Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 331/1999 Sb.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993

Částka 107/1999
Platnost od 27.12.1999
Účinnost od 01.01.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

331

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 1999 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993.

Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 3 dne 1. ledna 2000.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu „původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993.

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky podle ustanovení článku 9 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce, ze dne 22. února 1993, se dohodly takto:

Článek 1

Protokol týkající se definice pojmu „původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedený v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, a přílohy k němu se tímto mění ve smyslu a v souladu s Přílohou, která tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 2

Tato dohoda tvoří nedílnou součást Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993.

Článek 3

Tato dohoda vstupuje v platnost dne 1. ledna 2000.

Dáno v Bratislavě dne 8. listopadu 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:

doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.

ministr průmyslu a obchodu

Za vládu Slovenské republiky:

doc. Ing. Ľubomír Harach, CSc. v. r.

ministr hospodářství

PŘÍLOHA

k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993

Protokol týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedený v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 7. prosince 1998, kterou se mění ustanovení článku 1 dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993, a přílohy k němu se tímto mění takto:

1. V článcích 21 a 26 se slovo "Ecu" nahrazuje slovem "euro".

2. Článek 30 se nahrazuje tímto:

"Článek 30 Částky vyjádřené v euro

1. Částky v národní měně vyvážející smluvní strany odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví vyvážející smluvní strana a sdělí je dovážející smluvní straně.

2. Jestliže tyto částky převyšují odpovídající částky stanovené dovážející smluvní stranou, tato je uzná za předpokladu, že výrobky jsou fakturovány v měně vyvážející smluvní strany. Jsou-li výrobky fakturovány v měně některé ze zemí uvedených v článku 4, uzná dovážející smluvní strana částku oznámenou touto zemí.

3. Částky vyjádřené v kterékoli národní měně jsou ekvivalentem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října roku 1999.

4. Částky vyjádřené v euro a jejich ekvivalenty v národních měnách smluvních stran budou změněny, pokud o to smluvní strana požádá. Při revizi Rada celní unie zajistí, aby nedošlo ke snížení částek vyjádřených v národních měnách, a posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.".

3. Článek 37 se vypouští.

4. Příloha II se pozměňuje následujícím:

a) pravidlo pro číslo HS 1904 se nahrazuje tímto:

Číslo HSPopis výrobkuOpracování nebo zpracování nepůvodních materiálů
nezbytné pro získání statusu původu
(1)(2)(3) nebo(4)
1904     Výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením
(např. pražené kukuřičné vločky - corn flakes);
obiloviny (jiné než kukuřice) v zrnech nebo
ve formě vloček nebo jinak zpracovaná zrna
(kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak připravené,
jinde neuvedené ani nezahrnuté
Výroba:
- z materiálů nezařazených v čísle 1806;
- v níž všechny použité obiloviny a a mouka
(vyjma tvrdou pšenici a výrobky z ní a kukuřici
odrůdy Zea Indurata) musí být zcela získány;1)
- v níž hodnota jakýchkoli použitých materiálů
kapitoly 17 nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
  
1) Výjimka týkající se kukuřice odrůdy Zea Indurata se použije do 31. 12. 2002.

b) pravidlo pro číslo HS 2207 se nahrazuje tímto:

2207Ethylalkohol nedenaturovaný
s objemovým obsahem alkoholu 80 % vol
nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty
denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu
Výroba:
- používající materiály nezařazené v číslech 2207 nebo 2208,
 v níž všechny použité hrozny a jakékoli materiály vyrobené
z hroznů musí být zcela získány, nebo za předpokladu,
že všechny ostatní použité materiály jsou již původní,
lze použít arak do výše 5 % objemových
       

c) pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:

kapitola 57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:               
- Z vpichované plstiVýroba z7):
- přírodních vláken nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402, nebo
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506, nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost
je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex,
lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje
40 % ceny výrobku ze závodu
Jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plstiVýroba z7):
- přírodních vláken nemykaných,
nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
- Z ostatních textilních materiálůVýroba z7):
- příze z kokosových nebo jutových vláken(a),
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken, nemykaných,
nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání
Jutová tkanina může být použita jako podložka

d) pravidlo pro číslo HS 8401 se nahrazuje tímto:

ex 8401Jaderné palivové článkyVýroba, v níž jsou všechny použité materiály
zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku1)
Výroba, v níž hodnota všech použitých materiálů
nepřesahuje 30 % ceny výrobku ze závodu
1) Toto pravidlo se použije do 31. 12. 2005.

e) mezi pravidla pro čísla HS 9606 a 9612 se vkládá následující pravidlo:

9608Kuličková pera; popisovače, značkovače a zvýrazňovače
s plstěným hrotem nebo jiným pórovitým hrotem; plnicí pera
s perem a jiná plnicí pera; rydla pro rozmnožovače; patentní tužky;
násadky na pero, držátka na tužku a podobné výrobky; části
a součásti tečhto výrobků, včetně ochranných krytů a příchytek,
vyjma výrobků čísla 9609
Výroba, v níž jsou všechny použité
materiály zařazeny v čísle jiném,
než je číslo výrobku.
Avšak hroty per zařazené
ve stejném čísle mohou být použity.
      
Přesunout nahoru