Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 33/1999 Sb.Opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka

Částka 13/1999
Platnost od 23.02.1999
Účinnost od 23.02.1999
Zrušeno k 01.05.2002 (166/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33

OPATŘENÍ

České národní banky ze dne 2. února 1999, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka

Česká národní banka stanoví podle § 4 a 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Založení banky

(1) Zakladatelem banky ve smyslu tohoto opatření se rozumí fyzická osoba a právnická osoba, která za účelem působit jako banka založila akciovou společnost, nebo fyzická anebo právnická osoba, která upsala akcie na základě výzvy k upisování akcií a získala na základě podílu na základním jmění akciové společnosti podíl na hlasovacích právech představující 10 % a více.

(2) Žádost o povolení působit jako banka (dále jen "žádost") předkládá zakladatel nebo zakladatelé, kteří jsou oprávněni jednat ve věcech souvisejících se vznikem akciové společnosti do vzniku banky.

(3) Žádost tvoří

a) základní údaje k žádosti, které obsahuje vyplněný formulář, jehož vzor je v příloze č. 1,

b) zdůvodnění žádosti,

c) listinné dokumenty.

(4) Ve zdůvodnění žádosti musí být uvedeny

a) analýza trhu, na kterém hodlá banka působit,

b) strategický záměr rozvoje banky,

c) obchodní plán banky na nejbližší 3 roky předložený nejméně v rozsahu údajů uváděných při uveřejňování účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) vymezeném opatřením Ministerstva financí1) v prvním roce členěný do čtvrtletí; součástí obchodního plánu je komentář,

d) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene c), který obsahuje základní předpoklady a podmínky, na nichž je obchodní plán založen, předpokládané dopady na ziskovost banky, analýzu vhodnosti provádění jednotlivých činností s ohledem na kapitálové vybavení banky, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost, kvalitu aktiv apod., zásady zajištění proti rizikům u jednotlivých činností, měření, sledování a řízení rizik a materiálně technické a personální zabezpečení jednotlivých činností.

(5) Listinné dokumenty tvoří

a) zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina akciové společnosti založené za účelem působit jako banka,

b) návrh stanov banky,2)

c) výpis z evidence Rejstříku trestů osoby uvedené v odstavci 6,

d) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc, který předkládá zakladatel banky, je-li právnickou osobou; právnická osoba, která se nezapisuje do obchodního rejstříku, předloží doklad prokazující její existenci; právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (dále jen "zahraniční právnická osoba") předloží dokument obdobného charakteru,

e) životopis s důrazem na vykonávaná zaměstnání a podnikatelské aktivity za posledních 10 let, který předkládají osoby uvedené v odstavci 6; osoba navrhovaná do funkce vedoucího zaměstnance banky předloží rovněž reference nejméně ze 2 nezávislých jmenovitě uvedených zdrojů z oblasti finančního sektoru,

f) doklady o původu peněžních prostředků nebo nepeněžitého vkladu, které tvoří základní jmění banky,

g) účetní závěrky právnické osoby a v případě, že zakladatel banky právnická osoba je součástí konsolidovaného celku, též konsolidované účetní závěrky za poslední 3 roky ověřené auditorem;3) zahraniční právnická osoba předloží dokumenty jim na roveň postavené,

h) prohlášení zakladatele banky, že jedná na vlastní účet, že neexistuje žádný písemný nebo ústní závazek této osoby jednat nebo vykonávat akcionářská práva ve prospěch třetí osoby a že neexistuje žádný písemný nebo ústní závazek této osoby jednat ve shodě s jiným zakladatelem nebo jinou osobou; pokud zakladatel banky jedná ve shodě s jiným zakladatelem banky nebo jinou osobou, uvede seznam těchto fyzických a právnických osob a způsob jednání ve shodě,4)

i) je-li zakladatelem banky zahraniční banka

1. písemné potvrzení adresované České národní bance vystavené orgánem provádějícím dohled nad bankou v zemi jejího sídla, že nemá námitky proti založení banky v České republice,

2. závazek orgánu provádějícího dohled nad bankou v zemi jejího sídla, že bude bankovnímu dohledu České národní banky poskytovat informace o finanční situaci zahraniční banky v zemi jejího sídla,

j) prohlášení zakladatele banky, že veškeré jím uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(6) Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc předkládá

a) fyzická osoba, která je zakladatelem banky,

b) osoba, která je členem statutárního orgánu, dozorčí rady nebo která je ve funkci vedoucího zaměstnance právnické osoby, která je zakladatelem banky,5)

c) osoba navrhovaná do funkce vedoucího zaměstnance banky podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona,

d) osoba navrhovaná za člena dozorčí rady banky.

(7) Fyzická osoba uvedená v odstavci 6 písm. a) až d) s trvalým pobytem mimo území Česká republiky (dále jen "zahraniční fyzická osoba") předloží též dokument obdobného charakteru, jako je výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem podle státu trvalého pobytu této osoby, jakož i států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala více než 3 měsíce. Pokud stát trvalého pobytu zahraniční fyzické osoby uvedené v odstavci 6 písm. a) až d) není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, předloží tato osoba též dokumenty vydané státem, jehož je občanem. Pokud dokumenty nejsou příslušným státem vydávány, nahradí je zahraniční fyzická osoba čestným prohlášením.

§ 2

Minimální výše základního jmění

(1) Minimální výše základního jmění pro založení banky činí 500 000 000 Kč.

(2) Před vydáním rozhodnutí České národní banky o udělení povolení působit jako banka bude předkladatel žádosti vyzván, aby složil tuto částku v české měně na účet otevřený za tímto účelem u České národní banky, případně se souhlasem České národní banky u jiné banky nebo pobočky zahraniční banky působící v České republice.

§ 3

Zřízení pobočky zahraniční banky

(1) Žádost pro pobočku zahraniční banky (dále jen "pobočka") předkládá zahraniční banka.

(2) Žádost tvoří

a) základní údaje k žádosti, které obsahuje vyplněný formulář, jehož vzor je v příloze č. 2,

b) zdůvodnění žádosti,

c) listinné dokumenty.

(3) Ve zdůvodnění žádosti musí být uvedeny

a) analýza trhu, na kterém bude pobočka působit,

b) strategický záměr rozvoje pobočky,

c) obchodní plán pobočky na nejbližší 3 roky předložený nejméně v rozsahu údajů uváděných při uveřejňování účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) vymezeném opatřením Ministerstva financí1) v prvním roce členěný do čtvrtletí; součástí obchodního plánu pobočky je komentář,

d) komentář k jednotlivým položkám obchodního plánu podle písmene c), který obsahuje základní předpoklady a podmínky, na nichž je obchodní plán založen, předpokládané dopady na ziskovost pobočky, analýzu vhodnosti provádění jednotlivých činností s ohledem na peněžní prostředky poskytnuté pobočce zahraniční bankou, tvorbu rezerv a případný vliv na likviditu, ziskovost, kvalitu aktiv apod., zásady zajištění proti rizikům u jednotlivých činností, měření, sledování a řízení rizik a materiálně technické a personální zabezpečení jednotlivých činností,

e) informace o organizační struktuře pobočky, o expoziturách nebo jiných pracovních místech pobočky, které hodlá pobočka zřizovat, jejich počtu a začlenění do organizační struktury pobočky a způsobu jejich řízení; popis vztahů mezi pobočkou a zahraniční bankou z hlediska pravomocí a odpovědnosti při rozhodování o bankovních operacích a jejich provádění,

f) zásady kontrolního systému uplatňovaného zahraniční bankou vůči pobočce včetně uvedení, v jakých intervalech, v jakém rozsahu a kým bude pobočka kontrolována, komu budou zprávy o výsledcích kontroly předkládány.

(4) Listinné dokumenty tvoří

a) rozhodnutí příslušného orgánu zahraniční banky o záměru zřídit pobočku,

b) kopie dokumentu dokládajícího existenci zahraniční banky v zemi jejího sídla včetně rozsahu oprávnění zahraniční banky,

c) účetní závěrky zahraniční banky a v případě, že zahraniční banka je součástí konsolidovaného celku, též konsolidované účetní závěrky za poslední 3 roky ověřené auditorem,

d) písemné potvrzení adresované České národní bance vystavené orgánem provádějícím dohled nad zahraniční bankou v zemi jejího sídla, že nemá námitky proti zřízení pobočky v České republice a že je uplatňován bankovní dohled nad pobočkami zahraničních bank včetně pobočky v České republice,

e) písemný závazek adresovaný České národní bance vystavený orgánem provádějícím dohled nad zahraniční bankou v zemi jejího sídla, že bude poskytovat včasné informace bankovnímu dohledu České národní banky o předpokládané kontrole nad činností pobočky v České republice za účelem koordinace společného postupu s bankovním dohledem České národní banky při provádění kontroly v pobočce,

f) písemný závazek adresovaný České národní bance vystavený orgánem provádějícím dohled nad zahraniční bankou v zemi jejího sídla, že bude informovat bankovní dohled České národní banky o platných regulatorních pravidlech v oblasti kapitálové přiměřenosti a likvidity, o pojetí a zabezpečení bankovního tajemství platném v zemi sídla zahraniční banky, o vztahu bankovního tajemství k pobočkám banky v zahraničí a o systému pojištění vkladů v zemi sídla zahraniční banky včetně pojištění vkladů u poboček v zahraničí,

g) písemný závazek zahraniční banky adresovaný České národní bance,

1. že kdykoliv na vyžádání České národní banky převede peněžní prostředky do České republiky za účelem doplnění rezervních zdrojů, vypořádání aktivit a závazků pobočky v požadované výši v termínu a podle podmínek stanovených Českou národní bankou,

2. že bude zasílat bankovnímu dohledu České národní banky a Ministerstvu financí výroční zprávu zahraniční banky,

h) výpis z evidence Rejstříku trestů osoby uvedené v odstavci 5,

i) životopis s důrazem na vykonávaná zaměstnání a podnikatelské aktivity za posledních 10 let, který předkládají osoby navrhované pro řízení pobočky; součástí životopisu jsou reference nejméně ze 2 nezávislých jmenovitě uvedených zdrojů z oblasti finančního sektoru,

j) prohlášení zahraniční banky, že veškeré jí uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.

(5) Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc předkládá osoba navrhovaná pro řízení pobočky. Zahraniční fyzická osoba navrhovaná pro řízení pobočky předloží též dokument obdobného charakteru, jako je výpis z evidence Rejstříku trestů vydaný k tomu oprávněným orgánem podle státu trvalého pobytu této osoby, jakož i států, ve kterých se tato osoba v posledních 5 letech nepřetržitě zdržovala více než 3 měsíce. Pokud stát trvalého pobytu zahraniční fyzické osoby navrhované pro řízení pobočky není totožný se státem, jehož je tato osoba občanem, předloží tato osoba též dokument vydaný státem, jehož je občanem. Pokud dokumenty nejsou příslušným státem vydávány, nahradí je zahraniční fyzická osoba navrhovaná pro řízení pobočky čestným prohlášením.


§ 4

Společná ustanovení

(1) Pokud žádost ve smyslu § 1 a 3 obsahuje činnost uvedenou v § 1 zákona, jejíž výkon je vázán zvláštním zákonem na udělení povolení příslušného orgánu, je nutno předložit toto povolení k žádosti.

(2) Zdůvodnění žádosti a základní údaje k žádosti, které obsahují formuláře, jejichž vzory jsou v přílohách č. 1 a 2, musí být podepsány osobou, která je oprávněna jednat za předkladatele žádosti. Podpis této osoby musí být úředně ověřen.

(3) Pokud předkladatel žádosti pověřil jinou osobu svým zastupováním v záležitosti žádosti ve smyslu § 1 nebo § 3, musí mít tato osoba plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tato plná moc je součástí listinné dokumentace přiložené k žádosti.

(4) Dojde-li po podání žádosti ke změnám v údajích v žádosti, je povinen předkladatel žádosti neprodleně informovat Českou národní banku o těchto změnách.

(5) K dokumentům v cizím jazyce je nutno přiložit jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka.

(6) Žádost podle § 1 a 3 se předkládá České národní bance ve dvojím vyhotovení.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se opatření České národní banky č. 24/1994 Sb., kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výše základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky.

§ 6

Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:

doc. Ing. Tošovský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Opatření Ministerstva financí č. j. 282/64 050/1997 ze dne 9. října 1997, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1997.
Opatření Ministerstva financí č. j. 282/87 740/1998 ze dne 9. prosince 1998, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejňování pro banky od roku 1998.

2) § 173 a § 174 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
§ 9 odst. 1 a § 20 odst. 1 a 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 165/1998 Sb.

3) § 40 zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 66b zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) § 9 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k opatření č. 33/1999 Sb.

Příloha č. 2 k opatření č. 33/1999 Sb.

Přesunout nahoru