a 10 261 smějí být používána do 31. prosince 2006. Pokud osvědčení o schválení je předepsáno v bodě 10 282 (2), v tomto osvědčení musí být zapsáno, že vozidlo bylo schváleno podle ustanovení bodu 10 607.

ČÁST II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK TŘÍD 1 AŽ 9 DOPLŇUJÍCÍ NEBO POZMĚŇUJÍCÍ PŘEDPISY ČÁSTI I

11 108 Vypustit odstavec (2)

11 204 Znění tohoto bodu změnit takto:

11 204 "Pro účely této přílohy jsou dopravní jednotky dovolené pro přepravu látek a předmětů třídy 1 roztříděny takto:

(1) Dopravní jednotky EX/II: jejich motor musí být vznětový.

a) Vozidla musí odpovídat ustanovením dodatku B.2 vztahujícím se na vozidla EX/II.

b) Vozidla musí být konstruována, vyrobena a vybavena tak, aby výbušné látky a předměty byly chráněny před vnějšími riziky a nepříznivým počasím.

Vozidla musí být uzavřená nebo krytá plachtou. Plachta musí být odolná proti roztržení a vyrobena z nepromokavého a těžko hořlavého materiálu. Musí být dobře napjata tak, aby pokrývala vozidlo ze všech stran a aby přesahovala alespoň o 20 cm, směrem dolů přes stěny vozidla a musí být upevněna uzamykatelným zařízením.

Ložný prostor uzavřených vozidel nesmí mít okna a všechny otvory musí mít uzamykatelné dveře nebo kryty.

c) Jestliže je součástí dopravní jednotky přípojné vozidlo, musí mít toto přípojné vozidlo zařízení ke spojování vozidel podle předpisu EHK č. 55 1/; toto vozidlo musí být vybaveno účinným brzdovým zařízením nebo zařízením k zastavení v případě jeho odpojení od tažného motorového vozidla.

(2) Dopravní jednotky EX/III: jejich motor musí být vznětový.

a) Vozidla musí odpovídat ustanovením dodatku B.2 vztahujícím se na vozidla EX/III.

b) Vozidla musí být uzavřená. Povrch ložného prostoru, včetně přední stěny, musí být bez štěrbin. Izolační vlastnosti a tepelná odolnost nástavby musí být nejméně rovnocenné izolačním vlastnostem a tepelné odolnosti přepážky tvořené vnější kovovou stěnou obloženou vrstvou ohnivzdorného dřeva o tloušťce 10 mm, nebo nástavba vozidla musí být takové konstrukce, která zaručí, že nedojde k průniku plamene stěnou ani vzniku horkého bodu o teplotě vyšší než 120 °C na vnitřním povrchu stěny během 15 minut od začátku požáru způsobeného provozem vozidla, jako je například požár pneumatik. Všechny dveře musí být uzamykatelné. Musí být uspořádány a vyrobeny tak, aby se všechny spoje překrývaly.

c) Jestliže je součástí dopravní jednotky přípojné vozidlo, musí mít toto přípojné vozidlo zařízení ke spojování vozidel podle předpisu EHK č. 55 1/; a musí být vybaveno účinným brzdovým zařízením působícím na všechna kola, ovládaným orgánem provozní brzdy tažného vozidla a zajišťujícím samočinné zastavení přípojného vozidla v případě jeho odpojení. Přípojná vozidla vybavená pouze nájezdovou brzdou se smějí používat pouze pro přepravu nákladu nejvýše 50 kg čisté hmotnosti výbušniny."

Doplnit novou poznámku tohoto znění:

"1/ Předpis EHK č. 55 (Jednotná ustanovení pro schvalování mechanických spojovacích zařízení souprav vozidel, včetně změn a doplňků) připojený k Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování vhodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel (Dohoda 1958 se změnami a doplňky)."

11 205 V odstavcích (1) a (3) místo "typu II" a "typu III" uvést "EX/II" a "EX/III".

11 210 Na konci textu v závorce místo "11 204(3)" uvést "11 204(2)".

11 222 Vložit nový bod tohoto znění:

"VYTÁPĚCÍ SYSTÉM S VNITŘNÍM SPALOVÁNÍM

11 222 (1) Vytápěcí systém s vnitřním spalováním plynného paliva je zakázán ve vozidlech přepravujících nebezpečné věci třídy 1.

(2) Vytápěcí systém s vnitřním spalováním nesmí být instalován v ložném prostoru vozidel EX/II a EX/III."

11 251 V odstavci (1) místo "elektrického osvětlení" uvést "elektrického systému".

Pododstavec (2) a) vypustit.

Pododstavec (2) b) přečíslovat jako odstavec (2) s tímto novým zněním:

"(2) Elektrická instalace v ložném prostoru musí být prachotěsná (nejméně IP 54 nebo ekvivalent), nebo v případě skupiny snášenlivosti J musí odpovídat způsobu antideflagrační ochrany Ex d (nejméně IP 65 nebo ekvivalent)."

11 260 Vypustit celý bod.

11 281 Vložit nový bod tohoto znění:

"SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDEL

11 281 Schválení vozidel EX/II a EX/III, jejichž základní vozidla byla typově schválena podle bodu 10 281 v souladu s body 223 533 a 220 534, musí být ověřeno na kompletním vozidle."

11 282 Vložit nový bod tohoto znění:

"SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL

11 282 Požadavky bodu 10 282 se vztahují na dopravní jednotky EX/II a EX/III."

11 311 Změnit znění odstavce (3) takto:

"(3) Přítomnost závozníka ve vozidle se nevyžaduje v případě přepravy předmětů číslice 43 identifikačního čísla 0336 v množství nepřevyšujícím 5000 kg čisté hmotnosti výbušné látky."

11 401 V tabulce

- vypustit celý řádek týkající se Typu I a poznámku pod tabulkou označenou */

- změnit označení typů dopravních jednotek, a to

- místo "Typ II" uvést "EX/II" a

- místo "Typ III" uvést "EX/III"

- v řádku dříve Typ III, nyní EX/III místo 15 000" uvést "16 000" (pětkrát)

11 403 Na konec odstavce (2) doplnit větu tohoto znění:

"Věci třídy 9, číslic 6 a 7 označené bezpečnostními značkami podle vzoru č.9 smějí však být přepravovány v témže vozidle společně s věcmi v kusech označených bezpečnostními značkami podle vzorů č. 1, 1.4, 1,5 nebo 1.6."

11 500 V odstavci (4)

- za identifikační čísla látky 0015, 0016 a 0303 doplnit označení poznámky "2/"

- k odstavci doplnit poznámku tohoto znění:

"2/ U látek identifikačních čísel 0015, 0016 a 0303 pouze předměty obsahující jednu nebo několik žíravých látek podle kriterií třídy 8."

21 260 Změnit znění celého bodu takto:

"Při přepravě plynů nebo předmětů označených písmeny T, TO, TF, TC, TFC, TOC musí být každý člen osádky vozidla vybaven respiračním ochranným přístrojem umožňujícím mu se zachránit (např. záchranná kukla nebo maska s kombinovaným zásobníkem plyn/částice typu A1B2E1K1-P2, např. jak je uvedeno v evropské normě EN 141."

31 500 V odstavci (2) ve výčtu látek místo "1202, 1203 nebo 1223" uvést "1202, 1203, 1223, 1863 nebo 3295 letecké palivo"

41 105 V odstavci (8) změnit znění

- pododstavce c) takto:

"c) tepelná izolace a jednoduché strojní chlazení za podmínky, že pro samovolně se rozkládající látky s bodem vzplanutí nižším než je jejich kritická teplota zvýšená o 5 °C, jsou použity nevýbušné elektrické spoje EEx IIBT3 v chladicím prostoru, aby se zabránilo nebezpečí vznícení hořlavých par vyvíjených samovolně se rozkládajícími látkami;

- poslední odrážky pododstavce (e) takto:

"- pro samovolně se rozkládající látky s bodem vzplanutí nižším než je jejich kritická teplota zvýšená o 5 °C, jsou použity nevýbušné elektrické spoje EEx IIB T3 v chladicím prostoru, aby se zabránilo nebezpečí vznícení hořlavých par vyvíjených samovolně se rozkládajícími látkami."

41 111 V odstavci (2) vypustit druhou větu.

43 260 Vypustit celý bod.

51 260 Vypustit celý bod.

52 105 V odstavci (6) změnit znění:

- pododstavce c) takto:

"c) tepelná izolace a jednoduché strojní chlazení za podmínky, že pro organické peroxidy s bodem vzplanutí nižším než je jejich kritická teplota zvýšená o 5 °C, jsou použity nevýbušné elektrické spoje EEx IIB T3 v chladicím prostoru, aby se zabránilo nebezpečí vznícení hořlavých par vyvíjených organickými peroxidy;

- poslední odrážky pododstavce e) takto:

"- pro organické peroxidy s bodem vzplanutí nižším než je jejich kritická teplota zvýšená o 5 °C, jsou použity nevýbušné elektrické spoje EEx IIB T3 v chladicím prostoru, aby se zabránilo nebezpečí vznícení hořlavých par vyvíjených organickými peroxidy;

61 260 Vypustit celý bod.

61 302 Vypustit odvolávku "(Viz bod 61 385)"

61 385 Vypustit celý bod.

71 260 Vypustit celý bod.

71 321 V odstavci a) na konec textu před středník vložit toto znění: ", např. zařízením zapínajícím zvukovou a světelnou signalizaci. Takovou signalizaci musí být možno vypnout pouze vypínačem nadostupným z vnějšku vozidla;"

81 413 V textu místo "2 a) 2" uvést "2 a)"

91 403 Na konec textu doplnit větu tohoto znění:

"Věci třídy 9, číslic 6 a 7 označené bezpečnostními značkami podle vzoru č.9 smějí však být přepravovány v témže vozidle společně s věcmi v kusech označených bezpečnostními značkami podle vzorů č. 1, 1.4, 1,5 nebo 1.6."

ČÁST III

DODATKY K PŘÍLOZE B

200 000 V odstavci (1) doplnit nový pododstavec e) tohoto znění:

"e) Dodatek B.1e platí pro cisterny s podtlakovým vyčerpáváním odpadů"

211 120 Na konec odstavce (2) doplnit tuto větu:

"Při použití jemnozrné oceli zaručená mez průtažnosti musí být nejvýše 460 N/mm2 a zaručená mez pevnosti v tahu musí být nejvýše 725 N/mm2 podle specifikací materiálu ."

211 130 Změnit znění celého bodu takto:

"211 130 Části výstroje musí být uspořádány tak, aby byly chráněny proti nebezpečí utržení nebo poškození během přepravy a manipulace. Musí zaručovat bezpečnost odpovídající a srovnatelnou s bezpečností vlastních nádrží a musí zejména

- snášet se s přepravovanými látkami,

- splňovat požadavky bodu 211 121.

Co možno nejvíce provozních a ovládacích prvků je nutno umístit do co nejmenšího počtu otvorů ve stěně nádrže. Nádrž nebo každá z jejích komor musí mít dostatečně velký otvor umožňující její prohlídku. Těsnost provozní výstroje včetně uzávěrů (vík) otvorů pro prohlídky musí být zajištěna i při převrácení cisternového vozidla, snímatelné cisterny nebo bateriového vozidla, přičemž se berou v úvahu síly vyvolané nárazem (jako je zrychlení a dynamický tlak). Omezený únik obsahu cisterny vlivem tlakové špičky během nárazu je však dovolen. Těsnění musí být vyrobena z materiálu, který se snáší s přepravovanou látkou, a musí se vyměnit, jakmile se jejich účinnost zhorší, např. v důsledku jejich stárnutí. Těsnění zajišťující těsnost provozních a ovládacích prvků, s nimiž je nutno manipulovat během normálního použití cisterny (cisternového vozidla, snímatelné cisterny nebo bateriového vozidla), musí být konstruována a uspořádána tak, aby při manipulaci s provozními a ovládacími prvky, k nimž patří, nedošlo k jejich poškození."

211 131 Vypustit poslední větu prvního odstavce.

211 173 Změnit znění bodu takto:

"Nádrže určené k přepravě kapalin 12/, které nejsou rozděleny přepážkami nebo peřejníky na oddíly (komory) o vnitřním objemu nejvýše 7 500 litrů, musí být plněny nejméně do 80 % nebo nejvýše do 20 % svého vnitřního objemu."

211 187 Změnit znění bodu takto:

"211 187 (1) Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené mezi 1.lednem 1978 a 31. prosincem 1984, pokud budou používány po 31. prosinci 2004, musí odpovídat ustanovením bodu 211 127(5) platným od 1. ledna 1990 týkajícím se tloušťky stěn a ochrany proti poškození.

(2) Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobené mezi l.lednem 1985 a 31. prosincem 1989, pokud budou používány po 31. prosinci 2010 musí odpovídat ustanovením bodu 211 127(5) platným od 1. ledna 1990 týkajícím se tloušťky stěn a ochrany proti poškození." 211 188 Vložit nový odstavec tohoto znění:

"211 188 Nesmímatelné cisterny (cisternová vozidla), snímatelné cisterny a bateriová vozidla vyrobená před nabytím účinnosti ustanovení platných od 1. ledna 1999, které těmto ustanovením neodpovídají, ale byly vyrobeny podle ustanovení ADR platných před tímto datem, mohou být nadále používány."

211 251 Za odstavcem (5) tabulku doplnit a upravit takto:

"211 251 (5) (pokr.)

Číslice a skupinaIdent. číslo látkyPojmenování látkyNejnižší zkušební tlak pro nádržeNejvyšší poměr. hmotn. plnění (kg/l)
s tepelnou izolacíbez tepelné izolace
MPabarMPabar
Vložit následující položky:     
2A3337CHLADICÍ PLYN R 404A2,9293,2320,82
 3338CHLADICÍ PLYN R 407A2,9293,3330,94
 3339CHLADICÍ PLYN R 407B3,1313,4340,93
 3340CHLADICÍ PLYN R 407C2,7273,1310,95
2F3354INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.Viz bod 211 251 (2) nebo (3)
2TF3355INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.Viz bod 211 251 (2) nebo (3)
Změnit následující položky:     
2A2422OKTAFLUOR-2-BUTEN (CHLADICÍ PLYN R 1318)1101101,34
 2424OKTAFLUORPROPAN (CHLADICÍ PLYN R 218)2,1212,3231,07
 3220PENTAFLOURETHAN (CHLADICÍ PLYN R 125)3,13,13,43,40,95
 3296HEPTAFLUORPROPAN (CHLADICÍ PLYN R 227)1,4141,6161,20
 3298ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 1,9 % ethylenoxidu2,4242,6261,02
 3299ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu1,5151,7171,03
2F2200PROPADIEN, INHIBITOVANÝ1,8182,0200,50
 2453ETHYLFLUORID (CHLADICÍ PLYN R 161)2,1212,5250,57
 3153PERFLUORMETHYLVINYLETHER1,4141,5151,14
 3252DIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 32)3,9394,3430,78
 1965PLYNNÝ UHLOVODÍK, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N.     
  SMĚS A1101100,50
  SMĚS A011,2121,4140,49
  SMĚS A021,2121,4140,48
  SMĚS A01,2121,4140,47
  SMĚS A11,6161,8180,46
  SMĚS B12202,3230,45
  SMĚS B22202,3230,44
  SMĚS B2202,3230,43
  SMĚS C2,5252,7270,42
  Jiné směsiViz bod 211 251 (2) nebo (3)
2T1581CHLORPIKRIN A METHYLBROMID, SMĚS1101101,51
 1582CHLORPIKRIN A METHYLCHLORID, SMĚS1,3131,5150,81
2TF2204SULFID KARBONYLU2,7273,0300,84
2TC2197JODOVODÍK, BEZVODÝ1,9192,1212,25
 2420HEXAFLUORACETON1,6161,8181,08
2TO3083PERCHLORFLUORID2,7273,0301,21

Přenést "2451 FLUORODUSÍK STLAČENÝ" a jeho příslušné údaje z číslice a skupiny "1TO" do číslice a skupiny "1O".

211 260 V poznámce 14/

- změnit třetí větu takto:

"Místo názvů položky j.n. doplněné technickým názvem je dovoleno používání těchto názvů:"

- ve třetí odrážce za slova "směs A" doplnit slova "směs A01, směs A02" za slova "směs A1" doplnit slova "směs B1, směs B2"

211 532 Změnit znění tohoto bodu takto:

"Nádrže určené k přepravě látek číslic 1 a) nebo 20 bodu 2501 musejí být opatřeny ve své horní části uzavíracím zařízením zamezujícím vzniku jakéhokoliv nadměrného tlaku uvnitř nádrže způsobeného rozkladem přepravovaných látek, unikání kapaliny a vnikání cizích látek do nádrže. Uzavírací zařízení nádrží určených k přepravě kapalného dusičnanu amonného číslice 20 bodu 2501 musejí být konstruována tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jejich ucpání ztuhlým dusičnanem amonným.

Nádrže a jejich provozní výstroj určené pro přepravu látek číslice 1 b) a c) bodu 2501 musí být konstruovány tak, aby se zabránilo vnikání cizích látek, úniku kapaliny a vzniku jakéhokoliv nebezpečného nadměrného tlaku uvnitř nádrže způsobeného rozkladem přepravovaných látek."

211 536 Změnit znění odstavce (3) takto:

"(3) Nouzová zařízení na vyrovnávání tlaku nádrží určených k přepravě látek uvedených v bodu 211 511 smějí být pružinového typu nebo typu průtržného kotouče, konstruovaných tak, aby odvětraly veškeré produkty rozkladu a páry, které se vyvinou během doby nejméně jedné hodiny hoření, vypočtená podle následujícího vzorce:

q = 70961 FAo,82

kde q = apsorpce tepla [W]

A = zvlhčená plocha [m2]

F = isolační součinitel [-]

F = 1 pro neizolované nádoby, nebo

kdeK = prostup tepla izolační vrstvou [W.m-1.K-1]

L = tloušťka izolační vrstvy [m]

U = K/L =koeficient prostupu tepla izolací [W.m-2. K-1]

TPO = teplota peroxidu v okamžiku dekomprese [K]"

Za text vložit poznámku tohoto znění:

"POZNÁMKA: Příklad postupu pro stanovení rozměru nouzového ventilu je uveden v dodatku 5 k Manual of Tests and Criteria (Příručka pro zkoušky a kritéria) se změnami a doplňky v dokumentu ST/SG/AC.10/23/Add.l, příloha 2, rozesílaném Organizací spojených národů."

211 610 V odstavci (1)

- vložit nový pododstavec c) tohoto znění:

"c) práškovité nebo zrnité látky přiřazené pod písmeno a) číslic 17, 25, 27, 32 až 36, 41, 43, 44, 51, 52, 55, 56, 61, 65 až 68, 73 a 90;"

- přečíslovat pododstavec c) na d) a v něm místo "11, 12, 14 až 28" uvést "11 až 28"

- přečíslovat pododstavec d) na e) a vypustit číslici a slovo "71 až"

211 621 Za "211 610 (1) b)" doplnit "a c)"

211 622 Místo "211 610 (1) c)" uvést "211 610 (1) d)"

211 623 Místo "211 610 (1) d)" uvést "211 610 (1) e)"

211 631 Místo "c) a d)" uvést "c) až e)".

211 650 Místo "211 610 (1) a), b) a c)" uvést "211 610 (1) a) až d)"

211 651 Místo "211 610 (1) d)" uvést 211 610 (1) e)"

211 680 Za konec výčtu látek "nebo 27" vložit "a 1809 chlorid fosforitý číslice 67a)"

211 681 Vložit nový bod tohoto znění:

"Nesnímatelné cisterny, cisternová vozidla a snímatelné cisterny určené pro přepravu látek číslic 8a), l0a), 13b), 15a), 16a), 18a), 20a) a

61a) bodu 2601 vyrobené před 1. lednem 1997 podle požadavků tohoto dodatku platného do 31. prosince 1996 pro přepravu látek těchto číslic, které však neodpovídají požadavkům platným od 1. ledna 1997, smějí být dále používány až do 31. prosince 2002."

211 730 V textu místo odvolávky "18/" (event. "*/" dle č. 186/1998 Sb.) uvést odvolávku "19/"

Poznámku pod čarou změnit takto:

"19/ Viz poznámka 12/ k bodu 211 173."

211 810 Vložit nový pododstavec c) tohoto znění:

"c) látky práškovité nebo zrnité přiřazené pod písmeno a) číslic 16, 39, 46, 52, 55, 65, 67, 69, 71, 73 a 75;"

Přečíslovat stávající odstavce c) a d) na d) a e)

211 821 Místo "211 810 b)" uvést "211 810 b) a c)"

211 822 Místo "211 810 c)" uvést "211 810 d)"

211 823 Místo "211 810 d)" uvést "211 810 e)"

211 831 Místo "211 810 b), c) a d)" uvést "211 810 b) až e)"

211 834 Na konec znění bodu doplnit slova "... způsobenému rozkladem přepravovaných látek"

211 851 Místo "211 810 b) a c)" uvést "211 810 b) až d)"

211 852 Místo "211 810 d)" uvést "211 810 e)"

211 881 Vložit nový bod tohoto znění:

"Nesnímatelné cisterny, cisternová vozidla a snímatelné cisterny určené pro přepravu 2686 N,N-diethylaminoethanolu číslice 54b) vyrobené před 1. lednem 1997 podle požadavků tohoto dodatku platného do 31. prosince 1996 pro přepravu látek těchto číslic, které však neodpovídají požadavkům platným od 1. ledna 1997, smějí být dále používány až do 31. prosince 2002."

211 882 Vložit nový bod tohoto znění:

"211 882 "Nesnímatelné cisterny (cisternová vozidla) a nesnímatelné cisterny určené pro přepravu 2401 piperidinu číslice 54a) vyrobené před 1. lednem 1999 podle požadavků tohoto dodatku platných do 31. prosince 1998 pro přepravu této látky, které však neodpovídají požadavkům platným od 1. ledna 1999, smějí být dále používány až do 31. prosince 2004."

212 100 V první větě za slovo "kapalné" vložit slovo "plynné" a poslední větu vypustit.

212 120 Na konec odstavce (2) doplnit tuto větu:

"Při použití jemnozrné oceli zaručená mez průtažnosti smí být nejvýše 460 N/mm2 a zaručená mez pevnosti v tahu smí být nejvýše 725 N/mm2 podle specifikace materiálu."

212 173 Změnit znění bodu takto:

"Nádrže určené k přepravě kapalin 17/, které nejsou rozděleny přepážkami nebo peřejníky na oddíly (komory) o vnitřním objemu nejvýše 7 500 litrů, musí být plněny nejméně do 80 % nebo nejvýše do 20 % svého vnitřního objemu."

212 182 Vložit nový odstavec tohoto znění:

"212 182 Cisternové kontejnery vyrobené před nabytím účinnosti ustanovení platných od l. ledna 1999, které neodpovídají těmto ustanovením, avšak byly vyrobeny podle požadavků ADR platných do tohoto data, smějí být dále používány."

212 251 Za odstavcem (5) tabulku doplnit a upravit takto:

"212 251 (5) (pokr.)

Číslice a skupinaIdent. číslo látkyPojmenování látkyNejnižší zkušební tlak pro nádržeNejvyšší poměr. hmotn. plnění (kg/l)
s tepelnou izolacíbez tepelné izolace
MPabarMPabar
Vložit následující položky:
2A3337CHLADICÍ PLYN R 404A2,9293,2320,82
3338CHLADICÍ PLYN R 407A2,9293,3330,94
3339CHLADICÍ PLYN R 407B3,1313,4340,93
3340CHLADICÍ PLYN R 407C2,7273,1310,95
2F3354INSEKTICID PLYNNÝ, HOŘLAVÝ, J.N.Viz bod 212 251 (2) nebo (3)
2TF3355INSEKTICID PLYNNÝ, JEDOVATÝ, HOŘLAVÝ, J.N.Viz bod 212 251 (2) nebo (3)
Změnit následující položky:
2A2422OKTAFLUOR-2-BUTEN (CHLADICÍ PLYN R 1318)1101101,34
2424OKTAFLUORPROPAN (CHLADICÍ PLYN R 218)2,1212,3231,07
3220PENTAFLOURETHAN (CHLADICÍ PLYN R 125)3,1313,4340,95
3296HEPTAFLUORPROPAN (CHLADICÍ PLYN R 227)1,4141,6161,20
3298ETHYLENOXID A PENTAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 7,9 % ethylenoxidu2,4242,6261,02
3299ETHYLENOXID A TETRAFLUORETHAN, SMĚS s nejvýše 5,6 % ethylenoxidu1,5151,7171,03
2F2200PROPADIEN, INHIBITOVANÝ1,8182,0200,50
2453ETHYLFLUORID (CHLADICÍ PLYN R 161)2,1212,5250,57
3153PERFLUORMETHYLVINYLETHER1,4141,5151,14
3252DIFLUORMETHAN (CHLADICÍ PLYN R 32)3,9394,3430,78
1965PLYNNÝ UHLOVODÍK, SMĚS, ZKAPALNĚNÁ, J.N., jako     
SMĚS A1101100,50
SMĚS A011,2121,4140,49
2F (pokr.) SMĚS A021,2121,4140,48
 SMĚS A01,2121,4140,47
 SMĚS A11,6161,8180,46
 SMĚS B12202,3230,45
 SMĚS B22202,3230,44
 SMĚS B2202,3230,43
 SMĚS C2,5252,7270,42
 Jiné směsiViz bod 212 251 (2) nebo (3)
2T1581CHLORPIKRIN A METHYLBROMID, SMĚS1101101,51
1582CHLORPIKRIN A METHYLBROMID, SMĚS1,3131,5150,81
2TF2204SULFID KARBONYLU2,7273,0300,84
2TC2197JODOVODÍK, BEZVODÝ1,9192,1212,25
2420HEXAFLUORACETON1,6161,8181,08
2TO3083PERCHLORFLUORID2,7273,0301,21

Přenést "2451 FLUORODUSÍK STLAČENÝ" a jeho příslušné údaje z číslice a skupiny "1TO" do číslice a skupiny "1O".

212 260 V poznámce 20/

- změnit třetí větu takto:

"Místo názvů položky j.n. doplněné technickým názvem je dovoleno používání těchto názvů:"

- ve třetí odrážce za slova "směs A" doplnit slova "směs A01, směs A02" za slova "směs A1" doplnit slova "směs B1, směs B2"

212 532 Změnit znění tohoto bodu takto:

"Nádrže určené k přepravě látek číslic 1 a) nebo 20 bodu 2501 musejí být opatřeny ve své horní části uzavíracím zařízením zamezujícím vzniku jakéhokoliv nadměrného tlaku uvnitř nádrže způsobeného rozkladem přepravovaných látek, unikání kapaliny a vnikání cizích látek do nádrže. Uzavírací zařízení nádrží určených k přepravě kapalného dusičnanu amonného číslice 20 bodu 2501 musejí být konstruována tak, aby během přepravy nemohlo dojít k jejich ucpání ztuhlým dusičnanem amonným.

Nádrže a jejich provozní výstroj určené pro přepravu látek číslice 1 b) a c) bodu 2501 musí být konstruovány tak, aby se zabránilo vnikání cizích látek, úniku kapaliny nebo vzniku jakéhokoliv nebezpečného nadměrného tlaku uvnitř nádrže způsobeného rozkladem přepravovaných látek."

212 536 Změnit znění odstavce (3) takto:

"(3) Nouzová zařízení na vyrovnávání tlaku nádrží určených k přepravě látek uvedených v bodu 211 511 smějí být pružinového typu nebo typu průtržného kotouče, konstruovaných tak, aby odvětraly veškeré produkty rozkladu a páry, které se vyvinou během doby nejméně jedné hodiny hoření, vypočtená podle následujícího vzorce:

q = 70961 FAo,82

kde q = apsorpce tepla [W]

A = zvlhčená plocha [m2]

F = isolační součinitel [-]

F = 1 pro neizolované nádoby, nebo

kdeK = prostup tepla izolační vrstvou [W.m-1.K-1]

L = tloušťka izolační vrstvy [m]

U = K/L = koeficient prostupu tepla izolací [W.m-2. K-1]

TPO = teplota peroxidu v okamžiku dekomprese [K]"

Za text vložit poznámku tohoto znění:

"POZNÁMKA: Příklad postupu pro stanovení rozměru nouzového ventilu je uveden v dodatku 5 k Manual of Tests and Criteria. (Příručka pro zkoušky a kritéria) se změnami a doplňky v dokumentu ST/SG/AC.10/23/Add.l, příloha 2, rozesílaném Organizací spojených národů."

212 610 V odstavci (1)

- vložit nový pododstavec c) tohoto znění:

"c) práškovité nebo zrnité látky přiřazené pod písmeno a) číslic 17, 25, 27, 32 až 36, 41, 43, 44, 51, 52, 55, 56, 61, 65 až 68, 73 a 90;"

- přečíslovat pododstavec c) na d) a v něm místo "11, 12 14 až 28" uvést "11 až 28"

- přečíslovat pododstavec d) na e) a vypustit číslici a slovo "71 až"

212 621 Za "212 610 (1) b)" doplnit "a c)"

212 622 Místo "212 610 (1) c)" uvést "212 610 (1) d)"

212 623 Místo "212 610 (1) d)" uvést "212 610 (1) e)"

212 631 Místo "c) a d)" uvést "c) až e)".

212 650 Místo "212 610 (1) a), b) a c)" uvést "212 610 (1) a) až d)"

212 651 Místo "212 610 (1) d)" uvést 212 610 (1) e)"

212 680 Za konec výčtu látek "nebo 27" vložit "a 1809 chlorid fosforitý číslice 67a)"

212 681 Vložit nový bod tohoto znění:

"Cisternové kontejnery určené pro přepravu látek číslic 8a), l0a), 13b), 15a), 16a), 18a), 20a) a 67a) bodu 2601 vyrobené před 1. lednem 1997 podle požadavků tohoto dodatku platného do 31. prosince 1996 pro přepravu látek těchto číslic, které však neodpovídají požadavkům platným od 1. ledna 1997, smějí být dále používány až do 31. prosince 2001."

212 810 Vložit nový pododstavec c) tohoto znění:

"c) práškovité nebo zrnité látky přiřazené pod písmeno a) číslic 16, 39, 46, 52, 55, 65, 67, 69, 71, 73 a 75;"

Přečíslovat stávající odstavce c) a d) na d) a e)

212 821 Místo "212 810 b)" uvést "212 810 b) a c)"

212 822 Místo "212 810 c)" uvést "212 810 d)"

212 823 Místo "212 810 d)" uvést "212 810 e)"

212 831 Místo "212 810 b)" c) a d)" uvést "212 810 b) až e)"

212 834 Na konec znění bodu doplnit slova "... způsobenému rozkladem přepravovaných látek"

212 851 Místo "212 810 b) a c)" uvést "212 810 b) až d)"

212 852 Místo "212 810 d)" uvést "212 810 e)"

212 881 Vložit nový bod tohoto znění:

"212 881 "Cisternové kontejnery určené pro přepravu 2686 N,N-diethylaminoethanolu číslice 54b) vyrobené před 1. lednem 1997 podle požadavků tohoto dodatku platného do 31. prosince 1996 pro přepravu látek těchto číslic, které však neodpovídají požadavkům platným od 1. ledna 1991, smějí být dále používány až do 31. prosince 2001."

212 882 Vložit nový bod tohoto znění:

"212 882 "Cisternové kontejnery určené pro přepravu 2401 piperidinu číslice 54a) vyrobené před 1. lednem 1999 podle požadavků tohoto dodatku platných do 31. prosince 1998 pro přepravu této látky, které však neodpovídají požadavkům platným od l. ledna 1999, smějí být dále používány až do 31. prosince 2003."

214 250 Změnit znění odstavce (2) takto:

"(2) Jemnozrnné oceli použité k výrobě nádrží určených pro přepravu

- látek třídy 2, které jsou zařazeny jako žíravé, a látek číslice 4A bodu 2201; a

- látek bodu 2801, číslice 6

musí být podrobeny tepelnému zpracování pro odstranění tepelných napětí."

Vložit nový dodatek B.1e tohoto znění:

"DODATEK B.1e

USTANOVENÍ O CISTERNÁCH PRO PODTLAKOVÉ VYČERPÁVÁNÍ ODPADŮ

POZNÁMKA: Tento dodatek se vztahuje na nesnímatelné cisterny a snímatelné cisterny

ODDÍL 1

VŠEOBECNĚ; ROZSAH PLATNOSTI (POUŽITÍ CISTEREN); DEFINICE

215 000-215 100

DEFINICE

215 101 V dále uvedených požadavcích se pod pojmem "cisterna pro podtlakové vyčerpávání odpadů" rozumí nesnímatelná nebo snímatelná cisterna hlavně používaná pro přepravu nebezpečných odpadů, se zvláštními konstrukčními vlastnostmi a/nebo zařízením pro snadnou nakládku a vykládku odpadů, jak je uvedeno v tomto dodatku.

Cisterna, která plně neodpovídá požadavkům dodatku B.1e, se nepovažuje za "cisternu pro podtlakové vyčerpávání odpadů".

215 102 Pojmem "chráněná zóna" se rozumí tyto zóny:

(1) Spodní část cisterny v zóně ohraničené vně úhlem 60O na obě strany od nejnižšího obrysu cisterny.

(2) Horní část cisterny v zóně ohraničené vně úhlem 30O na obě strany od nejvyššího obrysu cisterny.

(3) Přední dno cisterny na motorovém vozidle.

(4) Zadní dno cisterny v chráněném prostoru tvořeném zařízením uvedeným v bodě 10 220 (1).

ROZSAH PLATNOSTI

215 103 Zvláštní požadavky oddílů 2 až 7 doplňují nebo upravují dodatek B.1a a vztahují se na cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů.

Cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů smějí být vybaveny otevíratelnými dny, pokud zvláštní požadavky v části II dodatku B.1a dovolují vyprazdňování přepravovaných látek spodem.

Cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů musí odpovídat všem ustanovením dodatku B.1a, kromě požadavků upravených zvláštním ustanovením tohoto dodatku. Ustanovení bodů 211 127(4) až (6), 211 173 a 211 174 se však nepoužijí.

POUŽITÍ

215 110 Látky tříd 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 a 9 smějí být přepravovány v cisternách pro podtlakové vyčerpávání odpadů, pokud je dovolena jejich přeprava v nesmínatelných nebo snímatelných cisternách podle zvláštních požadavků části II dodatku B.1a.

ODDÍL 2

KONSTRUKCE

215 121 Cisterny musí být konstruovány pro výpočtový tlak rovný 1,3 násobku plnicího nebo vyprazdňovacího tlaku, avšak nejméně 400 kPa (4 bary) (přetlak). Pro přepravu látek, pro které je v dodatku B.1a předepsán vyšší výpočtový tlak, musí být použit tento vyšší tlak.

215 122 Cisterny musí být konstruovány tak, aby odolaly vnitřnímu podtlaku 100 kPa (1 bar).

ODDÍL 3

VÝSTROJ

215 130 Části výstroje musí být uspořádány tak, aby byly chráněny proti nebezpečí utržení nebo poškození během přepravy a manipulace. Tento požadavek může být splněn umístěním výstroje v t.zv. "chráněné zóně" (viz bod 215 102).

215 131 Spodní vyprazdňování nádrží může být tvořeno vnějším potrubím s uzavíracím ventilem umístěným co možno nejblíže k nádrží a druhým uzávěrem, kterým může být slepá příruba nebo jiné stejně učinné zařízení.

215 132 Poloha a směr uzavírání uzavíracího(ch) ventilu(ů) připojeného(ných) k nádrži nebo k jakékoli komoře vícekomorové nádrže musí být jednoznačné a musí být kontrolovatelné ze země.

215 133 K zamezení úniku obsahu při poškození vnějších plnicích a vyprazdňovacích zařízení (potrubí, boční uzavírací zařízení) musí být vnitřní uzavírací ventil nebo (popřípadě) první vnější uzavírací ventil a jeho sedlo chráněny proti nebezpečí utržení vnějším namáháním, nebo musí být konstruovány tak, aby těmto namáháním odolaly. Plnicí a vyprazdňovací zařízení (včetně přírub nebo šroubových uzávěrů) a ochranné kryty (pokud jsou) musí umožňovat zajištění proti jakémukoli nežádoucímu otevření.

215 134 Cisterny smějí být vybaveny otevíratelnými dny. Otevíratelná dna musí odpovídat těmto podmínkám:

(1) Dna musí být konstruována tak, aby byla zajištěna jejich těsnost po uzavření.

(2) Nežádoucí otevření nesmí být možné.

(3) Pokud je otevírací mechanismus ovládán silovým pohonem, dno musí zůstat bezpečně uzavřeno v případě poruchy tohoto pohonu.

(4) Je nutno zabudovat pojistné nebo blokovací zařízení zajišťující, aby se dno nemohlo úplně otevřít, pokud je v cisterně ještě zbytkový přetlak. Tento požadavek se nevztahuje na otevíratelná dna, která jsou ovládána silovým pohonem, kde pohyb je positivně řízen. V tomto případě musí být řízení typu "mrtvého muže" a musí být v takovém místě, aby obsluha mohla pozorovat neustále pohyb dna, aniž by byla ohrožena během otevírání a zavírání dna.

(5) Je nutno učinit opatření k ochraně otevíratelného dna, které musí zůstat uzavřeno v případě převrácení vozidla.

215 135 Cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů vybavené vnitřním pístem pro usnadnění čistění nebo vyprazdňování musí být opatřeny uzavíracími zařízeními zabraňujícími, aby píst v žádné provozní poloze nebyl vytažen z cisterny, když na píst působí síla rovná nejvyššímu dovolenému provoznímu tlaku cisterny. Nejvyšší dovolený provozní tlak pro cisterny nebo komory s pneumaticky ovládaným pístem nesmí překročit 100 kPa (1 bar). Vnitřní píst musí být vyroben takovým způsobem a z takového materiálu, aby nezapříčinil vznik zdroje vznícení, pokud se píst pohybuje.

Vnitřní píst může být použit jako přepážka, pokud je v zajištěné poloze. Pokud jakákoli část prostředků, jimiž je píst zajištěn, je na vnějšku cisterny, musí být umístěna v poloze vylučující jakékoli riziko náhodného poškození.

215 136 Cisterny mohou být vybaveny sacími nástavci, jestliže

a) nástavec je opatřen vnitřním nebo vnějším uzavíracím ventilem upevněným přímo k nádrži, nebo přímo ke kolenu, které je přivařeno k nádrži;

b) uzavírací ventil uvedený výše v odstavci a) je uspořádán tak, aby bylo zabráněno přepravě s ventilem v otevřené poloze;

c) nástavec je vyroben takovým způsobem, že z cisterny nedojde k úniku následkem náhodného nárazu do nástavce.

215 137 Cisterny musí být vybaveny dále uvedenou doplňkovou provozní výstrojí:

(1) Výstup z čerpadlové/sací jednotky musí být uspořádán tak, aby zajistil, že jakékoli hořlavé nebo jedovaté páry jsou odvedeny na místo, kde nemohou způsobit nebezpečí.

(2) Zařízení zamezující bezprostřednímu proniknutí plamene musí být upevněno jak ke vstupu, tak výstupu z čerpadlové/sací jednotky, která může vyvolat jiskření a která je upevněna na cisternu používanou pro přepravu hořlavých odpadů.

(3) Čerpadla, která mohou dodávat přetlak, musí být vybavena bezpečnostním zařízením připojeným k potrubí, které může být natlakováno. Bezpečnostní zařízení musí být nastaveno na vyprazdňování při tlaku nepřevyšujícím nejvyšší dovolený provozní tlak cisterny.

(4) Uzavírací ventil musí být vložen mezi nádrž, nebo výstup ze zařízení zabraňujícího přeplnění, upevněného k nádrži, a potrubí spojující nádrž s čerpadlovou/sací jednotkou.

(5) Cisterna musí být vybavena vhodným přetlakovým/podtlakovým tlakoměrem, který musí být namontován v poloze, v níž může být snadno čitelný osobou obsluhující čerpadlovou/sací jednotku. Na stupnici musí být rozlišovací čarou vyznačen nejvyšší provozní tlak cisterny.

(6) Cisterna, nebo v případě komorových cisteren každá komora, musí být vybavena hladinoměrem. Průzorná skla mohou být použita jako zařízení ukazující hladinu, pokud:

(i) tvoří část stěny cisterny a mají odolnost proti tlaku srovnatelnou s cisternou; nebo jsou upevněny na vnější stranu cisterny;

(ii) vrchní a spodní připojení k cisterně je vybaveno uzavíracími ventily upevněnými přímo k nádrži a uspořádanými tak, aby bylo zabráněno přepravě s ventily v otevřené poloze;

(iii) jsou vhodné pro provoz při nejvyšším dovoleném provozním tlaku cisterny; a

(iv) jsou umístěny v poloze, při níž je vyloučeno jakékoli riziko náhodného poškození.

215 138 Nádrže cisteren pro podtlakové vyčerpávání odpadů musí mít pojistný ventil s předřazeným průtržným kotoučem.

ODDÍL 4

SCHVALOVÁNÍ TYPU

(Není zvláštních předpisů)

ODDÍL 5

ZKOUŠKY

215 150 Cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů musí být podrobeny prohlídce svého vnitřního a vnějšího stavu nejméně každé tři roky.

ODDÍL 6

OZNAČOVÁNÍ

(Není zvláštních předpisů)

ODDÍL 7

PROVOZ

215 170 (1) Cisterny pro podtlakové vyčerpávání odpadů musí být plněny kapalinami zařazenými jako hořlavé plnícím zařízením, které vyúsťuje do spodní části cisterny. Je třeba učinit opatření, aby se omezilo na nejmenší míru rozprašování (odpařování) kapaliny.

(2) Při vyprazdňování hořlavých kapalin s bodem vzplanutí nižším než 23 °C tlakovým vzduchem je nejvyšší dovolený tlak 100 kPa (1 bar).

(3) Použití cisteren vybavených vnitřním pístem sloužícím jako přepážka je dovoleno pouze tehdy, jestliže látky na jedné straně a na druhé straně přepážky (pístu) nereagují nebezpečně mezi sebou (viz bod 211 179)." DODATEK B.2

Změnit název takto:

JEDNOTNÉ PŘEDPISY PRO KONSTRUKCI VOZIDEL URČENÝCH PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

220 100 V odstavci (1) vypustit slova "a na jejich typové schvalování."

Změnit název oddílu 3 takto:

"ODDÍL 3

OZNAČOVÁNÍ VOZIDEL"

220 300 Vypustit celý bod.

220 301 Změnit znění celého bodu takto:

"Pro účely tohoto dodatku a předpisu EHK č. 1051/ vozidla podléhající schválení podle bodu 10 282 nebo schválení typu podle bodu 10 281 a předpisu EHK č. 1051/ jsou označena vzhledem k nebezpečným věcem, pro jejichž přepravu je vozidlo určeno, takto:

EX/II:(místo Typ EX/II).... popis nezměněn
EX/III:(místo Typ EX/III).... popis nezměněn
FL:(místo Typ FL).... popis nezměněn
OX:(místo Typ OX).... popis nezměněn
AT:(místo Typ AT).... popis nezměněn

Doplnit poznámku tohoto znění:

1/ Předpis č. 105 (Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na jejich specifické konstrukční vlastnosti) připojený k Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování vhodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel (Dohoda 1958 se změnami a doplňky).

220 302 Vypustit celý bod.

220 303 Vypustit celý bod.

Znění oddílu 4 vypustit a ponechat pouze záhlaví tohoto znění:

"ODDÍL 4

VYHRAŽEN"

220 500 V tabulce místo řádku 220 536 uvést znění posledních dále uvedených dvou řádků:

TECHNICKÁ SPECIFIKACETYP VOZIDLA PODLE BODU 220 301 (2)
EX/IIEX/IIIATFLOX
220 536 (1)(2)(5) Vytápěcí systém s vnitřním spalovánímxxxxx
220 536 (3)(4) Vytápěcí systém s vnitřním spalováním   x 

220 512 Změnit znění tohoto bodu takto:

"220 512 (1) Odpojovač pro přerušení elektrických okruhů musí být umístěn co možno nejblíže akumulátoru.

(2) Ovládací zařízení musí být umístěno jedno v kabině řidiče. Musí být v dosahu řidiče a zřetelně označené. Musí být chráněno před neúmyslným uvedením v činnost buď ochrannou schránkou nebo zdvojeným ovládacím zařízením nebo jiným vhodným způsobem.

(3) Odpojovač musí být umístěn ve skříňce s ochranou stupně IP 65 podle normy IEC 529.

(4) Kabelové konektory odpojovače akumulátorů musí mít ochranu stupně IP 54. Tento požadavek se však nevztahuje na konektory v pouzdře, kterým smí být schrána akumulátorů. V tomto případě je dostatečnou ochranou isolace konektorů proti zkratu, například gumovou čepičkou."

220 516 Vložit nový odstavec (3) tohoto znění:

"(3) Elektrická spojení

Elektrická spojení mezi motorovým vozidlem a přípojným vozidlem musí mít ochranu stupně IP54 podle normy IEC 529 a být konstruována tak, aby se zabránilo náhodnému přerušení spojení. Příklady vhodných konektorů jsou uvedeny v normách ISO 12 098:1994 a ISO 7638:1985."

220 521 Vypustit odstavec (3)

220 532 Vypustit odstavec (1) a přečíslovat dosavadní odstavce (2) a (3) na (1) a (2)

220 533 Změnit znění druhé věty takto:

"U vozidel EX/II a EX/III musí být motor umístěn před čelní stěnou ložného prostoru; může však být umístěn pod ložným prostorem, pokud je to provedeno takovým způsobem, aby jakékoli teplo nevyvolalo riziko pro náklad zvýšením teploty na vnitřním povrchu ložného prostoru nad nad 80 °C."

220 534 Změnit znění třetí věty takto:

"Výfukový systém vozidel EX/II a EX/III musí být tak konstruován a umístěn, aby jakékoli nadměrné teplo nevyvolalo riziko pro náklad zvýšením teploty na vnitřním povrchu ložného prostoru nad 80 °C."

Vypustit poslední větu.

220 536 Změnit znění celého bodu takto:

"Vytápěcí systém s vnitřním spalováním"

(1) [Vyhrazeno]

(2) Vytápěcí systém s vnitřním spalováním a jeho výfukové potrubí musí být konstruován, umístěn a chráněn nebo zakryt tak, aby se zabránilo jakémukoliv riziku nepřijatelného zahřátí nebo vznícení nákladu. Tyto požadavky se považují za splněné, jestliže palivová nádrž a výfukový systém zařízení odpovídají obdobným ustanovením, která jsou předepsána pro palivové nádrže a výfukové systémy vozidel v bodech 220 532 a 220 534.

(3) Vytápěcí systém s vnitřním spalováním musí být vypínán alespoň jedním z těchto způsobů:

a) úmyslným ručním vypnutím z kabiny řidiče;

b) neúmyslným zastavením chodu motoru vozidla; v tomto případě topení může být znovu uvedeno do provozu ručně řidičem;

c) zapnutím sacího čerpadla přepravovaných nebezpečných věcí instalovaného na motorovém vozidle.

(4) Doběh vytápěcího systému s vnitřním spalováním po jeho vypnutí je dovolen. Pro způsoby uvedené v předchozím odstavci (3) b) nebo

c) dodávka spalovacího vzduchu musí být přerušena vhodnými opatřeními po doběhovém cyklu trvajícím nejvýše 40 s. Smějí být používány pouze vytápěcí systémy, u nichž bylo prokazáno, že výměník tepla je odolný proti sníženému doběhovému cyklu 40 s po dobu jejich normálního používání.

(5) Vytápěcí systém s vnitřním spalováním musí být zapínán ručně. Programovaná zařízení jsou zakázána."

220 600 až 220 900

Vypustit ODDÍLY 6, 7, 8 a 9

221 000 Vypustit celý bod

DODATEK B.3

230 000 Poznámku očíslovat jako "Poznámka 1:"

Doplnit poznámku 2 tohoto znění:

"Poznámka 2: Osvědčení o schválení cisternových vozidel pro podtlakové vyčerpávání odpadů musí obsahovat zápis "cisternové vozidlo pro podtlakové vyčerpávání odpadů".

DODATEK B.5

Tabulky 1 a 2

Změnit údaje v tabulkách 1 a 2 podle dále uvedených změn v tabulce 3.

Tabulka 3

Změnit údaje u položek dále uvedených identifikačních čísel látek takto:

1105 Změnit název ve sloupci (a) na "Pentanoly" (dvakrát)

1280 Ve sloupci (c) místo "339" uvést "33"

1391 Do sloupce (d) vložit "+3 */" (dvakrát)

Doplnit poznámku tohoto znění:

"*/pokud jejich bod vzplanutí není vyšší než 61 °C"

1500 Ve sloupci (c) místo "50" uvést "56"

Ve sloupci (d) doplnit "+6.1"

1965 Ve sloupci (a)

- místo "Směs A, A0, A1, B, C:" uvést "Směs A, A01, A02,A0, A1, B1, B2, B, C:"

- místo "Butan (obchodní název): viz Směs A, A0" uvést "Butan (obchodní název): viz Směs A, A01, A02, A0"

2003 Ve sloupci (a) změnit název takto: "Alkyly kovů, reagující s vodou, j.n. nebo aryly kovů, reagující s vodou, j.n."

2031 V řádku "Kyselina dusičná s více než 70 % čisté kyseliny"

- ve sloupci (c) místo "88" uvést "885" a

- ve sloupci (d) místo "8" uvést "8+05"

2401 Ve sloupci

- (c) místo "338" uvést "883"

- (d) místo "3+8" uvést "8+3"

- (e) místo "3 23 b" uvést "8 54 a"

2451 Ve sloupci

- (c) místo "265" uvést "25"

- (d) místo "6.1+05" uvést "2+05"

- (e) místo "2 1T0" uvést "2 10"

2790 U druhé položky 2790 místo "25 %" uvést "10 %"

2862 Ve sloupci (e) místo "6.1 58 b" uvést "6.1 58 c"

3049 Ve sloupci (a) místo "Alkylhalogenidy kovů, j.n. nebo arylhalogenidy kovů, j.n" uvést "Alkylhalogenidy kovů, reagující s vodou, j.n. nebo arylhalogenidy kovů, reagující s vodou, j.n."

3050 Ve sloupci (a) místo "Alkylhydridy kovů, j.n. nebo arylhydridy kovů, j.n" uvést "Alkylhydridy kovů, reagující s vodou, j.n. nebo arylhydridy kovů, reagující s vodou, j.n."

3096 Ve sloupci (e) místo "b" uvést "a,b"

3203 Ve sloupci (a) změnit pojmenování látky takto:

"Pyroforní organokovová sloučenina, reagující s vodou, j.n."

Tabulka 3

Vypustit látky těchto identifikačních čísel látek: "2666, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2773, 2774, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3007 a 3008"

Vložit do tabulky dále uvedené látky identifikačních čísel látky s jejich pojmenováním, identifikačními čísly nebezpečnosti, označením bezpečnostními značkami a zařazením do třídy, číslice a pod písmeno takto:

Ident. číslo látky (dolní část) (b)Pojmenování látky (a)Ident. číslo nebezpečnosti (horní část) (c)Bezpečnostní značky vzor č. (d)Třída a číslice vyjmenování látek (e)
1565Kyanid barnatý666.16.1 41 a
1575Kyanid vápenatý666.16.1 41 a
1581Chlorpikrin a mehylbromid. směs266.12 2T
1582Chlorpikrin a mehylchlorid. směs266.12 2T
1626Kyanid draselno-rtuťnatý666.16.1 41 a
1680Kyanid draselný666.16.1 41 a
1689Kyanid sodný666.16.1 41 a
1905Kyselina selenová8888 16 a
2316Dikyanoměďnatan sodný. tuhý666.16.1 41 a
2344Brompropany3033 31 c
2471Oxid osmičelý666.16.1 56 a
2630Selenany666.16.1 55 a
2630Seleničitany666.16.1 55 a
3048Pesticid na bázi fosfidu hliníku6426.16.1 43 a
3095Žíravá tuhá látka. schopná samozahřívání. j.n.8848+4.28 69 a
3147Barvivo a polotovar barviva. tuhé. žíravé. j.n.8888 65 a
3336Merkaptany. kapalné. hořlavé. j.n. nebo   
3336merkaptany. směs. kapalná. hořlavá. j.n.3033 31 c
3336Merkaptany. kapalné. hořlavé. j.n. nebo   
3336merkaptany. směs. kapalná. hořlavá. j.n.3333 2 a.b
3336Merkaptany. kapalné. hořlavé. j.n. nebo   
3336merkaptany. směs. kapalná. hořlavá. j.n.3333 3 b
3337Chladicí plyn R 404A2022 2 A
3338Chladicí plyn R 407A2022 2 A
3339Chladicí plyn R 407B2022 2 A
3340Chladicí plyn R 407C2022 2 A
3341Dioxid thiomočovitý404.24.2 5 b.c
3342Xanthaty404.24.2 5 b.c
3345Pesticid. derivát kyseliny fenoxyoctové.   
3345tuhý. jedovatý606.16.1 73 b.c
3345Pesticid. derivát kyseliny fenoxyoctové.   
3345tuhý. jedovatý666.16.1 73 a
3346Pesticid. deriváty. fenoxyoctové kyseliny.   
3346kapalný. hořlavý. jedovatý3363+6.13 41 a.b
3347Pesticid. derivát kyseliny fenoxyoctové.   
3347kapalný. jedovatý. hořlavý636.1+36.1 72 b.c
3347Pesticid. derivát kyseliny fenoxyoctové.   
3347kapalný. jedovatý. hořlavý6636.1+36.1 72 a
3348Pesticid. derivát kyseliny fenoxyoctové.   
3348kapalný. jedovatý606.16.1 71 b.c
3348Pesticid. derivát kyseliny fenoxyoctové.   
3348kapalný. jedovatý666.16.1 71 a
3349Pesticid. pyrethroid. tuhý. jedovatý606.16.1 73 b.c
3349Pesticid. pyrethroid. tuhý. jedovatý666.16.1 73 a
3350Pesticid. pyrethroid. kapalný. hořlavý.   
3350jedovatý3363+6.13 41 a.b
3351Pesticid. pyrethroid. kapalný. jedovatý.   
3351hořlavý636.1+36.1 72 b.c
3351Pesticid. pyrethroid. kapalný. jedovatý.   
3351hořlavý6636.1+36.1 72 a
3352Pesticid. pyrethroid. kapalný. jedovatý606.16.1 71 b.c
3352Pesticid. pyrethroid. kapalný. jedovatý666.16.1 71 a
3354Insekticid plynný. hořlavý. j.n.2332 2 F
3355Insekticid plynný. jedovatý. hořlavý. j.n.2636.1+32 2 TF

Poznámky pod čarou

*) Příloha A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Příloha B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ze dne 30. září 1957 byly vyhlášeny ve znění platném od 1. ledna 1997 pod č. 159/1997 Sb. a č. 186/1998 Sb.

Přesunout nahoru