Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 364/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Částka 112/1999
Platnost od 30.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

364

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 1999,

kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Pokud se obec v souvislosti se zabezpečováním postupu podle zákona obrátí se žádostí o součinnost na příslušný orgán státní správy, je tento orgán v souladu se žádostí obce povinen obci poskytnout

a) informace podle § 5 odst. 1 písm. d) až f) zákona,

b) informace podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona a podklady pro jejich zpracování,

c) metodickou pomoc.

(2) V hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech se na příslušné orgány státní správy mohou se žádostí o součinnost podle odstavce 1 obracet též městské obvody a městské části.

(3) Příslušným orgánem státní správy podle odstavce 1 je okresní úřad nebo jiný územní orgán státní správy, v jehož územním obvodu se obec nachází a do jehož působnosti patří předmět požadované součinnosti. Není-li tento orgán zřízen, může se obec se žádostí o součinnost podle odstavce 1 obrátit přímo na věcně příslušný ústřední orgán státní správy.

(4) Příslušný orgán státní správy je povinen informaci podle odstavce 1 poskytnout bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu byla žádost obce o součinnost doručena.

(5) Obec může uplatňovat žádost o součinnost i ústně. Orgán státní správy může poskytovat informace rovněž ústně, pokud jde o součinnost podle odstavce 1 písm. c).

(6) K zabezpečení povinností obce, spočívajících ve zveřejnění postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona, jsou příslušné orgány státní správy povinny poskytnout obcím zejména tyto informace:

a) označení nebo charakteristiku postupu,

b) číslo a název příslušného právního předpisu,

c) označení příslušného ustanovení právního předpisu,

d) potřebné doklady a další podklady požadované po žadateli,

e) stručný popis dalších činností požadovaných po žadateli,

f) správní a jiné poplatky,

g) lhůty a termíny,

h) formuláře požadované právním předpisem,

i) označení odpovědného správce popsaného postupu a datum poslední aktualizace.

(7) K zabezpečení povinností obce podle § 5 odst. 1 písm. c) zákona jsou příslušné orgány státní správy povinny poskytnout obci podklady pro zpracování informací týkajících se obce, a to způsobem obdobným podle odstavce 6 písm. a) až h).

(8) K zabezpečení povinností obce podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona jsou příslušné orgány státní správy povinny poskytnout obci přehled nejdůležitějších předpisů, jsou-li uveřejněny ve Sbírce zákonů.

§ 2

Obci, která není městem a nebude mít ani po 1. lednu 2002 možnost zveřejnit informace způsobem stanoveným v § 5 odst. 2 zákona, poskytne okresní úřad součinnost při zveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup (například odeslání datové zprávy), včetně pravidelné aktualizace; není však povinen takové informace zveřejňovat na vlastním technickém zařízení.

§ 3

Povinnosti podle § 1 odst. 6 písm. a) až h) a § 1 odst. 7 a 8 tohoto nařízení a podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona jsou příslušné orgány státní správy povinny splnit vůči obcím nejpozději do 28. února 2000, a to písemnou formou, prostřednictvím okresních úřadů. Pokud však informace podle § 1 odst. 6 a 8 tohoto nařízení budou do 28. února 2000 zpřístupněny dálkovým způsobem, poskytne je písemnou formou obcím přímo okresní úřad.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr vnitra:
PhDr. Grulich v. r.

Přesunout nahoru