Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 332/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některýcn dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 108/1999
Platnost od 28.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Zrušeno k 01.01.2001 (447/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

332

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. prosince 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.:


Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 209/1995 Sb., nařízení vlády č. 306/1995 Sb., nařízení vlády č. 349/1997 Sb. a nařízení vlády č. 319/1998 Sb., zní:

"Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 48/1995 Sb.

Vymezení limitu prostředků na platy na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků předškolního zařízení, školy a školského zařízení

1. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení, školu a školské zařízení s pedagogickou činností je dán vztahem

MP je limit prostředků na platy,

V jsou výkony (počet žáků, dětí, studentů, chovanců, ubytovaných apod.),

Nz je normativ (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance),

α je podíl prostředků na přesčasovou práci zaměstnanců ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,

β je podíl prostředků na ostatní platby za provedenou práci ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,

K1  je průměrná měsíční nároková složka platu zaměstnance za předchozí kalendářní rok včetně prostředků za práci přesčas s promítnutím případných nárokových změn v běžném kalendářním roce,

K2  je průměrná měsíční nenároková složka platu zaměstnance (v rámci disponibilních zdrojů do maximální výše 25 % K1).

Koeficient1  ve výši  1,00 platí pro denní a vyšší studium,

0,50 platí pro pomaturitní studium,

0,33 platí pro studium při zaměstnání.

Pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, školu se speciálními a specializovanými třídami, školu a školské zařízení s integrovanými zdravotně postiženými dětmi a mládeží s výjimkou internátu speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv zdravotního postižení, přičemž pro odborné učiliště a praktickou školu se k limitu prostředků na platy nepřipočítává částka zohledňující vliv lehkého mentálního postižení. Pro internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv sociálního postižení. Částka zohledňující vliv zdravotního a sociálního postižení se zjistí podle stejného vzorce s použitím normativu (počtu jednotek výkonů připadajícího na jednoho zaměstnance) s tím, že koeficient1 se nahradí koeficientem2. Koeficient2 ve výši 1,00 platí pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, 0,75 platí pro specializované třídy, 0,50 platí pro speciální třídy, 0,25 platí pro individuální integraci dětí se zdravotním postižením.

2. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti je dán vztahem

3. Přehled hodnot republikového normativu (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance - Nz)

Předškolní zařízení, škola a školské zařízeníNz
a) Předškolní zařízení, škola a školské zařízení s pedagogickou činností
Mateřská škola8 581
Základní škola
- s 1. až 5. postupným ročníkem do 50 žáků8 320
nad 50 žáků do 150 žáků11 897
- s 1. až 9. postupným ročníkem do 150 žáků8 859
nad 150 žáků do 250 žáků11 272
nad 250 žáků13 116
Základní umělecká škola - studijní obory
- hudební17 080
- ostatní55 653
Školní družina a školní klub28 500
Gymnázium čtyř a pětileté9 468
Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky plnící povinnou školní docházku)10 399
Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky posledních čtyř ročníků)9 468
Střední odborná a vyšší odborná škola - studijní obory 
- ekonomické9 098
- pedagogické8 940
- knihovnické9 638
- rodinné9 884
- průmyslové8 348
- umělecké obory výtvarného zaměření4 646
- hotelové7 487
- zemědělské, lesnické7 398
- zdravotnické6 660
- ostatní8 168
- konzervatoře2 896
- taneční konzervatoře2 929
Internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené3 248
Internát speciální školy pro lehce mentálně postižené4 369
Internát mateřské školy8 721
Domov mládeže středních škol - ubytování11 102
Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování2)17 000
Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování3)11 102
Střední odborné učiliště1)
- teoretická vyúka2)21 998
- praktická vyúka2)15 840
- teoretická vyúka3)14 053
- praktická vyúka3)10 650
Odborné učiliště
- teoretická vyúka2)25 571
- praktická vyúka2)6 164
- teoretická vyúka3)17 727
- praktická vyúka3)5 074
Praktická škola4 928
Dětský domov1 717
Diagnostický ústav pro děti1 087
Diagnostický ústav pro mládež1 087
Výchovný ústav pro děti1 263
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou do 36 lůžek včetně1 232
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 37 až 48 lůžek1 232
Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 49 a více lůžek1 232
Volný čas (veškeré aktivity dětí a mládeže ve volném čase)518 076
Zohlednění zdravotního a sociálního postižení
Zdravotní postižení
- lehké mentální (zvláštní škola)10 585
- těžké mentální, kombinované, autismus3 534
- sluchu4 108
- zraku3 760
- řeči4 471
- tělesné5 467
- vývojové poruchy15 276
- zdravotní oslabení14 990
- nemocné děti a žáci v mateřské škole a v základní škole při zdravotnickém14 990
zařízení
Sociální postižení - nařízená ústavní výchova v internátu speciální školy 
- pro tělesně a smyslově postižené3 334
- pro lehce mentálně postižené2 357
b) Předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti
Zařízení školního stravování
- mateřské školy33 000
- základní školy57 500
- gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště,1),3) odborného učiliště3) a praktické školy pro výdej jednoho hlavního jídla56 000
- gymnázia, střední odborné školy, středního odborného učiliště,1),3) odborného učiliště3) a praktické školy pro celodenní stravování28 500

1) Střední odborné učiliště, speciální střední odborné učiliště, učiliště, středisko praktického vyučování, centrum odborné přípravy, učilištní součást integrované střední školy.

2) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se připravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.

3) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se nepřipravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu.

4) Zahrnuje též výchovný ústav pro děti a mládež, výchovný ústav pro nezletilé matky, ústav s výchovně léčebným režimem.".

Čl. II

Postup pro vázání a odvod prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa (§ 2 odst. 5 a 6 a § 4 odst. 3 a 4 nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 306/1995 Sb.) se v roce 2000 nepoužije.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru