Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 334/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)

Částka 108/1999
Platnost od 28.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Zrušeno k 01.01.2002 (381/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

334

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 7. prosince 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 11 odst. 5 písm. a), b), c) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech:


Čl. I

Vyhláška č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), se mění takto:

Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2

ČERVENÝ SEZNAM ODPADŮ1)

(Způsob kódování odpadů odpovídá Červenému seznamu OECD) 2)

Kód odpadu
dle OECD
Položka
dle celního sazebníku
Název odpadu
123
RA ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁ TKY
RA010 Odpady, látky a předměty, obsahující, tvořené nebo kontaminované polychlorovanými bifenyly (PCB) a/nebo polychlorovanými terfenyly (PCT)
a/nebo polybromovanými bifenyly (PBB), včetně jakýchkoliv jiných polybromovaných analogů těchto sloučenin, s úrovní koncentrace rovnou nebo vyšší než 50 mg.kg-1.
RA020 Odpadní dehty (s výjimkou uvedených v AC020), které vznikají při rafinaci, destilaci nebo pyrolytickém zpracování organických látek
 
RB ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁ TKY
RB010 Azbest (prach nebo vlákna)
RB020 Keramická vlákna s fyzikálně-chemickými vlastnostmi podobnými vlastnostem azbestu
 
RC ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT BUĎ ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY
  Odpady, které obsahují, jsou tvořeny nebo kontaminovány následujícími látkami:
RC010 - jakýmikoliv kongenery polychlorovaných dibenzofuranů
RC020 - jakýmikoliv kongenery polychlorovaných dibenzodioxinů
RC030 Kaly s obsahem sloučenin olova použitými jako antidetonátor
RC040 Peroxidy jiné než peroxid vodíku“.

2. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3

ZELENÝ SEZNAM ODPADŮ 1)

Jsou-li odpady uvedené v tomto seznamu znečištěny jinými látkami, které zvyšují rizikovost natolik, že

a) by měly být zahrnuty do Žlutého seznamu nebo do Červeného seznamu, nebo

b) nelze je recyklovat v souladu s předpisy o ochraně zdraví lidí a životního prostředí, pak pro jejich pohyb přes hranice státu nelze použít systém stanovený pro odpady uvedené v Zeleném seznamu.

(Způsob kódování odpovídá Zelenému seznamu OECD) 2)

Kód odpadu
dle OECD
Položka
dle celního sazebníku
Název odpadu
123
GA ODPADY KOVŮ A KOVOVÝ CH SLITIN V METALICKÉ PODOBĚ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ3)
  Následující odpad a úlomky drahých kovů a jejich slitin:
GA010ex 711210- zlata
GA020ex 711220- platiny (výraz “platina“ zahrnuje platinu, iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium)
GA030ex 711290- ostatních drahých kovů, např. stříbra
  Pozn : Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů nebo jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny
Následující odpad neželezných kovů a jejich slitin:
GA120740400Odpad mědi
GA130750300Odpad niklu
GA140760200Odpad hliníku
GA150780200Odpad olova
GA160790200Odpad zinku
GA170800200Odpad cínu
GA180ex 810191Odpad wolframu
GA190ex 810291Odpad molybdenu
GA200ex 810310Odpad tantalu
GA210810420Odpad hořčíku ( s výjimkou odpadů, které patří do AA190 )
GA220ex 810510Odpad kobaltu
GA230ex 810600Odpad bismutu
GA250ex 810810Odpad titanu
GA260ex 810910Odpad zirkonia
GA270ex 811000Odpad antimonu
GA280ex 811100Odpad manganu
GA290ex 811211Odpad beryllia
GA300ex 811220Odpad chromu
GA310ex 811230Odpad germania
GA320ex 811240Odpad vanadu
 ex 811291Odpady:
GA330 - hafnia
GA340 - india
GA350 - niobu
GA360 - rhenia
GA370 - gallia
GA400ex 280490Odpad selenu
GA410ex 280450Odpad telluru
GA420ex 280530Odpad kovů vzácných zemin
GA4307204Odpad železa a oceli
GB ODPADY S OBSAHEM KOVU, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI TAVENÍ, VYTAVOVÁNÍ A RAFINACI KOVŮ
GB010262011Tvrdý zinek
GB020 Stěry a strusky s obsahem zinku
GB021 - zinková struska z povrchu lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 90 % Zn)
GB022 - zinková struska ze dna lázně z technologie žárového zinkování ponorem, v deskách (> 92 % Zn)
GB023 - zinková struska z lití pod tlakem (> 85 % Zn)
GB024 - zinková struska z procesu žárového zinkování ponorem - přetržitý proces, v deskách (> 92 % Zn)
GB040ex 262090Strusky z výroby drahých kovů a mědi pro další rafinaci
GB050ex 262090Cínové strusky obsahující tantal s méně než 0,5% cínu
GC OSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVU
GC010 Elektrické montážní celky sestávající pouze z kovů nebo slitin
GC030ex 890800
GC050 Upotřebené katalyzátory z fluidního katalytického krakování (FCC - Fluid Catalytic Cracking), ( např. oxid hlinitý, zeolity )
GC060 Upotřebené katalyzátory s obsahem jakéhokoliv z kovů :
  - drahé kovy : 
       zlato              stříbro
  - kovy platinové skupiny 
       ruthenium    rhodium 
       palladium    osmium 
       iridium          platina
  - kovy přechodných skupin 
       skandium    titan 
       vanad           chrom 
        mangan      železo 
        kobalt          nikl 
        měď             zinek 
        yttrium         zirkonium 
        niob             molybden 
        hafnium      tantal 
        wolfram      rhenium
  - lanthanidy ( kovy vzácných zemin ) : 
       lanthan cer 
      praseodym   neodym 
      samarium     europium 
      gadolinium    terbium 
      dysprosium   holmium 
      erbium           thulium 
      ytterbium       lutetium
GC070ex 261900Struska z výroby železa a oceli (včetně nízkolegovaných ocelí) s výjimkou strusek, které vznikají specielně pro dosažení národních
a odpovídajících mezinárodních požadavků a norem) 5)
GC080ex 261900Válcovenské okuje ( železné ) Odpady následujících kovů a jejich slitin v metalické podobě, v disperzní formě :
GC090 Odpad molybdenu
GC100 Odpad wolframu
GC110 Odpad tantalu
GC120 Odpad titanu
GC130 Odpad niobu
GC140 Odpad rhenia
GC150 Odpad zlata
GC160 Odpad platiny ( výraz “ platina “ zahrnuje platinu, iridium, osmium, palladium, rhodium a ruthenium )
GC170 Ostatní drahé kovy, např. stříbro
  Pozn: Rtuť jako znečišťující látka těchto kovů a jejich slitin nebo amalgámy jsou výslovně vyloučeny
GD ODPADY Z TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ
GD010ex 250490Odpady přírodního grafitu
GD020ex 251400Odpady břidlice, včetně odpadů z hrubého osekání, sekání, řezání nebo dělení jiným způsobem
GD030252530Slídový odpad
GD040ex 252930Odpad leucitu, nefelinu a nefelinického syenitu
GD050ex 252910Odpad živce
GD060ex 252921 ex 252922Odpad kazivce
GD070ex 281122Odpady oxidu křemičitého v pevné formě s výjimkou těch, které jsou používány ve slévárenství
GE SKLENĚNÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORMĚ
GE010ex 700100Ú lomky skla a jiné odpady a střepy skla, s výjimkou skla z obrazovek a jiného aktivovaného (s aktivní vrstvou) skla
GE020 Odpady skelných vláken
GF KERAMICKÉ ODPADY V NEDISPERZNÍ FORMĚ
GF010 Keramické odpady, které byly po formování vypalovány, včetně keramických nádob (před a/nebo po použití)
GF020ex 811300Odpady a úlomky cermetů ( kompozitů kovu a keramiky )
GF030 Keramická vlákna jinde neuvedená nebo nezahrnutá
GG OSTATNÍ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY
GG020 Odpady sádry, vzniklé při demolici budov
GG050 Konce anod z petrolejového koksu a/nebo bitumenu
GG060ex 2803Upotřebené aktivní uhlí vznikající při úpravě pitné vody a v procesech zpracování potravin a při výrobě vitaminů
GG080ex 262100Chemicky stabilizované strusky z výroby mědi, které obsahují značné množství železa (přes 20%) a byly upraveny 
podle průmyslových norem (tzn. DIN 4301 a DIN 8201), určené především pro stavební účely a jako brusný prostředek
GG090 Síra v pevném stavu
GG100 Uhličitan vápenatý z výroby kyanamidu vápenatého (s hodnotou pH < 9)
GG110ex 262100Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého
GG120 Chlorid sodný, draselný a vápenatý
GG130 Karborundum (karbid křemíku)
GG140 Ú lomky betonu
GG150ex 262090Skleněné střepy, obsahující lithium-tantal a lithium-niob
GG160 Živičné materiály ( odpad asfaltu ) ze stavby silnic a jejich oprav, neobsahující dehet
GI ODPADY PAPÍRU, LEPENKY A PAPÍROVÝ CH VÝROBKŮ
GI0104707Odpad a výmět papíru a lepenky :
GI011470710- neběleného silného papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo vlnité lepenky
GI012470720- jiného papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z bělené buničiny nebarvené ve hmotě
GI013470730- papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z mechanické vlákniny (např. novin, časopisů a podobných tiskovin)
GI014470790- ostatní, např.:
    1. laminovaná lepenka
    2. netříděný odpad a výmět
GJ TEXTILNÍ ODPADY
GJ0105003Odpad hedvábí (včetně zámotků nevhodných ke smotávání, odpadu příze a trhaniny)
GJ011500310- nemykaný nebo nečesaný
GJ012500390- ostatní
GJ0205103Odpad vlny nebo jemné nebo hrubé zvířecí srsti včetně odpadu příze, ale s výjimkou trhaniny
GJ021510310- výčesky vlny nebo jemné zvířecí srsti
GJ022510320- ostatní odpad vlny nebo jemné zvířecí srsti
GJ023510330- odpad hrubé zvířecí srsti
GJ0305202Odpad bavlny (včetně odpadu příze a trhaniny):
GJ031520210- odpad příze (včetně odpadních vláken)
GJ032520291- trhanina
GJ033520299- ostatní odpad bavlny
GJ040530130Koudel a odpad lnu
GJ050ex 530290Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) pravého konopí (Cannabis sativa L.)
GJ060ex 530390Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) juty a jiných textilních lýkových vláken (s výjimkou lnu, pravého konopí a ramie)
GJ070ex 530490Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) sisalu a jiných textilních vláken rodu Agave
GJ080ex 530519Koudel, výčesky a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) kokosu
GJ090ex 530529Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) abaky (Manilské konopí nebo Musa textilis Nee)
GJ100ex 530599Koudel a odpad (včetně odpadu příze a trhaniny) ramie a jiných textilních rostlinných vláken, jinde nespecifikovaných nebo nezahrnutých
GJ1105505Odpad chemických vláken (včetně výčesků, odpadu příze a trhaniny):
GJ111550510- syntetických vláken
GJ112550520- umělých vláken
GJ120630900Obnošené oděvy a jiné opotřebované textilní výrobky
GJ130ex 6310Použité hadry, odpady motouzů, šňůr, provazů nebo lan, a opotřebované výrobky z motouzů, šňůr, provazů nebo lan z textilních materiálů
GJ131ex 631010- tříděné
GJ132ex 631090- ostatní
GJ140ex 6310Odpadní textilní podlahové krytiny, koberce
GK ODPADY PRYŽE
GK010400400Odpady, úlomky a odřezky pryže, včetně granulátu (ostatní než tvrdé pryže)
GK030ex 401700Odpad a úlomky tvrdé pryže (např. ebonit)
GL ODPAD NEIMPREGNOVANÉ HO KORKU A DŘEVA
GL010ex 440130Piliny, dřevěné štěpky nebo třísky, volné nebo upravené do svazků, briket, pelet, nebo podobných tvarů
GL020450190Odpad korku: drcený, granulovaný nebo mletý korek
GM ODPADY VZNIKAJÍCÍ V ZEMĚDĚLSKO - POTRAVINÁŘSKÉ M PRŮMYSLU
GM070ex 2307Zbytky po lisování vína
GM080ex 2308Suchý a sterilizovaný rostlinný odpad, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, volné nebo ve tvaru pelet, používané pro výživu zvířat,
jinde neuvedené nebo nespecifikované
GM090152200Degras; zbytky ze zpracování živočišných tuků nebo živočišných a rostlinných vosků
GM10050690Odpady kostí a rohů, neopracované, zbavené tuku, jednoduše upravené (ale nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klihu
GM110ex 051191Odpad ryb
GM120180200Kakaové skořápky, slupky, a ostatní kakaové odpady
GM130 Odpad ze zemědělsko-potravinářského průmyslu s výjimkou vedlejších produktů, které splňují národní a mezinárodní požadavky
a normy pro lidskou nebo zvířecí spotřebu
GM140ex 1500Odpad rostlinných a živočišných jedlých olejů a tuků ( např. fritovací oleje)
GN ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VYDĚLÁVÁ NÍ KŮŽÍ A KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A PŘI POUŽÍVÁ NÍ KOŽENÝ CH PŘEDMĚTŮ
GN010ex 050200Odpad štětin a chlupů z domácích nebo divokých prasat, jezevčí a jiné chlupy k výrobě košťat, kartáčů a štětců
GN 020ex 050300Odpad žíní, též ve štůčkách, s podložkou nebo bez podložky
GN 030ex 050590Odpad z kůže a jiných částí ptačího těla, s pery nebo s prachovým peřím, ptačí péra a části ptačích per (též přistřižené), prachové peří,
surové nebo jen čištěné, dezinfikované nebo preparované
GO JINÉ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY
GO010ex 050100Odpady vlasů
GO020 Odpadní sláma
GO030 Deaktivované mycelium z výroby penicilinu, používané jako krmivo
GO040 Odpadní fotografický film a papír ( včetně podkladu a fotosenzitivní vrstvy), obsahující i neobsahující stříbro, ale neobsahující stříbro
ve volné iontové formě
GO050 Fotoaparáty k jednomu použití, bez baterií“.

3. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4

ŽLUTÝ SEZNAM ODPADŮ 1) (Způsob kódování odpovídá Zelenému a Žlutému seznamu OECD) 2)

kód odpadu
dle OECD
Položka
dle celního sazebníku
Název odpadu
123
GA ODPADY KOVŮ A KOVOVÝ CH SLITIN V METALICKÉ PODOBĚ, V NEDISPERZNÍ FORMĚ3)
 Následující odpad neželezných kovů a jejich slitin
GA240ex 810710Odpad kadmia
GB ODPADY S OBSAHEM KOVU, KTERÉ VZNIKAJÍ PŘI TAVENÍ, VYTAVOVÁ NÍ A RAFINACI KOVŮ
GB025 - Zinkové stěry
GB030 Hliníkové stěry ( s výjimkou tečh, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečném množství ).
GC OSTATNÍ ODPADY S OBSAHEM KOVU
GC020 Elektronický kovový odpad (např. tištěné spoje, elektronické součástky, drát, atd.)
a demontované elektronické součástky vhodné k získání drahých a ostatních kovů
GC040 Vraky motorových vozidel bez kapalin
GG OSTATNÍ ODPADY OBSAHUJÍCÍ HLAVNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁ TKY
GG010 Částečně čištěný síran vápenatý z odsíření kouřových plynů (FGD - Flue Gas Desulphurisation )
GG030ex 2621Popel a strusky z topenišť uhelných elektráren
GG040ex 2621Popílek z uhelných elektráren
GH  ODPADY TUHÝ CH PLASTŮ
  Následující seznam není plně vyčerpávající :
GH0103915Odpad, odřezky a úlomky plastů:
GH011ex 391510- polymerů ethylenu
GH012ex 391520- polymerů styrenu
GH013ex 391530- polymerů vinylchloridu
GH014ex 391590- polymerů nebo kopolymerů např.
  . polypropylen
  . polyethylentereftalát
  . kopolymery akrylonitrilu
  . kopolymery butadienu
  . kopolymery styrenu
  . polyamidy
  . polybutylentereftalát
  . polykarbonáty
  . polyfenylensulfidy
  . akrylové polymery
  . parafiny (C10-C13) 6)
  . polyuretany (neobsahující fluorované a chlorované uhlovodíky)
  . polysiloxany (silikony)
  . polymethylmethakrylát
  . polyvinylalkohol
  . polyvinylbutyral
  . polyvinylacetát
  . polytetrafluorethylen (teflon, PTFE)
GH015ex 391590Pryskyřice nebo výrobky z jejich kondenzace, např. :
  - močovinoformaldehydové pryskyřice
  - fenolformaldehydové pryskyřice
  - melaminformaldehydové pryskyřice
  - epoxidové pryskyřice
  - alkydové pryskyřice
  - polyamidy
GK ODPADY PRYŽE
GK020401220Použité pneumatiky
GN ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VYDĚLÁ VÁ NÍ KŮ ŽÍ A KOŽEDĚLNÉ ČINNOSTI A PŘI POUŽÍVÁ NÍ KOŽENÝ CH PŘEDMĚTŮ
GN040ex 411000Postružiny a jiné odpady kůží nebo umělé kůže, které nejsou vhodné k výrobě koženého zboží, s výjimkou kožedělných kalů
AA  ODPADY S OBSAHEM KOVU
AA010ex 261900Struska, okuje a jiné odpady z výroby železa a oceli 4)
AA020ex 262019Popely a zbytky obsahující zinek 4)
AA030262020Popely a zbytky s obsahem olova4)
AA040ex 262030Popely a zbytky obsahující měď4)
AA050ex 262040Popely a zbytky obsahující hliník4)
AA060ex 262050Popely a zbytky s obsahem vanadu4)
AA070262090Popely a zbytky s obsahem kovů nebo sloučenin kovů, jinde neuvedené nebo nezahrnuté4)
AA080ex 811291Odpad thalia a zbytky s obsahem thalia
AA090ex 280480Odpady a zbytky arsenu 4)
AA100ex 280540Odpady a zbytky rtuti 4)
AA110 Zbytky z produkce oxidu hlinitého, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AA120 Galvanické kaly
AA130 Kapaliny z moření kovů
AA140 Zbytky z loužení při zpracování zinku, prachy a kaly jako jarosit, hematit, goethit atd.
AA150 Pevné zbytky drahých kovů, obsahující stopy anorganických kyanidů
AA160 Popel, kaly, prach a jiné zbytky s obsahem drahých kovů jako je:
AA161 - popel ze spalování desek s tištěnými spoji
AA162 - popel ze spalování fotografických filmů
AA170 Olověné akumulátory, celé nebo drcené
AA180 Upotřebené baterie a akumulátory, celé nebo drcené, s výjimkou olověných akumulátorů a odpad z výroby baterií a akumulátorů,
jinde neuvedený nebo nezahrnutý
AA190810420Odpad hořčíku, který je hořlavý, samozápalný, nebo který uvolňuje při styku s vodou hořlavé plyny v nebezpečném množství
AB ODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁ ŽNĚ ANORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ORGANICKÉ LÁ TKY
AB010262100Struska, popel a zbytky jinde neuvedené nebo nezahrnuté4)
AB020 Zbytky ze spalování komunálních/domovních odpadů
AB030 Odpady z povrchové úpravy kovů z nekyanidových technologií
AB040ex 700100Odpad skla z obrazovek a jiného aktivovaného skla
AB050ex 252921Kaly fluoridu vápenatého
AB060 Jiné anorganické sloučeniny fluoru v kapalné formě nebo jako kal
AB070 Slévárenský písek
AB080 Upotřebené katalyzátory vyjma těch, které jsou uvedeny v Zeleném seznamu
AB090 Odpady hydratovaného oxidu hlinitého
AB100 Odpady oxidu hlinitého
AB110 Zásadité roztoky
AB120 Anorganické halogenidové sloučeniny jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AB130 Použité otryskávací materiály
AB140 Sádra vzniklá při chemických průmyslových procesech
AB150 Nečištěný siřičitan vápenatý a síran vápenatý z odsíření kouřových plynů ( FGD - Flue Gas Desulphurisation)
AC ODPADY OBSAHUJÍCÍ PŘEVÁ ŽNĚ ORGANICKÉ SLOŽKY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT KOVY A ANORGANICKÉ LÁ TKY
AC010ex 271390Odpad z výroby a zpracování petrolejového koksu a živice, s výjimkou konců anod
AC020 Živičné odpady ( odpad asfaltu ) jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AC030 Odpadní oleje, které nejsou vhodné k původnímu účelu
AC040 Kaly z olovnatého benzinu
AC050 Teplonosné kapaliny
AC060 Hydraulické kapaliny
AC070 Brzdové kapaliny
AC080 Nemrznoucí kapaliny
AC090 Odpady z výroby, přípravy a používání pryskyřic, latexů, změkčovadel,klihů a lepidel
AC100ex 391590Nitrocelulóza
AC110 Fenoly a sloučeniny obsahující fenoly včetně chlorovaných fenolů, ve formě kapalin nebo kalů
AC120 Polychlorované naftaleny
AC130 Ethery
AC140 Triethylaminové katalyzátory, používané k přípravě slévárenské formovací směsi
AC150 Fluorované a chlorované uhlovodíky
AC160 Halony
AC170 Odpady impregnovaného korku a impregnovaného dřeva
AC180ex 411000Prach z kůže, popel, kaly a prášek z kůže
AC190 Lehká frakce z drcení autovraků
AC200 Organické sloučeniny fosforu
AC210 Nehalogenovaná rozpouštědla
AC220 Halogenovaná rozpouštědla
AC230 Halogenované nebo nehalogenované bezvodé destilační zbytky, vzniklé při recyklaci organických rozpouštědel
AC240 Odpady z výroby alifatických halogenovaných uhlovodíků 
(chlormethanu, dichlorethanu, vinylchloridu, allylchloridu, vinylidenchloridu a epichlorhydrinu)
AC250 Povrchově aktivní látky
AC260 Prasečí kejda, výkaly
AC270 Čistírenské kaly
AD ODPADY, KTERÉ MOHOU OBSAHOVAT BUĎ ANORGANICKÉ NEBO ORGANICKÉ SLOŽKY
AD010 Odpady z výroby a přípravy farmaceutických výrobků
AD020 Odpady z výroby, přípravy a používání biocidů a prostředků na ochranu rostlin
AD030 Odpady z výroby, přípravy a používání výrobků ke konzervaci dřeva Odpady, které obsahují níže uvedené látky, skládají se z nich nebo jsou jimi znečištěné:
AD040 - anorganické kyanidy, s výjimkou pevných zbytků s obsahem drahých kovů, které obsahují stopy anorganických kyanidů
AD050 - organické kyanidy
AD060 Odpadní směsi a emulze olejů a vody, uhlovodíků a vody
AD070 Odpady z výroby, přípravy a používání inkoustů, barviv, pigmentů nátěrových barev, laků a fermeží
AD080 Odpady výbušné povahy, pokud nepodléhají zvláštním právním předpisům
AD090 Odpady z výroby, přípravy a používání reprografických a fotografických chemikálií a materiálů, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AD100 Odpady z povrchové úpravy plastů bez použití kyanidů
AD110 Roztoky kyselin
AD120 Iontoměničové pryskyřice
AD130 Fotoaparáty k jednomu použití, s bateriemi
AD140 Odpady z průmyslového čištění kouřových plynů, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
AD150 Přírodní materiály používané jako filtrační média (biofiltry)
AD160 Komunální/domovní odpady 7)
AD170ex 2803Upotřebené aktivní uhlí, které vykazuje nebezpečné vlastnosti a vznikající při použití v anorganickém chemickém průmyslu, 
organickém chemickém průmyslu a farmaceutickém průmyslu, úpravě odpadních vod, při procesech čištění

Vysvětlivky k přílohám č. 2, 3 a 4

1) Spolu s kódem OECD je uváděno i číselné označení podle Harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, tam kde je to možné. Toto číselné označení se vztahuje na odpady i zboží. Tyto seznamy obsahují pouze odpady, neobsahují položky, které nejsou odpadem. Označení "ex" v položce dle celního sazebníku (nařízení vlády č. 303/1998 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)) znamená, že název položky v těchto seznamech odpadů je pouze součástí názvu položky Harmonizovaného systému s příslušným číselným označením a přesně neodpovídá názvu položky v sazebníku.

2) Rozhodnutí Rady OECD C(92)39/Final ve znění rozhodnutí Rady OECD C(98)202/Final. Kód OECD se skládá ze dvou písmen (jedno pro seznam G - Zelený (Green), A - Žlutý (Amber) nebo R - Červený (Red) a jedno pro kategorii odpadu: A, B, C ...), následovaných číslem.

3) Nedisperzní znamená, že odpad neobsahuje jakékoliv odpady ve formě prášků, kalů, prachů nebo pevná uzavřená tělesa, obsahující nebezpečné kapaliny.

4) Tato položka zahrnuje odpady ve formě popela, zůstatků, strusek, stěrů, pěny, okují, prachu, prášků, kalů a koláčů, pokud nejsou výslovně uvedeny jinde.

5) Tato položka zahrnuje i strusky, které slouží jako zdroj oxidu titaničitého a vanadu.

6) Tyto parafíny nejsou polymerizovány a užívají se jako plastifikátory.

7) Podle Basilejské úmluvy podléhají domovní odpady (v této úmluvě definované jako "ostatní odpady") kontrole při pohybu odpadů přes hranice států. Proto podle rozhodnutí Rady OECD C(92)39/Final podléhají všechny domovní odpady (a ne pouze ty, které mají nebezpečné vlastnosti) kontrole odpovídající odpadům zařazeným ve (Žlutém seznamu odpadů.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

Přesunout nahoru